ЛФМ Утеплення Вікна та двері Технології Техніка | Ринок Аналітика Новини компанійДБН Д.2.7-2000. Ресурсні кошторисні норми експлуатації будівельних машин та механізмів

Оцініть матеріал!
(0 голосів)

Скачать ДБН Д.2.7-2000. Ресурсні кошторисні норми експлуатації будівельних машин та механізмів

ДЕРЖАВНІ  БУДІВЕЛЬНІ  НОРМИ   УКРАЇНИ

Державний комітет будівництва, архітектури та житлової політики України (Держбуд України)

Замість ДБН IV-3-97 (ЗНіРЄМ-93/97)

1   Основні положення

1.1 Ресурсні кошторисні норми експлуатації будівельних машин і механізмів (надалі - РКНЄМ) розроблено на виконання доручення Кабінету Міністрів Украї­ни від 22.03.99 № 24132/31 щодо впровадження положень концепції ціноутво­рення за однорівневою системою визначення вартості будівництва в поточних ці­нах на матеріально-технічні та трудові ресурси.

1.2 Ресурсні кошторисні норми експлуатації будівельних машин і механізмів є обов'язковими для нового будівництва, розширення, реконструкції та технічного переоснащення підприємств, будівель і споруд, ремонту житла, об'єктів соціальної сфери і комунального призначення та благоустрою, а також реставрації пам'яток архітектури та містобудування*, що здійснюються із залученням бюджетних коштів підприємств, установ та організацій державної форми власності. При будівництві за рахунок інших джерел фінансування ці норми носять рекомендаційний характер і їх застосування обумовлюється контрактом.

1.3 Кошторисні норми цього збірника призначені для:

-  визначення складу і кількості ресурсів при здійсненні будівництва;

- розробки укрупнених ресурсних показників по конструктивних елементах та видах робіт на функціональну одиницю виміру, а також поточних одиничних розцінок;

- визначення вартості експлуатації будівельних машин і механізмів у пря­мих витратах в інвесторському кошторисі і розрахунків за обсяги виконаних робіт.

1.4 Порядок розробки, побудова, виклад і оформлення РКПЄМ відповідають вимогам ДСТУ 1.5-93 (Державна система стандартизації України) та ДБН А.1.1-2-93 «Порядок розробки, вимоги до побудови, викладу та оформлення нормативних документів

* Нове будівництво, розширення, реконструкція та технічне переоснащення під­приємств, будівель і споруд, ремонт житла, об'єктів соціальної сфери і комунального при­значення та благоустрою, а також реставрація пам'яток архітектури та містобудування на­далі іменується «будівництво».

2 Технічна частина

2.1 Таблиці норм збірника РКНЕМ містять такі показники:

- середній розряд ланки робітників, зайнятих на керуванні, ремонті, техніч-ному обслуговуванні та перебазуванні (надалі - середній розряд ланки робітників);

- витрати труда машиністів, зайнятих на керуванні будівельних машин і механізмів (людино-година);

- витрати енергоносіїв (фізичні одиниці виміру);

- витрати мастильних матеріалів (фізичні одиниці виміру);

- витрати гідравлічної рідини (фізичні одиниці виміру);

- витрати труда робітників, зайнятих на ремонті і технічному обслу-говуван­ні будівельних машин і механізмів (людино-година);

- витрати труда робітників, зайнятих на перебазуванні будівельних машин та механізмів з бази механізації на будівельний майданчик і назад в середньому на сумарну відстань до 30 км (туди і назад).

(пункт 2.1, останній абзац викладено в редакції Доповнення № 3, затвердженого наказом Держбуду від 06 грудня 2002 року № 92) 

2.2 Трудовитрати, наведені в нормах частини І, враховують повний комплекс робіт з доставки, монтажу, демонтажу, управління, обслуговування та ремонту будівельних машин і механізмів.

2.3 Нормами не враховано і при складанні цін за машино-годину враховуються додатково:

- амортизаційні відрахування на повне відновлення будівельних машин і механізмів;

- матеріальні ресурси на:

- заміну частин, що швидко спрацьовуються;

- ремонт і технічне обслуговування;

- перебазування;

- податок з власників транспортних засобів та інших самохідних ма-шин і механізмів.

2.4 Для машин і механізмів, що наведені в частині IIзбірника, амортизацій-ні відрахування на повне відновлення будівельних машин і механізмів, витрати на заміну частин, що швидко спрацьовуються, витрати на ремонт ти переміщу-вання (перебазування) враховуються у складі накладних витрат.

Витрати енергоносіїв та їх вартість враховуються у складі прямих витрат на матеріальні ресурси.

Витрати труда на ремонт та переміщування (перебазування) по цим машинам в нормах вказані довідково (в дужках).

2.5 По морських і річкових будівельних машинах (плавучих засобах) норма­ми враховано середньозважені трудовитрати на календарний рік, включаючи пе­ріоди навігації та зимового відстою плавучих засобів.

2.6 У разі, коли кошторисними нормами на експлуатацію одноков-шових екскаваторів передбачений 1 машиніст, а за умовами проваджен-ня робіт (несприятливі кліматичні умови, робота на окремій машині, яка знаходиться на значній відстані від ремонтної бази, складний рельєф місцевості, додаткові вимоги з техніки безпеки тощо) до складу ланки повинен включатися помічник машиніста, до норм трудовитрат машиніс-тів (графа 4) слід застосовувати коефіцієнт 1,8.

У разі, коли кошторисними нормами на експлуатацію одноковшових і багатоковшових екскаваторів передбачено 2 машиніста, а умови прова-дження робіт, при забезпеченні відповідної працездатності та продуктив-ності, дозволяють здійснювати їх одним машиністом без помічника, до норм трудовитрат машиністів (графа 4) слід застосовувати коефіцієнт 0,55.

2.7 Витрати бензину та дизельного палива прийняті за середньо-галузевими нормами і враховують середньорічні витрати бензину та ди-зельного палива з урахуванням роботи будівельних машин і механізмів у зимовий період. Для запуску дизельних двигунів машин норму витрат бензину для пускових двигунів визна-чають у відсотках від норми витрат дизельного палива і враховують додатково:

    - до 3 % у літній період;

    - до 4,5% у зимовий період.

2.8 Нормативні показники на ремонт та технічне обслуговування (графа 11) включають трудовитрати на капітальний, поточний ремонт та технічне обслуговування будівельних машин.

2.9 Ресурсні кошторисні норми на експлуатацію будівельних машин і механізмів, які встановлені для умов монтажу технологічного устаткування, можна застосовувати при монтажі будівельних конструкцій у випадках, коли умови і вимоги до їх монтажу аналогічні умовам і вимогам до монтажу технологічного устаткування.

2.10 Ресурсними кошторисними нормами на експлуатацію баштових кранів враховано трудовитрати на пусконалагоджувальні роботи, які провадяться під час їх монтажу і демонтажу.

Ресурсними кошторисними нормами на експлуатацію баштових приставних кранів враховано трудовитрати на монтаж і демонтаж рам кріплень і зв'язок.

2.11 У ресурсних кошторисних нормах на експлуатацію мостових кранів, які є технологічним устаткуванням, ресурси на їх перебазування з одного будівельного майданчика на інший не включені і додатково у кошторисах враховуватися не повинні.                  

2.12 При калькулюванні кошторисних норм розділів 18 (землесосні плавучі снаряди і землесосні станції перекачування) і 20 (гідромоніторно-насосно-землесосні установки, станції) річні режими роботи машин прийняті у розмірі 4000 маш.-год.

У випадках, коли проектом, з об'єктивних причин, встановлюється річний режим роботи, що відрізняється від зазначеного вище, до кошторисних норм на експлуатацію будівельних машин і механізмів, які входять до перелічених розді-лів збірника, застосовуються коефіцієнти, наведеш у таблиці 1.

Таблиця 1

Найменування

машини

Шифр

машини

Річний режим роботи,

маш.-год.

1500-2500

2500-3500

4500-5500

1 Землесосні дизельні плавучі снаряди

218-0101, 218-0102

1,30

1,10

0,95

2 Землесосні електрич-ні плавучі снаряди

218-0120 - 218-0123

1,25

1,08

0,95

3 Те саме

218-0124

1,2

1,07

0,96

4 Землесосні станції перека чування

218-0201 - 218-0203

1,06

1,02

0,99

5 Гідромоніторно-насосно-землесосні установки

220-0101 - 220-0120

1,12

1,04

0,98

6   Те саме

220-0201, 220-0202

1,07

1,02

0,99

2.13 Витрати ресурсів на експлуатацію заморожу вальних станцій визначають­ся підсумовуванням кошторисних норм на експлуатацію відповідних машин, що входять до їх складу (компресорів, агрегатів, градирень і насосів для розсільної та водоохолоджувальної мереж), з доданням трудовитрат робітників, зайнятих керу­ванням цими машинами. Показники трудовитрат робітників, зайнятих керуван­ням машинами, що входять до складу заморожувальних станцій, наведено в ці­лому у таблиці 2.

Таблиця 2

Холодопродуктивність, кВт

(ккал/год.)

Витрати труда,

люд. -год. /маш.-год.

До 582 (500)

3

Від 582 (500) до 3490 (3000)

4

Понад 3490 (3000)

5

При визначенні витрат ресурсів на експлуатацію резервних машин (компре­сорів, насосів тощо) у складі заморожувальних станцій враховуються трудовитра-ти на перебазування (графа 12), а при складанні цін за машино-годину відповід­них резервних машин враховуються амортизаційні відрахування на повне віднов­лення будівельних машин і механізмів.

2.14 При наданні машини в оренду без машиністів для взаєморозрахунків між трестами (управліннями) механізації і будівельними організаціями викорис­товуються скориговані кошторисні норми, з яких вилучаються трудовитрати ма­шиністів.

2.15 Для машин і механізмів, які працюють на стисненому повітрі, витрати стисненого повітря слід враховувати в тому разі, якщо в нормах РЕКН, РЕКНМУ, РЕКНр, РЕКНР не враховано роботу компресорної установки. Вартість стисненого повітря враховується в складі прямих витрат на матеріальні ресурси.

....

Скачать ДБН Д.2.7-2000. Ресурсні кошторисні норми експлуатації будівельних машин та механізмів


Підпишіться на новини будівництва:

 

 

Вибір редакції: