ЛКМ Утепление Окна и двери Технологии Техника | Рынок Аналитика Новости компанийДБН Б.1-1-93. Порядок створення і ведення містобудівних кадастрів населених пунктів

Оцените
(0 голосов)

ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

Система містобудівної документації (СМБД).

Система градостроительной документации

Порядок создания и ведения градостроительных кадастров населенных пунктов

Вводиться вперше

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.Містобудівні кадастри населених пунктів створюються на основі Закону України "Про основи містобудування", Постанови Кабінету Міністрів України від25 березня1993 року№  224 "Про містобудівний кадастр населених пунктів" і рішення відповідної місцевої Ради народних депутатів.       

1.2.Містобудівний кадастр створюється по кожному з населених пунктів і містить систему даних про належність територій до відповідних функціональних зон, їх сучасне та перспективне призначення, екологічну, інженерно-геологічну ситуацію, стан забудови та інженерного забезпечення, характеристики будинків і споруд на землях усіх форм власності.      

1.3.Містобудівний кадастр є невід'ємною частиною державної системи кадастрів.     

1.4.Система містобудівних кадастрів населених пунктів має трьохрівневу структу­ру: базовий  рівень, обласний і держаний.     

1.5.Базовий рівень створюється в адміністративних районах та містах обласного підпорядкування. На цьому рівні проводиться збір, контроль, оновлення інформації про населений  пункт, ведення архівів цих даних, обслуговування запитів користувачів, узагальнення і аналіз даних по району, населеному пункту, місту обласного підпорядкування.      

1.6.На обласному  рівні здійснюється узагальнення і аналіз даних по області, впровадження  науково-методичних розробок, учбово-виробнича діяльність.      

1.7.На державному  рівні виконується розробка нормативно-правової бази ство­рення і ведення містобудівних кадастрів, узагальнення і аналіз даних по Україні, науково-методична  діяльність, експертиза та ліцензування програмно-технічних засобів, призна­чених для розв'язання задач містобудівного кадастру.

1.8.  Містобудівний кадастр призначений для забезпечення  державних органів, органів місцевого та  регіонального самоврядування, громадян і юридичних осіб України, а також юридичних та фізичних осіб іноземних держав необхідною інформацією.

Інформація, що міститься в містобудівному кадастрі, повинна використовува­тися при розв'язанні завдань:

-   прогнозування розвитку, планування і забудови населених пунктів;   

-   розміщення, проектування, будівництва і реконструкції об'єктів житлово-цивільного,  виробничого, комунального та іншого призначення;

-  охорони пам'яток архітектури і містобудування, регенерації історичних поселень;      

-  створення соціальної, інженерної і транспортної інфраструктури;      

-  регулювання земельних відносин на відповідних територіях;      

-  визначення зон економічної оцінки територій, обгрунтування розмірів оподатку­вання і вартості земельних ділянок, будинків і споруд з урахуванням місцевих умов:      

-  обліку власників і користувачів будинків і споруд;      

-  контролю  за раціональним  використанням територіальних ресурсів, аналізу  реалізації затвердженої містобудівної документації та інше.      

1.10.Містобудівний кадастр населеного пункту ведеться за  рахунок коштів місцевого бюджету.     

1.11.Власником даних містобудівного кадастру є місцева Рада народних депутатів.      

1.12.Порядок отримання, використання, розповсюдження та зберігання інформації містобудівного кадастру визначається Законом України "Про інформацію", даними нормами  та рішенням місцевих Рад народних депутатів.

2.СТРУКТУРА ДАНИХ

2.1.Одиницею обліку та зберігання даних у містобудівному кадастрі є об'єкт. У містобудівному кадастрі визначені такі об'єкти:      

-  ділянка землекористування (землеволодіння);      

-  будинок  (споруда);     

-  ділянка та вузол інженерної мережі;      

-  ділянка та вузол вулично-дорожньої мережі;     

-  територіальні зони (функціональні, охоронні, а також ті, що характеризують інженерно-геологічну та екологічну ситуацію в населеному пункті).     

2.2 Кожний об'єкт характеризується затвердженим переліком показників.

Показ­ники поділяються на наступні типи:          

-  правові

-  метричні      

-  технічні      

-  вартісні     

-  функціональні      

-  геодезичні координати.     

Сукупність даних по об'єкту містобудівного кадастру, що занесені у спеціальні форми,  складає паспорт об'єкту. Зразки паспортів наведені у додатку1.    

2.3.Дані про об'єкти подаються у вигляді чисел, текстових рядків, кодів та графічних зображень.      

Присвоювання  кодів об'єктам проводиться з використанням державних і локальних класифікаторів, які затверджуються Мінбудархітектури України.      

2.4.Паспорт земельної ділянки містить наступні форми документів:     

-  відомості про земельну ділянку;      

-  план земельної ділянки з відображенням містобудівної ситуації;      

-  план встановлених меж;      

-  каталог координат кутів зовнішніх меж земельної ділянки;      

-  опис документів паспорту земельної ділянки.

2.5.Паспорт будинку (споруди) містить наступні форми документів:      

-  відомості про будинок (споруду);      

-  поповерховий план будинку (споруди);     

-  план земельної ділянки (на якій розташований будинок);      

-  каталог координат зовнішніх кутів будинку (споруди);      

-  опис документів паспорту будинку (споруди).     

2.6.Паспорти об'єктів інженерно-транспортних мереж мають однотипний характер і містять наступні форми документів:      

-  відомості про мережу:

-  відомості про ділянку мережі;      

-  відомості про вузол мережі;      

-  схема мережі;      

-  каталог координат вузлів мережі;     

-  опис документів паспорту мережі.      

2.7.Паспорти об'єктів можуть містити при необхідності і інші документи, які заносяться в опис.    

2.8.Для територіальних зон паспорт не складається. Відомості про об'єкти цього типу подаються на масштабній карті (схемі) населеного пункту у вигляді меж зон і відповідних характеристик. Наприклад: функціональне зонування території населеного пункту, зони забруднення і відповідні рівні забруднення та ін. Перепік і зміст схем зонування наведені у додатку2.     

2.9.Визначення належності об'єктів до різних територіальних зон населеного пункту і взаємозв'язок інформації про земельні ділянки, будинки (споруди), інженерні комунікації забезпечується за допомогою координат характерних точок об'єктів.

     

 

3.ПОРЯДОК СТВОРЕННЯ МІСТОБУДІВНОГО КАДАСТРУ

3.1.Створення містобудівного кадастру населених пунктів проводиться у такому порядку

-  підготовчий етап;

-  збір та обробка даних;    

-створення інформаційних систем містобудівного кадастру.      

3.2.При створенні містобудівного кадастру необхідно виконати комплекс робіт по встановленню (відновленню) меж населеного пункту.

3.3.На підготовчому етапі робіт виконується вивчення і аналіз існуючих планово-картографічних матеріалів, земельно-облікової документації, матеріалів відводу ділянок в межах населеного пункту, містобудівної документаціі, проектів внутрішньогосподарського землеустрою,  матеріалів інвентаризації об'єктів минулих років, матеріалів виконавчої зйомки, даних про  інженерну геологію та екологію. Також  проводиться створення планувальної мережі на території населеного пункту, яке складається з видалення та кодування її елементів (планувальних районів і планувальних одиниць—кварталів, мікрорайонів).При створенні системи містобудівного кадастру необхідно максимально викорис­товувати існуючі матеріали різних відомств та служб, що відають питаннями управління, експлуатації, проектування населеного пункту і його об'єктів. Результатами етапу є: перепік об'єктів містобудівного кадастру; схема планувальної мережі території населеного пункту з зазначенням кодів її елементів; склад інформації, якої бракує і яка повинна бути отримана шляхом відповідних вишукувань, вимірів та ін.  

3.4.Збір та обробка даних проводяться у наступній послідовності: 

-  в заповнення паспортів об'єктів на підставі існуючої технічної, експлуатаційної проектної документації; 

- виконання натурних досліджень (інвентаризації) у випадку відсутності потрібних даних по об'єкту:     

-  проведення  суцільної інвентаризації об'єктів (виконується по мірі виділення необхідних коштів), по результатах якої уточнюються дані в паспортах об'єктів містобудівного кадастру.    

В першу  чергу виконується фіксація меж землекористувань  (землеволодінь) і складання кадастрової карти населеного пункту. Топографогеодезичні роботи повинні проводитись за методиками Укргеодезкартографії при участі місцевих органів Держкомзему.      

3.5.Інформаційна система містобудівного кадастру представляє собою узагальнену сукупність паспортів об'єктів населеного пункту, яка використується для вирішення задач, перерахованих у п.1.9.Первинне заповнення паспортів об'єктів віконується на паперових носіях. Кадастрова карта є картографічною основою містобудівного кадастру, дозволяє вести вимірювання лінійних та площадних характеристик ділянок території з точністю, достатньою  для прийняття рішень, і повинна бути отримана в результаті проведення кадастрової зйомки. Цей  процес  включає  фіксацію просторового положення  всіх елементів міського середовища  (межі землекористувань, кордони  адміністративних районів, наземні, підземні, надземні споруди та ін). Просторова  фіксація елементів містобудівного кадастру  населеного пункту виконується в місцевій системі координат, що призначається (визначається) по узгоджен­ню з органами Укргеодезкартографії. В результаті збору і обробки даних заповнюються паспорта об'єктів, включених до складу містобудівного кадастру.

    

4.ПОРЯДОК ВЕДЕННЯ МІСТОБУДІВНОГО КАДАСТРУ

4.1.Збір вихідних даних виконується службою містобудівного кадастру. Періодичність збирання даних та їх актуалізації (оновлення) залежить від видів об'єктів, характеру інформації і регулюються даними нормами.      

4.2.Інформація про ділянки землекористувань (землеволодінь) формується за даними земельного кадастру і оновлюється при кожній реєстрації об'єктів або зміні даних про об'єкти.      

4.3.Містобудівні дані, що формуються за матеріалами місцевих органів архітектури та містобудування, в тому числі служби державного архітектурно-будівельного контро­лю (ДАБК), реєструються службою  містобудівного кадастру;      

-  при наданні дозволу на  будівництво (реконструкцію) об'єктів та прийманні об'єктів будівництва;    

-  при розробці (коригуванні) містобудівної документації—але не рідше1разу в 2роки;     

-  при коригуванні чергового плану—поквартально.      

4.4.Звітні матеріали виконання топографо-геодезичних робіт при виконавчій зйомці, інвентаризації об'єктів після їх завершення в місячний термін передаються службі

містобудівного кадастру для обробки та реєстрації.     

Дані служб і організацій, що займаються експлуатацією і обліком будинків, споруд, інженерно-транспортних мереж, фіксуються в містобудівному кадастрі по мірі виникнення змін в об'єктах, але не рідше1разу на рік.      

4.6.Дані про стан (зміни) навколишнього природного середовища та екологічну ситуацію в населеному пункті фіксуються в містобудівному кадастрі за матеріалами організацій, установ та служб СЕС, Держгідрометеорологіі, Мінприроди  та інших відомств при проведенні ними обстежень і вишукувань, але не рідше1 разу на рік.      

4.7.Інженерно-геологічна характеристика території оновлюється один раз на п'ять років, гідрологічна— 1раз на3роки.     

4.8.Для забезпечення достовірності та своєчасного оновлення інформації про об'єкти містобудівного кадастру рекомендується встановити такий порядок:    

-  в затвердження  правових актів на володіння (користування) об'єктами проводити після їх реєстрації в службі містобудівного кадастру;    

-  затвердження  актів приймання об'єктів будівництва службою ДАБК проводити після проходження реєстраціі в службі містобудівного кадастру;     

-  дозвіл  на введення в експлуатацію  або реєстрацію  інших об'єктів, які знаходяться на обліку в містобудівному кадастрі, видавати після внесення даних про них в містобудівний кадастр.    

Порядок вводиться рішенням місцевих Рад народних депутатів.     

4.9.Службоюмістобудівного кадастру базового рівня щоквартально проводиться узагальнення даних по кожному населеному пункту і району в цілому та їх розсипка інформаційним органам виконавчої влади.    

В обласний та  національний центри містобудівного кадастру узагальнені дані направляються1раз на рік.

Форми  документів, які містять узагальнені дані, наведені в додатку4.     

4.10.Дані, які зберігаються в містобудівному кадастрі, відносяться до інформації відкритого типу. Винятком є інформація про юридичні особи та громадян, що носить конфіденціальний характер (адреса, права власності, показники вартості власності та ін.) і не підлягають вільному розповсюдженню без згоди конкретних суб'єктів.        

4.11.Інформація містобудівного кадастру надається користувачам (споживачам) за їх вимогою (запитом).  

Форми  документів для отримання відповідей на стандартні запити наведені в додат­ку4.Крім того, можливе отримання  відповідей на нестандартні запити у формі, визначеній користувачем.     

4.12.Порушення  режиму доступу до інформації містобудівного кадастру або надання недостовірної інформації тягнуть за собою відповідальність відповідно до діючого законодавства.      

4.13.Інформація для користувачів, яким дані містобудівного кадастру населених пунктів необхідні в їх професійній діяльності, надається на некомерційній основі. Користувач сплачує витрати по розшуку, обробці даних і оформленню відповіді на запит. Порядок передачі даних містобудівного кадастру іншим користувачам визначається рішенням місцевої Ради народних депутатів.      

4.14.Розповсюдження інформації виконується службами містобудівного кадастру всіх рівнів     шляхом регулярного опублікування узагальнених даних містобудівного кадастру для інформації громадськості.                                     

4.15.Зберігання інформації виконується службою містобудівного кадастру, яка повинна забезпечити реєстрацію всіх змін, що фіксуються, по об'єктах містобудівного кадастру.     

Службою  містобудівного кадастру ведеться архів по кожному населеному пункту.      

4.16.Містобудівний кадастр може вестись як на паперових носіях, так і з використанням автоматизованих систем збирання, обробки і зберігання інформації.

 

5.ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТВОРЕННЯ І ВЕДЕННЯ МІСТОБУДІВНОГО  КАДАСТРУ

5.1.Для створення і ведення містобудівного кадастру рішенням місцевої Ради народних депутатів утворюється служба містобудівного кадастру.      

5.2.Служба містобудівного кадастру населеного пункту утворюється як підрозділ у складі місцевих органів архітектури і містобудування.      

5.3.Діяльність служби містобудівного кадастру регламентується "Типовим по­ложенням  про службу  містобудівного кадастру", затверджуваним Мінбудархітектури України.      

5.4.При  організації служби містобудівного кадастру необхідно передбачити підготовку та навчання персоналу.      

5.5.В складі служби містобудівного кадастру необхідні такі функціональні підрозділи:

-  збирання, підготовки та обробки вихідної інформації;      

-  ведення містобудівного кадастру;      

-  обслуговування користувачів.      

5.6.Підрозділ збирання, підготовки та обробки вихідної інформації виконує роботи, пов'язані з отриманням, сортуванням, первинною обробкою і контролем даних.    

Рекомендується  технічну роботу по підготовці паспортів ділянок землекористувань (землеволодінь), будинків (в першу чергу об'єктівприватизації)покласти на цей підрозділ.      

5.7.Підрозділ ведення містобудівного кадастру забезпечує актуалізацію інфор­мації, зберігання, архівування, обслуговування запитів до даних, синтаксичний та лексичний аналіз, обмін даними з іншими інформаційними системами.      

5.8.Підрозділ обслуговування користувачів забезпечує обробку запитів користувачів, обробку  даних і підготовку документів з результатами. Цей підрозділ виконує узагаль­нення даних містобудівного кадастру.      

5.9.Керівник служби містобудівного кадастру забезпечує роботу підрозділів і несе відповідальність за достовірність, своєчасність актуалізації і збереження відомостей.     

Керівники місцевих органів (служб) земельного, лісового, водного та інших видів кадастрів, архітектури і містобудування, комунальних служб, підприємств і організацій повинні забезпечити своєчасну передачу необхідних даних в систему містобудівного кадастру і відповідають за достовірність наданої інформації.

    

6. ВИМОГИ ДО ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

6.1.Автоматизовані інформаційні системи містобудівного кадастру створюються на базі спеціалізованих програмно-технічних комплексів, які підлягають ліцензуванню органами Мінбудархітектури України.     

6.2.Програмні засоби систем містобудівного  кадастру повинні задовольняти наступні вимоги:      

-  забезпечувати формування,  вибір та  наповнення баз  даних по  об'єктах містобудівного кадастру;     

-  містити сучасні засоби вводу, контролю, обробки та маніпулювання текстовою і графічною інформацією;     

-  забезпечувати захист інформації від несанкціонованого доступу;    

-  забезпечувати захист інформації від порушень в роботі технічних засобів і обладнання.      

6.3.Програмне  забезпечення системи містобудівного кадастру складається з наступних груп:     

-  засоби підготовки, вводу і редагування текстової інформації;     

-  засоби, призначені для підготовки, наповнення, обробки і редагування графічної інформації;      

-  засоби формування  документів (в табличній і графічній формі);      

-  засоби синтаксичного та лексичного аналізу даних;      

-  засоби конвертування даних інших інформаційних систем.                                                                                        

 

 

 

Додаток 1 (обов'язковий)

ЗРАЗКИ ПАСПОРТІВ ОБ'ЄКТІВ (ВХІДНІ ФОРМИ)

Форма  1.1

Код земельної ділянки

 

Дата реєстрації інформації

 

 

 

 

 

ПАСПОРТ земельної ділянки

по вулиці______________________________   номер _____________________________

                    (найменування)

 _____________________________________________________________ району

                          (найменування)

                    ________________________________________________________________________________

                        (найменування населеного пункту)

 

Власник (користувач)  ________________________________________________

                                 (посада, прізвище, ім'я та по батькові, телефон)

 

Складено''___''___________________199___ року

 

Форма1.2

Код земельної ділянки

 

Дата реєстрації інформації

 

 

 

 

 

Земельна ділянка по вулиці ______________________________ номер ______________________

____________________________ району ______________________________________________

                                                    ( найменування населеного пункту )

Власник (користувач) ____________________________________________________

____________________________________________________________________________________

Складено''___''___________________199___ року

 

   ОПИС

документів паспорту земельної ділянки

Назва документу

Рядок

Кількість  листів

Відомості про земельну ділянку

1

2

План земельної ділянки з відображенням містобудівної ситуації (М 1:2000)

2

1

План

становлених меж

3

1

Каталог координат кутів зовнішніх меж земельної ділянки

4

1

Інші документи

5

 

Примітки:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

 

 

 

 

Форма1.3

Код земельної ділянки

 

Дата реєстрації інформації

 

 

 

 

ВІДОМОСТІпро земельну ділянку

Власник (користувач) _________________________________________________________      01

Міністерство (відомство), концерн, асоціація _____________________________________      02

Найменування галузі ___________________________________________________________    03

Юридична адреса власника (користувача)  _______________________________________     04

_________________________тел.__________________________________________________   05

Місцезнаходження  земельної ділянки:     

     населений пункт___________________________________________________________   06     

     адміністративний район _________________________________________________       07     

     планувальний район_____________________________________________________      08     

     планувальна одиниця____________________________________________________      09      

     вулиця___________________________,номер будинку  _____________________       10

функціональна зона __________________________________________________________     11

Земельна ділянка надана:    

     на підставі _____________________________________________________________      12

                    (найменування документу, найменування організації)

      від”____” _________________ 199 _____ року № __________________________         13

      на  правах: власність, володіння, користування,  оренда ____________________        14

                                                                   (потрібне підкреслити)

строком  __________________________________________________________________       15

для  _____________________________________________________________________        16

                                          (мета, призначення)

форма  власності: державна, колективна, приватна_____________________________________________________________________    17

                                   (потрібне підкреслити)     

серія державного акту ____________________ № _______________________________        18

Земельна ділянка вилучена (викуплена):

на підставі ___________________________________________________________________    19                        

                              (найменування документу, організації)      

від  “____'' ____________ 199 ___ року  №   _____________________________________    20

Площа  земельної ділянки:     

відповідно до "Книги записів (реєстрації) державних актів і договорів на право тимчасового

користування  з землею (в т.ч. за умовами оренди)"

       * відповідно до існуючих документів на відведення ділянки. кв.м, _________________  22 

       * у фактичних межах, кв,м ___________________________________________________  23

       в тому числі: під основною функцією, кв.м ______________________________________ 24

       під забудовою, кв.м _________________________________________________________  25

       під твердим покриттям, кв.м  _________________________________________________  26

    Ціна (оцінювальна вартість) земельної ділянки відповідно ____________________________

­­­­­ ________________________________________________________________________________  27

                       (економічна оцінка, експертна оцінка, аукціон, ін.)

___________________________________________ млн. крб. ______________________________ 28

     Функціональне призначення ( за містобудівною документаціїю ) __________­____________ 29

     Функціональне використання ____________________________________________________30

    Обладнання інженерно-транспортними мережами:

Водопровід _______________________   ТАК - НІ __________________________             31

Каналізація фекальна _________________________ ТАК - НІ _________________               32

Каналізація дощова ___________________________ ТАК - НІ _______________________       33

Локальні очисні споруди _______________________ТАК - НІ __________________              34

Газопровід __________________________________ ТАК - НІ ___________________             35

Тепломережа _______________________________ТАК - НІ ______ ______________             36

Електромережа _____________________________ТАК - НІ_____________________             37

Телефонна мережа___________________________ТАК - НІ ____________________             38

Кабельні слабкострумкові мережі _______________ТАК - НІ ___________________             39

Дренажна система ________________________ТАК - НІ __ ______________________           40

Автомобільні дороги ________________________ТАК - НІ ____________________             41

Під’їзні залізничні колії _____________________ТАК - НІ _____________________             42

                                             (потрібне підкреслити)

Загальна площа будинків і споруд, розташованих в межах ділянки, кв.м _________________    43

в тому числі:

та, що знаходиться у розпорядженні власника (користувача), кв.м ______________­________    44

інших юридичних осіб ________________________, кв.м ______________________________   45

                                               ( найменування )

__________________________________________, кв.м _______________________             46

                                               ( найменування )

Власник (користувач)  _______________________________________________________

                                                   (посада, прізвище, ім я та по батькові, телефон ) 

                                                                                                         _____________________ (підпис)

 

                        М.П.                                                                           ” _____ ” ____________ 199  ___  р

_________________________________________________________________

­­        *Заповнюється при відсутності державного акту.

Форма1.4

 

Код земельної ділянки

 

Дата реєстрації інформації

 

 

 

 

________________________________________________________________ Рада народних депутатів

                 (найменування  місцевого органу  місто6удувння і архітектури)             

 ____________________________________________________________________________

                              (найменування населеного  пункту)

ПЛАН

 Земельної ділянки в__________________________________, по вулиці _______________________

                    (найменування населеного пункту)

 № ___________________  __________________ району, який __________________________

                                                                     (найменування документу)

______________________________ Ради народних депутатів від_____________  року

 № __________________ за проектом ____________________________________________________

_ ____________________________________ відведено у ___________________________________

(найменування населеного  пункту)                          (правове відношення до ділянки)

___________________________________________________________________________________

                    (найменування суб'єкту відношення)

ПЛАН

Масштаб  1:2000

Керівник місцевого органу містобудування і архітектури  __________________________________

                                                                   (підпис.дата)         (п.і.п/б)

Міський (районний) архітектор_____________________   ______________________

                                    (підпис.дата)                              (п.і.п/б)

Інженер-землевпорядник_____________________   ______________________

                                 (підпис, дата)                           (п.і.п/б)

                             Форма1.5

 

 

Код земельної ділянки

 

Дата реєстрації інформації

 

 

 

 

ПЛАНвстановлених меж

Таблицяліній та дирекційних кутів

Назва сторони

Довжина ліній

Дирекційний кут

Номер точки

початку ліній

кінця лінії

       

 

ПЛАН

 

     Опис суміжних ділянок

                           План встановлених меж

1.________

5.________

(найменування власника (користувача)

2.________

6._________

3._________      

7.__________

4._________

8.__________

начальник

 

 

   масштаб

      лист

     листів

Узгоджено: 

склав

 

 

 

(наменування організації)

Головний архітектор _______

перевірив

 

 

 

Інженер-землевпорядник____

креслив

 

 

 

“____” ________ 199 __ р.

 

 

Форма1.6

 

 

Код земельної ділянки

 

Дата реєстрації інформації

 

 

 

 

КАТАЛОГкоординат кутів зовнішніх меж земельної ділянки

 

Номер точки

Дирекційний кут

Відстань (м)

Координати

Х

У

 

Площа ділянки _____________ кв.м з імовірною похибкою __________________________   кв.м

Рахував ___________________________________________ “____” _______________ 199 ___ р.

                                    (прізвище, ім’я та по батькові)

 Перевірив __________________________________________ “____” _______________ 199 ___ р.

     

 

Форма1.7

 

Код земельної ділянки

 

Дата реєстрації інформації

 

 

 

ПАСПОРТбудинку (споруди)

 

по вулиці ________________________________________ , номер ________________

                                        (найменування)     

 _________________________________________________________________________  району

                                        (найменування)

 ____________________________________________________________________________________

                            (найменування населеного пункту)

 

      Власник (користувач) _________________________________________________________

                                        (посада, прізвище, ім’я та по батькові, телефон)

 

                                             Складено “ ____ “ ________________ 199 ___ року     

 

Форма1.8

 

Код земельної ділянки

 

Дата реєстрації інформації

 

 

 

 

Будинок (споруда) по вул.  ______________________ ,  номер ______________________________

___________________________________________________________________________ району

                                           (найменування населеного пункту)

Власник (користувач)_______________________________________________________________

                    (посада, прізвище, ім'я та по батькові, телефон)

 

ОПИС документів паспорту будинку (споруди)

Назва

документу

Рядок

Кількість листів

Відомості про будинок (споруду)

1

2

Поповерховий план будинку (споруди)

2

1

План зе

ельної ділянки (М1:2000)

3

1

Каталог координат зовнішніх кутів будинку (споруди)

4

1

Інші документі

5

 

Примітки:

 

Форма1.9

 

Код

земельної ділянки

 

Дата реєстрації інформації

 

 

 

 

ВІДОМОСТІ про будинок (споруду)

Власник (користувач) _________________________________________________________      01

Міністерство (відомство), концерн, асоціація _____________________________________      02

Найменування галузі ___________________________________________________________    03

Юридична адреса власника (користувача)  _______________________________________     04

_________________________тел.__________________________________________________   05

Місцезнаходження будинку (споруди):     

     населений пункт___________________________________________________________   06     

     адміністративний район _________________________________________________       07     

     планувальний район_____________________________________________________      08     

     планувальна одиниця____________________________________________________      09      

     вулиця___________________________,номер будинку  _____________________       10

Будинок (споруду) надано:    

     на підставі _____________________________________________________________      11

                    (найменування документу, найменування організації)

      від”____” _________________ 199 _____ року № __________________________         12

      на  правах: власність, володіння, користування,  оренда ____________________        13

                                                                   (потрібне підкреслити)

строком  __________________________________________________________________       14

для  _____________________________________________________________________        15

                                          (мета, призначення)

форма власності: державна, колективна, приватна   ________________________________    16

                                                         (потрібне підкреслити)

Вид (функціональне призначення) будинку (споруди)__________________________         17

Тип будинку(споруди)____________________________________________________        18

Серія____________________________________________________________________       19

Основне використання будинку______________________________________________        20

Метричні характеристики будинку (споруди):

 кількість поверхів, од._____________________________________________________       21

      довжина, м __________________________________________________________       22    

      ширина, м__________________________ ________________________________       23  

      висота (глибина), м__________________________________________________        24   

      площа забудови, кв.м_______________________________________________         25   

      будівельний об'єм, __________________________________________________         26     

      площа загальна, кв.м ________________________________________________         27

     площа корисна, кв.м ___________________________ _______________________       28

     в тому числі та, що знаходиться у розпорядженні власника (користувача), кв.м  _____ 29

     інших юридичних осіб__________________________, кв.м___________________     30

                                  (найменування)

_______________________________________,кв.м _____________________________       31

      вбудовані приміщення (по видах функціонального використання):

      в_______поверсі, ____________________корисною площею_____кв.м ____         32      

                               (призначення)

      в  _______поверсі,  __________________корисною площею____кв.м _____        33                   

                               (призначення)

      в_______  поверсі, ______________________ корисною площею _____кв.м _____     34 

                               (призначення)

       в  _______  поверсі, ____________________ корисною площею ____  кв.м  ______    35

                                  (призначення)          

 Технічний стан будинку (споруди):    

      рік побудови               ________________________________________________       36     

      рік останнього капітального ремонту___________________________________        37     

      матеріал фундаменту__________________________________________________       38   

      матеріал стін_________________________________________________________        39

      матеріал перекриття__________________________________________________        40

      матеріал покриття___________________________________________________         41

      відсоток зносу______________________________________________________         42

      найменування стадії будівництва (для об'єктів, що будуються)__________________   43

  Історико-культурна цінність будинку (споруди):    

      категорія цінності_________________________________________________          44

       охоронний номер ________________________________________________           45

Вартісні характеристики будинку (споруди):     

     балансова вартість, млн.грн.____________________________________________­   ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­   46

      оціночна вартість згідно__________________________________________________  47                     

                                   (екон. оцінка, експерт, оцінна, аукціон, ін.)      

____________________________________млн.. грн.__________________________        48

Інженерне обладнання будинку (споруди):   

      тип водопостачання________________________________________________        49

      площа, обладнана водопроводом,  кв.м_______________________________         50

      тип гарячого водопостачання_______________________________________          51  

      площа, обладнана гарячим водопостачанням, кв.м_____________________          52

     тип побутової каналізації  __________________________________________         53

     площа, обладнана побутовою  каналізацією, кв.м_______________________         54

     тип дощової каналізації  ____________________________________________         55

     тип промислової каналізації  _______________________________________          56  

      площа, обладнана промисловою  каналізацією, кв.м ____________________         57     

      тип опалювання __________________________________________________          58

      опалювана площа, кв.м _________________________    _________________          59

     тип газопостачання ________________________________________________          60

     тип електропостачання______________________________________________          61

     тип вентиляції __________________________________________________             62

     наявність ванн(душових установок)__________________________                    63

     наявність сміттєпроводу________________________________________                64

     тип транспортних комунікацій _______________________________________           65

     тип слабкострумкових кабельних мереж _______________________________           66

 Вихідний документ, який підтверджує наведені відомості про будинок (споруду)

_____________________________________________________________________

                                   (найменування документу)

 який міститься в________________________________________________________           67

                                            (найменування документу)

 складений “____”_______________199___р._______________________________           68

 Будиинок(споруда) прийнято в експлуатацію:

 на підставі _________________________________________________________           69

                                            (найменування документу )

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­____________________________________________________________________          70

­­­­­­­­­­­­­­­­­                                          ( найменування організації)

 

 від ”____” __________________199___р № _____________________________          71

 

Власник (користувач) ________________   ________________________________

                    (посада,прізвище,ім”я та по батькові,телефон)                  (підпис)

 

     М.П.                                ”____” _____________ 199 ____ р

Форма1.10

 

 

Код будинку (споруди)

 

Дата реєстрації інформації

 

 

 

 

________________________________________________________________ Рада народних депутатів

                 (найменування  місцевого органу  місто6удувння і архітектури)             

 ____________________________________________________________________________

                              (найменування населеного  пункту)

 

ПЛАН

 Земельної ділянки в__________________________________, по вулиці _______________________

                    (найменування населеного пункту)

 № ___________________  __________________ району, який __________________________

                                                                     (найменування документу)

______________________________ Ради народних депутатів від_____________  року

 № __________________ за проектом ____________________________________________________

_ ____________________________________ відведено у ___________________________________

(найменування населеного  пункту)                          (правове відношення до ділянки)

___________________________________________________________________________________

                    (найменування суб'єкту відношення)

 

ПЛАН

Масштаб  1:2000

 

Керівник місцевого органу містобудування і архітектури  __________________________________

                                                                   (підпис.дата)         (п.і.п/б)

Міський (районний) архітектор_____________________   ______________________

                                    (підпис.дата)                              (п.і.п/б)

Інженер-землевпорядник_____________________   ______________________

                                 (підпис, дата)                           (п.і.п/б)

 

Форма1.11

 

 

Код будинку (споруди)

 

Дата реєстрації інформації

 

 

 

 

ПЛАНпоповерховий

 Будинку (споруди) в ______________________________ по ____________________________

                     (найменування населеного пункту)           (найменування вулиці)

№  ____________, _______________________________________________ району, який 

_____________________________________________________________ Ради народних депутатів

                                                  (найменування документу)

від “___” ______________ 199 __ г.  № ____________________________ введений в експлуатацію

 

ПЛАН

Масштаб  1:100

 

 

Форма1.12

 

 

Код будинку (споруди)

 

Дата реєстрації інформації

 

 

 

 

КАТАЛОГкоординат зовнішніх кутів будинку (споруди)

 

  Номер точки

Дирекційний кут

Відстань (м)

               Координати

 

 

 

         Х                       

        У

 

Площа  забудови_____________ кв.м  з імовірною  похибкою _______________        кв.м

                                                                                                                                                      

Рахував________________________________________ “_____” ________________199 ___ р.

                          (прізвище, ім’я та по батькові)     

Перевірив___________________________________________” ____” ____________ 199 ___р.

                                    (прізвище, ім'я та по батькові)     

 

Форма1.13

Дата реєстраціі документів                                     

 

 

 

 

ПАСПОРТводопровідної мережі

Складений”_____”_______________199__року

 

Форма1.14

Дата реєстраціі документів                                     

 

 

 

 

               ОПИС документів паспорту водопровідної мережі

Назва документу

Рядок

Кільк

сть листів

Відомості  про водопровідну мережу

1

1

Відомості  про ділянку водопровідної мережі

2

 

Відомості про вузол водопровідної мережі

3

 

Схема водопровідної мережі

4

1

Каталог координат вузлів водопровідної мережі

5

1

Інші документи

6

 

Приміткі

:

 

  Форма1.15

Дата реєстраціі документів                                     

 

 

 

 

ВІДОМОСТІ про водопровідну мережу

 

Власник (користувач) ___________________________________________________             01

Міністерство (відомство), концерн, асоціація _______________________________             02

Найменування галузі____________________________________________________             03

Юридична  адреса власника (користувача)_______________________,телефон___________  04

Форма  власності: державна, комунальна, колективна, приватна________________________ 05

                                                                     (потрібне  підкреслити)

Тип водопроводу___________________________________________________________      06

Власник (користувач)___________________________________________________________

                          (посада, прізвище, ім'я та по батькові, телефон)      (підпис)

 

Форма1.16

В І Д О М О С Т І про ділянку водопровідної мережі

Місцезнаходження ділянки ______________________________________ 

            (найменування вулиці або планув. одиниці,під якою прокладено ділянку

01

Довжина, м __________________________________________________________________

02

Діаметр, м __________________________________________________________________

03

Матеріал ____________________________________________________________________

04

Глибина закладення, м__________________________________________________________

05

Схил_________________________________________________________________________

06

Технічний стан:

відсоток зносу _________________________________________________________________

07

знаходиться в аварійному стані___________________ ТАК. -НІ _______________________

08

                                                                        (потрібне підкреслити)

Режим роботи__________________________________________________________________

09

Шіляховий відбір, л/с____________________________________________________________

 

10

            Власник (користувач)_____________________________________________________

(посада,прізвища, ім'я та по батькові, телефон)      (підпис)

М.П.                                 “ _____” _____________________ 199 ____ р.

 

 

Форма1.17

 

 

Код вузла мережі

 

Дата реєстрації інформації

 

 

 

 

ВІДОМОСТІ про вузол водопровідної мережі

 

Загальна витрата води, л/с ____________________________________________________       01

Загальна зосереджена витрата води, л/с __________________________________________       02

Тиск, кПа __________________________________________________________________       03

Кількість зосереджених споживачів, од.   _____________________________________         04

Власник (користувач) __________________________________________________________

                        осада, прізвище, .ім'я та по батькові, телефон)   (підпис)                                                               

М.П.                               “_____” ____________________  199 ___ р.

     

Форма1.18

 

Дата реєстрації інформації

 

 

 

 

КАТАЛОГ координат вузлів водопровідної мережі

 

Код вузла

Координати

Х

У

 

     

Розрахував ______________________________________   “  ____ “ ____________ 199  ___ р.

                                                          (прізвище, ім'я та по батькові)

Перевірив__________________________________________ “ ____ “ _____________ 199 ___ р.

                                                       (прізвище, ім'я та по 6атькові)

 

Форма1.19

Дата реєстрації документів

 

 

 

СХЕМА водопровідної мережі

 

СХЕМА

 

 

 

     

Код ділянки

Діаметр, м

Шляховий відбір, л/с

 

Код вузла

Загальна витрата води, л/с

 

 

 

 

 

 

 

 

Форма1.20

Дата реєстрації документів

 

 

 

ПАСПОРТ каналізаційної мережі

 

Складений"_____" ________________________ 199 ___ року  

 

Форма1.21

Дата реєстрації інформації

 

 

 

 

ОПИС документів паспорту каналізаційної мережі

 

                                       Назва документу

Радок

Кіл

кість листів

Відомості  про каналізаційну мережу

1

1

Відомості  про ділянку  каналізаційної мережі

2

 

Відомості  про вузол  каналізаційної  мережі

3

 

Схема  каналізаційної  мережі

4

1

Каталог  координат вузлів каналізаційної  мережі

5

1

Інші документи

6

 

Примітки:

 

 

 

Форма1.22

 

Дата реєстрації інформації

 

 

 

ВІДОМОСТІ про каналізаційну мережу

 

Власник (користувач)___________ ______________________________________________     01

Міністерство (відомство), концерн, асоціація _________________________________       02

Найменування галузі  ______________________________________________________       03

Юридична  адреса власника (користувача) ____________________,телефон___ ____        04

Форма  власності: державна, комунальна, колективна, приватна   ___________ ____       05

                                                                 (потрібме  підкреслить)     

Тип каналізації_______________________________________________________ ____        06

Власник (користувач) ____________________________________________________

              (посада, прізвища, ім'я та по батькові, телефон)       (підпис)

                      

М.П.                  “ ____ “ _____________________ 199 ___ р.      

 

 

 

 

Форма1.23

 

Код вузла мережі

 

Дата реєстрації інформації

 

 

 

 

ВІДОМОСТІ про ділянку каналізаційної мережі

Місцезнаходження ділянки___________________________________________________     01

                            (найменування вулиці або планів, одиниці, під якою прокладено ділянку)

 Довжина, м __________________________________________________________________     02

 Діаметр,м   ___________________________________________________________________     03

 Матеріал __________________________________________________________________    04

Глибина закладення, м _______________________________________________________________05

Схил __________________________________________________________________________________06

Технічний стан:

відсотокзносу _____________________________________________________      07

знаходиться  в аварійному стані ____________________ ТАК - НІ _________________       08

                                                 ( потрібне підкреслити)

Режим роботи_______________________________________________________________      09

Шляховий приплив стоку, л/с ___________________________________________________    10

Наповнення колектора _________________________________________________________    11

Швидкість руху води в колекторі, м/с ___________________________________________     12

Власник (користувач)__________________________________________________              

                        (посада, прізвище, ім'я та по батькові, телефон)   (підпис)

М.П.                      “ _____” _____________________   199 __ р     

 

Форма1.24

 

Код ділянки мережі

 

Дата реєстрації інформації

 

 

 

 

В І Д О М О С Т І про вузол каналізаційної мережі

Загальна витрата води, л/с _________________________________________________   01

Загальна зосереджена витрата води, л/с ______________________________________    02

Тиск, кПа _______________________________________________________________     03

Кількість зосереджених споживачів, од.    __________________________________     04

Власник (користувач)__________________________________________________              

                        (посада, прізвище, ім'я та по батькові, телефон)   (підпис)

М.П.                      “ _____” _____________________   199 __ р     

 

Форма1.25

 

Дата реєстрації інформації

 

 

СХЕМА каналізаційної мережі

СХЕМА

 

Код ділянки

Діаметр, м

Наповнення

       колектора              

            

 

Код вузла

Загальна витрата води, л/с

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Форма1.26

 

Дата реєстрації інформації

 

 

КАТАЛОГ координат вузлів каналізаційної мережі

Код вузла

Координати

Х

У

Рахував___________________________________   “ ____ “ __________ 199 ___ р.

                                      (прізвище,  ім'я та по батькові)

Перевірив ___________________________________ “ _____ “ _________ 199 ___ р.

                                             (прізвище,  ім'я та по батькові)

 

Форма1.27

Дата реєстрації інформації

 

 

ПАСПОРТ газової мережі

Складений"____ “ _____________________ 199 ____ року

 

Форма1.28

Дата реєстрації інформації

 

 

О П И С документів паспорту газової мережі

Назва документу

Рядок

Кількість листів

ВІдомості про г

зову мережу

1

 

ВІдомості про ділянку газової мережі

2

 

Відомості про вузол газової мережі

3

 

Схема газової мережі

4

1

Каталог координат вузлів газової мережі

5

1

Інші документи

6

 

Примітки:

 

 

 

Форма1.29

 

Дата реєстрації інформації

 

 

В І Д О М О С Т І  про газову мережу

 Власник (користувач)_________________________________________________ ____      01

 Міністерство (відомство), концерн, асоціація _______________________________ __      02

 Найменування  галузі_____________________________________________________      03

 Юридична  адреса власника (користувача)____________________________________

____________________________________________,телефон___________________       04

Форма   власності: державна, комунальна, колективна, приватна_________________      05                               

                                                                (потрібне підкреслити)

Тип газопроводу________________________________________________________          06

Власник (користувач)__________________________________________________              

                        (посада, прізвище, ім'я та по батькові, телефон)   (підпис)

М.П.                      “ _____” _____________________   199 __ р     

 

Форма1.30

 

Код ділянки мережі

 

Д

та реєстрації інформації

 

 

 

В І Д О М О С Т І  про ділянку газової мережі

Місцезнаходження ділянки_____________________________________________________________________

 

 

01

                                                (найменування вулиці або планув. одиниці, під якою прокладено ділянку)

 

 довжина, м

 

Довжина,м____________________________________________________________________________________

м

аметр, м

02

Діаметр,м____

________________________________________________________________________________

03

Матеріал______________________________________________________________________________________

04

Глибина закладення, м__________________________________________________________________________

05

Схил _________________________________________________________________________________________

 Технічний стан:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                          

 

 

 

 

06

          відсоток зносу

07

          знаходиться в аварійному стані__________________________________ ТАК - НІ  ________________

                                                                                                                   (потрібне підкреслити)

08

 

 

Режим роботи ________________________________________________________________________________

09

 

 

 

Шляховий відбір, куб.м/год ______________________________________________________________

10

Власник (користувач) _________________________________________________

_____________________________________________________________________     _____________________

 

 

Власник (користувач)

 

 

 

Форма1.31

 

Код ділянки мережі

 

Дата реєстрації інформації

 

 

 

ВІДОМОСТІ про вузол газової мережі

Загальна витрата на вході, куб.м/год. ______________________________________            01

Загальна витрата на виході, куб.м/год  ____________________________________            02

Тиск на вході, МПа_____________________________________________________           03

Тиск на виході, МПа_______________________________________________________       04

Кількість зосереджених споживачів, од. _______________________________________       05

Власник (користувач)________________________________________________

       (посада, прізвище, ім'я та по батькові, телефон)                     (підпис)

М.П.                                             “ _____ “ ___________________ 199 ____ р

 

Форма1.32

 

Дата реєстрації інформації

 

 

КАТАЛОГ координат вузлів газової мережі

Код вузла

Координати

Х

У

Рахував___________________________________   “ ____ “ __________ 199 ___ р.

                                      (прізвище,  ім'я та по батькові)

Перевірив ___________________________________ “ _____ “ _________ 199 ___ р.

                                             (прізвище,  ім'я та по батькові)

 

 

 

Форма1.33

 

Дата реєстрації інформації

 

 

СХЕМА газової мережі

СХЕМА

 

Код

ділянки

 

Діаметр,

м

Шляховий

відбір,

куб.м/год.

 

Код

вузла

Витрата на

вході,

куб.м/год

Витрата на

виході,

куб.м/год.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Форма1.34

Дата реєстрації інформації

 

ПАСПОРТ теплової мережі

Складений"____ “ _____________________ 199 ____ року

 

Форма1.35

Дата реєстрації інформації

 

 

О П И С документів паспорту теплової мережі

Назва документу

Рядок

Кількість листів

 Відомості  про теплову мережу

1

1

 Відомості  про ділянку теплової мережі

2

 

 Відомості про вузол теплової мережі

3

 

 Схем

 теплової мережі

4

1

 Каталог координат  вузлів теплової мережі

5

1

 Інші документи

6

 

 Примітки:

 

 

Форма1.36

 

Дата реєстрації інформації

 

 

ВІДОМОСТІ про теплову мережу

Власник (користувач)___________________________________________________          01

Міністерство (відомство), концерн, асоціація__________________________                 02

Найменування галузі______________________________________________                  03

Юридична адреса  власника (користувача)________________,  телефон  ________          04

Форма   власності: державна, комунальна, колективна, приватна _______________________ 05                                

                             (потрібне підкреслити)

Тип теплової мережі___________________________________________                   06

Власник (користувач)________________________________________________

       (посада, прізвище, ім'я та по батькові, телефон)                     (підпис)

М.П.                                             “ _____ “ ___________________ 199 ____ р


 

 

 

Форма1.37

Код ділянки мережі

 

Дата реєстрації  інформації

 

 

 

 

 

В І Д О М О С Т І про ділянку теплової мережі

Місцезнаходження ділянки  _____________________________________________     01

          (найменування вулиці або планув. одиниці,  під якою прокладено ділянку)

Довжина,м   __________________________________________________________    02

Діметр, м__________________________________________________________________  03

Матеріал___________________________________________________________________   04

Глибина закладення,м_________________________________________________________    05

Схил __________________________________________________________________ ____     06

Технічний стан:

     відсоток зносу____________________________________________________________     07

      знаходиться в аварійному стані ___________________   ТАК  -  НІ ____________       08

                                              (потрібне підкреслити)

Режим роботи ______________________________________________________________       09

Шляховий відбір, Вт________________________________________________________       10

Спосіб прокладання__________________________________________________________      11

Наявність антикорозійноговнутрішнього покриття_____________ТАК—  НІ_______     12

                                                 (потрібне підкреслити)

Спосіб нанесення антикорозійного внутрішнього покриття______________ ________ 13

Наявність антикорозійного зовнішнього покриття___________ТАК-  НІ ______      14

                                                      (потрібне підкреслити)

Спосіб нанесення антикорозійного зовнішнього покриття______________________ 15

    Власник (користувач)______________________________________________________________          (посада, прізвище, ім'я та по батькові, телефон)  (підпис)

 

М.П.                                     “ _____ “ _____________________ 199 ___ р

 

Форма1.38

Код вузла мережі

 

Дата реєстрації  інформації

 

 

 

 

 

В І Д О М О С Т І  про вузол теплової мережі

Загальна витрата тепла, Вт_____________________________________________________     01

Загальна витрата гарячої води, л/с______________________________________________     02

Тиск, Па  __________________________________________________________________     03

Кількість зосереджених споживачів, од.    _______________________________     04

 Власник (користувач)   ________________________________________________________

                    (посада, прізвище, ім'я та по батькові, телефон)      (підпис)

          М.П.                                                 “ ----” ---------------- 199 ___ р

 

Форма1.39

Дата реєстрації документів

 

 

 

СХЕМА теплової мережі

 

СХЕМА

 

 

 

     

Код                

ділянки

 

Діаметр, м

Шляховий

відбір,

куб.м/год.

               

Код                  

вузла

Загальна

витрата

гарячої води,

л/с

Загальна

витрата

тепла,

Вт

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Форма1.40

 

Дата реєстрації інформації

 

 

КАТАЛОГ координат вузлів теплової мережі

 

Код вузла

Координати

Х

У

Рахував___________________________________   “ ____ “ __________ 199 ___ р.

                                      (прізвище,  ім'я та по батькові)

Перевірив ___________________________________ “ _____ “ _________ 199 ___ р.

                                             (прізвище,  ім'я та по батькові)

 

Форма1.41

Дата реєстрації інф

рмації

 

 

 

ПАСПОРТ електромережі

Складений"____ “ _____________________ 199 ____ року

 

Форма1.42

Дата реєстрації інформації

 

 

 

О П И С документів паспорту електромережі

                                                                       Назва документу

Рядок

Кількість листів

Відомості про електромережу

1

1

Відомості  про ділянку електромережі

2

 

Відомості про вузол електромережі

3

 

Схема електромережі

4

1

 Каталог координат вузлів електромережі

5

1

 Інші документи

6

 

Примітки:

 

 

 

 

 

 

Форма1.43

Код вузла мережі

 

Дата реєстрації інформації

 

 

 

 

 

 

ВІДОМОСТІ про електромережу

Власник (користувач) _______________________________________________________      01

Міністерство (відомство), концерн, асоціація____________________________________     02

Найменування галузі_______________________________________________________      03

Юридична  адреса власника (користувача) ____________, телефон  ____________      04

Форма  власності: державна, комунальна, колективна, приватна __________________      05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              (потрібне підкреслити)

Тип електромережі________________________________________________________       06

Власник (користувач)________________________________________________

       (посада, прізвище, ім'я та по батькові, телефон)                     (підпис)

М.П.                                             “ _____ “ ___________________ 199 ____ р

 

Форма1.44

Код ділянки мережі

  

 

 

 Дата реєстрації інформації

 

 

 

 

 

ВІДОМОСТІ про ділянку електромережі

Місцезнаходження ділянки _____________________

____________________________________

01   

                    (наймен-ня вулиці або планув, одиниці, під/над якою прокладено ділянку)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Довжина,, м

 

Довжина,м _______________________________________________________________________    

 

прокладки (лінії) ___________________________________________________________________

 

02

Тип прокладки (лінії) _______________________________________________________________ 03   

 

 

 

>еріз кабеля, кв. мм

03

Переріз кабеля, кв.мм______________________________________________________________ _____________________________________________________________________________04

 

04

Мар

а кабеля_____________________________________________________________________

05

Матеріал жили(проводу) кабеля ____________________________

________________________

06

 Матеріал опори ___________________________________________________________________

кладення кабеля,

07

 Глибина закладення кабеля, м ______________________________________________________

08

 Відсоток зносу ____________________________________________________________________

 Напруга

 Напруга, кВ

 Відсоток зносу  ________________________________________________________

___________

09

 Напруга, кВ _____________________________________________________

________________  

10

 Активний опір, Ом ________________________________________________________________

11

 

 Впасник (користувач)_________________________________________________

                      (посада, прізвище, ім’я та по батькові, телефон)   (підпис)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                М.П.                       “ _____” _______________ 199 __  р

 

Форма1.45

Код вузла мережі

 

Дата реєстрації  інформації

 

 

 

 

 

В І Д О М О С Т І про вузол електромережі

Навантаження, кВт_______________________________________________________            01

Кількість зосереджених споживачів, од. ______________________________________           02

 Власник (користувач)   ________________________________________________________

                    (посада, прізвище, ім'я та по батькові, телефон)      (підпис)

          М.П.                                                 “ ----” ---------------- 199 ___ р

Форма1.46

Дата реєстрації інформації

 

 

 

СХЕМА злектромережі

СХЕМА

 

 

 

     

   Код ділянки

   Переріз,

     кв.мм

   Напруга, кВ

 

    Ко

 в

зла

 Навантаження,

         кВт

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Форма1.47

 

Дата реєстрації інформації

 

 

КАТАЛОГ координат вузлів електромережі

      Код вузла

                  Координати

 

             Х

             У

Рахував___________________________________   “ ____ “ __________ 199 ___ р.

                                      (прізвище,  ім'я та по батькові)

Перевірив ___________________________________ “ _____ “ _________ 199 ___ р.

                                             (прізвище,  ім'я та по батькові)

 

 

Форма1.48

Дата реєстрації інформації

 

 

 

ПАСПОРТ вулично-дорожньої мережі

Складений"____ “ _____________________ 199 ____ року

 

Форма1.49

Дата реєстрації інформації

 

 

О П И С документів паспорта вулично-дорожньої мережі

                                                          Назва документу

    Рядок

   Кількість

   листів      

Відомості про вулично-дорожню мережу

1

1

Відомості про ділянку вулично-дорожньої мережі

2

 

Відомості про вузол вулично-дорожньої мереж

 

3

 

Схе

а в

лично-д

ро

ньої мережі

4

1

Каталог координат вузлів вулично-дорожньої мережі

5

1

Інші документи

6

 

Примітки:

 

 

 

Форма1.50

Дата реєстрації інформації

 

 

 

 

 

ВІДОМОСТІ про вулично-дорожню мережу

Власник (користувач)_________________________________________ ___ ____         01                 

Міністерство (відомство), концерн, асоціація________________ _________________    02

Найменування галузі______________________________________________________     03

Юридична  адреса власника (користувача)_________________телефон _____        04

Форма  власності: державна, комунальна, колективна, приватна ___________        05         

                                                               (потрібне підкреслити)

 Тип елемента вулично-дорожньої мережі  _______________________       06

 Найменування вулично-дорожньої мережі  ___________________________       07

Власник (користувач)________________________________________________

       (посада, прізвище, ім'я та по батькові, телефон)                     (підпис)

М.П.                                             “ _____ “ ___________________ 199 ____ р

 

Форма1.51

Код ділянки мережі

 

Дата реєстрації інформації

 

 

В І Д О М О С Т І про ділянку вулично-дорожньої мережі

Місцезнаходження ділянки___________________________________________        01

               (наймен-ня вулиці початку і кінця д-ки або півої іправої  планув. од.)

Довжина, м_______________________________________________________        02

Матеріал покриття______________________________________________________       03

Категорія________________.__________________________________ _________       04

Ширина в червоних лініях, м_____________________________________________       05

Ширина проїзної частини, м_______________________________________________      06

Тип поперечного профілю  _______________________________________________      07

Технічний стан (відсоток зносу)  ____________________________________________     08

Інтенсивність руху, од./год.: легковий, вантажний (за видом) транспорт  _________       09                      

                                                                     (потрібне підкреслити)

Наявність і вид позавуличного переходу: наземний, підземний__________________      10

                                                                     (потрібне підкреслити)

 Наявність маршрутів громадського транспорту: трамвай, тролейбус,  автобус _______       11                            

                                                              (потрібне підкреслити)

Вид  відведення поверхневих  вод: дощова  каналізація, поверхневе відведення ______    12

                                                           (потрібне підкреслити)

Наявність і вид освітлення: відсутнє, одностороннє, двостороннє ___________________   13

                                                                      (потрібне підкреслити)

Власник (користувач)_____________________________________________

                         (посада, прізвище, ім'я та по батькові, телефон)   (підпис)

М.П.                 «____» ______________________  199 ___ р

 

Форма1.52

Код вузла мережі    

 

Дата реєстрації інформації

 

ВІДОМОСТІ про вузол вулично-дорожної мережі

Загальна площа, кв.м _________________________________________________              01    

Матеріал покриття ____________________________________________________             02

Відсоток зносу  _________________________________________________________             03

Вид регулювання: регульований, нерегульований  ___________________             04

                                                          (потрібне підкреслити)

Відповідальний за технічний і санітарний стан _______________________    ________________    

          ( посада, прізвище, ім’я та по батькові, телефон)                              (підпис)

М.П.           “ ____ “ ___________________  199 __ р

 

Форма1.53

Дата реєстрації інформації

 

СХЕМА

вулично-дорожньої мережі

Код ділянки

Ширина в червоних лі­ніях,   

         м

Пропускна               

здатність, од./год

                           

Код вузла

Пропускна здатність,

од./год.

 

 

 

 

 

 

 

 

Форма1.54

Дата реєстрації інформації

 

КАТАЛОГ координат вузлів вулично-дорожньої мережі

Код вузла

Координати

Х

У

Рахував ____________________________________ “ _________________________ 199  ___ р.

                                (прізвище, ім'я та по батькові)

Перевірив ___________________________“ ______ “ ____________________   199    ____  р.

                               (прізвище, ім'я та по батькові)

 

Додаток  2 (обов'язковий)

СХЕМИ ЗОНУВАННЯ  ТЕРИТОРІЇ НАСЕЛЕНОГО ПУНКТУ

СХЕМА  "Інженерно-геологічна ситуація території населеного пункту"

1.Рельєф

    -  перевищення  відміток рельєфу над рівнем моря, м

    -  ухил поверхні,%

2.Грунти    

    -  осідання грунту (тип)

    -  нормативний тиск на грунт, кг/кв, см

    -  потужність просадочного шару, м

3.Підтоплюваність   

    -  рівень грунтових вод, м   

    -  можливість підтоплення грунтовими водами,% 

    -  висота шару підтоплення, м

4.Затоплюваність

   -  можливість затоплення паводковими водами,%   

   -  висота шару затоплення, м

5.Заболоченість   

    -  товщина шару  торфовища, м

6.Зсуви   

    -  міра активності зсувів   

    -  потужність зсувів

7.Карст   

    -міра активності карсту    

   -  глибина карстових воронок, м

8.  Яри   

     -  глибина ярів, м   

     -  інтенсивність росту ярів

 9.Заторфованість    

     -  товщина шару  торфу, м

10.Гірські виробки   

     -  очікуваність утворення провалів і зсувів

     -  тип порушення територій 

11.Селі

      -  міра сельоносності територій    

      -  винос твердого стоку,    

         тис.куб.м/кв.км площі басейну

12.Сейсмічність, бали

13.Межа  залягання корисних копалин

СХЕМА  "Функціональне зонування території населеного пункту"

Межі функціональних  зон

 1.Сельбищних   

     -   житлової забудови   

    -   громадських центрів

    -  озеленених територій загального користування  

   2.Виробничих       

      -  промислових     

      -  зовнішнього транспорту      

      -  наукових і науково-виробничих      

      -  комунально-складських   

 3.Ландшафтно-рекреаційних    

      -  масового відпочинку      

      -  курортних    

      -   ландшафтів, що охороняються

СХЕМА   "Екологічне зонування території населеного пункту"

1.Межі зон різного розміру збитків здоров'ю населення (млн.крб.) від:

     -  забруднення повітря хімічними речовинами   

     -  забруднення повітря радіоактивними речовинами   

     -  забруднення повітря пилом   

     -  електромагнітного випромінювання   

     -  підвищеного рівня шуму   

     -  забруднення грунтово-роспинного покриву хімічними речовинами    

     -  забруднення грунтово-рослинного покриву радіоактивними речовинами   

     -  забруднення грунту радіоактивними речовинами

2.Межі зон різного розміру впливу на домашню худобу:   

     -  забруднення повітря хімічними речовинами   

     -  забруднення повітря радіоактивними речовинами   

     -  забруднення повітря пилом   

     -  електромагнітного випромінювання    

     -  підвищеного рівня шуму   

      -  забруднення грунтово-рослинного покриву хімічними речовинами   

      -  забруднення грунтово-рослинного покриву радіоактивними речовинами   

      -  забруднення грунту радіоактивними речовинами

3.Межі зон різного розміру впливу на сільськогосподарські культури:    

     -  забруднення повітря хімічними речовинами   

     -  забруднення повітря радіоактивними речовинами   

     -  забруднення повітря пилом    

     -  електромагнітного випромінювання   

     -  підвищеного рівня шуму   

     -  забруднення грунтово-рослинного покриву хімічними речовинами    

     -  забруднення грунтово-рослинного покриву радіоактивними речовинами   

     -  забруднення грунту радіоактивними речовинами

4.Придатність водотоку (водойми):   

    -для водопостачання   

   -  для рекреаційних цілей    

   -  для рибогосподарських цілей

5.Придатність підземних вод для водопостачання.

СХЕМА   "Історико-культурне зонування території населеного пункту"

1.Об'єкти різної історико-культурної цінності

 2. Охоронні зони вказаних об'єктів

 3.Зони регулювання забудови

 

Додаток  З (обов'язковий)

ВИХІДНІ ФОРМИ ДОКУМЕНТІВ З УЗАГАЛЬНЕНИМИ ДАНИМИ

Узагальнення даних про кожний вид об'єктів по населеному пункту і населених пунктах району в цілому проводиться в формах звітності4.1—4.4.

Узагальнення даних про кожний вид об'єктів, які знаходяться в населених пунктах, по області та Україні в цілому проводиться у формах звітності4.5—4.8.Можливо також проводити узагальнення в розрізі міських та сільських поселень області (України) за аналогічними формами.

Крім цього, може складатися зведений звіт про кожний вид об'єктів по області (Україні) і розрізі районів (областей) в формах4.9—4.16.

 

Форма3.1

Звіт про наявність та розподіл земель населеногопункту (населених пунктів району)   ____________________________________________________________________________

(найменування)

на “ ____ “ ____________________   199  ___    року

 

Найменування видів

використання  земель

Р

я

д

о

к

П

п

о

щ

а,

кв. м

                                                   в тому числі

знаходиться

у власності

надана у користування

державній

колективній

приватній

постійне

тимчасове

оренда

ЗЕМЛІ В МЕЖАХ НАСЕЛЕНОГО ПУНКТУ

1

 

 

 

 

 

 

 

Сельбищна  територія

2

 

 

 

 

 

 

 

Виробнича  територія

3

 

 

 

 

 

 

 

Ландшафтно-рекреаційна  територія

4

 

 

 

 

 

 

 

Землі  житлової забудови

5

 

 

 

 

 

 

 

     садибної

6

 

 

 

 

 

 

 

     несадибної  малоповерхової

7

 

 

 

 

 

 

 

     несадибної багатоповерхової

8

 

 

 

 

 

 

 

 Землі громадської  забудови

9

 

 

 

 

 

 

 

     установ та організацій освіти,  

     виховання,  підготовки кадрів

10

 

 

 

 

 

 

 

     науково-дослідних, проектних,

     конструкторських організацій

11

 

 

 

 

 

 

 

    адміністративно-управлінських, гро-

    мадських, фінансових, кредитних,

    страхувальних організацій

12

 

 

 

 

 

 

 

     установ охорони здоров'я та соці­

     ального забезпечення

ІЗ

 

 

 

 

 

 

 

     організацій фізкультури і спорту

14

 

 

 

 

 

 

 

     культурно-просвітницьких та

     видовищних установ

15

 

 

 

 

 

 

 

     організацій торгівлі та громад­-

     ського харчування

16

 

 

 

 

 

 

 

     організацій комунально-побутового

     обслуговування

17

 

 

 

 

 

 

 

     релігійних установ

18

 

 

 

 

 

 

 

     багатофункціональних  будинків

19

 

 

 

 

 

 

 

Землі внутрішньоміського транспорту

20

 

 

 

 

 

 

 

Землі зелених насаджень загального користування

21

 

 

 

 

 

 

 

Землі промисловості

22

 

 

 

 

 

 

 

Землі зовнішнього транспорту

23

 

 

 

 

 

 

 

     залізничного

24

 

 

 

 

 

 

 

     автомобільного

25

 

 

 

 

 

 

 

     водного

26

 

 

 

 

 

 

 

     повітряного

27

 

 

 

 

 

 

 

     трубопровідного

28

 

 

 

 

 

 

 

Землі організацій зв'язку

29

 

 

 

 

 

 

 

Землі організацій телебачення

30

 

 

 

 

 

 

 

Землі організацій радіомовлення

31

 

 

 

 

 

 

 

Землі оборони

32

 

 

 

 

 

 

 

Комунально-складські землі

33

 

 

 

 

 

 

 

      комунальних підприємств

34

 

 

 

 

 

 

 

     складів і баз

35

 

 

 

 

 

 

 

     кладовищ

36

 

 

 

 

 

 

 

     об'єктів інженерного забезпечення,

     санітарної очистки та благоустрою

37

 

 

 

 

 

 

 

     гаражно-будівельних кооперативів

38

 

 

 

 

 

 

 

Землі сільськогосподарського використання

39

 

 

 

 

 

 

 

     сільгоспугіддя

40

 

 

 

 

 

 

 

     рілля

41

 

 

 

 

 

 

 

      багаторічні насадження

42

 

 

 

 

 

 

 

 

     сінокоси

43

 

 

 

 

 

 

 

 

     пасовища

44

 

 

 

 

 

 

 

 

     городи

45

 

 

 

 

 

 

 

 

     землі сільськогосподарських

     підприємств

46

 

 

 

 

 

 

 

 

     з них:

            землі дослідних господарств

47

 

 

 

 

 

 

 

 

            землі сортонасінницьких станцій

48

 

 

 

 

 

 

 

 

            землі підсобних господарств

49

 

 

 

 

 

 

 

 

     землі особистих підсобних господарств

50

 

 

 

 

 

 

 

 

     землі дачно-будівепьних, садівниць­ких

     кооперативів і дач громадян

51

 

 

 

 

 

 

 

 

Землі природоохоронного  призначення

52

 

 

 

 

 

 

 

 

     заповідники

53

 

 

 

 

 

 

 

 

     національні парки

54

 

 

 

 

 

 

 

 

     зоологічні парки

55

 

 

 

 

 

 

 

 

     дендропарки

56

 

 

 

 

 

 

 

 

     парки-пам'ятники садово-паркового

     мистецтва

57

 

 

 

 

 

 

 

 

     ботанічні сади

58

 

 

 

 

 

 

 

 

     заказники

59

 

 

 

 

 

 

 

 

     заповідні урочища, пам'ятники природи

60

 

 

 

 

 

 

 

 

 Землі оздоровчого призначення

61

 

 

 

 

 

 

 

 

      курорти, санагоріі-профілакторії

62

 

 

 

 

 

 

 

 

     які мають природні пікувальні фактори

63

 

 

 

 

 

 

 

 

Землі рекреаційного призначення

64

 

 

 

 

 

 

 

 

Землі історико-культурного призначення

65

 

 

 

 

 

 

 

 

Землі лісовою фонду

66

 

 

 

 

 

 

 

 

Землі водного фонду

67

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Землі резерву

68

 

 

 

 

 

 

 

                     

 

 

Форма3.2

Звіт про наявність та розподіл будинків (споруд)  населеного пункту (населених пунктів району)        ________________________________________________________________________________

( найменування населеного пункту,району)

на “ _____ “ _________________ 199 __ року

Найменування видів

використання будинків

(споруд)

Р

я

д

о

к

За­гальна площа, тис. кв.м

в  тому числі розподіл, кв.м

за кількістю поверхів

за матеріалом стін

 

 

 

1

2-3

4-5

9

10-16

п

о

н

а

д

16

цег-

ла

і

бло-

ки

п

а

н

е

л

і

моно-

літний

залі-

зобе-

тон

д

е

р

е

в

о

к

а

м

і

н

ь

інші

матеріали

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Житлові

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Промислочо-виробничі

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адміністративні

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лікувально-профілактичні

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відпочинку та туризму

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спортивні

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учбові

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дошкільного виховання

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Позашкільного виховання

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Клубні

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бібліотеки

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музеї і виставки

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Видовищні

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Побутового обслуговування

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комунальні

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Торгівельні

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Громадського харчування

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Науково-дослідні, проектні, конструкторські

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соціального забезпечення

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Транспортні

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інженерні

21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зв'язку

22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Складські

23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Багатофункціональні

24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продовження форми3.2

Найменування видів

використання будинків

(споруд)

Р

я

д

о

к

в тому числі  розподіл , кв.м

за  інженерним обладнанням

з  причин

непридатності для

використання

водопро­водом

гарячим водопос­тачанням

каналіза-ціїю

центр. опа­ленням

г

а

з

о

м

електр. освіт­ленням

ава­рійні, ветхі

рогміщені у непристосо-ваних будин­ках

(спору­дах)

                                 1

  2

      16

       17

        18

      19

 20

      21

   22

          23

Житлові

 1

 

 

 

 

 

 

 

 

Промислово-виробничі

 2

 

 

 

 

 

 

 

 

Адміністративні

 3

 

 

 

 

 

 

 

 

Лікувально-профілактичні

 4

 

 

 

 

 

 

 

 

Відпочинку та туризму

 5

 

 

 

 

 

 

 

 

Спортивні

 6

 

 

 

 

 

 

 

 

Учбові

 7

 

 

 

 

 

 

 

 

Дошкільного виховання

 8

 

 

 

 

 

 

 

 

Позашкільного виховання

 9

 

 

 

 

 

 

 

 

Клубні

10

 

 

 

 

 

 

 

 

Бібліотеки

11

 

 

 

 

 

 

 

 

Музеї і виставки

12

 

 

 

 

 

 

 

 

Видовищні

13

 

 

 

 

 

 

 

 

Побутового обслуговування

14

 

 

 

 

 

 

 

 

Комунальні

15

 

 

 

 

 

 

 

 

Торгівельні

16

 

 

 

 

 

 

 

 

Громадського харчування

17

 

 

 

 

 

 

 

 

Науково-дослідні, проектні,

конструкторські

18

 

 

 

 

 

 

 

 

Соціального забезпечення

19

 

 

 

 

 

 

 

 

Транспортні

20

 

 

 

 

 

 

 

 

Інженерні

21

 

 

 

 

 

 

 

 

Зв'язку

22

 

 

 

 

 

 

 

 

Складські

23

 

 

 

 

 

 

 

 

Багатофункціональні

24

 

 

 

 

 

 

 

 

Продовження форми3.2

Найменування видів

використання будинків

(споруд)

Р

я

д

о

к

в тому числі розподіл, кв.м

Обсяг незавершеного

будівництва, тис.кв.м

    за формою власності

   за правовим

   відношенням

дер­жавна

кому-наль-на

ко-пек-тивна

при­ватна

влас­ність

корис-туван-ня

орен­да

                                1

  2

   24

   25

   26

   27

   28

   29

  ЗО

                           ЗІ

Житлові

  1

 

 

 

 

 

 

 

 

Промислово-виробничі

  2

 

 

 

 

 

 

 

 

Адміністративні

  3

 

 

 

 

 

 

 

 

Лікувально-профілактичні

  4

 

 

 

 

 

 

 

 

Відпочинку та туризму

  5

 

 

 

 

 

 

 

 

Спортивні

  6

 

 

 

 

 

 

 

 

Учбові

  7

 

 

 

 

 

 

 

 

Дошкільного виховання

  8

 

 

 

 

 

 

 

 

Позашкільноговиховання

  9

 

 

 

 

 

 

 

 

Клубні

10

 

 

 

 

 

 

 

 

Бібліотеки

11

 

 

 

 

 

 

 

 

Музеї і виставки

12

 

 

 

 

 

 

 

 

Видовищні

13

 

 

 

 

 

 

 

 

Побутового обслуговування

14

 

 

 

 

 

 

 

 

Комунальні

15

 

 

 

 

 

 

 

 

Торгівельні

16

 

 

 

 

 

 

 

 

Громадського харчування

17

 

 

 

 

 

 

 

 

Науково-досліді, проектні, конструкторські

18

 

 

 

 

 

 

 

 

Соціального забезпечення

19

 

 

 

 

 

 

 

 

Транспортні

20

 

 

 

 

 

 

 

 

Інженерні

21

 

 

 

 

 

 

 

 

Зв'язку

22

 

 

 

 

 

 

 

 

Складські

23

 

 

 

 

 

 

 

 

Багатофункціональні

24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Форма3.3

Звіт про інженерні мережі населеного пункту (населених пунктів району)         __________________________________________________________________________

(найменування  населеногопункту, району)

на “ ____ “ ________________ 199 ___ року

 

Вид мереж

Рядок

Довжина мережі*, км

Питома вага мереж, які знаходяться в аварійному стані,%

   магістральної

       вуличної

    внутрішньо-­ 

   квартальної і

   внутрішньо-

      ­дворової

Водопровідні

             1

 

 

 

 

Каналізаційні

             2

 

 

 

 

Теплові

             3

 

 

 

 

Газові

             4

 

 

 

 

Електричні

             5

 

 

 

 

 *  Для  водопровідних, каналізаційних, газових мереж - одиночна протяжність, для теплових -  в двотрубному вимірі

 

 

 

Форма3.4

Звіт про вулично-дорожню мережу насе­леного пункту (населених пунктів району)     ____________________________________________________________________

(найменування населеного пункту:, району)

на  “ ____ “ _______________ 199 ___ року

 

Загальна протяж­ність

ВДМ, км

в тому числі

Загальна

протяж­ність ВДМ, за-безпеченої штучним

освітлен-ням,

км

Загальна

протяж­ність ВДМ. забезпе­ченої во-

достоком,

км

Загальна

протяж­ність ВДМ в черво­них лініях, тис..кв..м

в т.ч.

ВДМ з твердим покрит­тям,

тис. кв..м

з неї з

удоскона­леним по­криттям, тис..кв..м

магістра­лей загально-

­міського

значення

ВДМ, яка має твер-

де покриття,

км

з неї з удоскона-

леним по­криттям,

км

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Форма3.5

Звіт про наявність та розподіл земель  населених пунктів області (України)                              _________________________________________________________________________________

                                          (найменування області)

на “ _____ “ ________________ 199 ___ року

 

 

 

Найменування видів

використання земель

Р

я

д

о

к

 

П

л

о

щ

а,

кв.м

 

 

тому числі

знаходиться

у власності

надана у користування

державній

колективній

приватній

постійне

тимчасове

оренда

  ЗЕМЛІ В МЕЖАХ НАСЕЛЕНОГО

  ПУНКТУ

1

 

 

 

 

 

 

 

 Сельбищна територія

2

 

 

 

 

 

 

 

 Виробнича територія

3

 

 

 

 

 

 

 

 Ландшафтно-рекреаційна територія

4

 

 

 

 

 

 

 

 Землі житлової забудови

5

 

 

 

 

 

 

 

        садибної

6

 

 

 

 

 

 

 

       несадибної малоповерхової

7

 

 

 

 

 

 

 

       несадибної багатоповерхової

8

 

 

 

 

 

 

 

Землі  громадської забудови 

9

 

 

 

 

.

 

 

установ та організації освіти, виховання, підготовки  кадрів науково- дослідних, проектних,  конструкторських        організацій

10

 

 

 

 

 

 

 

адміністративно-управлінських, громадських, фінансових, кредитних, страхувальних організацій

11

 

 

 

 

 

 

 

установ охорони здоров”я  та соціаль ного забезпечення, організзацій фізкультури і спорту

12

 

 

 

 

 

 

 

культурно-просвітницьких та видовищних установ

13

 

 

 

 

 

 

 

підприємств та організацій торгівлі,

громадського харчування, комунально-

побутового обслуговування

14

 

 

 

 

 

 

 

релігійних установ

15

 

 

 

 

 

 

 

багатофункціональних будинків   

16

 

 

 

 

 

 

 

Землі внутрішньоміського транспорту

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продовження форми3.5

 

Найменування видів

використання земель

Р

я

д

о

к

 

П

л

о

щ

а,

кв.м

 

 

тому числі

знаходиться

у власності

надана у користування

державній

колективній

приватній

постійне

тимчасове

оренда

Землі зелених насаджень загального

користування

18

 

 

 

 

 

 

 

Землі промисловості

19

 

 

 

 

 

 

 

Землі зовнішнього транспорту

20

 

 

 

 

 

 

 

         залізничного

21

 

 

 

 

 

 

 

         автомобільного

22

 

 

 

 

 

 

 

         водного

23

 

 

 

 

 

 

 

         повітряного

24

 

 

 

 

 

 

 

         трубопровідного

25

 

 

 

 

 

 

 

Землі організацій телебачання, радіо­мовлення   і зв'язку

26

 

 

 

 

.

 

 

Землі оборони

27

 

 

 

 

 

 

 

Комунально-складськіземлі

28

 

 

 

 

 

 

 

Землі сільськогосподарського використання

29

 

 

 

 

 

 

 

         сільгоспугіддя

30

 

 

 

 

 

 

 

         землі сільськогосподарських підпри-

         ємств

31

 

 

 

 

 

 

 

         землі особистих підсобних госпо­дарств

32

 

 

 

 

 

 

 

         землі дачно-будівельних, садівниць­ких   

          кооперативів і дач громадян

33

 

 

 

 

 

 

 

Землі природоохоронного призначення

34

 

 

 

 

 

 

 

Землі оздоровчого призначення

35

 

 

 

 

 

 

 

Землі рекреаційного призначення

36

 

 

 

 

 

 

 

Землі історико-культурного призна­чення

37

 

 

 

 

 

 

 

Землі лісового фонду

38

 

 

 

 

 

 

 

Землі водного фонду

39

 

 

 

 

 

 

 

Землі резерву

40

 

 

 

 

 

 

 

 

Форма3.6

Звіт про наявність та розподіл будинків (спо­руд) населених пунктів області (України)          ____________________________________________________________________

                          (найменування області)

на “ ____ “ ____________________ 199 ___  року

Найменування видів

використання будинків

(споруд)

Р

я

д

о

к

За- гальна, пло­ща, тис. кв.м

в тому числі розподіл

за кількістю поверхів

за матеріалом стін

1

2-3

4-5

9

10-16

по­над 16

цегла, пане­лі, блоки, монолітний залізобетон

д

е

р

е

в

о

к

а

м

і

н

ь

інші мате-

ріа­ли

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Житлові

  1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Промислово-виробничі

  2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адміністративні

  3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Громадські

  4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Транспортні

  5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інженерні

  6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комунальні

  7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зв'язку

  8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Складські

  9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Культові

 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Багатофункціональні

 11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продовження форми3.6

Найменування видів

використання будинків

(споруд)

Р

я

д

0

к

в тому числі розподіл

за інженерним обладнанням

з причин

непридатності для

використання

водопрово-

дом

гарячим

водопоста-

чанням

каналізаці-

єю

центр.

опален-

ням

г

а

з

о

м

електр.

освітлен-

ням

аварій-

ні,

ветхі

розміщені у

непристосова-

них будинках

(спорудах)

1

2

14

15

16

17

18

19

20

21

Житлові

 1

 

 

 

 

 

 

 

 

Промислово-виробничі

 2

 

 

 

 

 

 

 

 

Адміністративні

 3

 

 

 

 

 

 

 

 

Громадські

 4

 

 

 

 

 

 

 

 

Транспортні

 5

 

 

 

 

 

 

 

 

Інженерні

 6

 

 

 

 

 

 

 

 

Комунальні

 7

 

 

 

 

 

 

 

 

Зв'язку

 8

 

 

 

 

 

 

 

 

Складські

 9

 

 

 

 

 

 

 

 

Культові

10

 

 

 

 

 

 

 

 

Багатофункціональні

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продовження форми3.6

Найменування видів

використання будинків

(споруд)

Р

я

д

о

к

в тому числі розподіл

Обсяг незавершеного будівництва, т  будівництва, тис.кв.м        т ис. кв.м

за формою власності

 

за правовим

відношенням

дер-­

жавна

ко-

му-

наль-

на

ко-

лек-

тив-

на

при-­

ватна

 

влас-

ність

ко-

рис-

ту-

вання

орен-­

да

                            1

  2

    22

  23

 24

  25

    26

    27

   28

                  29

 Житлові

  1

 

 

 

 

 

 

 

 

Промислово-виробничі

  2

 

 

 

 

 

 

 

 

Адміністративні

  3

 

 

 

 

 

 

 

 

Громадські

  4

 

 

 

 

 

 

 

 

Транспортні

  5

 

 

 

 

 

 

 

 

 Інженерні

  6

 

 

 

 

 

 

 

 

 Комунальні

  7

 

 

 

 

 

 

 

 

 Зв'язку

  8

 

 

 

 

 

 

 

 

Складські

 9

 

 

 

 

 

 

 

 

Культові

10

 

 

 

 

 

 

 

 

Багатофункціональні

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Форма  3.7

Звіт про інженерні мережі населених  пунктів області (України) 

_____________________________________________________________________________

                                                          (найменування обпасті)

на “ _____ “ _____________   199 ___ року

Вид мереж

Рядок

Довжина мережі*, км

Питома вага

мереж, які

знаходяться в

аварійному

стані,%

магістральної

вуличної

внутрішньо-

квартальної  і

внутрішньо-

­дворової

Водопровідні

              1

 

 

 

 

Каналізаційні

              2

 

 

 

 

Теплові

              3

 

 

 

 

Газові

              4

 

 

 

 

Електричні

              5

 

 

 

 

*Для водопровідних, каналізаційних, газових мереж - одиночна протяжність, для теплових-в двотрубному вимірі.

 

 

 

Форма  3.8

Звіт про вулично-дорожню мережу  насе­лених пунктів області (України)              ____________________________________________________________________________

                                          (найменуванняобласті)

 на “ _____ “  ________________  199 ____ року

Загальна протяж-

ність

ВДМ, км

 

 

 

в тому числі

Загальна

протяжність

ВДМ, за

безпече-

ної штучним

освітленням,

км

Загальна

протяжність

ВДМ,

забезпеченої

водостоком,

км

Загальна

протяжність

ВДМ

в черво­них

лініях,

тис.кв.м

в т.ч.

ВДМ з

твердим

покрит-

тям,

тис.кв.м

з неї з

удоско-

нале-

ним

 покрит-

тям,

тис.кв.м

магістра-

лей за-

гально-

міського

значення

 ВДМ, яка

 має твер-

 де по-

 криття

    км

з неї з

удоскона-

леним по-

криттям

    км

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Форма3.9

Зведений звіт про наявність та розподіл земель населених пунктів області

__________________________________________________________

                                          (майменування області)

на “ ____ “ ____________________  199 ___ року

Наймену-­

вання

району

Р

я

д

о

к

Пло­ща,

кв.м

в тому числі, кв.м

знаходиться у власності

надана у користування

державній

колективній

приватній

постійне

тимчасове

оренда

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Форма  3.10

Зведений звіт про наявність та розподіл будинків (споруд) населених пунктів області 

___________________________________________________________________

                                                   (найменування області)

на “ _____ “ ____________________ 199 ___ року

Наймену­вання

району

 

Р

я

д

о

к

 

Загальна

площа,

тис..кв.м

в тому числі розподіл

за матеріалом стін

за інженерним обладнанням

цегла, панелі,

блоки,

монолітний

залізобетон

Д

е

р

е

в

о

К

а

м

і

н

ь

інші

мате-

ріали

во-

до-

про-

во-

дом

гарячим

водо-

поста-

чанням

кана-

ліза-

цією

центр.

опа-

лен-

ням

г

а

з

о

м

елек-тр.

ос-

віт-

лен-

ням

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продовження форми3.10

Найменування

району

Р

я

д

о

к

в тому числі розподіл

Об'єм незавер-

шеного

будівництва,

тис..кв..м

з причин непридатності

для використання

за формою власності

за правовим

відношенням

аварійні,

ветхі

розміщені у

непристосо-

ваних Бу-

динках..

(спорудах)

дер-

жав-

на

ко-

му-

наль-

на

ко-

лек-

тив-

на

при-

ват-

на

влас-

ність

ко-

ристу-

вання

о

Р

е

н

д

а

1

2

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Форма  3.11

Зведений звіт про інженерні мережі населених пунктів області                                                    ________________________________________________________________________

                                                     (найменування області)

на   “ _____ “ ___________________ 199 ____ року

Найменування

району

Р

я

д

о

к

ВОДОПРОВІДНІ МЕРЕЖІ

 

Довжина мережі*, км

Питома вага мереж, які знаходяться в аварійному

стані,%

 

    магістральної

         

        вуличної

внутрішньоквар-тальної і внут­рішньодворової

 

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

Найменування

району

Р

я

д

о

к

КАНАЛІЗАЦІЙНІ МЕРЕЖІ

Довжина мережі*, км

Питома вага мереж, які знаходяться в аварійному

стані,%

магістральної

вуличної

внутрішньоквар­тальної і внут­рішньодворової

1

2

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

                       
 

 

 

Найменування

району

Р

я

д

о

к

ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ

Довжина мережі*, км

Питома вага мереж, які знаходяться в аварійному

стані,%

магістральної

вуличної

внутрішньоквар­тальної і внут­рішньодворової

1

2

11

12

13

14

 

 

 

 

 

 

 

 

Найменування

району

Р

я

д

о

к

ГАЗОВІ МЕРЕЖІ

Довжина мережі*, км

Питома вага мереж, які знаходяться в аварійному

стані,%

магістральної

вуличної

внутрішньоквар-тальноїі внут­рішньодворової

1

2

15

16

17

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Найменування

району

Р

я

д

о

к

ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ

Довжина мережі*, км

Питома вага мереж, які

знаходяться в аварійному

стані, %

магістральної

вуличної

внутрішньоквар-тальної і внут-рішньодворової

1

2

19

20

21

22

* Для водопровідних, канапізаційнмх, газових мереж  -  одиночна протяжність, для теплових- в  двотрубному вимірі

 

 

Форма  3.12

Зведений звіт провулично - дорожні  мережі  населених пунктів області   ____________________________________________________________________________

                                                 (найменування області)

на “ ___ “ ________________________   199 ___ року

 

Найме-

нуван-

ня

району

Р

я

д

о

к

 

 

 

 

Загаль-на

про-

тяж-

ність

ВДМ,

км

в  тому числі

Загальна

протяж-

ність

ВДМ.

забезпе-

ченої

штучним

освітлен-ням,

км

 

Загаль-

на про-

тяжність

ВДМ,

забезпе-

ченої

штучним

водосто-

ком,

км

Загаль-

на пло-

ща ВДМ

в черво-

них ліні-

ях,

тис.кв.км

в т.ч.

ВДМ з

твер-

дим

пок-

рит-

тям,

тис.

кв.м

з неї з

удоско-

нале-

ним

покрит-

тям,

тис.кв.м

мгістра-

лей за-

гально-

міського

значення,

км

ВДС, яка

має твер-

де по-

криття,

км

з неї з

удоскона-

леним по-

криттям,

км

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Форма  3.13

 ЗВЕДЕНИЙ  ЗВІТ про наявність і розподіл земель населених пунктів України     

  на''___''__________________199___року

 

Р

я

д

о

к

 

Пло­ща,

 

кв. м

в тому числі

знаходиться у власності

надана у користування

державній

колективній

приватній

постійне

тимчасове

оренда

Республіка Крим

 1

 

 

 

 

 

 

 

Вінницька

 2

 

 

 

 

 

 

 

Волинська

 3

 

 

 

 

 

 

 

Дніпропетровська

 4

 

 

 

 

 

 

 

Донецька

 5

 

 

 

 

 

 

 

Житомирська

 6

 

 

 

 

 

 

 

Закарпатська

 7

 

 

 

 

 

 

 

Запорізька

 8

 

 

 

 

 

 

 

Івано-Франківська

 9

 

 

 

 

 

 

 

Київська

10

 

 

 

 

 

 

 

Кіровоградська

11

 

 

 

 

 

 

 

Луганська

12

 

 

 

 

 

 

 

Львівська

13

 

 

 

 

 

 

 

Миколаївська

14

 

 

 

 

 

 

 

Одеська

15

 

 

 

 

 

 

 

Полтавська

16

 

 

 

 

 

 

 

Рівненська

17

 

 

 

 

 

 

 

Сумська

18

 

 

 

 

 

 

 

Тернопільська

19

 

 

 

 

 

 

 

Харківська

20

 

 

 

 

 

 

 

Херсонська

21

 

 

 

 

 

 

 

Хмельницька

22

 

 

 

 

 

 

 

Черкаська

23

 

 

 

 

 

 

 

Чернівецька

24

 

 

 

 

 

 

 

Чернігівська

25

 

 

 

 

 

 

 

м. Київ

26

 

 

 

 

 

 

 

м. Севастополь

27

 

 

 

 

 

 

 

Україна

28

 

 

 

 

 

 

 

 

Форма 3.14

ЗВЕДЕНИЙ ЗВІТ

про наявність і розподіл будинків (споруд)населених пунктів України

на “ ____” __________________ 199 __ року

Наймену­вання

району

 

Р

я

д

о

к

 

Загальна

площа,

тис..кв.м

в тому числі розподіл

за матеріалом стін

за інженерним обладнанням

цегла, панелі,

блоки,

монолітний

залізобетон

Д

е

р

е

в

о

К

а

м

і

н

ь

інші

мате-

ріали

во-

до-

про-

во-

дом

гарячим

водо-

поста-

чанням

кана-

ліза-

цією

центр.

опа-

лен-

ням

г

а

з

о

м

елек-тр.

ос-

віт-

лен-

ням

Республіка Крим          1

  1

               3

              4

  5

   6

       7

     8

          9

      10

      11

 12

     13

Вінницька 

 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Волинська

 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дніпропетровська

 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Донецька

 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Житомирська

 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закарпатська

 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Запорізька

 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Івано-Франківська

 9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Київська

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кіровоградська

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Луганська

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Львівська

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Миколаївська

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Одеська

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Полтавська

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рівненська

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сумська

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тернопільська

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Харківська

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Херсонська

21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хмельницька

22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Черкаська

23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чернівецька

24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чернігівська

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м.Київ

26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м.Севастополь

27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Україна

28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продовження форми3.14

 

Р

я

д

о

к

в тому числі розподіл

Об’ єм

незавершеного

будівництва,

тис.кв.м

з причин непри­датності для викорис­тання

за формою власності

за правовим відношенням

аварійні, ветхі

розміщені у непри­стосованих будинках (спорудах)

Д

е

р

ж

а

в

н

а

ко-

му-наль-

на

ко-лек-тив-

на

при- ват-на

 

 

 

 

 

 

в

л

а

с

н

і

с

т

ь

ко-

рис-

ту-ван-

ня

о

р

е

н

д

а

Республіка Крим

  1

       14

           15

16

    17

   18

19

 20

   21

 22

           23

Вінницька

  2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Волинська

  3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дніпропетровська

  4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Донецька

  5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Житомирська

  6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закарпатська

  7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Запорізька

  8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Івано-Франківська

  9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Київська

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кіровоградська

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Луганська

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Львівська

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Микола'івська

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Одеська

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Полтавська

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рівненська

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сумська

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тернопільська

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Харківська

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Херсонська

21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хмельницька

22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Черкаська

23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чернівецька

24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чернігівська

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Київ

26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Севастополь

27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Україна

28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Форма3.15

              ЗВЕДЕНИЙ ЗВІТ про інженерні мережі населених пунктів України

на  ''___''________________199 __року

 

Р

я

д

о

к

 

ВОДОПРОВІДНІ МЕРЕЖІ

Довжина мережі*, км

Питома вага мереж, які знаходяться в аварійному стані,%

магістральної

вуличної

внутрішньо-квартальної і внутрішньо-дворової

Республіка Крим

 1

              3

        4

                     5

                      6

Вінницька

 2

 

 

 

 

Волинська

 3

 

 

 

 

Дніпропетровська

 4

 

 

 

 

Донецька

 5

 

 

 

 

Житомирська

 6

 

 

 

 

Закарпатська

 7

 

 

 

 

Запорізька

 8

 

 

 

 

Івано-Франківська

 9

 

 

 

 

Київська

10

 

 

 

 

Кіровоградська

11

 

 

 

 

Луганська

12

 

 

 

 

Львівська

13

 

 

 

 

Миколаївська

14

 

 

 

 

Одеська

15

 

 

 

 

Полтавська

16

 

 

 

 

Рівненська

17

 

 

 

 

Сумська

18

 

 

 

 

Тернопільська

19

 

 

 

 

Харківська

20

 

 

 

 

Херсонська

21

 

 

 

 

Хмельницька

22

 

 

 

 

Черкаська

23

 

 

 

 

Чернівецька

24

 

 

 

 

Чернігівська

25

 

 

 

 

м. Київ

26

 

 

 

 

м. Севастополь

27

 

 

 

 

Україна

28

 

 

 

 

 

Продовження форми З.15

 

Р

я

д

о

к

 

КАНАЛІЗАЦІЙНІ МЕРЕЖІ

Довжина мережі*, км

Питома вага мереж, як і знаходяться в аварійному

стані,%

 

   магістральної

  вуличної

   внутрішньо-квартальної і 

    внутрішньо-дворової

Республіка Крим

 1

              7

        8

                        9

                 10

Вінницька

 2

 

 

 

 

Волинська

 3

 

 

 

 

Дніпропетровська

 4

 

 

 

 

Донецька

 5

 

 

 

 

Житомирська

 6

 

 

 

 

Закарпатська

 7

 

 

 

 

Запорізька

 8

 

 

 

 

Івано-Франківська

 9

 

 

 

 

Київська

10

 

 

 

 

Кіровоградська

11

 

 

 

 

Луганська

12

 

 

 

 

Львівська

13

 

 

 

 

Миколаївська

14

 

 

 

 

Одеська

15

 

 

 

 

Полтавська

16

 

 

 

 

Рівненська

17

 

 

 

 

Сумська

18

 

 

 

 

Тернопільська

19

 

 

 

 

Харківська

20

 

 

 

 

Херсонська

21

 

 

 

 

Хмельницька

22

 

 

 

 

Черкаська

23

 

 

 

 

Чернівецька

24

 

 

 

 

Чернігівська

25

 

 

 

 

м. Київ

26

 

 

 

 

м. Севастополь

27

 

 

 

 

Україна

28

 

 

 

 

 

Продовження форми3.15

 

Р

я

д

о

к

ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ

Довжина мережі*, км

Питома вага мереж, які знаходяться аварійному стані,%

магістральної

вуличної

внутрішньоквартальної

і внутрішньодворової

Республіка Крим

1

11

12

13

14

Вінницька

2

 

 

 

 

Волинська

3

 

 

 

 

Дніпропетровська

4

 

 

 

 

Донецька

5

 

 

 

 

Житомирська

6

 

 

 

 

Закарпатська

7

 

 

 

 

Запорізька

8

 

 

 

 

Івано-Франківська

9

 

 

 

 

Київська

10

 

 

 

 

Кіровоградська

11

 

 

 

 

Луганська

12

 

 

 

 

Львівська

13

 

 

 

 

Миколаївська

14

 

 

 

 

Одеська

15

 

 

 

 

Полтавська

16

 

 

 

 

Рівненська

17

 

 

 

 

Сумська

18

 

 

 

 

Тернопільська

19

 

 

 

 

Харківська

20

 

 

 

 

Херсонська

21

 

 

 

 

Хмельницька

22

-

 

 

 

Черкаська

23

 

 

 

 

Чернівецька

24

 

 

 

 

Чернігівська

25

 

 

 

 

м. Київ

26

 

 

 

 

м. Севастополь

27

 

 

 

 

Україна

28

 

 

 

 

 

Продовження форми  3.15

:

Р

я

д

о

к

ГАЗОВІ МЕРЕЖІ

Довжина мережі*, км

Питома вага мереж, які знаходяться в аварійному

стані, %

магістральної

вуличної

внутрішньоквартальної і внутрішньодворової

Республіка Крим

1

             15

        16

                    17

                        18

Вінницька

2

 

 

 

 

Волинська

3

 

 

 

 

Дніпропетровська

4

 

 

 

 

Донецька

5

 

 

 

 

Житомирська

6

 

 

 

 

Закарпатська

7

 

 

 

 

Запорізька

8

 

 

 

 

Івано-Франківська

9

 

 

 

 

Київська

10

 

 

 

 

Кіровоградська

11

 

 

 

 

Луганська

12

 

 

 

 

Львівська

13

 

 

 

 

Миколаївська

14

 

 

 

 

Одеська

15

 

 

 

 

Полтавська

16

 

 

 

 

Рівненська

17

 

 

 

 

Сумська

18

 

 

 

 

Тернопільська

19

 

 

 

 

Харківська

20

 

 

 

 

Херсонська

21

 

 

 

 

Хмельницька

22

 

 

 

 

Черкаська

23

 

 

 

 

Чернівецька

24

 

 

 

 

Чернігівська

25

 

 

 

 

м. Київ

26

 

 

 

 

м. Севастополь

27

 

 

 

 

Україна

28

 

 

 

 

 

Продовження форми3.15

 

Р

я

д

о

к

ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ

Довжина мережі*, км

Питома вага мереж, які знаходяться в аварійному стані,%

магістральної

вуличної

внутрішньоквартальної і внутрішньодворової

Республіка Крим

1

             19

      20

                       21

                       22

Вінницька

2

 

 

 

 

Волинська

3

 

 

 

 

Дніпропетровська

4

 

 

 

 

Донецька

5

 

 

 

 

Житомирська

6

 

 

 

 

Закарпатська

7

 

 

 

 

Запорізька

8

 

 

 

 

Івано-Франківська

9

 

 

 

 

Київська

10

 

 

 

 

Кіровоградська

11

 

 

 

 

Луганська

12

 

 

 

 

Львівська

13

 

 

 

 

Миколаївська

14

 

 

 

 

Одеська

15

 

 

 

 

Поптавська

16

 

 

 

 

Рівненська

17

 

 

 

 

Сумська

18

 

 

 

 

Тернопільська

19

 

 

 

 

Харківська

20

 

 

 

 

Херсонська

21

 

 

 

 

Хмельницька

22

 

 

 

 

Черкаська

23

 

 

 

 

Чернівецька

24

 

 

 

 

Чернігівська

25

 

 

 

 

м. Київ

26

 

 

 

 

м. Севастополь

27

 

 

 

 

Україна

28

 

 

 

 

* Для водопровідних, каналізаційних, газових мереж -  одиночна протяжність, для теплових- вдвотрубному вимірі

 

 

Форма  3.16

ЗВЕДЕНИЙ  ЗВІТ

 про вулично-дорожні мережі населених пунктів України

.                                                          на “ ___ “ __________________________ 199 ___ року

 

Р

я

д

о

к

За-галь-на  про- тяж-ність

ВДМ,

км

 

в тому числі

Загаль-

на про-

тяжність

ВДМ,

забезпе-

ченої

штучним

освіт-

ленням,

км

Загаль-

на про-

тяжність

ВДМ,

забезпе-

ченої

водосто-

ком,

км

Загаль-

на

площа

ВДМ

в черво-

них

лініях,

тис

кв.м

в т.ч.

ВДМ

з

твер-

дим

по-

крит-

тям,

тис.

кв.м

з неї з

удос-

кона-

леним

по-

крит-

тям,

тис.

кв.м

 

 

 

магістра­лей за­гально­міського значення, км

ВДМ, яка має тверде покриття, км

з неї зудоско-наленим покрит- тям ,

км

 

 

 

 

 

Республіка Крим

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вінницька

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Волинська

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дніпропетровська

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Донецька

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Житомирська

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закарпатська

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Запорізька

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Івано-Франківська

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Київська

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кіровоградська

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Луганська

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Львівська

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Миколаївська

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Одеська

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Полтавська

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рівненська

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сумська

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тернопільська

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Харківська

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Херсонська

21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хмельницька

22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Черкаська

23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чернівецька

24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чернігівська

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м.Київ

26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м.Севастополь

27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Україна

28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Додаток4(рекомендуємий)

 ВИХІДНІ ФОРМИ ДОКУМЕНТІВ

 ЗА СТАНДАРТНИМИ ЗАПИТАМИ

   Стандартні запити користувачів по кожному з об'єктів можуть бути трьох видів:    

   1.видати значення одного з показників (будь-якого), який міститься в паспорті (вихідна форма 4.1);

   2.видати значення основних показників, які міститься в паспорті (вихідні форми4.2—4.9);     

   3. видати значення всіх показників, які містяться в паспорті (вихідніформи4.10 - 4.28).   

   Зміст та форма відповіді на нестандартний запит задаються користувачем в момент  формування.   

   Прикладами  нестандартних запитів можуть бути вимоги визначити:

    -  чи знаходиться об'єкт в будь-якій з виділених зон;   

    -  які будинки (споруди) та (або) інженерні мережі розташовані на даній земельній ділянці;   

    -  яка щільність забудови ділянки;

    -  які параметри інженерних мереж, які прокладені на даній ділянці;   

    -  які об'єкти знаходяться у розпорядженні даної юридичної (фізичної) особи і які параметри даних об'єктів і ін.

    Відповідь на кожний з запитів має часову прив'язку, тобто усі запитувані дані вдаються на потрібну дату.

 

Форма4.1

ВИХІДНА ФОРМА  НА ЗАПИТ 1-го ВИДУ

(вид об'єкта)

Адреса (вупиця, номер) або код

Найме-

нування показни­ка,

од .ви м.

Значення

показника

Дата реєстрації інформації

 

 

Форма4.2

ВИХІДНІ ФОРМИ  НА ЗАПИТИ 2-го ВИДУ

         

Земельна ділянка

Адреса (вулиця, номер) або код

Площа,

кв.м

Функціо­нальне вико­ристання

Вартість, млн.крб.

Форма влас­ності

Найменування власника (користувача)

Основні реквізити документу, який підтверджує право на володіння (користування)

Дат реєст-рації

інформації

 

 

Форма4.3

Будинок (споруда)

Адреса (вулиця, номер) або код

Вид, тип, серія

Основне викорис­тання

Кількість поверхів*, од.

Загальна* площа, кв.м

Рік збуду­вання

Рік остан­нього кап. ремонту

Відсоток зносу

Балансова вартість, млн.крб.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

Продовження форми 4.3

Інженерне обладнання

Історико-

культурна

цінність

Форма

влас-

ності

Наймену-

вання

власника

(користувача)

Основні реквізити

документу, який

підтверджує право

на володіння

( користування )

Дата

реєстрації

ції

водо-

провід

кана-

ліза-

ція

газо-

поста-

чання

централі-

зоване

теплопос-

тачання

10

11

12

ІЗ

14

15

16

17

16

 *   Для споруд замість  кількості поверхів наводиться висота, замість загальної площі-довжина/ширина

 

    

Форма4.4

Водопровідна мережа

Тип ме-

ре-

жі

Код

ділянки

Місцезна­

ходження

ділянки*

Дов­жина ділян­ки, м

Діаметр, м

Шляховий відбір, л/с

Код вузла

Загальна витрата

води, л/с

Дата

реєстрації

інформації

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Заповнюється в найменування вулиці або код планувальної одиниці, під якою прокладено ділянку

 

 

Форма4.5

Каналізаційна мережа

Тип ме-

­ре-

­жі

Код

ділянки

Місцезна­

ходження

ділянки*

Дов­жина ділян­ки, м

Діаметр,

м

Наповне­ння

ко­лектора

Код

вузла

Загальні витрати

води, л/с

Дата

реєстрації

інформації

1

2

3

4

5

6

7

8

9

* Заповнюється найменування вулиці або код планувальної одиниці, під якою прокладено ділянку

 

  

Форма4.6

 Газова мережа

Тип ме­ре­жі

Код

ділянки

Місцезна-­

ходження

ділянки*

Дов­жина ділян­ки, м

Діаметр,

м

Шляховий

відбір,

куб.м/ год

Код

вузла

Загальна витрата

води, л/с

Дата реєстрації інформації

на вході,

куб.м/ год

на

виході,

куб.м/

год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

*Заповнюється найменування вулиці або код планувальної одиниці, під якою прокладено ділянку

 

Форма4.7

Теплова мережа

Тип

ме-

режі

 

Код

ділянки

 

Місцезна-

ходження

ділянки*

 

Дов­жина

ділянки,м

Діаметр,

мм

 

Шляховий

відбір, Вт

 

Код

вузла

 

Загальні витрати

Дата

реєстрації

інформації

 

 

тепла, Вт

гаря­чої

води,

п/с

 

 

       1

              2

           3

         4

            5

            6

       7

         8

         9

        10

* Заповнюється  найменування вулиці або код планувальної одиниці, під якою прокладено ділянку

 

 

Форма  4.8

Електромережа

Тип

ме­ре-

жі

Код ділянки

Місцезна-­

ходження

ділянки*

Дов-

жина ділянки

Переріз кабеля, кв. мм

Напруга,

кВ

Код

вузла

Наванта­ження,

кВт

Дата реєстрації

інформації

1

2

3

4

5

6

7

8

9

* Заповнюється  найменування вулиці або код планувальної одиниці, під якою прокладено ділянку

 

 

Форма4.9

Вулично-дорожня мережа

Найме­-

нування

вулиці

Код

ділянки

Місце­знаход­ження ділянки*

Довжина ділянки, м

Ширина в чер­воних лініях,м

Код вуз­ла

Загаль­на площа,

кв.м

Інтенсив­ність ру­ху. од./год.

Дата реєстрації

інформації

1

2

3

4

5

6

7

8

9

*  Заповнюється найменування вулиці початку і кінця ділянки або коди планувапьних одиниць, які знаходяться  ліворуч і праворуч

від  даної ділянки

 

 

ВИХІДНІ ФОРМИ НА ЗАПИТИ 3-го ВИДУ

Форма  4.10

 

Код земельної ділянки

 

Дата реєстрації інформації

 

ВІДОМОСТІ

про земельну ділянку

   Власник (користувач) _______________________________________________________________  ___________________________________________________________________________

01

   Міністерство (відомство), концерн, асоціація ____________________________________________

02

   Найменування галузі _______________________________________________________________

03

03

   Юридична  адреса власника (користувача) _____________________________________________

 

04

   _______________________________________________   тел, _____________________________

тел.

05

   Місцезнаходження земельної ділянки

           населений пункт _______________________________________________________________   

 

06

 

           адміністративний район _________________________________________________________

07

           планувальний район  ___________________________________________________________

08

           планувальна одиниця __________________________________________________________

09

           вулиця ___________________________________________,  номер ____________________

10

           функціональная зона ___________________________________________________________

11

   Земельнаділянка надана:

            на підставі______________________________________________

 

12

                                   (найменування документу, найменування організації)

             від    " ___''  __________________________199 __ року  № ____________

 

13

           на правах: власність, володіння, користування, оренда _______________________________

14

                                                         (потрібнепідкреслити)

           строком ___________________

15

           для __________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________

16

                                                                          (мета, призначення)

           форма власності: державна, колективна, приватна   _________________________________            __________________________________

 

17

                                                                          (потрібне підкреслити)

           серія державного акту  __________________________________________   №   ___________  _________________   

 

18

   Земельна ділянка вилучена (викуплена):

            на підставі ____________________________________________________________________

 

19

                                             (найменування документу, організації)

           від "__”  _________________   199 ___  року  № _____________________________________

 

20

Площа  земельної ділянки:

       відповідно до "Книги записів (реєстрації) державних актів і договорів    

       на право тимчасового користування землею (в т.ч. на умовах оренди)",   кв.м

21

* відповідно до існуючих документів на відведення ділянки, кв.м,

22

*у фактичних межах, кв.м

23

 в тому числі: під основною функцією, кв.м

24

під забудовою, кв.м

25

під твердим покриттям, кв.м

26

Ціна (оцінювальна вартість) земельної ділянки відповідно_________

(економічна  оцінка, експертна оцінна, аукціон, ін.)

27

Функціональне призначення (за містобудівною документацією)_________

28

_______________________млн.крб.  ____________    

29

Функціональне використання

30

Обладнання інженерно-транспортними мережами:   

31

Водопровід ________________________ТАК-НІ  _______________________     

32

Каналізація фекальна __________________ТАК-НІ  _____________________      

33

Каналізація дощова  ________________________  ТАК - НІ  _________

34

Локальні очисні споруди  _______________ТАК-НІ  ____________________    

35

Газопровід_______________________ТАК - НІ   _______________________    

36

Тепломережа  _____________________    ТАК-НІ  __________

37

Електромережа   ______________    ТАК-НІ   _______________________    

38

Телефонна мережа _______________    ТАК-НІ  _____________________       

39

Кабельні слабкострумні мережі  ________   ТАК-НІ  ______________________        

40

Дренажна система  _________________  ТАК-НІ  _________

41

Автомобільні дороги  _______________________  ТАК-НІ  _______

42

Під’їзні залізничні колії  _____________ ТАК - НІ  _____________________        

43

Загальна площа будинків і споруд, розташованих в межах ділянки, кв.м , в том числі:        

та, що знаходиться у розпорядженні власника (користувача), кв.м ________

44

інших юридичних  осіб______________________________________,кв.м 

45

*  Заповнюється при відсутності державного акту

 

 

 

 

 

Форма  4.11

Код земельної ділянки

 

Дата реєстрації інформації

 

ПЛАН

Земельної ділянки в ________________________________________  , по вулиці  _____________________ ______________

                                               (найменування населеного пункту)

№ _________________________________________________________      району   

 

ПЛАН

Масштаб  1:2000

                                                                   

 

Форма  4.12

Код земельної ділянки

 

Дата реєстрації інформації

 

    П Л А Н  встановлених меж

        Таблиця ліній та дирекційних кутів

 

Назва сторони

Довжина лінії

Дирекційний кут

номер точки

початку лінії

кінця лінії

       
 

 

ПЛАН

Масштаб  1:2000

 

 

                                                                      

Форма  4.13

Код будинку (споруди)

 

Дата реєстрації інформації

 

  В І Д О М О С Т І

 про будинок (споруду)

 

Власник (користувач) ____________________________________________________________________________

01

Міністерство (відомство), концерн, асоціація _________________________________________________________

02

4айменуванн  Найменування галузі _____________________________________________________________________________

03

Юридична адреса власника (користувача) ___________________________________________________________

04

______________________________________     тел. _________________________________________________

05

Місцезнаходження будинку (споруди)

населений пункт ______________________________________________________________________________

 

06

адміністративний район ________________________________________________________________________

07

планувальний район ___________________________________________________________________________

08

планувальна одиниця __________________________________________________________________________

09

вулиця ___________________________________________    номер ____________________________________

10

Будинок (споруду) надано:

на підставі __________________________________________ _________________________________________

(найменування документу, найменування _________________________________________

 

11

(найменування документу, найменування організації)

від  '' ___  ''  ______________________  199 _____року     №     _______________________________________

 

12

на правах: власність, володіння, користування, оренда  _____________________________________________

13

(потрібне підкреслити)

строком __________________ для (мета, призначення)_______________________

 

 

14

форма власності: державна, колективна, приватна _____________________________

15

Вид, (функціональне призначення) будинку (споруди) __________________________

16

Тип будинку (споруди) _______________________________________________________________________

17

Серія __________________________________________________________________________________________

18

Основне використання будинку (споруди) ____________________________________________________________

19

Метричні характеристики будинку (споруди):

кількість поверхів, од. ____________________________________________________________________________

20

довжина, м _____________________________________

21

ширина, м _________________________________________________________________________________

22

висота (глибина), м _________________________________________________________________________

23

площа забудови, кв.м        ________________________________________________________________________

24

будівельний об'єм, куб.м ____________________________________________________________________

25

площа загальна, кв.м _______________________________________________________________________

26

площа корисна, кв.м

27

в тому числі та, що знаходиться у розпорядженні власника (користувача), кв.м _____________________________________          

28

інших юридичних осіб ______________________________,  кв.м  _________________________ ____            

29

вбудовані приміщення (по видах функціонального використання):

 

30

в____________ поверсі,  _____________________  корисною площею  ___________кв.м

в____________ поверсі,  _____________________  корисною площею  ___________кв.м

31

в____________ поверсі,  _____________________  корисною площею  ___________кв.м

32

Технічний стан будинку (споруди): 

33

рік побудови_____________________________________________________________________________          

34

рік останнього капітального ремонту___

35

матеріал фундаменту  _________________________________________________________________

36

матеріал стін_____________________________________________________________________________         

37

матеріал перекриття______________________________________________________________________         

38

матеріал покриття________________________________________________________________________         

39

відсоток зносу__________________________________________

40

найменування стадії будівництва (для об'єктів, що будуються)__

41

Історико-культурна цінність будинку (споруди):

 

категорія цінності_____________________________________________

42

охоронний номер  _________________________________________________           

43

Вартісні характеристики будинку (споруди):    

 

балансова вартість, млн.крб.________________________________________         

44

оціночна вартість згідно____________________________________________млн.крб._____________        

45

Інженерне обладнання будинку (споруди): 

 

 

тип водопостачання___________________________________________________________________________          обладнання будинку (споруди): 

 

46

площа, обладнана водопроводом,  кв.м___________________________________________________________        

47

тип гарячого водопостачання____________________________________________________________________         

48

площа, обладнана гарячим  водопостачанням, кв.м___ ______________________________________________       

49

тип побутової каналізації_________________________________________________________________________      

50

площа, обладнана побутовою  каналізацією, кв.м____________________________________________________      

51

тип дощової каналізації_________________________

552

тип промислової каналізації  _______________________________________________________________________     

53

площа, обладнана промисловою   каналізацією, кв.м  _________________________________________________     

54

тип опалювання _______________________________________________________________________________        

55

опалювана площа, кв.м  _________________________________________________________________________      

56

тип газопостачання ______________________________________________________________________________    

57

тип електропостачання ________________________________________________________________   

58

тип вентиляції ________________________________________________________________________

59

наявність ванн (душових установок) _____________________________________________________

60

наявність сміттєпроводу _______________________________________________________________

61

тип транспортних комунікацій ___________________________________________________________

62

тип слабкострумних кабельних мереж ____________________________________________________

63

Вихідний документ, який підтверджує наведені відомості про будинок (споруду):

______________________________________________________

  який міститься в __________________________________________________

 складений  “ ____ “ ______________  199 ___ р.

64

Будинок (споруда) прийнято в експлуатацію на підставі _______________________

 від “ ____ “ _______________  199 ____  р.   №  _______________

65

 

Форма  4.14

Код будинку (споруди)

 

Дата реєстрації інформації

 

   П Л А Н   поповерховий

Будинку (споруди) в _____________________________  по ______________________

                                    (найменування насаленого пункту)           (найменування вулиці)

№  ___________________ ,  ___________________________________   району.

 

П Л А Н   Масштаб 1:100

 

 

 

Форма4.15 

Дата реєстрації інформації

 

 

    В І Д О М О С Т І

 про водопровідну мережу

Власник  (користувач)______________________________________________________              

01

Міністерство(відомство), концерн, асоціація

02

Найменування галузі______________________________________

03

Юридична адреса власника (користувача)____________________телефон _______________               

04

Форма власності: державна, комунальна, колективна, приватна  ____________                

05

Тип водопроводу     __________________________________________________               

06

 

Форма  4.16

Код вузла мережі

 

Дата реєстрації інформації

 

     В І Д О М О С Т І

 про ділянку водопровідної' мережі

Місцезнаходження длянки

01

Довжина, м   

02

Діаметр, м 

03

Матеріал

04

Глибина закладення,

05

Схил

06

Технічний стан: 

 

відсоток зносу

07

знаходиться  в аварійному  стані  ______________   ТАК-  НІ  ________________

08

Режим роботи

09

Шляховий  відбір, л/с

10

 

Форма4.17

Код вузла мережі

 

Дата реєстрації інформації

 

      В І Д О М О С Т І

 про вузол водопровідної мережі

Загальна витрата води, л/с ________________________________________________

01

Загальна зосереджена витрата води, л/с __________________________________________

02

Тиск, кПа _______________________________________________________________

03

Кількість зосереджених споживачів, од. ___________________________________________

04

Форма  4.18

Дата реєстрації інформації

 

     С Х Е М А

 водопровідної мережі

С Х Е М А

 

 

Код ділянки

Діаметр, м

Шляховий відбір,

л/с

 

Код

вузла

Загальна витрата води,л/с

л/с

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Форма  4.19

Дата реєстрації інформації

 

          В І Д О М О С Т І

 про каналізаційну мережу

 

Власник (користувач)_________________________________________________              

01

Міністерство (відомство), концерн, асоціація_______________________________________          

02

Найменування галузі_____________________________________________________            

03

Юридична  адреса власника (користувача)________________телефон   __________________           

04

Форма   власності: державна, комунальна, колективна, приватна   ___________________

05

Тип каналізації  _______________________________________________            

06

 

Форма  4.20

 

Код ділянки мережі

 

Дата реєстрації інформації

 

       В І Д О М О С Т І

 про ділянку каналізаційної мережі

 

Місцезнаходження ділянки _______________________________________________

01

Довжина, м _________________________________________________

02

Діаметр, м __________________________________________________________

03

Матеріал __________________________________________________________

04

Глибина закладення, м ___________________________________________________

05

Схил _______________________________________________________________

06

Технічний стан:

відсоток зносу

07

знаходиться в аварійному стані  ______________________         ТАК—НІ  _____

08

Режим роботи _________________________________________________________

09

Шляховий приплив стоку, л/с ________________________________________

10

Наповнення колектора ________________________________________________

11

Швидкість руху води в колекторі, м/с __________________________________________

12

 

Форма  4.21

Код ділянки мережі

 

Дата реєстрації інформації

 

       В І Д О М О С Т І

 про вузол каналізаційної мережі

Загальна витрата води, л/с ________________________________________________

01

Загальна зосереджена витрата води, л/с __________________________________________

02

Тиск, кПа _______________________________________________________________

03

Кількість зосереджених споживачів, од. __________________________________________________

04

  Форма  4.22                                                                                          

Дата реєстрації інформації

 

 

     С Х Е М А

 каналізаційної мережі

С Х Е М А

 

 

Код ділянки

Діаметр, м

Шляховий відбір,

л/с

 

Код

вузла

Загальна витрата води,л/с

л/с

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Форма4.23

Дата реєстрації інформації

 

 

В І Д О М О С Т І

про газову мережу

Власник (користувач)_________________________________________________              

01

Міністерство (відомство), концерн, асоціація_______________________________________          

02

Найменування галузі_____________________________________________________            

03

Юридична  адреса власника (користувача)________________телефон   __________________           

04

Форма   власності: державна, комунальна, колективна, приватна   ___________________

05

Тип газопроводу____________________________________________________________            

06

     

Форма4.24

Код ділянки мережі

 

Дата реєстрації  інформації

 

    В І Д О М О С Т І

 про ділянку газової мережі

Місцезнаходження ділянки _______________________________________________

01

Довжина, м _________________________________________________

02

Діаметр, м __________________________________________________________

03

Матеріал __________________________________________________________

04

Глибина закладення, м ___________________________________________________

05

Схил _______________________________________________________________

06

Технічний стан:

відсоток зносу

07

знаходиться в аварійному стані  ______________________         ТАК—НІ  _____

08

Режим роботи _________________________________________________________

09

Швидкість руху води в колекторі, м/с __________________________________________

10

 

Форма4.25

Код ділянки мережі

 

Дата реєстрації інформації

 

   В І Д О М О С Т І

про вузол газової мережі

Загальна витрата на вході, куб.м/год. _____________________________________________       

01

Загальна витрата на виході, куб.м/год. _________________________________________       

02

Тиск  на вході, Мпа _______________________________________________________         

03

Тиск на виході, Мпа ______________________________________________________        

04

Кількість зосереджених споживачів, од. ________________________________________       

05

 

Форма  4.26

Дата реєстрації інформації

 

 

     С Х Е М А

 газової мережі

С Х Е М А

 

Код ділянки

Діаметр, м

Шляховий відбір,       куб.м/год.

куб.м/год.л/с

 

Код

вузла

Витрата на вході,

куб.м/год.

Витрата на виході,

куб.м/год.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Форма4.27                                                                                    

Дата реєстрації інформації

 

                          

 В І Д О М О С Т І

про теплову мережу

 

Власник (користувач)_________________________________________________              

01

Міністерство (відомство), концерн, асоціація_______________________________________          

02

Найменування галузі_____________________________________________________            

03

Юридична  адреса власника (користувача)________________телефон   __________________           

04

Форма   власності: державна, комунальна, колективна, приватна   ___________________

05

Тип теплової мережі  ___________________________________________________________            

06

 

Форма4.28

Код ділянки мережі

 

Дата ресетрації інформації

 

     В І Д О М О С Т І

 про ділянку теплової мережі

 

Місцезнаходження ділянки _______________________________________________

01

Довжина, м _________________________________________________

02

Діаметр, м __________________________________________________________

03

Матеріал __________________________________________________________

04

Глибина закладення, м ___________________________________________________

05

Схил _______________________________________________________________

06

Технічний стан:

відсоток зносу

07

знаходиться в аварійному стані  ______________________         ТАК—НІ  _____

08

Режим роботи _________________________________________________________

09

Шляховий відбір, Вт ______________________________________________________

10

Спосіб прокладки ______________________________________________________

11

Наявність антикорозійного внутрішнього покриття ___________________________

12

Спосіб нанесення антикорозійного внутрішнього покриття  ___________________

13

Наявність антикорозійного зовнішнього покриття __________________________

14

Спосіб нанесення антикорозійного зовнішнього покриття ___________________

15

 

Форма4.29

Код вузла мережі

 

Дата реєстрації інформації

 

    В І Д О М О С Т І

 про вузол теплової мережі

 

Загальна витрата тепла, Вт __________________________       

01

Загальна витрата гарячої води, л/с  _________________________________________      

02

Тиск, Па __________________________________________________________      

03

Кількість зосереджених споживачів, од. ___________________________________       

04

 

Форма  4.30

 

Дата реєстрації інформації

 

   С Х Е М А

 теплової мережі

   С Х Е М А

 

Код ділянки

Діаметр, м

Шляховий відбір,       куб.м/год.

куб.м/год.л/с

 

Код

вузла

Загальна витра­та

гарячої води,  л/с

Загальна витрата тепла,Вт

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Форма  4.31

 

Код  реєстрації інформації

 

В І Д О М О С Т І

 про електромережу

 

Власник (користувач)_________________________________________________              

01

Міністерство (відомство), концерн, асоціація_______________________________________          

02

Найменування галузі_____________________________________________________            

03

Юридична  адреса власника (користувача)________________телефон   __________________           

04

Форма   власності: державна, комунальна, колективна, приватна   ___________________

05

Тип електромережі ___________________________________________________________            

06

 

       

Форма  4.32

Код ділянки мережі

 

Дата реєстрації інформації

 

    В І Д О М О С Т І

 про ділянку електромережі

 

Місцезнаходження ділянки____________________________________________________     

01

Довжина,  м  ______________________________________________.___________________     

02

Тип прокладки  (лінії)_________________________________________________________      

03

Переріз кабеля, кв. мм  _______________________________________________

04

Марка  кабеля  ______________________________________________________________

05

Матеріал  жили (проводу) кабеля  ________________________________________________      

06

Матеріал  опори___________________

07

Глибина закладення  кабеля, м  ________________________________________________     

08

Відсоток зносу_____________________________________________________      

09

Напруга,  кВ__________________________________________________________________      

10

Активний  опір, 0м________________________________________________________     

11

 

12

 

Форма  4.33

 

Код вузла мережі

 

Дата реєстрації інформації

 

 В І Д О М О С Т І

 про вузол електромережі

 

Навантаження, кВт ___________________________________________________________________        

01

Кількість зосереджених споживачів, од. _________________________________________________       

02

 

Форма  4.34

 

 Дата реєстрації інформації

 

 

С Х Е М А

електромережі

  С Х Е М А

 

  Код ділянки

 Переріз, кв. мм

 Напруга, кВ

 

    Код вузла

 Навантаження,

             кВ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Форма  4.35

Дата реєстрації інформації

 

В І Д О М О С Т І

 про вулично-дорожню мережу

 

 

Власник (користувач)_________________________________________________              

01

Міністерство (відомство), концерн, асоціація_______________________________________          

02

Найменування галузі_____________________________________________________            

03

Юридична  адреса власника (користувача)________________телефон   __________________           

04

Форма   власності: державна, комунальна, колективна, приватна   ___________________

05

Тип елемента вулично-дорожньої мережі  __________________________________________  

06

Найменування елемента вулично-дорожньої мережі  __________________________  

07

 

 

Форма  4.36

 

Дата реєстрації інформації

 

 

          В І Д О М О С Т І

 про ділянку вулично-дорожньої мережі

 

Місцезнаходження   ділянки  _____________________________________________________         

01

Довжина,  м  ________________________________________________________________        

02

Матеріал  покриття  ____________________________________________________________        

03

Категорія________________________________________________________________      

04

Ширина   в червоних лініях, м

05

Ширина   проїзної частини, м__________________________________________________     

06

Тип поперечного  профілю   _____________________________________________________     

07

Технічний стан (відсоток зносу)__________________________________________________     

08

Пропускна  здатність, од./год. ____________________________________________________     

09

Вид відведення поверхневих  вод: дощова  каналізація, поверхневе відведення __________      

10

Наявність і вид освітлення: відсутнє, одностороннє, двостороннє  ___________________     

11

 

Форма  4.37

 

Код вузла мережі

 

Дата реєстрації інформації

 

         В І Д О М О С Т І

 про вузол вулично-дорожньої мережі

 

Загальна площа, кв.м  ___________________________________________________________        

01

Матеріал покриття  _____________________________________________________________       

02

Відсоток зносу _________________________________________________________________       

03

Вид регулювання: регульований, нерегульований  ___________________________________       

04

 

          Відповідальний за  технічний і снанітарний стан _______________________      ____________

                                (посада, прізвище, ім'я та по батькові, телефон)                             (підпис)

 

Форма  4.38

                                                                             

Дата реєстрації інформації

 

 

   С Х Е М А

 вулично-дорожньої мережі

   С Х Е М А

 

 Код ділянки

Ширина в   червоних лініях, м

   Пропускна 

    здатність,

     од./год.

 

 Код вузла

Пропускна здатність,

               од./год.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Скачать ДБН Б.1-1-93. Порядок створення і ведення містобудівних кадастрів населених пунктів


Подпишитесь на новости строительства:

 

 

Выбор редакции: