ЛФМ Утеплення Вікна та двері Технології Техніка | Ринок Аналітика Новини компанійІнструкцiя з планування, облiку i калькулювання собiвартостi робiт (послуг) на пiдприємствах i в органiзацiях житлово-комунального господарства

Оцініть матеріал!
(0 голосів)

Скачать Інструкцiя з планування, облiку i калькулювання собiвартостi робiт (послуг) на пiдприємствах i в органiзацiях житлово-комунального господарства

(Затверджено наказом Держжитлокомунгоспу України вiд 31 березня 1997 року N 24)

                      1. Загальнi положення

     1.1. Iнструкцiя з планування, облiку i  калькулювання  собi-

вартостi робiт (послуг) на пiдприємствах i в органiзацiях  житло-

во-комунального господарства (далi - Iнструкцiя) розроблена  вiд-

повiдно до Закону України  "Про  оподаткування  прибутку  пiдпри-

ємств", Правил застосування  Закону  України  "Про  оподаткування

прибутку пiдприємств", затверджених Постановою Верховної Ради Ук-

раїни вiд 27 червня 1995 року N 247/95-ВР.

     1.2. Iнструкцiя враховує особливостi дiяльностi таких пiдга-

лузей житлово-комунального господарства:

     водопровiдно-каналiзацiйне господарство;

     теплове господарство;

     житлове господарство;

     мiський електротранспорт.

     1.3. Iнструкцiя застосовується на пiдприємствах (органiзацi-

ях) житлово-комунального господарства незалежно вiд вiдомчої пiд-

порядкованостi, форм власностi i господарювання та  на  пiдприєм-

ствах i органiзацiях iнших галузей, що виконують роботи i надають

послуги, наведенi в пунктi 2 цiєї Iнструкцiї. У структурних  пiд-

роздiлах пiдприємств, видiлених в окрему планово-облiкову  одини-

цю, що вiдносяться до iнших галузей господарства,  крiм  галузей,

вказаних в п.2 даної Iнструкцiї (промисловi пiдроздiли,  пiдсобнi

сiльськогосподарськi виробництва тощо), застосовуються типовi по-

ложення (iнструкцiї) з планування, облiку i  калькулювання  собi-

вартостi продукцiї робiт (послуг) вiдповiдних галузей  (промисло-

вiсть, будiвництво, сiльське господарство тощо).

     1.4. Собiвартiсть робiт (послуг)  -  це  вартiсне  вираження

витрат пiдприємства, пов'язаних з використанням у  технологiчному

процесi виконання робiт (надання послуг) природних ресурсiв,  си-

ровини, матерiалiв, палива, енергiї, основних виробничих  фондiв,

iнструменту, iнвентаря, трудових i фiнансових ресурсiв,  а  також

iнших витрат на виробництво i збут, включаючи встановленi  держа-

вою як обов'язковi вiдрахування податки i платежi.

     1.5. Планування собiвартостi робiт  (послуг)  пiдприємств  є

складовою частиною планування їх дiяльностi та являє собою систе-

му обгрунтованих технiко-економiчних розрахункiв, якi  вiдобража-

ють величину витрат, що включаються до складу собiвартостi  робiт

(послуг).

     Розрахунки планової собiвартостi окремих видiв  робiт  (пос-

луг) використовуються для визначення потреби в оборотних  коштах,

планування прибутку, формування цiн тощо.

     1.6. Облiк собiвартостi - це своєчасне, повне  i  достовiрне

вiдображення в бухгалтерському облiку фактичних витрат на  вироб-

ництво i реалiзацiю робiт (послуг).

     1.7. Калькулювання собiвартостi - це визначення розмiру вит-

рат у грошовому виразi на виробництво одиницi певного виду  робiт

(послуг) по окремих видах витрат. За допомогою калькулювання виз-

начаються собiвартiсть одиницi робiт (послуг), всього їх  обсягу,

витрати на виробництво по окремих структурних пiдроздiлах пiдпри-

ємства (цехах, дiльницях), по рiзних виробничих процесах i в  цi-

лому по пiдприємству.

         2. Групування витрат за економiчними елементами

     2.1. Витрати, що включаються до собiвартостi робiт (послуг),

групуються за такими елементами:

     матерiальнi витрати;

     витрати на оплату працi;

     вiдрахування на соцiальнi заходи;

     амортизацiя основних фондiв та нематерiальних активiв;

     iншi витрати.

     2.2. До елементу "Матерiальнi витрати" належать:

     2.2.1. Витрати, пов'язанi з пiдготовкою та  освоєнням  нових

видiв робiт (послуг):

     - пiдвищенi витрати на виробництво нових видiв  робiт  (пос-

луг) в перiод їх освоєння;

     - витрати на освоєння нового виробництва, цехiв та агрегатiв

(пусковi витрати), номенклатуру яких викладено в додатку N 2;

     - витрати на  винахiдництво  i  рацiоналiзацiю,  номенклатуру

яких викладено в додатку N 3.

     Витрати, передбаченi цим пiдпунктом, вiдносяться на собiвар-

тiсть освоєної продукцiї з початку її виробництва.

     2.2.2. Витрати, пов'язанi з використанням природної  сирови-

ни, плата за воду, що вибирається з  водогосподарських  систем  у

межах затверджених лiмiтiв, а також платежi за використання iнших

природних ресурсiв, за викиди i скиди забруднюючих речовин у нав-

колишнє середовище, розмiщення вiдходiв та iнших видiв шкiдливого

впливу в межах лiмiтiв.

     2.2.3. Витрати некапiтального характеру, пов'язанi з удоско-

наленням  технологiй  та  органiзацiєю  виробництва,  полiпшенням

якостi робiт (послуг), що проводиться в ходi виробничого процесу.

     2.2.4. Витрати на обслуговування виробничого процесу:

     - на матерiали, паливо, енергiю та на її трансформацiю i по-

дачу до мiсця споживання, на роботи i послуги виробничого  харак-

теру, якi виконуються стороннiми органiзацiями  або  структурними

пiдроздiлами пiдприємства, що не належать до основного виду  його

дiяльностi (виконання лабораторних аналiзiв,  перевiрка  приладiв

облiку, дослiдження внутрiшнього стану  трубопроводiв  тощо),  на

придбання iнструментiв, пристроїв та iнших  засобiв  i  предметiв

працi.

     Iз витрат на матерiальнi ресурси, що включаються до собiвар-

тостi продукцiї, вираховується вартiсть зворотних вiдходiв.

     Зворотнi вiдходи - це залишки сировини, матерiалiв, теплоно-

сiїв та iнших видiв матерiальних ресурсiв, що утворилися в проце-

сi виробництва робiт (послуг) i втратили  повнiстю  або  частково

споживчi властивостi початкового ресурсу (хiмiчнi та  фiзичнi)  i

через це використовуються з пiдвищеними витратами (зниженням  ви-

ходу продукцiї) або використовуються не за прямим призначенням, а

також реалiзуються на сторону.

     Зворотнi вiдходи оцiнюються:

     за зниженою цiною  вихiдного  матерiального  ресурсу  (цiною

можливого використання), якщо вiдходи можуть бути використанi для

власного основного або допомiжного виробництва, але з пiдвищенням

витрат, чи реалiзованi стороннiм пiдприємствам i органiзацiям;

     за новою цiною вихiдного матерiального ресурсу, якщо вiдходи

реалiзуються стороннiм пiдприємствам i органiзацiям для  викорис-

тання у виробництвi iншої продукцiї.

     Вартiсть матерiальних ресурсiв визначається, виходячи з цiни

їх придбання (без урахування податку на додану вартiсть,  за  ви-

нятком передбачених законодавчими актами випадкiв), включаючи на-

цiнки i комiсiйнi винагороди постачальницьким та  зовнiшньоеконо-

мiчним органiзацiям, вартiсть послуг  товарних  бiрж,  брокерськi

послуги, суми мита i митних зборiв,  витрат  на  транспортування,

зберiгання та доставку, що здiйснюються стороннiми органiзацiями.

     Витрати, пов'язанi з доставкою (в тому числi з вантажно-роз-

вантажувальними роботами)  матерiальних  ресурсiв  транспортом  i

персоналом пiдприємства,  включаються  до  вiдповiдних  елементiв

витрат на виробництво (витрати на оплату працi,  амортизацiя  ос-

новних фондiв, матерiальнi витрати тощо);

     - проведення поточного ремонту, технiчного огляду та технiч-

ного обслуговування основних виробничих фондiв, у тому числi взя-

тих в тимчасове користування за угодами оперативної  оренди  (лi-

зингу), за винятком їх реконструкцiї i модернiзацiї;

     - контроль за виробничими процесами i якiстю продукцiї  (ро-

бiт, послуг);

     - забезпечення правил технiки безпеки працi, пожежної i сто-

рожової охорони (включаючи оплату послуг стороннiх пiдприємств за

пожежну та сторожову  охорону),  санiтарно-гiгiєнiчних  та  iнших

спецiальних вимог, передбачених правилами технiчної експлуатацiї,

нагляду i контролю за дiяльнiстю пiдприємств у встановленому  за-

конодавством порядку;

     - забезпечення працiвникiв спецiальним одягом, взуттям,  об-

мундируванням, форменим одягом, захисними пристроями та спецiаль-

ним харчуванням у випадках, передбачених законодавством.

     2.2.5. Поточнi витрати, пов'язанi з утриманням та експлуата-

цiєю фондiв природоохоронного призначення (очисних споруд,  улов-

лювачiв, фiльтрiв тощо), витрати на захоронення екологiчно небез-

печних вiдходiв, оплата послуг стороннiх органiзацiй за  прийман-

ня, зберiгання та знищення екологiчно небезпечних вiдходiв,  очи-

щення стiчних вод, iншi види поточних витрат.

     2.2.6. Витрати, пов'язанi з управлiнням пiдприємством, пере-

лiк яких викладено в додатку N 6 (роздiл 1).

     2.2.7. До елементу "Витрати на оплату працi" належать витра-

ти на виплату основної i додаткової заробiтної  плати,  обчисленi

згiдно з прийнятими пiдприємством системами оплати працi, включа-

ючи будь-якi види грошових i матерiальних доплат.

     Перелiк витрат, пов'язаних з виплатою основної та додаткової

заробiтної плати, наведено у додатку N 1.

     2.2.8. До елементу "Вiдрахування на соцiальнi заходи"  нале-

жать вiдрахування:

     - на державне (обов'язкове) соцiальне страхування;

     - на державне (обов'язкове) пенсiйне страхування (до Пенсiй-

ного фонду України);

     - до Фонду сприяння зайнятостi населення;

     - до Фонду для здiйснення заходiв щодо лiквiдацiї  наслiдкiв

Чорнобильської катастрофи та соцiального захисту населення.

     2.2.9. До елементу "Амортизацiя основних фондiв та нематерi-

альних активiв" належать:

     - витрати на повне вiдновлення  основних  фондiв  у  виглядi

амортизацiйних вiдрахувань вiд балансової вартостi  основних  ви-

робничих фондiв за встановленими нормами i порядком;

     - витрати на повне вiдновлення  основних  фондiв  у  виглядi

амортизацiйних вiдрахувань на наданi в оперативну оренду  основнi

фонди, що належать до державної  форми  власностi,  нараховуються

орендодавцем i використовуються ним виключно на повне вiдновлення

орендованої частки основних фондiв. При цьому на собiвартiсть ро-

бiт (послуг) орендаря вiдноситься сума винагороди за користування

орендованими основними фондами та нарахованi амортизацiйнi вiдра-

хування на повне вiдновлення основних фондiв.

     Орендна плата за наданi в оперативну оренду  примiщення  не-

житлового призначення включається до собiвартостi робiт  (послуг)

в розмiрi, визначеному угодами сторiн, а по комунальнiй власностi

- не вище ставок орендної плати, встановленої мiсцевими  органами

державної виконавчої влади;

     - витрати, пов'язанi зi зносом нематерiальних активiв, у су-

мi амортизацiйних вiдрахувань, що визначаються щомiсяця за норма-

ми, розрахованими виходячи iз їх первiсної вартостi та строку ко-

рисного використання, але не  бiльше  десяти  рокiв  безперервної

експлуатацiї або строку дiяльностi пiдприємства.

     Нематерiальнi активи - це вартiсть об'єктiв  промислової  та

iнтелектуальної власностi, а також iнших аналогiчних прав, визна-

них об'єктом права власностi.

     До таких об'єктiв та прав належать: винаходи, кориснi  моде-

лi, промисловi зразки, знаки для товарiв i послуг, торговi марки,

об'єкти авторських прав,  програмне  забезпечення  обчислювальної

технiки, гудвiл, "ноу-хау" тощо.

     2.2.10. До елементу "Iншi витрати" належать:

     - витрати на перевезення працiвникiв до мiсця роботи i назад

у напрямках, що не обслуговуються  пасажирським  транспортом  за-

гального користування, включаючи додатковi витрати на  спецiальнi

маршрути мiського пасажирського транспорту,  органiзованi  вiдпо-

вiдно до угод, укладених з  транспортними  пiдприємствами  (понад

вартiсть, оплачену працiвниками пiдприємства за дiючими  тарифами

на вiдповiдний вид транспорту або сплачену за  рахунок  прибутку,

що залишається в розпорядженнi пiдприємства); витрати на  переве-

зення працiвникiв-iнвалiдiв I i II груп до мiсця роботи  i  назад

незалежно вiд наявностi маршрутiв  пасажирського  транспорту  за-

гального користування;

     - витрати, пов'язанi з набором робочої сили, передбаченi за-

конодавством, з урахуванням витрат на оплату випускникам середнiх

професiйно-технiчних училищ i молодим спецiалiстам, якi закiнчили

вищий навчальний заклад, вартостi проїзду до мiсця роботи;

     - платежi з обов'язкового страхування майна пiдприємства,  а

також життя окремих категорiй працiвникiв, зайнятих у виробництвi

вiдповiдних видiв робiт (послуг) безпосередньо на роботах з  пiд-

вищеною небезпекою для життя та  здоров'я,  передбачених  законо-

давством;

     - витрати на  оплату  вiдсоткiв  за  фiнансовими  кредитами,

одержаними для поповнення власних оборотних коштiв, а  також  для

придбання основних виробничих фондiв i нематерiальних активiв для

поточної виробничої дiяльностi, незалежно вiд термiну кредитуван-

ня, а також для сплати вiдсоткiв за комерцiйнi кредити.

     Витрати на оплату вiдсоткiв за фiнансовими кредитами,  одер-

жаними та використаними на iншi цiлi, а також на оплату вiдсоткiв

за простроченими кредитами, не включаються до складу собiвартостi

робiт (послуг):

     - витрати, пов'язанi з оплатою послуг комерцiйних банкiв  та

iнших кредитно-фiнансових установ, включаючи плату за розрахунко-

ве обслуговування;

     - витрати на виготовлення i придбання бланкiв  цiнних  папе-

рiв, а також iншi витрати, пов'язанi з емiсiєю цiнних паперiв;

     - витрати на утримання примiщень,  що  надаються  безоплатно

пiдприємствам громадського харчування або  використовуються  пiд-

приємствами самостiйно для обслуговування працiвникiв, що перебу-

вають з пiдприємствами у трудових вiдносинах, витрати  на  прове-

дення поточного ремонту примiщень, на освiтлення, опалення, водо-

постачання та каналiзацiю, електропостачання, а також  на  паливо

для приготування їжi;

     - податки (за винятком податку на майно пiдприємств, що вно-

ситься до бюджету згiдно з  законодавством  України,  податку  на

землю, що використовується у сiльськогосподарському або  виробни-

чому оборотi, податку з власникiв транспортних засобiв), вiдраху-

вання на будiвництво, реконструкцiю, ремонт i  утримання  автомо-

бiльних дорiг, до Державного iнновацiйного  фонду,  позабюджетних

фондiв фiнансування галузевих  i  мiжгалузевих  науково-дослiдних

робiт i заходiв щодо освоєння нових технологiй i виробництва  но-

вих видiв робiт (послуг), якi створюються за рахунок  вiдрахувань

вiд внескiв до Державного iнновацiйного фонду, а також  збори  та

iншi обов'язковi платежi, передбаченi законами України,  постано-

вами Верховної Ради України, указами Президента України, декрета-

ми Кабiнету Мiнiстрiв України;

     - виплати на вiдшкодування втрат  здоров'я,  що  погiршилось

внаслiдок виконання працiвником трудових обов'язкiв;

     - витрати на оприлюднення рiчного звiту.

     Оприлюднення звiтностi - це офiцiйне подання  бухгалтерської

звiтностi до органiв Державної податкової адмiнiстрацiї  України,

Нацiонального банку України, Фонду державного майна України,  Ан-

тимонопольного комiтету України та iнших установ  i  органiзацiй,

якi вiдповiдно до законодавчих актiв України уповноваженi на  от-

римання бухгалтерської  звiтностi  (балансiв)  вiд  господарюючих

суб'єктiв, а також офiцiйна публiкацiя звiтiв (балансiв) про  фi-

нансовий стан пiдприємств у засобах масової iнформацiї,  якщо  це

передбачено законодавством.

     - витрати на реалiзацiю продукцiї;

     - витрати на участь у виставках, ярмарках,  вартiсть  безоп-

латно переданих зразкiв i моделей, представницькi витрати (на ор-

ганiзацiю прийомiв та iнших офiцiйних заходiв,  включаючи  оплату

працi обслуговуючого персоналу). До собiвартостi  робiт  (послуг)

зазначенi витрати вiдносяться у розмiрi,  що  не  перевищує  двох

вiдсоткiв вiд обсягiв реалiзацiї робiт (послуг) за звiтний перiод

та в цiлому за рiк;

     - сума сплачених орендарем процентiв (винагороди) за  корис-

тування наданими в оперативну та фiнансову оренду основними  фон-

дами;

     - витрати, пов'язанi iз сплатою  вiдсоткiв  за  користування

матерiальними цiнностями, взятими в оренду (лiзинг),  вiдшкодову-

ються щомiсячно в розмiрi, передбаченому договором, i  вiдобража-

ються у складi собiвартостi робiт (послуг)  в  тому  перiодi,  за

який їх нараховано.

           3. Групування витрат за статтями калькуляцiї

     3.1. Витрати, пов'язанi з виробництвом i  реалiзацiєю  робiт

(послуг) на пiдприємствах (крiм пiдприємств мiськелектротранспор-

ту) з метою планування, облiку i калькулювання собiвартостi робiт

(послуг) групуються за такими типовими статтями:

     3.1.1. Сировина та матерiали.

     3.1.2. Паливо для використання з технологiчною метою.

     3.1.3. Енергiя для використання з технологiчною метою.

     3.1.4. Покупнi ресурси (для пiдприємств i органiзацiй водоп-

ровiдного та теплового господарств).

     3.1.5. Роботи  i  послуги  виробничого  характеру  стороннiх

пiдприємств i органiзацiй.

     3.1.6. Зворотнi вiдходи (вираховуються).

     3.1.7. Витрати на оплату працi.

     3.1.8. Вiдрахування на соцiальнi заходи.

     3.1.9. Витрати, пов'язанi з пiдготовкою та  освоєнням  нових

потужностей виробництва.

     3.1.10. Витрати на утримання та експлуатацiю машин та облад-

нання.

     3.1.11. Загальновиробничi витрати.

     3.1.12. Загальногосподарськi витрати.

     3.1.13. Позавиробничi (комерцiйнi) витрати.

     3.2. До статтi "Сировина та матерiали" включається  вартiсть

сировини та матерiалiв, потрiбних для виконання робiт (послуг) та

для забезпечення технологiчного процесу (хiмiчнi реагенти: коагу-

лянт, хлор, амiак, сiль, сульфовугiлля, хiмреактиви тощо).

     Витрати за статтею "Сировина та матерiали" включаються  без-

посередньо до собiвартостi окремих видiв робiт (послуг).

     3.3. До статтей "Паливо для використання з технологiчною ме-

тою" та "Енергiя на технологiчнi цiлi" вiдносяться витрати на всi

види палива та енергiї, що безпосередньо витрачаються у  техноло-

гiчному процесi виробництва робiт (послуг), як одержанi вiд  сто-

роннiх органiзацiй, так i виробленi самим пiдприємством.

     3.4. Витрати на паливо та енергiю на технологiчнi цiлi  (рух

рухомого складу електротранспорту, виробництво теплової  енергiї,

гарячої води, її очищення i доставка, вiдведення  стокiв,  робота

лiфтiв) вiдносяться безпосередньо до собiвартостi робiт  (послуг)

на основi показань контрольно-вимiрювальних приладiв.

     3.5. Витрати на матерiали, паливо, енергiю та  iншi  матерi-

альнi ресурси формуються, виходячи з цiн їх придбання,  включаючи

витрати на транспортування, зберiгання та доставку, якi  здiйсню-

ються стороннiми органiзацiями.

     3.6. До статтi "Покупнi ресурси" включається  вартiсть  води

(для пiдприємств водопровiдного господарства) та теплової енергiї

(для пiдприємств теплового господарства), придбаних  у  стороннiх

пiдприємств для подальшої доробки, очищення та реалiзацiї  спожи-

вачам.

     Витрати на покупнi ресурси вiдносяться безпосередньо до  со-

бiвартостi робiт (послуг) на основi  показань  контрольно-вимiрю-

вальних приладiв та цiн їх придбання.

     На пiдприємствах водопровiдного i теплового господарств, якi

не купують вказанi ресурси, ця стаття витрат не застосовується.

     3.7. До статтi "Роботи i послуги виробничого характеру  сто-

роннiх пiдприємств  i  органiзацiй"  включається  вартiсть  робiт

(послуг) виробничого характеру, якi виконуються  стороннiми  пiд-

приємствами i органiзацiями або структурними пiдроздiлами пiдпри-

ємства, що не належать до основного виду дiяльностi.

     До робiт i послуг виробничого характеру належать:

     - у житловому господарствi - експлуатацiя лiфтiв,  прибиран-

ня, вивiз та знешкодження смiття;

     - у водопровiдному та тепловому господарствах - користування

водо,- тепломережами стороннiх пiдприємств.

     3.8. Вартiсть робiт (послуг) виробничого характеру  визнача-

ється виходячи з їх обсягiв та цiн (тарифiв).

     3.9. У статтi  "Зворотнi  вiдходи"  вiдображається  вартiсть

зворотних вiдходiв, яка вираховується iз загальної  суми  матерi-

альних витрат, вiднесеної на собiвартiсть продукцiї.

     Порядок оцiнки зворотних вiдходiв наведений в  пунктi  2.2.4

Iнструкцiї.

     Вiдходи, якi не використовуються,- не оцiнюються.

     3.10. До статтi "Витрати на оплату працi" вiдносяться витра-

ти на виплату основної та додаткової заробiтної плати, обчисленої

згiдно з прийнятими пiдприємством системами оплати працi i визна-

ченими колективним договором у виглядi тарифних ставок  (окладiв)

i вiдрядних розцiнок для робiтникiв, зайнятих безпосередньо вико-

нанням робiт (послуг).

     При визначеннi собiвартостi окремих видiв робiт (послуг) за-

робiтна плата робiтникiв, зайнятих у виробництвi вiдповiдних  ви-

дiв робiт (послуг), безпосередньо включається до їх собiвартостi.

     3.11. До статтi "Вiдрахування на соцiальнi  заходи"  включа-

ються:

     3.11.1. Вiдрахування  на  державне  (обов'язкове)  соцiальне

страхування.

     3.11.2.  Вiдрахування  на  державне  (обов'язкове)  пенсiйне

страхування (до Пенсiйного фонду).

     3.11.3. Вiдрахування до Фонду сприяння зайнятостi населення.

     3.11.4. Вiдрахування до Фонду для  здiйснення  заходiв  щодо

лiквiдацiї наслiдкiв Чорнобильської катастрофи та соцiального за-

хисту населення.

     3.12. До статтi "Витрати, пов'язанi з пiдготовкою та освоєн-

ням нових потужностей виробництва" належать витрати:

     3.12.1. На освоєння нових виробничих потужностей виробництва

(пусковi витрати) (додаток N 2).

     3.12.2. На винахiдництво i рацiоналiзацiю (додаток N 3).

     3.13. Витрати, пов'язанi з освоєнням нових  потужностей  ви-

робництва (пусковi витрати), вiдносяться до витрат майбутнiх  пе-

рiодiв i включаються до собiвартостi робiт протягом двох рокiв  з

початку введення потужностей в експлуатацiю.

     До пускових витрат належать витрати на перевiрку  готовностi

обладнання до введення його в  експлуатацiю  шляхом  комплексного

випробування (пiд навантаженням) усiх машин  та  механiзмiв  (ек-

сплуатацiйна перевiрка) з пробним виконанням робiт (наданням пос-

луг), передбаченим  проектно-технiчною  документацiєю,  наприклад

перед початком осiнньо-зимового перiоду, та налагодженням  устат-

кування (насоснi станцiї, очиснi споруди, водо-, тепломережi, ко-

тельнi тощо).

     Пусковi витрати визначаються кошторисом з урахуванням  уста-

новленого режиму тривалостi та iнших умов пробної експлуатацiї, а

також освоєння об'єктiв, що вводяться в дiю.

     Погашення пускових витрат починається з  мiсяця,  наступного

за мiсяцем пiдписання акта про закiнчення  комплексного  випробу-

вання i пробної експлуатацiї об'єкта.

     3.14. До витрат на винахiдництво i  рацiоналiзацiю  належать

витрати на проведення дослiдно-експериментальних робiт, на  виго-

товлення та випробування моделей та зразкiв за винахiдницькими  i

рацiоналiзаторськими пропозицiями, пов'язаними з основною  дiяль-

нiстю пiдприємства, виплати авторських винагород, якщо вони не  є

роялтi.

     Витрати на винахiдництво i рацiоналiзацiю вiдносяться на со-

бiвартiсть тих робiт (послуг) з початку їх  виконання  (надання),

до яких цi витрати належать.

     3.15. До статтi "Витрати на утримання та експлуатацiю  машин

та обладнання" належать витрати, пов'язанi з  утриманням  та  ек-

сплуатацiєю виробничих машин та обладнання, номенклатуру яких на-

ведено в додатку N 4.

     Витрати на утримання та  експлуатацiю  машин  та  обладнання

розподiляються мiж видами робiт (послуг) пропорцiйно величинi цих

витрат за годину роботи машин та обладнання i тривалостi його ро-

боти при виконаннi вiдповiдного виду робiт (послуг).

     3.16. До статтi "Загальновиробничi витрати" належать  витра-

ти, пов'язанi з управлiнням виробництвом, обслуговуванням  вироб-

ничого процесу, витрати палива та енергiї на опалення  виробничих

примiщень, службовими вiдрядженнями працiвникiв  виробничих  пiд-

роздiлiв, пов'язаними з виробничою дiяльнiстю,  вiдтворенням  ос-

новних фондiв, удосконаленням технологiй та органiзацiєю виробни-

чого процесу, ремонтом основних фондiв, контролем за  виробничими

процесами i якiстю робiт.

     Загальновиробничi  витрати  кожного  пiдроздiлу  включаються

тiльки до собiвартостi робiт (послуг), що виконуються ним.

     Номенклатуру загальновиробничих витрат наведено в додатку  N

5.

     Загапьновиробничi витрати розподiляються мiж об'єктами каль-

кулювання пропорцiйно до суми заробiтної плати робiтникiв, зайня-

тих наданням вiдповiдних робiт (послуг), або витрат на  утримання

та експлуатацiю машин та обладнання.

     3.17. Загальна величина витрат на утримання та  експлуатацiю

машин та обладнання, а також  загальновиробничих  витрат  пiдпри-

ємства в цiлому є сумою вiдповiдних витрат структурних  пiдроздi-

лiв основного виробництва. Такi ж витрати  допомiжних  виробництв

включаються до собiвартостi продукцiї, робiт (послуг), що викону-

ються (виробляються) допомiжними виробництвами пiдприємства.

     3.18. До статтi "Загальногосподарськi витрати" належать вит-

рати, пов'язанi з управлiнням пiдприємством, обслуговуванням  ви-

робничого процесу, службовими вiдрядженнями  працiвникiв  апарату

управлiння пiдприємства, пожежною та сторожовою охороною об'єктiв

загальногосподарського призначення, природозбереженням, пiдготов-

кою та перепiдготовкою кадрiв, сплатою податкiв, зборiв та  iнших

обов'язкових платежiв.

     Номенклатуру загальногосподарських витрат наведено в додатку

N 6.

     Загальногосподарськi витрати  розподiляються  мiж  об'єктами

калькулювання пропорцiйно до суми  заробiтної  плати  робiтникiв,

зайнятих виконанням (наданням) вiдповiдних робiт (послуг), або до

витрат на утримання та експлуатацiю машин та обладнання.

     3.19. До статтi "Позавиробничi (комерцiйнi)  витрати"  нале-

жать витрати на реалiзацiю робiт (послуг), зокрема  вiдшкодування

витрат за участь у виставках, ярмарках, вартiсть безоплатно пере-

даних зразкiв i моделей, представницькi витрати  (на  органiзацiю

прийомiв та iнших офiцiйних заходiв, включаючи оплату  працi  об-

слуговуючого персоналу). На собiвартiсть робiт (послуг) зазначенi

витрати вiдносяться у розмiрi, що не перевищує двох вiдсоткiв вiд

обсягiв реалiзацiї робiт (послуг) за звiтний перiод та  в  цiлому

за рiк.

     Витрати, що входять до складу  позавиробничих  (комерцiйних)

витрат, безпосередньо вiдносяться на собiвартiсть вiдповiдних ви-

дiв робiт (послуг). У разi неможливостi  такого  вiднесення  вони

можуть розподiлятися мiж окремими видами робiт (послуг), виходячи

з їх обсягу реалiзацiї або виробничої  собiвартостi  робiт  (пос-

луг).

            4. Планування i калькулювання собiвартостi

                    житлово-комунальних послуг

     4.1.  Планування  собiвартостi  житлово-комунальних   послуг

здiйснюється пiдприємствами галузi та їх структурними пiдроздiла-

ми одночасно iз розробленням їх загальних рiчних, квартальних,  а

при необхiдностi,- мiсячних планiв.

     Витрати на виконання робiт (послуг) у  вартiсному  вираженнi

формують їх собiвартiсть. Цей показник є  одним  з  найважливiших

економiчних показникiв господарської дiяльностi пiдприємства (ор-

ганiзацiї). У ньому вiдображаються всi фактори, якi  мають  вплив

на ефективнiсть дiяльностi кожного суб'єкта виробництва.

     4.2. Планування собiвартостi виконання робiт, надання послуг

пiдприємства здiйснюють, виходячи  з  умов  своєї  дiяльностi  та

згiдно з цiєю Iнструкцiєю. При цьому планова  собiвартiсть  робiт

(послуг) може визначатись як по пiдприємству в цiлому, так  i  по

окремих структурних пiдроздiлах.

     4.3. Розробцi плану з собiвартостi на  пiдприємствi  передує

всебiчний i об'єктивний аналiз його  виробничо-господарської  дi-

яльностi за попереднi перiоди. Особлива увага звертається на виз-

начення величини i причин виникнення витрат, не обумовлених  нор-

мальною органiзацiєю виробничого процесу.

     4.4. Планування собiвартостi може здiйснюватися  нормативним

методом, при якому розмiр витрат по кожнiй їх складовiй  визнача-

ється на пiдставi визначених законодавством України (вiдповiдними

нормативними актами), а також прийнятих на пiдприємствi норм  ви-

користання сировини, матерiалiв, палива тощо, норм i  розцiнок  з

оплати працi, нормативiв витрат по  управлiнню  i  обслуговуванню

виробництва та норм на iншi елементи витрат на виробництво.

     Лише по окремих елементах витрат, по яких неможливе їх  об'-

єктивне нормування, планування проводиться на пiдставi  фактичних

витрат за попереднi роки, кошторисiв цих витрат або iнших  факто-

рiв.

     4.5. Наявнiсть усього комплексу вказаних норм  i  нормативiв

на пiдприємствi є обов'язковою умовою його функцiонування.

     4.6. Планова собiвартiсть по пiдприємству в  цiлому  i  його

структурних пiдроздiлах визначається технiко-економiчними  розра-

хунками за статтями витрат на пiдставi технiчних  норм,  нормати-

вiв, iнших параметрiв виробничого процесу, що фiксуються  технiч-

ною документацiєю iз урахуванням  економiчних  умов  виробництва,

умов оплати працi, цiн на ресурси, нормативiв платежiв i  зборiв,

iншими факторами, якi визначаються законами та обов'язковими нор-

мативними актами.

     4.7. Вихiдними даними для проведення цих технiко-економiчних

розрахункiв є:

     4.7.1. Плановi обсяги виконання робiт (послуг) в натурально-

му i вартiсному виразi.

     4.7.2. Норми витрат матерiальних ресурсiв для виконання  ро-

бiт (послуг) i розрахунки потреби в ресурсах у натуральному вира-

зi.

     4.7.3. Договори на постачання матерiальних  ресурсiв,  необ-

хiдних для обслуговування виробництва, в яких зазначенi умови  їх

виконання та оплати.

     4.7.4. Норми затрат працi, розрахунки чисельностi та  профе-

сiйного складу робiтникiв, умови оплати їх працi, що визначаються

колективними договорами i контрактами.

     4.7.5. Економiчнi нормативи i норми: амортизацiйних вiдраху-

вань, вiдрахувань на соцiальнi заходи, податкiв, зборiв та  iнших

обов'язкових платежiв, передбачених законодавством тощо.

     4.7.6. Плани органiзацiйно-технiчних заходiв щодо технiчного

переоснащення та удосконалення органiзацiї виробництва,  економiї

матерiальних ресурсiв, полiпшення використання працi,  спрямованi

на усунення зайвих витрат i втрат.

     4.8. У разi змiни  протягом  року  плану  виробництва  робiт

(послуг), цiн на них та на матерiальнi ресурси, iндексацiї  заро-

бiтної плати тощо планова собiвартiсть пiдлягає уточненню.

     4.9. Зведений план собiвартостi робiт  (послуг)  пiдприємств

житлово-комунального господарства складається на  пiдставi  таких

розрахункiв:

     4.9.1. Витрат на сировину, матерiали, паливо, енергiю,  iншi

матерiальнi ресурси в основному виробництвi.

     4.9.2. Витрат  на  покупну  продукцiю  (використовується  на

пiдприємствах водопровiдного та теплового господарств  щодо  води

та теплоенергiї, придбаних у стороннiх пiдприємств).

     4.9.3. Витрат на роботи (послуги) виробничого характеру сто-

роннiх пiдприємств i органiзацiй.

     4.9.4. Основної та додаткової заробiтної  плати  робiтникiв,

зайнятих у виробництвi робiт (послуг), з вiдрахуванням  на  соцi-

альне страхування.

     4.9.5. Кошторисiв витрат (калькуляцiй  собiвартостi  продук-

цiї) структурних пiдроздiлiв допомiжного виробництва.

     4.9.6. Кошторисiв витрат, пов'язаних з пiдготовкою та  осво-

єнням нових потужностей виробництва (пускових витрат).

     4.9.7. Кошторисiв витрат на утримання та експлуатацiю  машин

та обладнання.

     4.9.8. Кошторисiв загальновиробничих i загальногосподарських

витрат.

     4.9.9. Кошторису позавиробничих (комерцiйних) витрат.

     4.10. Розрахунок витрат на сировину, матерiали, технологiчне

паливо та енергiю в основному виробництвi складається  на  основi

даних про обсяги виробництва у планованому перiодi, технiчно  об-

грунтованих норм витрат матерiальних та енергетичних ресурсiв  на

одиницю робiт (послуг), установлених для планованого року з  ура-

хуванням передбачених у планi змiн у використаннi технiки, техно-

логiї та в органiзацiї виробництва.

     Сума витрат на матерiальнi ресурси зменшується  на  вартiсть

вiдходiв (за цiною їх можливого використання або реалiзацiї).

     4.11. Розрахунок вартостi зворотних вiдходiв  може  проводи-

тись:

     4.11.1. За вартiстю використання, якщо вiдходи  можуть  бути

застосованi для власного основного або допомiжного виробництва чи

реалiзованi на сторону  з  урахуванням  втрат  частини  споживчої

якостi.

     4.11.2. За новою цiною, якщо вiдходи реалiзуються  стороннiм

пiдприємствам (органiзацiям) як повноцiнна сировина (матерiали).

     Вiдходи, якi не можуть бути використанi  на  самому  пiдпри-

ємствi (органiзацiї) або реалiзованi на сторону, не оцiнюються.

     4.12. Розрахунок витрат на покупнi ресурси  (вода  i  тепло,

придбане у стороннiх органiзацiй для  пiдприємств  i  органiзацiй

водопровiдного та теплового господарств) проводиться на  пiдставi

запланованих  обсягiв  реалiзацiї  послуг,  iснуючих  потужностей

власного виробництва, тарифiв на зазначенi види матерiальних  ре-

сурсiв та умов укладених договорiв на їх поставку.

     Витрати на технологiчну обробку покупних  ресурсiв  врахову-

ються у вiдповiдних статтях калькуляцiї.

     4.13. Розрахунок витрат на роботи (послуги) виробничого  ха-

рактеру стороннiх пiдприємств i органiзацiй здiйснюється на  пiд-

ставi запланованих обсягiв їх проведення (надання), цiн i тарифiв

на них, а також умов укладених договорiв на їх проведення.

     4.14. На пiдприємствах, де обсяг витрат на роботи та послуги

виробничого характеру незначний, ця стаття може не використовува-

тись, витрати на них враховуються в залежностi вiд характеру  ро-

бiт за статтями "Сировина та матерiали", "Паливо", "Енергiя"  то-

що.

     4.15. Витрати на оплату працi плануються вiдповiдно до штат-

ного розкладу, норм трудових витрат на  проведення  кожного  виду

робiт та нормативiв обслуговування,  тарифних  ставок,  вiдрядних

розцiнок, посадових окладiв, надбавок i доплат,  якi  передбаченi

чинним законодавством i обумовленi колективним договором, а також

до витрат на оплату працi позаштатних працiвникiв.

     Сума основної заробiтної плати робiтникiв за вiдрядною опла-

тою працi розраховується виходячи з  планового  обсягу  виконання

робiт та надання послуг, установленої трудомiсткостi (норм  виро-

бiтку) та вiдрядних розцiнок i середньої годинної (денної) тариф-

ної ставки.

     Сума основної заробiтної плати робiтникiв за погодинною  оп-

латою працi визначається виходячи з їх  планової  чисельностi  та

середньої тарифної ставки або посадового окладу.

     4.16. Вiдрахування на державне (обов'язкове) соцiальне стра-

хування, до Фонду зайнятостi населення, до Фонду лiквiдацiї  нас-

лiдкiв Чорнобильської катастрофи i на державне (обов'язкове) пен-

сiйне страхування (до Пенсiйного фонду) з вiднесенням до собiвар-

тостi робiт (послуг) здiйснюється за встановленими законодавством

нормами з урахуванням розмiру витрат на оплату працi, якi  пiдля-

гають обкладенню прибутковим податком з громадян.

     4.17. Кошториси витрат, пов'язаних з пiдготовкою та  освоєн-

ням нових потужностей виробництва (видiв послуг)  складаються  на

кожний вид робiт (послуг) незалежно вiд джерела вiдшкодування цих

витрат (фонду розвитку виробництва, оборотних коштiв, спецiальних

iнвестицiй). Цi кошториси складаються на основi графiкiв  роботи,

нормативiв витрат на технiчну й технологiчну  пiдготовку  надання

послуг, умов технiчної документацiї та нормативiв проведення пус-

кових робiт, договорiв з iншими органiзацiями тощо. Окремi кошто-

риси узагальнюються в зведеному кошторисi  витрат,  пов'язаних  з

пiдготовкою та освоєнням нових видiв надання послуг,  що  затвер-

джується керiвником пiдприємства.

     При складаннi кошторису вартостi робiт (послуг), що одержана

в перiод  комплексного  випробування  i  вiдповiдає  встановленим

стандартам або технiчним умовам, вартiсть вiдходiв  вираховується

iз загальної суми пускових витрат.

     Окремi кошториси узагальнюються у зведеному  кошторисi  вит-

рат, пов'язаних з пiдготовкою та освоєнням виробництва,  що  зат-

верджується керiвником пiдприємства.

     4.18. Витрати на освоєння нових  потужностей  надання  робiт

(послуг) залежно вiд характеру виконуваних робiт або прямо вiдно-

сяться з рахункiв заробiтної плати, матерiалiв на рахунок "Витра-

ти майбутнiх перiодiв", або попередньо  враховуються  на  бухгал-

терських рахунках виробництва з використанням  вiдповiдних  доку-

ментiв (замовлень), що випускаються  для  цього  (перепланування,

перестановка i налагодження машин та обладнання тощо),  i  з  цих

рахункiв перераховуються на рахунок "Витрати майбутнiх перiодiв".

     4.19. Кошториси витрат на утримання та експлуатацiю машин та

обладнання складаються структурними пiдроздiлами основного вироб-

ництва за вiдповiдними статтями витрат, перерахованими у  додатку

N 4.

     Кожна стаття кошторису обурунтовується плановими розрахунка-

ми, вихiдними даними для яких є:

     4.19.1. Планований склад машин, обладнання  та  транспортних

засобiв, який визначається виходячи з норм їх використання i пла-

нованого обсягу виробництва.

     4.19.2. Нормативи витрат силової енергiї за окремими  видами

машин та обладнання i середнi цiни (собiвартiсть)  окремих  видiв

енергiї.

     4.19.3. Норми витрат покупних матерiалiв для експлуатацiї  i

ремонту машин та обладнання, включаючи запаснi частини, мастильнi

та обтиральнi матерiали.

     4.19.4. Норми амортизацiйних вiдрахувань.

     4.19.5. Нормативи обслуговування та ремонту машин, обладнан-

ня та транспортних засобiв допомiжними робiтниками.

     4.19.6. Розрахунки  розподiлу   робiт   (послуг)   допомiжних

структурних пiдроздiлiв.

     4.19.7. Розрахунки потреби в малоцiнних  i  швидкозношуваних

предметах та iнструментах, їх зносу та витрат на ремонт i вiднов-

лення.

     4.20. Загальновиробничi та загальногосподарськi витрати пла-

нуються на пiдставi планових кошторисiв цих витрат.

     Для розрахунку кошторисiв загальновиробничих i  загальногос-

подарських витрат вихiдними даними є:

     4.20.1.  Структура  органiзацiї  управлiння  пiдроздiлами  i

пiдприємством у цiлому та їх штатнi розклади.

     4.20.2. Норми витрат палива та енергiї для опалення,  освiт-

лення та iнших господарських потреб.

     4.20.3. Норми витрат матерiалiв на утримання i ремонт будин-

кiв i споруд.

     4.20.4. Норми зносу малоцiнного i  швидкозношуваного  госпо-

дарського iнвентаря.

     4.20.5. Норми амортизацiйних вiдрахувань на повне вiдновлен-

ня основних виробничих фондiв та знос нематерiальних активiв.

     4.20.6. Кошторис витрат на поточний ремонт основних фондiв.

     4.20.7. Кошторис витрат на охорону працi.

     4.20.8. Кошторис витрат на проведення випробувань,  дослiдiв

i дослiджень.

     4.20.9. Розрахунки розподiлу продукцiї i  послуг  допомiжних

цехiв.

     4.20.10. Кошторис витрат на винахiдництво i рацiоналiзацiю.

     4.20.11. Кошторис витрат на утримання пожежної i  сторожової

охорони або оплата послуг стороннiх  пiдприємств  за  пожежну  та

сторожову охорону.

     4.20.12. Кошторис витрат на виробничу практику i  пiдготовку

кадрiв.

     4.20.13. Розмiри податкiв, зборiв та iнших обов'язкових пла-

тежiв, передбачених законодавством.

     4.20.14. Вiдсотки за фiнансовi кредити (крiм  прострочених),

одержанi для поповнення власних  обiгових  коштiв,  а  також  для

придбання основних виробничих фондiв i нематерiальних активiв для

поточної виробничої дiяльностi, незалежно вiд термiну кредитуван-

ня; вiдсотки за товарнi i комерцiйнi кредити; вiдсотки за  корис-

тування матерiальними цiнностями, взятими в оренду тощо.

     Обсяг загальновиробничих i загальногосподарських витрат виз-

начається пiдсумовуванням витрат по кожнiй їх складовiй.

     4.21. Позавиробничi (комерцiйнi) витрати визначаються на ос-

новi плану проведення вiдповiдних заходiв та їх кошторисiв.

     4.22. На пiдставi розрахункiв витрат по кожнiй статтi, а та-

кож усiх структурних пiдроздiлiв пiдприємства складається  зведе-

ний кошторис витрат на виробництво, який визначає повну  собiвар-

тiсть виконання робiт (надання послуг) пiдприємства  (органiзацiї

житлово-комунального господарства).

     4.23. Абсолютна величина витрат на виробництво  робiт  (пос-

луг) (собiвартiсть) визначається сумою витрат по кожнiй складовiй

на планований або за звiтний перiоди.

     4.24. Планова калькуляцiя являє  собою  розрахунок  планової

собiвартостi одиницi робiт (послуг), здiйснений за статтями  вит-

рат.

     Планова калькуляцiя складається на рiк з розподiлом за квар-

талами.

     Планова калькуляцiя собiвартостi робiт (послуг), що виробля-

ється на нових потужностях, складається виходячи з проектних  по-

казникiв.

     4.25. Основою складання планової калькуляцiї на пiдприємствi

(органiзацiї) є технiчно обурунтованi норми витрат  матерiалiв  i

трудових витрат, стандарти та  технiчнi  умови,  встановленi  для

конкретного виду робiт (послуг). Цi норми визначаються на  основi

дiючих (або очiкуваних) на початок планового перiоду нормативiв з

урахуванням економiчної ефективностi розроблених заходiв для  по-

дальшого вдосконалення виробництва.

     4.26. Калькуляцiйна одиниця  продукцiї  повинна  вiдповiдати

одиницi вимiрювання, прийнятiй у стандартах або технiчних  умовах

на вiдповiдний вид робiт (послуг) i в планi їх виробництва в  на-

туральному вираженнi. Якщо в плануваннi використовуються двi оди-

ницi вимiрювання кiлькостi робiт (послуг), калькуляцiйною  одини-

цею є одна iз цих одиниць. Собiвартiсть одиницi робiт (послуг)  в

другому вимiрюваннi визначається в цiлому, без видiлення  окремих

статей витрат.

     Калькуляцiйною  одиницею  для   водопровiдно-каналiзацiйного

господарства є один кубометр води та один кубометр  стiчних  вод;

для пiдприємств теплового господарства - одна гiгакалорiя  тепла;

для пiдприємств мiськелектротранспорту - одне  пасажироперевезен-

ня; у житловому господарствi - один кв.метр загальної площi  жит-

лових будинкiв.

     4.27. У плановiй калькуляцiї, окрiм розмiру собiвартостi ро-

бiт (послуг), наводиться сума прибутку, податок на добавлену вар-

тiсть, встановлена вiдпускна (договiрна) цiна.

     4.28. Калькулюватися може також продукцiя, роботи  (послуги)

допомiжних виробництв.

     4.29. Перелiк калькуляцiйних одиниць продукцiї i послуг  до-

помiжних виробництв установлюється з урахуванням  прийнятих  оди-

ниць вимiрювання у вiдповiдних спецiалiзованих пiдприємствах, для

того щоб досягалося зiставлення собiвартостi однакової продукцiї,

що виробляється спецiалiзованими пiдприємствами i допомiжними ви-

робництвами пiдприємств iнших галузей.

     4.30. У зв'язку з тим, що бiльшiсть пiдприємств  житлово-ко-

мунального господарства виконує один вид робiт або послуг (житло-

во-експлуатацiйнi  органiзацiї,  водопостачальнi,   каналiзацiйнi

пiдприємства, трамвайнi чи тролейбуснi депо, пiдприємства  тепло-

вих мереж) i у них не буває незакiнченого  технологiчного  циклу,

калькулювання собiвартостi продукцiї проводиться простим методом.

     При цьому методi собiвартiсть  робiт  (послуг)  визначається

прямим пiдсумовуванням усiх витрат за планований або звiтний  пе-

рiоди.

     Собiвартiсть одиницi робiт (послуг) при застосуваннi  вказа-

ного методу визначається дiленням усiєї суми витрат на обсяг  ро-

бiт (послуг) у натуральному вираженнi.

     4.31. У разi необхiдностi розподiлу комплексних статей  вит-

рат мiж окремими видами робiт (послуг) (водопровiдно-каналiзацiй-

нi, тепловi пiдприємства, трамвайно-тролейбуснi депо)  застосову-

ється пропорцiйний принцип їх розподiлу, а саме вiдповiдно до:

     4.31.1. Обсягу витрат на оплату працi робiтникiв, зайнятих у

основному виробництвi.

     4.31.2. Обсягiв виконання робiт (послуг) у натуральному  ви-

разi.

     4.31.3. Вартостi основних виробничих фондiв.

     4.32. До основного  виду  дiяльностi  пiдприємств  теплового

господарства вiдносяться виробництво, розподiл  i  збут  теплової

енергiї. В окремих пiдприємствах теплових мереж може бути  тiльки

розподiл i збут теплової енергiї.

     4.33. У зв'язку з рiзким зменшенням обсягiв  виробництва  та

витрат на нього теплоенергетичних пiдприємств в лiтнiй перiод во-

ни при плануваннi собiвартостi повиннi  передбачати  такi  змiни.

При цьому калькулювання проводиться у розрахунку на рiк,  а  фак-

тичнi витрати включаються у собiвартiсть  теплової  енергiї  того

звiтного перiоду, в якому вони здiйсненi.

     4.34. Планування та облiк витрат, що  формують  собiвартiсть

роботи трамвайних i тролейбусних господарств, проводиться на  ос-

новi виробничого процесу, режиму роботи рухомого складу та  прог-

нозованих обсягiв перевезення пасажирiв.

.....


Підпишіться на новини будівництва:

 

 

Вибір редакції: