ЛФМ Утеплення Вікна та двері Технології Техніка | Ринок Аналітика Новини компанійДБН 362-92 Оцінка технічного стану сталевих конструкцій виробничих будівель і споруд, що знаходяться в експлуатації

Оцініть матеріал!
(3 голосів)

Скачать ДБН 362-92    Оцінка технічного стану сталевих конструкцій виробничих будівель і споруд, що знаходяться в експлуатації

ДЕРЖАВНI БУДIВЕЛЬНI НОРМИ УКРАЇНИ

Державний  комiтет України в справах архiтектури,

будiвництва та охорони iсторичного середовища

Київ 1995

     Цi норми встановлюють загальнi правила оцiнки технiчного ста-

ну сталевих конструкцiй каркасiв експлуатованих  виробничих  будi-

вель i споруд. Вказiвок норм необхiдно дотримуватись безпосередньо

при оцiнцi технiчного стану сталевих конструкцiй, а також  керува-

тися ними при розробцi iнших нормативних документiв з  проектуван-

ня, технiчної експлуатацiї i ремонту конструкцiй.

     Норми  стосуються  тiльки  конструкцiй,   проектування   яких

регламентується СНіП 11-23-81*, а також  експлуатованих  конструк-

цiй, i не поширюються на тi частини будiвель i споруд та  їх  кон-

структивнi елементи, що споруджуються знову (прибудовуються).

1  ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ

     1.1 Оцiнка технiчного стану є однiєю iз регламентованих  про-

цедур, якi виконуються з метою перевiрки рiвня надiйностi (безвiд-

мовностi) i довговiчностi конструкцiй i встановлення можливостi їх

використання за призначенням у передбачених проектом умовах  i  на

певний строк експлуатацiї, що прогнозується.

     1.2 Залежно вiд  здатностi  конструкцiї  виконувати  протягом

прогнозованого строку усi функцiї, передбаченi нормативною i прое-

ктною документацiєю, технiчний стан конструкцiї можна класифiкува-

ти як:

     справний - якщо виконуються усi вимоги проекту  i  дiючих  на

час обстеження норм i державних стандартiв;

     роботоспроможний - якщо є частковi вiдхилення вiд вимог прое-

кту i дiючих норм, але без порушення  вимог  за  граничним  станом

першої групи i при таких  порушеннях  вимог  за  граничним  станом

другої групи, якi в конкретних умовах не обмежують нормальне  фун-

кцiонування виробництва;

     обмежено працездатний - коли для забезпечення  функцiонування

виробництва необхiдний контроль за станом конструкцiй,  тривалiстю

їх експлуатацiї або за параметрами технологiчних процесiв (наприк-

лад, обмеження вантажопiдйомностi мостових кранiв або вимог очище-

ння вiд снiгу);

     аварiйний - якщо порушенi вимоги за граничним  станом  першої

групи (або неможливо протягом прогнозованого строку запобiгти  цим

порушенням).

     Згаданi вище граничнi стани першої i другої груп визначаються

вiдповiдно до ГОСТ 27751-88.

     1.3 На вiдмiну вiд проектування нових  конструкцiй,  коли  їх

надiйнiсть пiдтверджується тiльки шляхом розрахунку, для  характе-

ристики iснуючих конструкцiй можна застосовувати методи, заснованi

на:

     - аналiзi досвiду експлуатацiї;

     - використаннi методiв перевiрного  розрахунку;

     - перевiрцi пробним навантаженням.

     Цi способи можна використовувати i в комбiнацiї,  а  саме:

     - рiзнi конструктивнi елементи будiвлi чи споруди  можна  об-

стежувати рiзноманiтними способами;

     - один i той самий конструктивний елемент можна обстежити де-

кiлькома  способами,  i  якщо  вони  дають  рiзнi  результати,  то

приймається найбiльш обережна оцiнка.

     1.4 Прогнозований строк експлуатацiї, який  ураховується  пiд

час оцiнки технiчного стану (див. п. 1.1), приймається за одним iз

таких варiантiв;

     - до вичерпання встановленого нормативного строку  функцiону-

вання будiвлi чи споруди;

     - до найближчого запланованого капiтального ремонту;

     - до встановлюваного пiд час оцiнки строку, пiсля  закiнчення

якого конструкцiя знову пiдлягає оцiнцi з метою перевiрки можливо-

стi продовження допустимого строку експлуатацiї.

     1.5 В усiх випадках оцiнку технiчного стану  слiд  виконувати

на пiдставi результатiв поточних i перiодичних оглядiв або спецiа-

льного обстеження, пiд час якого  збираються  данi  про  фактичний

знос конструкцiй, уточнюються вiдомостi  дослiдження  властивостей

матерiалiв, збирається технiчна документацiя, яка збереглася, про-

водяться необхiднi розрахунки тощо.

2  ОГЛЯДИ I ОБСТЕЖЕННЯ СТАЛЕВИХ КОНСТРУКЦIЙ,

ЩО ЕКСПЛУАТУЮТЬСЯ

     Порядок виконання робiт

     2.1 Забезпечення постiйного рiвня надiйностi i  довговiчностi

експлуатованих конструкцiй пов'язане з органiзацiєю справної служ-

би технiчної експлуатацiї, що здiйснює нагляд i догляд за констру-

кцiями власними силами або шляхом залучення спецiалiзованих  орга-

нiзацiй.

     Метою нагляду є своєчасний вияв i  правильна  оцiнка  наявних

дефектiв i пошкоджень сталевих конструкцiй. Нагляд мiстить поточнi

i перiодичнi (веснянi i осiннi) огляди  конструкцiй,  а  також  їх

спецiальнi обстеження.

     2.2 Перiодичнiсть поточних оглядiв  конструкцiй  визначається

умовами експлуатацiї i може бути встановлена за вказiвками,  наве-

деними у рекомендованому додатку 1, якщо в проектi чи в iншiй  ек-

сплуатацiйно-технiчнiй документацiї не заданi iншi вимоги.

     2.3 Метою проведення спецiальних обстежень, якi здiйснюються,

як правило, силами залучених спецiалiзованих органiзацiй, є  вста-

новлення фактичних даних про стан i параметри конструкцiй щодо ро-

зробки рекомендацiй по дальшiй їх експлуатацiї.

    Обстеження конструкцiй необхiдно проводити:

     - якщо пiд час поточного  або  перiодичного  огляду  знайденi

дефекти i пошкодження категорiї А за класифiкацiєю п. 2.9 або  та-

кi дефекти i пошкодження, оцiнка безпеки яких ускладнена для служ-

би технiчної експлуатацiї пiдприємства;

     - при аварiї аналогiчних  конструкцiй,  що  експлуатуються  в

аналогiчних  умовах  на  iнших  об'єктах;

     -  при    необхiдностi    реконструкцiї    або    технiчного

переозброєння,  пов'язаних  iз   змiною   навантажень   або   умов

експлуатацiї.

     В усiх випадках незалежно вiд оцiнки стану конструкцiї  служ-

бами технiчної експлуатацiї слiд проводити обстеження не  пiзнiше,

як це зазначено у рекомендованому додатку 1.

     2.4 Обстеження конструкцiй повинно мiстити:

     - пiдготовчi роботи (одержання i аналiз завдання на проведен-

ня обстеження, ознайомлення з об'єктом обстеження в натурi,  добiр

i аналiз технiчної документацiї, складання  робочої  програми  то-

що);

     - огляд конструкцiй в натурi (обмiр  конструкцiй,  визначення

вiдхилень положення конструкцiй та їх  геометричних  розмiрiв  вiд

проектних, визначення вiдхилень вiд проектiв конструктивного вико-

нання елементiв i їх з'єднань, виявлення  пошкоджень  елементiв  i

з'єднань, складання виконавчої документацiї, вiдомостей дефектiв i

пошкоджень, обмiрювальних креслень);

    -  визначення властивостей сталi конструкцiї;

    -  уточнення фактичних i прогнозування майбутнiх  навантажень,

впливiв i умов експлуатацiї, включаючи температурно-вологiсний ре-

жим i ступiнь агресивностi зовнiшнього середовища;

     - складання висновкiв про фактичний стан обстежених конструк-

цiй,  їх  навантаження  i  умови  експлуатацiї.

     Обсяг i ступiнь деталiзацiї даних обстежень залежать вiд ная-

вностi технiчної та експлуатацiйної документацiї стану  i  ступеня

пошкодження конструкцiй, вони повиннi вiдповiдати  тому  комплексу

реконструкцiйних чи ремонтних робiт, якi передбачаються.

     Усi роботи щодо обстеження конструкцiй у натурi слiд  викону-

вати, обов'язково й повно дотримуючись дiючих правил i норм охоро-

ни працi й технiки безпеки. При цьому треба керуватися  вказiвками

обов'язкового додатку 2.

     2.5 Залежно вiд мети (загальне ознайомлення,  обстеження  то-

що) обстеження може бути вибiрковим або повним. Обсяг  вибiркового

обстеження визначається з урахуванням досвiду експлуатацiї  анало-

гiчних конструкцiй у подiбних умовах. При цьому обстеженню  пiдля-

гають всi елементи що знаходяться у найбiльш несприятливих  умовах

за рiвнем напруг, особливо в зонi можливих механiчних  пошкоджень,

агресивної дiї зовнiшнього середовища, в зонах пiдвищеної вiбрацiї

тощо, але не менше 20% однотипних конструкцiй.

     2.6 Вибiркове обстеження слiд замiнити повним, якщо в процесi

його виконання виявлено:

     - рiзку  нерiвномiрнiсть  вимiрюваних  параметрiв  технiчного

стану однотипних конструкцiй, властивостей матерiалiв, ступеня аг-

ресивностi навколишнього середовища, умов навантаження;

     - дефекти i пошкодження, якi iстотно  знижують  несучу  здат-

нiсть i експлуатацiйну придатнiсть (трiщини, великi вигини, iстот-

ний корозiйний знос, вiдсутнiсть елементiв або з'єднань тощо).

     Дефекти i пошкодження

     2.7 Дефекти металевих конструкцiй є наслiдком помилок або вi-

дхилень вiд правил провадження робiт при проектуваннi, виготовлен-

нi та монтажi конструкцiй. Найбiльш  характерними  дефектами,  якi

впливають на роботоспроможнiсть i експлуатацiйну придатнiсть  кон-

струкцiй, є:

    -  невiдповiднiсть якостi сталi умовам роботи конструкцiї;

    -  трiщини, вирiзи, вириви;

 

    -  вiдхилення геометричних розмiрiв вiд проектних;

    -  непрямолiнiйнiсть елементiв;

     - вiдхилення вiд проектного положення конструкцiй та їх  еле-

       ментiв;

     - неточна пiдгонка елементiв у вузлах сполучення,  розцентру-

       вання;

     - вiдсутнiсть окремих елементiв або  необхiдних  з'єднань,  а

       також наявнiсть непередбачених проектом

       з'єднань i закрiплень;

     - неякiсне виконання зварних швiв (неповномiрнi  шви,  пiдрi-

       зи, непропали, порпали, шлаоквi включення, пори i т.iн);

     - неякiсне виконання болтових або заклепкових з'єднань  (пос-

       лаблення, вiдсутнiсть болтiв або заклепок та iн.);

    -  дефекти протикорозiйного захисту.

     2.8 Пошкодження металевих конструкцiй, що виникають i  розви-

ваються пiд час їх експлуатацiї, є, як правило,  наслiдком  грубих

порушень правил експлуатацiї або прорахункiв при проектуваннi;  їх

вогнищами часто  є  дефекти  виготовлення,  транспортно-такелажних

операцiй i монтажу. Характерними пошкодженнями,  якi  вiдбиваються

на роботоспроможностi та експлуатацiйнiй придатностi  конструкцiй,

є:

     - руйнування захисних покриттiв i корозiя металу;

     - розриви i трiщини в основному металi або у швах;

     - викривлення, мiсцевi погнутостi, жолоблення;

     - розлад болтових i заклепкових з'єднань;

     - вирiзи елементiв або їх повний демонтаж у зв'язку з прокла-

       данням комунiкацiй i промпроводок;

     - деформацiї, викликанi перевантаженнями  або  нерiвномiрними

       осiданнями i креном фундаментiв;

     - абразивний знос.

     2.9 Дефекти i пошкодження елементiв конструкцiй, залежно  вiд

значущостi даного елемента щодо роботоспроможностi  конструкцiї  в

цiлому, а також вiд ступеня небезпеки дефекту або пошкодження, по-

дiляються на три категорiї - А, Б i В:

     - до категорiї А належать дефекти i пошкодження особливо вiд-

повiдальних елементiв i з'єднань, якi становлять безпосередньо не-

безпеку для руйнування;

     - до категорiї Б належать дефекти i пошкодження, якi не  ста-

новлять в момент виявлення безпосередньої небезпеки для  конструк-

цiй, але в подальшому можуть викликати пошкодження iнших елементiв

(вузлiв, з'єднань) i при розвитку перейти до категорiї А;

     - до категорiї В належать дефекти i пошкодження, що не  нале-

жать до категорiї А i Б, наявнiсть яких не  пов'язана  з  загрозою

руйнування.

     2.10 Виявленi в процесi огляду або обстеження дефекти i  пош-

кодження слiд оперативно оцiнити, для цього можна керуватися дани-

ми довiдкового додатку 3.

     При виявленнi пошкоджень категорiї А необхiдно:

     - довести до вiдома вiдповiдальних осiб;

     - забезпечити безпеку людей i збереження майна у зонi виявле-

       них пошкоджень;

     - виконати термiновi роботи щодо запобiгання небезпеки  обва-

лення (тимчасове розкрiплення, розвантаження, термiновий ремонт

тощо).

     Уточнення властивостей металу в конструкцiях i з'єднаннях

     2.11 Уточнення властивостей металу, використаного в конструк-

цiях i їх з'єднаннях, проводиться з метою:

     - встановлення розрахункових значень опорiв Rу та Ru  вiдпо-

вiдно до фактичного значення границi текучостi i тимчасового опору

тiєї партiї сталi, яка була використана при виготовленнi конструк-

цiй (вiдповiдно Rwу i Rwи для зварних швiв, Rbs i Rbi для  бол-

тiв, Rгs i Rrt для заклепок);

     - перевiрки вiдповiдностi iнших службових властивостей  сталi

(холодностiйкiсть, опiр руйнуванню вiд  втомленостi та iн.) умо-

вам експлуатацiї та ступеня вiдповiдальностi конструкцiй;

     - одержання необхiдної iнформацiї про технологiчнi властивос-

тi сталi (наприклад, зварюваностi) для вирiшення питання про  мож-

ливi способи ремонту i пiдсилення.

     2.12 Властивостi металу уточнюються на  пiдставi  результатiв

випробувань зразкiв, якi можна орiєнтувати на оцiнку границi теку-

чостi i тимчасового опору  окремих  конструктивних  елементiв  (як

правило, найбiльш навантажених або вiдповiдальних) або  для  групи

однотипних елементiв (партiї).

     Обробка  результатiв  випробувань  i  визначення  Rуm  i  Rиm

здiйснюється за вказiвками рекомендованого додатку 4 до цих норм.

     Значення розрахункового опору визначається вiдповiдно до  ви-

мог пп. 20.1 i 20.7 СНіП 11-23-81*.

     2.13 При оцiнцi службових  властивостей  сталi  i  визначеннi

ступеня їх вiдповiдностi умовам роботи конструкцiй  рекомендується

враховувати данi хiмiчного аналiзу проб, за якими у багатьох випа-

дках може бути iдентифiкована марка сталi. Бiльш точною  є  оцiнка

за результатами випробування зразкiв на ударну в'язкiсть  за  ГОСТ

7268-82 i ГОСТ 9454-78, коли одержанi значення  ударної  в'язкостi

зiставляються з вимогами, наведеними у табл. 1.


Підпишіться на новини будівництва:

 

 

Вибір редакції: