ЛКМ Утепление Окна и двери Технологии Техника | Рынок Аналитика Новости компанийДБН В.1.2-10-2008. ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО БУДІВЕЛЬ І СПОРУД ЗАХИСТ ВІД ШУМУ

Оцените
(1 Голосовать)

 

ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

 

 

 

 

 

Система забезпечення надійності

та безпеки будівельних об'єктів

 

 

 

 

 

ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО БУДІВЕЛЬ І СПОРУД

ЗАХИСТ ВІД ШУМУ

 

 

 

ДБН В.1.2-10-2008

Введено:  «ИМЦ» ( г. Киев, ул. М. Кривоноса, 2а; т/ф. 249-34-04 )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Київ

Мінрегіонбуд України

2008


 

РОЗРОБЛЕНО:

Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій Мінрегіонбуду України (Кривошеєв П.І.,канд. техн. наук;

Немчинов Ю.І.,д-р техн. наук; Тарасюк В.Г., канд. техн. наук (керівник розробки); Шарапов Г.В., канд. техн. наук;

Фаренюк ГГ.,канд. техн. наук; Слюсаренко Ю.С., канд. техн. наук; Мірошник Т.П.; Трохименко М.П.; Гакен М.В.;

Сторожук Е.М.)

 

 

 

Інститут гігієни та медичної екології АМН України ім. О.М. Марзеєва (Акіменко В.Я., д-р мед. наук; Семашко П.В., канд. мед.наук; ШумакО.В.)

 

 

ВНЕСЕНО ТА ПІДГОТОВЛЕНО ДО ЗАТВЕРДЖЕННЯ:

Управління технічного регулювання в будівництві Мінрегіонбуду України

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО:

наказ Мінрегіонбуду України від 26 січня 2008 р. № 41,

чинні з 2008-10-01


 

ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

 

Система забезпечення надійності та безпеки будівельних

об'єктів

ДБН В.1.2-10-2008

Основні вимоги до будівель і споруд.

Захист від шуму

Вводяться вперше

 

Чинні з 2008-10-01

 

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Ці норми установлюють основні положення основної вимоги до виробів, будівель і споруд щодо захисту від шуму, визначеної у "Технічному регламенті будівельних виробів, будівель і споруд" (далі – Технічний регламент), затвердженому Постановою Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2006 року № 1764.

1.2 Положення цих норм використовуються при розробленні технічних завдань щодо регламентних технічних умов і будівельних норм.

1.3 Ці норми є основою для оцінювання будівельних виробів у випадках:

- коли виробник не застосовує існуючих нормативних документів або застосовує їх лише частково;

- коли відсутні керівні документи, які можуть бути застосовані для розроблення технічного свідоцтва.

1.4 Згідно з Технічним регламентом ці норми розроблені з урахуванням положень тлумачних документів основних вимог до будівель і споруд Директиви Ради 89/106/ЄЕС від 21 грудня 1988 р. щодо зближення законів, підзаконних актів та адміністративних положень держав-членів стосовно будівельних виробів.

2 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

У цих нормах застосовані терміни та визначення згідно з ДСТУ-Н Б А.1.1-81:2008 "Система стандартизації та нормування в будівництві. Основні вимоги до будівель і споруд. Настанова із застосування термінів основних вимог до будівель і споруд згідно з тлумачними документами Директиви Ради 89/106/ЄЕС" та ДСТУ 2325-93 "Шум. Терміни та визначення".

3 РІВНІ ТА КЛАСИ ВИМОГ ДО ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ ХАРАКТЕРИСТИКБУДІВЕЛЬНИХ ВИРОБІВ

3.1 Для забезпечення вільного обігу і використання будівельних виробів по всій території України з урахуванням відмінностей у географічних чи кліматичних умовах та способах життя, що можуть переважати на місцевому рівні, повинні застосовуватись рівні або класи основної вимоги й експлуатаційних характеристик будівельних виробів.

3.2 Рівні технічних характеристик – це кількісне вираження (у відповідних одиницях) характеру поведінки будівельного виробу під впливом прикладеної дії або передбачених умов експлуатації.

3.3 Рівні технічних характеристик можуть бути пов'язані з виробом у цілому або з його конкретними характеристиками чи їх комбінаціями і використовуватися з метою вибору будівельних виробів для конкретно передбачуваного застосування та для встановлення мінімального рівня технічних характеристик, нижче яких виріб за жодних обставин не може вважатись придатним для використання або слугувати основою для встановлення класів технічних характеристик.

3.4 Класи технічних характеристик із відповідним діапазоном рівнів характеристик виробу стосовно основної вимоги "захист від шуму" дають кількісне вираження характеру поведінки виробу під впливом прикладеної дії або передбачених умов експлуатації.

3.5 Класи можуть стосуватись будівельного виробу в цілому або його конкретних характеристик чи їх комбінацій.

3.6 Розрізняють два типи класів технічних характеристик будівельних виробів: такі, що є засобами для вираження необхідних рівнів будівельних об'єктів (регулятивні класи характеристик будівельного виробу), і такі, що не є регулятивними (технічні класи характеристик будівельного виробу).

3.7 У випадках, коли класифікація експлуатаційних характеристик будівельного виробу визначається як засіб формування рівнів вимог до будівельних об'єктів, центральний орган виконавчої влади, на який покладено функції технічного регулювання в галузях будівництва та промисловості будівельних матеріалів, може доручити суб'єктам стандартизації запровадити відповідні вимоги до будівельних об'єктів.

3.8 Не ідентифіковані класи або рівні робочих характеристик будівельних виробів можуть визначатись під час розроблення нормативних документів як засіб для уточнення їх (виробів) експлуатаційних характеристик і передбаченого використання.

3.9 У разі відсутності жодних технічних вимог у певній сфері при визначенні рівнів або класіввимог до будівельних виробів необхідно запроваджувати клас під назвою "жодної експлуатаційноїхарактеристики не визначено".

4 ОСНОВНА ВИМОГА "ЗАХИСТ ВІД ШУМУ"

4.1 Загальні положення

4.1.1 Основна вимога "захист від шуму" стосується всіх будівельних об'єктів, в яких або поблизу яких перебувають люди, і включає поняття належних акустичних вимог щодо роботи, відпочинку і сну.

4.1.3 Сутність основної вимоги "захист від шуму" полягає у розгляді питань щодо зменшення впливу на людину акустичних умов середовища, в якому певну роль відіграють будівельні об'єкти, і включає такі аспекти:

- захист від повітряного шуму, який надходить у приміщення ззовні будівельного об'єкта;

- захист від повітряного шуму, який надходить із сусідніх приміщень;

- захист від ударного шуму;

- захист від шуму, спричиненого працюючим устаткуванням;

- захист від шуму в приміщеннях з надмірною реверберацією;

- захист від шуму, джерела якого знаходяться всередині будівельного об'єкта або поєднані з ним.

4.1.3 Заходи щодо захисту від шуму машин, механізмів, транспортних засобів тощо, а також захисту працівників на робочих місцях, рівні шуму яких обмежуються допустимими величинами, визначаються іншими нормативними документами.

4.2 Фізичні величини для визначення акустичних характеристик

4.2.1 Для визначення акустичних характеристик будівельних об'єктів, приміщень і прилеглих територій використовуються такі основні фізичні величини:

V об'єм приміщення, м3;

S – площа огороджувальної конструкції, крізь яку проникає шум, м2;

Sогор – сумарна площа поверхонь огороджувальних конструкцій приміщення, м2;

А –еквівалентна площа звукопоглинання в приміщенні, м2;

 –ревербераційний коефіцієнт звукопоглинання поверхонь приміщення, безрозмірний.

Т – час реверберації звуку в приміщенні, с;

L – рівень звукового тиску, дБ (відносно "порогової" величини звукового тиску 2 ·10-5 Па).

4.2.2 Захист від повітряного шуму, що проникає в приміщення ззовні будинку, визначається величиною ізоляції повітряного шуму R', дБ, зовнішніми огородженнями приміщення, яка розраховується в смутах частот за формулою

 

,                                                             (1)

 

де        L1і L2 середні рівні звукового тиску, дБ, у смугах частот відповідно перед фасадом будівлі і

в приміщенні, де сприймається шум;

S – площа огородження, крізь яке проникає шум, м2;

А –еквівалентна площа звукопоглинання в приміщенні, куди проникає шум, м2;

 – кут падіння звуку, що випромінюється гучномовцем, встановленим ззовні будинку,

на площину даного огородження, град.

4.2.3 Захист від повітряного шуму, що проникає в дане приміщення із сусіднього приміщенняз джерелом шуму, визначається величиною ізоляції повітряного шуму, дБ, внутрішньою перегородкою, яка розділяє ці приміщення, і розраховується в смугах частот за формулою

 

,                                                                  (2)

 

де        L1і L2 – середні рівні звукового тиску, дБ, у смутах частот відповідно в приміщенні з джерелом

шуму і в приміщенні, яке захищається від шуму;

S – площа перегородки, крізь яку проникає шум, м2;

А –еквівалентна площа звукопоглинання в приміщенні, що захищається від шуму, м2.

4.2.4 Захист від шуму ударного походження, який виникає в результаті динамічних впливів наелементи споруд (пересування предметів або рух людей по підлозі, сходах тощо) і передається зодного приміщення в інше, визначається величиною приведеного рівня ударного шуму, дБ, в приміщенні, де сприймається шум, і розраховується в смугах частот за формулою


 

,                                                                      (3)

 

де        L1 –середній рівень звукового тиску, дБ, у приміщенні, де сприймається шум, при роботі на

перекритті стандартної ударної машини;

А еквівалентна площа звукопоглинання в приміщенні, де сприймається шум, м2;

A0= 10 м2 –величини стандартного звукопоглинання.

4.2.5 Величина еквівалентного звукопоглинання в приміщенні визначається в смугах частот заформулою

 

,                                                                                     (4)

 

де        V – об'єм приміщення, м3;

Т – час реверберації звуку в приміщенні, с.

4.2.6 Звукоізоляція зовнішніх і внутрішніх огороджувальних конструкцій будівельних об'єктіввід повітряного і ударного шуму може бути виражена одночисловими показниками – індексамизвукоізоляції.

Індекси звукоізоляції є нормованими параметрами звукоізоляції огороджень будинків і визначаються за відомими частотними характеристиками R'і L'nметодом їх порівнювання з відповідними стандартними оціночними характеристиками звукоізоляції.

4.2.7 Захист від шуму в приміщеннях з джерелами шуму і надмірною реверберацією звуку передбачає, в першу чергу, зменшення інтенсивності відбитого звуку від поверхонь приміщення, щодосягається застосуванням спеціальних облицювань поверхонь огороджень приміщення ефективними звукопоглинальними конструкціями. При цьому в приміщенні збільшується еквівалентна площа звукопоглинання А і як наслідок – зменшення в ньому часу реверберації Т.

Еквівалентна площа звукопоглинання в приміщенні визначається в смугах частот за формулою

 

,                                                                        (5)

 

де        Si  і - площі окремих поверхонь огороджувальних конструкцій, м2, з відповідними величинами

ревербераційного коефіцієнта звукопоглинання ;

 –еквівалентна площа звукопоглинання, м2, окремих предметів у даному приміщенні (меблі, обладнання тощо).

4.2.8 При захисті від шуму, джерела якого знаходяться всередині будівельного об'єкта, керуються, в основному, такими показниками, як рівень звукового тиску в смутах частот L, дБ, або одночисловими показниками (коригований рівень звуку LA, дБА, або коригований еквівалентний рівень звуку LAекв, дБА), виміряними у відповідних місцях на прилеглій території.

Методи проектування й оцінки таких споруд повинні бути сумісними з методами оцінки акустичних характеристик виробів, використаних у цих спорудах.

5 ПЕРЕВІРКА ДОТРИМАННЯ ВИМОГИ ЩОДО ЗАХИСТУ ВІД ШУМУ

5.1 Загальні положення

5.1.1 Основної вимоги "захист від шуму" треба дотримуватися на будівельних об'єктах, на які поширюються правила, що містять цю основну вимогу.

5.1.2 Основної вимоги "захист від шуму" в межах, у яких її можна застосувати, дотримуються з прийнятою ймовірністю протягом економічно обґрунтованого строку служби будівельного об'єкта.

5.1.3 Виконання основної вимоги "захист від шуму" забезпечується комплексом заходів, пов'язаних зокрема із:

- плануванням і проектуванням будівельних об'єктів, виконанням будівельних робіт та технічним обслуговуванням об'єктів відповідно до вимог нормативних документів категорії А;

- застосуванням будівельних виробів із технічними та експлуатаційними характеристиками, визначеними нормативними документами категорії Б.

5.1.4 Питання щодо необхідності вжиття заходів із нагляду за плануванням, проектуванням і будівництвом об'єктів, а також стосовно кваліфікації виконавців вирішується центральним органом виконавчої влади, на який покладено функції технічного регулювання в галузях будівництва та промисловості будівельних матеріалів.

5.1.5 Характеристики будівельних об'єктів та виробів, що пов'язані із захистом від шуму, повинні визначатись у термінах звукоізоляції або передавання звуку в рівнях звукового тиску.

 

5.1.6 У нормативних документах вимоги щодо захисту від шуму виражають відповідно до одного з трьох положень або комбінації цих положень:

- положення, яке містить мінімальну вимогу щодо технічних характеристик будівельного об'єкта в числових або загальних виразах;

- положення, яке містить мінімальну вимогу щодо акустичних характеристик будівельних виробів;

- положення щодо максимального рівня шуму, якого зазнають люди, що перебувають всередині чи поблизу будівельного об'єкта (СН № 3077-84, ГОСТ 12.1.003-83, ДСН 3.3.6.037-99).

5.2 Перевірка дотримання основної вимоги "захист від шуму" стосовно будівельних об'єктів

5.2.1 Оцінка акустичних характеристик та перевірка дотримання основної вимоги здійснюється з застосуванням:

- методів розрахунку, що дозволяють визначити акустичні характеристики будівельних об'єктів на підставі їх технічних характеристик;

- методів, які ґрунтуються на основі випробувань щодо визначення необхідних параметрів, проведених на прототипах або моделях з основними параметрами, ідентичними натурному об'єкту;

- методів описових, які ґрунтуються на аналізі реалізованих проектів, що вважаються задовільними;

- методів перевірки, які ґрунтуються на натурних випробуваннях під час будівництва об'єкта та після його завершення.

5.2.2 Розрахункові методи

5.2.2.1 Методи розрахунку акустичних характеристик будівельних об'єктів або їх елементів використовуються під час проектування і визначення необхідних технічних характеристик будівельних виробів.

5.2.2.2 Методи розрахунку акустичних характеристик стосуються таких аспектів:

- ізоляція повітряного шуму, що надходить ззовні будівельного об'єкта;

- ізоляція повітряного шуму, що надходить з іншого суміжного приміщення;

- ізоляція від передавання ударного шуму;

- визначення рівнів звукового тиску, спричиненого працюючим устаткуванням;

- визначення часу реверберації звуку або еквівалентної площі звукопоглинання в приміщенні;

- визначення рівня звукового тиску ззовні будівельного об'єкта, коли джерела шуму знаходяться всередині будівельного об'єкта або поєднані з ним.

5.2.2.3 Акустичні характеристики будівельних об'єктів чи їх елементів можуть бути виражені рядом одночислових показників, кожен з яких характеризує ступінь захисту від шуму відносно певного аспекту з числа наведених у розділі 4.

5.2.2.4 Одночислові акустичні показники будівельних об'єктів мають бути виражені у погоджений спосіб в одиницях, які прийняті у нормативних документах на вироби.

5.2.3 Лабораторні методи

5.2.3.1 Акустичні вимірювання проводять на елементах (конструкціях) будівельних об'єктів із використанням зразків натурних розмірів (стіни, перекриття, підлоги, стелі, покрівлі, вікна тощо), а також інженерного обладнання (наприклад, вентиляційні системи).

5.2.3.2 При використанні для випробувань зразків елементів будівельних об'єктів натурних розмірів їх конструктивне рішення повинне відповідати проектним рішенням або, за наявності замін, тим, що застосовані при будівництві.

5.2.4 Описові методи

5.2.4.1 Описові методи ґрунтуються на аналізі акустичних характеристик будівельних об'єктів за реалізованими проектами в частині акустичних характеристик застосованих будівельних виробів.

5.2.4.2 Акустичні характеристики застосованих у проектних рішеннях будівельних виробів мають відповідати тим, що запроваджені чинними нормативними документами категорії Б.

5.2.5 Методи, які грунтуються на натурних випробуваннях

(під час та після будівництва)

5.2.5.1 Залежно від рівня вимог до будівельного об'єкта застосовують інженерний (високої складності) і оглядовий (менш точний) методи натурних випробувань.

5.2.5.2 Застосування як інженерного, так і оглядового методів натурних випробувань дозволяють визначати:

- ступінь ізоляції шуму, джерело якого знаходиться ззовні будівельного об'єкта;

- ступінь ізоляції шуму між суміжними приміщеннями;

- ступінь ізоляції ударного шуму;

- рівні звукового тиску, спричиненого працюючим устаткуванням;

- час реверберації звуку та еквівалентну площу звукопоглинання в приміщенні;

- рівні звукового тиску ззовні будівельного об'єкта, якщо джерела шуму знаходяться всередині будівельного об'єкта або поєднані з ним.

 

5.3 Перевірка дотримання основної вимоги "захист від шуму" стосовно будівельних виробів

5.3.1 Загальні положення

5.3.1.1 Будівельні вироби, які впливають на акустичні характеристики будівельних об'єктів, повинні характеризуватись у нормативних документах категорії Б так, щоб можна було оцінити відповідність будівельних об'єктів основній вимозі "захист від шуму".

5.3.1.2 Акустичні характеристики будівельних виробів визначаються їх технічними характеристиками, пов'язаними з акустичними. Ці характеристики використовуються в описових або розрахункових методах для визначення акустичних характеристик будівельних об'єктів.

5.3.1.3 У залежності від типу будівельного виробу і його призначення нормативні документи категорії Б на ці вироби повинні містити одну чи декілька з таких характеристик: лінійні розміри; густина; пружність; поверхнева маса; динамічна жорсткість.

5.3.2 Акустичні характеристики будівельних виробів і спосіб їх вираження

5.3.2.1 Акустичні характеристики будівельних виробів, їх позначення, одиниці вимірювання та методи вимірювання або розрахунків мають бути уніфіковані.

5.3.2.2 Нормативні документи категорії Б на вироби, які можуть застосовуватись для захисту будівельних об'єктів від шуму, повинні містити характеристики, які сприяють:

- зниженню повітряного шуму, що передається прямим шляхом;

- зниженню повітряного шуму, що передається обхідними шляхами;

- зниженню передавання ударного шуму прямим шляхом;

- зниженню передавання ударного шуму обхідними шляхами;

- звукопоглинанню.

5.3.2.3 За потреби до нормативних документів категорії Б вносяться чинники щодо:

- акустичних характеристик виробів, які застосовують у системах водопостачання;

- акустичних характеристик виробів, які застосовують у системах водовідведення;

- рівнів звукової потужності стаціонарного устаткування;

- акустичних характеристик виробів, які застосовують у системах вентиляції, кондиціонування повітря, ліфтових систем та сміттєпроводів.

5.3.2.4 Властивостями будівельних виробів для цивільного будівництва, якими окремо чи в комбінації визначаються їх акустичні характеристики, є: ізоляція звуку, поглинання звуку, затухання звуку.

5.3.2.5 Властивості будівельних виробів, пов'язані з вимогою "захист від шуму", можуть бути охарактеризовані одночисловими показниками. Як правило, ці показники розраховують за результатами акустичних вимірювань у відповідних діапазонах частот.

5.3.2.6 Крім випадків, коли зазначено інше, одночислові показники можна застосовувати до технічних характеристик виробів, які визначають випробуваннями за стандартизованими методиками.

5.3.2.7 До показників, що визначаються випробуваннями, належать:

- одночислова величина (індекс) ізоляції повітряного шуму зовнішніми огороджувальними конструкціями будівельних об'єктів;

- одночислова величина (індекс) ізоляції повітряного шуму внутрішніми огороджувальними конструкціями будівельних об'єктів;

- одночислова величина (індекс) ізоляції ударного шуму;

- одночислова величина (індекс) зниження ударного шуму покриттям підлоги;

- одночислова величина коефіцієнта звукопоглинання будівельних виробів;

- одночислова величина рівня шуму, спричиненого працюючим устаткуванням;

- одночислова величина рівня шуму, спричиненого елементами водопостачання та водовідведення.

5.3.3 Тип виробів

5.3.3.1 Для кожного типу виробів відповідні властивості, які необхідно брати до уваги у норматив них документах категорії Б, повинні визначатись згідно з переліком, наведениму 5.3.1.3 – 5.3.2.7.

5.3.3.2 Визначені шляхом випробувань або обчислень за стандартизованими методами акустичні характеристики будівельних виробів, мають бути розподілені відповідно до функцій так, як наведено у таблиці 1.


 

Таблиця 1 –Акустичні характеристики типу виробів за функціями

Тип виробів за

функціями

Акустичні характеристики типу виробів

Вікна

Зниження прямого передавання повітряного шуму від зовнішніх та внутрішніх джерел, яке вимірюють відповідно до стандарту і оцінюють одночисловою величиною (індексом)

Двері

Зниження прямого передавання повітряного шуму від внутрішніх (або зовнішніх для вхідних дверей) джерел, яке вимірюють відповідно до стандарту і оцінюють одночисловою величиною (індексом)

Покриття підлоги, "плаваючі підлоги"

Зниження передавання ударного шуму, яке вимірюють відповідно до стандарту і оцінюють одночисловою величиною (індексом). Для покриття підлоги, що має звукопоглинальні властивості, визначають коефіцієнт звукопоглинання, який вимірюють відповідно до стандарту і оцінюють одночисловою величиною

Технічне обладнання будівельних об'єктів

1 Обладнання водопостачання:

- рівень шуму системи водопостачання, який вимірюють за стандартизованими методами і оцінюють одночисловою величиною;

2 Системи витяжної вентиляції (житлові приміщення):

- рівень звукової потужності різних пристроїв, який вимірюють за стандартизованими методами і оцінюють одночисловою величиною;

3 Інше стаціонарне устаткування:

- рівень звукової потужності, який вимірюють за стандартизованими методами і оцінюють одночисловою величиною

Вироби для шумозахисних екранів

Зниження прямого передавання повітряного шуму, коефіцієнти звукопоглинання або відбиття звуку, розсіювання звуку, які вимірюють за стандартизованими методами і оцінюють одночисловими величинами

Інші будівельні вироби (з окремими компонентами або в комплекті для стін, перегородок, підлоги, стелі)

3 переліку 5.3.1 та 5.3.2 відповідно до застосування виробу за призначенням визначають його акустичні характеристики, які вимірюють за стандартизованими методами. Необхідно брати до уваги взаємозв'язок між цими характеристиками

6 РЕГЛАМЕНТНІ ТЕХНІЧНІ УМОВИ ДЛЯ ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ

6.1 Загальні положення

6.1.1 Регламентні технічні умови –це нормативні документи, які відповідають вимогам чинного законодавства та технічних регламентів і мають конкретизувати основні вимоги та визначати процедури оцінки відповідності і, за необхідності, механізм ринкового нагляду для конкретної продукції.

6.1.2 Регламентні технічні умови передбачають:

- нормативні документи, що стосуються проектування і спорудження будівельних об'єктів і їх елементів, або окремих аспектів зазначеного проектування та спорудження (нормативні документи категорії А);

- технічні умови і нормативи для сертифікації, які стосуються вимог щодо експлуатаційних характеристик і (або) інших властивостей, включаючи довговічність тих характеристик, що можуть вплинути на дотримання необхідних вимог, методик випробування і критеріїв оцінки відповідності виробів (нормативні документи категорії Б).

6.1.3 Відмінність між категоріями А і Б нормативних документів відображує різні обов'язки державних органів із стандартизації і сертифікації і не має на меті встановлення різної пріоритетності відповідних документів щодо будівельних об'єктів.

6.1.4 Для забезпечення якості регламентних технічних умов із позицій виконання основної вимоги на основі положень цих будівельних норм повинні опрацьовуватись спеціальні умови, які мають бути внесені до тексту доручення на підготовку відповідних нормативних документів.

6.1.5 Положення нормативних документів категорій А і Б мають бути узгоджені між собою.

6.1.6 У нормативних документах категорії Б має бути визначене передбачене використання будівельних виробів.

6.2 Експлуатаційні характеристики та оцінювання відповідності будівельних виробів

6.2.1 У нормативних документах категорії Б характеристики виробів треба, за можливості, описувати у термінах експлуатаційних (технічних) характеристик.

6.2.2 Експлуатаційні (технічні) характеристики виробів мають бути виражені у такий спосіб, щоб вони були сумісними з принципами перевірки відповідності базовим значенням основної вимоги за нормативними документами категорії А з урахуванням їх чинності.

6.2.3 Оцінювання відповідності (сертифікація) будівельних виробів означає дотримання положень і методик, які мають на меті гарантувати, що будівельний виріб з прийнятою ймовірністю має такі експлуатаційні характеристики, які визначені відповідними регламентними технічними умовами.

6.2.4 У текст доручення па розроблення нормативних документів категорії Б мають бути включені вказівки щодо процедури підтвердження відповідності (сертифікації) будівельного виробу.

7 ТЕРМІН СЛУЖБИ, ДОВГОВІЧНІСТЬ

7.1 Держава, коли це необхідно, вживає заходів для визначення терміну служби, який можна вважати обґрунтованим для кожного типу будівельних об'єктів, або для деяких з них чи їх елементів у зв'язку з дотриманням основної вимоги.

7.2 Якщо у зв'язку з дотриманням основної вимоги довговічність будівельних об'єктів пов'язана з характеристиками виробів, доручення щодо підготовки нормативних документів для підтвердження відповідності таких виробів повинні включати аспекти довговічності.

7.3 При передбачуваному використанні будівельних виробів нормативні документи категорії Б повинні містити вимоги щодо їх довговічності і методи її оцінювання.

7.4 Вимоги стосовно довговічності будівельних виробів не можна розцінювати як гарантії виробника. Їх слід сприймати як допоміжний засіб для вибору будівельного виробу відповідно до економічно обґрунтованого терміну служби будівельних об'єктів.


 

ЗМІСТ

 

1 Сфера застосування. 3

2 Терміни та визначення понять. 3

3 Рівні та класи вимог до експлуатаційних характеристик будівельних виробів. 3

4 Основна вимога “захист від шуму”. 4

4.1 Загальні положення. 4

4.2 Фізичні величини для визначення акустичних характеристик. 4

5 Перевірка дотримання основної вимоги щодо захисту від шуму. 5

5.1 Загальні положення. 5

5.2 Перевірка дотримання основної вимоги "захист від шуму" стосовно будівельних об'єктів. 6

5.3 Перевірка дотримання основної вимоги "захист від шуму" стосовно будівельних виробів. 7

6 Регламентні технічні умови для оцінки відповідності 8

6.1 Загальні положення. 8

6.2 Експлуатаційні характеристики та оцінювання відповідності будівельних виробів. 8

7 Термін служби, довговічність. 9

 


 

Код УКНД 91.080

 

Ключові слова:акустичні характеристики, будівельні вироби, будівельні об'єкти, відповідність, джерела шуму, захист від шуму, повітряний шум, ударний шум, акустичні умови середовища, технічні характеристики.


Подпишитесь на новости строительства:

 

 

Выбор редакции: