ЛКМ Утепление Окна и двери Технологии Техника | Рынок Аналитика Новости компанийДСТУ Б А.3.2-7:2009 ССБП. Роботи фарбувальні. Вимоги безпеки

Оцените
(0 голосов)

 

Работы окрасочные. Требования безопасности

Occupational safety standards system PAINTING WORKS Safety requirements

Чинний від 2010-08-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт встановлює вимоги безпеки з попередження впливу небезпечних і шкідливих виробничих факторів у процесі підготовки і виконання фарбувальних робіт при будівництві, розширенні, реконструкції і технічному переозброєнні підприємств, будинків і споруд.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні акти та нормативні документи:

НПАОП 0.00-1.07-94 Правила будови та безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском

НПАОП 0.00-1.08-94 Правила будови і безпечної експлуатації парових і водогрійних котлів НПАОП 0.00-1.29-97 Правила захисту від статичної електрики

НПАОП 0.00-4.01-08 Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту

НПАОП 0.00-4.12-05 Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці

НПАОП 40.1-1.01-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок

НПАОП 40.1-1.21-98 Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів

НПАОП 40.1-1.32-01 Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок

НПАОП 45.2-3.01-04 Норми безкоштовної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам, зайнятим у будівельному виробництві

ДБН А.3.2-2-2009 ССБП. Промислова безпека в будівництві. Основні положення

ДБН В. 1.1-7-2002 Захист від пожежі. Пожежна безпека об'єктів будівництва

ДБН В. 1.2-7-2008 Система надійності та безпека в будівництві. Основні вимоги до будівель і споруд. Пожежна безпека

ДБН В.2.5-28-2002 Інженерне обладнання споруд. Природне і штучне освітлення

ДСТУ 2867-94 Шум. Методи оцінювання виробничого шумонавантаження

ДСТУ ГОСТ 12.1.012-2008 (ГОСТ 12.1.12-2003, IDT)ССБП. Вібраційна безпека. Загальні вимоги

ДСН 3.3.6.037-99 Державні санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку

ДСН3.3.6.039-99 Державні санітарні норми виробничої, загальної та локальної вібрації

ДСН 3.3.6.042-99 Державні санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень

НАПБ А.01.001-2004 Правила пожежної безпеки в Україні

ГОСТ 12.0.003-74 ССБТ. Опасные и вредные производственные факторы. Классификация (ССБП. Небезпечні та шкідливі виробничі фактори. Класифікація)

ГОСТ 12.1.003-83 ССБТ. Шум. Общие требования безопасности (ССБП. Шум. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования (ССБП. Пожежна безпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (ССБП. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони)

ГОСТ 12.1.007-76 ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности (ССБП. Шкідливі речовини. Класифікація та загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.1.010-76 ССБТ. Взрывобезопасность. Общие требования (ССБП. Вибухобезпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.013-78 ССБТ. Строительство. Электробезопасность. Общие требования (ССБП. Будівництво. Електробезпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.014-84 ССБТ. Воздух рабочей зоны. Метод измерения концентраций вредных веществ индикаторными трубками (ССБП. Повітря робочої зони. Метод вимірювання концентрації шкідливих речовин індикаторними трубками)

ГОСТ 12.1.016-79 ССБТ. Воздух рабочей зоны. Требования к методикам измерения концентраций вредных веществ (ССБП. Повітря робочої зони. Вимоги до методик вимірювання концентрації шкідливих речовин)

ГОСТ 12.1.018-93 ССБТ. Пожаровзрывобезопасность статического электричества. Общие требования (ССБП. Пожежовибухобезпека статичної електрики. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.019-79 ССБТ. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты (ССБП. Електробезпека. Загальні вимоги і номенклатура видів захисту)

ГОСТ 12.1.023-80 ССБТ. Шум. Методы установления значений шумовых характеристик стационарных машин (ССБП. Шум. Методи встановлення значень шумових характеристик стаціонарних машин)

ГОСТ 12.1.030-81 ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление, зануление (ССБП. Електробезпека. Захисне заземління, занулення)

ГОСТ 12.1.038-82 ССБТ. Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов (ССБП. Електробезпека. Гранично допустимі значення напруг дотиків і струмів)

ГОСТ 12.1.046-85 ССБТ. Строительство. Нормы освещения строительных площадок (ССБП. Будівництво. Норми освітлення будівельних майданчиків)

ГОСТ 12.1.050-86 ССБТ. Методы измерения шума на рабочих местах (ССБП. Методи виміру шуму на робочих місцях)

ГОСТ 12.2.003-91 ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности (ССБП. Обладнання виробниче. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.2.007.0-75 ССБТ. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности (ССБП. Вироби електротехнічні. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.2.049-80 ССБТ. Оборудование производственное. Общие эргономические требования (ССБП. Обладнання виробниче. Загальні ергономічні вимоги)

ГОСТ 12.3.002-75 ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности (ССБП. Процеси виробничі. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.3.009-76 ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности (ССБП. Роботи вантажно-розвантажувальні. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.3.020-80 ССБТ. Процессы перемещения грузов на предприятиях. Общие требования безопасности (ССБП. Процеси переміщення вантажів на підприємствах. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.4.002-97 ССБТ. Средства защиты рук от вибрации. Технические требования и методы испытаний (ССБП. Засоби захисту рук від вібрації. Технічні вимоги і методи випробувань)

ГОСТ 12.4.026-76 ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности (ССБП. Кольори сигнальні і знаки безпеки)

ГОСТ 12.4.059-89 ССБТ. Строительство. Ограждения предохранительные инвентарные. Общие технические условия (ССБП. Будівництво. Огорожі запобіжні інвентарні. Загальні технічні умови)

ГОСТ 9980.5-86 Материалы лакокрасочные. Транспортирование и хранение (Матеріали лакофарбові. Транспортування і зберігання)

ГОСТ 23407-78 Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства строительно-монтажных работ. Технические условия (Огорожі інвентарні будівельних майданчиків та ділянок виробництва будівельно-монтажних робіт. Технічні умови)

ГОСТ 24258-88 Средства подмащивания. Общие технические условия (Засоби підмощування. Загальні технічні умови)

ГОСТ 26887-86 Площадки и лестницы для строительно-монтажных работ. Общие технические условия (Майданчики та сходи для будівельно-монтажних робіт. Загальні технічні умови)

ГОСТ 27321-87 Леса стоечные приставные для строительно-монтажных работ. Технические условия (Ліса стоєчні приставні для будівельно-монтажних робіт. Технічні умови)

ГОСТ 27372-87 Люльки для строительно-монтажных работ. Технические условия (Колиски для будівельно-монтажних робіт. Технічні умови)

ГН.3.3.5-3.3.8; 6.6.1-083-2001 Гігієнічна класифікація праці. Гігієнічні нормативи

Наказ МОЗ України № 246 від 21.05.07 Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій

З ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

3.1 Організація і технологія виконання фарбувальних робіт повинні бути безпечними для працівників на всіх стадіях виробничого процесу: підготовки фарбувальних матеріалів та поверхні підфарбування, фарбуванні і відповідати вимогам цього стандарту, ГОСТ 12.1.007, ГОСТ 12.1.010, ГОСТ 12.3.002, НАПБ Б А.01.001, ДБН А.3.2-2, відповідним нормативним документам центрального органу виконавчої влади з питань охорони здоров'я і Держдепартамента пожежної безпеки МНС України, затвердженим у встановленому порядку.

3.2При виконанні фарбувальних робіт слід враховувати можливість виникнення, згідно з ГОСТ 12.0.003, таких небезпечних і шкідливих виробничих факторів:

- підвищеного забруднення повітря, шкірних покривів, спецодягу хімічними сполуками, аерозолем, пилом;

-    підвищеної тяжкості праці;

-    розташування робочого місця на значній висоті відносно до поверхні землі (підлоги);

-    підвищеного рівня шуму, вібрації;

-    підвищеної або зниженої температури, вологості і рухливості повітря;

-    підвищеного рівня статичної електрики;

-    вибухопожежної і пожежної небезпеки;

-    незахищених (необгороджених) рухливих елементів фарбувального устаткування;

-    недостатньої освітленості на робочих місцях.

3.3Концентрація горючих газів, пар і (або) суспензій у повітрі робочої зони не повинна перевищувати значень згідно з ГОСТ 12.1.004.

Вміст шкідливих речовин у повітрі робочої зони і параметри мікроклімату не повинні перевищувати норм, установлених ГОСТ 12.1.005, ДСН 3.3.6.042.

Гігієнічні та пожежовибухонебезпечні характеристики хімічних речовин, які найбільше часто застосовують при фарбувальних роботах, наведені в додатку А.

3.4Рівні шуму і вібрації на робочих місцях, які створюють машини і механізми, не повинні перевищувати норм, установлених ГОСТ 12.1.003 і ДСТУ ГОСТ 12.1.012, ДСН 3.3.6.037, ДСН 3.3.6.039.

3.5Освітленість на робочих місцях повинна відповідати вимогам ГОСТ 12.1.046 і ДБН В.2.5-28.

4 ВИМОГИ ДО ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ

4.1Вимоги до технологічного процесу повинні бути викладені в проектно-технологічній документації (проекти виконання робіт, технологічній процес).

У технологічних процесах при готуванні фарбувальних сумішей і виконанні фарбувальних робіт слід застосовувати засоби механізації, що забезпечують енерговитрати працівників у межах, установлених для робіт середньої тяжкості згідно з ГН 3.3.5-3.3.8; 6.6.1-083.

4.2  При виконанні технологічних операцій повинен бути виключений безпосередній контакт працюючих зі шкідливими компонентами фарбувальних сумішей.

4.3  Готувати фарбувальні суміші треба в спеціально призначених для цього приміщеннях, обладнаних примусовою припливно-витяжною вентиляцією.

4.4  При механізованому фарбуванні вентильованих приміщень вміст свинцевих пігментів у фарбувальній суміші не повинен бути більше одного відсотка.

4.5  При виконанні всіх робіт з готування і нанесення фарбувальних сумішей, включаючи імпортні, слід дотримуватися вимог інструкцій підприємства-виробника в частині безпеки праці.

4.6  Фарбувальні роботи повинні виконуватись за межами небезпечних зон. Як виключення виконання цих робіт у небезпечних зонах допускається при оформленні наряду-допуску у порядку, що визначає ДБН А.3.2-2.

5 ВИМОГИ ДО ПРИМІЩЕНЬ

5.1   Приміщення, у яких виконуються фарбувальні роботи, повинні мати природну або примусову вентиляцію, що забезпечує виконання вимог 3.3.

5.2У місцях застосування фарбувальних сумішей, що утворюють вибухонебезпечні пари, електропроводка і електроустаткування повинні бути знеструмлені або мати вибухобезпечне виконання. Виконання робіт з використанням відкритого вогню в цих місцях забороняється.

При вході в приміщення повинні бути вивішені попереджувальні написи і знаки безпеки згідно з ГОСТ 12.4.026.

5.3Засоби обігріву приміщень при просушуванні поверхонь повинні відповідати ДБН В.1.1-7, ДБНВ.1.2-7таДБНА.3.2-2.

5.4Небезпечні зони, що виникають при виконанні фарбувальних робіт, повинні бути огороджені відповідно до вимог ГОСТ 23407 і ГОСТ 12.4.059. На огорожах повинні бути встановлені знаки безпеки та написи згідно з ГОСТ 12.4.026.

5.5Прорізи в стінах і перекриттях мають бути закриті тимчасовим інвентарним настилом або мати запобіжні огорожі відповідно до ГОСТ 12.4.059.

6 ВИМОГИ ДО ФАРБУВАЛЬНИХ СУМІШЕЙ

6.1 Всі партії вихідних компонентів і готових фарбувальних сумішей, які поступають, у тому числі імпортних, повинні мати аналітичний паспорт, в якому вказують наявність шкідливих речовин, параметрів, що характеризують пожежевибухонебезпеку, строки і умови зберігання, рекомендований метод нанесення, спосіб і регламент безпечного виконання фарбувальних робіт, рекомендації щодо засобів колективного та індивідуального захисту.

6.2  Не допускається використовувати у фарбувальних сумішах бензол, хлоровані вуглеводи, метанол.

6.3  Фарбувальні суміші повинні надходити на робочі місця готовими до використання.

7 ВИМОГИ ДО ВИРОБНИЧОГО ОБЛАДНАННЯ

7.1Устаткування, застосовуване для фарбувальних робіт, повинно відповідати вимогам ГОСТ 12.2.003 і ГОСТ 12.2.049.

7.2  Устаткування, у процесі експлуатації якого виділяються шкідливі речовини, має бути оснащене місцевими відсмоктувальними пристроями.

7.3  Виконання фарбувальних робіт повинне бути забезпечене необхідними та справними засо- бами механізації, інструментами, інвентарними мостками, а також огороджувальними пристроями і захисними пристосуваннями відповідно до вимог ГОСТ 12.4.059, ГОСТ 23407, ГОСТ 24258, ГОСТ 26887, ГОСТ 27321, ГОСТ 27372.

7.4Електробезпечність застосовуваних машин і устаткування повинна відповідати вимогам ГОСТ 12.1.013, ГОСТ 12.1.019 і ГОСТ 12.2.007.0.

7.5Виробниче устаткування, на якому може накопичуватися статична електрика, повинне бути заземлене відповідно до вимог ГОСТ 12.1.018 і НПАОП 0.00-1.29.

8 ВИМОГИ ДО ЗБЕРІГАННЯ І ТРАНСПОРТУВАННЯ МАТЕРІАЛІВ НА БУДІВЕЛЬНОМУ МАЙДАНЧИКУ

8.1Зберігання і транспортування фарбувальних сумішей має відповідати вимогам ГОСТ 9980.5 і ДБН В.1.1-7.

8.2Фарбувальні суміші, мастики і розчинники повинні зберігатися в закритих провітрюваних вибухопожежобезпечних приміщеннях.

8.3Тара, у якій розміщені фарбувальні суміші, повинна бути такою, що не б'ється, справною і щільно закритою. На тарі має бути позначене найменування матеріалу, номер партії, дата виготовлення, найменування підприємства-виробника, спосіб безпечного зберігання, транспортування, застосування і термін зберігання. Ємності, що містять шкідливі і вибухонебезпечні речовини, повинні мати попереджуюче фарбування відповідно до вимог ГОСТ 12.4.026. Маса (брутто) ємності, що надходить на будівельний майданчик, не повинна (згідно з ГН 3.3.5-3.3.8; 6.6.1-083) перевищувати 15 кг. Вантажо-розвантажувальні роботи слід виконувати згідно з ГОСТ 12.3.009 та ГОСТ 12.3.020.

8.4У приміщеннях, де складують матеріали, що виділяють вибухонебезпечні і пожежонебез- печні пари, не допускається використання відкритого вогню, а також дії, що викликають іскроутворення. Електроустаткування має бути вибухобезпечного виконання.

8.5Отвори в металевих ємностях повинні закриватися пробками. Виймати або відгвинчувати пробки дозволяється інструментом, виготовленим з матеріалу, що не викликає іскроутворення.

8.6Порожня тара (бочки, бідони) повинна зберігатися на спеціально відведених для цього площадках.

8.7Компоненти фарбувальних сумішей, що взаємно реагують із виділенням шкідливих речовин, слід транспортувати і зберігати роздільно.

8.8Кількість фарбувальної суміші і розчинника, що знаходиться на робочому місці, повинна бути не більше, ніж на одну робочу зміну.

8.9При транспортуванні і зберіганні фарбувальних сумішей, крім цього розділу, слід дотримуватися вимог стандартів на конкретні їх види.

9 ВИМОГИ ДО ПРАЦІВНИКІВ

9.1    До фарбувальних робіт допускаються працівники, які відповідно до чинного законодавства уклали трудовий договір із підприємством, мають відповідну професійну підготовку, пройшли навчання та перевірку знань з питань охорони праці та медичний огляд.

9.2Періодичність проведення інструктажів на робочих місцях і перевірки знань з безпеки праці має відповідати НПАОП 0.00-4.12 і ДБН А.3.2-2, а медичних оглядів - порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій.

10ВИМОГИ ДО ЗАСТОСУВАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАСОБІВ ЗАХИСТУ ПРАЦІВНИКІВ

10.1Працюючі повинні бути забезпечені засобами індивідуального захисту відповідно до НПАОП 0.00-4.01 або НПАОП 45.2-3.01.

10.2Засоби індивідуального захисту слід застосовувати з урахуванням умов праці відповідно до інструкцій підприємств-виробників.

10.3Працівники, що одержали засоби індивідуального захисту, повинні бути проінструктовані про порядок користування і догляду за ними.

10.4На будівельному майданчику повинні бути передбачені засоби для надання першої медичної допомоги і умови виконання вимог особистої гігієни.

У кожній бригаді повинні бути особи, що пройшли навчання по наданню першої медичної допомоги, аптечки, які укомплектовані необхідними медикаментами і матеріалами для надання цієї допомоги.

11КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ ВИМОГ БЕЗПЕКИ ПРАЦІ

11.1    Контроль за виконанням вимог з попередження впливу небезпечних виробничих факторів повинен здійснюватися керівниками робіт, фахівцями служби охорони праці будівельної організації, а шкідливих виробничих факторів - санітарно-епідеміологічними станціями.

11.2Контроль вмісту шкідливих речовин у повітрі робочої зони слід проводити відповідно до вимог ГОСТ 12.1.005, ГОСТ 12.1.007 і ГОСТ 12.1.016.

Вміст шкідливих речовин у повітрі робочої зони слід визначати згідно з ГОСТ 12.1.014. Відбір проб повітря повинен здійснюватися безпосередньо на робочих місцях у виробничих умовах.

11.3Контроль за безпечною роботою устаткування, що перебуває під тиском і контролем Держгірпромнагляду, слід проводити відповідно до вимог НПАОП 0.00-1.07, НПАОП 0.00-1.08.

11.4Контроль за станом електроустаткування і його безпечною експлуатацією має проводитися відповідно до ГОСТ 12.1.013, ГОСТ 12.1.019, ГОСТ 12.1.030, ГОСТ 12.1.038, НПАОП 0.00-1.29, НПАОП 40.1-1.01, НПАОП 40.1-1.21, НПАОП 40.1-1.32.

11.5Контроль за рівнем шуму і вібрації при роботі машин і механізмів слід проводити згідно з ГОСТ 12.1.003, ДСТУ ГОСТ 12.1.012, ГОСТ 12.1.023, ГОСТ 12.1.050, ГОСТ 12.3.002, ГОСТ 12.4.002, ДСТУ 2867, ДСН 3.3.6.037, ДСН 3.3.6.039.

11.6Перевірка стану засобів індивідуального захисту повинна проводитися відповідно до вимог, встановлених нормативною документацією на ці засоби.

ДОДАТОК А (довідковий)

Гігієнічні і пожежовибухонебезпечні характеристики хімічних речовин, які найчастіше застосовують при фарбувальних роботах

Найменування речовин

Гранично допустима концентрація, мг/м3; (ГОСТ 12.1.005)

Клас небезпеки - (ГОСТ 12.1.007)

Температура, °С

спалаху

самозаймання

Алюміній

2

4

 

 

Аміак

20

4

 

 

Азбест

2

4

 

 

Азбестоцемент

6

4

 

 

Ацетон

200

4

18

465

Бутилацетат

200

4

29

450

Бутиловий спирт

10

3

34

345

Дибутилфталат

0,5

2

 

 

Вапняк

6

4

 

 

Ксилол

50

3

29

590

Свинець

0,01

1

 

 

Скипидар

300

4

34

300

Сольвент

100

4

34

520

Стирол

5

3

 

 

Титан і його двоокис

10

4

 

 

Толуол

50

3

4

536

Уайт-спірит

300

4

 

 

Вуглецю окис

20

4

 

 

Ультрамарин

2

 

 

 

Формальдегід

0,5

2

 

 

Хлористий вініл

30

4

 

 

Хрому окис

1

2

 

 

Циклогексан

80

4

18

260

Цинку окис

6

3

 

 

Етилацетат

200

4

2

400

 


Подпишитесь на новости строительства:

 

 

Выбор редакции: