ЛКМ Утепление Окна и двери Технологии Техника | Рынок Аналитика Новости компанийДБН Б.1.1-5:2007. Перша частина. Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) на особливий період у містобудівній документації

Оцените
(0 голосов)

ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

Система містобудівної документації(СМБД).

Система градостроительной документации

Первая часть. Состав, содержание, порядок разработки, согласования и утверждения раздела инженерно-технических мероприятий гражданской защиты (гражданской обороны) на особый период в градостроительной документации

Скачать ДБН Б.1.1-5:2007. Перша частина. Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) на особливий період у містобудівній документації

На заміну ВСН ГО 38-83

Чинні  з 2008-04-01

1.  СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Ці Норми встановлюють вимоги до складу, змісту, порядку розроблення, погодження та зат­вердження розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) у міс­тобудівній документації (далі - ІТЗ ЦЗ (ЦО).

Ці Норми обов’язкові для застосування органами державної виконавчої влади, органами міс­цевого самоврядування, замовниками (інвесторами), проектувальниками.

ДБН складається з двох частин:

перша частина - це склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження розділу ІТЗ ЦЗ (ЦО) у містобудівній документації на особливий період (ДСК);

друга частина - це склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження розділу ІТЗ ЦЗ (ЦО) у містобудівній документації на мирний час.

 

2.НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цих Нормах є посилання на такі нормативні документи:

ДБН 360-92**- Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень

ДБН Б. 1-3-97- СМБД. Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження генеральних планів міських населених пунктів

ДБН Б.2.4-1-94- Планування і забудова сільських поселень

ДБН Б.2.4-2-94- Планування і забудова сільських поселень. Види, склад, порядок розробки, погодження та затвердження містобудівної документації для сільських поселень

ДБН В. 1.2-4-2006- Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони)

ВСН 34-89/ Минобороны СССР (ВБН 34-89/ Міноборони СРСР)- Планировка и застройка воєнних городков (Планування та забудова військових містечок)

 

З.ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

Анофілогенні території - місця наявності вогнищ малярії або потенційно небезпечні місця (переважно це території боліт із застійною водою, порослих та замулених водойм, рік та каналів із малою швидкістю течії води та пологими берегами, непроточних ставків), де ці вогнища можуть виникнути [16].

Безпечний район (пункт, територія, зона) - придатний для життєдіяльності район (пункт, територія, зона) розміщення евакуйованого населення, який визначається рішенням відповідного органу влади за межами зон можливого руйнування, хімічного зараження, катастрофічного затоп­лення, масових лісових і торф’яних пожеж, а також небезпечного радіоактивного забруднення [18].

Генеральна схема планування території України - містобудівна документація, яка визначає концептуальні вирішення планування, забудови та іншого використання відповідних територій України [9].

Генеральний план населеного пункту - містобудівна документація, яка визначає принципові вирішення розвитку, планування, забудови та іншого використання відповідних території населеного пункту [9].

Детальний план території - містобудівна документація, яка розробляється для окремих районів, мікрорайонів, кварталів та районів реконструкції існуючої забудови населених пунктів [9].

Евакуація - комплекс заходів щодо організованого вивезення (виведення) населення з районів (місць), зон можливого впливу наслідків надзвичайних ситуацій і розміщення його у безпечних районах (місцях захисту) у разі виникнення безпосередньої загрози життю та заподіяння шкоди здоров’ю людей [18].

Епідемічний осередок - місце знаходження джерела збудника інфекції з прилеглою територією в межах існуючої небезпеки передання заразного начала оточуючим [2].

Епізоотичний осередок - місце перебування джерела (чи джерел) збудника інфекції хворої тварини, де в даній ситуації можливе передання збудника до інших тварин в межах визначеної території [2].

Епіфітотія - розповсюдження інфекційних хвороб рослин на значні території (господарство, район, область) протягом визначеного часу [2].

Заміська зона населеного пункту-центру або підцентру- особливий територіальний об’єкт, який призначений для реалізації евакуаційних потреб цього населеного пункту і який окремими своїми частинами і навіть цілком може не мати із даним населеним пунктом спільної межі.

Заміська зона населеного пункту на особливий період не повинна включати зони можливого руйнування навколо категорованих міст та об’єктів, а також (на особливий період та у мирний час) зони можливого небезпечного радіаційного забруднення, можливого хімічного та біологічного зара­ження, можливого руйнування у разі аварії на потенційно небезпечному об’єкті.

Таким чином, в залежності від розміру населеного пункту заміська зона може містити невелику або значну частину містобудівних об’єктів та територій у системі поселень, до якої входить даний населений пункт.

До складу таких містобудівних об’єктів відносяться: будинки відпочинку, санаторії, дитячі оздоровчі табори, дитячі заклади цілорічного використання, пансіонати, школи-інтернати, лікарні, дачні та садові будівлі, об’єкти комунальної власності, соціально-культурного призначення, го­тельного комплексу та інші, які можуть бути використані з метою розміщення евакуйованих.

Зона можливого ураження - окрема територія або об’єкт, на яких внаслідок надзвичайної ситуації техногенного, природного чи військового характеру виникає загроза життю або здоров’ю людей чи заподіяння матеріальних втрат [11].

Інженерно-транспортна інфраструктура - комплекс інженерних та транспортних споруд і комунікацій [9].

Категоровані міста [21].

Категоровані об’єкти [22].

Міжселенне медичне, торгово-побутове обслуговування та обслуговування щодо громад­ського харчування - ієрархічна структура обслуговування (зазвичай - трьохрівнева). На першому рівні забезпечуються повсякденні потреби населення (їх забезпечення виконується у всіх населених пунктах). Реалізація найбільш складних функцій обслуговування реалізується в центрах відповідних територій [19].

Містобудівна документація - затверджені текстові і графічні матеріали, якими регулюється планування, забудова та інше використання територій [9].

Містобудівні умови - встановлені параметри та обмеження використання та забудови територій з оптимальним забезпеченням відповідних життєвих та функціональних потреб населення (зокрема, транспортне забезпечення, енергозабезпечення, водозабезпечення, обслуговування населення тощо).

Місто-центр (або підцентр) - населений пункт (характеризується найбільшою кількістю насе­лення і найвищим адміністративним статусом, економічним та соціально-культурним потенціалом, в першу чергу, обласний або районний центр), який очолює сформовану сукупність міських і сільських населених місць різної величини та профілю економічної діяльності, що об’єднані сталими функ­ціональними взаємозв’язками (виробничими, трудовими, адміністративними, культурно-побутови­ми, рекреаційними тощо).

Місця захисту - це інфраструктура насичені території, які мають виконувати функції захисту, реабілітації та реалізації інших видів забезпечення життєдіяльності населення на період дії або ліквідації наслідків від надзвичайної ситуації техногенного та природного характеру. Місця захисту підрозділяються на декілька рангів у залежності від ступеня захищеності та протидії комплексу надзвичайної ситуації техногенного та природного характеру.

Примітка. До розроблення методично-нормативного документа ранг місця захисту можна визначати орієнтовно у вигляді якісної оцінки рівня захисту населення. Так, наявність житла надає евакуйованому населенню притулок і це можна вважати першим рангом місця захисту. Наявність у цих жител впорядкованих підвальних приміщень може характеризуватись другим рангом ступеня захисту. Віднормоване підвальне приміщення за параметрами протирадіаційного укриття підвищує його ранг ще на одиницю.

Місця захисту формуються, в першу чергу, на території населених пунктів, що у перспективі може забезпечити безпеку розвитку населеного пункту в цілому у мирний час.

Термін "місце захисту" за межами населених пунктів збігається з терміном "безпечний район", але може відрізнятися за більш високим рівнем інфраструктурної насиченості.

Місця захисту повного формування мають повний комплекс інфраструктурного забезпечення і не потребують використання комплексів обслуговування, що розміщені поза ними.

Надзвичайна ситуація (НС) - порушення нормальних умов життя і діяльності людей на об’єкті або території, спричинене аварією, катастрофою, стихійним лихом, епідемією, епізоотією, епіфіто­тією, великою пожежею, застосуванням засобів ураження, що призвело або може призвести до людських і матеріальних втрат [1].

Надзвичайна ситуація техногенного характеру - порушення нормальних умов життя і діяль­ності людей на об’єкті або території, спричинене аварією (на хімічно-, пожежо-, вибухонебезпечному об’єкті), катастрофічним затопленням від порушення одної або декількох гребель одночасно, по­рушенням умов сталого збереження ґрунту (яке може призвести до виникнення селів, лавин, зсувів тощо), що призвело або може призвести до людських і матеріальних втрат.

Надзвичайна ситуація природного характеру — порушення нормальних умов життя і діяль­ності людей на об’єкті або території, спричинене катастрофою (землетрус, падіння космічних об’єктів значного розміру), стихійним лихом (велика пожежа на значній території або об’єкті, значне затоп­лення території під час повені, землетрус локального характеру від катастрофічних переміщень значних мас ґрунту, що спричинений різкою зміною несучих властивостей ґрунту за природними причинами, а також виникнення селів, лавин, зсувів тощо), епідемією, епізоотією, епіфітотією, що призвело або може призвести до людських і матеріальних втрат.

Небезпечний район (пункт, територія, зона) - непридатний (тимчасово або довготерміново) для життєдіяльності район (пункт, територія, зона) в результаті дії або наслідків надзвичайної ситуа­ції або в результаті визначеної потенційної небезпеки [18].

Небезпечна речовина-хімічна, токсична, вибухова, окислювальна, горюча речовина, біологічні агенти та речовини біологічного походження (біохімічні, мікробіологічні, біотехнологічні препарати, патогенні для людей і тварин мікроорганізми тощо), які становлять небезпеку для життя і здоров’я людей та довкілля, сукупність властивостей речовин і/або особливостей їх стану, внаслідок яких за певних обставин може створитися загроза життю і здоров’ю людей, довкіллю, матеріальним та культурним цінностям [6].

Примітка. Зазначений перелік небезпечних речовин містить також і радіоактивні речовини.

Небезпечна хімічна речовина (НХР) - хімічна речовина, безпосередня чи опосередкована дія якої може спричинити загибель, гостре чи хронічне захворювання або отруєння людей чи завдати шкоди довкіллю [1].

Об’єкт підвищеної небезпеки (ОПН) - об’єкт, на якому використовуються, виготовляються, переробляються, зберігаються або транспортуються одна або кілька небезпечних речовин чи кате­горій речовин у кількості, що дорівнює або перевищує нормативно встановлені порогові маси, а також інші об’єкти як такі, що відповідно до закону є реальною загрозою виникнення надзвичайної ситуації техногенного та природного характеру [7].

План "жовтих ліній" - межа зон можливих завалів житлових, громадських, промислових, комунально-складських та інших будівель та споруд, що розмішені вздовж магістралей сталого функціонування, на яких підтримується транспортне забезпечення виконання рятувальних та не­відкладних аварійно-відновлювальних робіт, функціонування промислової зони (району) міста в особливий період.

Потенційно небезпечний об’єкт (ПНО) - об’єкт, на якому можуть використовуватися або виготовляються, переробляються, зберігаються чи транспортуються небезпечні речовини, біологічні препарати, а також інші об’єкти, що за певних обставин можуть створити реальну загрозу виникнення аварії [7].

Розділ "Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони)" схеми пла­нування території на особливий період - основний містобудівний документ, що визначає головні параметри комплексу інженерно-технічних заходів щодо забезпечення захисту та життєдіяльності населення від надзвичайних ситуацій воєнного характеру на особливий період на регіональному рівні містобудівними засобами, зокрема, щодо забезпечення проведення евакуації в заміську зону на основі сталого функціонування позаміських транспортно-інженерних систем із врахуванням місць захисту, що розміщені в населених пунктах.

Розділ "Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони)" генерального плану на особливий період - основний містобудівний документ, що визначає комплекс інжеерно-технічних заходів щодо забезпечення захисту та життєдіяльності населення від надзвичайних ситуацій воєнного характеру на особливий період містобудівними засобами, зокрема, забезпечення проведення евакуації до місць захисту, які сформовані на базі комплексного освоєння (з можливістю подвійного використання) підземного простору міста (населеного пункту), а також на базі будинків відпочинку, санаторіїв, дитячих оздоровчих таборів, дитячих закладів цілорічного використання, пансіонатів, шкіл-інтернатів, лікарень, дачних та садових будівель, об’єктів комунальної власності, соціально-культурного призначення, готельного комплексу незалежно від форм власності та підпо­рядкування з визначенням необхідних інженерно-технічних заходів, в тому числі проведення ева­куації і в заміську зону, на основі сталого функціонування транспортно-інженерних систем та обладнання міста.

Система поселень - це цілеспрямовано сформована сукупність міських і сільських населених місць різної величини та профілю економічної діяльності, які об’єднані сталими функціональними взаємозв’язками (виробничими, трудовими, адміністративними, культурно-побутовими, рекреацій­ними тощо) та спільністю тяжіння до центру системи - міста, яке фокусує вказані взаємозв’язки, здійснює їх достатньо розвиненою мережею транспортної інфраструктури та характеризується най­більшою кількістю населення і найвищим адміністративним статусом, економічним та соціально-культурним потенціалом [17].

Схема планування території - містобудівна документація, яка визначає принципові вирішення планування, забудови та іншого використання відповідних територій адміністративно-територіаль­них одиниць, їх окремих частин [9].

Споруди підземного простору міст та інших населених пунктів - це станції метрополітену, підземні переходи та тунелі, гаражі, гірничі виробки, підвальні та інші приміщення, які можуть бути використані для захисту населення у разі виникнення НС техногенного і природного характеру та в особливий період.

Хімічно небезпечний об’єкт (ХНО) - промисловий об’єкт (підприємство) або його структурні підрозділи, на якому знаходяться в обігу (виробляються, переробляються, перевозяться (пересу­ваються), завантажуються або розвантажуються, використовуються у виробництві, розміщуються або складуються (постійно або тимчасово), знищуються тощо одне або декілька небезпечних хімічних речовин (до ХНО не належать залізниці) [1].

 

4.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

ЗАВДАННЯ РОЗДІЛУ ІТЗ ЦЗ (ЦО) НА ОСОБЛИВИЙ ПЕРІОДУ СХЕМАХ ПЛАНУВАННЯ ТЕРИТОРІЇ

4.1 Головним завданням розділу ІТЗ ЦЗ (ЦО) при плануванні території Автономної Республіки Крим, областей, кількох районів та району (під час виникнення надзвичайних ситуацій в особливий період) є забезпечення захисту населення від факторів ураження, а також створення містобудівних умов щодо реалізації забезпечення сталого функціонування окремих територіально-виробничих комплексів в умовах автономного режиму діяльності (завершення пункту викладене у відповідних абзацах п. 4.1 другої частини ДБН).

4.2 У розділі ІТЗ ЦЗ (ЦО) схеми планування території Автономної Республіки Крим або області обґрунтовуються рішення щодо створення містобудівних умов для забезпечення захисту населення і територій в особливий період на основі (за необхідності врахувати заходи аналогічного підпункту другої частини ДБН):

- визначення обсягів евакуаційнихзаходівщодонаселення, яке потребуватимецивільногозахисту (цивільної оборони);

- підготовленості безпечних районів для розміщення евакуйованогонаселення з виділенням основнихприймальнихпунктівевакуйованогонаселення на територіяхцихрайонів;

- розвитку транспорту та інженерних комунікацій і споруд, які забезпечують доставку евакуйованих та необхідні умови їх життєдіяльності на відповідних територіях безпечних районів;

- забезпечення відповідними ресурсами функціонування та життєзабезпечення на випадок автономного режиму діяльності.

Примітка. Оповіщення населення у розділі ІТЗ ЦЗ (ЦО) схем планування території не розробляється.

4.3 Інженерно-технічні заходи у схемі планування території групи адміністративних районів або окремого адміністративного району базуються на рішеннях, що закладені у розділі ІТЗ ЦЗ (ЦО) схеми планування території Автономної Республіки Крим та областей, і, в свою чергу, повинні містити конкретні рішення на відповідному адміністративно-територіальному рівні щодо забезпечення за­хисту та життєдіяльності населення, сталого функціонування відповідних територій під час виник­нення надзвичайних ситуацій у особливий період із врахуванням заходів, що передбачені на мирний час.

4.4 Органи виконавчої влади та місцевого самоврядування в межах своїх повноважень керуються рішеннями розділу ІТЗ ЦЗ (ЦО) у складі схеми планування території Автономної Республіки Крим, областей, кількох районів та району з метою ефективного захисту населення і територій під час виникнення надзвичайних ситуацій в особливий період.

ЗАВДАННЯ РОЗДІЛУ ІТЗ ЦЗ (ЦО) ОСОБЛИВОГОПЕРІОДУ У ГЕНЕРАЛЬНИХ ПЛАНАХ

4.5 Головне завдання розділу ІТЗ ЦЗ (ЦО) при розробленні генерального плану полягає у раціональному використанні планувальної та просторової організації міста (іншого населеного пунк­ту) щодо реалізації захисту його населення в особливий період (за необхідності врахувати заходи аналогічного підпункту другої частини ДБН), зокрема, у забезпеченні (в першу чергу це стосується категорованого міста або об’єкта):

- безперешкодноготранспортування та виводунаселення з територіїміста (іншогонаселеного пункту) з метою евакуації у безпечнірайони;

- транспортного зв’язку поміж зонами евакуації та розміщення;

- укриття населення в межах міста (іншого населеного пункту) у сховищах в особливий період з можливістю комплексного освоєння (подвійного використання) підземного простору міст (інших населених пунктів);

- районів розміщення евакуйованого населення у заміській зоні необхідним інженерним обладнанням, зокрема, мережами та спорудами водопроводу, каналізації, газопостачання, електропостачання, теплопостачання та іншими інженерними комунікаціями, а також, за необ­хідності, протирадіаційним укриттям;

Примітка. Оповіщення населення у розділі ІТЗ ЦЗ (ЦО) розробляється в режимі узагальненого враху­вання (див. примітку до пункту 5.11).

-                      проведення необхідних заходів з інженерної підготовки та благоустрою території міста (ін­шого населеного пункту), які спрямовані на зниження дії факторів ураження.

4.6 Місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування в межах своїх пов­новажень керуються рішеннями розділу ІТЗ ЦЗ (ЦО) у складі генеральних планів міст та інших населених пунктів з метою ефективного захисту населення і територій під час виникнення над­звичайних ситуацій та дії їх наслідків в особливий період із врахуванням заходів, що передбачені на мирний час.

 

5 СКЛАД І ЗМІСТ РОЗДІЛУ ІТЗ ЦЗ (ЦО) НА ОСОБЛИВИЙ ПЕРІОД У СХЕМАХ ПЛАНУВАННЯ ТЕРИТОРІЇ ВІДПОВІДНИХ АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТО­РІАЛЬНИХ ОДИНИЦЬ, ГЕНЕРАЛЬНИХ ПЛАНАХ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ

СКЛАД І ЗМІСТ РОЗДІЛУ ІТЗ ЦЗ (ЦО)НА ОСОБЛИВИЙ ПЕРІОД У СХЕМАХ ПЛАНУВАННЯ ТЕРИТОРІЇ

5.1 Склад і зміст графічних матеріалів ІТЗ ЦЗ (ЦО) залежать від рівня адміністративно-тери­торіальної одиниці (АРК, область, район).

Графічні матеріали розділу ІТЗ ЦЗ (ЦО) схеми планування території Автономної Республіки Крим (області) представляються кресленням "Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (ци­вільної оборони)" у масштабі проектного плану схеми планування території (у разі меншого наси­чення графічною інформацією представляються у масштабі у два рази меншому ніж масштаб про­ектного плану), на якому, включаючи рішення проектного плану схеми планування території, будуть показані:

а) зони можливих сильних та слабких руйнувань навколо категорованих міст та об’єктів; зони можливого сильного радіоактивного забруднення, катастрофічного затоплення від одночасного про­риву гребель, а також об’єкти та території, що зазначені у підпункті (а) пункту 5.1 другої частини ДБН;

б) території евакуації (для виведення евакуйованого населення) та території розміщення ева­куйованого населення (або безпечні райони) з виділенням основних приймальних пунктів евакуйо­ваного населення на територіях цих районів;

в)об’єкти та території, що зазначені підпунктах б, в, г, в, г, д, е, є пункту 5.1 другої частини ДБН;

г)бази будівельної індустрії, що зберігаються або рекомендуються до розміщення.

5.2 Цей пункт аналогічний пункту 5.2 другої частини ДБН.

5.3 За необхідності розробляються креслення, що обґрунтовують чи деталізують прийняті про­ектні рішення щодо транспортних зв’язків, водопостачання, каналізації, енергопостачання, газо­постачання, розселення, медичного та побутового обслуговування населення в особливий період, використання курортних місцевостей та зон відпочинку для розміщення населення категорованих міст, що евакуюється та розосереджується. Перелік та масштаб додаткових матеріалів встанов­люється у завданні на проектування. Додаткові креслення необхідно максимально суміщати (за необхідності врахувати заходи аналогічного підпункту другої частини ДБН).

5.4 Графічні матеріали розділу ІТЗ ЦЗ (ЦО) схеми планування території кількох районів та району представляються кресленням "Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної обо­рони)" у масштабі проектного плану схеми планування території (у разі меншого насичення гра­фічною інформацією представляються у масштабі у два рази меншому ніж масштаб проектного плану), на якому, включаючи рішення проектного плану схеми планування території (див. п. 5.3), буде відображено:

а) зони можливих сильних та слабких руйнувань; зони можливого небезпечного радіоактивного забруднення, зони катастрофічного затоплення від одночасного прориву гребель, а також об’єкти, території та зони, що зазначені у підпункті (а) пункту 5.5 другої частини ДБН;

б)планувальна організація безпечних територій (територій, що рекомендовані для розосеред­ження та евакуації населення), виходячи із завдань розробки розділу ІТЗ ЦЗ (ЦО) на особливий період із зазначенням таких об’єктів і територій:

- населених пунктів із зазначенням кількості можливого до приймання евакуйованого населення по кожному населеному пункту (за необхідності врахувати заходи аналогічного підпункту другої частини ДБН);

- населених пунктів - центрів обслуговування територій, що рекомендовані для забезпечення евакуйованого населення, зокрема, медичного та побутового, із врахуванням населення, яке прибуває за евакозаходами (за необхідності врахувати заходи аналогічного підпункту другої частини ДБН);

- курортних зон та зон відпочинку (тривалого та сезонного) з виявленням чисельності населення, що прибуває за евакозаходами, а також кількість місць у лікувальних закладах, які розгор­таються в особливий період (за необхідності врахувати заходи аналогічного підпункту другої частини ДБН);

- маршрутів, що рекомендовані для евакуації у піших колонах населення категорованих міст, місць розміщення пунктів малих та великих привалів (за необхідності врахувати заходи аналогічного підпункту другої частини ДБН);

- територій спеціального призначення, а також територій потенційно-небезпечної санітарно- епідеміологічної ситуації (існуючі анофілогенні території, місця спуску стічних вод, очисні споруди, місця смітників, скотомогильників, утилізації), а також інші території, що регла­ментуються щодо суворого додержання заданих параметрів використання (підпункт, ана­логічний підпункту п. 5.5 другої частини ДБН);

в) внутрішньообласна (внутрішньореспубліканська) та районна система транспортних та інже­нерних комунікацій і споруд, що знаходиться за межами зон можливих руйнувань категорованих міст та об’єктів і використовується як для вивезення еваконаселення в район розміщення, так і для забезпечення його життєдіяльності в особливий період (врахувати заходи аналогічного підпункту другої частини ДБН);

г) цей підпункт аналогічний підпункту (г) п. 5.5 другої частини ДБН;

д)цей підпункт аналогічний підпункту (д) п. 5.5 другої частини ДБН;

е)підготовлені до експлуатації водні ресурси, що мають особливе значення в особливий період.

5.5Пояснювальна записка розділу ІТЗ ЦЗ (ЦО) схеми планування території Автономної Республіки Крим, областей, кількох адміністративних районів та району повинна містити:

а) основні показники розділу ІТЗ ЦЗ (ЦО) (у відповідності із показниками, що зазначені у п. 6.1);

б) результати аналізу містять оцінку масштабів евакуації населення та розміщення його у заміській зоні на територіях безпечних районів із визначенням основних приймальних пунктів населення цих районів, оцінку використання території життєзабезпечення, а також результати по­рівняння розглянутих варіантів та обґрунтування пропозицій щодо визначення оптимального (за необхідності врахувати заходи аналогічного підпункту п. 5.6 другої частини ДБН);

в) розрахунок об’ємів житлово-цивільного будівництва та відповідних об’єктів і мереж, які необхідні для розселення та обслуговування еваконаселення на території безпечних районів у від­повідних населених пунктах, а також з використанням будинків відпочинку, санаторіїв, дитячих оздоровчих таборів, дитячих закладів цілорічного використання, пансіонатів, шкіл-інтернатів, ліка­рень, дачних та садових будівель (за необхідності врахувати заходи аналогічного підпункту п. 5.6 другої частини ДБН);

г)розрахунок потрібного фонду захисних споруд, зокрема, з врахуванням населення, що при­буває за евакозаходами (за необхідності врахувати заходи аналогічного підпункту п. 5.6 другої частини ДБН);

д)обґрунтування пропозицій щодо (за необхідності врахувати пропозиції аналогічного під­пункту п.5.6 другої частини ДБН):

- дублювання транспортних та інженерних комунікацій території, які забезпечують функціонування виробничого (господарського) комплексу адміністративного району, області (Авто­номної Республіки Крим) в особливий період;

- розміщення підприємств будівельної індустрії та промисловості будівельних матеріалів з врахуванням забезпечення виконання аварійно-відновлювальних робіт;

- організації систем міжселищного медичного та торгово-побутового обслуговування та обслу­говування евакуйованого населення закладами громадського харчування;

- використання зон тривалого та сезонного відпочинку для розміщення евакуйованого на­селення із зазначенням його кількості;

- використання гірничих виробок та інших підземних порожнин для забезпечення захисту населення і розміщення виробництв, складів, баз та об’єктів.

5.6 У пояснювальній записці розділу ІТЗ ЦЗ (ЦО) схеми планування території Автономної Республіки Крим або області, окрім положень, що викладені у п. 5.5, повинні міститися обґрунтування пропозицій щодо (врахувати пропозиції на мирний час, що перелічуються у п.5.7 другої частини ДБН):

- визначення зон евакуації населення та його розміщення; балансу житлового фонду в цілому по населених пунктах зон розміщення; визначення кількості населення, що евакуюється, вклю­чаючи зони відпочинку, із врахуванням розгортання шпиталів у особливий період;

- визначення зон розміщення баз та складів матеріально-технічних, продовольчих та інших резервів для забезпечення життєдіяльності евакуйованого населення.

5.7 У пояснювальній записці розділу ІТЗ ЦЗ (ЦО) схеми планування території групи адміністративних районів та окремого адміністративного району, окрім положень, що викладені у п. 5.8, повинні міститися обґрунтування пропозицій щодо (врахувати пропозиції на мирний час, що пере­лічуються у пункті 5.8 другої частини ДБН):

- виявлення територій евакуації та розміщення населення, балансу житлового фонду окремо по кожному населеному пункту території безпечних районів, де розміщуються евакуйовані;

- розміщення баз та складів матеріально-технічних, продовольчих та інших резервів для за­безпечення життєдіяльності евакуйованого населення в районах розміщення.

5.8 У розділі ІТЗ ЦЗ (ЦО) схеми планування території адміністративного району, окрім поло­жень, що викладені у пп. 5.4, 5.5 та 5.7, обґрунтовуються пропозиції щодо (врахувати пропозиції на мирний час, що перелічуються у пункті 5.9 другої частини ДБН):

- визначення розмірів та розміщення центральних та інших поселень, у тому числі з врахуван­ням населення, що прибуває за евакозаходами;

- розміщення торгово-побутових, лікувально-профілактичних, санітарних закладів та закладів громадського харчування районного, міжгосподарського та господарського значення (школи, школи-інтернати, лікарні, поліклініки, пологові будинки, амбулаторії, будинки культури, біб­ліотеки, торгові заклади);

- визначення заходів з реконструкції та розвитку шляхової мережі, включаючи міжгосподар­ську та господарську;

- визначення заходів з використання паливно-енергетичних ресурсів, в тому числі для будів­ництва електростанцій внутрішньообласного (внутрішньореспубліканського) та районного значення з пропозиціями щодо електропостачання сільських населених пунктів та їх вироб­ничих комплексів;

- визначення місць водозабору та організації мереж централізованого водозабезпечення, а також із інших видів інженерного благоустрою.

Примітка. Додатково у розділі можуть розглядатися інші питання, які визначені у методичному документі щодо поетапного виконання такого розділу ІТЗ ЦЗ (ЦО) у складі схем планування території АРК, областей та районів на особливий період.

СКЛАД І ЗМІСТ РОЗДІЛУ ІТЗ ЦЗ (ЦО)НА ОСОБЛИВИЙ ПЕРІОД У ГЕНЕРАЛЬНИХ ПЛАНАХ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ

5.9Графічні матеріали розділу ІТЗ ЦЗ (ЦО) генерального плану розробляються у такому складі:

А. Схема розміщення безпечних районів, у якій визначаються місця розміщення цих районів

за умовами цивільного захисту (цивільної оборони) у масштабі 1:50 000 для міст з чисельністю населення більше 100 тис. осіб та у масштабі 1:25 000 - для міст до 100 тис. осіб. Для інших населених пунктів така схема розробляється (за необхідності див. п. 5.12) у масштабі на порядок меншому, ніж масштаб проектного плану.

На схемі розміщення зазначаються:

- межі адміністративних районів (підпункт, аналогічний підпункту п.5.10 другої частини ДБН);

- зони можливих сильних та слабких руйнувань категорованих міст та об’єктів;

- зони можливого сильного радіоактивного забруднення на особливий період, а також зони можливого хімічного забруднення від аварій на впливових потенційно небезпечних об’єктах;

- зони катастрофічного затоплення від одночасного прориву гребель (за необхідності враху­вати заходи аналогічного підпункту п. 5.10 другої частини ДБН);

- пункти прийому еваконаселення в безпечних районах на особливий період із врахуванням територій місць захисту населених пунктів цих районів (за необхідності врахувати заходи аналогічного підпункту (п. 5.10) другої частини ДБН);

- мережа шпиталів та інших пунктів надання допомоги постраждалим на особливий період (за необхідності врахувати заходи аналогічного підпункту п. 5.10 другої частини ДБН);

- лісові масиви, насадження всіх видів, акваторії (підпункт, аналогічний підпункту п. 5.10 дру­гої частини ДБН);

- сільськогосподарські території (підпункт, аналогічний підпункту п. 5.10 другої частини ДБН);

- інші території, опорна та проектована мережа транспортних, інженерних комунікацій та споруд внутрішньообласного (внутрішньореспубліканського) та районного значення (елек­тропідстанції, високовольтні лінії електропередачі, споруди водопроводу, каналізації; за необхідності врахувати заходи аналогічного підпункту п. 5.10 другої частини ДБН);

- зони та місця тривалого та сезонного відпочинку (підпункт, аналогічний підпункту п. 5.10 другої частини ДБН);

- бази і склади матеріально-технічних, продовольчих та інших резервів (підпункт, аналогічний підпункту п. 5.10 другої частини ДБН);

- склади відбудовного періоду (підпункт, аналогічний підпункту п. 5.10 другої частини ДБН).

Б.Креслення "Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони)" представляються в масштабі проектного плану (у разі меншого насичення графічною інформацією пред­ставляються у масштабі у два рази меншому ніж масштаб проектного плану), на якому, включаючи рішення проектного плану, зазначаються:

- житлові райони, промислово-житлові райони, промислові зони (райони) із зазначенням чи­сельності жителів, а також чисельності виробничого та обслуговуючого персоналу (підпункт, аналогічний підпункту п.5.10 другої частини ДБН);

- потенційно небезпечні об’єкти з їх зонами впливу в разі НС, в т.ч. зони впливу щодо ризиків транскордонних загроз (підпункт, аналогічний підпункту п.5.10 другої частини ДБН);

- території з наявністю небезпечних геологічних та гідрогеологічних процесів як природних (в тому числі сейсмічна небезпека), так і викликаних господарською діяльністю людини (в тому числі катастрофічне затоплення від одночасного прориву гребель);

- зони розповсюдження зсувів, селів та карсту (підпункт, аналогічний підпункту п. 5.10 другої частини ДБН);

- підтоплювані території та порушені підземними виробками території, зокрема, гірничими виробками (підпункт, аналогічний підпункту п. 5.10 другої частини ДБН);

- система вулиць та доріг (які зафіксовані планом "жовтих ліній"), в тому числі магістралі сталого функціонування збору та розподілення евакопотоків (зокрема, збірні евакопункти і вихідні пункти руху пішки). За необхідності врахувати заходи аналогічного підпункту п. 5.10 другої частини ДБН;

- основні об’єкти транспортної інфраструктури (мости, шляхопроводи, дамби та інші інженерні споруди; залізниці, вокзали, платформи, порти, причали, аеродроми, злітно-посадочні смуги, лінії та станції метрополітену, швидкісного трамваю та інших транспортних споруд; підпункт, аналогічний підпункту п. 5.10 другої частини ДБН);

- магістральні інженерні мережі та головні споруди водопостачання, каналізації, електро-, газо- та теплопостачання (за необхідності врахувати заходи аналогічного підпункту п. 5.10 другої частини ДБН);

- загальна кількість населення, що розміщується в захисних спорудах центрів загальноміського та районного значення, а також громадських центрів промислових зон (за необхідності вра­хувати заходи аналогічного підпункту п. 5.10 другої частини ДБН);

- чисельність найбільшої працюючої зміни, що розміщується на територіях промислових зон та окремих промислових підприємств;

- чисельність населення, що розміщується з метою укриття у спорудах підземного простору (за необхідності врахувати заходи аналогічного підпункту п. 5.10 другої частини ДБН).

В.Схема розміщення захисних споруд цивільного захисту (цивільної оборони) виконується в масштабі у два рази меншому ніж масштаб проектного плану генерального плану (за необхідності врахувати заходи аналогічного підпункту п. 5.10 другої частини ДБН).

5.10Пояснювальна записка із техніко-економічними показниками розділу ІТЗ ЦЗ (ЦО) генерального плану категорованого та некатегорованого міста, селища міського типу та сільського населеного пункту, що розміщені у зоні можливих руйнувань, повинна містити обґрунтування проектних пропозицій на основі варіантних розробок щодо забезпечення сталого функціонування населеного пункту в особливий період.

Пояснювальна записка повинна містити:

а) основні показники розділу ІТЗ ЦЗ (ЦО) (формуються відповідно до показників, що зазначені уп. 6.3);

б)розрахунок чисельності населення, що підлягає евакуації із міста у заміську зону, із вра­хуванням даних органу виконавчої влади та органів місцевого самоврядування (за необхідності врахувати заходи аналогічного підпункту п. 5.12 другої частини ДБН);

в) розрахунок евакуації населення із міста; кількості, місткості та розміщення збірних евакуа­ційних пунктів в залежності від радіуса доступності та часу збору населення в цілому по місту; складання картограм пасажиропотоків та вантажопотоків у цілому по місту (за необхідності вра­хувати заходи аналогічного підпункту п. 5.12 другої частини ДБН);

г)пропозиції щодо розміщення еваконаселення за межами зони можливих руйнувань (за необхідності врахувати заходи аналогічного підпункту п. 5.12 другої частини ДБН);

д)розрахунок місткості захисних споруд для укриття населення міста із врахуванням комп­лексного освоєння підземного простору міст (при цьому врахувати розміщення місць захисту для розміщення населення аналогічного підпункту п. 5.12 другої частини ДБН);

е) пропозиції щодо використання підземних, зокрема, гірничих виробок для забезпечення захис­ту населення, розміщення виробництв, складів, баз та об’єктів (за необхідності врахувати заходи аналогічного підпункту п. 5.12 другої частини ДБН);

є) заходи щодо забезпечення функціонування в особливий період систем водопостачання, каналізації, електропостачання, проводового мовлення, телефонізації та телеінформаційного забезпечення, газопостачання, теплопостачання (за необхідності врахувати заходи аналогічного підпункту п. 5.12 другої частини ДБН);

Примітка. Примітка аналогічна примітці п. 5.12 другої частини ДБН на мирний час.

ж) пропозиції щодо розміщення підприємств для зберігання та переробки легкозаймистих рідин, небезпечних хімічних речовин (НХР) (за необхідності врахувати заходи аналогічного підпункту п.5.12 другої частини ДБН).

5.11Пояснювальна записка з техніко-економічними показниками розділу ІТЗ ЦЗ (ЦО) генерального плану некатегорованих міст та інших населених пунктів, які розміщені поза зонами мож­ливих руйнувань, повинна містити порівняння розроблених варіантів розділу ІТЗ ЦЗ (ЦО) щодо забезпечення евакуйованого населення необхідними життєзабезпечуючими складовими. Таким чином, пояснювальна записка повинна містити (за необхідності врахувати заходи аналогічного підпункту п. 5.13 другої частини ДБН):

а) основні показники розділу ІТЗ ЦЗ (ЦО) (формуються відповідно до показників, що зазначені уп. 6.3);

б)чисельність евакуйованого населення, що розмішується в даному населеному пункті;

в)розрахунок необхідної місткості захисних споруд для укриття населення населеного пункту з врахуванням населення, що прибуває за евакозаходами;

г)мережі додаткових закладів медичного, торгово-побутового обслуговування, громадського харчування у населеному пункті, в який прибуває додаткове населення за евакозаходами;

д)заходи, що забезпечать у особливий період функціонування систем водо-, електро-, тепло- та газопостачання з врахуванням розміщення населення, що прибуває за евакозаходами.

5.12Цей пункт аналогічний пункту 5.14 другої частини ДБН.

Примітка. Додатково у розділі можуть розглядатися інші питання, які визначені у методичному документі щодо поетапного

 

6. АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ РЕАЛІЗАЦІЇ ІТЗ ЦЗ (ЦО) НА ОСОБЛИВИЙ ПЕРІОД У СХЕМАХ ПЛАНУВАННЯ ТЕРИТОРІЇ ВІДПОВІДНИХАДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ОДИНИЦЬ, ГЕНЕРАЛЬНИХ ПЛАНАХ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ, ВИЯВЛЕННЯ ПРОБЛЕМ ТА ПРОПОЗИЦІЙ ЩОДО РОЗРОБЛЕННЯ ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНИХ ЗАХОДІВ, ЯКІ ВІДПОВІДАЮТЬ СУЧАСНИМ ВИМОГАМ БЕЗПЕКИ НАСЕЛЕННЯ І ТЕРИТОРІЙ

АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ РЕАЛІЗАЦІЇ ІТЗ ЦЗ (ЦО)НА ОСОБЛИВИЙ ПЕРІОД У СХЕМАХ ПЛАНУВАННЯ ТЕРИТОРІЇ

6.1 Аналіз сучасного стану реалізації ІТЗ ЦЗ (ЦО) у схемах планування територій здійснюється за системою показників, яка характеризує рівень реалізації ІТЗ ЦЗ (ЦО) щодо забезпечення захисту та життєдіяльності евакуйованого населення в особливий період (за необхідності врахувати заходи аналогічних підпунктів другої частини ДБН), а саме — визначення рівня реалізації заходів щодо:

а) наявності та відповідної місткості заміських територій для формування місць захисту для розміщення евакуйованого населення;

б)транспортних проблем щодо забезпечення евакуації населення;

в)інженерного забезпечення території та населених пунктів відповідної адміністративно-те­риторіальної одиниці, зокрема, водопостачанням, гідротехнічними заходами, енергопостачанням, зв’язком та іншими заходами.

6.2.Цей пункт аналогічний пункту 6.2 другої частини ДБН.

АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ РЕАЛІЗАЦІЇ ІТЗ ЦЗ (ЦО)НА ОСОБЛИВИЙ ПЕРІОД У ГЕНЕРАЛЬНИХ ПЛАНАХ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ

6.3Аналіз сучасного стану реалізації ІТЗ ЦЗ (ЦО) у генеральних планах здійснюється за сис­темою показників, яка характеризує рівень реалізації ІТЗ ЦЗ (ЦО) щодо забезпечення захисту та життєдіяльності населення в особливий період (за необхідності врахувати заходи аналогічних під­пунктів другої частини ДБН), а саме - визначення рівня реалізації заходів щодо:

а) укриття населення в межах міста (населеного пункту) у сховищах в особливий період з можливістю комплексного освоєння (подвійного використання) підземного простору міст (населених пунктів);

б)безперешкодного транспортування населення по території міста (населеного пункту) з метою евакуації;

в)транспортного зв’язку із зонами розміщення евакуйованого населення в особливий період;

г)забезпечення районів розміщення евакуйованого населення у заміській зоні необхідним ін­женерним обладнанням, зокрема, мережами та спорудами водопроводу, каналізації, газопостачання, електропостачання, теплопостачання та іншими інженерними комунікаціями, а також, за необ­хідності, протирадіаційним укриттям;

д) обслуговування евакуйованого населення мережею додаткових закладів медичного, торгово- побутового обслуговування та громадського харчування у населеному пункті розміщення евакуйо­ваних;

е)інженерної підготовки та благоустрою території міста, спрямованих на зниження дії факторів ураження.

6.4Цей пункт аналогічний пункту 6.4 другої частини ДБН.

6.5 На основі проведеного аналізу сучасного стану реалізації ІТЗ ЦЗ (ЦО) у схемах планування території відповідних адміністративно-територіальних одиниць, генеральних планах населених пунктів робляться відповідні висновки щодо виявлених проблем та формуються принципові про­позиції щодо розробки інженерно-технічних заходів, які відповідають сучасним потребам безпеки населення і територій в особливий період (за необхідності врахувати заходи аналогічних підпунктів другої частини ДБН).

6.6Цей пункт аналогічний пункту 6.6 другої частини ДБН.

 

7. ПОРЯДОК РОЗРОБЛЕННЯ І ПОГОДЖЕННЯ РОЗДІЛУ ІТЗ ЦЗ (ЦО)НА ОСОБЛИВИЙ ПЕРІОД У СХЕМАХ ПЛАНУВАННЯ ТЕРИТОРІЇ ВІДПОВІДНИХ АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ОДИНИЦЬ, ГЕНЕРАЛЬНИХ ПЛАНАХ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ

ПОРЯДОК РОЗРОБЛЕННЯ

Пункти 7.1. - 7.5 аналогічні відповідним пунктам другої частини ДБН.

7.6Документація зберігається у порядку, встановленому спеціальними вимогами щодо оформління і доступу до зазначених матеріалів.

7.7 При здійсненні погоджень, розгляду і затвердження містобудівної документації підрядник і замовник вживають заходів щодо нерозголошення спеціальної інформації, передбаченої Зводом відомостей, що становлять державну таємницю України (ЗВДТ) згідно з чинним законодавством та нормативними вимогами щодо картографічних і топографо-геодезичних матеріалів та інформації, яка має комерційну цінність для замовника, інших інвесторів.

ПОРЯДОК ПОГОДЖЕННЯ

7.8 Цей пункт аналогічний пункту7.7 другої частини ДБН.

7.9Розділи ІТЗ ЦЗ (ЦО) генеральних планів міст Києва, Севастополя, Сімферополя, обласних центрів та інших категорованих міст та міст при об’єктах особливої важливості підлягають погод­женню із територіальними органами управління спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань цивільного захисту (цивільної оборони) України та зі структурними підрозділами з питань цивільного захисту (цивільної оборони) цих державних адміністрацій та виконавчих органів цих рад.

Крім того, розділи підлягають погодженню із спеціально уповноваженим органом з питань містобудування та архітектури цих державних адміністрацій та виконавчих органів цих рад.

7.10 Розділи ІТЗ ЦЗ (ЦО) генеральних планів інших міст, селищ міського типу та сільських населених пунктів (які розміщені у зоні можливих руйнувань від категорованих міст або пов’язані із розміщенням евакуйованого населення) повинні бути погоджені із територіальними органами управління спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань цивільного захисту (цивільної оборони) України та зі структурними підрозділами з питань цивільного захисту (цивільної оборони) виконавчих органів селищних та міських рад, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій), які відповідають рівню затверджуючої інстанції повного ком­плекту містобудівної документації.

Крім того, розділи підлягають погодженню із спеціально уповноваженим органом з питань містобудування та архітектури цих державних адміністрацій та виконавчих органів цих рад.

Примітка. За необхідності (зазначається у завданні) рівень погоджуючої інстанції може відповідати рівню області (або АРК).

7.11 Цей пункт аналогічний пункту 7.10 другої частини ДБН.

8 ПОРЯДОК ЗАТВЕРДЖЕННЯ РОЗДІЛУ ІТЗ ЦЗ (ЦО) НА ОСОБЛИВИЙ ПЕРІОД У СХЕМАХ ПЛАНУВАННЯ ТЕРИТОРІЇ ВІДПОВІДНИХ АДМІНІСТРАТИВНО- ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ОДИНИЦЬ, ГЕНЕРАЛЬНИХ ПЛАНАХ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ

Пункти 8.1 - 8.3 аналогічні відповідним пунктам другої частини ДБН.

 

 

ДОДАТОКА

(обов’язковий)

 

Форма завдання та перелік вихідних даних, що надаються замовником на розроблення розділу ІТЗ ЦЗ (ЦО) на особливий період у схемах планування території відповідних адміністративно-територіальних одиниць

(Завдання готується представником замовника)

Гриф таємності або відкритості визначається при заповненні

 

"ПОГОДЖЕНО"

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

Начальник територіального органу управління спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади, до повноважень якого віднесено питання цивільного захисту (цивільної оборони) України

Голова облдержадміністрації (районної державної адміністрації, Голова або представник Ради міністрів АРК)

 

 

Завдання на розроблення розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) при виконанні схеми планування території (відповідно до ДБН Б. 1.1 -5:2007)

_____________________________________________________________________________________

(найменування області /АРК/, групи районів або району)

 

 

 

Найменування розділів завдання

 

Зміст розділів завдання

1

Підстава щодо видачі завдання (пункт, аналогічний відповідному пункту другої частини ДБН).

Посилання на затверджений план проектної  організації на рік початку проектування, а у разі необхідності - на інші офіційні документи

2

Вихідні дані для проектування:

Перелік робіт із вказівкою року випуску (дати затвердження), найменування організації-розробника чи видавництва, прізвищ авторів, умов використання перелічених матеріалів

 

а) раніше виконані роботи (науково-дослідні, проектні та інші), нормативні документи, врахування яких є обов’язковим при проектуванні (підпункт аналогічний відповідному підпункту другої частини ДБН);

Перелік робіт із вказівкою року випуску (дати затвердження), найменування організації-розробника чи видавництва, прізвищ авторів, умов використання перелічених матеріалів

 

б)         основні положення плану цивільного захисту (цивільної оборони) області, АРК, України, в тому числі:

- міста, їх проектна чисельність населення, тис. осіб;

- межі зон можливого катастрофічного затоплення від одночасного прориву гребель, зон можливого сильного радіоактивного забруднення (межі інших зон зазначені у відповідному підпункті завдання другої частини ДБН);

 

в)

- гірничі виробки, придатні для розміщення об’єктів, виробництв, складів та баз;

- розміщення складів та баз паливно-мастильних матеріалів (ПММ), складів і баз продовольчих, матеріально-технічних та інших резервів, розподільних холодильників і баз, спеціалізо­ваних торговельних комплексів, що розміщені у категорованих містах, у містах та населених пунктах районів розміщення населення, складів і баз відбудовчого періоду;

 

г)вимоги щодо:

- формування районів розміщення населення (за необхідності врахувати вимоги аналогічного підпункту другої частини ДБН);

- розміщення зон відпочинку (за необхідності врахувати вимоги аналогічного підпункту другої частини ДБН);

 

д) чисельність населення, що евакуюється і яке розселяється у заміській зоні (за необхідності врахувати вимоги аналогічного підпункту другої частини ДБН);

 

е)інженерні комунікації:

- транспортний зв’язок із зонами відпочинку (за необхідності врахувати вимоги аналогічного підпункту другої частини ДБН);

- джерела водозабезпечення (за необхідності врахувати вимоги аналогічного підпункту другої частини ДБН);

- подання води категорованим містам та об’єктам за аварійним режимом;

- стале електропостачання міст та об’єктів;

- розміщення нових об’єктів енергопостачання;

- прокладання мереж магістральних трубопроводів (нафто-, газопроводів).

3

Особливі вимоги

Врахування необхідних даних закритого характеру

4

Вказівки щодо оформлення документів з проектування інженерно-технічнихзаходів з цивільногозахисту (цивільної оборони). Склад розділу.

Вказівки щодо виконання розділу ІТЗ ЦЗ (ЦО) у відповідності з вимогами ДБН або щодо включення до складу графічних матеріалів додаткових креслень. Всі проектні вирішення з цивільного захисту нанести на креслення схеми планування території

5

Погодження

Терміни та організація попереднього розгляду матеріалів розділу у замовника, особливі вимоги замовника щодо порядку погодження розділу

Примітка. Додатково у завданні можуть надаватися нові пункти, які визначені у методичному документі щодо поетапного виконання розділу ІТЗ ЦЗ (ЦО) у складі схем планування території АРК, областей та районів на особливий період.

 

Представник виконавця_________________________

Представник замовника_____________________________

Начальник структурного підрозділу з питань цивільного захисту (цивільної оборони) державних адміністрацій та виконавчих органів рад______________________

Начальник спеціально уповноваженого органуз           питань містобудування та архітектури державних адміністрацій та виконавчих органів рад__________________________

 

ДОДАТОКБ

(обов’язковий)

 

Форма завдання та переліквихіднихданих, щонадаютьсязамовником на розробленнярозділу ІТЗ ЦЗ (ЦО) на особливийперіод

у генеральних планах населенихпунктів

(Завданняготуєтьсяпредставникомзамовника)

 Гриф таємності або відкритост івизначається при заповненні

 

"ПОГОДЖЕНО"

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

Начальник територіального органу управління спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади, до повноважень якого віднесено питання цивільного захисту (цивільної оборони) України

Голова облдержадміністрації(районноїдержавноїадміністрації, Голова або представникРади міністрів АРК)

 

Завдання на розроблення розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) при виконанні схеми планування території (відповідно до ДБН Б. 1.1 -5:2007)

_____________________________________________________________________________________

(найменування області /АРК/, групи районів або району)

 

 

 

Найменування розділів завдання

 

Зміст розділів завдання

1

Підстава щодо видачі завдання

Посилання на затверджений план проектної організації на рік початку проектування, а у разі необхідності - на іншіофіційні документи

2

Вихіднідані для проектування:

 

 

а) раніше виконані роботи (науково-дослідні, проектні та інші) нормативні документи, врахування яких є обов’язковим при проектуванні;

Перелік робіт із вказівкою року випуску (дати затвердження), найменування організації-розробника чи видавництва, прізвищ авторів, умов використання  перелічених матеріалів

 

б) основні положення плану цивільної оборони населеного пункту, в тому числі:

- група міста з цивільної оборони;

- перелік підприємств, що віднесені до категорій об’єктів цивільної оборони, а також підприємств, що продовжують роботу в особливий період, із вказівкою загальної чисельності промислово-виробничого персоналу у мирний час та в особливий період, утому числі найбільшої працюючої зміни;

- чисельність населення, що підлягає евакуації та розміщенню;

Вказівки щодо необхідності врахування обмежень розвитку промисловості, росту та територіального розвитку населеного пункту, йогоролі в системі розселеннятериторійрізногорівня

 

в) основні положення планів цивільної оборони підприємств галузейекономіки, якірозміщеніабоможуть бути розміщені в населеномупункті;

 

 

г) вимоги щодо комплексного використання підземного простору населеного пункту;

Надається розшифровка умов розвитку та розміщення промислових підприємств та промислових вузлів, умови кооперування промислових підприємств

 

д) вимоги щодо організації системи захисних споруд ЦЗ (ЦО) населеного пункту:

- у промислових районах;

- у житлових районах;

- у центральному районі населеного пункту;

Умови кооперування об’єктів подвійного призначення культурно-побутового обслуговування промислових та громадсько-житлових районів

 

е)транспорт

є) принципи підвищення сталого функціонування систем інженерного обладнання

ж) вимоги до інженерної підготовки території

Умови формування магістральної мережі сталого функціонування, в тому числі: магістралей збору, розподілу евакуаційних потоків та евакуаційного, а також вантаж­ного руху

3

Особливі вимоги

 

4

Оформлення документів з проектування інженерно-технічних  заходів з цивільної оборони. Склад розділу

Вказівки щодо виконання розділу ІТЗ ЦЗ (ЦО) у відповідності з вимогами даного ДБН або щодо включення до складу гра­фічних матеріалів додаткових креслень

5

Погодження

Терміни та організація попереднього розгляду ескізних матеріалів розділу у замовника, особливі вимоги замовника щодо порядку погодження розділу

Примітка. Додатково у завданні можуть надаватися нові пункти, які визначені у методичному документі щодо поетапного виконання розділу ІТЗ ЦЗ (ЦО) у складі генеральних планів населених пунктів на особливий період.

 

Представник виконавця_________________________

Представник замовника_____________________________

Начальник структурного підрозділу з питань цивільного захисту (цивільної оборони) державних адміністрацій та виконавчих органів рад______________________

Начальник спеціально уповноваженого органуз           питань містобудування та архітектури державних адміністрацій та виконавчих органів рад__________________________

 

 

 

 

ДОДАТОКВ

(обов’язковий)

 

БІБЛІОГРАФІЯ

1 ДБН В. 1.2-4-2006 "Інженерно-технічні заходи цивільногозахисту (цивільної оборони)"

2 Большая советская энциклопедия, т.30. (Велика радянська енциклопедія, т. 30.)

3 Закон України "Про Генеральну схему планування територіїУкраїни"

4 Закон України "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку"

5 Закон України "Про забезпечення санітарного та епідемічног облагополуччя населення"

6 Закон України "Про захистнаселення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру"

7 Закон України "Про об’єкти підвищеної небезпеки"

8 Закон України "Про основи містобудування".

9 Закон України "Про планування і забудовутериторій".

10 Закон України "Про пожежну безпеку"

11 Закон України "Про правові засади цивільногозахисту"

12 Закон України "Про правовий режим воєнного стану"

13 Закон України "Про правовий режим надзвичайного стану"

14 Закон України "Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення в наслідок  Чорнобильської катастрофи"

15 Закон України "Про Цивільну оборону України"

16 Інженерний захист та освоєння територій. Довідник під редакцією к.т.н. B.C. Ніщука. Київ, "Основи" 2000

17 Містобудування. Довідник проектувальника / за ред. Т.Ф.Панченко. - К.: Укрархбудінформ, 2006

18 Постанова КабінетуМіністрівУкраїнивід 26 жовтня 2001 р. № 1432 "Про затвердження положення про порядок проведення евакуаці їнаселення у разі загрози або виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру"

19 Районная планировка. Справочник проектировщика. Москва. Стройиздат, 1986 г. (Районне планування. Довідник проектувальника. Москва. Будвидав, 1986 р.)

20 Указ Президента про "Концепцію захисту населення і територій у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій" від 26 березня 1999 року N 284/99

21 Постанова Кабінету Міністрів Українивід 29.10.2003 р. № 1695 "Про затвердження Порядку віднесення міст до відповідних груп з цивільної оборони"

22 Постанова Кабінету Міністрів України від 26.12.2003 р. № 2038 "Про затвердження Порядку віднесення об’єктів національної економіки до відповідних категорій з цивільної оборони"

 

 


Подпишитесь на новости строительства:

 

 

Выбор редакции: