ЛКМ Утепление Окна и двери Технологии Техника | Рынок Аналитика Новости компанийДБН Б.1-2-95. Склад, зміст, порядок розроблення, погодження і затвердження комплексних схем транспорту для міст України

Оцените
(0 голосов)

ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

Система містобудівної документації (СМБД).

Система градостроительной документации

Состав, содержание, порядок разработки, согласования и утверждения комплексных схем транспорта для городов Украины

Скачать ДБН Б.1-2-95 (укр). Склад, зміст, порядок розроблення, погодження і затвердження комплексних схем транспорту для міст України

Скачать ДБН Б.1-2-95 (рус). Состав, содержание, порядок разработки, согласования и утверждения комплексных схем транспорта для городов Украины

Вводиться вперше

 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Державні будівельні норми України «Склад, зміст, порядок розроблення, погодження і затвердження комплексних схем транспорту для міст України» поширюються на розробку перспективних та оперативних планів розвитку дорожньо-транспортної мережі і організації дорожнього руху в містах України з перспективною кількістю населення понад 100 тис.чол.

Ці  норми  обов'язкові  для  органів державного   управління, місцевого самоврядування, установ, підприємств і організацій  незалежно від їх відомчого підпорядкування та форм власності, громадських об'єднань і фізичних осіб, які здійснюють проектування, будівництво і експлуатацію міських транспортних систем.

При проектуванні транспортних систем, поряд з положеннями  цихнорм, слід користуватися чинним законодавством України, в тому числі законами "Про основи містобудування", "Про транспорт", "Про дорожній рух", "Про охорону навколишнього природного середовища", ви-

могами діючих нормативно-інструктивних документів, зокрема ДБН360-92* "Містобудування. Планування і забудова міських і сільськихпоселень", відповідними Постановами, Указами і рішеннями  ВерховноїРади та Кабінету Міністрів України, місцевих органів.

    

1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 1.1. Комплексні схеми транспорту (КСТ) розробляються для  систем поселень з перспективами розвитку міста-центру (в  агломераціях міст-центрів) понад 100 тис. жителів на строк розроблення генерального плану міста з виділенням та деталізацією першочергових заходів з розвитку дорожньо-транспортної мережі і організації дорожнього руху *. У разі відсутності для цих міст КСТ або закінченні терміну їх дії, а також для окремих міст із складним вузлом зовнішнього

транспорту і кількістю населення менш ніж 100 тис.чол., може розроблятися як самостійний документ комплексна схема організації дорожнього руху (КСОДР) **.

1.2.КСТ розробляється на основі затвердженого у встановленомупорядку генерального плану міста бажано однією і тією ж проектноюорганізацією з урахуванням авторських прав розробників генеральногоплану міста. Якщо генеральний план міста знаходиться у стані розроблення, рішення КСТ узгоджуються з розробниками генерального плану.

___________________________________________________________________________________

*   У містах, де функціонує або буде створюватись швидкісний     транспорт, в складі КСТ необхідно розробляти транспортно-планувальну модель з перспективою на 40-50 років.

**  Склад, зміст, порядок розроблення, погодження і затвердження проектної документації з організації дорожньогоруху визначено "Тимчасовими нормами проектування комплексних схем організації дорожнього руху в містах України". К., 1990.

____________________________________________________________________________________

                                                                         

     При необхідності внесення змін  у  раніше  прийняті  транспортно-планувальні рішення генерального плану міста розробляються відповідні обгрунтування і в діючий генеральний план міста після  затвердження КСТ вносяться уточнення і корективи.

Примітка:Якщо розрахунковий термін згідно з генеральнимпланом наступає значно раніше, ніж за КСТ, остання стає основою при вирішенні питань розвитку транспорту в новому генеральному плані міста.

1.3. Основним завданням КСТ є вивчення принципових напрямів,послідовності й термінів реалізації заходів з розвитку магістральної вулично-дорожньої мережі, а також усіх видів міського, приміського та зовнішнього транспорту, що забезпечують потреби населення і народного господарства систем поселень у пасажирських (домісць праці, масового відпочинку і об'єктів культурно-побутовогопризначення) і вантажних перевезеннях з дотриманням нормативнихвитрат часу на пересування, вимог до безпеки дорожнього руху, охорони навколишнього середовища, комфортності поїздок, економії  енергетичних, територіальних і трудових ресурсів.

Приоритетні напрями вирішення транспортних проблем (міський, приміський або зовнішній транспорт, магістральна вулично-дорожня мережа, її вузли або ж організація руху на існуючій вулично-дорожній мережі) повинні встановлюватись із врахуванням соціально-економічних і транспортно-планувальних  особливостей  міста  і  відносно цього визначається  значення  і  детальність  проробок  відповідних розділів КСТ.

1.4.Заходи у розділі "Міській пасажирський транспорт", а при необхідності, також у розділі "Вулично-дорожня мережа і організація дорожнього  руху  розробляються  у  декількох  варіантах,  у   яких розкривається значення транспортно-планувальних і організаційно-регулювальних  рішень,  черговість   її   реалізації.   Варіант,   що пропонується, повинен забезпечувати при мінімальних приведених витратах істотне підвищення ефективності і якості транспортного обслуговування населення та підприємств міста, безпеку  дорожнього  руху, природоохоронні вимоги. 

Примітка.Для міст з розрахунковою кількістю населення 1 млн. чол. і більше, де у процесі розроблення КСТ техніко-економічне обгрунтування того або іншого виду позавуличного швидкісного транспорту ускладнюється, допускається розроблення спеціального ТЕО з вибору швидкісного транспорту (метрополітен, швидкісний трамвай з підземними ділянками, залізнична або монорейкова дорога) із відповідними інженерно-геологічними дослідженнями, додатковими розрахунками і аналізом очікуваних пасажиропотоків, укрупнених економічних показників з наступним використанням результатів ТЕО і КСТ.

1.5.Замовниками КСТ виступають органи місцевої виконавчої влади, за їх дорученням, відповідні структурні підрозділи, а розробниками - державні та інші проектні організації містобудівного та  дорожнього профілю, незалежно від  їх  відомчого  підпорядкування  та форм власності, що мають відповідні сертифікати на виконання таких видів робіт.

Замовник зобов'язаний видати проектній оргаізації затвердженезавдання на розроблення КСТ і такі вихідні дані:

- матеріали концепції генерального плану міста (якщо вони розроблялись іншою проектною організацією), ПДП промислових та  житлових районів, центру міста та інші містобудівні документи, що містять необхідні для розроблення КСТ дані;

- звітні (за останні 5-10 років) дані з техніко-економічних та експлуатаційних показників роботи усіх видів міського, приміського та зовнішнього транспорту, включаючи витрати матеріальних і енергетичних ресурсів;

- матеріали спеціально проведених обстежень:

а) розселення населення і, за необхідністю, його транспортної рухомості;

б) обсягів кореспонденцій і пасажиропотоку у години "пік" ідобу (у курортних містах, крім того, за порами року і днями тижня)по напрямках, відрізках і вузлах транспортної мережі міста  і  зони

його впливу з виділенням перевезень, виконаних відомчими та погодинними автобусами;

в) організації дорожнього руху (транспорту і пішоходів) іумов його безпеки;

г) роботи легкового автомобільного транспорту: індивідуального, службового, таксомоторного;

д) інтенсивності і швидкостей руху транспортних  потоків  намагістральних вулицях, транспортних вузлах і на підходах до міста;

е) рівня шуму і забрудненості повітря на найбільш завантажених магістралях та перехрестях.

Примітки:

1.При відсутності у замовника перелічених вихідних даних  він може за окрему плату замовити їх  збір  і  підготовку розробникові КСТ або іншим організаціям, що виконують цю роботу під керівництвом розробника КСТ на субпідрядних засадах.

2. Давність обстежень не повинна перевищувати трьох років.

1.6.КСТ погоджується з відповідними місцевими органами міcтобудування та архітектури, землевпорядкування, державтоінспекції, санітарного нагляду, екологічної безпеки та іншими організаціями, що обумовлюються замовником у технічному завданні на проектування, виходячі з належності питань, місцевих умов і особливостей  населеного пункту та прилеглих територій. Погодження з обласними органами управління та державного нагляду здійснюється в разі необхідності виключно в питаннях, що стосуються приміського та зовнішнього транспорту

Погоджуючі інстанції зобов'язані у місячний термін надати замовнику висновок по КСТ. У разі недодержання цього терміну схемавважається погодженою.КСТ затверджується сесією міської Ради народних депутатів або. Загальний термін погодження  і  затвердження  КСТ,  з  моментувидачі її проектною організацією замовнику, не повинен перевищуватитрьох місяців.

У поданих на затвердження проектних матеріалах, повинні бутивідображені зауваження погоджуючих інстанцій і внесені зміни тадоповнення відповідно з рішенням, прийнятим сесією міської Ради народних депутатів.

Подальше внесення змін у КСТ допускається тільки на основі рішення органу, який її затвердив. Ці зміни повинні  бути  внесені  усхему, погоджені і затверджені у встановленому порядку.

1.7.Затверджена КСТ є програмним містобудівним документом дляорганів місцевого самоврядування при розробленні перспективних тапоточних планів розвитку дорожньо-транспортної мережі міста і  прилеглого району, основним вихідним документом для розробки наступноїпроектної документації з розвитку транспорту і будівництва  окремихдорожньо-транспортних об'єктів.

Контроль   за   реалізацією   передбачених   у   КСТ   заходів покладається на відповідні управління (відділи) виконавчих органів місцевого самоврядування.

 

2СКЛАД КОМПЛЕКСНОЇ СХЕМИ ТРАНСПОРТУ

2.1.КСТ розробляється у складі пояснювальної записки і графічних  матеріалів,   що   відображають   існуючий   стан   міського, приміського і зовнішнього (з врахуванням легкового і вантажного) транспорту з обслуговуючими процес перевезення і рухомий склад комплексами (пасажирські вокзали і станції, зупинки, вантажні  станції і двори, порти, пристані, аеропорти, депо, парки, гаражі, станції технічного обслуговування, автозаправні станції, мотелі, кемпінги

тощо), магістральної вулично-дорожньої мережі та її інженерних споруд  (мостових  переходів,  естакад,  шляхопроводів,   транспортних розв'язок,  позавуличних  пішохідних  переходів  тощо),   а   також техніко-економічні обгрунтування проектних рішень, що приймаються з розвитку усіх видів транспорту, дорожньої мережі  та  їх  споруд  і обладнань, раціональних методів організації дорожнього руху.

2.2. Пояснювальна записка КСТ ілюструється кольоровими  ксерокопіяими з основних графічних матеріалів схеми і вміщує документи зрозгляду та погодження проектних розробок.

2.3. Графічні  матеріали  КСТ  розробляються  для  ілюстраціїіснуючого стану транспортної системи міста і прилеглого до ньогорайону та рішень, що приймаються на перспективу по кожному  з  розглянутих конкурентно-спроможніх варіантів з виділенням першочергових робіт по вибраному варіанту.

2.4. Подані в стислому вигляді Основні положення КСТ концентруються в окремому її томі.

 

3 СТРУКТУРА І ЗМІСТ ПОЯСНЮВАЛЬНОЇ ЗАПИСКИ

Пояснювальна записка КСТ повинна вміщувати такі розділи (окремо існуючий стан та перспективи розвитку):

- місто та його функціонально-планувальна характеристика;

- міський пасажирський транспорт (включаючи легковий);

- вантажний автомобільний транспорт;

- магістральна вулично-дорожня мережа та організація дорожнього руху;

- приміській і зовнішній транспорт;

- охорона навколишнього середовища;

- першочергові заходи з розвитку дорожньо-транспортної мережіта організації дорожнього руху.

3.1.Існуючий стан транспортної системи міста

Аналіз існуючого стану  і  темпів  реалізації  пропозицій,  щорозроблені у генплані або КСТ (при її коригуванні), з розвитку дорожньо-транспортної мережі ведеться з метою визначення реальних можливостей поетапного будівництва і реконструкції міської-приміськоїтранспортної системи, вдосконалення організації дорожнього руху,тенденцій використання капіталовкладень в їх розвиток.

 

Місто і його фінкціонанально-планувальна характеристика

Стислі дані про географічне положення, територію, планувальніта географічні положення міста. Структура,щільність та поверховістьзабудови. Перелік та розміщення на його території промислових підприємств та установ містоутворюючого значення. Населення і його розселення, зв'язки міста з приміською зоною.

 

Міський пасажирський транспорт

Стисла історична довідка з розвитку усіх видів міського таприміського пасажирського транспорту (метрополітен, трамвай, тролейбус, автобус, індивідуальний автотранспорт,  залізничні  та  водні

шляхи сполучення, фунікулер, канатні дороги) та їх використання навнутрішньоміських лініях. Аналіз рівня транспортного обслуговуваннянаселення, технічне оснащення та експлуатаційна робота,  економічніта якісні показники.*  Ступінь забезпечення  підприємствами  з  обслуговування транспортних засобів (депо, парки, гаражі, вагоноремонтні заводи), їх виробнича потужність з ремонту та кількості  місцьдля зберігання рухомого складу. Елементи системи транспорту: рухомий склад, шляхи і шляхове  господарство, контактна мережа, енергогосподарство, диспетчерський зв'язок,лінійні споруди та обладнання.

Обсяги перевезень та пасажирообіг різних видів транспорту з  врахуванням даних обстежень. Нерівномірність  розподілу  перевезень  запорами року, днями неділі і годинами доби, маршрутами і  напрямкамируху, ділянками мережі. Питома вага окремих видів транспорту в загальному обсязі перевезень. Відомчі та приватні автобусні перевезення. Транспортна рухомість населення (кількість поїздок на одногомешканця в рік). Динаміка показників рухомості і обсягів перевезеньза статистичними даними. Легкові таксомотори, автомобілі службовогокористування і мікроавтобуси, їх участь у перевезенні пасажирів.

Індивідуальний автотранспорт, забезпеченність його місцями збереження, середньорічний пробіг легкового автомобіля.

 

*  Доходи, витрати, собівартість, натуральні і якісні показники:    витрати часу на пересування, зручність поїздки, ступінь напо   внення рухомого складу і забезпеченості в нормативній швидкості, регулярність і рівень безпеки руху, шуму, загазованості, витрати електроенергії та інш.

 

Структура і характеристика мережі  громадського  пасажирськоготранспорту, її загальна довжина, в тому числі в забудованій частиніміста. Витрати часу населенням на пересування (з виділенням поїздокз метою праці), пересадження і  середня  дальність  сполучення  натранспортній мережі в цілому по місту і окремо з видів транспорту.

Загальна довжина маршрутів окремих видів транспорту,  маршрутний коефіцієнт, кількість і  тип  рухомого  складу,  експлуатаційна швидкість, інтервали руху, обсяг перевезень на маршруті в цілому  і на інтенсивному відрізку, коефіцієнт непрямолінійності маршрутів.

 

Вантажний автомобільний транспорт

Розміщення  основних  вантажоутворюючих   і   вантажовбираючих пунктів автотранспорту на території міста і його  приміської  зони, динаміка росту і структура вантажообігу. Розміри вантажного руху,в тому числі наявність транзитних потоків. Потоки вантажного транспорту на в'їзді в місто і виїзді з нього.  Середньодобовий  пробігавтомобілів, парк рухомого складу, показники його росту, розміщенняспоруд і обладнань вантажного автотранспорту.

 

Магістральна вулично-дорожня мережа та організація дорожньогоруху

Транспортно-планувальні  особливості,  призначення  і  аналізиумов формування вулично-дорожньої мережі  та  її  вузлів.  Довжинамагістральних вулиць і  доріг,  щільність  мережі  в  цілому  і  закатегоріями  для  міста  і  окремо  по  його  зонах,  віднесені  дозагальної і забудованої  території,  а  також  ширина  магістральнихвулиць і доріг у червоних лініях і проїжджої частини, типи покрить,їх екологічна оцінка. Дорожньо-транспортні і інженерні споруди, їхпараметри (довжина, ширина - загальна і проїжджої частини), пропускна  спроможність.  Інтенсивність  руху  і   ступінь   використанняпропускної спроможності магістральних вулиць, доріг і  транспортнихвузлів. Швидкість руху транспортних потоків, рівень  забезпеченостібезпеки руху транспорту і пішоходів  на  найважливіших  вулицях  імагістралях, у транспортних вузлах.

Принципи організації руху і характеристика  систем  управліннярухом. Забезпечення технічними засобами організації руху. Наявністьі ступінь негативного впливу на дорожній рух ділянок з  несприятливими дорожніми умовами і місць з великою кількістю дорожньо-транспортних пригод (ДТП). Екологічна безпека вулиць, доріг і транспортнихвузлів.

 

Приміській і зовнішній транспорт

Розміри території та природні умови приміської зони. Розселення населення по окремих транспортно-планувальних  районах,  в  томучислі в містах і селищах міського типу; кількість місць для працюючих на підприємствах і відомствах; чисельність населення, яка зайнята в сільському господаррстві. Розміри маятникової міграції (пересування до місць праці) між міською зоною і містом,  її  розподілпо зонах міста.

Перелік  зон  відпочинку,  включаючи  великі  масиви   садовихділянок та городів, їх розміщення і  місткість.  Кількість  поїздокжителів з метою культурно-побутового обслуговування і відпочинку                             

між основним містом та приміською зоною (в обох напрямках).

Транспортно-планувальні особливості приміських шляхів сполучення. Основні показники роботи (у динаміці)  за  видами  транспорту;обсяги перевезень і пасажирообіг зупинок, нерівномірність  пасажирських потоків по відрізках і видах транспорту, швидкість  сполучення, витрати часу пасажирами  на  пересування,  пропускна  здатністьдоріг  і  її  резерви.  Планувальний  взаємозв'язок   міського   таприміського сполучення.

Розміщення залізничних і автомобільних вокзалів,  пасажирськихі вантажних станцій, дворів, під'їзних шляхів,  морських  і  річнихпортів, пристаней, аеропортів і їх взаємозв'язок з внутрішньоміськими шляхами сполучення. Пасажирообіг та динаміка  перевезень  усіхвидів зовнішнього транспорту. Стислий аналіз вантажообігу станцій,портів, пристаней, їх дислокація.

 

Охорона навколишнього середовища

Стисла характеристика стану навколишнього середовища міста (за даними місцевих органів охорони здоров'я, екологічної безпеки або з науково-проектних розробок) і наявного парку транспортних засобів (за видами, місткості і вантажопід'ємності, типам двигунів і споживаному паливу, технічним станом і терміном  експлуатації,  ступенем впливу на навколишнє  середовище).  Доля  транспорту у забрудненні повітряного простору примагістральних територій, найбільш екологічно небезпечні зони і ділянки, оцінка їх за рівнем забруднення  різними компонентами, аналіз причин, що спричинили  високі  рівні  шуму  та забрудненості повітряного простору.

 

Висновки

Досягнутий рівень розвитку транспортної системи і організації дорожнього руху, його відповідність вимогам населення у своєчасних і якісних перевезеннях, недоліки, диспропорції та проблеми, що потребують рішення планувально-транспортними методами.

 

3.2. Перспективи розвитку транспортної системи містаОсновні напрямки розвитку міста

Зростання населення і території міста. розселення населення  ійого  демографічна  структура,  перспективні  зміни  у   розміщенніпідприємств промисловості, будівництва, транспорту, великих  торгових та інших відомств містоутворюючого значення, і кількість у  нихпрацівників, дислокація місць масового відпочинку.

Розподіл території міста на транспортно-розрахункові райони, очікувана кількість в них населення і місць праці, в тому числі містоутворюючих кадрів, показники транспортної рухомості населення,

в тому числі за метою пересування і з врахуванням населення, щоприїздить у місто.

 

Міський пасажирський транспорт

Конструювання мережі по варіантах транспортної системи  наоснові прогнозуючого розвитку міста (з врахуванням проробок генплану) із забезпеченням  очікуваних  перевезень  масовим  пасажирськимтранспортом. Визначення кількості пересувань населення на працю і зкультурно-побутовими цілями та  дальності  їх  сполучення  методомвзаємних кореспонденцій між  транспортно-планувальними  районами  зобгрунтуванням вибору розрахункової моделі; розрахунки очікуваногообсягу перевезень (річних, середньодобових) і роботи  пасажирського

транспорту, сумарні витрати часу; виявлення напрямів пасажиропотоків,визначення їх розмірів (у максимальну добу і години "пік") за напрямами та відрізками мережі, порівняння і аналіз одержаних розмірівпасажиропотоків з існуючими, з урахуванням змін у розселенні жителів

і розміщенні місць праці, визначення добового пасажирообігу.

Обгрунтування видів транспорту. Виявлення потреб в організаціїліній швидкісного  транспорту  (метрополітен,  швидкісний  трамвай,залізниця або монорейкова дорога, експрес-автобус), які функціонують у тісному зв'язку із звичайними видами наземного транспорту.

Пасажирообіг зупинок (станцій) запроектованих ліній позавуличногошвидкісного транспорту.

Розподіл перспективного (на першу чергу і розрахунковий період)обсягу пасажироперевезень між різними видами транспорту.

Розроблення  раціональної  схеми  маршрутів   наземних   видівміського пасажирського транспорту на першу  чергу  та  установленняпослідовності її реалізації.

Визначення кількості рухомого складу з окремих видів  транспорту (з урахуванням підвищення якості перевезень пасажирів) і потребу ремонтно-експлуатаційній базі та її виробничій потужності, спеціальних транспортних обладнаннях та спорудах, диспетчерському зв'язку і його лінійному облаштуванню.

 

Легкий автомобільний транспорт

Загальна чисельність і склад парку - таксомотори, службовий таіндивідуальний, у тому числі мото -велотранспорт; характер і розміри очікувальних пасажирських перевезень, пробіг транспортних засобів (за рік і за добу); розподіл парку легкових автомобілів по транспортно-планувальним районам міста, потрібна для їх  збереженнятериторія.

 

Вантажний автомобільний транспорт

Обсяги перевезень  та  вантажні  кореспонденції  між  районамиміста. Розподіл вантажопотоків  по  магістральній  вулично-дорожніймережі. Інтенсивність і організація вантажного руху. Розвиток автотранспортних підприємств і їх розміщення.

Примітка.

Відомості про вантажообіг вантажоутворюючих і вантажозбираючихпунктів і очікуваний середньодобовий  пробіг  автотранспорту,вантажопотоки і  розподіл  потоків  автомобілів  по  вулично-дорожній мережі міста, а також про структуру парку рухомогоскладу, розміщення споруд і  обладнання  вантажного  автотранспорту приймаються з розробок генерального плану або концепціїрозвитку міста. При необхідності вносяться корективи і ведуться необхідні розрахунки.

                             

Магістральна вулично-дорожня мережа і організація дорожньогоруху

Особливі  планування,  характеристики  та  показники  розвиткумагістральної мережі вулиць і доріг на основі генерального плануміста. Класифікація магістралей в режимі руху,  принципи  вирішенняосновних перехресть в одному і  різних  рівнях,  узгодження  мережіміськихмагістралей з зовнішньою автодорожньою мережею. Середньодобова і в годину "пік" інтенсивність та швидкість руху  транспортнихзаходів по магістральних вулицях і на транспортних вузлах.Обгрунтування пропозицій з розвитку вулично-дорожньої мережі (із забезпеченням необхідної пропускної спроможності), у  тому  числі  виділення магістралей переважно вантажного руху, створення обхідних транспортних магістралей для розвантаження центральної  частини  міста  від вантажного автотранспорту, винесення транзитного руху за його межі, забезпечення переважно руху громадського транспорту. Щільність  вулично-дорожньої мережі, що має транспортне значення, у  тому  числімагістральної, поперечні профілі основних магістралей.Техніко-економічна оцінка спорудження нових  та  реконструкції існуючих ділянок вулично-дорожньої мережі і вузлів на  розрахунковий строк і першу чергу будівництва.

Першочергові організаційно-регулюючі заходи сітьового рівня із вдосконалення руху транспорту і пішоходів (див. п.3.4,в).

 

Приміський і зовнішній транспорт

Обсяги  транспортної  роботи  в  сполученні   між   містом   і приміською зоною, максимальних пасажиропотоків по основних  напрямках, їх нерівномірність за порами року, днями тижня, годинами  доби і по ділянках ліній, швидкість і дальність сполучень. Розподіл  пасажироперевзень між різними видами транспорту і показники їх  роботи. Обгрунтування  пропозицій  будівництва  нових  і  реконструкціїіснуючих шляхів сполучення, які зв'язують прилеглі райони з містом,

принципи організації приміського-міського сполучення, у  тому  числібезпересадочні за типом "місто-приміська зона", а  також  транспортно-пересадочних вузлів. Пасажирообіг основних зупинок (станцій) наприміських-міських лініях.

Основні  проектні  рішення  і  вихідні   пропозиції   розвиткумагістральних  видів  транспорту   (залізничного,   автомобільного,повітряного і  водного)  і  взаємодія  їх  з  внутрішньоміськими  і

приміськими видами транспорту (за розробками спеціалізованих за видами транспорту проектних організацій).

     

Охорона навколишнього середовища

Побудова за основними показниками роботи і інтенсивності  рухутранспорту розрахункових карт забрудненості повітряного простору (утому числі за особливо шкідливих інградієнтів) і акустичного дискомфорту (перша черга і розрахунковий термін). Оцінка, у разі прийнятих транспортно-планувальних рішень, кількісних і якісних змін парку рухомого складу, а також пропозицій з організації дорожнього руху (порівняно з існуючим становищем), стану навколишнього середовища. Визначення зон і ділянок, де рівень загазованості і шуму зали-

шився вищим від гранично-допустимих норм, аналіз причин, що  викликали ці перевищення, перелік можливих інженерно-технічних заходів знейтралізації цього понаднормативного впливу.

3.3.Вибір раціонального варіанта розвитку транспортної системи та його соціально-економічна ефективність.

Вибір  раціонального варіанта розвитку транспортної системиміста здійснюється на основі всебічного техніко-економічного порівняння декількох варіантів з урахуванням натуральних і якісних показників (витрати часу, зручність поїздки і т.п.), рівня впровадження нової техніки, можливість забезпечення ефективного захисту навколишнього середовища від забруднення. Для розрахунку прорівняльноїекономічної ефективності визначаються експлуатаційні збитки, капітальні вкладення і транспортні витрати, включаючи  енерговитрати  іекономічні збитки навколишньому середовищу, у тому числі нанесеніздоров'ю населення через зниження продуктивності праці і т.інш.

У містах, де розробляється система з  швидкісним  позавуличнимвидом транспорту (метрополітен,  швидкісний  трамвай,  залізниця),необхідні обгрунтування також термінів його введення в експлуатацію. При цьому складається комплекс заходів з вдосконалення і  розвитку  існуючих  видів  транспорту,   які   повинні   забезпечувативідповідну якість перевезень до введення першої  черги  будівництвашвидкісних видів транспорту.

Капіталовкладення і експлуатаційні витрати  за  варіантами,  утому числі видів транспорту, вулично-дорожньої мережі, її транспортним вузлам (роз'вязкам), організації дорожнього руху, що  розраховуються за укрупненими нормативами з однаковою мірою точності.

Якщо конкуруючі варіанти за економічними показниками близькіодин до одного (тобто відрізняються не більш, як на 5-7%), тоді остаточний  вибір   раціонального   варіанта   транспортної   системиорганізації дорожнього руху визначається за якісними (соціальними)

критеріями або ж за натуральними показниками (планувальні та економічні умови реалізації вариантів).

3.4.  Першочергові  заходи  в  розвитку  дорожньо-транспортноїмережі та організації дорожньо-транспортного руху.

Першочергові заходи розробляються на встановлений замовникомперіод, що настає після розробки КСТ. При цьому повинні бути враховані усі  наявні  розробки  з  розвитку  міського,  приміського  тазовнішнього транспорту, вулично-дорожньої мережі і штучних  споруд,а також організації дорожнього руху на цей період.

Указані заходи повинні передбачати усунення на цей строк основних недоліків у роботі усіх видів транспорту і організації дорожнього руху, поліпшення умов обслуговування пасажирів, стану  навколишнього середовища. Опрацювання першовергових заходів за  пропонованим варіантом включає:

а) всебічний аналіз запроектованої  схеми  маршрутів  масовогопасажирського транспорту. Критерієм оптимальності  маршрутизації  ємінімум витрат часу на поїздки до місць праці, що складається з витрат часу на підхід до зупинки і відхід від неї,  очікування  транспорту, власне поїздку і пересадку з одного виду транспорту або маршруту на інший;

б)заходи:

- з поліпшенням умов перевезень і регулярності руху пасажирського транспорту; перегляду (у  разі  необхідності)  графіківпочатку роботи підприємства і установ міста з метою  розосередження годин "пік";

- з  розвитку  ремонтно-експлуатаційної  бази,  що  забезпечуєполіпшення використання парку рухомого складу і його технічного обслуговування, шляхового господарства, засобів енергопостачання, зв'язку, диспетчерського управління тощо;

- з удосконалення організації дорожнього руху і забезпеченняйого безпеки шляхом створення автоматизованих систем управління дорожнім рухом, введення пріоритетності пасажирському

рухові, упорядкування розміщення зупинок, усунення несприятливих дорожніх умов і місць з концентрацією ДТП, а тількипісля цього шляхом реконструкції існуючих і будівництва  нових транспортних магістралей і штучних споруд, удосконаленнядорожніх покрить і т.інш.;

- з упорядкування руху вантажного автомобільного транспорту зорганізацією спеціальних магістралей для пропуску транзитнихвантажопотоків в обхід міста або його центру;

- з розвитку вузла зовнішнього транспорту міста і прилеглогорайону в частині максимального використання ліній залізничного транспорту для внутрішньоміських і, особливо, приміських пасажирських перевезень, а також удосконалення умов пересадки пасажирів у сполученнях міста з приміською зоною;

в) з удосконалення автоматизованого управління рухом транспорту  з  використанням  засобів  автоматики,  телемеханіки  іобчислювальної техніки, а також упорядкування організації

дорожнього руху (розподіл транспортних потоків по вулично-дорожній мережі міста, відведення транзитного руху і йогомаршрутне  орієнтування,   усунення   вузьких   місць, деінтенсивність руху перевищує  нормативи  по  відношенню  доіснуюсих геометричних параметрів  і виникають затримки врусі, організація безтранспортних зон тощо).

Розміри капіталовкладень, передбачених КСТ на першочергові заходи, повинні узгоджуватися з  планами  розвитку  міста,  реальнимифінансовими  можливостями,  а  також  з  потужностями   підприємствбудівельної індустрії, комунальних і дорожніх організацій, спеціалізованих служб з організації дорожнього руху. На кожний наступнийоперативний  період  замовником  повинні  розроблятися   заходи   зподальшої реалізації КСТ згідно з вказівками даного параграфу.

Примітка до розділу 3.3

З усіх видів міського, приміського і зовнішньоготранспорту, а також вулично-дорожньої мережі таорганізації дорожнього руху повинні наводитисьосновні планувальні й техніко-економічні показники, перелік яких поданий у додатку.

                             

4 ПЕРЕЛІК ГРАФІЧНИХ МАТЕРІАЛІВ

У складі графічних матеріалів КСТ повинні бути подані:

- схема розселення та трудового тяготіння з відображенням кількості населення  і  місткості  місць  праці  по  транспортно-планувальним районам міста з виділенням існуючого стану, першої черги і розрахункового строку і нанесенням запроектованої мережі пасажирського транспорту, основних магістралей, ліній і споруд зовнішнього транспорту;

- схема мережі існуючого міського пасажирського транспорту з відображенням промислової і жилої забудови, місць масового відпочинку, ліній і споруд зовнішнього транспорту,  ліній  і        маршрутів міського пасажирського транспорту, його  обладнань і споруд (депо, парки, гаражі, тягові підстанції);

- схеми варіантів розвитку мережі усіх видів міського пасажирського транспорту з відображенням існуючої і  запроектованої по чергам будівництва жилої і промислової забудови, місць        масового відпочинку та інших об'єктів, що мають транспортне значення, а також мережі рейкового міського транспорту і етапності його будівництва;

- схема розвитку усіх видів міського пасажирського  транспорту (перша черга та розрахунковий строк) - пропонований  варіант з розміщенням зберігаючої та запроектованої промислової та        житлової забудови, місць масового відпочинку, ліній та маршрутів міського пасажирського транспорту, його обладнань і споруд (депо, парки, гаражі, тягові підстанції і т.інш.), ліній споруд зовнішнього транспорту - залізничні, морські, річкові, автомобільні вокзали і зупинки, аеропорти і аеровокзали.

У вказаному обсязі схема складається для запропонованого варіанту  транспортної  системи.  Для  решти  варіантів   розробляються спрощені схеми з відображенням особливостей (відмінностей) намічуваних проектних рішень:

- схема магістральної вулично-дорожньої мережі (за класифікацією ДБН 360-92*) з інженерними спорудами та відображенням існуючого стану, першої черги і розрахункового строку;

- карти рівня шуму і загазованості на магістральній вулично-дорожній мережі міста (перша черга і розрахунковий строк);

- схема організації дорожнього руху транспорту та пішоходів (існуючий стан і на першу чергу) у цілому по місту (може бути окремо для центральної частини) і в основних його транспортних вузлах з виділенням вузьких місць (місць з незадовільними дорожніми умовами, великою концентрацією ДТП, планувальними рішеннями з порушеннями норм тощо), існуючою та

прогнозованою картограмою інтенсивності  й  швидкості  руху, розподілом транспортних потоків на вулично-дорожній мережі з автоматизованим регулюванням дорожнього руху (АРДР) і т.інш.

За  винятком  основних (існуючої і пропонованої систем організації дорожнього руху) схем, решта подається у спрощенному  вигляді і за можливістю об'єднується:

- поперечні профілі основних транспортних магістралей міста та поздовжні профілі запроектованих швидкісних магістралей і трас швидкісного рейкового транспорту;

- креслення (схеми) планувальних рішень основних доррожньо-транспортних вузлів міста і транспортних розв'язок у  різних рівнях;

- схема приміського і  зовнішнього  транспорту  (розрахунковий строк) з відображенням існуючого положення в ув'язці з прое ктом планування приміської зони і великих населених пунктів, місць масового відпочинку та усіх об'єктів, що мають транспортне значення, у тому числі зупинок залізниць, що зв'язують місто з приміською зоною, інших споруд і обладнань зовнішнього   транспорту,   основних   транспортно-пересадочних вузлів;

- схема обслуговування міста і приміської зони мережею пасажирського транспорту  з  ізохронами  транспортної  доступності відповідно центру  міста,  основних  місць  працевлаштування        (великих промрайонів) та міста-центру системи поселень;

- картограми  пасажиропотоків  за  напрямками  та  відрізками мережі (добові і у години "пік"), сумарні і на окремих  ви дах міського пасажирського транспорту, а також на приміських  маршрутах  з   відображенням   пасажирообігу зупинок швидкісних позапловучих видів транспорту (метрополітену, швидкісного  трамваю,  залізниці)  та   пунктів   взаємодії        приміського  та  зовнішнього  транспорту   з   міським   (з виділенням існуючого положення, першої черги і розрахункового строку). Картограми розробляються для усіх представлених варіантів (для найбільш завантаженої доби);

- картограми вантажопотоків (добові і у години "пік") по магістралях міста - існуюче положення, на першу чергу і розрахунковий строк;

- картограми приведених машинопотоків на магістралях міста (добові і у години "пік") - існуюче положення, перша черга і розрахунковий строк.

Усі креслення і схеми повинні бути підписані у встановленому порядку та мати точне найменування, єдині для аналогічних схем  або креслень умовні позначення з виділенням стадійності будівництва.

Залежно від міри складності схем і креслень вони виконуються у масштабах: 1:50000; 1:25000; 1:10000; 1:5000; 1:2000; 1:500.

Основні креслення виконуються з урахуванням необхідної їх наочності і можливості  розміщення  цифрових  показників,  найменувань районів, магістралей, вузлових пунктів та інших орієнтирів.

                             

Додаток (обов'язковий)

Основні планувальні й техніко-економічні показники розвитку транспортної системи міста

 

Найменування показників

Од. виміру

Існуючий стан (вихідний рік)

Термін будівництва

Перша черга

Розрахунковий строк

Кількість населення, міста,у тому числі:          

- містоутворююча група, 

- обслуговуюча група       

тис. чол.

 

 

 

Територія міста у межах міської смуги,         у тому числі: 

- забудована територія,

- забруднена викидами  транспорту територія

 

Км

 

%

 

 

 

Річний обсяг пасажирсь ких перевезень, усього,

у тому числі за видами транспорту:  

……………………………………………           

млн. пас.

 

 

 

Питома вага у загальному обсязі перевезень (за видами транспорту):

…………………………………………   

%

 

 

 

Річний обсяг транспортної роботи, усього, у тому числі за видами транспорту:

…………………………………………                   

млн. пас.км

 

 

 

Загальна транспортна рухомість населення, у тому числі на масовому пасажирському транспорті                          

поїздок на жителя за рік

 

 

 

Середня маршрутна дальність поїздки 1 пасажира, усього у тому числі за видами транспорту:

…………………………………………                                  

км

 

 

 

Експлуатаційна швид кість сполучення видів пасажирського транспорту:

…………………………………………

у тому числі вулицями і дорогами:   

з пріоритетним рухом пасажирського транспорту

з автоматизованим управлінням дорожнім рухом        

км/год

 

 

 

Середня тривалість роботи одиниці рухомого складу на лінії (за видами пасажирського транспорту): …………………………………………                  

год/доба

 

 

 

Кількість рухомого складу в інвентарі за видами пасажирського транспорту (включаючи легковий за належністю)

…………………………………………           

од.

 

 

 

Коефіцієнт використання місткості рухомого складу за видами пасажирського транспорту:  

………………………………………     

 

 

 

 

Кількість рухомого складу у русі (за видами пасажирського транспорту):

………………………………………     

од.

 

 

 

Насиченість 1 км мережі рухомим складом  (за видами пасажирського транспорту):           

…………………………………………     

од.

 

 

 

Коефіцієнт випуску рухомого складу на лінію (за видами пасажирського транспорту):

…………………………………………

 

 

 

 

Продуктивність одиниці рухомого складу (за видами пасажирського транспорту):

…………………………………………

 

 

 

 

Кількість транспорту за типами двигунів (видами споживчого палива):    

а) дизельні:           

автобуси

вантажні автомобілі

легкові автомобілі

б) карбюраторні: 

автобуси

вантажні автомобілі

легкові автомобілі    

од.

 

 

 

Кількість спалюваного транспортом палива (за видами):

…………………………………………      

тис.т/рік

 

 

 

Викид у повітря внаслідок спалювання палива компонентів:

Вуглеводи

окиси озоту          

сажа

т/рік

 

 

 

Кількість депо (гаражів) та їх місткість за видами транспорту|(включаючи легковий за належністю): 

…………………………………………                

од/м-місць

 

 

 

Витрати електроенергії, усього, в тому числі:

питомі витрати на пасажирський  рух 

тис.кВтгод

кВтгод/пас.-км

 

 

 

Протяжність вулично-шляхової мережі, усього, у тому числі:

з масовим пасажирським транспортом

з них за видами транспорту:

з приоритетним рухом пасажирського транспорту

з автоматизованим управлінням дорожнім рухом

з перевищенням гранично-допустимих норм шуму та загазованості                

км

 

 

 

Щільність магістральної вулично-шляхової мережі, у тому числі з масовим пасажирським транспортом, усього, з них за видами транспорту: 

з приоритетним рухом пасажирського транспорту з автоматизованим управлінням дорожнім рухом                             

км/км2

 

 

 

Середній інтервал руху транспортних заходів (за видами масового пасажирського транспорту):           

…………………………………………

хв.

 

 

 

Середній час, що затрачує пасажир на поїздки при користуванні масовим пасажирським транспортом      

хв.

 

 

 

Питома вага пересувань на масовому пасажирському транспорті з витратами часу не більш. 40 хв.                    

%

 

 

 

Річні експлуатаційні витрати на громадських видах транспорту, усього

у тому числі

за видами транспорту:  

…………………………………………              

млн.крб.

 

 

 

Капітальні вкладення на розвиток міського пасажирського транспорту усього у тому числі:

на будівництво                

на придбання рухомого складу

з них: 

за видами транспорту (у тому числі на будівництво та придбання рухомого складу): 

…………………………………………                        

млн.крб.

 

 

 

Капітальні вкладення на будівництво та реконст рукцію вулично-шляхової мережі міста           

млн.крб.

 

 

 

Вартість будівництва штучних споруд (мостів, шляхопроводів, пішоход  них переходів і т.інш.) 

млн.крб.

 

 

 

Примітки:

1. Наповнення рухомого складу необхідно приймати на першу чергу  будівництва 5 пасажирів і на розрахунковий строк - 4 пасажири  на 1м  вільної площі підлоги для звичайних та 3 пасажири  для

швидкісних видів транспорту;

2. Довжина мережі метрополітену і швидкісного трамваю вказується  загальна, у тому числі тунелях мілкого і глибокого закладення


 


Подпишитесь на новости строительства:

 

 

Выбор редакции: