ЛКМ Утепление Окна и двери Технологии Техника | Рынок Аналитика Новости компанийДСТУ Б А.3.2-12:2009 ССБП Системи вентиляційні. Загальні вимоги

Оцените
(9 голосов)

Система стандартов безопасности труда

СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ

Общие требования

Occupational safety standards system

VENTILATION SYSTEMS

General requirements

Чинний від 2010-08-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт установлює загальні вимоги до систем вентиляції, кондиціювання повітря і повітряного опалення виробничих, адміністративно-побутових і суспільних будинків і споруд (далі - вентиляційні системи).

1.2 Стандарт не встановлює вимог до вентиляційних систем підземних і відкритих гірських виробітків, метрополітенів, транспортних засобів, унікальних будинків і споруд особливого призначення, будинків і приміщень, у яких виробляються, зберігаються або застосовуються вибухові речовини та засоби висадження, а також до систем, які використовують у технологічних процесах і до пневмотранспорту.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні акти та нормативні документи: НПАОП 0.00-1.29-97 Правила захисту від статичної електрики

НПАОП 0.00-4.01-08 Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту

НПАОП 0.00-4.12-05 Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці

НПАОП 40.1-1.01-97 Правила безпечної експлуатації електроустановок

НПАОП 40.1-1.21-98 Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів

НПАОП 40.1-1.32-01 Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок

НПАОП 45.2-3.01-04 Норми безкоштовної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам, зайнятим у будівельному виробництві

ДБН А.3.2-2-2009 ССБП. Промислова безпека у будівництві. Основні положення

ДБН В.2.5-27-2006 Інженерне обладнання споруд. Захисні заходи електробезпеки в електроустановках будинків і споруд

ДБН В.2.5-28-2006 Інженерне обладнання споруд. Природне та штучне освітлення

ДСТУ ГОСТ 2.601-2006 (ГОСТ 2.601-2006) ЄСКД. Експлуатаційні документи

ДСТУ ГОСТ 12.1.012:2008 (ГОСТ 12.1.012:2003, IDT) ССБП. Вібраційна безпека. Загальні вимоги

ДСН 3.3.6.037-99 Державні санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку

ДСН3.3.6.039-99 Державні санітарні норми виробничої загальної та локальної вібрації ДСН 3.3.6.042-99 Державні санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень НАПБ А.01.001-2004 Правила пожежної безпеки в Україні

НАПБ Б.02.005-2003 Типове положення про інструктажі, спеціальне навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки на підприємствах, в установах та організаціях України

НАПБ Б.03.002-2007 Норми визначення категорій приміщень, будинків та зовнішніх установок за вибухопожежною та пожежною небезпекою

НАПБ Б.06.001-2003 Перелік посад, припризначенні на які особи зобов'язані проходити навчання і перевірку знань з питань пожежної безпеки, та порядку їх організації

ГОСТ 12.0.003-74 ССБТ. Опасные и вредные производственные факторы. Классификация (ССБП. Небезпечні та шкідливі виробничі фактори. Класифікація)

ГОСТ 12.1.003-83 ССБТ. Шум. Общие требования безопасности (ССБП. Шум. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования (ССБП. Пожежна безпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (ССБП. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони)

ГОСТ 12.1.007-76 ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности (ССБП. Шкідливі речовини. Класифікація та загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.1.013-78 ССБТ. Строительство. Электробезопасность. Общие требования (ССБП. Будівництво. Електробезпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.018-93 ССБТ. Пожаровзрывобезопасность статического электричества. Общие требования (ССБП. Пожежовибухобезпека статичної електрики. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.019-79 ССБТ. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты (ССБП. Електробезпека. Загальні вимоги і номенклатура видів захисту)

ГОСТ 12.1.028-80 ССБТ. Шум. Определение шумових характеристик источников шума. Ориентировочный метод (ССБП. Шум. Визначення шумових характеристик джерел шуму. Орієнтовний метод)

ГОСТ 12.1.030-81 ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление, зануление (ССБП. Електробезпека. Захисне заземління, занулення)

ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения (ССБП. Пожежовибухонебезпека речовин і матеріалів. Номенклатура показників і методи їх визначення)

ГОСТ 12.1.046-85 ССБТ. Строительство. Нормы освещения строительных площадок (ССБП. Будівництво. Норми освітлення будівельних майданчиків)

ГОСТ 12.1.050-86 ССБТ. Методы измерения шума на рабочих местах (ССБП. Методи вимірювання шуму на робочих місцях)

ГОСТ 12.2.003-91 ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности (ССБП. Обладнання виробниче. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.4.011-89 ССБТ. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация (ССБП. Засоби захисту працюючих. Загальні вимоги і класифікація)

ГОСТ 12.4.103-83 ССБТ. Одежда специальная защитная, средства индивидуальной защиты ног и рук. Классификация (Одяг спеціальний захисний, засоби індивідуального захисту ніг та рук. Класифікація)

ГОСТ 12.4.124-83 ССБТ. Средства защиты от статического электричества. Общие технические требования (ССБП. Засоби захисту від статичного електричного струму. Загальні технічні вимоги)

ГОСТ 23407-78 Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства строительно-монтажных работ. Технические условия (Огорожі інвентарні будівельних матеріалів і ділянок виробництва будівельно-монтажних робіт. Технічні умови)

ГОСТ 26887-86 Площадки и лестницы для строительно-монтажных работ. Общие технические условия (Площадки і драбини для будівельно-монтажних робіт. Загальні технічні умови)

ГОСТ 27321-87 Леса стоечные приставные для строительно-монтажных работ. Технические условия (Ліса стоєчні приставні для будівельно-монтажних робіт. Технічні умови)

СНиП 2.04.05-91 Отопление, вентиляция и кондиционирование (Опалення, вентиляція та кон-диціонування)

СНиП 2.09.02-85 Производственные здания (Промислові будівлі)

СНиП 2.09.04-87 Административные и бытовые здания (Адміністративні та побутові будівлі)

З ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

3.1 Вентиляційні системи для виробничих приміщень у комплексі з технологічним устаткуванням, що виділяє шкідливі речовини згідно з ГОСТ 12.0.003, надлишкове тепло або вологу, повинні забезпечувати мікрокліматичні умови та чистоту повітря, що відповідають вимогам ГОСТ 12.1.005, ДСН 3.3.6.042 на постійному і тимчасовому робочих місцях у робочій зоні виробничих приміщень.

У зоні адміністративно-побутових приміщень промислових підприємств, що обслуговуються, а також у приміщеннях громадських будинків повинні бути забезпечені мікрокліматичні умови відповідно до вимог ДСН 3.3.6.042.

3.2  Технічні рішення, прийняті при проектуванні вентиляційних систем, а також вимоги, які вису ваються до них при спорудженні та експлуатації, повинні відповідати ДБН А.3.2-2, СНиП 2.04.05, СНиП 2.09.02, СНиП 2.09.04.

3.3 Випробування вентиляційних систем має виконуватися відповідно до вимог нормативної документації та організації-виробника.

3.4    Розташування вентиляційних систем має забезпечувати безпечний і зручний монтаж, експлуатацію та ремонт технологічного устаткування. При розміщенні вентиляційних систем слід дотримуватись норм освітлення приміщень, робочих місць і проходів згідно з ГОСТ 12.1.046, ДБН В.2.5-28.

3.5    Для монтажу, ремонту та обслуговування елементів вентиляційних систем, а також для переходу через них повинні передбачатися стаціонарні площадки, проходи, сходи і містки від повідно до ГОСТ 23407, ГОСТ 26887, ГОСТ 27321.

3.6    Приміщення для вентиляційного устаткування повинні бути вентильованими та забезпечувати безпечне виконання ремонту, монтажу і спостереження за установками. Вони повинні обладнуватися монтажними прорізами і вантажопідіймальними пристосуваннями.

3.7    Розміщення припливних і витяжних вентиляційних агрегатів у приміщеннях для вентиляційного устаткування повинне виконуватися відповідно до СНиП 2.04.05.

3.8    Елементи конструкції вентиляційних систем, включаючи органи управління, повинні відповідати вимогам ГОСТ 12.2.003.

3.9    На випадок виникнення пожежі слід передбачити спеціальні пристрої, що забезпечують відключення вентиляційних систем, а також включення, при необхідності, систем аварійної протидимної вентиляції, відповідно до вимог СНиП 2.04.05.

3.10        Розміщення і улаштування електроустаткування вентиляційних систем, а також контрольно-вимірювальної апаратури, улаштування струмоведучих частин і заземлень має відповідати вимогам ГОСТ 12.1.030, НПАОП 0.00-1.29, НПАОП 40.1-1.01, НПАОП 40.1-1.21, НПАОП 40.1-1.32, а також діючих стандартів на вибухозахищене і рудничне устаткування.

3.11   Вентиляційні системи, що обслуговують приміщення категорій А, Б згідно із НАПБ Б.03.002 та системи місцевих відсмоктувачів, у яких можливе утворення статичної електрики, повинні бути у вибухобезпечному виконанні і захищені від дії статичної електрики згідно з ГОСТ 12.1.018, ГОСТ 12.4.124, ДБН В.2.5-27, НПАОП 0.00-1.29.

3.12   Виконання вентиляційного устаткування систем, що обслуговує приміщення категорій А, Б згідно із НАПБ Б.03.002 і місцевих відсмоктувачів вибухопожежобезпечних та пожежобезпечних сумішей, мають відповідати вимогам СНиП 2.04.05.

3.13   Робітники, які працюють з вентиляційними системами, повинні бути забезпечені захисними засобами згідно з ГОСТ 12.4.011, ГОСТ 12.4.103.

4 ВИМОГИ ДО ВЕНТИЛЯЦІЙНИХ СИСТЕМ ПРИ МОНТАЖІ І ПУСКОНАЛАГОДЖУВАЛЬНИХ РОБОТАХ

4.1 Вимоги до вентиляційних систем при монтажі

4.1.1 Вимоги до технологічного процесу повинні бути викладені в проектно-технологічній документації (проекті виконання робіт, технологічній карті). Несучі конструкції для кріплення повітро-водів вентиляційних систем повинні бути надійними, не вібрувати і не передавати вібрації.

Місцеві відсмоктувачі повинні кріпитися до невібруючих або найменш вібруючих частин технологічного устаткування.

Повітроводи повинні встановлюватися на кріпленнях або підвісках, які не горять.

4.1.2    Матеріали і конструкції прокладок фланцевих з'єднань повітроводів вентиляційних систем повинні вибиратися з урахуванням температури, хімічних і фізико-механічних властивостей середовища, що транспортується.

4.1.3    Стики повітроводів вентиляційних систем не повинні розташовуватися в товщі стін, перегородок і перекриттів.

4.1.4    Деталі і вузли вентиляційного устаткування та елементів вентиляційних систем, що монтуються, перед підйомом і установленням повинні бути очищені від іржі, бруду, снігу і сторонніх предметів.

4.1.5    Прокладка у повітроводах і приміщеннях для вентиляційного устаткування трубопроводів, що транспортують шкідливі, отрутні, вибухонебезпечні, горючі гази, а також гази і рідини, що мають неприємні запахи, не допускається.

4.1.6    Розміщення на повітроводах вентиляційних систем і кріплення до них газопроводів, призначених для транспортування горючих рідин, не допускається.

4.1.7    Устаткування вентиляційних систем повинне бути вивірено та міцно закріплено на опорних конструкціях.

4.1.8    Елементи вентиляційних систем, що транспортують повітря з температурою вище +70 °С, заборонено фарбувати нетермостійкими та горючими фарбами.

4.1.9    Вентиляційне обладнання має поставлятися в зону монтажу в повній заводській готовності в комплекті із віброізоляторами. Технічні характеристики його повинні відповідати паспортним даним завода-виробника.

4.2Вимоги до вентиляційних систем при пусконалагоджувальних роботах

4.2.1Пусконалагоджувальні роботи (налагодження на проектні витрати повітря та комплексне випробування) всіх систем вентиляції повинні здійснюватися відповідно до вимог СНиП 2.04.05 та затверджених технологічних документів.

Перед виконанням зазначених робіт повинні проводитися індивідуальні випробування устаткування вентиляційних систем.

4.2.2Виконання пусконалагоджувальних робіт систем вентиляції до усунення недоліків, виявлених при їх індивідуальних випробуваннях, не допускається.

4.2.3    Пусконалагоджувальні роботи по вентиляційним системам, безпосередньо пов'язаними з технологічним устаткуванням (у тому числі і по місцевим відсмоктувачам), після закінчення їх монтажу повинні виконуватися при роботі технологічного устаткування. На вимогу замовника допускається виконувати пусконалагоджувальні роботи на холостому ходу технологічного устаткування.

4.2.4    Системи вентиляції повинні вводитися в експлуатацію після закінчення пусконалагоджу-вальних робіт і оформлення технічних паспортів налагодження систем на проектні витрати повітря, а також актів про виконання комплексного випробування.

4.2.5    Зміна конструкцій вентиляційних систем і їх окремих елементів без попереднього узгод-ження з організаціями, що виконали проект, не допускається.

4.3 Для всіх об'єктів, що споруджуються і реконструюються, у процесі освоєння проектної потужності об'єкта при незабезпеченні асиміляції розрахункової кількості шкідливих речовин, які виділяються, надлишкового тепла та вологи повинно бути виконане налагодження систем вентиляції на санітарно-гігієнічні умови повітряного середовища вентильованих приміщень, які повинні відповідати вимогам ГОСТ 12.1.005, ДСН 3.3.6.042, СНиП 2.04.05 і діючим технологічним процесам на момент введення об'єкта в експлуатацію.

5 ВИМОГИ ДО ВЕНТИЛЯЦІЙНИХ СИСТЕМ ПРИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ І РЕМОНТІ

5.1 Вимоги до вентиляційних систем при експлуатації

5.1.1 До експлуатації допускаються вентиляційні системи, що повністю пройшли пусконалагоджувальні роботи та відповідають інструкції з експлуатації заводу-виробника, ДСТУ ГОСТ 2.601, паспорта системи.

Експлуатація вентиляційних систем повинна фіксуватися в журналі ремонту та експлуатації. В інструкції з експлуатації вентиляційних систем повинні бути відображені питання вибухо- і пожежонебезпеки.

5.1.2  Планові огляди та перевірки відповідності вентиляційних систем вимогам цього стандарту повинні проводитися відповідно до графіка, затвердженого адміністрацією об'єкта.

5.1.3  Профілактичні огляди приміщень для вентиляційного устаткування, очисних пристроїв і інших елементів вентиляційних систем, що обслуговують приміщення категорій А, Б і В, повинні проводитися не рідше одного разу в зміну із занесенням результатів огляду в журнал ремонту та експлуатації. Виявлені при цьому несправності підлягають негайному усуненню.

5.1.4  Приміщення для вентиляційного устаткування повинні замикатись, а на їх дверях- вивішуватися таблички з написами, що забороняють вхід стороннім особам.

Не допускається зберігання в цих приміщеннях матеріалів, інструментів та інших сторонніх предметів.

5.1.5      У процесі експлуатації витяжних вентиляційних систем, що транспортують агресивні середовища, необхідно робити періодичну перевірку товщини стінок повітроводів вентиляційних пристроїв і очисних споруд. Періодичність і способи перевірки товщини стінок установлюються залежно від конкретних умов роботи вентиляційних систем. Перевірка повинна виконуватись не рідше одного разу на рік.

5.1.6      Вентиляційні системи, що розміщуються в приміщеннях з агресивними середовищами, повинні проходити перевірку стану і міцності стінок і елементів кріплення повітроводів, вентиляційних пристроїв і очисних споруд у строки, які установлює адміністрація об'єкта, але не рідше одного разу на рік.

5.1.7      Ревізія вогнезатримуючих, зворотних клапанів, які самі закриваються, у повітроводах вентиляційних систем і підривних клапанів очисних споруд повинна проводитися в строки, що установлені адміністрацією об'єкта, але не рідше одного разу на рік. Результати оформляються актом і заносяться в паспорти установок.

5.1.8 Експлуатація електроустаткування вентиляційних систем, струмоведучих частин і зазем-лень повинна проводитися відповідно до вимог ГОСТ 12.1.018, ГОСТ 12.1.030, ГОСТ 12.4.124, НПАОП 0.00-1.29, НПАОП 40.1-1.01, НПАОП 40.1-1.21, НПАОП 40.1-1.32.

5.1.9 Змащення рухливих деталей механізмів вентиляційних систем повинно здійснюватись тільки після повної їх зупинки. До місць змащення повинен бути забезпечений зручний і безпечний доступ.

5.1.10 При складанні планів реконструкції виробництва, пов'язаних зі зміною прийнятих технологічних схем, виробничих процесів і устаткування, повинні одночасно розглядатися питання про необхідність вимірювання параметрів існуючих вентиляційних систем або про можливість їх використання в нових умовах.

5.1.11 При зміні кількості шкідливих речовин, що виділяються, тепла і вологи вентиляційні системи повинні бути реконструйовані та накладені на параметри виробництва відповідно до вимог ГОСТ 12.1.005, СНиП 2.04.05.

5.2 Вимоги до вентиляційних систем при ремонті

5.2.1 Всі види ремонту вентиляційних систем повинні виконуватися відповідно до графіків планово-попереджувальних робіт з ремонту, затверджених адміністрацією об'єкта.

5.2.2 Ремонт місцевих витяжних вентиляційних систем слід робити одночасно Із плановим ремонтом технологічного устаткування, що обслуговується цими системами.

Якщо намічені до ремонту вентиляційні системи пов'язані з іншими виробництвами або приміщеннями, їх вимикання допускається тільки після взаємного узгодження строків ремонту.

5.2.3 Ремонт і чищення вентиляційних систем повинні виконуватись способами, що виклю-чають можливість виникнення вибуху і пожежі.

5.2.4 Виконання ремонтних робіт, робіт з переоснащення та чищення вентиляційних систем, що обслуговують або розташованих у будівлях із приміщеннями категорій А, Б і В, дозволяється тільки після того, як концентрація вибухонебезпечних речовин у повітроводах цих будівель і приміщеннях для розміщення вентиляційного устаткування буде знижена до рівня, що не перевищує гранично допустимих величин.

5.2.5 Ремонт вибухозахищеного електроустаткування вентиляційних систем, заміна та віднов-лення його деталей повинні виконуватись тільки на спеціальних підприємствах або в цехах інших підприємств, що мають на це дозвіл відповідних організацій. Відремонтоване вибухозахищене електроустаткування повинне пройти контрольне випробування на відповідність технічним умовам із занесенням результатів випробувань і характеру ремонту в паспорт електроустаткування згідно з ДСТУ ГОСТ 2.601.

5.2.6 Перевірка контрольно-вимірювальних приладів вентиляційних систем повинна виконува-тись згідно з чинними нормативними документами.

5.2.7 Чищення вентиляційних систем має виконуватись в строки, що установлені інструкціями з експлуатації. Відмітка про чищення заноситься в журнал ремонту та експлуатації системи.

6 КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ ВИМОГ БЕЗПЕКИ ПРАЦІ

6.1     До робіт з монтажу, пусконаладки та ремонту вентиляційних систем допускаються пра-цівники, які відповідно до чинного законодавства уклали трудовий договір з підприємством, мають відповідну професійну підготовку, пройшли навчання та перевірку знань з питань охорони праці та пройшли медичний огляд. Контроль за виконанням вимог безпеки праці здійснюється ад-міністрацією підприємства та спеціалістами служби охорони праці, враховуючи положення НПАОП 0.00-4.12, НПАОП Б.02.005 та НАПБ Б.06.001.

6.2 Контроль за вмістом шкідливих речовин у повітрі робочої зони здійснюється відповідно до вимог ГОСТ 12.1.005 і ГОСТ 12.1.007 за методиками МОЗ України.

6.3 Контроль за електробезпекою обладнання здійснюється відповідно до вимог ГОСТ 12.1.013, ГОСТ 12.1.018, ГОСТ 12.1.019, ГОСТ 12.1.030, ГОСТ 12.1.124, НПАОП 0.00-1.29, НПАОП 40.1-1.01, НПАОП 40.1-1.21, НПАОП 40.1-1.32.

6.4 Пожежовибухобезпека контролюється згідно з ГОСТ 12.1.004, ГОСТ 12.1.044, НАПБ А.01.001, НАПБ Б.03.002.

6.5   Контроль шумових характеристик на робочих місцях здійснюється відповідно до ГОСТ 12.1.003, ГОСТ 12.1.028, ГОСТ 12.1.050, ДСН 3.3.6.037.

6.6 Рівень вібрації на робочих місцях контролюють відповідно до вимог ДСТУ ГОСТ 12.1.012, ДСН 3.3.6.039.

6.7 Контроль освітленості робочих місць здійснюють відповідно до вимог ГОСТ 12.1.046, ДБН В.2.5-28.

6.8 Контроль та огляд засобів індивідуального захисту здійснюється у строки та у відповідності до вимог НПАОП 0.00-4.01, НПАОП 45.2-3.01.

 

Скачать ДСТУ Б А.3.2-12:2009 ССБП Системи вентиляційні. Загальні вимоги


Подпишитесь на новости строительства:

 

 

Выбор редакции: