ЛФМ Утеплення Вікна та двері Технології Техніка | Ринок Аналітика Новини компанійДСТУ Б А.2.4-5:2009. СПДБ. Загальні положення

Оцініть матеріал!
(1 Голосувати)

Скачать ДСТУ Б А.2.4-5:2009. СПДБ. Загальні положення

НА ЗАМІНУ ДСТУ Б А.2.4-5-95 (ГОСТ 21.001-93)

Система проектной документации для строительства

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

System of progect documents for building

GENERAL PRINCIPLES

Чинний від 2010-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Даний стандарт установлює загальні положення з призначення Системи проектної доку­ментації для будівництва (СПДБ), склад класифікаційних груп і правила познак стандартів СПДБ, що поширюються на всі види стандартів системи проектної документації для будівництва.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДБН А.1.1-1-93 Система стандартизації і нормування в будівництві. Основні положення

ДСТУ 1.1:2001 Національна стандартизація. Стандартизація та суміжні види діяльності. Тер­міни та визначення основних понять

ДСТУ 1.5:2003 Національна стандартизація. Правила побудови, викладення, оформлення та вимоги до змісту нормативних документів

ГОСТ 13.1.002-80 Репрография. Микрография. Документы для съемки. Общие требования и нормы (Репрографія. Мікрографія. Документи для зйомки. Загальні вимоги та норми)


3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

У цьому стандарті використані терміни, установлені в ДСТУ 1.1: вимога, міжнародний стандарт, національний стандарт, стандартизація, проект стандарту. Нижче наведено терміни та визначення, використані у цьому стандарті.

3.1 умовне зображення

Відтворення обумовленими графічними символами (чи символами разом з літерами і/або цифрами) різних предметів або понять у проектній документації

3.2 умовна познака

Відтворення обумовленими літерами (чи літерами разом з цифрами) різних предметів або понять у проектній документації

4 ПРИЗНАЧЕННЯ СТАНДАРТІВ СИСТЕМИ ПРОЕКТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ ДЛЯ БУДІВНИЦТВА (СПДБ)

4.1 Система проектної документації для будівництва – комплекс    нормативних організаційно-методичних документів, що установлюють загальнотехнічні вимоги, необхідні для розроблення, обліку, зберігання і застосування проектної документації для будівництва об'єктів різного призначення.

4.2 Головне призначення стандартів СПДБ полягає у встановленні єдиних правил виконання проектної документації для будівництва, які забезпечують:

- уніфікацію складу, правил оформлення і обігу документації з урахуванням призначення проектних документів;

- комплектність документації, що видається замовнику, з урахуванням спеціалізації підрядника, виду і призначення документів, які ним використовуються;

- максимально необхідний обсяг документації для виконання будівельно-монтажних робіт;

- загальні правила виконання креслень і текстових документів незалежно від призначення об'єкта, що проектується, і виду проектних рішень;

- уніфікацію форм проектних документів і графічних зображень з видаленням інформації, що не потрібна споживачу;

- уніфікацію термінів і понять, що застосовуються в СПДБ;

- застосування проектної документації в автоматизованих системах проектування і управління будівельним виробництвом;

- можливість якісного випуску проектної документації та її репрографії.

Крім того, вимоги стандартів СПДБ повинні бути взаємопов'язані з вимогами стандартів відпо­відних уніфікованих систем документації, в т.ч. державних стандартів Єдиної системи конструкторської документації (ЄСКД), стандартів системи репрографії та СФД, міжнародних стандартів ІСО і МЕК, а також з іншими взаємопов'язаними нормативними документами.

5 КЛАСИФІКАЦІЯ І ПОЗНАКИ СТАНДАРТІВ СПДБ

5.1 Стандарти СПДБ згідно з класифікацією нормативних документів України в галузі будівництва (додаток 1 ДБН А. 1.1-1 "Система стандартизації та нормування в будівництві. Основні положення") складають комплекс А.2.4 "Система проектної документації для будівництва".

Комплекс відноситься до підкласу А.2 "Вишукування, проектування і територіальна діяльність", класу А "Організаційно-методичні нормативні документи".

5.2 Познаки стандартів СПДБ будуються за класифікаційною ознакою і складаються з:

- категорії документа – ДСТУ (національний стандарт України);

- індексу нормативних документів в галузі будівництва – Б;

- шифру комплексу "Система проектної документації для будівництва" – СПДБ;

- реєстраційного номера, виданого Мінрегіонбудом України, при затвердженні стандарту СПДБ;

- року прийняття стандарту.

5.3 Приклад познаки стандартів СПДБ наведений у додатку А.

ДОДАТОК А

(обов'язковий)

ПРИКЛАД ПОЗНАКИ СТАНДАРТІВ СПДБ


ДОДАТОК Б

(довідковий)

ПЕРЕЛІК ДЕРЖАВНИХ СТАНДАРТІВ

Системи проектної документації для будівництва (СПДБ)

ДСТУ Б А.2.4-1:2009 СПДБ. Умовні зображення і познаки трубопроводів та їх елементів

ДСТУ Б А.2.4-2:2009 СПДБ. Умовні познаки і графічні зображення елементів генеральних планів та споруд транспорту

ДСТУ Б А.2.4-3:2009 СПДБ. Правила виконання робочої документації автоматизації техно­логічних процесів

ДСТУ Б А.2.4-4:2009 СПДБ. Основі вимоги до проектної та робочої документації

ДСТУ Б А.2.4-5:2009 СПДБ. Загальні положення

ДСТУ Б А.2.4-6:2009 СПДБ. Правила виконання робочої документації генеральних планів

ДСТУ Б А.2.4-7:2009 СПДБ. Правила виконання архітектурно-будівельних робочих креслень

ДСТУ Б А.2.4-8:2009 СПДБ. Умовні графічні зображення і познаки елементів санітарно-технічних систем

ДСТУ Б А.2.4-9:2009 СПДБ. Правила виконання робочої документації теплової ізоляції обладнання і трубопроводів

ДСТУ Б А.2.4-10:2009 СПДБ. Правила виконання специфікації обладнання, виробів і матеріалів

ДСТУ Б А.2.4-11:2009 СПДБ. Правила виконання ескізних креслень загальних видів нетипових виробів

ДСТУ Б А.2.4-12:2009 СПДБ. Правила виконання робочої документації тепломеханічних рішень котелень

ДСТУ Б А.2.4-13:2009 СПДБ. Умовні графічні зображення в документації з інженерно-геологічних вишукувань

ДСТУ Б А.2.4-15:2008 СПДБ. Антикорозійний захист конструкцій будівель і споруд. Робочі креслення

ДСТУ Б А.2.4-16:2008 СПДБ. Автоматизація технологічних процесів. Зображення умовні приладів і засобів автоматизації в схемах

ДСТУ Б А.2.4-17:2008 СПДБ. Правила виконання робочих креслень гідротехнічних споруд

ДСТУ Б А.2.4-18:2008 СПДБ. Електричне освітлення території промислових підприємств. Робочі креслення

ДСТУ Б А.2.4-19:2008 СПДБ. Зображення умовні графічні електрообладнання та проводок на планах

ДСТУ Б А.2.4-20:2008 СПДБ. Правила обліку та зберігання оригіналів проектної документації

ДСТУ Б А.2.4-21:2008 СПДБ. Силове електрообладнання. Робочі креслення

ДСТУ Б А.2.4-22:2008 СПДБ. Технологія виробництва. Основні вимоги до робочих креслень

ДСТУ Б А.2.4-23:2008 СПДБ. Централізоване управління енергопостачанням. Умовні графічні зображення виду та умовні літерні позначення змісту інформації

ДСТУ Б А.2.4-24:2008 СПДБ. Внутрішнє електричне освітлення. Робочі креслення

ДСТУ Б А.2.4-25:2008 СПДБ. Газопостачання. Внутрішні пристрої. Робочі креслення

ДСТУ Б А.2.4-26:2008 СПДБ. Газопостачання. Зовнішні газопроводи. Робочі креслення

ДСТУ Б А.2.4-27:2008 СПДБ. Інтер'єри. Робочі креслення

ДСТУ Б А.2.4-28:2008 СПДБ. Мережі теплові (тепломеханіча частина). Робочі креслення

ДСТУ Б А.2.4-29:2008 СПДБ. Автомобільні дороги. Земляне полотно і дорожній одяг. Робочі креслення

ДСТУ Б А.2.4-30:2008 СПДБ. Антикорозійний захист технологічних апаратів, газоходів і трубо­проводів. Робочі креслення

ДСТУ Б А.2.4-31:2008 СПДБ. Водопостачання і каналізація. Зовнішні мережі. Робочі креслення

ДСТУ Б А.2.4-32:2008 СПДБ. Водопровід і каналізація. Робочі креслення

ДСТУ Б А.2.4-33:2008 СПДБ. Колії залізничні. Робочі креслення

ДСТУ Б А.2.4-34:2008 СПДБ. Правила виконання робочої документації гідромеліоративних лінійних споруд

ДСТУ Б А.2.4-35:2008 СПДБ. Нормоконтроль проектної документації

ДСТУ Б А.2.4-36:2008 СПДБ. Підіймально-транспортне устаткування. Умовні зображення

ДСТУ Б А.2.4-37:2008 СПДБ. Позначення характеристик точності

ДСТУ Б А.2.4-38:2008 СПДБ. Зображення умовні графічні у схемах. Устаткування енергетичне

ДСТУ Б А.2.4-39:2008 СПДБ. Креслення будівельні. Правила виконання креслень дерев'яних конструкцій

ДСТУ Б А.2.4-40:2009 СПДБ. Телекомунікації. Проводові засоби зв'язку. Умовні графічні зоб­раження на схемах та планах

ДСТУ Б А.2.4-41:2009 СПДБ. Опалення, вентиляція і кондиціонування повітря. Робочі крес­лення

ДСТУ Б А.2.4-42:2009 СПДБ. Телекомунікації. Проводові засоби зв'язку. Робочі креслення

ДСТУ Б А.2.4-43:2009 СПДБ. Правила виконання проектної і робочої документації металевих конструкцій (ГОСТ 502-2007, МОО)

 


Код УКНД 01.100.30; 91.010.30

 

Ключові слова: комплекс нормативних документів Системи проектної документації для будівництва, призначення, склад класифікаційних груп, правила позначення державних стандартів СПДБ.


Підпишіться на новини будівництва:

 

 

Вибір редакції: