ЛФМ Утеплення Вікна та двері Технології Техніка | Ринок Аналітика Новини компанійДБН Г.1-2-93. Типове положення про госпрозрахункові підрозділи при інспекціях державного архітектурно-будівельного контролю (українською та російською мовами)

Оцініть матеріал!
(0 голосів)

Скачать ДБН Г.1-2-93. Типове положення про госпрозрахункові підрозділи при інспекціях державного архітектурно-будівельного контролю (українською та російською мовами)

ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

УПРАВЛІННЯ, ОРГАНІЗАЦІЯ І ТЕХНОЛОГІЯ

Міністерство України у справах будівництва і архітектури

Мінбудархітектури України)

Дані норми встановлюють порядок та умови функціонування госпрозрахункових підрозділів архітектурно-будівельного контролю (у одальшому - госпрозрахункові підрозділи).

 Норми рекомендовані для використання в практичній діяльності рганами державного архітектурно-будівельного контролю (держархбудконтролю) та їх госпрозрахунковими підрозділами, замовниками

(забудовниками) об'єктів будівництва.

 Норми розроблені згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 1993 року N 225 "Про затвердження Положення ро державний архітектурно-будівельний контроль".

 Терміни та визначення основних понять наведені в додатку 1.

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 1.1. Госпрозрахункові підрозділи створюються з метою надання а договірних засадах послуг забудовникам (замовникам), пов'язаних  контролем якості продукції в будівництві.

 1.2. Правові питання створення та діяльності госпрозрахункового підрозділу (підприємства) визначаються чинним законодавством країни.

 В своїй діяльності госпрозрахунковий підрозділ керується постановами і декретами Кабінету Міністрів України, наказами и нормативно-методичними документами Мінбудархітектури України.

 1.3. Госпрозрахунковий підрозділ функціонально і оперативно ідпорядковується відповідній інспекції держархбудконтролю, що дійснює методичне керівництво і координує діяльність підрозділу.

 1.4. Госпрозрахунковий підрозділ є юридичною особою: має ахунок в банку, печатку та бланки із своїм найменуванням та реквізитами.

 1.5. Кошти, одержані госпрозрахунковим підрозділом від договірної діяльності, після сплати встановлених законодавством податків залишаються в розпорядженні підрозділу і використовуються им самостійно.

 1.6. Інспекція держархбудконтролю не несе відповідальності за інансово-господарчу діяльність госпрозрахункового підрозділу, кий утворено при ній.

 2. ФУНКЦІЇ ГОСПРОЗРАХУНКОВИХ ПІДРОЗДІЛІВ

 2.1. На замовлення забудовників госпрозрахункові підрозділи дійснюють технічний нагляд за якістю будівельних робіт на об'єктах. подають висновки про стан несучих та огороджувальних конструкцій та якість виконаних будівельно-монтажних робіт.

 2.2. На замовлення забудовників, підрядних будівельних організацій, інших суб'єктів будівництва госпрозрахункові підрозділи иконують комплекс робіт технічного обстеження будинків, споруд, онструкцій та подають відповідні висновки.

 2.3. На замовлення регіональних центрів з ліцензування спеціальних видів робіт у проектуванні та будівництві госпрозрахункові підрозділи проводять обстеження проектних та будівельних організацій з метою оцінки додержання ними ліцензійних вимог.

 2.4. На замовлення власників, експлуатаційних організацій удинків і споруд госпрозрахункові підрозділи виконують обстеження

 - 2 технічного стану конструкцій з метою встановлення їх експлуатаційної придатності і надійності та видають рекомендації і пропозиції по їх утриманню, ремонту.

 2.5. На замовлення забудовників госпрозрахункові підрозіли роводять вибіркову перевірку відповідності обов'язковим вимогам удівельних норм, стандартів та технічних умов, проектної документації для будівництва, розширення, реконструкції, реставрації апітального ремонту об'єктів.

 3. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ВІДПОВІДАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ ГОСПРОЗРАХУНКОВИХ ПІДРОЗДІЛІВ

 3.1. Відповідальні працівники госпрозрахункових підрозділів  межах прав, наданих їм Держархбудінспекцією України, та договору:

 - видають обов'язкові для виконання представниками будівельних  проектних організацій приписи про усунення виявлених порушень вимог узгодженої та затвердженої проектної документації, обов'язкових вимог будівельних норм, правил і стандартів;

 - оформляють протоколи про адміністративні правопорушення в удівельній діяльності та передають їх для затвердження  відповідну інспекцію;

 - вимагають, в разі необхідності, від керівників відповідних удівельних організацій, підприємств будматеріалів та будівельних конструкцій додаткових випробувань будівельних матеріалів та конструкцій, що застосовуються у будівництві б'єктів, та розкриття окремих конструктивних елементів удинків та споруд;

 - припиняють подальше виконання окремих видів будівельно-монтажних робіт та усунення виявлених на об'єкті дефектів та орушень, що знижують міцність та експлуатаційну надійність удинків та споруд, загрожують життю та здоров'ю людей;

 - звертаються в інспекцію держархбудконтролю з пропозиціями ро припинення будівництва, що ведеться з порушенням обов'язкових вимог будівельних норм, про усунення від обов'язків виконроба та інженерно-технічних працівників, авторського нагляду, які систематично допускають порушення  нормативно-технічних вимог чи незадовільно виконують покладені на их функції;

 - подають пропозиції відповідним інспекціям про притягнення до ідповідальності, згідно з чинним законодавством України, осадових осіб, що допустили неякісне виконання будівельних обіт, виготовлення неякісних будівельних матеріалів, виробів і конструкцій.

 3.2. Відповідальні працівники госпрозрахункових підрозділів а підставі будівельного законодавства, будівельних норм, тандартів та технічних умов, затвердженої містобудівної документації в межах функцій підрозділу та умов договору:

 - здійснюють технічний нагляд за проведенням будівельномонтажних робіт згідно з положенням про технічний нагляд амовника (забудовника) за будівництвом;

 - проводять технічне обстеження будинків та споруд;

 - дають експертні оцінки в будівництві та технічній експлуатації будинків і споруд;

 - дають по підконтрольних об'єктах обов'язкові для виконання риписи.

 3.3. Відповідальним працівником госпрозрахункового підрозділу, кий допускається для здійснення покладених на нього обов'язків гідно з розділом 3, може бути інженер-будівельник з вищою освітою  досвідом роботи в будівництві не менше п'яти років, що пройшов тестацію відповідно до вимог ДБН А.3.1-1-93.

 3.4. Інспекція держархбудконтролю, при якій створено госпрозрахунковий підрозділ, надає відповідальним працівникам посвідчення а право контролю якості будівельно-монтажних робіт.

 3.5. В разі необхідності, яка визначається системою ліцензування, госпрозрахунковий підрозділ повинен мати ліцензію на право

 - 3 проведення робіт по контролю якості будівництва, видану відповідним органом системи ліцензування.

 4. ФІНАНСУВАННЯ РОБІТ, ЩО ВИКОНУЮТЬСЯ  ГОСПРОЗРАХУНКОВИМ ПІДРОЗДІЛОМ

 Вартість робіт, що виконуються госпрозрахунковим підрозділом а укладеними договорами, визначається за домовленістю сторін на ідставі відповідних обгрунтованих калькуляцій витрат госпрозрахункового підрозділу.

 Джерелом фінансування може бути прибуток організації-замовника (забудовника) або кошти на утримання апарату замовника

(дирекції підприємства, що будується) у випадку, якщо замовником  державна організація.

 5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ГОСПРОЗРАХУНКОВОГО ПІДРОЗДІЛУ

 5.1. Госпрозрахунковий підрозділ несе перед замовником майнову ідповідальність, передбачену умовами укладеного договору та чинним аконодавством.

 5.2. Спірні питання, що виникають між замовником та госпрозрахунковим підрозділом, вирішуються в судовому порядку.

 У випадках виявлення у гарантійний період з дня прийняття в ксплуатацію будинків та споруд будівельних дефектів, що з'явились наслідок незадовільної організації контролю за якістю будівельномонтажних робіт, госпрозрахунковий підрозділ відшкодовує із свого оходу експлуатаційним організаціям, житлово-будівельним кооперативам або окремим громадянам матеріальні витрати на усунення цих ефектів.

 ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ УКРАИНЫ

 УПРАВЛЕНИЕ, ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ

 ТИПОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

 О ХОЗРАСЧЕТНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ

 ПРИ ИНСПЕКЦИЯХ ГОСУДАРСТВЕННОГО

АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНОГО

КОНТРОЛЯ

 Министерство Украины по делам строительства и архитектуры

 (Минстройархитектуры Украины)

  Настоящие нормы устанавливают порядок и условия функционирования хозрасчетных подразделений архитектурно-строительного контроля ри инспекциях государственного архитектурно-строительного контроля

(в дальнейшем - хозрасчетные подразделения).

 Нормы рекомендуются для использования в практической  деятельности органами государственного архитектурно-строительного контроля

(госархстройконтроль), их хозрасчетными подразделениями,  заказчиками (застройщиками) обьектов строительства.

 Нормы разработаны в соответствии с Постановлением Кабинета Министров Украины от 25 марта 1993 года N 225 "Об утверждении положения о государственном архитектурно-строительном контроле".

 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

 1.1. Хозрасчетные подразделения госархстройконтроля  создаются  целью оказания на договорных основах услуг застройщикам (заказчикам),  связанных с контролем качества продукции в строительстве.

 1.2. Правовые вопросы создания и деятельности хозрасчетных подразделений (предприятий)  определяются  действующим  законодательством Украины. В своей деятельности хозрасчетное подразделение  руководствуется постановлениями и декретами Кабинета Министров,  приказами и нормативно-методическими  документами  Минстройархитектуры краины.

 1.3. Хозрасчетное  подразделение  функционально  и  оперативно одчиняется соответствующей инспекции госархстройконтроля,  которая существляет методическое руководство  и  координирует деятельность одразделения.

 1.4. Хозрасчетное подразделение  является  юридическим  лицом: меет счет в банке, печать и бланки со своим наименованием и  реквизитами.

 1.5. Средства, полученные хозрасчетным подразделением от договорной деятельности, после  уплаты  установленных  законодательством налогов остаются в распоряжении подразделения  и  используются м самостоятельно.

 1.6. Инспекция госархстройконтроля не несет ответственности за инансово-экономическую деятельность  хозрасчетного  подразделения, озданного при ней.

 2.ФУНКЦИИ ХОЗРАСЧЕТНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ

 2.1. По заказам застройщиков хозрасчетные подразделения осуществляют технический надзор за качеством строительных работ на обьектах и выдают заключения о состоянии несущих и ограждающих конструкций и качестве выполненых строительно-монтажных работ.

 2.2. По заказам застройщиков, подрядных строительных организаций, других субьектов строительства хозрасчетные подразделения  выполняют комлекс работ технического обследования зданий, сооружений, онструкций и выдают соответствующие заключеня.

 2.3. По заказам региональных центров по лицензированию специальных видов работ в проектировании и строительстве хозрасчетные подразделения выполняют обследование проектных и строительных  организаций с целью оценки соблюдения ими лицензионных требований.

 - 2  2.4. По заказам владельцев, эксплуатационных организаций  зданий и сооружений хозрасчетные подразделения выполняют  обследования ехнического состояния конструкций с целью определения их  эксплуатационной пригодности, надежности и выдают рекомендации и предложения по их содержанию, ремонту.

 2.5. По заказам застройщиков хозрасчетные подразделения проводят выборочную проверку состояния обязательным требованиям строительных норм, стандартов и технических условий, проектной  документации для строительства, расширения, реконструкции, реставрации,  капитального ремонта обьектов.

 3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ  ОТВЕТСТВЕННЫХ РАБОТНИКОВ ХОЗРАСЧЕТНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ

 3.1. Ответственные работники хозрасчетных подразделений в пределах прав, предоставленных им Госархстройинспекцией Украины, и договора:

 - выдают обязательные для выполнения представителями  строительных и проектных организаций предписания об устранении  выявленных арушений требований согласованной и утвержденной проектной документации, обязательных требований строительных норм, правил и стандартов;

 - оформляют протоколы об  административных  правонарушениях  в троительнй деятельности и передают их  для  утверждения в  соответствующую инспекцию;

 - требуют в случае необходимости от руководителей соответствующих строительных организаций, предприятий стройматериалов и строительных конструкций дополнительных испытаний строительных  материалов и конструкций, которые используются при строительстве обьектов, скрытия отдельных конструктивных элементов зданий и сооружений;

 - приостанавливают дальнейшее выполнение отдельных видов строительно-мантажных работ до устранения выявленных на обьекте  дефектов и нарушений, которые снижают прочность и эксплуатационную надежность зданий и сооружений, угрожают жизни и здоровью людей;

 - обращаются в инспекцию госархстройконтроля с предложениями о рекращении строительства, которое ведется с нарушениями обязательных требований строительных норм, об  отстранении  от  обязанностей рораба и инженерно-технических работников, авторского надзора, которые  систематически  допускают  нарушения  нормативно-технических ребований или неудовлетворительно выполняют возложенные на них функции;

 - подают предложения соответствующим инспекциям о  привлечении  ответственности согласно  действующему  законодательству  Украины олжностных лиц, которые допустили некачественное выполнение  строительных работ, изготовление некачественных строительных материалов, зделий и конструкций.

 3.2. Ответственные работники хозрасчетных подразделений на основании строительного законодательства, строительных норм, стандартов и технических условий, утвержденной градостроительной  документации, в пределах функций подразделения и условий договора:

 - осуществляют технический надзор  за  проведением  строительно-монтажных работ согласно положению о техническом надзоре  заказчика (застройщика) за строительством;

 - проводят техническое обследование зданий и сооружений;

 - дают экспертные оценки по вопросам строительства и технической эксплуатации зданий и сооружений;

 - дают по подконтрольным обьектам обязательные для выполнения редписания.

 3.3. Ответственным  сотрудником  хозрасчетного  подразделения, оторый допускается для осуществления возложеных на него обязанностей согласно разделу 3, может быть инженер-строитель с высшим образованием и опытом работы в строительстве не менее пяти лет, прошедший аттестацию в соответствии с требованиями ДБН А.3.1-1-93.

 3.4. Инспекция госархстройконтроля, при которой создано хозрасчетное подразделение, выдает ответственным работникам  удостоверение на право контроля качества строительно-монтажных работ.

 - 3  3.5. В случае необходимости, которая определяется системой лицензирования, хозрасчетное подразделение должно иметь  лицензию  на раво проведения работ по контролю качества стрительства,  выданную оответствующим органом системы лицензирования.

 4. ФИНАНСИРОВАНИЕ РАБОТ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ ХОЗРАСЧЕТНЫМ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕМ

 Стоимость работ, выполняемых  хозрасчетным  подразделением  по аключенным договорам, определяется договоренностью сторон на основании обоснованных калькуляций затрат хозрасчетного подразделения.

 Источником финансирования может быть прибыль организации-заказчика (застройщика) или средства на содержание  аппарата  заказчика

(дирекции строящегося предприятия) в случае, если заказчиком является осударственная организация.

 5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ХОЗРАСЧЕТНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

 5.1. Хозрасчетное подразделение несет перед заказчиком имущественную ответственность, предусмотренную условиями заключенного договора и действующим законодательством.

 5.2. Спорные вопросы, которые возникают между закзчиком и  хозрасчетным подразделением, решаются в судебном порядке.

 В случаях выявления в гарантийный период со дня принятия в эксплуатацию зданий и сооружений строительных дефектов, которые  появились в результате неудовлетворительной организации контроля качества строительно-монтажных работ, хозрасчетное подразделение возмещает из своего дохода эксплуатационным организациям, жилищно-строительным кооперативам или отдельным гражданам затраты на  устранение тих дефектов.


Підпишіться на новини будівництва:

 

 

Вибір редакції: