ЛФМ Утеплення Вікна та двері Технології Техніка | Ринок Аналітика Новини компанійПорядок визначення вартостi проектно-вишукувальних робiт для ремонту, що здiйснюється на територiї України

Оцініть матеріал!
(0 голосів)

Скачать Порядок визначення вартостi проектно-вишукувальних робiт для ремонту, що здiйснюється на територiї України

ДЕРЖАВНИЙ КОМIТЕТ УКРАЇНИ ПО ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОМУ ГОСПОДАРСТВУ

З введенням в дiю Порядку втрачають чиннiсть листи Держжит-

локомунгоспу України щодо питань  цiноутворення  у  проектуваннi,

пов'язанi з розвитком в Українi ринкових  вiдносин  вiд  30.11.94

 45-18-1743 та вiд 25.09.96  45-18-2095.

                           

     Цей Порядок розроблено у зв'язку  з  проведенням  в  Українi

грошової реформи i введенням в обiг, починаючи з 2  вересня  1996

р.,  визначеної  Конституцiєю  та  iншим  законодавством  України

нацiональної валюти, якою є гривня та її сота частина - копiйка.

                      1 .Загальнi положення

     1.1. Цей документ  установлює  порядок  визначення  вартостi

проектно-вишукувальних робiт для ремонту пiдприємств, будинкiв  i

споруд(*) усiх галузей господарства України.

     1.2. Порядок  призначено  для  застосування  на    територiї

України всiма учасниками iнвестицiйного  процесу,  незалежно  вiд

форм власностi та вiдомчої належностi.

     Порядок носить обов'язковий характер для визначення вартостi

проектно-вишукувальних робiт для ремонту, що здiйснюється за  ра-

хунок коштiв, якi направляються на фiнансування ремонту.

     1.3. Порядок  розроблено  виходячи  з  умов  дiї  в   галузi

дворiвневої системи  формування  вартостi  проектно-вишукувальних

робiт:

     - базисної кошторисної вартостi проектно-вишукувальних робiт;

     - вартостi проектно-вишукувальних робiт, що мiстить  в  собi

всi витрати проектної органiзацiї, включаючи  витрати,  зумовленi

впливом ринкових умов господарювання.

     1.4.  Порядок  передбачає  визначення  кошторисної  вартостi

проектно-вишукувальних робiт для ремонту  калькуляцiйним  (поеле-

ментним) методом iз застосуванням вiдповiдних цiнникiв (роздiл  З

Порядку).

   2. Базисна кошторисна вартiсть проектно-вишукувальних робiт

     2.1. Базисною є кошторисна  вартiсть  проектно-вишукувальних

робiт зазначена в главi 12 зведеного  кошторисного  розрахунку  i

обчислена проектними та вишукувальними  органiзацiями  вiдповiдно

до цього Порядку за базисними цiнами 1997 року на  пiдставi  дер-

жавних кошторисних нормативiв та iнших нормативних актiв,  чинних

за станом на 1 сiчня 1997 року.

     Базисна  кошторисна  вартiсть  проектно-вишукувальних  робiт

визначається вiдповiдно до положення пунктiв 3.5, 3.16 цього  По-

рядку.

     2.2. Базисна  кошторисна  вартiсть    проектно-вишукувальних

робiт визначає їх обсяг у грошовому виразi.

     2.3. Базиснi кошториснi витрати на проектно-вишукувальнi ро-

боти обчислюються виходячи зi складу  проектно-кошторисної  доку-

ментацiї, який регламентується  Iнструкцiєю  про  склад,  порядок

розробки, узгодження i затвердження проектно-кошторисної докумен-

тацiї на капiтальний ремонт житлових будинкiв  (ВСН  55-87  р)  з

урахуванням  вiдповiдних  доповнень  до  неї,  iнших  нормативiв,

будiвельних норм i правил.

      2.4. Базисна  кошторисна  вартiсть   проектно-вишукувальних

робiт вiдображає розрахунково-нормативний рiвень  валових  витрат

виробництва та обiгу, передбачених сттатею 5 Закону України  "Про

оподаткування прибутку пiдприємств" вiд 22.05.97.

      2.5. Базисна  кошторисна  вартiсть   проектно-вишукувальних

робiт зазначається окремим рядком у графi 7  глави  12  зведеного

кошторисного розрахунку.

--------------------------------

(*) "ремонт пiдприємств, будинкiв  i  споруд"  у  подальшому  iме-

нується "ремонт"              

      Крiм того, у цiй главi показуються окремо кошти, що  пов'я-

занi зi збiльшенням трудових витрат  кошторисних  пiдроздiлiв  на

складання кошторисної документацiї вiдповiдно до пунктiв 2.7, 2.8

Порядку визначення вартостi ремонту  житла,  об'єктiв  соцiальної

сфери, комунального призначення та благоустрою, що виконується на

територiї України, 1997 р.

      2.6. Базисна  кошторисна  вартiсть   проектно-вишукувальних

робiт застосовується для визначення обсягiв робiт та  їх  зiстав-

лення.

  3. Калькуляцiйний (поелементний) метод визначення кошторисної

 вартостi проектно-вишукувальних робiт для ремонту об'єктiв усiх

                  галузей господарства України

     3,1. Кошториснi витрати на проектно-вишукувальнi роботи  для

ремонту об'єктiв визначаються кошторисами, якi складаються проек-

тними органiзацiями за формою 2-П й 3-П (додатки 2 i 3).

     3.2. Кошториси на вишукувальнi роботи (iнженерно-геодезичнi,

iнженерно-геологiчнi тощо) за формою 2-П розробляються вiдповiдно

до  "Збiрника  цiн  на  вишукувальнi  роботи  для    капiтального

будiвництва" 1982 року видання, змiн до нього та iндексiв на  ви-

шукувальнi роботи. При цьому обов'язковому застосуванню  пiдлягає

коефiцiєнт 1,21 до цього Збiрника цiн, крiм ряду таблиць  Збiрни-

ка, наведених у додатку 4, до яких застосовується коефiцiєнт 1,5.

     3.3. Кошториси на проектнi  та  науково-проектнi  роботи  за

формою 2-П розробляються на пiдставi "Збiрника  цiн  на  проектнi

роботи для капiтального ремонту будинкiв та споруд  (тимчасовий)"

1990 року видання, "Прейскуранта ПЛ 16-1916-90 вiдпускних цiн  на

технiчну документацiю по лiфтах", НПО "Лiфтмаш", 1990 року видан-

ня з застосуванням поправочного коефiцiєнта 1,19.

     3.4. Кошториси на обстежувальнi та обмiрнi  роботи  житлових

та громадських будинкiв за формою 2-П розробляються  на  пiдставi

"Збiрника цiн на проектнi роботи  для  капiтального  ремонту  бу-

динкiв та споруд (тимчасовий)", Росжитлокомунсоюз, 1990 року  ви-

дання iз застосуванням поправочного коефiцiєнта 1,19.

     3.5. Кошториси на обстежувальнi та обмiрнi  роботи  будiвель

та споруд виробничого призначення за формою 2-П розробляються  на

пiдставi "Збiрника цiн на обмiрно-обстежувальнi i проектнi  робо-

ти для капiтального  ремонту  будiвель  та  споруд",  частина  1,

Мiнiстерство хiмiчного та нафтового  машинобудування  СРСР,  1988

року видання з застосуванням поправочного коефiцiєнта 1,19.

     3.6. При розрахунку базисної кошторисної вартостi  проектно-

вишукувальних робiт у базисних цiнах 1997 року  до  їх  вартостi,

обчисленої згiдно з пунктами 3.2, 3.3, 3.4,  3.5  цього  Порядку,

застосовуються такi базиснi коефiцiєнти:

для проектних робiт                                        0,9

для вишукувальних робiт (крiм iнженерно-геодезичних):

для  польових робiт                                        1,25

для камеральних робiт                                      0,9

для  iнженерно-геодезичних робiт                           1,0

для обмiрних та  обстежувальних  робiт,  якi  вико-

нуються безпосередньо на об'єктах проектування (польовi)   1,25

для обмiрних та обстежувальних робiт, якi виконуються  в

камеральних умовах                                         0,9

     3.7. У разi, якщо цiна на  виконання  обмiрних  та  обстежу-

вальних робiт у вiдповiдному Збiрнику цiн наведена без  розподiлу

на  польовi  та  камеральнi  роботи,   застосовується    базисний

коефiцiєнт, як для польових робiт.

     3.8.  При розрахунку  кошторисної  вартостi  проектновишуку-

вальних робiт з 1 червня 1997 року до вартостi цих робiт,  обчис-

леної згiдно з пунктами 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 цього Порядку,  засто-

совуються такi нормативнi iндекси визначення кошторисної вартостi

проектно-вишукувальних робiт:

для проектних робiт                                        0,9

для вишукувальних робiт (крiм iнженерно-геодезичних):

для польових робiт                                         1,25

для камеральних робiт                                      0,9

для iнженерно-геодезичних робiт                            1,0

для обмiрних та  обстежувальних  робiт,  якi  вико-

    нуються безпосередньо на об'єктах проектування

    (польовi)                                              1,25

для обмiрних та обстежувальних робiт, якi виконуються  в

    камеральних умовах                                     0,9

      У разi, якщо цiна на виконання обмiрно-обстежувальних робiт

у вiдповiдному Збiрнику цiн наведена без розподiлу на польовi  та

камеральнi  роботи,  застосовується  нормативний  iндекс,  як  на

польовi роботи.

      3.9. Вартiсть розроблення проектно-кошторисної документацiї

на виготовлення нестандартизованого устаткування для об'єктiв ре-

монту обчислюється з використанням цiн та норм "Цiнника  на  роз-

робку проектними органiзацiями Держбуду СРСР конструкторської до-

кументацiї  для  виготовлення  нестандертизованого  устаткування"

(Держбуд СРСР, 1987 року видання) iз  застосуванням  нормативного

iндексу на проектнi роботи вiдповiдно до пунктiв 3.6, 3.8, 3.12.

      3.10. Вартiсть проектно-вишукувальних робiт, якi не  врахо-

ванi у збiрниках цiн, зазначених у пунктах 3.2,  3.3,  3.4,  3.5,

3.9, може обчислюватися з використанням Збiрникiв цiн на проектнi

роботи  для  будiвництва  1987-1990  рокiв  видання  чи  вiдомчих

збiрникiв цiн, якщо їх застосування узгоджено  з  Держжитлокомун-

госпом.

      3.11. Вартiсть      розроблення        проектно-кошторисної

документацiї на ремонт об'єктiв у складних умовах визначається за

збiрниками цiн, зазначеними у пунктi 3.3, з урахуванням таких до-

даткових коефiцiєнтiв:

.......


Підпишіться на новини будівництва:

 

 

Вибір редакції: