ЛФМ Утеплення Вікна та двері Технології Техніка | Ринок Аналітика Новини компанійДСТУ Б В.2.6-16-2000 (ГОСТ 30109-94). Конструкції будинків і споруд. Двері дерев’яні. Методи випробуваньна опір злому.

Оцініть матеріал!
(0 голосів)

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Конструкції будинків і споруд.

Двері дерев’яні.

Методи випробуваньна опір злому.

ДСТУ Б В.2.6-16-2000

(ГОСТ 30109-94)

 

Чинний від2000-07-01

 

1ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ

Даний стандарт поширюється на дерев'яні двері зовнішні і внутрішні вхідні зі сходових площадок у квартири і приміщення громад­ських, виробничих і допоміжних будівель та споруд і встановлюють методи лабораторних випробувань для визначення опору злому.

2НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У даному стандарті використані посилан­ня на такі стандарти:

ГОСТ 8.326-89

 

ГСИ. Метрологическая аттестация средств измерений

 

ГОСТ 427-75

 

Линейки измерительные металлические. Технические условия

 

ГОСТ 475-78

 

Двери деревянные. Общие технические условия

 

ГОСТ 7502-89

 

Рулетки измерительные металлические. Технические условия

 

 

3 ЗАГАЛЬНІПОЛОЖЕНИЯ

3.1 Упроцесі випробувань визначають здатність конструкції дверей чинити опір діям нормативних статичних та ударних наванта­жень, які направлені в критичні зони (розта­шування замків і петель, вільні кути і центр полотна) і за своєю дією еквівалентні тим, що мають місце при зломі.

3.2Кожний зразок, призначений для ви­пробування, повинен бути в будь-якій послі­довності підданий діям статичних та ударних навантажень, наведених в таблиці1,у відпо­відності з розділами4і5.

3.3 Взалежності відвеличиннавантажень, які витримав зразок при випробуванні всіма навантаженнями, наведеними в таблиці1,две­рі даної конструкції відносять до відповідної категорії міцності.

4ВИПРОБУВАННЯ ДІЄЮСТАТИЧНИХ НАВАНТАЖЕНЬ

Суть методу полягає у визначенні опору дверей дії зосереджених статичних наванта­жень, направлених у критичні зони конструк­ції.

4.1Засоби випробувань

Пристрій будь-якої конструкції, що забезпечує закріплення зразка, еквівалентний умовам експлуатації і прикладення наван­таження за заданою схемою зі швидкістю переміщення навантажувального пристрою (40±1) мм/хв, а також має прилад, що дозволяє виміряти навантаження з похибкою не більше 2%. Пристрій для вимірювання лінійних пере­міщень з похибкою вимірювання не більше ±0,5мм. Будь-які засоби вимірювань лінійних роз­мірів з похибкою не більше±0,5мм. Допускається застосовувати нестандар-тизовані засоби вимірювань, які пройшли метрологічну атестацію відповідно до ГОСТ 8.326. Еталонна металева коробка.

Металева пластина розміром100 мм х 50мм х 20 ммз похибкою розмірів не більше 10%.

Секундомір.

4.2Порядок підготовки до проведеннявипробувань

4.2.1Зразки

Зразком є двері, готові до монтажу: полот­но або два полотна для двопільних дверей, навішені на петлі в коробку або без неї при безкоробковому монтуванні в прорізі, комп­лекті з приладами і пристосуваннями, вт.ч. для з'єднання зі стіною.

4.2.2Порядок відбору зразків

4.2.2.1Кількість зразків при випробуванні дверей серійних конструкцій приймають від­повідно доГОСТ 475.

4.2.2.2Кількість зразків при випробуванні дверей нових (поліпшених) конструкцій вста­новлюють відповідно до цілей випробувань, але не менше3шт.


Таблиця 1

 

 

 

 

 

 

Категорії міцності з опору злому

 

Навантаження ізони їх прикладення

 

 

Статичні, кН (кгс), не менше

 

 Ударні (нормативний запас енергії)*, Дж (кгс×м), не менше

Зона замка

на кромке полотна

 

 

 

F1

Зонавільного кута полотна

 

Зонапетлі

 

 

 

 

F3

Зона запірного приладу на площині полотна

 

 

F4

Зона внутрішніх

ребер коробки на

середині висоти

полотна

 

F5

Зонанижнього вільного кута полотна*

 

 

E1

Зона центра полотна

 

 

 

Е2

 

 

F2

переміщенняfпід навантаженнямF2, мм, небільше

1

4 (408)

3(306)

30

3 (306)

3 (306)

8(816)

60(6,1)

120(12,2)

2

5(510)

4 (408)

40

4 (408)

4 (408)

10(1020)

90 (9,2)

150(15,3)

3

6(612)

5(510)

50

6 (612)

6(612)

12(1224)

90 (9,2)

200 (20,4)

4

8(816)

6(612)

60

8(816)

8(816)

15(1530)

120(12,2)

200 (20,4)

5

10(1020)

8(816)

80

10(1020)

10(1020)

20(2040)

150(15,3)

250(25,5)

*  Для кожної категорії міцності проводять 3 удара кожним нормативним навантаженням Е1  і Е2.

** При одночасній дії F4в зоні запірного приладу на площині полотна.

 

4.2.2.3Випробуванню підлягають зразки, які за всіма показниками відповідають вимо­гам нормативних документів.

4.2.2.4Кожний зразок, що направляється на випробування, повинен мати маркування, яке передбаченеГОСТ 475.

4.2.2.5Зразки дверей, що направляються на випробування в спеціалізовану лаборато­рію, повинні супроводжуватись документом, в якому вказують:

-найменування і адресу підприємства (організації), яке виготовило і предста­вило зразки;

-найменування і номер нормативного документа, за яким виготовлені зразки;

-   кількість зразків;

-   стислий опис конструкції зразків (ут.ч. матеріалів), перелік і кількість приладів і пристосувань, що додаються;

  -     схему і засоби кріплення дверей при      

      експлуатації;

-  дату виготовлення зразка.

4.2.3Зразки повинні випробовуватись зі встановленими приладами. Запірні прилади повинні знаходитись у закритому положенні.


В разі руйнування замка в процесі ви­пробування місце розміщення замка під час проведення наступних випробувань необхідно фіксувати таким чином, щоб інші елементи зразка в процесі випробування були наван­тажені також, як і за наявності замка.

4.3Порядок проведення випробувань

4.3.1Зона прикладення і направлення дії навантажень:

f1-навантаження в зоні замка, що діє перпендикулярно ребру полотна (рисунок1);

1 - засув замка; 2 - полотно; 3 - жорстка опора

Рисунок 1 - Схема випробування статичним навантаженням F1


 

f2-навантаження в зоні вільного кута полотна, яке діє перпендикулярно його пло­щині в напрямку відчинення дверей (рису­нок2);

1 - коробка; 2 - петля; 3 - полотно; 4 - запірний прилад; 5 - металева пластина

Рисунок 2 - Схема випробувань статичниминавантаженнямиF2,Fз,F4

 

1 - коробка; 2 - металева пластина; 3 - полотно

 

Рисунок 3 - Схема випробувань статичним навантаженнямFs

 

F3-навантаження в зоні петлі, яке діє перпендикулярно площині полотна в напрям­ку відчинення дверей (рисунок2);

F4-навантаження в зоні запірних при­ладів, яке діє перпендикулярно площині полотна в напрямку відчинення дверей (ри­сунки2і5);

F5-навантаження, яке діє одночасно у двох протилежних напрямках на заданій ви­соті полотна в зонах внутрішніх ребер короб­ки (рисунок3).

Розміри, вказані на рисунках2і3,повинні бути витримані з похибкою не більше1 %.

4.3.2Порядок проведення навантажу­вання

Кожну зону послідовно навантажують до нормативної величини (таблиця1),почина­ючи з категорії1.Витримують зразки під на­вантаженням протягом1хв., спостерігаючи за станом конструктивних елементів дверей і фіксуючи зміни, що виникли.Якщо зразок витримав навантаження без порушення конструктивних зв'язків (вихід за­суву замка із запірної планки, зміщення шу­рупів, які закріплюють петлі і деталі запірних приладів і т.ін.) і руйнувань, які супровод­жуються падінням навантаження до нуля за шкалою силоміра, продовжують навантажу­вання до величини, що відповідає категорії2, витримують зразок під цим навантаженням протягом1хв., спостерігаючи за його станом, і т.ін. до категорії5. Якщо зразок не витримав навантаження протягом1хв. для будь-якої категорії, ви­пробування припиняють і фіксують одержа­ний результат.Випробування може бути почате або при­пинене на рівні будь-якої категорії залежно від призначення дверей і цілей випробування.

4.3.3Випробування навантаженнямf1

Для виконання випробування полотно без коробки жорстко закріплюють у випро­бувальному пристрої по поздовжньому ребру зі сторони петель (рисунок1). Провадять навантажування на засув зам­ка за4.3.2у відповідності зі схемою, наведеною на рисунку1.

4.3.4Випробування навантаженнямиF2,F3,F4  іF5

4.3.4.1Для виконання випробувань зразок встановлюють у випробувальний пристрій так, щоб вертикальні деталі коробки повністю спирались по площині і ребру, і жорстко зак­ріплюють коробку не менше ніж в трьох місцях на кожній із цих деталей.Увипадку випробуванняполотна,приз­наченогодля безкоробковогонавішування, його монтують в еталонну металеву коробку, в якій повинна бути забезпечена можливість закріплення елементів, що відповідають уста­новленим на полотні приладам.Перевіряють безперешкодність перемі­щення полотна у напрямку відчинення за всім його периметром.

4.3.4.2На полотні і коробці розмічують зони як показано на рисунках2і3.При ви­пробуваннях в кожній зоні по черзі розмі­щують металеву пластину, яка має розмітку геометричного центра для суміщення з цент­ром зони навантаження і орієнтації наванта­жувального пристрою.

4.3.4.3При випробуванні навантажуван­ням F2необхідно до початку навантажування на вимірнику переміщення відмітити вихідне положення вільних кутів полотна в зоні прик­ладення навантаження (рисунок4).За базу від­ліку приймають нерухомий жорсткий елемент випробувального устаткування. За базу може бути прийнята площина коробки за умови її суцільного спирання і жорсткого закріплення.Схема випробування повинна відповідати рисунку2,навантаження-за4.3.2з таким доповненням.

1 – коробка; 2 – полотно;3 – вимірювальний пристрій;4 – металева пластинка

Рисунок 4 – Схема вимірювання переміщень під навантаженням F2

 

       Досягнувши при навантаженні нормова­ної величиниF2,фіксують на вимірювальному пристрої (рисунок 4) величину переміщення вільного кута і зіставляють з вимогами таб­лиці 1 для відповідної категорії.Якщоfне перевищує нормовану величи­ну, то продовжують навантажування за 4.3.2, вимірюючи  f для наступної категорії та ін.Якщо величина f перевищує вимоги таб­лиці 1 для відповідної категорії, то випробу­вання слід припинити.

4.3.4.4 При випробуванні навантаження­ми Р3 і F4схеми випробувань приймають у відповідності з рисунком 2, при F5- у відпо­відності з рисунком 3. Навантажування про­водять за4.3.2.

4.3.4.5Допускається виконувати випро­бування за4.3.4при горизонтальному розмі­щенні зразка.

4.4Оцінка результатів випробувань

Для оцінки результатів випробувань при дії статичних навантажувань необхідно вра­ховувати такі фактори:

 -  величину нормованого навантаження, яку         

    витримав зразок;

   -  величину переміщенняfпри випробу­ванні  

      навантаженням Fз.

Зразок вважають таким, що витримав нормоване навантаження для даної категорії міцності, якщо не були відмічені такі пошкодженння і зруйнування:

-вихід замка із запірної планки;

  - зміщення і відрив шурупів, які закріп­люють петлі і деталі запірних приладів;

-тріщини в деталях коробки і полотна;

-зруйнування деревини коробки і кар­каса полотна;

-вихід з ладу деталей навісних і запірних приладів, що порушуютьїх функціо­нальне призначення;

-відрив облицювання і заповнювача полотна.

При випробуванні навантаженнямF2ве­личина виміряного переміщенняfне повинна бути більше нормованої в таблиці1даної ка­тегорії міцності.

5ВИПРОБУВАННЯ ДІЄЮ УДАРНИХ НАВАНТАЖЕНЬ

Суть методу полягає в нанесенні ударів у полотно непружним тілом (вантажем), яке володіє нормативним запасом енергії і падає під дією сили ваги в критичну зону дверного полотна.

5.1 Засоби випробувань

Пристрій будь-якої конструкції, що забез­печує закріплення зразка, еквівалентний умо­вам експлуатації, і нанесення ударів вантажом з певної відстані (висоти) в задану зону дверного полотна. Вантажm1-шкіряний мішок діаметром (200±5) мм, заповнений сухим піском масою (5±0,1)кг.Вантаж m2-шкіряний мішок діаметром (350±20) мм, заповнений сухим піском масою (30±0,2) кг.

Пристосування для визначення висоти па­діння вантажу.Рулетка заГОСТ 7502. Лінійка заГОСТ 427. Похибка засобів вимірювань не повинна бути більше±0,5мм.

5.2Порядок підготовки до проведення випробувань

Підготовка до проведення випробувань- за4.2.

5.3Порядок проведення випробувань

5.3.1Зона прикладення і направлення дії навантажень:

М1-навантаження в зоні нижнього віль­ного кута полотна, що діє перпендикулярно його площині в напрямку відчинення дверей (рисунок5);

F4 - за4.3.1; М2-навантаження в центрі полотна, що діє перпендикулярно його площині в напрям­ку відчинення дверей (рисунок6). Розміри, вказані на рисунках5і6,повинні бути витримані з похибкою не більше1 %.

 5.3.2Визначення висоти падіння вантажу           

Висоту падіння вантажу, необхідну для створення нормативного запасу енергії (таб­лиця1),в міліметрах, визначають за форму­лою

           (1)

де Е -нормативнийзапасенергії,

          Дж (кгс×м);

     m-маса вантажу, кг;

     g – 9,8 м/с2                                                               

5.3.3Випробування ударним навантажен­ням, що діє в нижній вільний кут полотна при одночасній дії статичного навантаженняF4в зоні запірного приладу на площині полотна в напрямку відчинення дверей.

1 -коробка;2 -полотно;3 - запірний прилад;

4 - вантажm; h- висота падіння вантажу

Рисунок 5 - Схема випробування ударним на­  вантаженням М1 з одночасною дієюстатичного навантаженняF4

 

1 -коробка;2 -полотно;3 - вантажm; H- висота полотна; В - ширина полотна;h-висота падіння вантажу

 Рисунок 6 - Схема випробування ударним навантаженням М2 в центр полотна

 

5.3.3.1 Установкузразка у випробуваль­ний пристрій здійснюють за4.3.4.1.

5.3.3.2Визначають за формулою(1)ви­соту падіння вантажу для кожної категорії міцності, підставляючи значення m1і відпо­відне для кожної категорії е1 (таблиця1).

5.3.3.3На полотні дверей размічують зони нанесення ударуm1і прикладення статичного навантаженняF4у відповідності з рисунком5. Вантаж підіймають на висоту, що відпо­відає е1 для першої категорії, і забезпечують його падіння під дією сили тяжіння в напрямку відчинення дверей. Кожний зразок піддають удару тричі. Після кожного удару візуально визначають наявність і характер пошкоджень і зруйнування, що виникли, а саме:

-тріщини в деталях коробки і полотна;

-                  рухомість елементів зразка (запірні  

-                  прилади, петлі, кутові з'єднання ко­робки і     

-             каркаса полотна і т. ін.);

-зміщення і відрив шурупів, які закріп-люють петлі і деталі запірних приладів;

-  зруйнування деревини коробки і кар­каса полотна;

-відрив облицювання і заповнювача полотна;

-вихід із ладу деталей навісних і запір­них приладів, що порушують їх функ­ціональне призначення.Якщо зразок витримав3удари норма­тивним е1 для першої категорії міцності без руйнувань і пошкоджень, перелічених вище, то аналогічно продовжують випробовування нормативним Е1 для другої категорії міцності і т.ін.Якщо зразок не витримав вимог, то вип­робування припиняють.Одночасно проводять навантажуванняF4 за4.3.2,але витримка зразка під наванта­женнямF4для кожної категорії повинна за часом відповідати тривалості випробування е1 в кількості3ударів, але не менше1хв.При одночасному випробуванні дією ударної і статичними навантаженнями вели­чини е1 іF4повинні прийматися для однієї і тієї самої категорії міцності у відповідності з таблицею1. Якщо зразок витримав випробування Е1  для даної категорії і не витримавF4або нав­паки, то випробування припиняють.

5.3.4Випробування ударним наванта­женням, яке діє в центр полотна в напрямку відчинення дверей.

5.3.4.1Встановлення зразка у випробу­вальний пристрій здійснюють за4.3.4.1.

5.3.4.2Визначають висоту падіння вантажу за5.3.3.2.

5.3.4.3На полотні розмічують зону нане­сення удару М2 у відповідності з рисунком6. Вантаж підіймають на висоту, що відпо­відає е2 для І категорії, і забезпечують його падіння під дією сили ваги в напрямку відчи-нення дверей. Кожний зразок піддають удару тричі.Порядок подальшого проведення випро­бування за5.3.3.3для Е1

5.3.5Допускається виконувати випробу­вання за5.3.3і5.3.4при горизонтальному розміщенні зразка.

5.3.6Випробування може бути почате або припинене на рівні будь-якої категорії в за­лежності від призначення дверей і цілей ви­пробування.

5.4Оцінка результатів випробувань

Зразок вважають таким, що витримав нор­моване ударне навантаження для даної кате­горії міцності, якщо після трьох ударів нор­мативними е1 і Е2 не були відмічені пошкод­ження і зруйнування, перелічених в5.3.3.3. При одночасній дії ударного і статичного навантажень необхідно враховувати обидва фактори. Оцінку результатів випробувань при дії F4 провадять за4.4.

6ВСТАНОВЛЕННЯ КАТЕГОРІЇ І ВИЗНАЧЕННЯ ПРИЗНАЧЕННЯ ДВЕРЕЙ

6.1За результатами оцінки випробування зразка, який пройшов всі передбачені види дії статичними і динамічними навантаженнями, встановлюють його категорію.Зразок відповідає тій категорії міцності щодо опору злому, величини всіх навантажень якої він витримав без зруйнувань і перевищен­ня допустимого переміщення під навантажен­ням f2.6.2Категорію міцності дверей встанов­люють за найменшою категорією міцності, визначеною для всіх випробувальних зразків дверей даної конструкції.

6.3За встановленою категорією міцності визначають призначення дверей у відповід­ності з додатком А.

7 ОФОРМЛЕНИЯРЕЗУЛЬТАТІВ ВИПРОБУВАНЬ

Результати випробувань оформлюють актом (протоколом), який повинен містити:

-відомості за4.2.2.5;

-види проведених випробувань;

-результати випробувань;

-дату проведення випробувань;

-висновки і рекомендації;

-найменування організації, яка здій­снила випробування.

Додаток А

(довідковий)

Призначеннядверейзалежно від категорії міцності щодо опору злому

Таблиця  A.1

Призначення дверей

 

Категорія міцності щодо опору злому

 

1

2

3

4

5

Двері внутрішні вхідні в квартири

 

 

 

+

+

Двері внутрішні вхідні в кабінети та виробничі приміщення

 

 

 

+

+

+

Двері зовнішні вхідні в житлові та інші малоповерхові будинки

 

 

 

 

 

 

 

+

 

+

Двері зовнішні вхідні в житлові, громадські та виробничі будівлі багатоповерхові

 

+

 

+

 

+

 

+

 

+

 

Ключові слова:двері дерев'яні, методи випро­бувань, опір злому

 

 


Підпишіться на новини будівництва:

 

 

Вибір редакції: