ЛФМ Утеплення Вікна та двері Технології Техніка | Ринок Аналітика Новини компанійЕврокод 1. Воздействия на конструкции. Часть 1-1.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ЄВРОКОД 1:ДІЇ НА КОНСТРУКЦІЇ

Частина 1-1. Загальні дії. Питома вага, власна вага,

експлуатаційні навантаження для споруд

(EN 1991-1-1:2002, IDТ)

ДСТУ-Н Б EN 1991-1-1:2010

Видання офіційне

Київ

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального

господарстваУкраїни

 

2011

ПЕРЕДМОВА

 

1 ВНЕСЕНО: Відкрите акціонерне товариство «Український науково-дослідний та проектний інститут сталевих конструкцій імені  В.М. Шимановського»

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ:В. Артюшенко, М. Бурчик, В. Гордеєв, д.т.н., М. Микитаренко (керівник розробки) к.т.н, А. Гром, к.т.н., О. Кордун, Я. Левченко,        О. Шимановський, д.т.н., П. Ковернінський.

 

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 27.12. 2010  № 552

 

3 Національний стандарт відповідає EN 1991-1-1:2002 Eurocode 1: Actions on structures - Part 1-1: General actions - Densities, self-weight, imposed loads for buildings (Єврокод 1. Дії на конструкції. Частина 1-1. Загальні дії. Питома вага, власна вага, експлуатаційні навантаження для споруд) з технічною поправкою EN 1991-1-1:2002/АС:2009.

 

Ступінь відповідності – ідентичний (IDT)

 

Переклад з англійської (en)

 

Цей стандарт видано з дозволу CEN

 

УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

 

Цей стандарт є тотожний переклад EN 1991-1-1:2002 Eurocode 1: Actions on structures - Part 1-1: General actions - Densities, self-weight, imposed loads for buildings (Єврокод 1. Дії на конструкції. Частина 1-1. Загальні дії. Питома вага, власна вага, експлуатаційні навантаження для споруд) з технічною поправкою EN 1991-1-1:2002/АС:2009.

EN1991-1-1:2002 підготовлено Технічним комітетом СEN/ТС 250, секретаріатом якого керує BSI.

До національного стандарту долучено англомовний текст.

На території України як національний стандарт діє ліва колонка тексту ДСТУ-Н Б EN 1991-1-1:2010 Eurocode 1: Actions on structures - Part 1-1: General actions - Densities, self-weight, imposed loads for buildings (Єврокод 1. Дії на конструкції. Частина 1-1. Загальні дії. Питома вага, власна вага, експлуатаційні навантаження для споруд), викладена українською мовою.

Відповідно до ДБН А.1.1-1-2009 «Система стандартизації та нормування в будівництві. Основні положення»  цей стандарт відноситься до комплексу В.1.2  «Система надійності та безпеки в будівництві».

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству.

Науково-технічна організація, відповідальна за цей стандарт – ТОВ «Український інститут сталевих конструкцій ім. В.М. Шимановського».

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

-          слова «цей міжнародний стандарт» замінено на «цей стандарт»;

-          структурні елементи стандарту: «Обкладинку», «Передмову», «Національний вступ», «Визначення понять»та «Бібліографічні дані» - оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

-          з «Передмови до EN1991-1-1» у цей «національний вступ» взяте те, що                    безпосередньо стосується цього стандарту;

-          національний довідковий додаток наведено як настанову для  користувачів.

Перелік національних стандартів України (ДСТУ), ідентичних МС, посилання на які є в EN 1991-1-1:2002, наведено в додатку НА.

Копії МС, неприйнятих як національні стандарти, на які є посилання EN 1991-1-1:2002, можна отримати в Головному фонді нормативних документів ДП «УкрНДНЦ».

Технічна поправка EN 1991-1-1:2002/АС:2009 до EN 1999-1-1:2007  подана в кінці ДСТУ-Н Б EN 1991-1-1:2010.

ЗМІСТ

 

 

 

С

ВСТУП

 

FOREWORD

Основи програми Єврокоди

 

Background of the Eurocode programme

1

Статус та сфера застосування Єврокодів

 

Status and field of application of eurocodes

3

Національні стандарти, що імплементують Єврокоди

 

National Standards implementing Eurocodes

4

Зв’язки між Єврокодами та гармонізованими технічними специфікаціями  (ENs and ETAs) для виробів

 

Links between Eurocodes and harmonised technical specifications (ENs and ETAs) for

products

4

Додаткова інформація щодо EN 1991-1-1

 

Additional information specific for EN 1991-1-1

5

Національний Додаток до EN 1991-1-1

 

National annex for EN 1991-1-1

5

1          Загальні положення

 

1          General

7

1.1       Сфера застосування

 

1.1       Scope

7

1.2       Нормативні посилання

 

1.2       Normative References

8

1.3       Відмінність між принципами і правилами застосування

 

1.3       Distinction between Principles and Application Rules

9

1.4       Терміни і визначення

 

1.4       Terms and definitions

10

1.5       Позначення

 

1.5       Symbols

11

2          Види навантажень

 

2          Classification of actions

12

2.1       Власна вага

 

2.1       Self-weight

12

2.2       Тимчасові навантаження

 

2.2       Imposed loads

12

3          Розрахункові ситуації

 

3          Design situations

14

3.1       Загальні положення

 

3.1       General

14

3.2       Постійні навантаження

 

3.2       Permanent loads

14

3.3       Тимчасові навантаження

 

3.3       Imposed loads

14

3.3.1    Загальні положення

 

3.3.1    General.

14

3.3.2    Додаткові умови для будівель

 

3.3.2    Additional provisions for buildings

15

4          Питома вага конструкцій і матеріалів, що зберігаються

 

4          Densities of construction and stored materials

16

4.1       Загальні положення

 

4.1       General

16

5          Власна вага будівель і споруд

 

5          Self-weight of construction works

17

5.1       Представлення дій

 

5.1       Representation of actions

17

5.2       Характеристичні значення власної ваги

 

5.2       Characteristic values of self-weight

18

5.2.1    Загальні положення

 

5.2.1    General

18

5.2.2    Додаткові умови для будівель

 

5.2.2   Additional provisions for buildings

18

5.2.3    Додаткові умови для мостів

 

5.2.3    Additional provisions specific for bridges

18

6          Тимчасові навантаження на будівлі

 

6          Imposed loads on buildings

20

6.1       Представлення навантажень

 

6.1       Representation of actions

20

6.2       Схеми розташування навантаження

 

6.2       Load arrangements

20

6.2.1    Перекриття, балки і покриття

 

6.2.1    Floors, beams and roofs

20

6.2.2    Колони і стіни

 

6.2.2    Columns and walls

21

6.3       Характеристичні значення тимчасових навантажень

 

6.3       Characteristic values of Imposed Loads

21

6.3.1    Житлові, громадські, торгові і адміністративні приміщення

 

6.3.1    Residential, social, commercial and administration areas

21

6.3.2    Складські і виробничі зони

 

6.3.2    Areas for storage and industrial activities

25

6.3.3    Гаражі-стоянки і зони з транспортним рухом (за винятком мостів)

 

6.3.3    Garages and vehicle traffic areas (excluding bridges)

29

6.3.4    Покриття

 

6.3.4    Roofs

31

6.4       Горизонтальні навантаження на перешкоди і парапети, які виконують функції огорожі

 

6.4       Horizontal loads on parapets and partition walls acting as barriers

33

Додаток А [Нормативний] – Таблиці для номінальні значень питомої ваги будівельних матеріалів і номінальні значення питомої ваги і кутів природного відкосу матеріалів, що зберігаються

 

Annex A (Informative) – Tables for nominal density of construction materials, and nominal density and angles of repose for stored materials

35

Додаток В [Нормативний] – Огорожі і парапети в гаражах-стоянках

 

Annex B (Informative)– Vehicle barriers and parapets for car parks

46

Додаток НА [Довідковий]- Перелік національних стандартів України (ДСТУ), ідентичних МС, посилання на які є в EN1991-1-1:2002

 

 

48

Бібліографія

 

Bibliography

49

Технічна поправка

EN 1991-1-1:2002/АС:2009

 

Modification EN 1991-1-1:2002/АС:2009

50

 

ВСТУП

 

Цей документ (EN1991-1-1:2002) підготовлений Технічним комітетом CEN/TC250 "Будівельні Єврокоди", секретаріат якого підтримує BSI.

 

Цьому Європейському стандарту буде нада­ний статус національного з публікацією ідентичного тексту, або схваленням, до жовтня 2002 року, і альтернативні національні стандарти повинні бути відмінені  до березня 2010 року.

 

CEN/TC250 відповідальний за всі Будівельні Єврокоди.

 

Цей документ замінює ENV1991-2-1:1995.

 

Додатки А і B є довідковими.

 

У відповідності з внутрішніми постановами CEN/CENELECнаціональні органи зі стандартизації наступних країн зобов’язані прий­няти цей Європейський стандарт: Австрія, Бельгія, Велика Британія, Греція, Данія, Ірландія, Ісландія, Іспанія, Італія, Люксембург, Мальта, Нідерланди, Німеччина, Норвегія, Португалія, Фінляндія, Франція, Чеська Республіка, Швейцарія, Швеція.

 

 

Foreword

 

This document (EN 1991-1-1:2002) has been prepared by Technical Committee CEN/TC 250 "Structural Eurocodes", the secretariat of which is held by BSI.

 

This European Standard shall be giventhe status of a national standard, either by publication of an identical text or by endorsement, at the latest by October 2002, and conflicting national standards shall be withdrawn at the latest by March 2010.

 

CEN/TC 250 is responsible for all Structural Eurocodes.

 

This document supersedes ENV 1991-2-1:1995.

 

The annexes A and B are informative.

 

According to the CEN/CENELEC Internal Regulations, the national standards organizations of the following countries are bound to implement this European Standard: Austria, Belgium, Czech Republic, Denmark, Finland, France, Germany, Greece, Iceland, Ireland, Italy, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Portugal, Spain, Sweden, Switzerland and the United Kingdom.

 

 

 

 

 

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

 

Єврокод 1. Дії на конструкції

Частина 1-1: Загальні дії. Питома вага,

власна вага, експлуатаційні навантаження для споруд

 

Еврокод 1. Воздействия на конструкции

Часть 1-1: общие воздействия. Удельный вес,

собственный вес, эксплуатационные нагрузки для

сооружений

 

eurocod 1. Actions on structures

Part 1-1: General actions – Densities, self-weight,

imposed loads for buildings

 

Чинний від  __________

 

Основи
програми Єврокодів

 

У 1975 році Комісія Європейської Спільноти вирішила розпочати програму дій у галузі будівництва на підставі статті 95 Договору. Метою програми було усунення технічних перешкод для торгівлі та узгодження технічних умов.

 

 

У рамках цієї програми дій Комісія взяла на себе ініціативу встановити систему узгоджених технічних правил для проектування будівель і споруд, які на першій стадії мали слугувати альтернативою чинним національним правилам держав-членів, а зрештою мали замінити їх.

 

Упродовж п’ятнадцяти років Комісія за допомогою Робочого комітету, до складу якого входили представники держав-членів, вела розробку програми Єврокодів, яка призвела до публікації комплекту першого покоління Європейських кодів у 80-х роках.

 

У 1989 році Комісія та держави-члени EU(Європейської Спільноти) та EFTA(Єропейської асоціації вільної торгівлі) на основі угоди1 між Комісією та CEN(Європейським комітетом із стандартизації) вирішили передати підготовку та публікацію Єврокодів CENза допомогою серії Мандатів, що надало б Єврокодам у майбутньому статусу Європейського Стандарту (EN). Це пов’язує Єврокоди з положеннями Директив Ради і рішень Комісії щодо Європейських стандартів (тобто Директиви Ради 89/106/EECщодо будівельних виробів – CPD– та Директив Ради 93/37/EEC, 92/50/EECта 89/440/EECвідносно суспільних робіт та послуг і еквівалентних директив EFTA, започаткованих, щоб допомогти заснуванню внутрішнього ринку).

 

Структурна програма Єврокодів включає стандарти, які в основному складаються з декількох частин:

 

EN1990 Єврокод: Основи проектування конструкцій

EN1991 Єврокод 1: Навантаження на конструкції

EN1992 Єврокод 2: Проектування бетонних конструкцій

EN1993 Єврокод 3: Проектування сталевих конструкцій

EN1994 Єврокод 4: Проектування сталебетонних конструкцій

EN1995 Єврокод 5: Проектування дерев`яних конструкцій

EN1996 Єврокод 6: Проектування кам’яних конструкцій

EN1997 Єврокод 7: Геотехнічне проектування

EN1998 Єврокод 8: Проектування конструк­цій при сейсмічному навантаженні

EN1999 Єврокод 9: Проектування алюмінієвих конструкцій

 

Стандарти Єврокодів визнають відповідаль­ність регуляторних органів держав-членів та захищають їх право на призначення вели­чин, які пов’язані з регулюванням питань безпеки на національному рівні там, де вони відрізняються.

 

Background
of the Eurocode programme

 

In 1975, the Commission of the European Community decided on an action programme in the field of construction, based on article 95 of the Treaty. The objective of the programme was the elimination of technical obstacles to trade and the harmonisation of technical specifications.

 

Within this action programme, the Commission took the initiative to establish a set of harmonised technical rules for the design of construction works which, in a first stage, would serve as an alternative to the national rules in force in the Member States and, ultimately, would replace them.

 

For fifteen years, the Commission, with the help of a Steering Committee with Representatives of Member States, conducted the development of the Eurocodes programme, which led to the first generation of European codes in the 1980’s.

 

In 1989, the Commission and the Member States of the EU and EFTA decided, on the basis of an agreement1 between the Commission and CEN, to transfer the preparation and the publication of the Eurocodes to CEN through a series of Mandates, in order to provide them with a future status of European Standard (EN). This links de facto the Eurocodes with the provisions of all the Council's Directives and/or Commission's Decisions dealing with European standards (e.g. the Council Directive 89/106/EEC onconstruction products - CPD - and Council Directives 93/37/EEC, 92/50/EEC and 89/440/EEC on public works and services and equivalent EFTA Directives initiated in pursuit of setting up the internal market).

 

 

 

The Structural Eurocode programme comprises the following standards generally consisting of a number of Parts:

 

EN 1990 Eurocode: Basis of Structural Design

 

EN 1991 Eurocode 1: Actions on structures

 

EN 1992 Eurocode 2: Design of concrete structures

EN 1993 Eurocode 3: Design of steel structures

 

EN 1994 Eurocode 4: Design of composite steel and concrete structures

EN 1995 Eurocode 5: Design of timber structures

EN 1996 Eurocode 6: Design of masonry structures

EN 1997 Eurocode 7: Geotechnical design

 

EN 1998 Eurocode 8: Design of structures for earthquake resistance

EN 1999 Eurocode 9: Design of aluminium structures

 

Eurocode standards recognise the responsibility of regulatory authorities in each Member State and have safeguarded their right to determine values related to regulatory safety matters at national level where these continue to vary from State to State.

 

1Угода між Комісією Європейських Спільнот і Європейським комітетом стандартизації (CEN) щодо роботи над Єврокодами для проектування будівель і споруд (CONSTRUCT89/019).

 

 

 

1Agreement between the Commission of the European Communities and the European Committee for Standardisation (CEN) concerning the work on EUROCODES for the design of building and civil engineering works (BC/CEN/03/89).

 

Статус та сфера застосування
Єврокодів

 

Держави-члени EUта EFTAвизнають, що Єврокоди діють як еталонні документи для таких цілей:

– як засіб доведення відповідності будівель і споруд основним вимогам Директиви Ради 89/106/EEC, зокрема основній вимозі N°1- Механічна стійкість та стабільність і основній вимозі N°2 – Пожежна безпека;

 

Status and field of application
of Eurocodes

 

The Member States of the EU and EFTA recognise that Eurocodes serve as reference documents for the following purposes:

– as a means to prove compliance of building and civil engineering works with the essential requirements of Council Directive 89/106/EEC, particularly Essential Requirement N°1 – Mechanical resistance and stability – and Essential Requirement N°2 – Safety in case of fire;

– як основа для укладання контрактів для будівель і споруд та пов’язаних з ними інженерних послуг;

– як основа для складання узгоджених технічних специфікацій для будівельних виробів (ENsта ETAs)

 

 

– as a basis for specifying contracts for construction works and related engineering services ;

– as a framework for drawing up harmonised technical specifications for construction products (ENs and ETAs)

Єврокоди, оскільки вони безпосередньо відносяться до будівельних споруд, мають прямий зв’язок з тлумачними документами2  розділу 12 CPD, незважаючи та те, що вони мають різну природу з гармонізованими стандартами на вироби3.Таким чином, технічні аспекти, які випливають з Єврокодів для будівель і споруд, повинні в повній мірі бути розглянутими Технічними комітетами CENта/чи робочими групами EOTA, які розробляють стандарти на будівельні вироби, з позицій досягнення повної сумісності технічних специфікацій з Єврокодами.

 

 

The Eurocodes, as far as they concern the construction works themselves, have a direct relationship with the Interpretative Documents2referred to in Article 12 of the CPD, although they are of a different nature from harmonised product standards3. Therefore, technical aspects arising from the Eurocodes work need to be adequately considered by CEN Technical Committees and/or EOTA Working Groups working on product standards with a view to achieving a full compatibility of these technical specifications with the Eurocodes.

 

 

2Відповідно до Ст. 3.3 CPD, Основні вимоги (ER) отримають конкретну форму у Тлумачних документах для створення необхідних зв’язків між Основними вимогами та мандатами на hENі ETA.

 

 

3Відповідно до Ст. 12 CPD, Тлумачні документи мають:

а) надати конкретну форму Основним вимогам, узгодивши термінологію і технічні засади, і вказавши класи або рівні для кожної вимоги, де це необхідно;

 

b) вказати методи встановлення співвідношення між цими класами або рівнями вимог з технічними вимогами, наприклад, методи розрахунку і перевірки, технічні правила проектування, і т. ін.;

c) слугувати як рекомендація для встановлення узгоджених стандартів і настанов для Європейського технічного ухвалення.

Єврокоди de facto грають подібну роль у сфері ER 1 і частині ER 2.

 

 

2According to Art. 3.3 of the CPD, the essential requirements (ERs) shall be given concrete form in interpretative documents for the creation of the necessary links between the essential requirements and the mandates for harmonised ENs and ETAGs/ETAs.

 

3According to Art. 12 of the CPD the interpretative documents shall :

a) give concrete form to the essential requirements by harmonising the terminology and the technical bases and indicating classes or levels for each requirement where necessary;

b) indicate methods of correlating these classes or levels of requirement with the technical specifications, e.g. methods of calculation and of proof, technical rules for project design, etc.;

c) serve as a reference for the establishment of harmonised standards and guidelines for European technical approvals.

The Eurocodes, de facto, play a similar role in the field of the ER 1 and a part of ER 2.

Стандарти Єврокодів надають загальні правила проектування для практичного викорис­тання всіх конструкцій та їх компонентів, як традиційного, так і інноваційного характеру. Унікальні форми конструкції або умови проектування не охоплюються і в таких випадках проектувальнику потрібен додатковий експертний розгляд.

 

Національні стандарти,

що імплементують Єврокоди

 

Національні стандарти, що імплементують Єврокоди, завжди включають повний текст Єврокоду (включаючи всі додатки), виданий CEN, якому можуть передувати Національний титульний лист та Національна передмова, а також можуть супроводжуватися Національним додатком.

 

Національний додаток може включатиінфор­мацію відносно тих параметрів, які залишилися відкритими в Єврокодах для національного вибору, відомі як національно виз­начені параметри для використання при проектуванні будівель та інженерних споруд, що будуть побудовані у зацікавленій країні, а саме:

–значення та/або класи, де в Єврокоді даються альтернативи;

–значення, які слід використовувати, коли в Єврокоді надається тільки позначення;

– специфічні дані країни (географічні, кліматичні тощо), наприклад, карта снігу;

–процедура, яка використовується, коли альтернативні процедури обумовлені в Єврокоді.

Можуть також наводитися:

–рішення щодо застосування довідкових додатків;

–посилання на додаткову інформацію, яка не суперечить нормативним вимогам і допомагає при користуванні Єврокодами.

 

 

The Eurocode standards provide common structural design rules for everyday use for the design of whole structures and component products of both a traditional and an innovative nature. Unusual forms of construction or design conditions are not specifically covered and additional expert consideration will be required by the designer in such cases.

 

National Standards
implementing Eurocodes

 

The National Standards implementing Eurocodes will comprise the full text of the Eurocode (including any annexes), as published by CEN, which may be preceded by a National title page and National foreword, and may be followed by a National annex.

 

 

The National annex may only contain information on those parameters which are left open in the Eurocode for national choice, known as Nationally Determined Parameters, to be used for the design of buildings and civil engineering works to be constructed in the country concerned, i.e.:

 

– values and/or classes where alternatives are given in the Eurocode,

– values to be used where a symbol only is given in the Eurocode,

– country specific data (geographical, climatic, etc.), e.g. snow map,

– the procedure to be used where alternative procedures are given in the Eurocode.

 

It may also contain

– decisions on the application of informative annexes,

– references to non-contradictory complemen­tary information to assist the user to apply the Eurocode.

Зв’язки між Єврокодами та гармонізованими технічними специфікаціями (ENs та ETAs) для виробів

 

Необхідна узгодженість між гармонізованими технічними специфікаціями для будівельних виробів та технічними правилами для будівель і споруд4. Крім того, повна інформація, яка супроводжує маркування CEбудівельних виробів і має відношення до Єврокодів, повинна чітко зазначати, які національно визначені параметри були прийняті до уваги.

 

 

Links between Eurocodes and harmonised technical specifications
(ENs and ETAs) for products

 

There is a need for consistency between the harmonised technical specifications for construction products and the technical rules for works4. Furthermore, all the information accompanying the CE Marking of the construction products which refer to Eurocodes shall clearly mention which Nationally Determined Parameters have been taken into account.

 

Додаткова інформація щодо

EN1991-1-1

 

EN1991-1-1 надає вказівки і настанови для проектування будівель і будівельних робіт, включаючи наступні аспекти:

-       питома вага матеріалів конструкції і матеріалів, що зберігаються;

-       власна вага елементів конструкції і

-       прикладені навантаження, що діють на споруди.

 

EN 1991-1-1 призначається для замовників, проектувальників, контракторів і для органів державної влади.

EN 1991-1-1 призначений для використання з EN 1990, іншими частинами від
EN 1991 і EN 1992 до EN 1999 включно для проектування конструкцій.

 

 

Additional information specific for

EN 1991-1-1

 

EN 1991-1-1 gives design guidance and actions for the structural design of buildings and civil engineering works, including the following aspects:

-       densities of construction materials and stored materials ;

-       self-weight of construction elements, and

-       imposed loads for buildings.

 

 

EN 1991-1-1 is intended for clients, designers, contractors and public authorities.

 

EN 1991-1-1 is intended to be used with EN 1990, the other Parts of EN 1991 and EN 1992 to EN 1999 for the design of structures.

 

Національний додаток
до
EN1991-1-1

 

Цей стандарт надає альтернативні процедури,значення і рекомендації для класів із при­мітками, які вказують місце, де необхідно зробити національний вибір. Таким чином, національний стандарт, який імплементує EN1991-1-1, повинен мати національнийдодаток, який включав би усі національно виз­начені параметри, які використовуються при проектуванні будівель та цивільних споруд, що будуть побудовані у відповідній країні.

 

Національним вибором дозволено ввійти до EN1991-1-1 за допомогою:

-                 2.2(3)

-                 5.2.3(1) до 5.2.3(5)

-                 6.3.1.1 (таблиця 6.1)

 

 

National annex
for EN 1991-1-1

 

This standard gives alternative procedures, values and recommendations for classes with notes indicating where National choices have to be made, therefore the National Standard implementing EN 1991-1-1 should have a National Annex containing all Nationally Determined Parameters to be used for the design of buildings and civil engineering works to be constructed in the relevant country.

 

 

National choice is allowed in EN 1991-1-1 through:

-                 2.2(3)

-                 5.2.3(1) to 5.2.3(5)

-                 6.3.1.1 (Table 6.1)

 

 

4Див. Ст. 3.3 і Ст.12 CPD, а також 4.2, 4.3.1, 4.3.2 та 5.2 ID 1.

 

 

4See Art.3.3 and Art.12 of the CPD, as well as 4.2, 4.3.1, 4.3.2 and 5.2 of ID 1.

-                 6.3.1.2(1)Р (таблиця 6.2)

-                 6.3.1.2(10) та (11)

-                 6.3.2.2 (1)P (таблиця 6.4)

-                 6.3.2.2(3)

-                 6.3.3.2(1) (таблиця 6.8)

-                 6.3.4.2 (таблиця 6.10) та

-                 6.4 (1)P (таблиця 6.12)

 

 

-                 6.3.1.2(1)P (Table 6.2)

-                 6.3.1.2(10) & (11)

-                 6.3.2.2 (1)P (Table 6.4)

-                 6.3.2.2(3)

-                 6.3.3.2(1) (Table 6.8)

-                 6.3.4.2 (Table 6.10) and

-                 6.4 (1)P (Table 6.12)

 

 

 

 

1 Загальні положення

 

1.1 Сфера застосування

 

(1) В EN 1991-1-1 надані вказівки і настанови для проектування конструкцій будівель і споруд із врахуванням деяких геотехнічних умов для наступних величин:

 

– питома вага конструкційних матеріалів і матеріалів, що складуються;

– власна вага будівельних конструкцій;

– прикладені навантаження на будівлі і споруди.

 

(2) Розділ 4 та Додаток А містять номінальні значення питомої ваги характерних будівельних матеріалів, додаткових матеріалів, що застосовуються для будівництва мостів, і матеріали, що складуються. Крім того, для деяких матеріалів надано кут внутрішнього тертя.

 

(3) Розділ 5 містить методи оцінки характеристичних значень власної ваги будівель і споруд.

 

(4) Розділ 6 містить характеристичні значен­ня тимчасових навантажень на перекриття і покриття згідно з категорією зони призначення будівлі:

– будівлі житлового, соціального комерційного та адміністративного призначення;

– гаражі та зони пересування транспортних засобів;

– площі для зберігання продукції та виконання промислових робіт;

– дахи;

– вертолітні посадкові зони.

 

(5) Навантаження на проїзні зони, зазначені в розділі 6, застосовуються для транспортних засобів, вагою до 160 кН. Проектування проїзних частин для важких транспортних засобів вагою брутто більш ніж 160 кН потрібно погоджувати з відповідними компетентними органами. Додаткова інформація може бути отримана із EN 1991-2.

 

(6) У розділі 6 зазначені горизонтальні сили, що діють на бар’єри або стіни, які виконують функцію бар’єрів. У додатку В приведені додаткові вказівки щодо бар’єрів у гаражах-стоянках.

 

ПРИМІТКА. Динамічні навантаження від транспорт­них засобів визначені в EN 1991-1-7 і EN 1991-2.

 

(7) Розрахункові ситуації та навантаження від води або інших матеріалів у бункерах і резервуарах див. EN1991-3.

 

1.2 Нормативні Посилання

 

Цей Європейський Стандарт містить датовані чи недатовані посилання на положення інших публікацій. Ці нормативні посилання наведені у відповідних місцях тексту та внесені до списку публікацій. Для датованих посилань наступні поправки або зміни в будь-яких із цих публікацій приймаються цим Європейським Стандартом тільки тоді, коли ці поправки або зміни зареєстровані. Для недатованих посилань застосовується остання редакція публікації (включаючи поправки).

 

ПРИМІТКА 1. Єврокоди було опубліковано як Європейські попередні стандарти. Наступні Європейські Стандарти, які опубліковані чи знаходяться в процесі підготовки, наведені у нормативному переліку:

 

 

1 General

 

1.1 Scope

 

(1)EN 1991-1-1 gives design guidance and actions for the structural design of buildingsand civil engineering works including some geotechnical aspects for the following

subjects:

– Densities of construction materials and stored materials;

– Self-weight of construction works;

– Imposed loads for buildings.

 

 

(2)Section 4 and Annex A give nominal values for densities of specific buildingmaterials, additional materials for bridges and stored materials. In addition for specificmaterials the angle of repose is provided.

 

 

 

(3)Section 5 provides methods for the assessment of the characteristic values of self-weight of construction works.

 

(4)Section 6 gives characteristic values of imposed loads for floors and roofs accordingto category of use in the following areas in buildings:

– residential, social, commercial and administration areas;

– garage and vehicle traffic areas;

 

– areas for storage and industrial activities;

 

– roofs;

– helicopterlandingareas.

 

(5)The loads on traffic areas given in Section 6 refer to vehicles up to a gross vehicleweight of 160 kN. The design for traffic areas for heavy vehicles of more than 160 kNgross weight needs to be agreed with the relevant authority. Further information may beobtained from EN 1991-2.

 

 

(6)For barriers or walls having the function of barriers, horizontal forces are given inSection 6. Annex B gives additional guidance for vehicle barriers in car parks.

 

 

NOTE:Forces due to vehicle impact are specified in
EN 1991-1-7 and EN 1991-2.

 

(7)For the design situations and effects of actions in silos and tanks caused by water orother materials see EN 1991-3.

 

1.2Normative References

 

This European Standard incorporates by dated or undated reference provisions from other publications. These normative references are cited at the appropriate places in the text and the publications are listed hereafter. For dated references, subsequent amendments to, or revisions of, any of these publications apply to this European Standard only when incorporated in it by amendment or revision. For undated references the latest edition of the publication referred to applies (including amendments).

 

 

NOTE 1:The Eurocodes were published as European Prestandards. The following European Standards which are published or in preparation are cited in normative clauses:

 

EN1990 Єврокод: Основи проектування конструкцій.

EN1991-1-7 Єврокод 1: Навантаження на споруди: Частина 1-7: Випадкові навантаження від зіткнень і вибухів

EN1991-2 Єврокод 1: Навантаження на споруди: Частина 2: Транспортні навантаження на мости

EN1991-3 Єврокод 1: Навантаження на споруди: Частина 3: Навантаження від роботи кранів і машинного устаткування.

EN1991-4 Єврокод 1: Навантаження на споруди: Частина 4: Навантаження на силоси і резервуари.

 

ПРИМІТКА 2. Єврокоди були видані як Європейські попередні стандарти. Наступні Європейські стандарти, які видані або знаходяться в процесі підготовки, цитуються в ПРИМІТКАХ до нормативних пунків:

 

EN1991-1-3 Єврокод 1: Навантаження на споруди: Частина 1-3: Снігові навантаження

EN1991-1-4 Єврокод 1: Навантаження на споруди: Частина 1-4: Вітрові навантаження

EN1991-1-6 Єврокод 1: Навантаження на споруди: Частина 1-6: Навантаження і впливи протягом будівництва.

 

 

EN 1990Eurocode : Basis of Structural Design

 

EN 1991-1-7Eurocode 1: Actions on structures: Part 1-7: Accidental actions fromimpact and explosions

EN 1991-2Eurocode 1: Actions on structures: Part 2:Traffic loads on bridges

 

EN 1991-3Eurocode 1: Actions on structures: Part 3: Actions induced by cranesAndmachinery

EN 1991-4Eurocode 1: Actions on structures: Part 4: Actions in silos and tanks

 

 

NOTE 2:The Eurocodes were published as European Prestandards. The following European Standards which are published or in preparation are cited in NOTES to normative clauses:

 

EN 1991-1-3Eurocode 1: Actions on structures: Part 1-3: Snow loads

EN 1991-1-4Eurocode 1: Actions on structures: Part 1-4: Wind actions

EN 1991-1-6Eurocode 1:Actions on structures: Part 1-6: Actions during execution.

1.3 Відмінність між Принципами ТА Правила Застосування

 

(1) У залежності від характеру окремих положень у цій частині були встановлені розмежування між принципами та правилами застосування.

 

(2) Принципи охоплюють:

– загальні формулювання і визначення, для яких не існує альтернативи, а також

– вимоги і аналітичні моделі, для яких не дозволена жодна альтернатива, якщо не вказане інше.

 

(3) Принципи позначають буквою P, яка є наступною за номером абзаца.

 

(4) Правила застосування – загальновизнані правила, які доповнюють Принципи і задовольняють їх вимоги.

 

(5) Дозволено використовувати альтернативні правила проектування щодо Правил застосування, які викладені в EN 1991-1-1 для будівель і споруд, за умови, що альтернативні правила узгоджуються з відповідними Принципами, та, у крайньому випадку, еквівалентні безпеці споруди, експлуатаційній придатності і довговічності, які були б очікуваними при використанні Єврокодів.

 

ПРИМІТКА. Якщо альтернативним правилом проектування замінено правило застосування, то довершений проект не може претендувати на повну відповідність EN1991-1-1 хоча даний проект і буде залишатися відповідним принципам EN1990-1-1. У випадках, коли EN1991-1-1 використовується по відношенню до властивостей, які наведені у додатку Zстандарту на виріб або ETAG, використання альтернативного правила проектування не може бути прийнятним для маркування СЕ.

 

(6) У цій частині правила застосування позначаються номером у дужках, наприклад, як у цьому пункті.

 

 

1.3 Distinction between Princi­ples and Application Rules

 

(1) Depending on the character of the individual clauses, distinction is made in this Partbetween Principles and Application Rules.

 

 

(2) The Principles comprise:

– general statements and definitions for which there is no alternative, as well as

– requirements and analytical models for which no alternative is permitted unless specifically stated.

 

(3)The Principles are identified by the letter P following the paragraph number.

 

(4)The Application Rules are generally recognised rules which comply with thePrinciples and satisfy their requirements.

 

(5) It is permissible to use alternative design rules different from the Application Rulesgiven in EN 1991-1-1 for works, provided that it is shown that the alternative rulesaccord with the relevant Principles and are at least equivalent with regard to thestructural safety, serviceability and durability which would be expected when using theEurocodes.

 

 

NOTE:If an alternative design rule is substituted for an Application Rule, the resulting design cannot be claimed to be wholly in accordance with EN 1991-1-1 although the design will remain in accordance withthe Principles of EN 1991-1-1. When EN 1991-1-1 is used in respect of a property listed in an Annex Z of a product standard or an ETAG, the use of an alternative design rule may not be acceptable for CE marking.

 

 

 

(6) In this Part the Application Rules are identified by a number in brackets, e.g. as this clause.

 

1.4  Терміни ТА визначення

 

У даному Європейському Стандарті використані терміни та визначення, приведений у ISO 2394, ISO 3898, ISO 8930 і їх додатках. Додатково для цього стандарту в EN1990, 1.5 наведено список основних термінів та визначень.

 

 

1.4  Terms and definitions

 

For the purposes of this European Standard, the terms and definitions given in ISO 2394, ISO 3898, ISO 8930 and the following apply. Additionally for the purposes of this standard a basic list of terms and definitions is provided in EN 1990, 1.5.

 

1.4.1  питома вага

питома вага – повна вага одиниці об'єму матеріалу, включаючи нормальний розподіл мікропорожнин, порожнин і пор

 

ПРИМІТКА[1]. У практичному використанні цей термін часто скорочується до "щільності" (відношення маси до одиниці об'єму).

 

1.4.2  кут природного укосу

кут природного відкосу – кут відносно горизонталі, утворений при насипанні сипучого матеріалу

 

1.4.3  загальна вага транспортного засобу

загальна вага транспортного засобу включає власну вагу транспортного засобу разом з максимально допустимою вагою вантажу, який дозволено перевозити

 

1.4.4  конструктивні елементи

конструктивні елементи охоплюють первин­ний будівельний каркас і інші несучі конст­рукції. Щодо мостів конструктивні елементи охоплюють опори, плити дорожнього полот­на і підтримувальні елементи, як наприклад ванти

 

1.4.5  неконструктивні елементи

неконструктивні елементи включають завер­шальні та облицювальні елементи, з’єднані з конструкцією, а також дорожнє покриття та неконструкційні парапети. Сюди також включене обслуговування та машинне обладнання, що стаціонарно з’єднані з конструкцією або знаходиться в її межах

 

1.4.6  перегородки

ненесучі стіни

 

1.4.7  тимчасовіперегородки

тимчасові перегородки – ті, які можуть бути пересунуті, встановлені, демонтовані або повторно встановлені в іншому місці

 

 

1.4.1  bulk weight density

the bulk weight density is the overall weight per unit volume of a material, including a normal distribution of micro-voids, voids and pores

 

NOTE: In everyday usage this term is frequently abbreviated to "density" (which is strictly mass per unit volume).

 

1.4.2  angle of repose

the angle of repose is the angle which the natural slope of the sides of a heaped pile of loose material makes to the horizontal

 

1.4.3  gross weight of vehicle

the gross weight of a vehicle includes the self-weight of the vehicle together with the maximum weight of the goods it is permitted to carry

 

1.4.4  structural elements

structural elements comprise the primary structural frame and supporting structures. For bridges, structural elements comprise girders, structural slabs and elements providing support such as cable stays

 

 

1.4.5  non structural elements

non structural elements are those that include completion and finishing elements connected with the structure, including road surfacing and non-structural parapets. They also include services and machinery fixed permanently to, or within, the structure

 

 

1.4.6  partitions

non load bearing walls

 

1.4.7 movable partitions

movable partitions are those which can be moved on the floor, be added or removed or re-built at another place

 

1.5  Позначення

 

(1) У цьому Європейському стандарті вико­ристовуються наступні позначення.

 

ПРИМІТКА. Позначення взяті із ISO 3898: 1997.

 

(2) Основний список символів наведений в EN1990 пункті 1.6. Додаткові умовні позначення, приведені нижче, стосуються цієї частини EN1991.

 

 

1.5  Symbols

 

(1)For the purposes of this European standard, the following symbols apply.

 

NOTE:The notation used is based on ISO 3898: 1997.

 

(2)A basic list of symbols is provided in EN 1990 clause 1.6 and the additionalnotations below are specific to this part of EN 1991.

 

Великі латинські літери

 

 – завантажена площа

 – основна площа

 – характеристичне значення змінного зосередженого навантаження

 

Малі латинські літери

 

 – вага на одиницю площі або на одиницю довжини

 – число поверхів

 – характеристичне значення рівномірно розподіленого навантаження або лінійного навантаження

 

Малі грецькі літери

 

 – коефіцієнт зменшення

 – коефіцієнт зменшення

 – питома вага

 – коефіцієнт динамічного збільшення

 – коефіцієнт для комбінації значень змінного навантаження, див. таблицю А.1.1 EN1990

 – кут природного відкосу (градуси)

 

Latin upper case letters

 

 – loaded area

 – basic area

 – characteristic value of a variable concentrated load

 

Latin lower case letters

 

 – weight per unit area, or weight per unit length

 – number of stores

 – characteristic value of a uniformly distributed load, or line load

 

 

Lower case Greek letters

 

 – reduction factor

 – reduction factor

 – bulk weight density

 – dynamic magnification factor

 – factor for combination value of a variable action, see table A.1.1 of EN 1990

 

 – angle of repose (degrees)

 

 [1]Використання терміна «щільність» замість «питома вага» характерно для англійської мови, як це зроблено і в англомовній версії цього документа (Примітка редактора переклада). 

Скачать полный текст Еврокод 1. Воздействия на конструкции. Часть 1-1.


Підпишіться на новини будівництва:

 

 

Вибір редакції: