ЛКМ Утепление Окна и двери Технологии Техника | Рынок Аналитика Новости компанийДСТУ-Н Б Д.1.1-8:2008. Кошторисна документація. Правила визначення вартості наукових та науково-технічних робіт у будівництві

Оцените
(1 Голосовать)

Скачать ДСТУ-Н Б Д.1.1-8:2008. Кошторисна документація. Правила визначення вартості наукових та науково-технічних робіт у будівництві

Сметная документация

Правила определения стоимости научных и научно-технических работ

встроительстве

Estimated documentation

Regulations on scientific and scientific - technical works rating in construction

Мета розроблення цього стандарту - встановлення правил визначення вартості наукових та науково-технічних робіт у будівництві.

Чинні нормативні документи у сфері ціноутворення у будівництві (ДБН Д 1.1-1-2000 "Правила визначення вартості будівництва" та ДБН Д 1.1-7-2000 "Правила визначення вартості проектно-вишукувальних робіт для будівництва, що здійснюється на території України") не враховують специфіки і особливостей формування витрат у сфері наукової і науково-технічної діяльності.

"Типове положення з планування, обліку і калькулювання собівартості науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт" (Постанова KMвід 10.07.02 р. № 946) не поширюється на госпрозрахункові підприємства і організації. Враховуючи, що за останні роки практично не залишилось бюджетних наукових організацій у сфері будівництва, основне завдання - розробити основопо­ложні та методичні підходи визначення вартості наукової і науково-технічної продукції у сфері будівництва для організацій різних форм власності та господарювання.

Цей стандарт розроблено на підставі Закону України "Про наукову та науково-технічну діяльність" від 01.12.98 № 284-XIV, Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.99 № 996-XIVз урахуванням особливостей визначення вартості наукових і науково-технічних робіт у будівництві.

Чинний від 2009-05-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1Цей стандарт встановлює правила визначення кошторисної вартості (далі - вартості) наукових та науково-технічних робіт, що відносяться до наукової та науково-технічної діяльності, спрямованої на одержання та використання нових знань у будівництві.

1.2Цей стандарт призначений для використання підприємствами, установами та організаціями, що діють на території України незалежно від форм власності та виду діяльності, які виконують наукові та науково-технічні роботи у будівництві або є замовниками цих робіт при обґрунтуванні договірної ціни.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

Закон України "Про наукову та науково-технічну діяльність" від 01.12.98 № 284-XIV

ДБН Д. 1.1-1-2000 Правила визначення вартості будівництва

ДБН Д. 1.1-7-2000 Правила визначення вартості проектно-вишукувальних робіт для будівництва, що здійснюється на території України

ДБН В.1.2-5:2007 Науково-технічний супровід будівельних об'єктів

ДСТУ 3973-2000 Система розроблення та поставлення продукції на виробництво. Правила виконання науково-дослідних робіт. Загальні положення

Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 16 "Витрати" (Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31.12. 99 № 318)

3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

Нижче подано терміни, використані в цьому стандарті, та визначення понять:

3.1наукова діяльність

Інтелектуальна творча діяльність, спрямована на одержання і використання нових знань. Основними її формами є фундаментальні та прикладні наукові дослідження (Закон України "Про наукову і науково-технічну діяльність")

3.2 науково-технічна діяльність

Інтелектуальна творча діяльність, спрямована на одержання і використання нових знань у всіх галузях техніки і технологій, її основними формами (видами) є науково-дослідні, дослідно-конструкторські, проектно-конструкторські, технологічні, пошукові та проектно-пошукові роботи, виготовлення дослідних зразків або партій науково-технічної продукції, а також інші роботи, пов'язаніз доведенням наукових і науково-технічних знань до стадії практичного їх використання (Закон України "Про наукову і науково-технічну діяльність")

3.3 пошукові наукові дослідження

Теоретичні дослідження, пов'язані з поглибленням знань із визначеної проблеми і (або) створенням підґрунтя для проведення прикладних досліджень (ДСТУ 3973)

3.4 прикладні наукові дослідження

Наукова і науково-технічна діяльність, спрямована на одержання і використання знань для практичних цілей (ДСТУ 3973)

3.5 наукова робота

Дослідження з метою одержання наукового результату - нове знання, одержане в процесі наукових досліджень та зафіксоване на носіях наукової інформації у формі звіту, наукової праці, наукової доповіді, наукового повідомлення про науково-дослідну роботу, монографічного дослідження, наукового відкриття тощо (Закон України "Про наукову і науково-технічну діяльність")

 3.6 науково-технічна робота

Дослідження з метою одержання науково-прикладного результату - це нове конструктивне чи технологічне рішення, експериментальний зразок, закінчене випробування, розробка, яка впроваджена або може бути впроваджена у суспільну практику. Науково-прикладний результат може бути у формі звіту, ескізного проекту, конструкторської або технологічної документації на науково-технічну продукцію, натурного зразка тощо (Закон України "Про наукову і науково-технічну діяльність")

3.7 науково-технічна продукція

Науковий або науково-прикладний результат науково-технічної діяльності, що має корисні властивості і призначений для застосування споживачем (ДСТУ 3973)

3.8 науково-дослідні роботи

Сукупність робіт, які виконуються з метою пошуку перспективних принципів та шляхів ство­рення нової чи модернізації виготовленої продукції

3.9 дослідно-конструкторські роботи

Комплекс робіт при створенні конструкторської та технологічної документації, виготовленні та випробуванні дослідного або головного зразка продукції

3.10 дослідно-технологічні роботи

Роботи щодо створення нових речовин, матеріалів та (або) технологічних процесів

3.11 науково-дослідна (науково-технічна) установа (далі - наукова установа)

Юридична особа незалежно від форми власності, що створена в установленому законодавством порядку, для якої наукова або науково-технічна діяльність є основною. (Закон України "Про наукову і науково-технічну діяльність")

3.12 нормативи

Кількісні і якісні показники норм - витрати труда та (або) вартості на одиницю виміру певного виду (етапу) робіт

3.13 елемент витрат

Сукупність економічно однорідних витрат (Положення (стандарт) бухгалтерського обліку)

3.14 об'єкт витрат

Продукція, роботи, послуги або вид діяльності підприємства, які потребують визначення пов'язаних з їх виробництвом (виконанням) витрат (Положення (стандарт) бухгалтерського обліку)

3.15 прямі витрати

Витрати, що можуть бути віднесені безпосередньо до конкретного об'єкта витрат економічно доцільним шляхом (Положення (стандарт) бухгалтерського обліку)

4 ПОЗНАКИ ТА СКОРОЧЕННЯ

У цьому стандарті використано такі познаки та скорочення:

ДБН - державні будівельні норми;

ДКР - дослідно-конструкторські роботи;

ДТР - дослідно-технологічні роботи;

НДР - науково-дослідні роботи;

ННТР - наукові та науково-технічні роботи;

HP- наукові роботи;

НТП - науково-технічна продукція;

НТР - науково-технічні роботи.

5 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

5.1Положення цього стандарту враховують загальні правила визначення вартості будівництва та вартості проектно-вишукувальних робіт, що встановлені ДБН Д.1.1-1 і ДБН Д.1.1-7.

5.2Вартість наукових та науково-технічних робіт - це сума коштів, необхідних для відшкодування прямих, загальновиробничих та адміністративних витрат, понесених виконавцем робіт при створенні НТП, а також податків, зборів та обов'язкових платежів і економічно обґрунтованого прибутку.

5.3Правила передбачають визначення вартості на підставі складання калькуляцій за статтями витрат на основі розрахунку трудовитрат та складових елементів вартості робіт (далі - калькуляційний метод).

5.4Вартість на окремі види ННТР, на які є чинні нормативи витрат труда або вартості, визначається на підставі цих нормативів (далі - нормативний метод).

6 СКЛАД І КЛАСИФІКАЦІЯ НАУКОВИХ ТА НАУКОВО-ТЕХНІЧНИХ РОБІТ

6.1До ННТР у будівництві належать пошукові та прикладні дослідження. У загальному вигляді вони складаються з таких робіт: виконання теоретичних та експериментальних досліджень; випробування технологій, конструкцій, виробів, обладнання, ґрунтів, матеріалів; розроблення технічної і методичної документації, норм, стандартів; розроблення архітектурно-конструктивних систем, архітектурно-планувальних рішень і технологічних регламентів; надання науково-технічної допомоги та послуг; оцінка технічного стану та експлуатаційної придатності конструкцій будівель і споруд; науково-технічний супровід будівельних об'єктів при проектуванні та будівництві, проведення інших досліджень, а також розроблення науково-технічних та прогнозно-аналітичних документів, технічних пропозицій, рекомендацій.

6.6.1До складу ННТР входять такі етапи (види) робіт:

- підбір та аналіз науково-технічної літератури та інших інформаційних матеріалів відносно роботи, що виконується;

- складання аналітичних оглядів за досліджуваними проблемами;

- вибір можливих напрямів досліджень;

- складання програм та планів виконання робіт;

- розроблення технічних завдань;

- розроблення проектної та технологічної документації на підставі проведених наукових досліджень;

- розроблення та виготовлення лабораторних установок, приладів тощо;

- проведення досліджень, узагальнення та оцінювання їх результатів;

- розроблення алгоритмів розрахунків та моделювання процесів і споруд;

- виконання розрахунків на основі розроблених алгоритмів та комп'ютерних моделей;

- розроблення містобудівних та типологічних (архітектурно-планувальних) пропозицій і технічної документації;

- розроблення рекомендацій із проектування та впровадження результатів НДР, ДКР, ДТР або обґрунтування необхідності виконання подальших досліджень;

- розроблення, перевірка технологічних регламентів, інструкцій в умовах виробництва;

- проведення вимірювань та випробувань дослідних зразків;

- надання допомоги під час впровадження результатів НДР, ДКР, ДТР;

- науково-технічний супровід будівельних об'єктів;

- визначення і оцінка впливу будівельної діяльності на довкілля;

- дослідження відходів і методів їх утилізації;

- розробка методик, інструкцій та рекомендацій щодо вимірювань та випробувань будівельних конструкцій, випробування технологій, споруд, обладнання, реагентів тощо;

- виконання і захист наукових звітів;

- патентно-інформаційні дослідження.

6.1.2Основні види робіт з науково-технічного супроводу будівельних об'єктів зазначені в ДБН В.1.2-5.

6.2Особливості визначення вартості ННТР полягають в індивідуальності складу етапів НДР, ДКР, ДТР, пов'язаних зі складністю та новизною створення і відпрацювання базових елементів споруд, конструкцій, обладнання, виробів, устаткування з метою дослідження процесів відпрацювання нових технологій, реагентів, матеріалів порівняно з існуючою НТП. Витрати труда, які необхідні для одержання результату і виконання поставленого завдання, повинні враховувати складність та новизну розробки.

6.2.1Складність теоретичних та експериментальних досліджень характеризується комплексом вимог та факторів, до яких відносяться дослідження декількох взаємозалежних процесів із проведенням експериментальної перевірки роботи технологій, обладнання, основних елементів будівель і споруд, виробів, їх лабораторними дослідженнями та випробуваннями, імітаційним моделюванням на мікропроцесорній техніці, з промисловим впровадженням тощо. До цих факторів, зокрема, належать конструктивна складність виробів і обладнання та технологічна складність їх вироблення та експлуатації, які потребують нового обладнання, пристроїв, матеріалів, режиму роботи тощо.

6.2.2Новизна характеризується вимогами, які спрямовані на пошук і створення нових конструктивних рішень, технологій, обладнання, матеріалів, конструкцій, виробів, методів виробництва, випробувань та досліджень у будівництві (модифікація, модернізація, змінювання параметрів, створення нового), що відрізняються новизною відносно відомих аналогів і мають при цьому меншу матеріало- та енергоємність.

7 МЕТОДИ ВИЗНАЧЕННЯ ВАРТОСТІ НАУКОВИХ ТА НАУКОВО-ТЕХНІЧНИХ РОБІТ

7.1 Основним методом визначення вартості ННТР у сфері будівництва є калькуляційний метод.

7.2Вартість за цим методом визначають на підставі складання калькуляцій виходячи з розрахунку витрат труда та економічно обґрунтованих елементів витрат за такими статтями:

- прямі витрати на оплату праці;

- відрахування на соціальні заходи;

- прямі матеріальні витрати;

- спецпридбання для виконання ННТР;

- інші прямі витрати;

- службові відрядження;

- витрати на роботи, які виконують сторонні підприємства, установи, організації;

- загальновиробничі витрати;

- адміністративні витрати;

- прибуток;

- податки, збори та інші обов'язкові платежі.

7.2.1До статті "Прямі витрати на оплату праці" включається основна і додаткова заробітна плата, заохочувальні, компенсаційні та інші грошові виплати (за науковий ступінь, вчене звання, стаж наукової роботи) виконавцям ННТР, що можуть бути віднесені до конкретного об'єкта витрат. Обчислення цих витрат здійснюється за посадовими окладами безпосередньо виконавців робіт згідно з формами і системами оплати праці, передбаченими законодавством України.

7.2.2До статті "Відрахування на соціальні заходи" включаються: внески до Пенсійного фонду та до фондів соціального страхування: на загальнообов'язкове державне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності; страхування на випадок безробіття; страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності.

7.2.3До статті "Прямі матеріальні витрати" включаються вартість придбаних основних матеріалів та сировини, приладів, обладнання, комплектуючих виробів і напівфабрикатів, реагентів тощо, які утворюють основу розроблюваної НТП або є необхідними компонентами при виконанні ННТР.

7.2.4До статті "Спецпридбання для виконання ННТР" включаються витрати на придбання спецобладнання, що не відноситься до основних засобів: це пристрої, інструменти, прилади, стенди, апарати, механізми, які необхідні для виготовлення макетів, зразків, проведення експериментальних робіт, а також оренда обладнання тощо.

7.2.5До статті "Інші прямі витрати" належать усі інші виробничі витрати, які не увійшли у попередні статті і які безпосередньо можна віднести до собівартості робіт, що регламентовано (встановлено) положенням (стандартом) бухгалтерського обліку.

7.2.6До статті "Службові відрядження" включаються витрати на відрядження штатних працівників, яке безпосередньо пов'язано з виконанням конкретної ННТР.

7.2.7До статті "Витрати на роботи, які виконують сторонні підприємства, установи, організації" включаються витрати на виконання ННТР, якщо ці роботи не можуть бути виконані штатними працівниками, і виконуються на договірній основі іншими організаціями незалежно від форм власності.

7.2.8До статті "Загальновиробничі витрати" належать витрати, що пов'язані з управлінням, обслуговуванням та організацією виконання ННТР, але не можуть бути безпосередньо віднесені до конкретного об'єкта витрат.

7.2.9До статті "Адміністративні витрати" відносяться загальногосподарські витрати, що пов'язані з обслуговуванням та управлінням науковою установою.

7.2.10В основу обґрунтування величини прибутку мають бути покладені наступні фактори: вид ННТР; джерела фінансування; новизна і складність робіт відповідно до 6.2.1 і 6.2.2 цього стандарту; кон'юнктура ринку установ, спроможних виконати замовлення по об'єкту.

7.2.10.1У разі виконання ННТР за рахунок бюджетних коштів та інших державних коштів розмір прибутку:

- для бюджетних установ не планується;

- для госпрозрахункових установ приймається у розмірі не менше 8%, що погоджується із замовником.

7.2.10.2У разі виконання робіт за рахунок інших джерел фінансування розмір прибутку приймається за домовленістю сторін.

7.2.11До статті "Податки, збори, обов'язкові платежі" включаються податки, збори, обов'язкові платежі, що не враховані попередніми статтями (плата за воду, комунальний податок, збір за забруднення навколишнього середовища), що передбачені законодавством.

7.3Обчислення елементів витрат на ННТР

7.3.1Прямі витрати на оплату праці виконавців робіт Пву гривнях визначають на підставі розрахункових витрат труда та посадових окладів з урахуванням виплат та доплат за формулою:

 

де      Трі- розрахункові витрати труда і-го виду робіт, люд.-день (люд.-місяць);

Опі - заробітна плата з урахуванням надбавок та доплат і-го виконавця робіт, грн./день

(грн./місяць);

Кв- коефіцієнт, який враховує додаткову заробітну плату - відпустку виконавців робіт, грн.

7.3.2Розрахункові витрати трудаі-го виду робіт визначають за формулою:

Трі=Чі×Ні,                                                                                  (2)

де       Чі- кількість виконавців і-го виду робіт, люд.;

Ні- тривалість виконання робіт і-м виконавцем, день (місяць).

7.3.2.1Розрахункові витрати труда ННДР визначають виконавцем робіт та погоджуються із замовником. Якщо в складі ННТР є окремі види робіт, на які існують нормативи витрат труда, то вони можуть використовуватися при обчисленні загальних нормативно-розрахункових трудовитрат ННТР.

7.3.3Витрати на придбання матеріалів та спецустаткування, що необхідні для виконання робіт, визначають прямими розрахунками, виходячи з обґрунтованих потреб.

7.3.4Загальновиробничі та адміністративні витрати визначають на підставі обґрунтованих розрахунків цих витрат наукових установ за попередній період (рік, півріччя) та можуть уточнюватися в порядку, передбаченому договором. База розподілу цих витрат обирається самостійно науковою організацією у відсотках від прямих витрат на оплату праці виконавців робіт.

7.4Вартість окремих видів ННТР, на які є чинні нормативи, визначають нормативним методом за показниками витрат труда або вартості (ціни) на одиницю виміру певного виду (етапу) робіт. Вартість цих робіт розраховують за збірниками нормативів, які діють на території України, що погоджені центральним органом виконавчої влади у сфері будівництва, включаючи відомчі (додаток А).

7.5Кошториси на виконання ННТР складаються за відповідними формами, що наведені в додатках Б, В, Г та Д.

8 ОСОБЛИВОСТІ ВИЗНАЧЕННЯ ЦІНИ ПРОПОЗИЦІЇ НА ННТР, УЗГОДЖЕННЯ ДОГОВІРНИХ ЦІН ТА РОЗРАХУНКІВ ЗА ВИКОНАНІ РОБОТИ

8.1Ціна пропозиції розраховується на підставі вартості ННТР, яка обчислюється згідно з розділом 7, з обґрунтуванням витрат, що склалися у виконавця робіт та поточних цін на трудові і матеріальні ресурси.

8.2Розгляд ціни пропозиції на виконання робіт відбувається на переговорах між замовником і виконавцем ННТР або в процесі проведення конкурсів (тендерів).

8.3Ціна на створення НТП, яку замовник і виконавець узгодили, є договірною ціною.

8.4Договірні ціни на виконання ННТР можуть бути твердими та динамічними.

8.4.1Тверді - це договірні ціни, які є незмінними на весь період виконання робіт і можуть уточнюватись тільки при:

- зміні замовником завдання на створення НТП, що викликає зміну обсягів робіт і відповідно їх вартості;

- виявленні в процесі виконання робіт безперечних помилок, які не були встановлені на стадії складання договірної ціни;

- виникненні форс-мажорних обставин та в інших випадках, передбачених договором.

8.4.2Динамічні - це договірні ціни, які є відкритими і можуть уточнюватися протягом усього терміну виконання робіт. При цьому рівень прибутку, що визначено на стадії узгодження договірної ціни, не уточнюється, крім випадків, передбачених в 8.4.1 цього стандарту.

8.4.3Якщо в договорі не зазначено вид договірної ціни-тверда або динамічна-то вважається, що вона тверда.

8.5У складі договірної ціни на ННТР може враховуватися винагорода у вигляді частки економічного ефекту від впровадження НТП у будівництво.

8.6Умови та терміни уточнення складових вартості ННТР зазначаються у договорі.

8.7Після узгодження договірної ціни складається договір на виконання робіт, у якому зазначаються:

-документ, покладений в основу визначення вартості робіт;

- вид договірної ціни (тверда або динамічна);

- порядок та терміни уточнення договірної ціни;

- умови фінансування і розрахунків за обсяги виконаних робіт;

-термін виконання робіт;

- права та обов'язки замовника та виконавця ННТР.

8.8Розбіжності, що виникають між замовником та виконавцем у період формування договірних цін та взаєморозрахунків за виконані ННТР, розглядаються згідно з чинним законодавством у встановленому порядку.

ДОДАТОК А

(довідковий)

ПЕРЕЛІК ВІДОМЧИХ ЗБІРНИКІВ НОРМАТИВІВ НА НАУКОВІ

 І НАУКОВО-ТЕХНІЧНИ РОБОТИ, ЩО ДІЮТЬ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ

Таблиця А.1

Назва збірника

Ким затверджено

Примітка щодо визначення вартості робіт

1 Нормативи витрат труда для визначення вартості робіт з оцінки технічного стану та експлуатаційної придатності конструкцій будівель і споруд СОУ Д.1.2-02495431-001:2008

Погоджено Мінрегіонбудом України. Рішення НТР від 02.06.2008 № 62

Визначається нормативним методом виходячи з витрат труда та показника вартості на один 1 люд.-день

2 Методичні рекомендації визначення вартості робіт з обстеження, оцінки технічного стану і паспортизації будівель і споруд (НДІБВ)

Затверджено наказом Держбуду України від 12.06.99 №166

Те саме

3 Сборник расценок на работы по внедрению научно-технической продукции в области бетона и железобетона (НИИЖБ Госстроя СССР)

Дозволено тимчасове застосування листом Держбуду України від 12.02.98

»

4 Тимчасовий збірник цін на науково-проектні роботи по нерухомих пам'ятках історії та культури Української РСР (ТЗЦНПР-91)

Затверджено наказом Держбуду УРСР від 24.06.91 № 75

Визначається нормативним методом виходячи з вартості робіт з урахуванням індексів на поточний час

5 Цінник на роботи з оцінки технічного стану і розробки робочої документації на підсилення будівельних металевих конструкцій будівель та споруд промислових підприємств (Укрмонтажспецбуд)

Узгоджено Держбудом України, лист від 30.11.2000р. №7/5-1194

Те саме

6 Нормативи трудомісткості та вартість робіт із стандартизації ДСТУ 4054-2001

Затверджено наказом Держстандарту України від 22.11. 2001 №520

Визначається калькуляційним методом виходячи з трудомісткості робіт

7 Настанова щодо визначення вартості розроблення та експертизи проектів будівельних норм ДСТУ-Н Б Г.1-9:2007

Затверджено наказом Мінренгіонбуду України від 17.12.2007 №373

Те саме

8 Правила визначення вартості проектно-вишукувальних робіт для будівництва, що здійснюється на території України ДБН Д.1.1 -7-2000 (збірники цін на проектні та проектно-конструкторські роботи)

Затверджено наказом Держбуду України від 14.12.2000 №285,з доповненнями та змінами

Визначається нормативним методом на підставі цінових показників


ДОДАТОК Б

 (довідковий)

 

Форма 1-Н

Зведений кошторис

 

на виконання робіт за договором №______________________ від "____ "__________ 20___ р.

 

______________________________________________________________________________________

(найменування роботи)

 

Перелік виконуваних етапів робіт

Посилання на № кошторису за формами 2-Н, 3-Н

Вартість, грн.

1

2

3

1

 

 

2

 

 

3

 

 

:

 

 

n

 

 

 

 

 

Разом, грн.

 

 

ПДВ, грн.

 

 

Всього з урахуванням ПДВ, грн.

 

 

 

Всього за зведеним кошторисом

______________________________________________________________________________________

(сума прописом)

 

Керівник організації                                          _____________   

                                                          (підпис)                                (прізвище та ініціали)

Керівник планово-фінансового відділу              _____________    __________________________________

                                                                                (підпис)                        (прізвище та ініціали)

Керівник ННТР                                                                         _____________________________________

                                                                                (підпис)                        (прізвище та ініціали)

Кошторис склав                                                                        _____________________________________

                                                                                (підпис)                        (прізвище та ініціали)

"_____ "______________ 20_ р.

 

м.п.


ДОДАТОК В

(довідковий)

Форма 2-Н

Калькуляція кошторисної вартості №_____

 

на виконання робіт за договором №_____________________ від "____ "__________ 20      р.

 

 

(найменування роботи)

 

Ч.ч.

Найменування посад виконавців (виробничий персонал)

Кількість виконавців, люд.

Витрати труда,

люд.-дн. (люд.-міс.)

Заробітна плата

виконавців, грн.

за один день (місяць)

всього

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n

 

 

 

 

 

 

1. Разом заробітна плата виконавців робіт, грн.____________________________________________________

2. Додаткова заробітна плата - відпустка (% від ряд. 1), грн.______________________________________ ______

3. Всього витрат на оплату праці (ряд. 1 + ряд. 2), грн.___________________________________________ ______

4. Відрахування в соціальні фонди ( % від ряд. 3), грн.______________________________________________

5. Прямі матеріальні витрати (розрахунок №), грн._________________________________________________

6. Витрати на спецпридбання (розрахунок №), грн. ________________________________________________

7. Інші прямі витрати (розрахунок № ), грн. _______________________________________________________

8. Витрати на службові відрядження (розрахунок №)_______________________________________________

9. Витрати на роботи, що виконуються сторонніми організаціями

(локальний кошторис № ), грн._______________________________________________________________

10. Загальновиробничі витрати (% від ряд. 3), грн. _________________________________________________

11. Разом собівартість робіт (рядки 3 ÷ 10), грн. __________________________________________________

12. Прибуток (% від собівартості робіт-ряд. 11, без урахування

ряд. 6 + ряд. 8 + ряд. 9), грн. ___________________________________________________________________

13. Адміністративні витрати (% від ряд. 3), грн.____________________________________________________

14. Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством

і не враховані складовими вартості, грн._______________________________________________________

15. Всього кошторисна вартість (ряд. 11 +14), грн._________________________________________________

16. Податок на додану вартість (ПДВ), (% від ряд. 15), грн.__________________________________________

17 Всього вартість з урахуванням ПДВ(ряд. 15 + ряд. 16), грн.____________________________________

 

___________________________________________________________________________________________

(сума прописом)

 

Керівник організації                                                                _ ________________________________________

                                                                                 (підпис)                    (прізвище та ініціали)

Керівник планово-фінансового відділу      __________________ ________________________________________

                                                                                (підпис)                     (прізвище та ініціали)

Керівник ННТР                                              _______________ ________________________________________

                                                                                (підпис)                     (прізвище та ініціали)

Кошторис склав                                            _______________________________________________________

                                                                                (підпис)                     (прізвище та ініціали)

"____ "______________ 20_ р.

 

м.п.


ДОДАТОК Г

(довідковий)

Форма 3-На

Кошторис №_____

 

на виконання робіт за договором №____________________ від"____ "__________ 20    р.

 

__________________________________________________________________________________________

(найменування роботи)

 

Перелік виконуваних робіт

Назва та позначення збірника, № таблиць, пунктів

Одиниця виміру

Кількість одиниць виміру (обсяг робіт)

Витрати труда,

люд.-дн.

 

Вартість, грн.*

на одиницю виміру

всього

1

2

3

4

5

6

7

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

:

 

 

 

 

 

 

n

 

 

 

 

 

 

Разом, грн.

 

 

 

 

 

 

Витрати на службові відрядження, грн.

Розрахунок №

 

 

 

 

 

Разом, грн.

 

 

 

 

 

 

ПДВ, грн.

 

 

 

 

 

 

Всього з урахуванням ПДВ, грн.

 

 

 

 

 

 

*) Вартість визначається виходячи з показника кошторисної вартості в розрахунку на один  люд.-день на поточний час.

 

Всього за кошторисом_______________________________________________________________________ _____

(сума прописом)

Керівник організації                                                                ________________________________________

                                                                                     (підпис)                (прізвище та ініціали)

Керівник планово-фінансового відділу          ______________   ________________________________________

                                                                                     (підпис)                (прізвище та ініціали)

Керівник ННТР                                                                       _________________________________________

                                                                                     (підпис)                (прізвище та ініціали)

Кошторис склав                                             _____________  ________________________________________

                                                                                     (підпис)                (прізвище та ініціали)

"_____ "______________ 20_ р.

 

м.п.


ДОДАТОК Д

(довідковий)

Форма 3-Нб

Кошторис №_____

 

на виконання робіт за договором №____________________ від "_____ "___________ 20    р.

 

__________________________________________________________________________________________

(найменування роботи)

 

 

Перелік виконуваних робіт

Назва та позначення збірника, № таблиць, пунктів

Одиниця виміру

Кількість одиниць виміру (обсяг робіт)

Витрати труда,

люд.-дн.

 

на одиницю виміру

всього

1

2

3

4

5

6

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

:

 

 

 

 

 

n

 

 

 

 

 

Разом, грн.

 

 

 

 

 

Витрати на службові відрядження, грн.

Розрахунок №

 

 

 

 

Разом, грн.

 

 

 

 

 

ПДВ, грн.

 

 

 

 

 

Всього з урахуванням ПДВ, грн.

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________________________

(сума прописом)

Керівник організації                                                                ________________________________________

                                                                                     (підпис)                (прізвище та ініціали)

Керівник планово-фінансового відділу           _____________   ________________________________________

                                                                                     (підпис)                (прізвище та ініціали)

Керівник ННТР                                                                       _________________________________________

                                                                                     (підпис)                (прізвище та ініціали)

Кошторис склав                                             _____________  ________________________________________

                                                                                     (підпис)                (прізвище та ініціали)

"_____ "______________ 20_ р.

 

м.п.


Код УКНД 03.100.40

Ключові слова: будівництво, наукові та науково-технічні роботи, визначення вартості, трудовитрати, прибуток, договірна ціна.


Подпишитесь на новости строительства:

 

 

Выбор редакции: