ЛФМ Утеплення Вікна та двері Технології Техніка | Ринок Аналітика Новини компанійДСТУ Б В.2.6-24-2001 (ГОСТ 24700-99)Конструкції будинків і споруд. БЛОКИ ВІКОННІ ДЕРЕВ'ЯНІ ЗІ СКЛОПАКЕТАМИ. Технічні умови

Оцініть матеріал!
(0 голосів)

 

 

         ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ                             МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙСТАНДАРТ

 

 

 

 

Конструкції будинків і споруд

 


 

БЛОКИ ВІКОННІ ДЕРЕВ'ЯНІ

ЗІ СКЛОПАКЕТАМИ

 

Технічні умови

 

ДСТУ Б В.2.6-24-2001 (ГОСТ 24700-99)

 


 

 

ГОСТ 24700-99

 

 

 


!      В документ внесена поправка (п. 5.3.3), згідно з листом Держбуду України від 14 червня 2002 року № 4/2-242.(“БіС” № 3, 2002р.).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Державний комітет будівництва, архітектури та житлової політики України


Межгосударственная научно-техническая комиссия по стандартизации, техничес­кому нормированию и сертификации в строительстве

 


 

 

Київ 2001

 


ДСТУ Б В.2.6-24-2001 (ГОСТ24700-99)

 

 

Зміст                                                    Содержание

 


1 Галузь використання................................. 1

2 Нормативні посилання.............................. 1

3 Терміни і визначення................................. 3

4 Класифікація і умовні позначення............ 3

5 Технічні вимоги......................................... 4

5.1 Загальні положення............................ 4

5.2 Вимоги до граничних відхилень

          розмірів і форми................................. 8

5.3 Характеристики.................................. 9

5.4 Вимоги до деревини, включаючи

          оздоблення поверхонь13

5.5 Вимоги до комплектуючих деталей

           та їх установки................................ 17

5.6 Комплектність і маркування............ 21

6 Правила приймання................................. 21

7 Методи контролю.................................... 25

8 Упакування, транспортування

і зберігання............................................... 30

9 Рекомендації з монтажу.......................... 30

10 Гарантії виготовлювача........................ 34

 

Додаток А

Визначення функціональних зон і конструктивні рішення вузлів віконних блоків      35

 

Додаток Б

Приклад визначення співвідношення висоти і ширини стулкових елементів   43


1 Областьприменения............................... 1

2Нормативные ссылки............................... 1

3Термины и определения......................... 3

4Классификация и условные обозначения3

5Технические требования......................... 4

5.1Общие положения.............................. 4

5.2Требования к предельным

         отклонениям размеров и формы....... 8

5.3Характеристики................................. 9

5.4Требования к древесине, включая

         отделку поверхностей..................... 13

5.5Требования к комплектующим деталям и их установке      17

5.6Комплектность и маркировка......... 21

6Правила приемки................................... 21

7Методы контроля................................... 25

8Упаковка, транспортирование и хранение.......... 30

9Рекомендации по монтажу.................... 30

10Гарантии изготовителя........................ 34

 

Приложение А

Определения функциональных зон и конструктивные решения узлов оконных блоков         35

 

Приложение Б

Пример определения соотношения высо­ты и ширины створчатых элементов           43

 


ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ                               МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ


 


Конструкції будинків і споруд

Блоки віконні дерев'яні

зі склопакетами

Технічні умови

Конструкциизданийи сооружений

Блоки оконные деревянные со стеклопакетами

Техническиеусловия

Constructions of building and structures

Windows of wood with glassing units Specifications

 

 

 

 

 

ДСТУ Б В.2.6-24-2001 (ГОСТ 24700-99)

 

 

 

 

 

 


 


Чинний від 2002-04-01

 

1 ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ

 

Даний стандарт поширюється на віконні і балконні дверні блоки дерев'яні одинарної кон­струкції (далі - "вироби", "віконні блоки") зі склопакетами для будинків і споруд різноманіт­ного призначення.

Допускається поширення вимог стандарту на віконні блоки роздільної конструкції, що зас­клені двома склопакетами.

Галузь використання конкретних типів (ма­рок) виробів встановлюють у залежності від умовексплуатації, відповідно до чинних будівельних норм, з урахуванням вимог ДСТУ Б В.2.6-23 (ГОСТ23166) і даного стандарту.

Стандарт не поширюється на мансардні віконні блоки, а також на вироби спеціального призначення у частині додаткових вимог до по­жежної безпеки, захисту від виламування та ін.

Вимоги даного стандарту є обов'язковими (крім застережених у тексті як рекомендовані або довідкові).

Стандарт може бути використаний для цілей сертифікації виробів.

 

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

 

У цьому стандарті наведені посилання на

такі стандарти:


Дата введения2001-01-01

 

1ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

 

Настоящий стандарт распространяется на оконные и балконные дверные блоки деревян­ные одинарной конструкции (далее-"изделия","оконные блоки") со стеклопакетами для зданийи сооружений различного назначения.

Допускается распространение требований стандарта на оконные блоки раздельной конст­рукции, остекленные двумя стеклопакетами.

Область применения конкретных типов (ма­рок) изделий устанавливают в зависимости отусловий эксплуатации, в соответствии с действу­ющими строительными нормами, с учетом тре­бований ГОСТ23166и настоящего стандарта.

Стандарт не распространяется на мансардные оконные блоки, а также на изделия специального назначения в части дополнительных требований к пожаробезопасности, защиты от взлома и др.

Требования настоящего стандарта являются обязательными (кроме оговоренных в тексте как рекомендуемые или справочные).

Стандарт может быть применен для целей сертификации изделий.

 

2НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

 

В настоящем стандарте приведены ссылки

на следующие стандарты:ГОСТ 9.303-84

ЕСЗКС. Покрытия металлические и неметаллические неорганические.

Общие требования к выбору

ГОСТ 111-90

Стекло листовое. Технические условия

ГОСТ 166-89

Штангенциркули. Технические условия

 

 

 


Видання офіційне


Издание официальное


ДСТУ Б В.2.6-24-2001 (ГОСТ24700-99) с.2

 

ГОСТ427-75

Линейки измерительные металлические. Технические условия

ГОСТ2140-81

Видимые пороки древесины. Классификация, термины и определения,

способы измерения

ГОСТ2695-83

Пиломатериалы лиственных пород. Технические условия

ГОСТ5378-88

Угломеры с нониусом. Технические условия

ГОСТ7016-82

Изделия из древесины и древесных материалов. Параметры шероховатостиповерхности

 

ГОСТ7502-98

Рулетки измерительные металлические.Технические условия

ГОСТ7897-83

 

Заготовки лиственных пород. Технические условия

 

ГОСТ8486-86

 

Пиломатериалы хвойных пород. Технические условия

 

ГОСТ9416-83

 

Уровни строительные. Технические условия

 

 

ГОСТ9685-61

 

Заготовки из древесины хвойных пород. Технические условия

ГОСТ15140-78

 

Материалы лакокрасочныe.Методы определенияадгезии

 

ГОСТ15612-85

 

Изделия из древесины и древесных материалов. Методы определения параметров шероховатости поверхности

 

ГОСТ15613.1-84

 

Древесина клееная массивная. Методы определения предела прочности клеевого соединения при скалывании вдоль волокон

 

ГОСТ15613.4-78

 

Древесина клееная массивная. Методы определения предела прочности зубчатых клеевых соединений при статическом изгибе

 

ГОСТ16588-91

 

Пилопродукция и деревянные детали. Методыопределения влажности

 

ГОСТ17005-82

 

Конструкции деревянные клеевые. Метод определения водостойкости клеевых соединений

 

ГОСТ22233-83

 

Профили прессованные из алюминиевых сплавов для ограждающих строительных конструкций. Общие технические условия

 

ГОСТ24033-80

 

Окна и балконные дверидеревянные. Методы механических испытаний

 

ГОСТ24404-80

 

Изделия из древесины и древесных материалов. Покрытия лакокрасочные. Классификация и обозначения

 

ГОСТ26433.0-85

 

Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений. Общие положения

 

ГОСТ26433.1-89

 

Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений. Элементы заводского изготовления

 

ДСТУ Б В.2.6-23-2001 (ГОСТ23166-99)

 

Блокивіконні. Загальні технічні умови

 

ГОСТ23166-99

 

Блоки оконные. Общие технические условия

 

ДСТУ Б В.2.7-107-2001 (ГОСТ24866-99)

 

Склопакети клеєні будівельного призна­чення. Технічні умови

 

ГОСТ24866-99

 

Стеклопакеты клееные строительного назначения. Технические условия

 

ДСТУ Б В.2.6-17-2000 (ГОСТ26602.1-99)

 

Блоки віконні і дверні. Методи визначення опору теплопередачі

 

ГОСТ26602.1-99

 

Блоки оконные и дверные. Методы определения сопро­тивления теплопередаче

 

ДСТУ БВ.2.6-18-2000 (ГОСТ26602.2-99)

 

Блоки віконні і дверні. Методи визначення по-вітро- і водопроникності

 

ГОСТ26602.2-99

 

Блоки оконные и дверные. Методы определения воздухо- и водопроницаемости

 

ДСТУ Б В.2.6-19-2000 (ГОСТ26602.3-99)

 

Блоки віконні і дверні. Метод визначення звукоізоляції

 

ГОСТ26602.3-99

 

Блоки оконные и дверные. Метод определения звукоизоляции

 

ДСТУ Б В.2.6-20-2000 (ГОСТ26602.4-99)

 

Блоки віконні і дверні. Метод визначення загального коефіцієнта пропускання світла

 

ГОСТ26602.4-99

 

Блоки оконные и дверные. Метод определения общего коэффициента пропускания света

 

ДСТУ Б В.2.6-5-97 (ГОСТ5088-94)

Завіси сталеві для дере­в'яних вікон і дверей. Технічні умови

 

ГОСТ5088-94

Петли стальные для деревянных окон и дверей. Технические условия

 

ДСТУ Б В.2.7-110-2001 (ГОСТ30698-2000)

Скло загартоване буді­вельне. Технічні умови

ГОСТ30698-2000

Стекло закаленное строи­тельное. Технические условия

 

 


ДСТУ Б В.2.6-24-2001 (ГОСТ24700-99) с.3

 

ДСТУ Б В.2.6-13-97

Вироби замкові та ско-б’яні. Загальні технічні умови

ГОСТ 538-88

Изделия замочные и скобяные, Общие технические условия

ДСТУ Б В.2.6-15-99

Вікна і двері полівініл-хлоридні. Загальні технічні умови

ГОСТ 30673-99

Профили поливинилхлорид-ные для оконных и дверных блоков. Технические условия


 


 

3 ТЕРМІНИ І ВИЗНАЧЕННЯ

Терміни і визначення - за ДСТУ Б В.2.6-23 (ГОСТ23166).

 

4 КЛАСИФІКАЦІЯ І УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ

 

4.1 Вироби класифікують за ДСТУ Б В.2.6-23 (ГОСТ23166); за групами якості дерев'яних клеєних заготовок (згідно з таблицею 4), а також за видом оздоблення:

        - непрозорими емалями і фарбами;

- прозорими лаками;

- захисно-декоративними сумішами;

- захисно-декоративними лицювальними профілями з алюмінієвих сплавів;

- захисно-декоративними лицювальними полівінілхлоридними профілями;

- комбінаціями з наведених видів оздоб­лення.

4.2 Умовне позначення виробів приймають за ДСТУ Б В.2.6-23(ГОСТ23166) з вказівкою позначення даного стандарту.

 

 
 

Для виробів, які випускають за індивідуальними замовленнями, допускається приймати таку структуру умовного позначення.

 

3 ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Термины и определения-по ГОСТ23166.

 

 

4КЛАССИФИКАЦИЯ И УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

 

4.1Изделия классифицируют по ГОСТ23166; по группам качества деревянных клееных заго­товок (согласно таблице4),а также виду отделки:

-непрозрачными эмалями и красками;

-прозрачными лаками;

-защитно-декоративными составами;

-защитно-декоративными облицовочны­ми профилями из алюминиевых сплавов;

-защитно-декоративными облицовочны­ми поливинилхлоридными профилями;

-комбинациями из приведенных видов от­делки.

4.2Условное обозначение изделий прини­мают по ГОСТ23166с указанием обозначения настоящего стандарта.

Для изделий, выпускаемых по индивидуальным заказам, допускается принимать следующую структуру условного обозначения.


 

*Рекомендованаскладова умовного позначення

   Рекомендуемая составляющая условного обозначения

 


ДСТУ Б В.2.6-24-2001 (ГОСТ24700-99) с.4

 


Прикладумовного позначення –

ВД ОСП В21760-1650(4M1-16Ar-K4)

ДСТУ БВ.2.6-24-2001(ГОСТ24700-99) -

віконний дерев'яний блок одинарної конструкції зі склопакетом, класу В2 за показником приведеного опору теплопередачі, заввишки 1760мм, завширшки 1650мм,з конструкцією склопакета:

зовнішнє скло завтовшки 4мммарки М1за ГОСТ 111,міжскляна відстань 16мм,заповнена аргоном, внутрішнє скло завтовшки 4ммз твердим тепловідбивним покриттям, за ДСТУ Б В.2,6-24(ГОСТ24700).

При оформленні договору (замовлення) на виготовлення (поставку) рекомендується вка­зувати варіант конструктивного рішення виробу, креслення з указаниям схеми відчинення, типи віконних приладів, вид оздоблення і вимоги до зовнішнього вигляду, групи якості клеєних заготовок та інші вимоги за узгодженням виготовлювача із замовником.

 

5 ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

 

5.1 Загальні положення

5.1.1 Вироби повинні відповідати вимогам даного стандарту,ДСТУ Б В.2.6-23 (ГОСТ23166) і виготовлятись за конструкторською докумен­тацією, затвердженою у встановленому порядку.

5.1.2 Архітектурні рисунки виробів, а також їх габаритні розміри встановлюють у проектній документації і (або) у договорі на виготовлення виробів.

5.1.3 Номінальні розміри рамочних елемен­тів, перерізів брусків, розташування віконних приладів, завісів і функціональних отворів встановлюють у робочих кресленнях на виготовлення виробів.

5.1.4 Конструкція віконних блоків передба­чає двостулкове, підвісне, відкидне і поворотно-відкидне відчинення стулчастих елементів. Розміри стулок, які відчиняються, і дверних полотен, як правило, не повинні бути більше:

- стулки - за шириною 1200мм, зависотою 1800мм;

- дверні полотна - за шириною 900мм, за висотою 2300мм.

Для виробів з перерізом брусків більше ніж 78мм х78ммдопускається збільшення розміру за висотою на 10 %.

Маса елементів виробів, які відчиняються, не повинна перевищувати 80кг(розрахунковий показник).


Пример условного обозначения–

ОДОСПВ2 1760-1650(4M1-16Ar-K4)

ГОСТ24700-99-оконный деревяный блок оди­нарной конструкции со стеклопакетом, класса В2по показателю приведенного сопротивления теплопередаче, высотой1760мм, шириной 1650мм, с конструкцией стеклопакета: наружное стекло толщиной4мм марки М1 по ГОСТ111, межстекольное расстояние16мм, заполненное аргоном, внутреннее стекло толщиной4мм с твердым теплоотражающим покрытием, по ГОСТ24700.

При оформлении договора (заказа) на изго­товление (поставку) рекомендуется указывать вариант конструктивного решения изделия, чертеж с указанием схемы открывания, типы оконных приборов, вид отделки и требования к внешнему виду, группы качества клееных заготовок и другие требования по согласованию изготовителя с заказчиком.

 

5ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

 

5.1Общие положения

5.1.1Изделия должны соответствовать требованиям настоящего стандарта, ГОСТ23166 и изготавливаться по конструкторской и техно­логической документации, утвержденной в уста­новленном порядке.

5.1.2Архитектурные рисунки изделий, а также их габаритные размеры устанавливают в проектной документации и (или) в договоре на изготовление изделий.

5.1.3Номинальные размеры рамочных эле­ментов, сечений брусков, расположения окон­ных приборов, петель и функциональных отвер­стий устанавливают в рабочих чертежах на изго­товление изделий.

5.1.4Конструкция оконных блоков предус­матривает распашное, подвесное, откидное и поворотно-откидное открывание створчатых элементов. Размеры открывающихся створок и дверных полотен, как правило, не должны быть более:

-створки-по ширине1200мм, по высоте 1800мм;

-дверные полотна-по ширине900мм, по высоте2300мм.

Для изделий с сечением брусков более чем 78мм х78мм допускается увеличение размера по высоте на10 %.

Масса открывающихся элементов изделий не должна превышать80кг (расчетный показа­тель).


 


ДСТУ Б В.2.6-24-2001 (ГОСТ24700-99) с.5

 


У випадку виготовлення виробів зі стулками (полотнами) більшої маси і розмірів слід підтверджувати їх застосування розрахунками міцності або лабораторними випробуваннями.

Найбільші розміри стулкових елементів віконних блоків конкретних типів у залежності від моментів опорів перерізу брусків, схеми відчинення, застосованих завісів, вітрових навантажень, ваги елементів скління повинні бути наведені у конструкторській документації підприємства-виготовлювача.

Приклад графічного визначення співвідно­шення висоти і ширини стулкових елементів виробів з перерізами брусків стулок 56 мм ´78 мм наведений у додатку Б.

5.1.5 Кутові і серединні з'єднання рамочних елементів повинні бути виконані, як правило, на подвійні'або потрійні прямі шипи на клею.

 

Допускаються інші конструкції кутових з'єднань, які не знижують встановлених вимог до міцності і довговічності кутових з'єднань. Конструктивні параметри кутових і серединних з'єднань встановлюють у конструкторській доку­ментації.

5.1.6 Приклади конструктивних рішень ви­робів наведені на рисунках 1, 2.

З'єднання слупиків віконних рам встановлюють у робочих кресленнях. Допускається встановлення декоративних накладних розкладок (несправжні слупики) на стекла на атмосферостійких клеях, при цьому рекомендується захист клейового з'єднання силіконом. Приклади слупикових з'єднань наведені у додатку А.

У випадках, коли вироби призначені для використання всередині приміщень або у неопалюваних приміщеннях, допускається скління виробів листовим склом.

Рекомендовані вимоги до конструкції виро­бів, визначення функціональних зон і приклади конструктивних рішень вузлів віконних блоків наведені у додатку А.

5.1.7 Оздоблення віконних блоків повинне проводитись:

-захисно-декоративними сумішами;

- атмосферостійкими емалями (фарбами, лаками) з попередньою обробкою біоза-хисними сумішами;

- атмосферостійкими емалями (фарбами, лаками), яким притаманний біозахисний ефект.

Зовнішні лицьові поверхні виробів можуть бути облицьовані полівінілхлоридними про­філями або профілями із алюмінієвих сплавів із захисно-декоративним анодно-окисним або


Вслучае изготовления изделий со створками (полотнами) большей массы и размеров следует подтверждать их применение прочностными расчетами или лабораторными испытаниями.

Наибольшие размеры створчатых элементов оконных блоков конкретных типов в зависимости от моментов сопротивления сечения брусков, схемы открывают, применяемых петель, ветровых нагрузок, веса элементов остекления должны быть приведены в конструкторской документации предприятия-изготовителя.

Пример графического определения соотно­шения высоты и ширины створчатых элемен­тов изделий с сечениями брусков створок 56мм х78мм приведен в приложении Б.

5.1.5Угловые и срединные соединения ра­мочных элементов должны быть выполнены, как правило, на двойные или тройные прямые шипы на клее.

Допускаются другие конструкции угловых соединений, не снижающие установленных тре­бований к прочности и долговечности угловых соединений. Конструктивные параметры угло­вых и срединных соединений устанавливают в конструкторской документации.

5.1.6Примеры конструктивных решений изделий приведены на рисунках1,2.

Соединения переплетов горбыльков устанавливают в рабочих чертежах. Допускается установка декоративных накладных раскладок (ложные горбыльки) на стекла на атмосферостойких клеях, при этом рекомендуется защита клеевого соединения силиконом. Примеры горбыльковых соединений приведены в приложении А.

В случаях, когда изделия предназначены для применения внутри помещений или в неотапливаемых помещениях, допускается остекление изделий листовым стеклом.

Рекомендуемые требования к конструкции изделий, определения функциональных зон и примеры конструктивных решений узлов окон­ных блоков приведены в приложении А.

5.1.7Отделка оконных блоков должна про­изводиться:

-защитно-декоративными составами;

- атмосферостойкими эмалями (красками,    лаками) с предварительной обработкой биозащитными составами;

- атмосферостойкими эмалями (красками, лаками), обладающими биозащитным эффектом.

Наружные лицевые поверхности изделий могут быть облицованы поливинилхлоридными профилями или профилями из алюминиевых сплавов с защитно-декоративным анодно-окис-


 


ДСТУ Б В.2.6-24-2001 (ГОСТ24700-99) с.6

 


полімерним покриттям. Дерев'яні елементи ви­робів до встановлення лицювальних профілів повинні бути повністю оздоблені.

 

5.1.8 Вироби повинні бути безпечними в експлуатації та обслуговуванні.

Умови безпеки використання виробів різних конструкцій встановлюють у проектній документації (наприклад, віконні блоки з підвісним відчиненням стулок не рекомендується застосовувати у дитячих закладах). У необхідних випадках у виробах слід передбачати спеціальні конструктивні рішення для забезпечення вимог безпеки (наприклад, використання безпечного загартованого скла).


ным или полимерным покрытием. Деревянные элементы изделий до установки облицовочных профилей должны быть окончательно отделаны.

5.1.8Изделия должны быть безопасными в эксплуатации и обслуживании.

Условия безопасности применения изделий различных конструкций устанавливают в про­ектной документации (например, оконные блоки с подвесным открыванием створок не рекомендуется применять в детских учреждениях). В не­обходимых случаях в изделиях следует предус­матривать специальные конструктивные ре­шения .для обеспечения требований безопасности (например, применение безопасного закаленного стекла).


 


Рисунок1 -Приклад конструктивногорішення віконногоблока


Рисунок1 -Пример конструктивного решения оконного блока


 


ДСТУ Б В.2.6-24-2001 (ГОСТ24700-99) с.7

 

 

 

 


Рисунок2 -Приклад конструктивногорішеннябал-конного дверного блока


Рисунок2 -Пример конструктивного решения балконного дверного блока


 


ДСТУ Б В.2.6-24-2001 (ГОСТ24700-99) с.8

 


5.1.9 Вироби повинні витримувати експлуатаційні навантаження, включаючи вітрове навантаження за чинними будівельними нормами.

5.1.10 Полімерні матеріали і деталі виробів повинні мати гігієнічні висновки, оформлені у встановленому порядку.

5.2 Вимоги до граничних відхилень розмірів і форми

5.2.1 Граничні відхилення габаритних роз­мірів виробів не повинні перевищувати  мм.

5.2.2 Рамочні елементи віконних блоків та їх деталі повинні мати правильну геометричну форму.

Граничні відхилення номінальних розмірів елементів виробів, що поєднуються, зазорів у притулах і під наплавом, розмірів розташування віконних приладів і заві сів не повинні перевищувати значень, встановлених у таблиці 1.

Різниця довжин діагоналей прямокутних рамочних елементів не повинна перевищувати 2мм придовжині найбільшої сторони стулки до 1400 мм і 3 мм - більше 1400 мм.


5.1.9Изделия должны выдерживать эксплу-атационные нагрузки, включая ветровую нагрузку по действующим строительным нормам.

5.1.10Полимерные материалы и детали изде-лий должны иметь гигиенические заключения, оформленные в установленном порядке.

5.2Требования к предельным откло­нениям размеров и формы

5.2.1Предельные отклонения габаритных размеров изделий не должны превышатьмм.

5.2.2Рамочные элементы оконных блоков и их детали должны иметь правильную геометрическую форму.

Предельные отклонения номинальных раз­меров сопрягаемых элементов изделий, зазоров в притворах и под наплавом, размеров располо­жения оконных приборов и петель не должны превышать значений, установленных в таблице1.

Разность длин диагоналей прямоугольных рамочных элементов не должна превышать2мм при длине наибольшей стороны створки до 1400мм и3мм-более1400мм.


 

Таблиця 1

Таблица 1


 

Розмірний інтервал

Размерный интервал

 

Граничні відхилення номінальних розмірів

Предельные отклонения номинальных размеров

Внутрішній розмір коробок

Внутренний размеркоробок

 

Зовнішній розмір стулок

Наружный размер створок

 

Зазор упритулі (фальцлюфт)

Зазор в притворе (фальцлюфт)

 

Зазорпід наплавом

Зазор под наплавом

 

Розміри розташування приладів і завісів

Размеры расположения приборов и петель

 

До1000вкл.

±1,0

-1,0

 

 

 

±1,5

+1,0

 

 

 

±1,0

Понад 1000

Свыше 1000

 

до2000вкл.

+2,0

 

-1,0

±1,0

+1,0

 

-0,5

Понад 2000

Свыше 2000

+2,0

 

-1,0

+1,0

 

-2,0

+1,5

 

-0,5

 


5.2.3 Фігурні вироби: арочні, стрілчасті, трапецієподібні тощо виготовляють за кресленнями або шаблонами з допусками, встановленими у даному стандарті.

 

5.2.4 Граничні відхилення номінальних розмірів брусків стулок і коробок за товщиною і за шириною не повинні перевищувати ±0,3 мм.

5.2.5 Відхилення номінальних розмірів розташування водозливних та інших функціональних отворів не повинні бути більше (±3,0) мм - за довжиною брусків; (±1,0) мм - за висотою пере­різу.


5.2.3Фигурные изделия арочные, стрельчатые, трапециевидные ит.д.изготавливают по чертежам или шаблонам с допусками, установленными в настоящем стандарте.

5.2.4Предельные отклонения номинальных размеров брусков створок и коробок по толщине и по ширине не должны превышать±0,3мм.

5.2.5Отклонения номинальных размеров расположения водосливных и других функ­циональных отверстий не должны быть более (±3,0)мм-по длине брусков;(±1,0)мм-по высоте сечения.


ДСТУ Б В.2.6-24-2001(ГОСТ24700-99) с.9

 


5.2.6 Відхилення номінального розміру відстані міжнаплавамисуміжних зачинених стулок не повинні бути більше 1мм на1 м.

5.2.7 Провисання (завищення) рамочних елементів (стулок, полотен, кватирок), які від­чиняються, у зібраному виробі не повинне пе­ревищувати 1,5мм на1 м ширини.

5.2.8 Перепад лицьових поверхонь (прови­сання у кутових і Т-подібних з'єднаннях су­міжних деталей коробок і стулок, встановлення яких передбачене в одній площині, не повинен перевищувати 0,5мм, а дляконструкції з деко­ративним рустиком у шиповому з'єднанні -1,0мм.

5.2.9 Відхилення від прямолінійності кро­мок деталей рамочних елементів не повинне перевищувати 1,0мм на1 м довжини.

5.3 Характеристики

5.3.1 Основні експлуатаційні характеристи­ки віконних блоків наведені в таблиці 2.


5.2.6Отклонения номинального размера расстояния между наплавами смежных закры­тых створок не должны быть более1мм на1 м.

5.2.7Провисание (завышение) открываю­щихся рамочных элементов (створок, полотен, форточек) в собранном изделии не должно пре­вышать1,5мм на1 мширины.

5.2.8Перепад лицевых поверхностей (про­вес) в угловых и Т-образных соединениях смежных деталей коробок и створок, установка которых предусмотрена в одной плоскости, не должен превышать0,5мм, а для конструкции с декоративнымрустиком вшиповом соединении-1,0 мм.

5.2.9Отклонение от прямолинейности кро­мок деталей рамочных элементов не должно превышать1,0мм на1 мдлины.

5.3Характеристики

5.3.1Основные эксплуатационные характе­ристики оконных блоков приведены в таблице2.


 

Таблиця 2

Таблица 2


Найменування показника

Наименование показателя

 

Значення Значение

 

Приведенийопір теплопередачі, м2 0С/Вт, не менше:

Приведенное сопротивление теплопередаче, м2 0С/Вт, не менее:

 

з однокамерним склопакетом

с однокамерным стеклопакетом

 

1-16-4М1

1-16Аr-4М1

1-16-К4

1-16-И4

4M1-16Ar-K4

1-16Аr-И4

 

з двокамерним склопакетом

с двухкамерным стеклопакетом

 

1-8-4М1-8-4М1

1-10-4М1-10-4М1

4M1-10Ar-4M1-10Ar-4M1

1-12-4М1-12-4М1

4M1-12Ar-4M1-12Ar-4M1

 

з двокамерним склопакетом з тепловідбивним покриттям

с двухкамерным стеклопакетом с теплоотражающим покрытием

 

1-8-4М1-8-К4

1-8-4М1-8-И4

4M1-8Ar-4M1-8Ar-R4

1-8Аr-4М1-8Аr-И4

1-12-4М1-12-К4

1-12-4М1-12-И4

1-12Аr-4М1-12Аr-К4

1-12Аr-4М1-12Аr-И4

 

 

 

 

 

 

0,37

0,39

0,56

0,60

0.61

0,65

 

 

 

 

0,51

0,53

0.56

0.55

0.58

 

 

 

 

0,59

0,63

0.65

0,67

0,63

0,68

0.69

0,74

 

 


ДСТУ Б В.2.6-24-2001 (ГОСТ24700-99) с.10

 

Закінчення таблиці2Окончание таблицы 2


Найменування показника

Наименование показателя

 

Значения Значение

 

Ізоляція повітряногошуму транспортного потоку,дБА, не менше Изоляция воздушного шума транспортного потока,дБА,не менее

 

Клас звукоізоляції, не нижче Класс звукоизоляции, не ниже

 

26

 

 

Д

 

Загальний коефіцієнт світлопропускання (довідкове значення)

Общий коэффициент светопропускания (справочное значение)

 

0,35-0,60

 

Повітропроникністьпри ΔР=10 Па, м3/год×м2), небільше Воздухопроницаемость при ΔР=10 Па, м3/(ч ×м2), не более

 

Клас повітропроникності, не нижче Класс воздухопроницаемости, не ниже

 

17,0

 

 

В

 

Безвідмовність віконних приладів і завісів, цикл "відчинення-зачинення", не менше Безотказность оконных приборов и петель, цикл "открывания-закрывания", не менее

20000

1000*

 

Довговічність, умовних років експлуатації, не менше: Долговечность, условных лет эксплуатации, не менее:

склопакетів стеклопакетов

 

ущільнювальних прокладок уплотняющихпрокладок

 

 

 

 

10 (20)

 

 

5(10)

 

Примітка 1.Значення приведеного опору теплопередачі встановлені для віконних блоків з деревини хвойних порід з середньою товщиною комбінації брусків коробки і стулки (75-80) мм. Для конструкцій з  середньою товщиною (65-70)ммзначення показника слід зменшувати на 5 %. Для виробів з твердолистяних порід значення приведеного опору теплопередачі приймають на 5 % нижче ніж для виробів, виготовлених з хвойних порід.

Приведений опір теплопередачі непрозорої частини заповнення балконних дверних блоків повинен бути не менше ніж у 1,3разавище опору теплопередачі прозорої частини виробів, але не нижче 0,8 м2 0С/Вт. Значення приведеного опору теплопередачі встановлені для віконних блоків з відношенням площі скління до площі виробу, що дорівнює 0,7.

Примечание1.Значения приведенного сопротивления теплопередаче установлены для оконных блоков из древесины хвойных пород с усредненной толщиной комбинации брусков коробки и створки (75-80) мм. Для конструкций с усредненной толщиной(65-70)мм значение показателя следует уменьшать на 5 %. Для изделий из твердолиственных пород значения приведенного сопротивления теплопередаче  принимают на

5 %ниже чем для изделий, изготовленных из хвойных пород.

Приведенное сопротивление теплопередаче непрозрачной части заполнения балконных дверных блоков должно быть не менее чем в1,3раза выше сопротивления теплопередаче прозрачной части изделий, но не ниже0,8м2 0С/Вт.

Значения приведенного сопротивления теплопередаче установлены для оконных блоков с отношениемплощади остекления к площади изделия равным0,7.

Примітка 2.Показник безвідмовності - 1000* циклів "відчинення-зачинення" наведений для елементів, які не призначені для провітрювання приміщень і відчиняються для промивання стекол.

Примечание2.Показатель безотказности- 1000*циклов "открывания-закрывания"приведен для створчатых элементов, не предназначенных для проветривания помещений и открываемых для промывки стекол

Примітка 3.Значення довговічності, наведені у дужках, чинні з 01.07.2002р.

Примечание3.Значения долговечности, приведенные в скобках, вводятся в действие с01.07.2002 г.

 

 


5.3.2 Опір статичним навантаженням, Н, не менше:

- 250/400 - перпендикулярно площини стулки/полотна;

- 1000/1200 - у площині стулки/полотна.

5.3.3 Кутові з'єднання стулок завширшки до 1000 мм повинні витримувати дію навантажень, прикладених за однією із схем рисунка 7 і наведених у таблиці 3.


5.3.2Сопротивление статическим нагруз­кам, Н, не менее:

- 250/400 -перпендикулярно плоскости створки/полотна;

- 1000/1200 -в плоскости створки/полотна.

5.3.3Угловые соединения створок шириной до1000мм должны выдерживать действие нагрузок, приложенных по одной из схем рисунка7 и приведенных в таблице3.


ДСТУ Б В.2.6-24-2001 (ГОСТ24700-99) с.11

 

Таблиця 3 Таблица 3

 

Висота стулок,мм

Высота створок, мм

 

Значениянавантаження, Н, при схемі випробування

Значение нагрузки, Н,присхеме испытания

 

А

 

В

 

До1300вкл.

 

750

 

1050

 

Понад  1300до1500вкл.

Свыше 1300 до 1500 вкл.

 

800

 

1120

 

Понад  1300до1800вкл.

Свыше 1300 до 1800 вкл.

 

900

 

1190

 

Приплощі скління стулок (2,1-2,3) м2  і для обв'язування дверних полотен

Приплощади остекления створок(2,1-2,3) м2и для обвязок дверных полотен

 

 

1000

 

 

1400

 

 


Значення навантажень при випробуванні міцності кутових з'єднань стулок завширшки більше 1000 до 1200ммвстановлюють на 10 % вище наведених у таблиці.

Значення навантажень при випробуванні міцності кутових з'єднань коробок встановлюють на 20 % нижче наведених у таблиці для стулок того самого розміру.

5.3.4 Деталі віконних блоків можуть бути склеєні за довжиною і шириною.

Склеювання деревини за довжиною повинне виконуватись на зубастий шип, довжина заготовок - не менше 180мм. Налицьовому боці деталі, призначеної під прозоре оздоблення, допускається не більше трьох з'єднань на 1 м довжини (для круглих або овальних елементів кількість з'єднань не нормується).

Бруски стулок і коробок повинні бути скле­єні за товщиною з двох або трьох заготовок, бажано радіального розпилювання. Склеювання бруска з двох заготовок не рекомендується. Рекомендований кут нахилу річних шарів - не біль­ше 45°, суміжні заготовки повинні мати зустріч­ний кут нахилу волокон. Приклади склеювання брускових заготовок за товщиною наведені на рисунку 3. Зазори і тріщини у клейових з'єднаннях не допускаються.

5.3.5 Міцність клейових з'єднань повинна бути не менше, МПа:

-  4,0 - на сколювання деревини вздовж волокон при склеюванні за довжиною і шириною;

-  26,0 - на вигин при склеюванні за дов­жиною.

5.3.6 Довговічність клейових з'єднань по­винна бути не менше 40 умовних років експлуатації (показник чинний з 01.07.2003p.).

 

5.3.7 Зазори і тріщини у кутових і середин­них з'єднаннях не допускаються.


Значение нагрузок при испытании прочнос­ти угловых соединений створок шириной свыше 1000до1200мм устанавливают на10 %выше приведенных в таблице.

Значения нагрузок при испытании прочнос­ти угловых соединений коробок устанавливают на20 %ниже приведенных в таблице для створок того же размера.

5.3.4Детали оконных блоков могут быть склеены по длине и ширине.

Склеивание древесины по длине должно выполняться на зубчатый шип, длина заготовок-не менее180мм. На лицевой стороне детали, предназначенной под прозрачную отделку, до­пускается не более трех соединений на1м длины (для круглых или овальных элементов количество соединений не нормируется).

 

Бруски створок и коробок должны быть скле­ены по толщине из двух или трех заготовок, предпочтительно радиального распила. Склейка бруса из двух заготовок не рекомендуется. Рекомендуемый угол наклона годичных слоев-не более 45°,смежные заготовки должны иметь встреч­ный угол наклона волокон. Примеры склейки брусковых заготовок по толщине приведены на рисунке3.Зазоры и трещины в клеевых соедине­ниях не допускаются.

5.3.5Прочность клеевых соединений долж­на быть не менее,МПа:

-  4,0 -на скалывание древесины вдоль во­локон при склеивании по толщине и ширине;

-  26,0 -на изгиб при склеивании по длине.

 

5.3.6Долговечность клеевых соединений должна быть не менее40условных лет эксплуатации (показатель вводится в действие с01.07.2003г.).

5.3.7Зазоры и трещины в угловых и срединных соединениях не допускаются.


ДСТУ Б В.2.6-24-2001 (ГОСТ24700-99) с.12

 

 


 

 

 


Рисунок3 - Приклади склеювання брускових заго­товок за товщиною (плиском)

 

 

Посадка шипового з'єднання повинна бути щільною.

Шипові клейові з'єднання рекомендується додатково закріплювати дерев'яними нагелями на клею, хрестовидними нагелями з алюмінієвих сплавів або скобами з антикорозійним покриттям завдовжки не менше 2/3 товщини бруска.

Провисання по торцях шипових з'єднань коробок не повинні перевищувати 2мм, а поторцях інших рамочних елементів - не допускаються.

5.3.8 Допускається виконувати серединні (імпостні) з'єднання на 4 і більше круглих шканцях діаметром не менше 6ммабо на 3 (2) шканцях діаметром 12 мм (16мм) на клею. У тихвипадках,колиімпости не призначені для навішуваннястулок,закріплювання імпостів допускається проводити на самонарізних гвинтах (шурупах) з антикорозійним покриттям завдовжки не менше 120 мм.

5.3.9 Закріплювання штапиків повинне проводитись на цвяхах, шурупах або скобах із захисним покриттям і з кроком закріплювання не більше 300 мм і не менше ніж у двох точках.

5.3.10 Закріплювання лицювальних ПВХ профілів або профілів з алюмінієвих сплавів до дерев'яних деталей рекомендується проводити на поворотних втулках. Крок закріплювання - не більше 300 мм.


Рисунок 3 -Примерысклейкибрусковыхзаготовок потолщине (плашмя)

 

 

Посадка шиповогосоединения должна быть плотной.

Шиповые клеевые соединения рекоменду­ется дополнительно крепить деревянными нагелями на клею, крестовидными нагелями из алюминиевых сплавов или скобами с антикоррозийным покрытием длиной не менее2/3толщины бруска.

Провесы по торцам шиповых соединений коробок не должны превышать2мм, а по торцам других рамочных элементов-не допускаются.

5.3.8Допускается выполнять срединные (импостные) соединения на4и более круглых шканцах диаметром не менее6мм или на3 (2)шканцах диаметром12мм(16мм) на клею. В тех случаях, когда импосты не служат для навешивания створок, крепление импостов допускается производить на самонарезающих винтах (шурупах) с антикоррозийным покрытием длиной не менее120мм.

5.3.9Крепление штапиков должно произ­водиться на гвоздях, шурупах или скобах с за­щитным покрытием с шагом крепления не более 300мм и не менее чем в двух точках.

5.3.10Крепление облицовочныхПВХпро­филей или профилей из алюминиевых сплавов к деревянным деталям рекомендуется произво­дить на поворотных втулках. Шаг крепления-не более300мм.


 


ДСТУ Б В.2.6-24-2001 (ГОСТ24700-99) с.13

 


5.4 Вимоги до деревини, включаючи оздоблення поверхонь

5.4.1 Для виготовлення віконних блоків ви­користовують деревину хвойних порід (не ниж­че другого сорту заГОСТ8486 або третьої групи заГОСТ9685), дуба і ясеню (не нижче другого сорту заГОСТ2695 іГОСТ7897), а також клеєні брускові заготовки для віконних блоків за технічними умовами. Допускається застосування твердих, стійких до загнивання тропічних порід деревини та за узгодженням виготовлювача зі споживачем деревини інших порід.

Застосування деревини різних порід у од­ному виробі не допускається, за виключенням модрини і сосни або сосни, смереки та ялиці у виробах під непрозоре покриття. Внутрішні лицьові поверхні хвойних деталей під прозоре покриття допускається облицьовувати рейками завдовжки 4-20 мм з деревини твердих порід.

 

5.4.2 Вологість деревини повинна бути у межах від 8 до 14 % у залежності від лакофарбових і клейових матеріалів, які застосовують у технології виготовлення.

Нормативну вологість деревини встановлюють у технологічній документації, при цьому діапазон значень вологості повинен бути у межах 3-% (наприклад, 8-11 %).

5.4.3 Вироби виготовляють з клеєних заго­товок трьох груп якості.

Для лицьових і нелицьових поверхонь деталей виробів встановлюють різні вимоги до якості деревини. Приклади визначення видів поверхонь деталей наведені на рисунку 4.

 

5.4.4 Вади деревини і дефекти механічної обробки першої (І), другої (II) і третьої (III) груп якості деревини брускових деталей обмежують нормами, встановленими у таблиці 4 з урахуванням видів поверхонь (А, В, С).

При використанні для виготовлення вікон­них блоків деревини хвойних порід підвищеної густини і міцності з відстанню між річними шарами: для сосни, смереки і ялиці - не більше 1,5 мм, для модрини - не більше 2,0 мм до поз­начення групи якості додають букву "К" (конструкційна), наприклад, "І-К" (відстань між річними шарами визначають згідно з НД або умовами договору на поставку).

5.4.5 Сучки (таблиця 4, п. 1.2), тріщини, кишеньки, червоточини, відколки, вм'ятини на поверхнях видів А і В під непрозоре покриття повинні бути зарівняні пробками на клеї або зашпакльовані.


5.4Требования к древесине, включая отделку поверхностей

5.4.1Для изготовления оконных блоков применяют древесину хвойных пород (не ниже второго сорта по ГОСТ8486или третьей груп­пы по ГОСТ9685),дуба и ясеня (не ниже второго сорта по ГОСТ2695и ГОСТ7897),а также клееные брусковые заготовки для оконных блоков по техническим условиям. Допускается применение твердых, стойких к загниванию тропических пород древесины и по согласованию изготовителя с потребителем древесины других пород.

Применение древесины разных пород в одном изделии не допускается, за исключением лиственницы и сосны или сосны, ели и пихты в изделиях под непрозрачное покрытие. Внутренние лицевые поверхности хвойных деталей под прозрачное покрытие допускается облицовывать рейками толщиной4-20мм из древесины твердых пород.

5.4.2Влажность древесины должна быть в пределах от8до14 %в зависимости от применяемых в технологии изготовления лакокрасочных и клеевых материалов.

Нормативную влажность древесины уста­навливают в технологической документации, при этом диапазон значений влажности должен быть в пределах3 %(например,8-11 %).

5.4.3Изделия изготовляют из клееных заготовок трех групп качества.

Для лицевых и нелицевых поверхностей деталей изделий устанавливают различные тре­бования к качеству древесины. Примеры опре-деления видов поверхностей деталей приведены на рисунке4.

5.4.4Пороки древесины и дефекты механи­ческой обработки первой(I),второй(II)и третьей(III)групп качества древесины брусковых деталей ограничивают нормами, установленными в таблице4с учетом видов поверхностей (А, В, С).

При использовании для изготовления окон­ных блоков древесины хвойных пород повышен­ной плотности и прочности с расстоянием между годичными слоями: для сосны, ели и пихты-не более1,5мм, для лиственницы-не более2,0мм к обозначению группы качества добавляют букву "К" (конструкционная), например,"І-К"(расстоя­ние между годичными слоями определяют сог­ласноНДили условиям договора на поставку).

5.4.5Сучки (таблица4,п.1.2),трещины, кармашки, червоточины, сколы, вмятины на поверхностях видов А и В под непрозрачное покрытие должны быть заделаны пробками на клею или зашпаклеваны.


 


ДСТУ Б В.2.6-24-2001 (ГОСТ24700-99) с.14

 


Норми обмеження вад і умови їх закриття у деталях під прозоре покриття встановлюють у договорах на поставку з урахуванням вимог таблиці 4.

На поверхні виду С допускаються дефекти механічної обробки і вади деревини, крім гнилі, загнивших і тютюнових сучків, а також тріщин і сучків, що частково зрослись, які повинні бути зашпакльовані.

 

5.4.6 Поверхні виду А у брускових деталях склеєних на зубчастий шип, які призначені під прозоре покриття, повинні бути підібрані за текстурою і кольором.

5.4.7 Хімічні та інші пофарбування дереви­ни, які не впливають на її міцність, допускаються на поверхнях деталей, призначених під непрозоре покриття.


Нормы ограничения пороков и условия их заделки в деталях под прозрачное покрытие ус­танавливают в договорах на поставку с учетом требований таблицы4.

На поверхности вида С допускаются дефекты механической обработки и пороки древесины, кроме гнили, загнивших и табачных сучков, а также трещин и частично сросшихся сучков, которые должны быть зашпаклеваны.

5.4.6Поверхности вида А в брусковых де­талях, склеенных на зубчатый шип, предназна­ченных под прозрачное покрытие, должны быть подобраны по текстуре и цвету.

5.4.7Химические и другие окраски древесины, не влияющие на ее прочность, допускаются на поверхностях деталей, предназначенных под непрозрачное покрытие.


 

 
 

 

 


Рисунок4 - Приклади визначення видів поверхонь деталей


Рисунок 4 -Примеры определения видов поверхнос­тей деталей


 


 


ДСТУ Б В.2.6-24-2001 (ГОСТ24700-99) с.15

 

Таблиця 4 Таблица4

Найменування вад деревини і дефектів

обробки заГОСТ2140 Наименование пороков

древесины и дефектов обработки по ГОСТ2140

 

Норми обмеження за групами якості

Нормы ограничения по группам качества

 

I

II

III

Для всіх груп Длявсех групп

 

А*

 

В

A

В

 

А

 

В

 

С

 

1.  Сучки

 

1.1 Здорові, що зрослись, і ті, що частково зрослись Здоровые сросшиеся и частично сросшиеся

1.2 Здорові, які не зрос­лись; ті, що загнили; гнилі і тютюнові

Несросшиеся здоровые; загнившие; гнилые и табачные

 

 

Недопускаютьсядіаметром більше, мм, у кількості, шт., на 1 м довжини

Не допускаються диаметром более, мм, в количестве, шт., на 1 м длины

 

 

10

1шт.

 

15

1шт.

 

20

2шт.

 

25

3шт.

 

30

Не нормується Ненормируется

 

 

Не допускаються

Не допускаются

10

2шт.

15

3шт.

20

Не нормується Ненормируется

2.  Тріщини ненаскрізні Трещины несквозные

 

 

 

 

Не допускаються завширшки більше, мм

Не допускаются шириной более, мм

 

 

0,5

 

1,0

 

1,0

 

2,0

 

4,0

 

3. Кишеньки, прорість    Кармашки, прорость

 

 

 

 

Не допускаються завширшки до 3 мм, більше

Не допускаются шириной до 3 мм, более

 

Не обмежуються Неограничива­ются

 

 

 

 

 

2шт. на1 м довжини

2 шт. на 1 мдлины

 

3шт. на1 м довжини

3шт. на1 м длины

 

4. Червоточини

 

 

 

 

Не допускаються більше на 1 м довжини

Не допускаются более на 1 м длины

 

Те саме

То же

 

 

 

 

 

1шт. найбільшим розміром 5мм

1 шт. наибольшим размером 5мм

 

2шт.най­більшим роз­міром 5мм

1шт. наиболь­шим размером 5мм

 

5.  Серцевина

Сердцевина

 

 

 

Не допускається

Не допускается

»

 

6.  Нахил волокон

     Наклонволокон

 

 

 

Не більше 30 мм/м

Не более 30 мм/м

Не більше 50 мм/м

Не более 50 мм/м

7. Очка, завитки

    Глазки,завитки

 

 

 

Не обмежуються

Не ограничиваются

8.  Гнилі, рак, пасинок, тріщини наскрізні і кишеньки

     Гнили,рак,пасынок, сквозные трещины и кармашки

 

 

 

Не допускається

Не допускается

9. Ворсистість, моховитість Ворсистость, мшистость

 

 

 

Не допускається

Не допускается

Не обме­жуються Неограничи­ваются

 

10. Відколки, вм'ятини Сколы, вмятины

 

 

 

 

 

Недопускаються Не допускаются

 

 

Не допускаються завглибшки більше 2 мм, завдовжки більше, мм

Не допускаются глубиной более 2 мм, длиной более, мм

 

Не обме­жуються Неограничи­ваются

 

 

2

 

2

 

10

 

Примітка 1.Поверхня виду А* першої групи якості не повинна мати вад і дефектів механічної обробки, крім окремо розташованих завитків, очок, місцевого креню і нахилу волокон не більше 20 мм/м, а також ненаскрізних тріщин завширшки до 0,5 мм, які повинні бути зашпакльовані під колір деревини.

Примечание 1.Поверхность вида А* первой группы качества не должна иметь пороков и дефектов механической обработки, кроме отдельно расположенных завитков, глазков, местной крени и наклона волокон не более 20 мм/м, а также не сквозных трещин шириной до 0,5 мм, которые должны быть зашпаклеванны под цвет древисины.

Примітка 2. Норми обмеження вад допускається уточнювати у договорі на поставку.

Примечание 2.Нормы ограничения пороков допускается уточнять в договоре на поставку.

                 

 


 


ДСТУ Б В.2.6-24-2001 (ГОСТ 24700-99) с.16

 


5.4.8 Шорсткість RmзаГОСТ7016 деревини деталей, підготовлених під оздоблення, рекомен­дується не більше, мкм:

- 40*; 63 - для поверхонь виду А;

- 61*; 80 -   "           "            "     В;

- 250 -         "           "            "     С.

Примітка.Значення шорсткості, відмічені "*" - для деревини І групи якості. Вимоги до шорсткості деревини допускається уточнювати у договорі на поставку (згідно зі зразками-ета­лонами, узгодженими із замовником).

 

5.4.9 Колір і ступінь блиску (глянець, мато­вість) оздоблювального покриття повинні відповідати зразкам-еталонам, узгодженим із замовником.

5.4.10 Якість лицьових поверхонь віконних блоків із закінченим лакофарбовим покриттям на поверхнях виду А (рисунок 4) повинна бути не нижче II класу заГОСТ24404, на поверхнях виду Б - не нижче III класу заГОСТ24404. На поверхняхСдефекти покриття не обмежуються, пропуски покриття не допускаються.

 

5.4.11 При просоченні деревини біозахисни-ми сумішами (антисептуванні) і нанесенні захисно-декоративних покриттів пропуски не допускаються. Глибину просочення і витрати біозахисних сумішей встановлюють у технологічній документації.

5.4.12 Показники якості оздоблення дереви­ни (виявлення структурних нерівностей, природ­на відмінність кольорової тональності і текстури та ін.), а також вимоги до незакінченого оздоблювального покриття допускається встановлювати за узгодженням виготовлювача зі споживачем у договорі (замовленні) на виготовлення (постав­ку) виробів. У цьому випадку оцінку якості оз­доблення допускається проводити за зразками-еталонами, узгодженими із замовником.

5.4.13 Допускається шпаклювання дефект­них місць деревини водостійкими шпаклюваль­ними сумішами, яке не впливає на зовнішній вигляд і якість закінченого покриття.

5.4.14 Лакофарбові покриття повинні мати міцність зчеплення (адгезію) з оздоблюваною поверхнею не нижче 2-го бала за методом ґрат­частих надрізів заГОСТ15140.

5.4.15 Оздоблювальні покриття повинні бути атмосферостійкими.

Довговічність лакофарбових та інших захисно-декоративних покриттів повина бути не менше:


5.4.8Шероховатость RmпоГОСТ7016дре­весины деталей, подготовленных под отделку, рекомендуется не более,мкм:

- 40*; 63 -для поверхностей вида А;

- 61*; 80 -   "             "                "    В;

- 250 -         "             "                "    С.

Примечание.Значения шероховатости, отме­ченные"*" -для древесиныIгруппы качества. Требования к шероховатости древесины допускается уточнять в договоре на поставку (согласно образцам-эталонам, согласованным с заказчиком).

5.4.9Цвет и степень блеска (глянец, мато­вость) отделочного покрытия должны соответст­вовать образцам-эталонам, согласованным с заказчиком.

5.4.10Качество лицевых поверхностей оконных блоков с законченным лакокрасочным покрытием на поверхностях вида А (рисунок4) должно быть не нижеIIкласса по ГОСТ24404, на поверхностях вида Б-не нижеIIIкласса по ГОСТ24404.На поверхностях С дефекты пок­рытия не ограничиваются, пропуски покрытия не допускаются.

5.4.11При пропитке древесины биозащит­ными составами (антисептировании) и нанесе­нии защитно-декоративных покрытий пропуски не допускаются. Глубину пропитки и расход биозащитньгх составов устанавливают в технологической документации.

5.4.12Показатели качества отделки древе­сины (проявление структурных неровностей, естественное различие цветовой тональности и текстуры и др.), а также требования к незакон­ченному отделочному покрытию допускается устанавливать по соглашению изготовителя с потребителем в договоре (заказе) на изготовле­ние (поставку) изделий. В этом случае оценку качества отделки допускается производить по образцам-эталонам, согласованным с заказчиком.

5.4.13Допускается шпаклевка дефектных мест древесины водостойкими шпаклевочными составами, не влияющая на внешний вид и ка­чество законченного покрытия.

5.4.14Лакокрасочные покрытия должны иметь прочность сцепления (адгезию) с отделываемой поверхностью не ниже2-гобалла по методу решетчатых надрезов по ГОСТ15140.

5.4.15Отделочные покрытия должны быть атмосферостойкими.

Долговечность лакокрасочных и других защитно-декоративных покрытий должна быть неменее:


 


ДСТУ Б В.2.6-24-2001 (ГОСТ24700-99) с.17

 


- 5 умовних років експлуатації - для не­прозорих покриттів на деревині;

- 3 умовні роки експлуатації - для прозо-рих покриттів на деревині;

- 20 умовних років експлуатації – для покриттів лицювальних профілів з алю­мінієвих сплавів.

Показники чинні з 01.07.2003р.

5.4.16 Товщину лакофарбових покриттів і порядок контролю цього показника рекоменду­ється встановлювати у технічній документації на виготовлення виробів.

5.5  Вимоги до комплектуючих деталей та їх установки

5.5.1 Комплектуючі деталі, які використовують для виробництва віконних блоків, повинні відповідати вимогам стандартів, технічних умов, технічних свідоцтв, затверджених у встановленому порядку (далі НД).

5.5.2 Для скління віконних блоків повинні використовуватись склопакети за ДСТУ Б В.2.7-107 (ГОСТ24866), стекла заГОСТ 111, ДСТУ Б В.2.7-110(ГОСТ30698) або інший НД.

5.5.3 Склопакети у стулках (полотнах) по­винні встановлюватись на підкладках. Конст­рукція (кріплення) підкладок не повинна допускати можливість їх зміщення під час експлуатації.

Підкладки повинні виготовлятись з атмос-феро-морозостійких полімерних матеріалів з твердістю за Шором А не менше 75 (довідковий показник).

5.5.4 Схеми і розміри розташування підкла­док повинні наводитись у робочих кресленнях з урахуванням виду відчинення стулок. Рекомен­довані схеми розташування підкладок при мон­тажі'склопакетів наведені на рисунку 5.

5.5.5 Для установлення склопакетів повинні застосовуватись силіконові герметики або еластичні полімерні ущільнювальні прокладки чи комбінації цих матеріалів. Основні варіанти монтажу склопакетів наведені у додатку А.

5.5.6 Притули віконних блоків повинні мати не менше двох рядів ущільнювальних прокладок (крім консрукцій, призначених для експлуатації у неопалюваних приміщеннях). Прокладки встановлюють у пази у натяг з допомогою йоржового з'єднання. Прилягання прокладок до боків притулу повинне бути щільним, що виключає проникнення води.


-        5условных лет эксплуатации- дляне-прозрачных покрытий по древесине;

-        3условных года эксплуатации–для прозрачных покрытий по древесине;

-   20условных лет эксплуатации-для пок­рытий облицовочных профилей из алю­миниевых сплавов.

Показатели вводятся в действие с01.07.2003 г.

5.4.16Толщину лакокрасочных покрытий и порядок контроля этого показателя рекоменду­ется устанавливать в технической документации на изготовление изделий.

5.5Требования к комплектующим деталям и их установке

5.5.1Комплектующие детали, применяемые для изготовления оконных блоков, должны соответствовать требованиям стандартов, технических условий, технических свидетельств, утвержденных в установленном порядке (далееНД).

5.5.2Для остекления оконных блоков дол­жны применяться стеклопакеты по ГОСТ24866, стекла по ГОСТ111,ГОСТ30698или другойНД.

5.5.3Стеклопакеты в створках (полотнах) должны устанавливаться на подкладках. Конст­рукция (крепление) подкладок не должна допускать возможность их смещения во время эксплуатации.

Подкладки должны изготовляться из атмосферо-морозостойких полимерных материалов с твердостью по Шору А не менее75(справочный показатель).

5.5.4Схемы и размеры расположения под­кладок должны приводиться в рабочих чертежах с учетом вида открывания створок. Рекомендуемые схемы расположения подкладок при монта­же стеклопакетов приведены на рисунке5.

5.5.5Для установки стеклопакетов должны применяться силиконовые герметики или элас­тичные полимерные уплотняющие прокладки или комбинации этих материалов. Основные варианты монтажа стеклопакетов приведены в приложении А.

5.5.6Притворы оконных блоков должны иметь не менее двух рядов уплотняющих прок­ладок (кроме конструкций, предназначенных для эксплуатации в неотапливаемых помещениях). Прокладки устанавливают в пазы в натяг при помощи ершового соединения. Прилегание прокладок к сторонам притвора должно быть плотным, исключающим проникновение воды 

 
 

ДСТУ Б В.2.6-24-2001 (ГОСТ24700-99) с.18

 

 

 


Види відчинення віконних блоків:

а - зі стулкою, що не відчиняється; б - поворотно-відкидне; в - поворотне (двостулкове);г -відкидне;    д - підвісне; е - встановлення прокладок у фігурних віконних блоках.

 

Рисунок 5 - Схеми розташування підкладок при монтажі склопакетів

 

Внутрішні притули допускається ущільню­вати самоклеючими ущільнювальними прок­ладками або прокладками без клеєвої основи, які слід закріплювати скобами з антикорозійним покриттям.

Ущільнювальні прокладки повинні виготов­лятись з атмосферо-морозостійких полімерних матеріалів і бути випробувані на довговічність у випробувальних центрах, акредитованих на пра­во проведення таких випробувань.

5.5.7 Дощезахисні профілі (відливи) з алю­мінієвих сплавів або полівінілхлориду повинні щільно закріплюватись до брусків коробки і ма­ти не менше двох зливних отворів при довжині


Видиоткрывания оконных блоков:

а -с неоткрывающейся створкой; б-поворотно-от­кидное; в-поворотное (распашное); г-откидное;           д-подвесное;е -установка прокладок в фигурных оконных блоках.

 

Рисунок5 -Схемы расположения подкладок при монтаже стеклопакетов

 

Внутренние притворы допускается уплот­нять самоклеющимися уплотняющими прокладками или прокладками без клеевой основы, которые следует крепить скобками с антикоррозийным покрытием.

Уплотняющие прокладки должны изготов­ляться из атмосферо-морозостойких эластичных полимерных материалов и быть испытаны на долговечность в испытательных центрах, аккредитованных на право проведения таких испытаний.

5.5.7Дождезащитные профили (отливы) из алюминиевых сплавов или поливинилхлорида должны плотно крепиться к брускам коробки и иметь не менее двух сливных отверстий при дли-


 


ДСТУ Б В.2.6-24-2001 (ГОСТ24700-99) с.19

 


профілю до 600ммі не менше трьох отворів при довжині профілю більше 600мм.Розміри отворів і їх розташування встановлюють у робочих кресленнях.

5.5.8 Форма і розміри перерізів лицюваль­них профілів, що примикають до дерев'яних по­верхонь виробів, повинні забезпечувати міні­мальну площу дотикання до цих поверхонь, а також можливість провітрювання порожнини між ними. Конструкції віконних блоків із засто­суванням лицювальних профілів із алюмінієвих сплавів і полівінілхлориду наведені на рисунку 6.


непрофиля до600мм и не менее трех отверстий при длине профиля более600мм. Размеры отверстий и их расположение устанавливают в рабочих чертежах.

5.5.8Форма и размеры сечений облицовоч­ных профилей, примыкающих к деревянным поверхностям изделий, должны обеспечивать минимальную площадь соприкосновения с эти­ми поверхностями, а также возможность про­ветривания полости между ними. Конструкции оконных блоков с применением облицовочных профилей из алюминиевых сплавов и поливи-нилхлорида приведены на рисунке6.

 


 

 


1 - лицювальний профіль; 2 - поворотна втулка для закріплювання профілю

 

Рисунок 6 - Конструкція вузлів віконних блоків із

застосуванням лицювальних профілів з алюмінієвих сплавів (а) і полівінілхло­риду (б).


1 -облицовочный профиль;2 -поворотная втулка для крепления профиля

 

Рисунок6 -Конструкция узлов оконных блоков с применением облицовочных профилей из алюминиевых сплавов (а) и поливинилхлорида (б).

 


 


ДСТУ Б В.2.6-24-2001 (ГОСТ24700-99) с.20

 


5.5.9 Конструкція кріплення алюмінієвих і полівінілхлоридних лицювальних профілів до дерев'яних брусків повинна забезпечувати мож­ливість компенсації їх температурних деформа­цій.

Поворотні втулки для закріплювання про­філів рекомендується виготовляти з конструк­ційного поліаміду або сплавів ЦАМ.

5.5.10 Лицювальні профілі і відливи з алю­мінієвих сплавів повинні виготовлятись зі спла­вів марки АД31 за ГОСТ 22233 або імпортних аналогічних сплавів та мати анодно-окисне або неорганічне захисно-декоративне покриття за ГОСТ 9.303. Товщину покриття встановлюють у технічній документації.

 

5.5.11 Лицювальні профілі та відливи з полівінілхлориду повинні відповідати вимогам ДСТУ Б В.2.6-15 до добірних профілів. Реко­мендується застосування ПВХ профілів білого кольору.

5.5.12 Віконні прилади і деталі закріплювання повинні відповідати вимогам ДСТУ Б В.2.6-13, НД на конкретні види деталей і мати захисне або захисно-декоративне покриття за ГОСТ 9.303.

Завіси для навішування повинні відповідати вимогамДСТУ Б В.2.6-5 (ГОСТ5088), технічним умовам на конкретні види завіс.

Конструкція завіс повинна забезпечувати регулювання зазору у притулах. Рекомендується використання триштирьових вкрутних завісів з закріплюванням двох штифтів завіси у бруски коробки.

Віконні прилади і завіси повинні забезпечувати виконання вимог:

- опір статичному навантаженню, що діє на запірні прилади і ручки, - не менше 500Н;

- опір крутильному моменту сил, прикла­дених до ручки, - 25 Н-м;

- опір навантаженню, прикладеному до обмежувача кута відчинення у режимі провітрювання, - не менше 500 Н;

- зусилля, яке прикладається до стулок виробів для їх відчинення, не повинне перевищувати 50 Н, а до полотен балкон­них дверей - 75 Н;

- зусилля, яке прикладається до стулок при їх зачиненні до потрібного стискання ущільнювальних прокладок, - не більше 120 Н.

Установка завісів і деталей віконних приладів у зону клейового шва не допускається.


5.5.9Конструкция крепления алюминиевых и поливинилхлоридных облицовочных профилей к деревянным брускам должна обеспечивать возможность компенсации их температурных деформаций.

Поворотные втулки для крепления профи­лей рекомендуется изготавливать из конструк­ционного полиамида или сплавовЦАМ.

5.5.10Облицовочные профили и отливы из алюминиевых сплавов должны изготовляться из сплавов маркиАД31по ГОСТ22233или им­портных аналогичных сплавов и иметь анодно-окисное или неорганическое защитно-декора­тивное покрытие по ГОСТ9.303.Толщину пок­рытия устанавливают в технической документации.

5.5.11Облицовочные профили и отливы из поливинилхлорида должны соответствовать требованиям ГОСТ30673к доборным профилям. Рекомендуется применениеПВХпрофилей белого цвета.

5.5.12Оконные приборы и крепежные де­тали должны отвечать требованиям ГОСТ538, НД наконкретные виды деталей и иметь защитное или защитно-декоративное покрытие по ГОСТ9.303.

Петли для навески створок должны отвечать требованиям ГОСТ5088,техническим условиям на конкретные виды петель.

 

Конструкция петель должна обеспечивать регулировку зазора в притворах. Рекомендуется применение трехштыревых ввертных петель с креплением двух штырей петлив бруски коробки.

Оконные приборы и петли должны обеспе­чивать выполнение требований:

-сопротивление статической нагрузке, действующей на запорные приборы и ручки,-не менее500 Н;

-сопротивление крутящему моменту сил, приложенных к ручке,- 25 Н-м,

-сопротивление нагрузке, приложенной к ограничителю угла открывания в режиме проветривания,-не менее500 Н;

-усилие, прикладываемое к створкам из­делий для их открывания, не должно превышать50 Н,а к полотнам балконных дверей- 75 Н;

-усилие, прикладываемое к створкам при их закрывании до требуемого сжатия уплотняющих прокладок, -не более 120 Н.

 

Установка петель и деталей оконных приборов в зону клеевого шва не допускается.


 


ДСТУ Б В.2.6-24-2001 (ГОСТ24700-99) с.21

 


5.5.13 Конструкції і кріплення запірних приладів повинні забезпечувати неможливість відчиненім віконних і балконних дверних блоків із зовнішньої сторони.

5.5.14 Запірні прилади повинні забезпе­чувати надійне запирання тих елементів вікон­них блоків, що відчиняються. Відчинення і зачинення повинне відбуватись легко, плавно, без заїдань. Ручки і засувки приладів не повинні самовільно переміщатись з положення "відчинено" або "зачинено".

5.6 Комплектність і маркування

Комплектність і маркування - за ДСТУ Б В.2.6-23 (ГОСТ23166).

 

6 ПРАВИЛА ПРИЙМАННЯ

 

6.1 Вироби повинні бути прийняті техніч­ним контролем підприємства-виготовлювача на відповідність вимогам даного стандарту, ДСТУ Б.В.2.6-23 (ГОСТ23166), а також умов, визначених у договорі на виготовлення і пос­тавку виробів.

Підтвердженням прийняття виробів техніч­ним контролем підприємства-виготовлювача є їх маркування, а також оформлення документів про приймання (якість) виробів.

 

Вироби приймають партіями. При прийман­ні виробів на підприємстві-виготовлювачі за партію приймають кількість виробів, виготовлених за одну зміну і оформлених одним документом про якість.

6.2 Вимоги до якості продукції, встановлені у даному стандарті, підтверджують:

 

- вхідним контролем матеріалів і комплек­туючих деталей;

- операційним виробничим контролем;

 

- приймальним контролем готових виро­бів;

 

- контрольним приймально-здавальними випробуваннями партії виробів, які про­водить служба якості підприємства-ви­готовлювача;

- періодичним випробуванням виробів у незалежних випробувальних центрах;

- кваліфікаційними і сертифікаційними випробуваннями.

6.3 Порядок проведення вхідного контролю і операційного виробничого контролю на робочих місцях встановлюють у технологічній документації.


5.5.13Конструкции и крепления запираю­щих приборов должны обеспечивать невозмож­ность открытия оконных и балконных дверных блоков с наружной стороны.

5.5.14Запорные приборы должны обеспе­чивать надежное запирание открывающихся элементов оконных блоков. Открывание и зак­рывание должно происходить легко, плавно, без заеданий. Ручки и засовы приборов не должны самопроизвольно перемещаться из положения "открыто" или "закрыто".

5.6Комплектность и маркировка

Комплектность и маркировка-по ГОСТ23166.

 

6ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

 

6.1Изделия должны быть приняты техни­ческим контролем предприятия-изготовителя на соответствие требованиям настоящего стандарта, ГОСТ23166,а также условий, определенных в договоре на изготовление и поставку изделий.

Подтверждением приемки изделий техническим контролем предприятия-изготовителя является их маркировка, а также оформление документов о приемке (качестве) изделий.

Изделия принимают партиями. При приемке изделий на предприятии-изготовителе за партию принимают количество изделий, изготовленных в пределах одной смены и оформленных одним документом о качестве.

6.2Требования к качеству продукции, уста­новленные в настоящем стандарте, подтверждают:

-входным контролем материалов и комп­лектующих деталей;

-операционным производственным конт­ролем;

-приемочным контролем готовых изде­лий;

-контрольными приемо-сдаточными ис­пытаниями партии изделий, проводимы­ми службой качества предприятия-изго­товителя;

-периодическими испытаниями изделий в независимых испытательных центрах;

-квалификационными и сертификацион­ными испытаниями.

6.3Порядок проведения входного контроля и операционного производственного контроля на рабочих местах устанавливают в техноло­гической документации.


ДСТУ Б В.2.6-24-2001 (ГОСТ24700-99) с.22

 


У випадку, якщо підприємство-виготовлю­вач комплектує віконні блоки комплектуючими виробами власного виробництва, вони повинні бути прийняті і випробувані відповідно до вимог нормативної документації на ці вироби.

 

6.4 Приймальний контроль якості готової продукції проводять поштучно, методом суцільного контролю. При цьому перевіряють:

 

- зовнішній вигляд і якість оздоблення виробів;

- відхилення від розмірів зазорів у притулах і під наплавом;

-   провисання елементів, що відчиняються;

-  відхилення розміру відстані між напла­вами стулок;

-   наявність і місця розташування отворів;

 

-  роботу віконних приладів і завісів.

Готові вироби, які пройшли приймальний контроль, маркують. Вироби, які не пройшли приймальний контроль хоч би за одним показ­ником, бракують.

6.5 Вироби повинні проходити контрольні приймально-здавальні випробування, які проводить служба якості підприємства не рідше одного разу за зміну. При цьому контролюють:

- відхилення від номінальних розмірів і прямолінійності кромок;

- різницю довжин діагоналей;

- вологість деревини;

- вади деревини;

- шорсткість деревини;

- міцність кутових з'єднань;

- міцність склеювання деревини за товщи­ною і на зубчастий шип;

- вимоги до установлення підкладок під склопакети;

- вимоги до установлення ущільнюваль­них прокладок;

- розташування і функціонування вікон­них приладів;

- вимоги до зовнішнього вигляду і якості оздоблення;

- вимоги до розмірів, кількості та розташу­вання функціональних отворів;

- вимоги до маркування і упакування.  

Примітка 1.Міцність клейових з'єднань за товщиною перевіряють також перед використанням кожної нової партії клею.

 

Примітка 2.У разі стабільних позитивних результатів приймально-здавального контролю, міцність клейових з'єднань допускається пере­віряти один раз на тиждень.


Вслучае, если предприятие-изготовитель комплектует оконные блоки комплектующими изделиями собственного изготовления, они должны быть приняты и испытаны в соответст­вии с требованиями нормативной документации на эти изделия.

6.4Приемочный контроль качества готовой продукции проводят поштучно, методом сплошного контроля. При этом проверяют:

-  внешний вид и качество отделки изде­-

   лий;

-отклонения от размеров зазоров в прит­ворах и под наплавом;

-провисание открывающихся элементов;

-отклонение размера расстояния между наплавами створок;

-наличие и места расположения отвер­стий;

- работу оконных приборов и петель.

Готовые изделия, прошедшие приемочный контроль, маркируют. Изделия, не прошедшие приемочный контроль хотя бы по одному пока­зателю, бракуют.

6.5Изделия должны проходить контроль­ные приемо-сдаточные испытания, проводимые службой качества предприятия не реже одного раза в смену. При этом контролируют:

-отклонения от номинальных размеров и прямолинейности кромок;

-разность длин диагоналей;

-влажность древесины;

-пороки древесины;

-шероховатость древесины;

-прочность угловых соединений;

-прочность склейки древесины по толщи­не и на зубчатый шип;

-требования к установке подкладок под стеклопакеты;

-требования к установке уплотняющих прокладок;

-расположение и функционирование оконных приборов;

-требования к внешнему виду и качеству отделки;

-требования к размерам, количеству и рас­положению функциональных отверстий;

-требования к маркировке и упаковке.

Примечание1.Прочность клеевых соединений по толщине проверяют также перед применением каждой новой партии клея.

Примечание2.В случае стабильных поло­жительных результатов приемо-сдаточного контроля, прочность клеевых соединений допускается проверять один раза в неделю.


 ДСТУ Б В.2.6-24-2001 (ГОСТ24700-99) с.23

 


Примітка 3.У випадку, якщо кутові з'єд­нання мають додаткові кріплення (нагелі, клям­ки, скріпки), міцність кутових з'єднань допуска­ється перевіряти один раз на два тижні.

 

Випробування провадять на трьох зразках.

У разі негативного результату випробувань хоч би за одним показником, проводять повтор­ну перевірку якості виробів на подвоєній кіль­кості зразків за показником, який мав негатив­ний результат випробувань. При повторному виявленні невідповідності показника встанов­леним вимогам партію виробів, що контролю­ють, і наступну піддають суцільному контролю (розбракуванню). При позитивному результаті суцільного контролю повертаються до встанов­леного порядку контролю.

 

У разі негативного результату випробувань за показником міцності кутових з'єднань прово­дять повторні випробування на подвоєній кіль­кості зразків. При незадовільному результаті повторних випробувань виробництво виробів зупиняють до усунення причини браку.

 

6.6 Періодичні випробування за експлуата­ційними показниками, вказаними у5.3.1-5.3.3, 5.3.5, проводять при внесенні змін у конструкцію виробів або технологію їх виготовлення, але не рідше одного разу на п'ять років.

Міцність клейових з'днань за 5.3.3, 5.3.5 пе­ревіряють не рідше одного разу на квартал.

Випробування проводять у незалежних ви­пробувальних центрах, акредитованих на право їх проведення.

6.7 При постановленні продукції на вироб­ництво якість виробів підтверджують кваліфікаційними випробуваннями за всіма вимогами даного стандарту. В обгрунтованих випадках допускається суміщувати проведення кваліфікаційних і сертифікаційних випробувань.

6.8 Споживач має право проводити конт­рольну перевірку якості виробів, дотримуючись при цьому наведеного порядку відбирання зразків і методів випробування, вказаних у даному стандарті.

При прийманні виробів споживачем партією вважають кількість виробів, яку відвантажують за конкретним замовленням, але не більше 500шт., оформлену одним документом про якість.

6.9 При прийманні виробів споживачем ре­комендується використовувати план одноступе-невого контролю якості виробів, встановлений у таблиці 5.


Примечание3.Вслучае, если угловые сое­динения имеют дополнительные крепления (на­гели, скобки, скрепки), прочность угловых сое­динений допускается проверять один раз в две недели.

Испытания проводят на трех образцах.

В случае отрицательного результата испы­таний хотя бы по одному показателю, проводят повторную проверку качества изделий на удво­енном количестве образцов по показателю, имевшему отрицательный результат испытаний. При повторном обнаружении несоответствия показателя установленным требованиям, конт­ролируемую и последующую партии изделий подвергают сплошному контролю (разбраковке). При положительном результате сплошного контроля возвращаются к установленному порядку контроля.

В случае отрицательного результата испы­таний по показателю прочности угловых соеди­нений проводят повторные испытания на удво­енном числе образцов. При неудовлетворитель­ном результате повторных испытаний производство изделий останавливают до устранения причины брака.

6.6Периодические испытания по эксплуата­ционным показателям, указанным в5.3.1 - 5.3.3, 5.3.5,проводят при внесении изменений в конструкцию изделий или технологию их изготовления, но не реже один раза в пять лет.

Прочность клеевых соединений по5.3.3, 5.3.5проверяют не реже одного раза в квартал.

Испытания проводят в независимых испы­тательных центрах, аккредитованных на право их проведения.

6.7При постановке продукции на производство качество изделий подтверждают квалификационными испытаниями по всем требованиям настоящего стандарта. В обоснованных случаях допускается совмещать проведение квалификационных и сертификационных испытаний.

6.8Потребитель имеет право проводить контрольную проверку качества изделий, соблюдая при этом приведенный порядок отбора образцов и методы испытаний, указанные в настоящем стандарте.

При приемке изделий потребителем партией считают количество изделий, отгружаемое по конкретному заказу, но не свыше500шт., оформленное одним документом о качестве.

6.9При приемке изделий потребителем ре­комендуется использовать план одноступенча­того контроля качества изделий, установленный в таблице5.


 


ДСТУ Б В.2.6-24-2001 (ГОСТ24700-99) с.24

Таблиця 5 Таблица5


 

Об'єм партії

Объем партии, шт.

 

 

Об'єм виборки

Объем выборки, шт.

 

Приймальне число

Приемочное число

 

малозначні дефекти малозначительные дефекты

 

критичні і значні дефекти критические и значительные дефекты

 

Від 1 до 12

От 1 до 12

 

Суцільнийконтроль Сплошной контроль

 

3

 

0

 

13-25

 

5

 

3

 

0

 

26-50

 

8

 

4

 

0

 

51-90

 

12

 

5

 

0

 

91-150

 

18

 

7

 

1

 

51-280

 

26

 

10

 

1

 

281-500

 

38

 

14

 

2

 

Примітка.До значних і критичних дефектів відносять дефекти, які не можна усунути без заміни частини виробу (поламані бруски або віконні прилади, склопакет, що потріскався, та ін.), перевищення допусків розмірів більше ніж у 1,5 раза від встановлених граничних відхилень, розукомплектованість виробів та ін.

До малозначних дефектів відносять дефекти, які можна усунути: незначні пошкодження поверхні, невідре-гульовані віконні прилади і завіси, перевищення допусків розмірів менше ніжу 1,5 раза від встановлених граничних відхилень тощо, які не впливають на функціональні характеристики виробів.

Примечание.К значительным и критическим дефектам относят дефекты, неустранимые без замены части изделия (поломка брусков или оконных приборов, треснувший стеклопакет и др.), превышение допусков размеров более чем в 1,5раза от установленных предельных отклонений,разукомплектованностьизделий и т.д.

К малозначительным дефектам относят устранимые дефекты: незначительные повреждения поверхности, неотрегулированные оконные приборы и петли, превышение допусков размеров менее чем в1,5раза отустановленных предельных отклонений и т.д., не влияющие на функциональные характеристики изделий.

 


6.10 Кожна партія виробів повинна супроводжуватись документом про якість (паспортом), у якому вказують:

- найменування і адресу підприємства-ви­готовлювача або його товарний знак;

- умовне позначення виробу;

- інформацію про сертифікацію виробів;

- номер партії (замовлення);

- кількість виробів у партії (у шт. і м2);

- сертифікацію комплектуючих деталей;

- дату відвантаження.

Документ про якість повинен мати знак (штамп), який підтверджує прийняття партії виробів технічним контролем підприємства-ви­готовлювача. Рекомендується у документі про якість вказувати основні технічні характеристики виробів і гарантійні зобов'язання.

При експортно-імпортних операціях зміст супроводжувального документа про якість уточнюють у договорі на поставку виробів.

 

6.11 За домовленістю сторін приймання ви­робів споживачем може проводитись на складі виготовлювача, на складі споживача або в іншому, обумовленому у договорі на поставку, місці.

6.12 Прийняття виробів споживачем не звільняє виготовлювача від відповідальності при виявленні прихованих дефектів, які привели до порушення експлуатаційних характеристик виробів протягом гарантійного терміну служби.


6.10Каждая партия изделий должна сопро­вождаться документом о качестве (паспортом), в котором указывают:

-наименование и адрес предприятия-изго­товителя или его товарный знак;

-условное обозначение изделия;

-информацию о сертификации изделий;

-номер партии (заказа);

-количество изделий в партии (в шт. им2);

-спецификацию комплектующих деталей;

-дату отгрузки.

Документ о качестве должен иметь знак (штамп), подтверждающий приемку партии из­делий техническим контролем предприятия-из­готовителя. Рекомендуется в документе о качестве указывать основные технические характеристики изделий и гарантийные обязательства.

При экспортно-импортных операциях содержание сопроводительного документа о качестве уточняют в договоре на поставку изделий.

6.11По договоренности сторон приемка из­делий потребителем может производиться на складе изготовителя, на складе потребителя или в ином, оговоренном в договоре на поставку, месте.

6.12Приемка изделий потребителем не ос­вобождает изготовителя от ответственности при обнаружении скрытых дефектов, приведших к нарушению эксплуатационных характеристик изделий в течение гарантийного срока службы.ДСТУ Б В.2.6-24-2001 (ГОСТ24700-99) с.25

 


7 МЕТОДИКОНТРОЛЮ

 

7.1 Методи контролю при приймально-зда­вальних випробуваннях

7.1.1 Геометричні розміри виробів і прямо­лінійність кромок визначають з використанням методів, встановлених уГОСТ26433.0 і ГОСТ26433.1.

Граничні відхилення номінальних розмірів виробів та їх елементів, різниця довжин діагоналей та інші розміри визначають з допомогою металевої вимірювальної рулетки за ГОСТ 7502, штангенциркуля за ГОСТ 166, щупів за НД.

Граничні відхилення від прямолінійності кромок визначають шляхом прикладання ребра металевої лінійки за ГОСТ 427 або будівельного ватерпаса з допуском площинності не менше 9-го ступеня точності за ГОСТ 9416 до кромки деталі, яка випробовується, і заміром найбільшого зазору з допомогою щупів за НД.

7.1.2 Граничні відхилення номінальних розмірів зазорів під наплавом перевіряють з допомогою набору щупів або калібрів. Зазори у притулі (всередині притулу) визначають штангенциркулем шляхом вимірювання суміжних розмірів перерізу.

7.1.3 Провисання у спряженні суміжних де­талей визначають щупом як відстань від ребра металевої лінійки заГОСТ427, прикладеної до верхньої спряжуваної поверхні, до нижньої по­верхні.

7.1.4 Якість деревини визначають візуально, розміри вад деревини визначають заГОСТ2140.

7.1.5 Вологість деревини визначають за ГОСТ16588 не менше ніж на п'яти деталях (заготовках) перед операцією склеювання. Кожну деталь (заготовку) перевіряють не менше ніж у трьох точках. Результат кожного вимірювання повинен задовольняти нормативні вимоги.

7.1.6 Шорсткість поверхні деревини визна­чають заГОСТ15612 не менше ніж на п'яти де­талях.

7.1.7 Зовнішній вигляд, колір і якість оздоб­лювання виробів оцінюють візуально шляхом порівняння із зразками-еталонами, затвердженими у встановленому порядку. Різновідтінковість кольору, глянцю і дефекти поверхні, які можна розрізнити неозброєним оком з відстані (0,6-0,8) м при природному освітленні не менше 300 лк, не допускаються.


7МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ

 

7.1Методы контроля при приемо-сдаточ-ных испытаниях

7.1.1Геометрические размеры изделий и прямолинейность кромок, определяют с использова­нием методов, установленных в ГОСТ26433.0и ГОСТ26433.1.

Предельные отклонения номинальных раз­меров изделий и их элементов, разность длин диагоналей и другие размеры определяют при помощи металлической измерительной рулетки по ГОСТ7502,штангенциркуля по ГОСТ166, щупов поНД.

Предельные отклонения от прямолинейнос­ти кромок определяют путем приложения ребра металлической линейки по ГОСТ427или строительного уровня с допуском плоскостнос­ти не менее9-йстепени точности по ГОСТ9416 к кромке испытываемой детали и замером наибольшего зазора при помощи щупов поНД.

 

7.1.2Предельные отклонения номинальных размеров зазоров под наплавом проверяют при помощи набора щупов или калибров. Зазоры в притворе (внутри притвора) определяют штан­генциркулем путем измерения смежных разме­ров сечения.

7.1.3Провес в сопряжении смежных деталей определяют щупом как расстояние от ребра металлической линейки по ГОСТ427,приложенной к верхней сопрягаемой поверхности, до нижней поверхности.

7.1.4Качество древесины определяют визу­ально, размеры пороков древесины определяют по ГОСТ2140.

7.1.5Влажность древесины определяют по ГОСТ16588не менее чем на пяти деталях (за­готовках) перед операцией склейки. Каждую де­таль (заготовку) проверяют не менее чем в трех точках. Результат каждого измерения должен удовлетворять нормативным требованиям.

7.1.6Шероховатость поверхности древеси­ны определяют по ГОСТ15612не менее чем на пяти деталях.

7.1.7Внешний вид, цвет и качество отделки изделий оценивают визуально путем сравнения с образцами-эталонами, утвержденными в уста­новленном порядке. Разнооттеночность цвета, глянца и дефекты поверхности, различимые не­вооруженным глазом с расстояния(0,6-0,8)м при естественном освещении не менее300 лк,не допускаются.


ДСТУ Б В.2.6-24-2001 (ГОСТ24700-99) с.26

 


7.1.8 Щільність прилягання і правильність встановлення ущільнювальних прокладок, наявність і розташування підкладок, функціональних отворів, віконних приладів, закріплювальних та інших деталей, маркування і упакування пере­віряють візуально.

За необхідності для визначення щільності прилягання ущільнювальних прокладок зістав­ляють розміри зазорів у притулах і ступінь стискання прокладок, який повинен складати не менше 1/5 висоти необтиснутої прокладки. Заміри проводять штангенциркулем.

Щільність прилягання ущільнювальних прокладок допускається визначати шляхом зачинення-відчинення стулки за наявністю безперервного сліду, залишеного красильною речовиною (наприклад, кольоровою крейдою), яка попередньо нанесена на поверхню прокладок і легко видаляється після проведення випробування.

7.1.9 Міцність кутових з'єднань визначають у відповідності зі схемами А і В рисунка 7.

Величину навантажень приймають за 5.3.3.

Зразки кутів виготовляють на обладнанні і за режимами, встановленими у технологічній документації. Для випробувань виготовляють по три зразки кутових з'єднань стулок, обв'язок дверних полотен або коробок. Вільні кінці обрізають під прямим кутом.

Розміри зразків і схеми прикладання наван­таження вказані на рисунку 7.

Порядок проведення випробувань зразків за схемою А

При випробуваннях за схемою А зразок од­нією із сторін жорстко закріплюють до вертикальної або горизонтальної опори. До другої сторони у площині зразка прикладають навантаження (наприклад, з допомогою гвинтового пристрою). Ве­личину навантаження вимірюють динамометром. При вертикальному розташуванні зразка допуска­ється створювати навантаження шляхом навішування вільного вантажу на горизонтальну сторону зразка вручну на тросі або дроті. Зразки витримують під навантаженням не менше трьох хвилин.

Засоби випробувань і допоміжні пристрої:

 

- установка, яка має пристрій для кріплен­ня зразка (хомути, болтовий затискач), гвинтовий механізм для створення на­вантаження, динамометр з похибкою ви-мірюваннь (±10) Н;

- лінійка металева заГОСТ427;

- кутомірсноніусом заГОСТ5378;

- набір вантажів загальною масою за 5.3.3 з допустимим відхиленням ±2 %.


7.1.8Плотность прилегания и правильность установки уплотняющих прокладок, наличие и расположение подкладок, функциональных от­верстий, оконных приборов, крепежных и дру­гих деталей, маркировку и упаковку проверяют визуально.

При необходимости для определения плот­ности прилегания уплотняющих прокладок со­поставляют размеры зазоров в притворах и сте­пень сжатия прокладок, которая должна состав­лять не менее1/5высоты необжатой прокладки. Замеры производят штангенциркулем.

Плотность прилегания уплотняющих про­кладок допускается определять путем закрыва-ния-открывания створки по наличию непрерывного следа, оставленного красящим веществом (например, цветным мелом), предварительно нанесенным на поверхность прокладок и легко удаляемым после проведения испытания.

7.1.9Прочность угловых соединений опреде-ляют в соответствии со схемами А и В рисунка7.

Величину нагрузок принимают по5.3.3.

Образцы углов изготовляют на оборудова­нии и по режимам, установленным в техноло-гической документации. Для испытаний изго-товляют по три образца угловых соединений створок, обвязок дверных полотен или коробок. Свободные концы обрезают под прямым углом.

Размеры образцов и схемы приложения нагрузки указаны на рисунке7.

Порядок проведения испытаний образцов по схеме А

При испытаниях по схеме А образец одной из сторон жестко закрепляют к вертикальной или горизонтальной опоре. К другой стороне в плоскости образца прикладывают нагрузку (напри­мер, при помощи винтового приспособления). Величину нагрузки измеряют динамометром. При вертикальном расположении образца допускается создавать нагрузку путем навешивания свободного груза на горизонтальную сторону образца вручную на тросе или проволоке. Образцы вы­держивают под нагрузкой не менее трех минут.

Средства испытаний и вспомогательные устройства:

-установка, включающая приспособление для крепления образца (хомуты, болто­вой зажим), винтовой механизм для создания нагрузки, динамометр с погрешностью измерений(±10) Н;

-линейка металлическая по ГОСТ427;

-угломер с нониусом по ГОСТ5378;

-набор грузов общей массой по5.3.3с до­пустимым отклонением±2 %. 

 
 

ДСТУ Б В.2.6-24-2001 (ГОСТ24700-99) с.27

 

 


 


1 -хомутикикріплення, які знімаються; 2 - точка при­кладання навантаження; 3 - зразок; 4 - упор (для схе­ми В - ролики); 5 - опора.

Рисунок 7 - Визначення міцності (тримальної здат­ної) кутових з'єднань

 

Порядок проведення випробувань зразків за схемою В

 

Кутики центрують у шарнірних опорах. Навантаження проводять рівномірно зі швидкістю (1200±25) кгс/хв до досягнення контрольного навантаження.

Обладнання для проведення випробувань:

- прес або машина випробувальна універ­сальна, що забезпечує вимірювання навантаження з похибкою не більше 1 %;

- шарнірні опори.

Величину руйнівного навантаження визна­чають з точністю до 10 Н.


1 -съемные хомуты крепления;2 -точка приложения нагрузки;3 -образец;4 -упор (для схемы В-ролики);5 -опора.

Рисунок7 -Определение прочности (несущей спо­собности) угловых соединений

 

Порядок проведения испытаний образцов по схеме В

 

Уголки центрируют в шарнирных опорах. Нагружение производят равномерно со скорос­тью(1200±125)кгс/мин до достижения контрольной нагрузки.

Оборудование для проведения испытаний:

-пресс или машина испытательная уни­версальная, обеспечивающая измерение нагрузки с погрешностью не более1 %;

-   шарнирные опоры.

Величину разрушающей нагрузки определяют с точностью до 10 Н.


 

 


ДСТУ Б В.2.6-24-2001 (ГОСТ24700-99) с.28

 


Обробка результатів випробувань (за схемами А і В)

Результати випробувань признають позитив­ними, якщо всі зразки витримали контрольне навантаження без зруйнування і утворення тріщин. Рекомендується доводити навантаження до зруйнування зразка з метою аналізу характеру руйнування клейового шва.

7.1.10 Міцність клейового з'єднання деревини за товщиною і шириною визначають на трьох зразках типу А заГОСТ15613.1 склеєних за режимами, встановленими у технологічній документації.

Склеєні зразки витримують у воді при тем­пературі 16-24°С не менше трьох годин. Випро­бування проводять ударом дерев'яного молотка (киянки) по частині зразка, яка виступає. Якщо площа сколювання на клейових швах кожного зразка не перевищує 20 % від загальної площі склеювання, результат випробувань визнають позитивним.

7.1.11 Міцність зубчастого клейового з'єд­нання визначають на трьох зразках деталей зав­довжки (600±10) мм. Зразок встановлюють на двох опорах з відстанню між ними (500±5) мм. Клейовий шов повинен розташовуватись на се­редині зразка. Клейовий шов навантажують зу­силлям не менше 20 Н на 1см2перерізу зразка. Навантаження прикладають за шириною зразка вздовж осі клейового шва через брусок пере­різом 20мм х20мм.

Результат випробування визнають позитив­ним, якщо кожний зразок витримав випробуван­ня без зруйнування.

7.1.12 Роботу віконних приладів перевіря­ють п'ятиразовим відчиненням-зачиненням стулкових елементів виробу. У разі виявлення відхилень у роботі віконних приладів проводять їх налагодження і повторну перевірку.

7.2 Методи контролю при проведенні періодичних випробувань

7.2.1 Міцність клейових з'єднань деревини за довжиною на зубчасті шипи при статичному вигині визначають заГОСТ15613.4.

 

Міцність клейових з'єднань деревини за товщиною і шириною при сколюванні вздовж волокон визначають заГОСТ15613.1.

Для перевірки відбирають по 10 зразків, які випиляні з різних заготовок (деталей). Оцінку результатів випробувань проводять за їх середнім значенням, при цьому результат кожного випробування не повинен бути нижче ніж на 20 % від встановленого у 5.35.


Обработка результатов испытаний

(по схемам А и В)

Результаты испытаний признают положи­тельными, если все образцы выдержали конт­рольную нагрузку без разрушения и образования трещин. Рекомендуется доводить нагрузку до разрушения образца с целью анализа характера разрушения клеевого шва.

7.1.10Прочность клеевого соединения дре­весины по толщине и ширине определяют на трех образцах типа А по ГОСТ15613.1,склеен­ных по режимам, установленным в технологи­ческой документации.

Склеенные образцы выдерживают в воде при температуре 16-24°С не менее трех часов. Испытания проводят ударом деревянного молотка (киянки) по выступающей части образца. Если площадь скалывания по клеевому шву каждого образца не превышает20 %от общей площади склеивания, результат испытаний признают положительным.

7.1.11Прочность зубчатого клеевого соеди­нения определяют на трех образцах деталей длиной (600±10)мм. Образец устанавливают на двух опорах с расстоянием между ними (500±5) мм. Клеевой шов должен располагаться по середине образца. Клеевой шов нагружают усилием не менее20Н на1см2 сечения образца. Нагрузку прикладывают по ширине образца вдоль оси клеевого шва через брусок сечением20мм х20мм.

Результат испытания признают положительным, если каждый образец выдержал испытание без разрушения.

7.1.12Работу оконных приборов проверяют пятиразовым открыванием-закрыванием створчатых элементов изделия. В случае обнаружения отклонений в работе оконных приборов произ­водят их наладку и повторную проверку.

7.2Методы контроля при проведении пе­риодических испытаний

7.2.1Прочность клеевых соединений древесины по длине на зубчатые шипы при статичес­ком изгибе определяют по ГОСТ15613.4.

Прочность клеевых соединений древесины по толщине и ширине при скалывании вдоль волокон определяют по ГОСТ15613.1.

Для проверки отбирают по10образцов, выпиленных из различных заготовок (деталей). Оценку результатов испытаний производят по их среднему значению, при этом результат каждого испытания не должен быть ниже чем на20 %от установленного в5.35.


ДСТУ Б В.2.6-24-2001 (ГОСТ24700-99) с.29

 


7.2.2 Міцність кутових з'єднань визначають у відповідності з 7.1.9, доводячи навантаження до зруйнування зразка. За результат приймають середнє арифметичне результатів випробувань за кожним зразком, при цьому кожний резу-льтат не повинен бути нижче значення контро-льного навантаження більше ніж на 15 %.

7.2.3 Водостійкість клейових з'єднань виз­начають заГОСТ17005 з таким режимом впливу на зразки перед випробуванням:

 

- 1 доба на повітрі при температурі (20±4)°С;

- 6году киплячій воді;

- 2год уводі при температурі (20±4)°С;

- 1 доба на повітрі при мінусовій темпе­ратурі мінус 8 (±4)°С;

- 2 доби на повітрі при температурі (20±4)°С.

Результат випробувань повинен бути не нижче такого, що установлений для групи "середня Б".

7.2.4 Міцність зчеплення лакофарбових покриттів з оздоблюваною поверхнею визнача­ють методом ґратчастих надрізів заГОСТ15140 з такими добавленнями:

- лакофарбові матеріали наносять на по­верхню дерев'яного бруска з вологістю і шорсткістю поверхні, які відповідають нормативним вимогам;

 

- сушіння покриттів проводять за режи­мом сушіння, що прийнятий у виробниц­тві;

- якість покриття повинна відповідати нормативним вимогам;

- розмір одиничного квадрата решітки 2мм х2мм;

- видалення шматочків покриття, що від­шарувались, проводять з допомогою лип­кої стрічки (наприклад,скотчу).

7.2.5 Приведений опір теплопередачі виробу визначають заДСТУ Б В.2.6-17(ГОСТ26602.1).

7.2.6 Повітропроникність виробів визнача­ють заДСТУ Б В.2.6-18 (ГОСТ26602.2).

7.2.7 Звукоізоляцію визначають за ДСТУ Б В.2.6-19 (ГОСТ26602.3).

7.2.8 Коефіцієнт загального світлопропус-кання визначають за ДСТУ Б В.2.6-20 (ГОСТ26602.4).

7.2.9 Опір статичним навантаженням визна­чають заГОСТ24033.


7.2.2Прочность угловых соединений опре­деляют в соответствии с7.1.9,доводя нагрузку до разрушения образца. За результат принима-ют среднее арифметическое результатов испы-таний по каждому образцу, при этом каждый результат не должен быть ниже значения кон-трольной нагрузки более чем на15 %.

7.2.3Водостойкость клеевых соединений определяют по ГОСТ17005со следующим ре­жимом воздействия на образцы перед испыта­нием:

- 1сутки на воздухе при температуре (20±4)°С;

- 6ч в кипящей воде;

- 2ч в воде при температуре (20±4)°С;

- 1сутки на воздухе при отрицательной температуре минус8(±4)°С;

- 2суток на воздухе при температуре

(20±4)°С.

Результат испытаний должен быть не ниже установленного для группы "средняя Б".

 

7.2.4Прочность сцепления лакокрасочных покрытий с отделываемой поверхностью оп­ределяют методом решетчатых надрезов по ГОСТ15140со следующими добавлениями:

-лакокрасочные материалы наносят на поверхность деревянного бруска с влаж­ностью и шероховатостью поверхности, соответствующим нормативным требо­ваниям;

-сушку покрытий производят по режиму сушки, принятому в производстве;

-качество покрытия должно соответство­вать нормативным требованиям;

-размер единичного квадрата решетки 2мм х2мм;

-удаление отслоившихся кусочков пок­рытия производят при помощи липкой ленты (например, скотча).

7.2.5Приведенное сопротивление теплопе­редаче изделия определяют по ГОСТ26602.1.

 

7.2.6Воздухопроницаемость изделий опре­деляют по ГОСТ26602.2.

7.2.7Звукоизоляцию определяют по ГОСТ26602.3.

7.2.8Коэффициент общего светопропуска-ния определяют по ГОСТ26602.4.

7.2.9Сопротивление статическим нагрузкам определяют по ГОСТ24033.


 


ДСТУ Б В.2.6-24-2001 (ГОСТ24700-99) с.30

 


7.2.10 Довговічність, безвідмовність вікон­них приладів, зусилля, які прикладаються до віконних приладів, визначають за методиками, затвердженими у встановленому порядку.

7.2.11 Методи випробувань при вхідному контролі якості матеріалів і комплектуючих ви­робів встановлюють у технологічній докумен­тації у відповідності з вимогами НД на ці ма­теріали і деталі.

7.2.12 Методи випробувань при проведенні виробничого операційного контролю встанов­люють у технологічній документації з урахуванням вимог даного стандарту.

 

8 УПАКУВАННЯ, ТРАНСПОРТУ­ВАННЯ І ЗБЕРІГАННЯ

 

Упакування, транспортування і зберігання виробів - за ДСТУ Б В.2.6-23 (ГОСТ 23166).

 

9 РЕКОМЕНДАЦІЇ 3 МОНТАЖУ

 

9.1 Вимоги до монтажу виробів установлю­ють у проектній документації на об'єкти будів­ництва з урахуванням прийнятих у проекті ва­ріантів виконання вузлів примикання виробів до стін, розрахованих на задані кліматичні та інші навантаження.

9.2 Монтаж виробів повинен здійснюватись спеціалізованими будівельними фірмами. Закін-чення монтажних робіт повинне підтверджува-тись актом здавання-приймання, який містить гарантійні зобов'язання виконавця робіт.

9.3 За вимогою споживача (замовника) ви­готовлювач (постачальник) виробів повинен представляти йому Типову інструкцію з монта­жу віконних блоків, яка затверджена керівником підприємства-виготовлювача і містить:

- креслення (схеми) типових монтажних вузлів примикання;

-  перелік матеріалів, які застосовуються, (з урахуванням сумісності і температурних режимів застосування);

-  послідовність і вміст технологічних опе­рацій з монтажу віконних блоків.

 

9.4 При проектуванні і виконанні вузлів примикання повинні виконуватись такі умови:

 

- замазування монтажних зазорів між ви­робами і укосами прорізів стінових кон­струкцій повинне бути по всьому пери­метру віконного блока щільним, герме-


7.2.10Долговечность, безотказность окон­ных приборов, усилия, прилагаемые к оконным приборам, определяют по методикам, утверж­денным в установленном порядке.

7.2.11Методы испытаний при входном контроле качества материалов и комплектую­щих изделий устанавливают в технологической документации в соответствии с требованиями НДна эти материалы и детали.

7.2.12Методы испытаний при проведении производственного операционного контроля устанавливают в технологической документа­ции с учетом требований настоящего стандарта.

 

8УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРО­ВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

 

Упаковка, транспортирование и хранение изделий-по ГОСТ23166.

 

9РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ

 

9.1Требования к монтажу изделий устанав­ливают в проектной документации на объекты строительства с учетом принятых в проекте ва­риантов исполнения узлов примыкания изделий к стенам, рассчитанных на заданные климатические и другие нагрузки.

9.2Монтаж изделий должен осуществлять­ся специализированными строительными фирмами. Окончание монтажных работ должно подтверждаться актом сдачи-приемки, включающим в себя гарантийные обязательства производителя работ.

9.3По требованию потребителя (заказчика) изготовитель (поставщик) изделий должен пре­доставлять ему Типовую инструкцию по монтажу оконных блоков, утвержденную руководителем предприятия-изготовителя и содержащую:

-чертежи (схемы) типовых монтажных узлов примыкания;

-перечень применяемых материалов (с учетом их совместимости и температур­ных режимов применения);

-последовательность и содержание техно­логических операций по монтажу окон­ных блоков.

9.4При проектировании и исполнении узлов примыкания должны выполняться следующие условия:

-          заделка монтажных зазоров между изделиями и откосами проемов стеновых конструкций должна быть по всему периметру оконного блока плотной,


 


ДСТУ Б В.2.6-24-2001 (ГОСТ24700-99) с.31

 


    тичним, розрахованим на витримування кліматичних навантажень зовні і умов експлуатації всередині приміщень. Приклад виконання монтажного вузла віконного блока наведений на рисунку 8;

- конструкція вузлів примикання (вклю­чаючи розташування віконного блока за глибиною прорізу) повинна заважати утворенню мостиків холоду (теплових мос-тиків), які приводять до утворення конденсату на внутрішніх поверхнях віконних прорізів;

- експлуатаційні характеристики конст­рукцій вузлів примикання (опір теплопередачі, звукоізоляція, повітро- і водопроникність) повинні відповідати вимогам, встановленим у будівельних нормах;

- пароізоляція швів зі сторони приміщень повинна бути не менш щільною, ніж за­хист від кліматичних впливів зовні;

 

- конструкція вузлів примикання повинна забезпечувати надійне відведення дощо­вої води і конденсату назовні. Не допус­кається проникнення вологи всередину стінових конструкцій і приміщень.

9.5 Як елементи закріплювання для монтажу застосовують:

- будівельні дюбелі (спосіб закріплюван­ня, якому надається перевага);


 герметичной, рассчитаной на выдерживание климатических нагрузок снаружи и условий эксплуатации внутри помещений. Пример исполнения монтажного узла оконного блока приведен на рисунке8;

-  конструкция узлов примыкания (вклю­чая расположение оконного блока по глубине проема) должна препятствовать образованию мостиков холода (тепловых мостиков), приводящих к образованию конденсата на внутренних поверхностях оконных проемов;

-эксплуатационные характеристики кон­струкций узлов примыкания (сопротив­ление теплопередаче, звукоизоляция, воздухо- и водопроницаемость) должны отвечать требованиям, установленным в строительных нормах;

-пароизоляция швов со стороны помеще­ний должна быть не менее плотной, чем защита от климатических воздействий снаружи;

-конструкция узлов примыкания должна обеспечивать надежный отвод дождевой воды и конденсата наружу. Не допуска­ется проникновение влаги внутрь стено­вых конструкций и помещений.

9.5В качестве крепежных элементов для монтажа применяют:

-строительные дюбели (предпочтитель­ный способ крепления);

 


 

 


1 - ущільнювальні прокладки (зовні - водонепроник­ні, зсередині - паронепроникні); 2 - піноутеплювач;         З - дерев'яний нащільник; 4 - будівельний дюбель;

5 - брусок віконної коробки.

Рисунок 8 - Приклад монтажного вузла віконного блока


1 -уплотняющиепрокладки(снаружи - водонепро­ницаемые, изнутри-паронепроницаемые),2 -пеноутеплитель;3 -деревянный нащельник;4 -строительный дюбель;5 -брусок оконной коробки.

Рисунок8 -Пример монтажного узла оконного блока


 


ДСТУ Б В.2.6-24-2001 (ГОСТ24700-99) с.32

 


- монтажні шурупи;

- спеціальні монтажні системи (наприк­лад, з монтажними опорами, які регулю­ються).

Приклади вузлів кріплення представлені на рисунку 9 і вибираються у залежності від конструкції стіни.

Не допускається використання для закріп­лювання виробів герметиків, клеїв, піноутеплювачів, а також будівельних цвяхів.

9.6 Віконні блоки слід встановлювати за ватерпасом. Відхилення від вертикалі і горизонталі сторін коробок змонтованих віконних блоків не повинні перевищувати 1,5мм на1 м, але не більше 3мм нависоту (ширину) виробу.

9.7 Відстань між елементами закріплювання при монтажі виробів не повинна перевищувати 800мм.Приклад розташування деталей закріплювання наведений на рисунку 10.

9.8 Для заповнення монтажних зазорів (швів) застосовують попередньо стиснуті ущільнювальні стрічки ПСУС (компресійні стрічки), ізолюючі пінополіуретанові шнури, піноутеплювачі, мінеральну вату та інші матеріали, які мають гігієнічний висновок і забезпечують потрібні експлуатаційні показники швів. Піноутеплювачі не повинні збільшувати свій об'єм після закінчення монтажних робіт.

 

Зафарбування швів не рекомендується.


-монтажные шурупы;

-специальные монтажные системы (на­пример, с регулируемыми монтажными опорами).

Примеры крепежных узлов представлены на рисунке9и выбираются в зависимости от конструкции стены.

Не допускается использование для крепле­ния изделий герметиков, клеев, пеноутеплите-лей, а также строительных гвоздей.

9.6Оконные блоки следует устанавливать по уровню. Отклонение от вертикали и горизонтали сторон коробок смонтированных оконных блоков не должны превышать1,5мм на1 м,но не более3мм на высоту (ширину) изделия.

9.7Расстояние между крепежными элемен­тами при монтаже изделий не должно превышать 800мм. Пример расположения крепежных деталей приведен на рисунке10.

 

9.8Для заполнения монтажных зазоров (швов) применяют предварительно сжатые уплотнительные ленты ПСУЛ (компрессионные ленты), изолирующие пенополиуретановые шнуры, пеноутеплители, минеральную вату и другие материалы, имеющие гигиеническое заключение и обеспечивающие требуемые экс­плуатационные показатели швов. Пеноутеплители не должны увеличивать свой объем после завершения монтажных работ.

Закраска швов не рекомендуется.


 

 

 


а- вузол кріплення будівельнимдюбелем; б - вузол кріплення монтажним шурупом; в - вузол кріплення з допомогою анкерної пластини.

 

Рисунок 9 - Приклади вузлів кріплення


а -узел крепления строительнымдюбелем; б -узел крепления монтажным шурупом; в-узел крепления при помощи анкерной пластины.

 

Рисунок9 -Примеры крепежных узлов


 


ДСТУ Б В.2.6-24-2001 (ГОСТ24700-99) с.33

 

 
 

 

 


Рисунок10 - Рекомендоване розташуваннядеталей кріплення

 

 

 

9.9Дляпередавання навантажень у площині вікна (ваги) виробу на будівельну конструкцію застосовують тримальні колодки з полімерних матеріалів з твердістю не менше 75 од. за Шором А або з деревини твердих порід. Для фіксації положення віконного блока у стіні застосовують розпірні колодки.

При багатошарових конструкціях стін, коли віконний блок встановлюється у зону утеплювача, навантаження повинні передаватись на тримальну частину стіни.

Дерев'яні клинки, які застосовують для тимчасової фіксації виробів у процесі монтажу, необхідно видалити перед замазуванням мон­тажних швів.

9.10 У випадку, якщо монтаж віконних блоків проводять одночасно з оздоблювальними ро­ботами всередині приміщення, слід передбачати заходи щодо вирівнювання вологості повітря (провітрювання, осушування тощо).

9.11 У одному стіновому прорізі допуска­ється монтаж кількох виробів за висотою і шириною. У цьому випадку конструкція їх з'єднань повинна бути додатково розрахована на експлуатаційні навантаження.


Рисунок10 -Рекомендуемое расположение крепежных деталей

 

 

 

9.9 Дляпередачи нагрузок в плоскости окна (веса) изделия на строительную конструкцию применяют несущие колодки из полимерных материалов с твердостью не менее75ед. по Шору А или из древесины твердых пород. Для фиксации положения оконного блока в стене применяют распорные колодки.

При многослойных конструкциях стен, когда оконный блок устанавливается в зону утеплителя, нагрузки должны передаваться на несущую часть стены.

Деревянные клинья, применяемые для вре­менной фиксации изделий в процессе монтажа, необходимо удалить перед заделкой монтажных швов.

9.10 В случае, если монтаж оконных блоков производят одновременно с отделочными рабо­тами внутри помещения, следует предусматри­вать мероприятия по выравниванию влажности воздуха (проветривание, осушение и т.д.).

9.11В одном стеновом проеме допускается монтаж нескольких изделий по высоте и ширине. В этом случае конструкция их соединений должна быть дополнительно рассчитана на эксплуатационные нагрузки.


 


ДСТУ Б В.2.6-24-2001 (ГОСТ24700-99) с.34

 


10 ГАРАНТІЇ ВИГОТОВЛЮВАЧА

 

10.1 Підприємство-виготовлювач гарантує відповідність виробів вимогам даного стандарту за умови дотримання споживачем правил транспортування, зберігання, монтажу, експлуатації, а також галузі використання, встановлених у нормативній і проектній документації.

 

10.2 Гарантійний термін зберігання виробів - 1 рік з дня відвантаження виробу виготовлювачем.

 

10.3 Гарантійний термін служби віконних та дверних блоків встановлюють у договорі на поставку, але не менше 3 років зі дня відвантаження виробів виготовлювачем.


10ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

 

10.1Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделий требованиям настоящего стандарта при условии соблюдения потребите­лем правил транспортировки, хранения, монтажа, эксплуатации, а также области применения, установленных в нормативной и проектной до­кументации.

 

10.2Гарантийный срок хранения изделий-1год со дня отгрузки изделия изготовителем.

 

 

10.3Гарантийный срок службы оконных и дверных блоков устанавливают в договоре на поставку, но не менее3лет со дня отгрузки из­делий изготовителем.

 


ДСТУ Б В.2.6-24-2001 (ГОСТ24700-99) с.35

 


ДОДАТОК А (рекомендований)

Визначення функціональних зон і конструктивні рішення вузлів віконних блоків


ПРИЛОЖЕНИЕ А

(рекомендуемое)

Определения функциональных зон и конструктивные решения узлов оконных блоков


 

 

 


а - конструкція віконного блока з однокамерним склопакетом, з дерев'яним відливом і притулом під завіси, які вкручуються; б - конструкція віконного блока з однокамерним склопакетом з алюмінієвим відливом і притулом під поворотно-відкидний прис­трій; в - конструкція віконного блока з двокамерним склопакетом, з алюмінієвим відливом, з притулом лід завіси, які вкручуються.

1 - паз під ущільнювальну прокладку; 2 - крапельник;

З - зона притулу; 4 -наплавстулки; 5 - відлив; 6 -наплавкоробки; 7 - водовідвідний жолоб; 8 - відлив (дощезахисний профіль); 9 - водовідвідна канавка;

10 - нахил для відведення води; 11 - пази під з'єдну­вальні шпонки і монтажні ущільнення; 12 - чверть під злив; 13 - чверть (паз) під підвіконну дошку; 14 -чверть (фальц) під склопакет; 15 - зовнішня щічка крапельника.

 

Рисунок А. 1 - Функціональні зони брусків стулок і коробок


а -конструкция оконногоблокас однокамерным стеклопакетом,с деревянным отливом и притвором под ввертные петли; б-конструкция оконного блока с однокамернымстеклопакетомс алюминиевым отливом и притвором под поворотно-откидное уст­ройство; в-конструкция оконного блока с двухка­мернымстеклопакетом,с алюминиевым отливом, с притвором под ввертные петли.

1 -паз под уплотняющую прокладку;2 -капельник;   3 -зона притвора;4 -наплав створки;5 -отлив;6 -наплав коробки;7 -водоотводящий желоб;8 -отлив (дождезащитный профиль);9 -водоотводная канав­ка;10 -уклон для отвода воды;11 -пазы под соеди­нительные шпонки и монтажные уплотнения;12 -четверть поделив;13 -четверть (паз) под подокон­ную доску;14 -четверть (фальц) под стеклопакет;

15 -внешняя щечка капельника.

 

Рисунок А.1 -Функциональные зоны брусков ство­рок и коробок


ДСТУ Б В.2.6-24-2001 (ГОСТ24700-99) с.36

 

 
 

 

 


а- горизонтальний імпостний притул; б - горизон­тальний безімпостний притул; в - вертикальний імпостний притул;г -вертикальний безімпостний притул.

 

Рисунок А.2 - Приклади конструктивних рішень вузлів притулів віконних блоків


а -горизонтальный импостныйпритвор; б -гори­зонтальный безимпостныйпритвор; в -вертикаль­ный импостныйпритвор;г - вертикальный безим­постный притвор.

 

Рисунок А.1 -Примеры конструктивных решений узлов притворов оконных блоков

 


ДСТУ Б В.2.6-24-2001 (ГОСТ24700-99) с.37

 

 

 

 


а-брусокслупиковоі рами; б - накладні декоративні розкладки (несправжні слупики).

 

Рисунок А.З - Приклади слупикових з'єднань


а - брусокгорбылькового переплета; б-накладные декоративные раскладки (ложные горбыльки).

 

Рисунок А.З-Примеры горбыльковых соединений

 


ДСТУ Б В.2.6-24-2001 (ГОСТ24700-99) с.38

 


 

 
 

 

 

 


а- фігарейна фільонка: 1 - дерев'яні напівфільонки;

2 - теплоізоляційний матеріал; б - фільонка комбіно­ваної конструкції: 1 -дерев'яна обшивка; 2-теплоізо­ляційний матеріал; 3 - листовий матеріал (наприк­лад, тверда ДВП за ГОСТ 4578); в - світлопрозоре заповнення: 1 - склопакет; 2 - бруски посиленої об­в'язки полотна.

 

Рисунок А.4 -Приклади конструктивних рішень фільонок дверних полотен


а -фигарейная филенка:1 -деревянные полуфи­ленки;2 -теплоизоляционный материал; б-филен­ка комбинированной конструкции:1 -деревянная обшивка;2 -теплоизоляционный материал;3 -листовой материал (например, твердаяДВПпо ГОСТ4578);в-светопрозрачное заполнение:1 -стеклопакет;2 -бруски усиленной обвязки полотна.

 

РисунокА.4 -Примеры конструктивных решений филенок дверных полотен


ДСТУ Б В.2.6-24-2001 (ГОСТ24700-99) с.39

 


 

 
 

 

 

 


Рисунок А.5- Приклади конструктивних рішень вуз­лів віконних блоків роздільної конст­рукції з однокамерними склопакетами


Рисунок А.5 -Примеры конструктивных решений уз­лов оконных блоков раздельной кон­струкции с однокамерными стеклопа-кетами


ДСТУ Б Р.2.6-24-2001 (ГОСТ24700-99) с.40

 


A.1   Вимоги до розмірівдеталей і функціональних зон

 

Регламентовані розміри профілів брусків стулок (полотен) у місці розташування склопа-кетів наведені на рисунку А. 6.


А.1 Требования к размерам деталей и функциональных зон

 

Регламентируемые размеры профилей брусков створок (полотен) в месте расположения стеклопакетов приведены на рисунке А.6.


 

 

 


t- розмір основи фальца (чверті під скління); d(d1, d2), h- розміри бокової щічки опори скління; с -розміри опори для закріплювання шпапика; а, а1 -товщина внутрішніх шарів герметика; b - розмір паза під склопакет.

 

Рисунок А.6

 

Висоту бокової щічки опори скління і шта­пика (h) рекомендується приймати не менше 18

мм.Верхня кромка щічки опори повинна мати фаску для забезпечення нормальних умов укладаннягерметика.

У випадку використання для встановлення склопакета ущільнювальних прокладок товщина ущільнювальних прокладок повинна бути не менше 3мм. Увипадку застосування для уста­новлення склопакета еластичногогерметикатов­щина внутрішнього шару еластичногогерметика (а1) повинна бути не менше 1мм,товщина зов­нішнього шару еластичногогерметика(а) повин­на бути не менше 2мм.

Ширину опори штапика (с) і бічних щічок (d1, d2)встановлюють з урахуванням класу вікна за опором вітровому навантаженню:

- для виробів класу Д - не менше 12мм;

-   "        "           "     В іГ- неменше 14мм;

-   "        "           "     А і Б-не менше 16 мм.

Приклади конструктивних рішень монтажу склопакетів наведені на рисунку А.7.

Відстань між торцем склопакета іфальцем скління повинна бути не більшеl/3h(висоти фальца),але не менше 3 мм.

Розміри пазів під ущільнювальні прокладки вибирають виходячи з конструкції прокладок, але не менше 5 мм за глибиною і 2,5 мм за шириною.


t- размер основания фальца (четверти под остекле­ние); d(d1,d2),h-размеры боковой щечки опоры ос­текления; с-размеры опоры для крепленияштапика; а, а1-толщина внутренних слоев герметика,b -раз­мер паза под стеклопакет.

 

Рисунок А.6

 

Высоту боковой щечки опоры остекления и штапика (h)рекомендуется принимать не менее 18мм. Верхняя кромка щечки опоры должна иметь фаску для обеспечения нормальных усло­вий укладки герметика.

В случае применения для установки стеклопакета уплотняющих прокладок толщина уплотняющих прокладок должна быть не менее3мм. В случае применения для установки стеклопакета эластичного герметика толщина внутреннего слоя эластичного герметика (а1) должна быть не менее1мм, толщина наружного слоя эластично­го герметика (а) должна быть не менее2мм.

 

Ширину опорыштапика(с) и боковых ще­чек (d1, d2) устанавливают с учетом класса окна по сопротивлению ветровой нагрузке:

-для изделий класса Д-не менее12мм;

-   "         "            "      В и Г- не менее 14мм;

-   "         "            "      А и Б - не менее 16мм.

Примеры конструктивных решений монта­жа стеклопакетов приведены на рисункеА.7.

Расстояние между торцом стеклопакета и фальцем остекления должно быть не болееl/3h (высоты фальца), но не менее3мм.

Размеры пазов под уплотняющие прокладки выбирают исходя из конструкции прокладок, но не менее5мм по глубине и2,5мм по ширине.ДСТУ Б В.2.6-24-2001 (ГОСТ24700-99) с.41

 


 

 

 


 

 

 


1 - силіконове ущільнення; 2 - еластична прокладка, яка сама клеїться; 3 - еластична полімерна прок­ладка.

Рисунок А.7 - Приклади конструктивних рішень мон­тажу склопакетів

 

Відстань від зовнішньої поверхні деталі до першого ряду ущільнювальних прокладок рекомендується приймати не менше 17 мм, а при подвійних рядах ущільнень відстань між першим і другим рядами ущільнювальних прокладок - не менше 10 мм. Прокладки повинні перекривати зазор у притулі піднаплавом неменше ніж на 5мм.

Висотанаплавуповинна бути не менше 10мм дляпритулів звичайного типу і не менше 15мм дляконструкцій з приладом поворотно-відкидного відчинення. У випадку навішування стулок на завіси, які вкручуються, товщинанаплавуповинна бути не менше 15мм.

Глибина крапельника повинна бути не мен­ше 5мм,а ширина - не менше 6мм.

Нахил зовнішніх водовідвідних поверхонь брусків стулок і коробок рекомендується вста­новлювати не менше 15°, відливу - не менше 20°.

Приклад найкращої конструкції відливу з алюмінієвих сплавів наведений на рисунку А. 8.

Висота чверті під злив повинна бути не менше 20мм,глибина - не менше 8мм


1 -силиконовое уплотнение;2 -самоклеющаяся эластичная прокладка;3 -эластичная полимерная прокладка.

РисунокА.7 -Примеры конструктивных решений монтажа стеклопакетов

 

Расстояние от наружной поверхности дета­ли до первого ряда уплотняющих прокладок рекомендуется принимать не менее17мм, а при двойных рядах уплотнений расстояние между первым и вторым рядами уплотняющих прокладок-не менее10мм. Прокладки должны перекрывать зазор в притворе под наплавом не менее чем на5мм.

Высота наплава должна быть не менее10мм для притворов обычного типа и не менее15мм для конструкций с прибором поворотно-откидного открывания. В случае навески створок на ввертные петли толщина наплава должна быть не менее15мм.

Глубина капельника должна быть не менее 5мм, а ширина-не менее6мм.

Уклон наружных водоотводящих поверхностей брусков створок и коробок рекомендуется устанавливать не менее15°,отлива-не менее20°.

Пример предпочтительной конструкции отлива из алюминиевых сплавов приведен на рисунке А.8.

Высота четверти под слив должна быть не менее20мм, глубина-не менее8мм.


 


ДСТУ Б В.2.6-24-2001 (ГОСТ24700-99) с.42

 

 


1 - алюмінієвий відлив; 2 - термовкладиш; 3 - ущіль­нювальна прокладка і конструкція алюмінієвого до-щевідвідного профілю (відливу) з терморозривом.

 

Рисунок А.8 - Приклад нижнього притулу з алюміні­євим дощевідвідним профілем з тер­морозривом


1 -алюминиевый отлив;2 -термовкладыш;3 -уп­лотняющаяпрокладкаи конструкция алюминиевого дождеотводящего профиля (отлива) с терморазры­вом.

РисунокА.8 -Пример нижнего притвора с алюми­ниевым дождеотводящим профилем с терморазрывом

 


 

Величина зазору у притулі (розмір фальц-люфта) між стулкою і коробкою встановлюється у робочих кресленнях, але не менше 4мм для притулів звичайного типу і не менше 11 мм для притулів, призначених для встановлення поворотно-відкидних приладів.

Кромки брусків стулок, коробок, штапиків, відливів округляють за радіусом не менше 2-4 мм.

 

А.2 Вимоги до функціональних отворів та їх розташування

 

Кожне поле скління повинне мати отвори для осушення порожнини між кромками скло-пакета і фальцями профілів. Отвори повинні знаходитись у найбільш глибоких частинах фальців і не мати задирок, які заважають відведенню води.


 

Величина зазора в притворе (размер фальц-люфта) между створкой и коробкой устанавли­вается в рабочих чертежах, но не менее4мм для притворов обычного типа и не менее11мм для притворов, предназначенных для установки по­воротно-откидных приборов.

Кромки брусков створок, коробок, штапи-ков, отливов скругляют по радиусу не менее 2-4мм.

 

А.2Требования к функциональным отверстиям и их расположению

 

Каждое поле остекления должно иметь от­верстия для осушения полости между кромками стеклопакета и фальцами профилей. Отверстия должны находиться в наиболее глубоких частях фальцев и не иметь заусенцев, препятствующих отводу воды.


ДСТУ Б В.2.6-24-2001 (ГОСТ24700-99) с.43

 


ДОДАТОК Б (рекомендований)

 

Прикладвизначення співвідношення висоти і ширини стулкових елементів


ПРИЛОЖЕНИЕБ

(рекомендуемое)

 

Пример определения соотношения высоты и ширины створчатых элементов


 

 

 

 

 

 


Рисунок Б.1 - Приклад графічного визначення спів­відношення висоты (Н) і ширини (В) стулкових елементів з перерізом брусків (56х78) мм у випадку впливу вітрового навантаження (Wp) (для двостулкового і поворотно-відкидно­го відчинення). Маса склопакета - не більше 50кг.


Рисунок Б.1 -Пример графического определения

соотношения высоты (Н) и ширины (В) створчатых элементов с сечением брусков(56х78)мм в случае воздей­ствия ветровой нагрузки(Wp)(для распашного и поворотно-откидного открывания). Масса стеклопакета-не более50кг.


 


ДСТУ Б В.2.6-24-2001 (ГОСТ24700-99) с.44

 


Унижньому профілі стулки повинно бути передбачено не менше двох отворів. Рекомендується передбачати також два отвори у верхній частині стулки. Розміри отворів: діаметром не менше 6ммабо розміром не менше (5х8)мм.Розташування отворів не повинне співпадати з місцями встановлення підкладок під склопакети.

Конструкція притулів виробів повинна забезпечувати надійний захист і відведення дощової води. Кількість отворів для відведення води - за 5.5.7.

За наявності дерев'яного відливу, який закріплюють на нижньому бруску стулки, нижній брусок коробки повинен мати водозливні отвори або канавки діаметром не менше 8мм(або перерізи не менше 8мм х8мм).Розташування отворів встановлюють у робочих кресленнях.


Внижнем профиле створки должно быть предусмотрено не менее двух отверстий. Рекомендуется предусматривать также два отверстия в верхней части створки. Размеры отверстий: диаметром не менее6мм или размером не менее (5х8)мм. Расположение отверстий не должно совпадать с местами установки подкладок под стеклопакеты.

Конструкция притворов изделий должна обеспечивать надежную защиту и отвод дождевой воды. Количество отверстий для отвода воды - по5.5.7.

При наличии деревянного отлива, закрепляемого на нижнем бруске створки, нижний брусок коробки должен иметь водосливные отверстия или канавки диаметром не менее8мм (или сечением не менее8мм х8мм). Расположение отверстий устанавливают в рабочих чертежах.


ДСТУ Б В.2.6-24-2001 (ГОСТ24700-99) с.45

 

 

 

 

 

 

 

 


Ключові слова:віконні блоки, дверні балконні блоки,наплав,притул, стулка, коробка.


Ключевыеслова:оконныеблоки,дверные бал­конныеблоки,наплав,притвор,створка,коробка.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Підпишіться на новини будівництва:

 

 

Вибір редакції: