ЛКМ Утепление Окна и двери Технологии Техника | Рынок Аналитика Новости компанийДСТУ Б А.3.2-11:2009 Роботи покрівельні та гідроізоляційні. Вимоги безпеки

Оцените
(3 голосов)

 

Система стандартов безопасности труда

РАБОТЫ КРОВЕЛЬНЫЕ И ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ

Требования безопасности

Occupational safety standards system

ROOFING AND WATER PROOFING WORKS

Safety requirements

Чинний від 2010-08-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт поширюється на покрівельні і гідроізоляційні роботи при будівництві, розши­ренні, реконструкції та технічному переозброєнні підприємств, будинків і споруд, за винятком будинків з полімерним утеплювачем у покритті, і встановлює вимоги безпеки при виконанні робіт із застосуванням рулонних матеріалів, гарячих і холодних мастик (далі - мастик) на основі нафтових бітумів.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні акти та нормативні документи:

НПАОП 0.00-4.01-08 Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом,

спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту

НПАОП 0.00-4.12-05 Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з

питань охорони праці

НПАОП 40.1-1.01-97 Правила безпечної експлуатації електроустановок

НПАОП 40.1-1.21-98 Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів

НПАОП 40.1-1.32-01  Правила будови електроустановок.  Електрообладнання спеціальних

установок

НПАОП 45.2-3.01-04 Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших

засобів індивідуального захисту працівникам, зайнятим у будівельному виробництві

ДБН А.3.2-2-2009 ССБП. Промислова безпека у будівництві. Основні положення

ДБН В.2.5-28-2006 Інженерне обладнання будинків і споруд. Природне і штучне освітлення ДБН В.1.1-7-2002 Захист від пожежі. Пожежна безпека об'єктів будівництва

ДБН В. 1.2-7:2008 Система надійності та безпеки в будівництві. Основні вимоги до будівель і

споруд. Пожежна безпека

ДСТУ 2867-94 Шум. Методи оцінювання виробничого шумонавантаження

ДСТУ ГОСТ 12.1.012-2008 (ГОСТ 12.1.012-2003, IDT) ССБП. Вібраційна безпека. Загальні вимоги

ДСТУ ГОСТ 12.4.041-2006 (ГОСТ 12.4.041:2001, IDT) ССБП. Засоби індивідуального захисту

органів дихання фільтрувальні. Загальні технічні вимоги

ДСН 3.3.6.037-99 Державні санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку ДСН 3.3.6.039-99 Державні санітарні норми виробничої загальної та локальної вібрації

ДСТУ Б А.3.2-11:2009

НАПБ А.01.001-2004 Правила пожежної безпеки в Україні

ГОСТ 12.0.003-74 ССБТ. Опасные и вредные производственные факторы. Классификация (ССБП. Небезпечні та шкідливі виробничі фактори. Класифікація)

ГОСТ 12.1.003-83 ССБТ. Шум. Общие требования безопасности (ССБП. Шум. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования (ССБП. Пожежна безпе­ка. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (ССБП. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони)

ГОСТ 12.1.010-76 ССБТ. Взрывобезопасность. Общие требования (ССБП. Вибухобезпека. За­гальні вимоги)

ГОСТ 12.1.013-78 ССБТ. Строительство. Электробезопасность. Общие требования (ССБП. Будівництво. Електробезпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.046-85 ССБТ. Строительство. Нормы освещения строительных площадок (ССБП. Будівництво. Норми освітлення будівельних майданчиків)

ГОСТ 12.2.003-91 ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности (ССБП. Обладнання виробниче. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.3.002-75 ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности (ССБП. Процеси виробничі. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.3.010-82 ССБТ. Тара производственная. Требования безопасности при експлуатации (ССБП. Тара виробнича. Вимоги безпеки при експлуатації)

ГОСТ 12.4.011-89 ССБТ. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация (ССБП. Засоби захисту працюючих. Загальні вимоги і класифікація)

ГОСТ 12.4.012-83 ССБТ. Вибрация. Средства измерения и контроля вибрации на рабочих мес­тах. Технические требования (ССБП. Вібрація. Засоби вимірювання і контролю вібрації на робочих місцях. Технічні вимоги)

ГОСТ 12.4.013-85 ССБТ. Очки защитные. Общие технические условия (ССБП. Окуляри захисні. Загальні технічні вимоги)

ГОСТ 12.4.026-76 ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности (ССБП. Кольори сигнальні і знаки безпеки)

ГОСТ 12.4.059-89 ССБТ. Строительство. Ограждения предохранительные инвентарные. Общие технические условия (ССБП. Будівництво. Огорожі запобіжні інвентарні. Загальні технічні умови)

ГОСТ 12.4.072-79 ССБТ. Сапоги специальные резиновые формовые, защищающие от воды, нефтяных масел и механических воздействий. Технические условия (ССБП. Чоботи спеціальні гу­мові формові, що захищають від води, нафтових масел і механічних впливів. Технічні умови)

ГОСТ 23407-78 Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства строительно-монтажных работ. Технические условия (Огорожі інвентарні будівельних майданчиків та ділянок виробництва будівельно-монтажних робіт. Технічні умови)

ГОСТ 24258-88 Средства подмащивания. Общие технические условия (Засоби підмощування Загальні технічні умови)

ГОСТ 26887-86 Площадки и лестницы для строительно-монтажных работ. Общие технические условия (Майданчики та сходи для будівельно-монтажних робіт. Загальні технічні умови)

ГОСТ 27321-87 Леса стоечные приставные для строительно-монтажных работ. Технические условия (Ліса стоєчні приставні для будівельно-монтажних робіт)

ГОСТ 27372-87 Люльки для строительно-монтажных работ. Технические условия (Колиски для будівельно-монтажних робіт. Технічні умови)

Наказ від 21.05.07 №246 МОЗ України Порядок проведення медичних оглядів працівників пев­них категорій

ДСТУ Б А.3.2-11:2009

3 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

3.1Виконання покрівельних і гідроізоляційних робіт повинно бути безпечним на всіх стадіях:

-    підготування поверхні основи - сушіння, вирівнювання та знепилювання;

-    подавання матеріалів на робоче місце;

-    нанесення мастик і приклеювання рулонних матеріалів;

-    готування мастик на об'єкті будівництва.

3.2    Забороняється застосовувати рулонні і мастикові матеріали, які не відповідають вимогам стандартів або технічним умовам, а також матеріали, виконані згідно з стандартами або технічними умовами, у яких відсутні показники вибухової і пожежної небезпеки.

3.3При виконанні робіт повинні бути передбачені заходи, що попереджають вплив на працівників небезпечних і шкідливих виробничих факторів, до яких, згідно з ГОСТ 12.0.003, відносять:

-    розташування робочого місця на висоті та у небезпечній зоні;

-    рухливі частини виробничого устаткування;

-    небезпечне значення напруги в електричному колі устаткування;

-    підвищену температуру матеріалів, які застосовуються;

-    загазованість і запиленість повітря робочої зони;

-пожежо- і вибухонебезпечність рулонних і мастикових матеріалів, розріджувачів, розчинників, які застосовують;

-    недостатню освітленість робочої зони;

-    шум і вібрацію.

3.4Безпека виконання покрівельних і гідроізоляційних робіт повинна забезпечуватися: -  технологією (технологічною послідовністю) виконання робіт;

-    організацією робочих місць і праці виконавців;

-    розміщенням виробничого устаткування, машин і механізмів;

-    способами транспортування матеріалів до робочих місць;

-застосуванням засобів індивідуального і колективного захисту працівників, а також спецодягу та спецвзуття;

-    навчанням працівників безпечним методам праці;

-    дотриманням вимог пожежної безпеки;

-    контролем вимог безпеки.

3.5    Заходи щодо попередження впливу на працівників небезпечних та шкідливих виробничих факторів повинні міститись у проектах виконання робіт, технологічних картах і відповідати вимогам ГОСТ 12.3.002, ГОСТ 12.1.004, ГОСТ 12.1.010, ГОСТ 12.1.013, ДБН А.3.2-2, а також вимогам інших нормативних документів з даного питання, затверджених у встановленому порядку, і цього стандарту.

3.6    При улаштуванні штучного освітлення слід керуватися ДБН В.2.5-28, ДБН А.3.2-2 і ГОСТ 12.1.046.

4 ВИМОГИ ДО ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ

4.1     Вимоги до технологічного процесу повинні бути викладені в проектно-технологічній документації проекті виконання робіт, технологічній карті).

4.2     Роботи, які виконують на відстані менше 2 м від межі перепаду, яка дорівнює за висотою 1,3 м і більше, слід виконувати після установки тимчасових або постійних захисних огорож згідно з ГОСТ 23407.

За відсутності цих огорож роботи слід виконувати із застосуванням запобіжного пояса. Місця закріплення карабіна запобіжного пояса мають бути зазначені в проекті виконання робіт.

4.3Для проходу по покриттю, не розрахованому на навантаження від працюючих, повинні застосовуватися трапи завширшки не менше 0,3 м з поперечними планками для упору ніг.

Трапи під час роботи повинні бути закріплені.

4.4На час виконання робіт слід виділяти ділянки робіт, навколо яких повинні бути встановлені межі небезпечної зони, сигнальні огорожі, знаки безпеки та написи згідно з ГОСТ 12.4.026.

4.5Виконання покрівельних робіт під час ожеледі, туману, що виключає видимість у межах фронту робіт, грози та вітру зі швидкістю 15 м/с і більше не допускається.

4.6При виконанні робіт всередині приміщень, камер або ємностей із застосуванням розчинників, розріджувачів, що утворюють вибухонебезпечні суміші, суміщення гідроізоляційних і вогневих робіт не допускається.

4.7В особливих випадках при узгодженні з органами державного пожежного нагляду допускається готування мастик з використанням устаткування, розміщеного безпосередньо на покритті (перекритті), відповідно до проекту виконання робіт, розробленим або погодженим проектною організацією.

4.8Мастики, які готуються на об'єкті будівництва або які доставляють централізовано, повинні відповідати вимогам державних стандартів, технічних умов, галузевих стандартів або стандартів підприємств.

4.9Бітумоплавильні установки, які розташовують у котлованах, повинні обладнуватись пристроями для примусової подачі та організованого відводу продуктів горіння палива за межі котлованів на висоту не менше 2,5 м над оточуючою котлован поверхнею.

4.10Бітумоплавильні установки, інвентарні бітумопроводи для подачі сумішей повинні бути розташовані на міцній основі, що виключає їх просідання.

4.11Пристосування, призначені для забезпечення безпеки працюючих і зручності роботи (сходи, драбини, трапи, містки, ліси, підмостки, сходинки, колиски тощо), повинні відповідати вимогам ГОСТ 12.4.059, ГОСТ 23407, ГОСТ 24258, ГОСТ 26887, ГОСТ 27321, ГОСТ 27372.

4.12При виконанні покрівельних і гідроізоляційних робіт у небезпечних зонах працюючим слід видавати наряд-допуск до виконання робіт у порядку, установленому ДБН А.3.2-2.

5 ВИМОГИ ДО ВИРОБНИЧОГО ОБЛАДНАННЯ І ВИРОБНИЧИХ ПЛОЩАДОК

5.1  Устаткування, застосовуване для гідроізоляційних і покрівельних робіт, повинне відповідати вимогам ГОСТ 12.2.003.

5.2Вимоги безпеки до комплектуючих виробів і систем, що входять до складу виробничого устаткування, повинні вказуватися в стандартах і технічних умовах на ці вироби та системи.

5.3Бітумоплавильні установки для готування мастик повинні бути обладнані термометрами зі шкалою від 0 до 300 °С, покажчиком рівня рідини, трубою для відведення продуктів горіння висотою 2500 мм, що щільно закриваються кришками і кранами з рукоятками з теплоізоляційного матеріалу.

5.4Пристрої для сушіння основи, розплавлювання руберойду, який наплавляють, повинні мати захисні екрани, що виключають вплив інфрачервоного випромінювання пальників на органи зору.

5.5Машини та механізми, робота яких супроводжується надлишковим виділенням тепла в області ніг робітників, повинні бути обладнані теплозахисними екранами висотою не менше 500 мм.

5.6Бітумоплавильні установки мають бути оснащені смолоскипами з довжиною ручки не менше 700 мм.

5.7Паливні баки повинні бути пристосовані для механізованого заправлення.

5.8Бітумоплавильні установки повинні мати навіси та інвентарні огорожі з негорючих матеріалів, а також комплекти засобів пожежогасіння.

Сигнальне фарбування інвентарних огорож повинне відповідати вимогам ГОСТ 12.4.026.

5.9Місця виконання покрівельних робіт повинні бути забезпечені не менше ніж двома евакуаційними виходами (сходами), телефонним або іншим зв'язком, а також первинними засобами пожежогасіння згідно з вимогами НАПБ А.01.001.

5.10Приміщення для зберігання мастик, розріджувачів, розчинників повинні стояти окремо, бути виконаними з негорючих матеріалів і обладнані системою примусової вентиляції.

5.11   Місця для зберігання руберойду мають бути віддалені від споруджуваних будинків і споруд на відстань не менше 24 м.

5.12Місця готування мастик мають розміщуватись на спеціально відведених майданчиках і бути на відстані:

-    від будівель та споруд IV, IVa, Vступенів вогнестійкості - не менше ніж 30 м;

-    від будівель та споруд III, IIIa, ІІІб ступенів вогнестійкості - не менше ніж 20 м;

-    від будівель та споруд І та IIступенів вогнестійкості - не менше ніж 10 м.

5.13Місця зберігання палива, розріджувачів, розчинників, заправлення установок і агрегатів повинні мати знаки безпеки згідно з ГОСТ 12.4.026.

6 ВИМОГИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОЧИХ МІСЦЬ

6.1Організація робочих місць повинна враховувати особливості технологічного процесу, безпеку обслуговування засобів механізації, мінімальне використання ручної праці, забезпечення безпечної евакуації працівників у випадку аварійної ситуації та виключати знаходження осіб, що не беруть участь у робочому процесі.

6.2Елементи і деталі покрівель повинні подаватися до робочого місця в контейнерах. Виготовлення зазначених елементів і деталей безпосередньо на даху не допускається.

6.3    Застосування бітумних мастик з температурою вище 180 °С на робочому місці не допускається.

6.4    При виконанні покрівельних робіт кількома ланками відстань між ними повинна бути не менше 10 м, а нанесення гарячої мастики на основу не повинно випереджати приклеювання руберойду більше ніж на 1 м. Робота однієї ланки над іншою за вертикаллю забороняється.

6.5    Нанесення мастики, розріджувачів, розчинників на поверхню повинне виконуватись в напрямку, що збігається з напрямком руху повітря.

6.6    На робочих місцях при використанні матеріалів, що виділяють вибухонебезпечні речовини, забороняється застосування відкритого вогню або дій, що викликають іскроутворювання.

6.7    Робочі місця повинні бути оснащені нормокомплектами ручного механізованого інструмента.

6.8    Розміщати на даху матеріали допускається тільки в місцях, передбачених проектом виконання робіт, із вживанням заходів проти їх падіння, у тому числі від впливу вітру.

6.9    Під час перерв у роботі технологічні пристосування, інструмент, матеріали та інші дрібні предмети, що перебувають на робочому місці, повинні бути закріплені або прибрані з дахів.

6.10   При проведенні робіт всередині ємностей, камер і закритих приміщень їх необхідно обладнати системою примусової вентиляції. Напруга для місцевого електроосвітлення не повинна пере- вищувати 12 В, а арматура повинна бути вибухобезпечною.

6.11   На робочих місцях запас матеріалів, що містять шкідливі, пожежонебезпечні та вибухонебезпечні речовини, не повинен перевищувати змінної потреби.

7 ВИМОГИ ДО ВИХІДНИХ МАТЕРІАЛІВ

7.1    Усі матеріали, що поставляються для виконання покрівельних і гідроізоляційних робіт, повинні мати маркування, етикетки, аналітичні паспорти з посиланням на державний стандарт або іншу нормативну документацію на їх виготовлення.

7.2    При виготовленні мастик не допускається змінювати порядок введення компонентів, передбачений технічними умовами, державними та галузевими стандартами або стандартом підприємства.

7.3    Застосування матеріалів, що не мають вказівок і інструкцій з охорони праці та пожежної безпеки, не допускається.

8 ВИМОГИ ДО ЗБЕРІГАННЯ І ТРАНСПОРТУВАННЯ МАТЕРІАЛІВ

8.1    Порядок зберігання та транспортування матеріалів повинен здійснюватися відповідно до інструкції заводу-виробника.

8.2Місця зберігання матеріалів повинні бути передбачені проектом виконання робіт.

8.3Транспортування матеріалів до робочих місць повинно бути механізоване.

8.4Взаємно реагуючі речовини повинні транспортуватися та зберігатися окремо.

8.5Зберігати та переносити горючі і легко займисті матеріали необхідно в закритій тарі. Зберігання та перенесення матеріалів у тарі, що б'ється (скляній), забороняється.

8.6Тара, у якій перебувають мастики, розріджувачі, розчинники, наповнювачі повинна бути, відповідно до ГОСТ 12.3.010, з етикетками з точним позначенням і найменуванням матеріалів.

8.7Ремонт металевої тари (зварювання, паяння, клепання) повинен виконуватись в спеціально відведених місцях після її очищення, промивання та знежирення.

8.8Порожню тару слід зберігати в спеціально відведених місцях, передбачених у проекті виконання робіт, віддалених від місця виконання робіт на відстань, що відповідає НАПБ А.01.001.

8.9Централізована доставка мастики на об'єкт будівництва повинна здійснюватися в автогуд- ронаторах.

8.10При транспортуванні та зберіганні мастика повинна бути захищена від зволоження і впливу прямих сонячних променів.

8.11Трубопроводи і шланги, по яких подають мастику до місць робіт, необхідно після закінчення зміни промивати розчинниками, які необхідно зливати в спеціальну тару.

8.12При готуванні мастики на будівельному майданчику доставка її на робоче місце повинна здійснюватися в металевих ємностях, що мають форму усіченого конуса із кришками, що щільно закриваються; при цьому наповнення ємності не повинне перевищувати 2/3 загального об'єму ємності.

9 ВИМОГИ ДО ПЕРСОНАЛУ

9.1    До робіт покрівельних та гідроізоляційних допускаються працівники, які відповідно до чинного законодавства уклали трудовий договір з підприємством, мають відповідну професійну підготовку, пройшли навчання, перевірку знань з питань охорони праці та медичний огляд.

9.2Порядок і види навчання працюючих, а також перевірка їх знань з безпеки праці повинні відповідати вимогам НПАОП 0.00-4.12.

9.3Усі працівники повинні проходити попередні та періодичні медичні огляди в порядку, установленому наказом №246 від 21.05.07 МОЗ України.

9.4При зміні технології робіт, заміні матеріалів, устаткування, зміні організації та умов праці, а також у випадку порушення вимог безпеки праці всі працівники повинні проходити позаплановий інструктаж із записом у журналі реєстрації перевірки знань працівників з охорони праці з обов'язковими підписами осіб, які проходять інструктаж, та осіб.що його проводять.

10 ВИМОГИ ДО ЗАСТОСУВАННЯ ЗАСОБІВ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ПРАЦІВНИКІВ

10.1Засоби індивідуального захисту працівників повинні відповідати вимогам ГОСТ 12.4.011, ГОСТ 12.4.013, ДСТУ ГОСТ 12.4.041, ГОСТ 12.4.072.

10.2Працівники повинні бути забезпечені засобами індивідуального захисту, спецодягом і спецвзуттям відповідно до НПАОП 0.00-4.01, НПАОП 45.2-3.01, а також засобами колективного захисту.

10.3Використання засобів колективного захисту та контроль за їх технічним станом повинні виконуватись відповідно до чинної нормативної документації.

11 КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ ВИМОГ БЕЗПЕКИ

11.1   Контроль за вмістом шкідливих речовин і пилу в повітрі робочої зони слід здійснювати відповідно до нормативних документів МОЗ України, згідно з ГОСТ 12.1.005 (відповідно до додатка А).

11.2Зберігання, видача та експлуатація спеціального одягу та інших засобів індивідуального захисту повинні відповідати чинній нормативній документації.

11.3Контроль за безпечним станом електроустаткування і його експлуатацією повинен забезпечуватися відповідно до НПАОП 40.1-1.01, НПАОП 40.1-1.21, НПАОП 40.1-1.32.

11.4Контроль рівня шуму на робочих місцях повинен відповідати ГОСТ 12.1.003, ДСН 3.3.6.037, ДСТУ 2867.

11.5Контроль рівня вібрації на робочих місцях повинен відповідати ДСТУ ГОСТ 12.1.012, ГОСТ 12.4.012, ДСН 3.3.6.039.

11.6Контроль дотримання вимог безпеки при експлуатації виробничої тари повинен здійснюватися відповідно до інструкції заводу-виробника матеріалів, що поставляються в тарі, і ГОСТ 12.3.010.

11.7.Контроль за дотриманням вибухобезпеки на місці виконання робіт повинен відповідати ГОСТ 12.1.010, ДБН В.1.1-7, ДБН В.1.2-7, НАПБ А.01.001.

11.8 Контроль за забезпеченням пожежної безпеки здійснюють відповідно до ГОСТ 12.1.004 і НАПБ А.01.001.

Додаток А (довідковий)

Шкідливі речовини, суміші, пил і їх гранично допустимі концентрації (ГДК) у повітрі робочої зони (ГОСТ 12.1.005) при виконанні покрівельних і гідроізоляційних робіт

Найменування речовини

ГДК,

мг/м3

Технологічні операції, матеріали

Азоту оксиди (у перерахуванні на NО2)

5

Спалювання палива в бітумоплавильних установках і пальниках. Готування і розігрів бітумної мастики

Ангідрид сірчаний

10

Те саме

Бензин паливний (сланцевий, крекінг тощо) у перерахуванні на С

100

Готування бітумної ґрунтовки. Мастика бітумно-каучукова (холодна)

Бензол*

5

Бітумно-кукерсольна мастика

Гас (у перерахуванні на С)

300

Готування бітумної ґрунтовки. Пластифікація наплавленого руберойду

Ксилол

50

Мастика бітумно-бутилкаучукова холодна

Спирти неграничні жирного ряду (алліловий, кротоніловий тощо)

2

Готування та розігрів бітумної мастики

Толуол

50

Мастика бітумно-бутилкаучукова холодна

Уайт-спірит (у перерахуванні на С)

300

Пластифікація наплавленого руберойду Бітумно-кукерсольна мастика

Вуглецю суміш

20

Спалювання палива в бітумоплавильних установ­ках і пальниках

Фенол*

0,3

Мастика бітумно-латексна покрівельна

Змішаний азбестопородний пил при вмісті в ньому азбесту більше 10 %

2

Готування бітумної мастики

Тальк

4

Очищення руберойду від мінеральної посилки

* Речовина небезпечна при надходженні через шкіру

 


Подпишитесь на новости строительства:

 

 

Выбор редакции: