ЛКМ Утепление Окна и двери Технологии Техника | Рынок Аналитика Новости компанийДБН В.1.2-8-2008. ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО БУДІВЕЛЬ І СПОРУД БЕЗПЕКА ЖИТТЯ І ЗДОРОВ'Я ЛЮДИНИ ТА ЗАХИСТ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА

Оцените
(1 Голосовать)

 

ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

 

 

 

 

 

Система забезпечення надійності

та безпеки будівельних об'єктів

 

 

 

 

 

ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО БУДІВЕЛЬ І СПОРУД

БЕЗПЕКА ЖИТТЯ І ЗДОРОВ'Я ЛЮДИНИ

ТА ЗАХИСТ НАВКОЛИШНЬОГО

ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА

 

 

 

ДБН В.1.2-8-2008

Введено:  «ИМЦ» ( г. Киев, ул. М. Кривоноса, 2а; т/ф. 249-34-04 )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Київ

Мінрегіонбуд України

2008


 

РОЗРОБЛЕНО:

Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій Мінрегіонбуду України (П. Кривошеєв, канд.техн.наук;

 

Ю. Немчинов, д-р техн. наук; В. Тарасюк, канд.техн. наук (науковий керівник); Г. Шарапов, канд.техн. наук; Л. Жарко, канд. техн. наук; М.Гакен; Т. Мірошник)

 

Науково-дослідний інститут будівельного виробництва (О. Галінський, канд. техн. наук; Н. Пісаревич; С. Полонська, канд. техн. наук)

 

Інститут гігієни та медичної екології АМН України ім. О.М. Марзеєва

(В. Акіменко, д-р мед. наук; Л. Пелех; А. Яригін)

ВНЕСЕНО ТА ПІДГОТОВЛЕНО ДО ЗАТВЕРДЖЕННЯ:

Управління технічного регулювання в будівництві Мінрегіонбуду України

ЗАТВЕРДЖЕНО:

наказ Мінрегіонбуду України від 26 січня 2008 р. № 38, чинні з2008-10-01

 


ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

 

Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об'єктів

ДБН В.1.2-8-2008

Основні вимоги до будівель і споруд

Безпека життя і здоров'я

людини та захист навколишнього природного середовища

Вводяться вперше

 

Чинні від 2008-10-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Ці норми встановлюють основні положення головної вимоги до виробів, будівель і споруд щодо забезпечення безпеки життя і здоров'я людини та захисту навколишнього природного середовища, визначеної у "Технічному регламенті будівельних виробів, будівель і споруд" (далі - Технічний регламент), затвердженому Постановою Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2006 р. № 1764.

1.2 Положення цих норм використовуються при розробленні технічних завдань щодо регламентних технічних умов і будівельних норм.

1.3 Ці норми є основою для оцінювання будівельних виробів у випадках:

- коли виробник не застосовує існуючих нормативних документів або застосував їх лише частково;

- коли відсутні керівні документи, які можуть бути застосовані для розроблення технічного свідоцтва.

1.4 Згідно з Технічним регламентом ці норми розроблені з урахуванням положень тлумачних документів основних вимог до будівель і споруд Директиви Ради 89/106/ЄЕС від 21 грудня 1988 р. щодо зближення законів, підзаконних актів та адміністративних положень держав-членів стосовно будівельних виробів.

2 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

У цих нормах застосовані терміни та визначення згідно з ДСТУ-Н А.1.1-81:2008 "Система стандартизації та нормування в будівництві. Основні вимоги до будівель і споруд. Настанова із застосування термінів основних вимог до будівель і споруд згідно з тлумачними документами Директиви Ради 89/106/ЄЕС".

3 РІВНІ ТА КЛАСИ ВИМОГ ДО ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙБУДІВЕЛЬНИХ ВИРОБІВ

3.1 Для забезпечення вільного обігу і використання будівельних виробів по всій території України з урахуванням відмінностей у географічних чи кліматичних умовах та способах життя, що можуть переважати на місцевому рівні, повинні застосовуватись рівні або класи основної вимоги та експлуатаційних властивостей будівельних виробів.

3.2 Рівні технічних характеристик - це кількісне вираження (у відповідних одиницях) характеру поведінки будівельного виробу під впливом прикладеної дії або передбачених умов експлуатації.

3.3 Рівні технічних характеристик можуть бути пов'язані звиробом взагалі або з його конкретними характеристиками чи їх комбінаціями і використовуватися з метою визначення будівельного виробу для конкретно передбачуваного застосування та для встановлення мінімального рівня технічних характеристик, нижче яких виріб за жодних обставин не може вважатись придатним для використання або слугувати основою для встановлення класів технічних характеристик.

3.4 Виражені діапазоном рівнів характеристик виробу відповідно до основних вимог класи технічних характеристик дають кількісне представлення характеру роботи виробу на вплив прикладеної дії або викликаної передбаченими умовами експлуатації.

3.5 Класи можуть стосуватись будівельного виробу в цілому або його конкретних характеристик чи їх комбінацій.

3.6 Розрізняють два типи класів технічних характеристик будівельних виробів: такі, що визначаються як засоби для вираження необхідних рівнів будівельних об'єктів (регулятивні класи характеристик будівельного виробу), і такі, що не є регулятивними (технічні класи характеристик будівельного виробу).

3.7 У випадках, коли класифікація експлуатаційних властивостей будівельного виробу визначається як засіб формування рівнів вимог до будівельних об'єктів, центральний орган виконавчої влади, на який покладено функції технічного регулювання в галузях будівництва та промисловості будівельних матеріалів, може доручити суб'єктам стандартизації запровадити відповідні вимоги до будівельних об'єктів.

3.8 Не ідентифіковані класи (рівні) робочих характеристик будівельних виробів можуть визначатись під час розроблення нормативних документів як засіб для уточнення їх (виробів) експлуатаційних властивостей і передбаченого використання.

3.9 У разі відсутності жодних юридичних вимог у певній сфері при визначенні рівнів або класів вимог до будівельних виробів необхідно запроваджувати клас під назвою "жодної експлуатаційної властивості не визначено".

4 ПОЯСНЕННЯ ОСНОВНОЇ ВИМОГИ "БЕЗПЕКА ЖИТТЯ І ЗДОРОВ'Я ЛЮДИНИ ТА ЗАХИСТ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА"

 

4.1 Дані норми визначають аспекти будівельних об'єктів, які стосуються безпеки життя і здоров'я людини та захисту навколишнього природного середовища, та ідентифікують вироби (групи виробів) і їх характеристики, які стосуються експлуатаційних якостей, що задовольняють основну вимогу. Будівлі і споруди повинні відповідати вимогам законодавства з питань охорони здоров'я людей та навколишнього природного середовища.

4.2 Будівельні об'єкти задовольняють основну вимогу щодо безпеки життя і здоров'я людини та захисту навколишнього природного середовища, якщо вони запроектовані і побудовані так, що не становлять загрози в результаті:

- витоку токсичного газу;

- присутності небезпечних часток чи газів у повітрі;

- небезпечного радіаційного випромінювання;

- забруднення чи отруєння води та ґрунту;

- наявності певної кількості вологи в елементах будівельних об'єктів або на їх поверхнях всередині приміщень.

4.3 Придатність виробів як у цілому для будівельних об'єктів, так і для їх окремих частин або елементів, визначається відповідністю призначенню і здатністю задовольняти основну вимогу.

4.4 Визначені у цьому розділі вимоги стосуються наступних експлуатаційних аспектів будівельних об'єктів:

- середовище в приміщенні;

- водопостачання;

- відведення стічних вод;

- видалення твердих відходів;

- навколишнє середовище.

5 ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ЩОДО ПЕРЕВІРКИ ДОТРИМАННЯ ОСНОВНОЇ ВИМОГИ"БЕЗПЕКА ЖИТТЯ І ЗДОРОВ'Я ЛЮДИНИ ТА ЗАХИСТ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА"

5.1 Загальні положення

5.1.1 Принципів щодо підтвердження відповідності основній вимозі "безпека життя і здоров'я людини та захист навколишнього природного середовища" дотримуються у випадках, коли до будівельних об'єктів застосовуються норми, які містять цю основну вимогу.

5.1.2 Основної вимоги " безпека життя і здоров'я людини та захист навколишнього природного середовища" в тих межах, в яких вона застосовується, дотримуються з прийнятою ймовірністю протягом економічно обґрунтованого терміну експлуатації будівельного об'єкта та його утилізації.

5.1.3 Відповідність основній вимозі забезпечується взаємопов'язаними заходами, які стосуються:

- планування і проектування будівельних об'єктів та їх технічного обслуговування у відповідності з порядком, передбаченим нормативними документами категорії А;

- використанням будівельних виробів із властивостями і характеристиками, що відповідають вимогам нормативних документів категорії В.

5.1.4 Питання щодо необхідності вжиття заходів із нагляду за плануванням, проектуванням і будівництвом об'єктів, а також стосовно кваліфікації виконавців вирішуються центральними органами виконавчої влади, на які покладені відповідні функції технічного регулювання згідно з чинним законодавством.

5.1.5 У випадках, коли такий нагляд має пряме відношення до властивостей і характеристик виробів, повинні бути сформульовані відповідні положення в контексті технічного завдання на розроблення нормативних документів категорії В стосовно зазначених виробів.

5.2 Фактори впливу

У даних нормах під терміном "фактори впливу" слід розуміти:

- забруднення, що виділяють будівельні матеріали, ґрунт, люди, тварини, рослини;

- забруднення, що надходять з водоймищ, систем водопостачання та з повітря ззовні;

- забруднення, що виділяє устаткування для горіння, інженерні мережі, вентиляційні системи, системи кондиціонування повітря;

- вологість повітря у приміщеннях;

- вологість на поверхнях у приміщеннях та всередині виробів;

- іонізуючі випромінювання;

- шум;

- грибкове ураження будівельних виробів;

- зараження збудниками хвороб систем водопостачання та вентиляції.


5.3 Перевірка дотримання вимоги щодо безпеки життя і здоров'я людини та захистунавколишнього природного середовища

5.3.1 Вступ

5.3.1.1 Наведені у цьому розділі вимоги щодо здорового середовища у приміщеннях будівельних об'єктів та характеристик виробів стосуються переважно аспектів безпеки життя і здоров'я людини та захисту навколишнього природного середовища. Тому у випадках, коли до того чи іншого виробу підходять декілька характеристик, вони беруться до уваги.

5.3.1.2 При підготовці технічного завдання на розроблення регламентних технічних умов та будівельних норм необхідно враховувати особливості з питань безпеки життя і здоров'я людини та захисту навколишнього природного середовища на окремих дільницях будівельних об'єктів (наприклад, зберігання або приготування їжі), які потребують додаткових вимог до характеристик виробів (наприклад, легке очищення).

5.3.2 Середовище в приміщенні

5.3.2.1 Ця вимога стосується забезпечення здорового середовища в приміщеннях щодо тепла, освітлення, якості повітря, вологості, шуму, вібрації, швидкості руху повітря, неіонізуючих і іонізуючих випромінювань тощо (див. додаток А).

5.3.2.2 Сутність вимоги щодо якості повітря полягає у боротьбі з забрудненнями і забруднюючими речовинами.

5.3.2.3 Будівельні об'єкти повинні забезпечити здорове середовище в приміщеннях для мешканців та споживачів від чинників, які можуть спричинити небажані впливи від дискомфорту і неприємних відчуттів до шкідливих впливів на здоров'я людини.

5.3.2.4 До чинників, що можуть вплинути на мешканців і споживачів будівельних об'єктів, належать такі забруднювачі та фактори:

- продукти обміну речовин (водяна пара, діоксид вуглецю, неприємні запахи тощо);

- продукти згоряння (водяна пара, монооксид вуглецю, оксиди азоту тощо);

- тютюновий дим;

- леткі органічні сполуки (формальдегід, розчинники тощо);

- зважені в повітрі аерозолі;

- життєздатні організми, включаючи мікроорганізми (найдрібніші комахи, грибки, бактерії, віруси тощо);

- радон і продукти його розпаду;

- радіоактивні речовини;

- електромагнітне випромінювання електротехнічного та/або електронного устаткування.

5.3.2.5 При розробленні методів контролю якості повітря необхідно враховувати виділення забруднюючих речовин, що надходять з різних джерел (див. додаток А, таблиця А.1). Такими джерелами можуть бути:

- будівельні матеріали;

- інженерне устаткування будівельного об'єкта;

- речі домашнього побуту;

- повітря, що надходить ззовні;

- ґрунт під будівельним об'єктом;

- процеси і діяльність, що здійснюються на будівельному об'єкті (технічне обслуговування, ремонт, очищення, фарбування, шліфування тощо);

- проживання людей, приготування їжі, утримання тварин тощо;

- системи опалення.

5.3.2.6 Боротьба з забрудненнями передбачає:

- виявлення і перевірку джерел забруднення;

- видалення, відмову від застосування або зменшення обсягів використання матеріалів, що виділяють забруднюючі речовини;

- виключення або зменшення викидів забруднюючих речовин у повітря за допомогою герметизації джерел забруднення, проектування і відповідне технічне обслуговування устаткування для зменшення викидів забруднюючих речовин, застосування виробів зі зменшеною кількістю забруднюючих речовин, застосування фунгіцидів і біоцидів;

- забезпечення якості повітря з застосуванням природної або механічної вентиляції, фільтрації повітря у приміщенні або того, що надходить у приміщення, сорбції забруднюючих речовин із повітря в приміщенні або з припливного повітря.

5.3.2.7 Вимоги щодо наявності забруднюючих речовин у повітрі:

- прийнятні концентрації забруднюючих речовин у повітрі в приміщеннях;

- заборона або обмеження використання забруднюючих речовин;

- обмеження швидкості виділення забруднюючих речовин із будівельних матеріалів або виробів;

- специфікація прийнятних методів герметизації або захисних матеріалів;

- специфікація інтенсивності вентиляції (швидкості повітрообміну тощо);

- відповідні рівні чинників, що впливають на концентрації забруднюючих речовин (температура, вологість тощо);

- прийнятні методи вимірів і/або обчислень для визначення якості повітря в приміщенні і характеристики методів контролю.

5.3.2.8 У нормативних документах категорії А вимоги до якості повітря в приміщенні можуть бути викладені:

- у вигляді проектних вимог до інженерних систем (вентиляційних, кондиціонування) будівельних об'єктів;

- шляхом визначення прийнятних концентрацій відповідних забруднюючих речовин;

- передбаченням організації і здійснення безпосереднього контролю за станом повітря за допомогою відповідних методів вимірювання.

Методи контролю за гігієнічно значущими факторами повинні відповідати чинному законодавству та бути погоджені відповідними центральними органами виконавчої влади.

5.3.2.9 Нормативні документи категорії В можуть застосовуватись для підтвердження методів обчислення та вимірювання при:

- прогнозуванні швидкості обміну повітря з огляду на кліматичні умови і засоби забезпечення вентиляції;

- обчисленні концентрацій забруднюючих речовин у приміщенні, швидкості обміну повітря, його температури і вологості;

- визначенні фактичної інтенсивності вентиляції на будівельних об'єктах;

- визначенні ефективності вентиляції;

- визначенні наявності забруднюючих речовин у приміщенні і вимірюванні їх концентрації.

5.3.2.10 Для підтвердження задовільної якості будівельних виробів щодо безпеки життя і здоров'я людини та захисту навколишнього природного середовища виконуються необхідні розрахунки або безпосередні виміри їх (виробів) характеристик згідно з відповідними нормативними документами категорії В. Ці нормативні документи повинні визначати передбачуване використання будівельних виробів.

5.3.2.11 Нижче наведені характеристики будівельних матеріалів, систем кондиціонування повітря і вентиляційних систем, устаткування для продуктів згоряння, захисних матеріалів і герметиків, устаткування для зберігання і постачання води в гарячому стані.

5.3.2.11.1Будівельні матеріали, що застосовуються для підлог, стін та їх облицювання, фарб і лаків, клеїв, наповнювачів, гідроізоляцій, герметиків, електрокабелів, фітингів, внутрішнього інженерного обладнання тощо, характеризуються:

- викидами летких органічних сполук і виділенням інших забруднюючих речовин;

- сприятливістю для розмноження шкідливих мікроорганізмів;

- електризацією;

- радіоактивним випромінюванням.

5.3.2.11.2 Зволожувачі і осушувачі, фільтраційні системи та інші установки, що входять до систем кондиціонування повітря та вентиляційних систем, характеризуються:

- ефективністю при контролюванні вологості повітря (водяної пари);

- показниками витрат повітря і перепаду тиску;

- ефективністю при видаленні домішок із повітря;

- показниками швидкості повітряного потоку;

- робочими характеристиками систем і їх складових.

При цьому слід враховувати, що за певних обставин вищезазначені системи можуть бути джерелом мікробного забруднення.

5.3.2.11.3 Устаткування для продуктів згоряння характеризується:

- видаленням продуктів згоряння з установок під час горіння;

- підбором розмірів повітропроводів;

- ефективністю видалення продуктів згоряння;

- забезпеченням достатньої подачі повітря;

- ефективністю відмовостійких механізмів;

- цілісністю подавальних паливопроводів;

- місцем виведення продуктів згоряння.

5.3.2.11.4 Захисні матеріали і герметики характеризуються ефективністю зменшення виділення забруднюючих речовин і ефективністю при герметизації швів.

5.3.2.11.5 Устаткування для зберігання і постачання гарячої води включає резервуари, установки для пом'якшення води, крани, патрубки, прокладки, клапани, калорифери, насоси, опалювальні котли, цистерни, регулятори температур, системи трубопроводів і характеризується:

- відповідним і точним регулюванням температур;

- технічними рішеннями з полегшення очищення і хімічної обробки;

- технічними рішеннями зі зведення до мінімуму утворення аерозолю;

- технічними рішеннями зі зведення до мінімуму стратифікації води (в умовах можливого размноження легіонели);

- технічними рішеннями, що передбачають відмову від використання матеріалів, сприятливих для розвитку мікроорганізмів.

5.3.2.12 Сутність вимоги щодо вологості полягає в охороні здоров'я людей протягом терміну служби будівельного об'єкта за умови його нормальної експлуатації при шкідливих впливах вологості (див. додаток А, таблиця А.2).

5.3.2.13 Вологість може негативно впливати на здоров'я людей внаслідок:

- впливів надмірно низької або високої вологості повітря;

- безпосереднього впливу вологості, що сприяє появі цвілі на поверхнях будівельних виробів ззовні і всередині приміщень, а також розвитку шкідливих мікроорганізмів тощо.

5.3.2.14 Вологість у повітрі будівельних об'єктів регулюють:

- зниженням або підвищенням температури повітря (повітряне опалення, повітряна ізоляція, повітряне охолодження);

- провітрюванням приміщень будівельного об'єкта (природна або штучна вентиляція);

- зволоженням або осушенням повітря в приміщеннях будівельного об'єкта і припливного повітря тощо.

5.3.2.15 Вологість на поверхнях усередині приміщень будівельних об'єктів або в будівельних виробах можна контролювати за допомогою:

- захисту від зовнішнього впливу вологи (дощу, снігу, інфільтрації ґрунтової вологи);

- запобігання конденсації на поверхнях усередині приміщень будівельних об'єктів і проміжній конденсації.

5.3.2.15.1 Для захисту від впливу зовнішньої вологи необхідно, щоб:

- стінові конструкції запобігали проникненню ґрунтової вологи в будівельні об'єкти і на будь-які їх частини, що можуть бути нею (вологою) ушкоджені;

- зовнішні стіни і покрівлі перешкоджали проникненню дощу і снігу в будівельні об'єкти;

- гідроізолюючі огорожі для зовнішніх стін і покрівель були водонепроникними (не пропускають воду або пару), атмосферостійкими (абсорбують воду), вологостійкими (проникними стосовно водяної пари);

- підлоги, що знаходяться безпосередньо над землею, не псувались під дією ґрунтової вологи і перешкоджали її проникненню на верхні шари.

5.3.2.15.2 Конденсації на поверхнях усередині приміщень можна уникнути за умови, що відносна вологість повітря поблизу поверхонь нижче прийнятих рівнів.

5.3.2.15.3 Проміжної конденсації можна уникнути відповідним конструюванням будівельних виробів і підбором матеріалів.

5.3.2.16 Нормативні документи категорії А щодо вологості повинні забезпечувати:

- регулювання вологості повітря на будівельних об'єктах методами обчислень її рівня як функції кліматичних умов, інтенсивності утворення вологи, застосовуваних будівельних виробів та інтенсивності вентиляції в залежності від типів і призначення будівельних об'єктів або їх окремих приміщень;

- вологозахист у приміщеннях будівельних об'єктів методами обчислень передбачуваної конденсації на поверхнях і у будівельних виробах залежно від кліматичних умов і інтенсивності вентиляції.

5.3.2.17 Методи вимірювання характеристик будівельних виробів, які стосуються регулювання вологості, або розрахунки експлуатаційних якостей визначаються відповідними нормативними документами категорії В, які повинні враховувати передбачуване використання виробів.

5.3.2.18 До виробів, що пов'язані з регулюванням вологості повітря з метою забезпечення задовільних експлуатаційних якостей стосовно здоров'я людей, належать: нагрівальне устаткування; устаткування для вентиляції і кондиціонування повітря; ізоляційні матеріали; матеріали для оброблення поверхонь; елементи будівельних об'єктів та будівельні вироби.

5.3.2.19 До нагрівального устаткування, пов'язаного з регулюванням вологості повітря, належать котли, нагрівальні установки і прилади, радіатори, устаткування для регулювання витрат тепла. Їх характеристиками є вихідні характеристики і коефіцієнти теплопередачі.

5.3.2.20 Характеристиками зволожувачів, осушувачів, фільтраційних системи та інших установок, що входять до устаткування для вентиляції та кондиціонування повітря, є: потоки повітря і перепади тиску; швидкість утворення водяної пари; контроль і зменшення пароутворення.

5.3.2.21 Характеристиками ізоляційних матеріалів, які застосовуються для огородження будівельних об'єктів ззовні або відокремлення приміщень з опаленням від приміщень з більш низькою температурою (зовнішні стіни, стіни біля сходів, перекриття, покрівлі), є теплові і розрахункові характеристики згідно з вимогами щодо економії енергії, збереження тепла та їх хімічна стабільність.

5.3.2.22 Характеристиками фунгіцидів, призначених для оброблення поверхонь елементів будівельних об'єктів, є ефективність (за умови наявності їх державної реєстрації).

5.3.2.23 До елементів будівельних об'єктів, пов'язаних з регулюванням вологості повітря у приміщеннях, належать всі елементи, що піддаються впливу опадів (дощ, сніг, град), ґрунтових вод та інших зовнішніх джерел вологи. Ці елементи та будівельні вироби для них повинні мати відповідні характеристики щодо паропроникності, вологостійкості, водонепроникності, сорбційної і десорбційної здатності та, за необхідності, теплові характеристики згідно з ДБН В.1.2-11-2008 "Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об'єктів. Основні вимоги до будівель і споруд. Економія енергії".

5.3.3 Водопостачання

5.3.3.1 Сутність вимоги стосується охорони здоров'я людей у зв'язку з характеристиками води і водопостачання. Вода повинна відповідати чинним в Україні санітарно-епідеміологічним нормам і правилам та контролюватися згідно з вимогами додатка Б.

5.3.3.2 Вода не повинна бути небезпечною для здоров'я при використанні для приготування їжі як питна вода та для використання з іншими цілями в домашніх умовах.

5.3.3.3 Характеристики води у резервуарах-водосховищах, трубах, фітингах і під час додаткової обробки (дезінфекція, підігрів, пом'якшення тощо) не повинні змінюватись у такій мірі, щоб це стало небезпечним для здоров'я споживачів.

5.3.3.4 Забезпечення відповідних характеристик води може бути досягнуте захистом її:

- від змішування з відпрацьованою водою або повітрям із високим вмістом діоксиду вуглецю, а також із будь-якими забруднювачами;

 

- від забруднення речовинами, що утворюються при контакті різних компонентів з водою внаслідок міграції або корозії;

- від мікробіологічного забруднення.

5.3.3.5 Змішуванню з забрудненою водою або повітрям можна запобігти регулюванням зворотного плину за допомогою превенторів (клапанів).

5.3.3.6 Змішуванню з рідинами, що можуть потрапити ззовні, можна запобігти контролем водонепроникності компонентів систем водопостачання.

5.3.3.7 Забрудненню мінеральними або органічними забруднюючими речовинами, що утворюються внаслідок контактування компонентів з водою, можна запобігти обмеженням:

- міграції забруднюючих речовин із матеріалів;

- міграції забруднюючих речовин у результаті ерозії та корозії.

5.3.3.8 Запобігання мікробіологічному забрудненню досягається різними способами (зниженням вмісту органічних речовин у воді; використанням хімікатів та матеріалів, що запобігають можливості біологічного обростання, виключенням застою та прогрівання води до оптимальних для розмноження легіонел температур тощо).

5.3.3.9 Нормативні документи категорії В на будівельні вироби, що застосовуються для забезпечення водопостачання, повинні запроваджувати наведені нижче вимоги:

- матеріали будівельних виробів, що контактують з водою, повинні задовольняти умови мінімізації міграції забруднюючих речовин та критерії, що стосуються обмеження розмноження мікроорганізмів;

- труби, фітинги і з'єднання повинні задовольняти вимоги щодо герметичності, корозійної стійкості, механічної зносостійкості, проникності забруднюючих речовин;

- обладнання зворотного потоку, клапани, крани повинні задовольняти вимоги щодо ефективності, падіння тиску; механічної зносостійкості, корозійної стійкості;

- цистерни і баки повинні задовольняти вимоги щодо герметичності і корозійної стійкості.

Всі матеріали, що контактують з питною водою, повинні мати позитивний висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи щодо їх безпечності.

5.3.4 Відведення стічних вод

5.3.4.1 Ця вимога стосується питань безпеки життя і здоров'я людей та захисту навколишнього природного середовища від забруднюючих речовин, що переміщуються по системах відведення стічних вод, і полягає у необхідності проектування і зведення будівельних об'єктів так, щоб вони не становили небезпеки внаслідок невідповідного відведення стічних вод (див. додаток В).

5.3.4.2 Розглядаються такі аспекти систем відведення стічних вод:

- просочування рідких стоків у системи або із систем (відпрацьована вода, поверхнева стічна вода);

- протитечія стічних вод по системі каналізації на будівельних об'єктах;

- виділення повітря з високим вмістом діоксиду вуглецю;

- мікробіологічне забруднення.

5.3.4.3 Просочуванню рідких стоків із систем можна запобігти контролем водонепроникності всіх компонентів систем.

5.3.4.4 Протитечії стічних вод по системі каналізації можна запобігти відповідним проектуванням системи і засобами організації робіт із застосуванням спеціального обладнання.

5.3.4.5 Виділенню повітря з високим вмістом діоксиду вуглецю можна запобігти забезпеченням контролю повітронепроникності в системах відведення, а спеціальне обладнання повинне перешкоджати виділенню шкідливого повітря в житлових районах або біля них.

5.3.4.6 Компоненти каналізаційних систем необхідно виконувати так, щоб уникнути утворення застійних зон.

5.3.4.7 Мікробіологічному забрудненню можна запобігти перевірянням здатності матеріалів до очищення і стану поверхонь виробів систем відведення стічних вод.

5.3.4.8 Нормативні документи категорії В повинні згідно з чинними нормативно-правовими актами запроваджувати наведені нижче вимоги до будівельних виробів, що застосовуються в системах відведення стічних вод:

- труби, фітинги, з'єднання і шви мають бути водонепроникними, повітронепроникними, стійкими до корозії, механічно зносостійкими, ефективними та з пристроями протитечії;

- санітарно-технічне устаткування має бути водонепроникним, стійким до корозії, ефективним до очищення, мати форму і розміри, що полегшують самоочищення;

- інші вироби, що задіяні у роботах із відведення стічних вод, повинні відповідати вимогам

5.3.4.2 - 5.3.4.7.

5.3.5 Видалення твердих відходів

5.3.5.1 Ця вимога стосується питань безпеки життя і здоров'я людини та захисту навколишнього природного середовища внаслідок неналежного видалення твердих відходів, до яких належать сміття та побутові відходи (див. додаток Г).

5.3.5.2 Небезпека може виникнути через:

- інфільтрацію забруднюючих речовин у ґрунтові води;

- наявність диму, запахів та рідин, що утворюються під час ферментації при контактуванні твердих відходів із повітрям;

- стихійне зберігання відходів з імовірністю поширення інфекцій

- розкидання відходів тваринами або вітром з імовірністю поширення інфекцій;

- розповсюдження комах і гризунів, що є головними розповсюджувачами хвороб;

- виникнення вогню внаслідок неправильного зберігання твердих відходів;

- виникнення шуму від працюючого устаткування для збору, зберігання та переробки відходів.

 

3.5.3.3 Контроль за видаленням диму, запаху, рідини та розповсюдження твердих відходів забезпечується зберіганням їх (відходів) у контейнерах з герметичними кришками.

3.5.3.4 Процес ферментації можна скоротити обробленням відходів у контейнерах для їх зберігання і мінімізацією тривалості зберігання на різних стадіях видалення.

3.5.3.5 Контейнери для видалення твердих відходів повинні мати конструкцію, яка забезпечує їх легке очищення і повне видалення твердих відходів.

5.3.5.6 Нормативні документи категорії В повинні міститинаведені нижче вимоги стосовно характеристик виробів для зберігання і транспортування твердих відходів:

- вироби для зберігання (контейнери, завантажувальні бункери тощо) мають бути герметичними з формою і розмірами, які забезпечують полегшення очищення і дезінфекцію;

- вироби для транспортування (колектори, трубопроводи, жолоби) мають бути герметичними.

5.3.6 Навколишнє середовище

5.3.6.1 Сутність вимоги щодо впливу будівельних виробів на навколишнє середовище полягає в тому, що будівельні об'єкти не повинні виділяти забруднюючих речовин у кількостях, які можуть завдати шкоди здоров'ю людей внаслідок забруднення повітря, ґрунту і води (див. додаток Д).

5.3.6.2 Джерелами забруднення можуть бути будівельні вироби та інженерне обладнання будівельних об'єктів.

5.3.6.3 Вплив на навколишнє середовище будівельних виробів необхідно розглядати на кожному етапі від видобутку сировини, виготовлення та використання виробів до повторного використання відходів чи утилізації.

5.3.6.4 Вплив будівельних об'єктів на навколишнє середовище можна контролювати обмеженням:

- розповсюдження домішок в атмосферу, ґрунт, воду;

- виду газоподібних забруднювачів;

- використання матеріалів і устаткування, що виділяють забруднюючі речовини;

- умов розсіювання забруднень.

5.3.6.5 Наведені обмеження можуть бути закладені, як на стадії проектування будівельних об'єктів, так і в період експлуатації застосуванням відповідних методів контролю, вимірювання тощо.

5.3.6.6 Нормативні документи категорії В повинні містити вимоги щодо характеристик будівельних виробів, пов'язаних з охороною навколишнього середовища.

5.3.6.7 Для будівельних матеріалів, що застосовуються у палях, фундаментах, стінах, підлогах, покрівлях тощо, мають бути визначені характеристики:

- виділення забруднюючих речовин у атмосферне повітря, ґрунт і воду;

- коефіцієнт зменшення виділення забруднюючих речовин при герметизації.

5.3.6.8 Для контейнерів для зберігання відходів повинні визначатись такі характеристики:

- виділення забруднюючих речовин у атмосферне повітря, ґрунт і воду;

- герметичність;

- ефективність систем аварійної сигналізації;

- стійкість до дезинфекції та засобів очищення.

5.3.6.9 Для устаткування для спалювання, димоходів та витяжних труб, систем вентиляції та кондиціонування повітря, трубопровідних систем тощо визначаються характеристики щодо виділення забруднення у повітря, ґрунт, воду, місця розташування джерела викиду забруднення.

 

6 РЕГЛАМЕНТНІ ТЕХНІЧНІ УМОВИ ДЯЯ ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ

 

6.1 Загальні положення

6.1.1 Регламентні технічні умови - це нормативні документи, які відповідають вимогам чинного законодавства та технічних регламентів і мають конкретизувати основні вимоги та визначити процедури оцінки відповідності і, за необхідності, механізм ринкового нагляду для конкретної продукції.

6.1.2 Загалом розрізняють:

- нормативні документи, що стосуються проектування і спорудження будівельних об'єктів і їх елементів, або окремих аспектів зазначеного проектування та спорудження (далі - нормативні документи категорії А);

- технічні умови і нормативи для сертифікації, які стосуються вимог щодо експлуатаційних характеристик та (або) інших властивостей, включаючи довговічність тих характеристик, що можуть вплинути на дотримання необхідних вимог, методик випробування і критеріїв оцінки відповідності виробів (далі - нормативні документи категорії В).

6.1.3 Відмінність між категоріями А і В нормативних документів відображує різні обов'язки державних органів із стандартизації і сертифікації і не має на меті встановлення різної пріоритетності відповідних документів щодо будівельних об'єктів.

6.1.4 Для забезпечення якості регламентних технічних умов із позицій виконання основної вимоги на основі положень цих будівельних норм повинні опрацьовуватись спеціальні умови, які мають бути внесені до тексту доручення на підготовку відповідних нормативних документів.

6.1.5 Положення нормативних документів категорій А і В мають бути узгоджені між собою.

6.1.6 У нормативних документах категорії В має бути визначене передбачене використання будівельних виробів.

6.2 Експлуатаційні характеристики та оцінювання відповідності будівельних виробів

6.2.1 У нормативних документах категорії В характеристики виробів повинні, наскільки це можливо, описуватись у термінах експлуатаційних (технічних) властивостей.

6.2.2 Формулювання виконання виробу має бути виражене так, щоб його експлуатаційні властивості були сумісними з принципами перевірки відповідності базовим значенням основної вимоги за нормативними документами категорії А з урахуванням їх чинності.

6.2.3 Оцінювання відповідності (сертифікація) будівельних виробів означає дотримання положень і методик, які мають на меті гарантувати, що будівельний виріб із прийнятою ймовірністю має такі експлуатаційні характеристики, які визначені відповідними регламентними технічними умовами.

6.2.4 У текст доручення на розроблення нормативних документів категорії В мають бути включені вказівки щодо процедури підтвердження відповідності (сертифікації) будівельного виробу.

 

7 ТЕРМІН СЛУЖБИ, ДОВГОВІЧНІСТЬ

 

7.1 Держава, коли це необхідно, повинна вжити заходів для того, щоб визначити, який термін служби можна вважати обґрунтованим для кожного типу будівельних об'єктів, або для деяких з них чи їх елементів у зв'язку з дотриманням основної вимоги.

7.2 У випадках, коли, у зв'язку з дотриманням основної вимоги довговічність будівельних об'єктів пов'язана з характеристиками виробів, доручення щодо підготовки нормативних документів для підтвердження відповідності таких виробів повинні включати аспекти довговічності.

7.3 При передбачуваному використанні нормативні документи категорії В повинні містити вимоги щодо довговічності будівельних виробів і методи її оцінювання.

7.4 Вимоги стосовно довговічності будівельних виробів не можна інтерпретувати як гарантії виробника. Їх слід розцінювати як допоміжний засіб для вибору будівельного виробу відповідно до економічно обґрунтованого терміну служби будівельних об'єктів.

7.5 Методами оцінки терміну служби є:

- випробування, які враховують способи миття і чищення;

- довгострокові і короткострокові випробування на атмосферостійкість;

- механічні випробування статичними, динамічними та ударними навантаженнями;

- випробування на корозійну стійкість.


 

ДОДАТОК А

(довідковий)

 

СЕРЕДОВИЩЕ В ПРИМІЩЕННІ

Таблиця А.1- Якість повітря

 

 

 

 

Область

контролю

Вимоги до будівельних об'єктів

Вироби або

групи виробів

Характеристики, що контролюються

функціональні

вимоги

вимоги до технології

виконання робіт

Забруднення, що виділяють будівельні матеріали

Обмежити використання матеріалів, що виділяють забруднення, і використовувати матеріали, що відповідають нормативним документам на будівельні об'єкти

Обмеження використання матеріалів, що виділяють забруднення при визначених обставинах і у визначених кількостях

Запобігання перевищенню допустимих норм концентрації домішок у повітрі всередині приміщень при визначених обставинах

Використання належних методів розрахунку, способів виконання будівельних робіт або монтажу інженерного обладнання

Будівельні вироби (пісок, щебінь, арматура, глина тощо)

Викиди летких органічних сполук і інших забруднюючих речовин

Схильність до розмноження мікроорганізмів

 

 

Радіоактивні викиди

Забезпечити перепони для обмеження викидів у повітря всередині приміщень

Запобігання перевищенню допустимих норм концентрації домішок у повітрі всередині приміщень

Використання належних методів розрахунку, способів виконання будівельних робіт або монтажу інженерного обладнання

Герметизуючі покриття

 

 

Герметики

Ефективність при зменшенні кількості викидів

 

Ефективність при герметизації щілин

Розсіяти або видалити домішки за допомогою вентиляції

Запобігання перевищенню допустимих норм концентрації домішок у повітрі всередині приміщень

Додержання належної швидкості обміну повітря

 

Дотримання належних характеристик витоку повітря з будівельних об'єктів

Використання належних методів розрахунку, способів виконання будівельних робіт або монтажу інженерного обладания

Вибір місць та устаткування для забору повітря; забезпечення механічними вентиляційними установками

Устаткування для кондиціонування повітря і вентиляції

Витрати повітря, швидкості повітряних потоків і перепадів тиску

Полегшення очищення і технічного обслуговування

Забруднення, що виділяються з ґрунту

Загерметизувати вентиляційні канали при контакті з ґрунтом

Запобігання перевищенню допустимих норм конструкцій домішок у повітрі приміщень

Ефективність герметизації

Герметики,

мастики,

мембрани

Ефективність при герметизації

щілин

Ефективність при зменшенні потоку шкідливих речовин


 

Продовження таблиці A.1

 

 

 

 

Область

контролю

Вимоги до будівельних об'єктів

Вироби або групи виробів

Характеристики, що контролюються

функціональні

вимоги

вимоги до технології

виконання робіт

 

Вентилювати простір під підлогами

 

 

 

 

Видалити забруднення із ґрунтового шару

Розсіяти або видалити домішки за допомогою вентиляції

Запобігання перевищенню допустимих норм концентрацій домішок у повітрі приміщень

Додержання належної швидкості обміну повітря в просторі під підлогою

Запобігання перевищенню допустимих норм концентрацій домішок у повітрі приміщень

Додержання належної швидкості обміну повітря в просторі під підлогою

Компоненти підпільних вентиляційних систем

 

 

 

Компоненти устаткування для видалення забруднення

Витрати повітря

 

 

Полегшення очищення і технічного обслуговування Витрати повітря

 

 

Полегшення очищення і технічного обслуговування

Забруднення від людей, тварин, рослин

Розсіяти або видалити домішки за допомогою вентиляції

Додержання належної швидкості обміну повітря

Компоненти устаткування для видалення забруднення

Витрати повітря Полегшення очищення і технічного обслуговування

Забруднення, що надходять з водоймищ та систем водопостачання

Запобігти розповсюдженню бактерій легіонели та інших шкідливих мікроорганізмів в аерозолях

 

 

 

 

 

 

 

Застосовувати розрахункові системи для проведення випробувань, очищення та хімічної обробки води

Застосовувати розрахункові системи для підтримування постійних температур, які перешкоджають розвитку легіонели

Застосовувати розрахункові системи для уникнення застійних зон

Дотримання безпечних рівнів вмісту легіонели в системах

Регулювання температури води

 

 

 

 

Зведення до мінімуму наявності аерозолів

Зведення до мінімуму терміну стратифікації

Зведення до мінімуму рівня води

 

Звільнення від поживних речовин в елементах будівельних об'єктів

 

Відмова від застосування виробів, що мають або виробляють поживні речовини

 

Дотримування необхідної температури холодної води

Дотримування необхідної температури гарячої води

Обмеження терміну стратифікації

Використання безпечних щодо розвитку легіонели виробів

Відсутність відгалузок трубопроводів

 

 

Устаткування для зберігання води в гарячому стані та гарячого водопостачання

 

 

 

 

 

 

Будівельні вироби, що є компонентами конструкцій

Устаткування систем для полегшення очищення

 

Устаткування для підтримування постійної температури

 

 

 

Устаткування систем для уникнення застійних зон

 

 

Температура води

 

 

 

 

Наявність аерозолів

Термін стратифікації

Статичний рівень води

Наявність поживних речовин

 

 

 

 

 

Температура холодної води

Температура гарячої води

Термін стратифікації

 

Наявність застійних зон

 


 

Кінець таблиці А.1

 

 

 

 

Область

контролю

Вимоги до будівельних об'єктів

Вироби або групи виробів

Характеристики, що контролюються

функціональні вимоги

вимоги до технології

виконання робіт

Забруднення, що виділяє устаткування для горіння

Уникати шкідливих концентрацій продуктів згоряння застосуванням димоходів, витяжних труб

Запобігання перевищенню допустимих норм концентрації домішок у повітрі приміщень

Устаткування для продуктів згоряння

Викиди домішок протягом нормального використання

Використання належних методів розрахунку, способів виконання будівельних робіт або монтажу устаткування

Регулююча і контрольно-вимірювальна апаратура

Ефективність і надійність

Контролювати витік продуктів згоряння і топкових газів із устаткування для продуктів згоряння

 

Димоходи і витяжні труби

Відповідні параметри, розміри.

Теплові і реологічні властивості.

Ефективність видалення продуктів згоряння

Забруднення, що виділяють:

Запобігати викидам домішок і розмноженню мікроорганізмів

Відбір відповідних будівельних виробів

Фільтраційні системи

Ефективність очищення повітря

- інженерні мережі;

 

Запобігання перевищенню допустимих норм концентрації домішок у повітрі приміщень

 

Витрати повітря і перепадів тиску

- вентиляційні системи;

 

Використання належних методів розрахунку, способів виконання будівельних робіт або монтажу будівельного устаткування

 

 

- системи кондиціонування повітря

 

Підтримування належного рівня вологості у повітрі приміщень

Осушувачі, зволожувачі

Ефективність при контролюванні наявності водяної пари

Забруднення, що надходять з повітрям ззовні

Очистити припливне повітря

Загерметизувати вентиляційні

канали

Запобігання перевищенню допустимих норм концентрації домішок в очищеному припливному повітрі

Проектування і визначення місця розташування забірного і витяжного отворів для повітря

Запобігання перевищенню допустимих норм концентрації домішок у повітрі приміщень

Фільтри

 

 

 

 

 

 

Герметики

Ефективність при очищенні повітря

 

 

Витрати повітря і перепадів тиску

 

Ефективність при герметизації щілин


 

Таблиця А.2- Вологість

 

Область

контролю

Вимоги до будівельних об'єктів

Вироби або

групи виробів

Характеристики, що контролюються

функціональні

вимоги

вимоги до технології

виконання робіт

Вологість повітря у приміщеннях

Визначити прийнятні значення відносної вологості повітря у приміщеннях

Забезпечення відповідної температури повітря

Нагрівальне устаткування

Обмін повітря, потужність, тиск, продуктивність

Забезпечення відповідного обміну і вологості припливного або внутрішнього повітря

Устаткування для вентиляції і кон-диціонування повітря, включаючи осушувачі

Витрати повітря, швидкість повітряних потоків і перепадів тиску

 

Контрольно-вимірювальна аппаратура

Ефективність, надійність, точність

Видалення або зменшення вмісту вологи на поверхнях джерел вологи

Забезпечення відповідним обладнанням для контролю вологості

 

 

Вологість на поверхнях у приміщеннях та всередині виробів

 

Запобігти розмноженню пліснявого грибка на поверхнях у приміщеннях або всередині виробів

Забезпечення відповідної температури повітря

Нагрівальне або охолоджувальне устаткування

Продуктивність, обмін повітря, потужність, тиск

Обмежити підвищені відкладення домашнього пилового кліща

Забезпечення відповідного обміну повітря, вологості внутрішнього повітря і припливного повітря

Устаткування для вентиляції і кон-диціонування повітря

Витрати повітря, швидкість повітряних потоків і перепадів тиску

Обмежити конденсацію на поверхнях і проміжну конденсацію

Забезпечення відповідної ізоляції з униканням холодних повітряних перемичок

Огороджувальні елементи (стіни, вікна, покрівлі тощо)

Теплові характеристики, непроникність для повітря

 

Запобігання виникненню джерел розмноження грибкової плісняви

Фунгіциди для обробки поверхонь

Ефективність

Запобігти інфільтрації і проникненню атмосферних опадів або ґрунтових вод у будівельні

об'єкти

Забезпечення відповідного проектування

 

 

Вироби для стін, конструкція стін

 

 

 

 

 

 

Вироби для зовнішніх огороджувальних стін

Гідроізолюючі матеріали

Проникність пари Вологостійкість

Абсорбційна/де-сорбційна здатність

Водонепроникність

Теплові характеристики

Проникність пари

Водонепроникність

 

Стійкість швів до проникнення вологи ззовні


 

Кінець таблиці А.2

 

 

 

 

Область

контролю

Вимоги до будівельних об'єктів

Вироби або

групи виробів

Характеристики, що контролюються

функціональні вимоги

вимоги до технології

виконання робіт

 

 

 

Покрівельні матеріали, покрівлі

Водонепроникність Вологостійкість Абсорбційна/де-сорбційна здатність

Проникність пари Теплові характеристики

Цокольні поверхи (глухі підлоги, перекриття без проміжних опор)

Вологостійкість Проникність пари Теплові характеристики

Гідро-, пароізоляційні килими, покриття, мембрани

Вологостійкість Проникність пари Водонепроникність Теплові характеристики


 

ДОДАТОК Б

(довідковий)

ВОДОПОСТАЧАННЯ

 

Таблиця Б.1

 

 

 

 

Область

контролю

Вимоги до будівельних об'єктів

Вироби або

групи виробів

Характеристики, що контролюються

функціональні вимоги

вимоги до технології

виконання робіт

Водопостачання

Відповідне використання виробів у системах і ефективне технічне обслуговування

Специфікація проекту та установка систем

 

 

Не допускати змішування з забрудненою водою

Уникнення зворотньої течії

Клапани

протитоку

Ефективність

Падіння тиску

Механічна

зносостійкість

Не допускати змішування з забруднюючими речовинами

Недопущення проходження систем через небезпечні ділянки Перевірка герметичності

Труби, фітинги, з'єднання

Корозійна

стійкість

Опір стиранню Непроникність забруднювачів

Уникати забруднення води шкідливими речовинами, які можуть виділяти вироби у контакті з водою

Обмеження міграції забруднювачів із виробів

Усі вироби у контакті з водою

Міграція забруднюючих речовин Критерії, що стосуються розмноження мікроорганізмів

 

Обмеження виділення забруднюючих речовин внаслідок старіння, корозії, ерозії

Те саме

Корозійна стійкість Опір стиранню

Запобігати інтенсивному мікробіологічному розмноженню

Під час проектування передбачити відсутність "мертвих" зон

Цистерни, баки, труби, фітинги, з'єднання

Герметичність Форма


 

ДОДАТОК В

(довідковий)

ВІДВЕДЕННЯ СТІЧНИХ ВОД

Таблиця В.1

 

 

 

 

Область

контролю

Вимоги до будівельних об'єктів

Вироби або

групи виробів

Характеристики, що контролюються

функціональні

вимоги

вимоги до технології

виконання робіт

Відведення стічних вод

Відповідно використовувати вироби у системах і забезпечити ефективне технічне обслуговування

Специфікація проекту і установки систем

 

 

Запобігати витокові із систем

Здійснення перевірки водонепроникності

Труби, фітинги, з'єднання, оглядові колодязі

Водонепроникність Повітрянепроникність

Корозійна стійкість

Запобігати зворотному плину стічних вод

Відповідний проект

Клапани протитоку

Ефективність

Механічна зносостійкість

Запобігати виділенню повітря звисоким вмістом діоксиду вуглецю

Те саме

Кришки, заглушки

Повітронепроникність

Здійснення перевірки повітронепроникності кришок

 

 

Запобігати мікробіологічному забрудненню

Забезпечення очищення

Санітарне устаткування

Можливість очищення

Водонепроникність

 

 

Устаткування для очищення стічних вод на місцях

Корозійна стійкість Ефективність очищення


 

ДОДАТОК Г

(довідковий)

ВИДАЛЕННЯ ТВЕРДИХ ВІДХОДІВ

Таблиця Г. 1

 

 

 

 

Область контролю

Вимоги до будівельних об'єктів

Вироби або

групи виробів

Характеристики, що контролюються

функціональні

вимоги

вимоги до технології

виконання робіт

Видалення твердих відходів

Запобігати несприятливим наслідкам збирання і зберігання твердих відході

Перевірка герметичності підтримання чистоти

Сховища, контейнери, колектори, кришки

Форми і розміри, що полегшують очищення

Герметичність


 

ДОДАТОК Д

(довідковий)

НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ

 

Таблиця Д.1

 

Область

контролю

Вимоги до будівельних об'єктів

Вироби або

групи виробів

Характеристики, що контролюються

функціональні

вимоги

вимоги до технології

виконання робіт

Вплив на навколишнє середовище

Запобігати викидам продуктів вилуговування і розсіювання домішок в атмосферу, ґрунт, воду

Застосування методів вимірювань або обчислювання викидів продуктів вилуговування, виділення або розсіювання домішок в атмосферу, воду, ґрунт

Вироби, що застосовуються у палях, фундаментах, підлогах, покрівлях, гранульованихматеріалах

Виділення забруд- нюючих речовин у зовнішнє повітря, ґрунт, воду

 

Коефіцієнт зменшення забруднень у викидах при герметизації

Контейнери для зберігання забруднюючих речовин; ущільнювальні системи

Виділення забруднень у повітря, ґрунт, воду

Герметичність Ефективність систем аварійної сигналізації

Забезпечення відповідного проекту

Устаткування для продуктів згоряння, димові і витяжні труби

Викиди домішок у повітря

Запобігання забрудненням із застосуванням ефективних методів герметизації, очищення і технічного обслуговування

Застосування ефективних методів для очищення, видалення, герметизації і технічного обслуговування

Устаткування систем вентиляції, кондиціонування та систем трубопроводів

Екрани та ущільнювачі

Виділення забруднюючих речовин у воду, ґрунт, повітря


 

ЗМІСТ

 

 

1 Сфера застосування. 3

2 Терміни та визначення понять. 3

3 Рівні та класи вимог до експлуатаційних властивостей будівельних виробів. 3

4 Пояснення основної вимоги “безпека життя і здоров’я людини та захист навколишнього природньго середовища”4

5 Основні положення щодо перевірки дотримання основної вимоги “безпека життя і здоров’я людини та захисту навколишнього природного середовища”4

5.1 Загальні положення. 4

5.2 Фактори впливу. 4

5.3 Перевірка дотримання вимоги щодо безпеки життя і здоров'я людини та захистунавколишнього середовища  5

5.3.1 Вступ. 5

5.3.2 Середовище в приміщенні5

5.3.3 Водопостачання. 8

5.3.4 Відведення стічних вод. 8

5.3.5 Видалення твердих відходів. 9

5.3.6 Навколишнє середовище. 9

6 Регламентні техніні умови для оцінки відповідності10

6.1 Загальні положення. 10

6.2 Експлуатаційні характеристики та оцінювання відповідності будівельних виробів. 10

7 Термін служби, довговічність. 10

ДодатокА

Середовище у приміщенні12

Додаток Б

Водопостачання. 17

ДодатокВ. 18

Відведення стічних вод. 18

Додаток Г. 19

Видалення твердих відходів. 19

Додаток Д. 20

Навколишне середовище. 20

 


КодУКНД91.120

 

Ключові слова:будівельні вироби, будівельні об'єкти, вимоги, водопостачання, вологість повітря, вологість на поверхнях, забруднення, класи вимог, мікробіологічне забруднення, навколишнє середовище, рівні вимог, робочі характеристики, середовище в приміщеннях, стічні води, тверді відходи, характеристики виробів


Подпишитесь на новости строительства:

 

 

Выбор редакции: