ЛКМ Утепление Окна и двери Технологии Техника | Рынок Аналитика Новости компанийДБН В.1.4-2.01-97. Радiацiйний контроль будiвельних матерiалiв та об'єктiв будiвництва

Оцените
(1 Голосовать)

                    Державнi  будiвельнi норми України

----------------------------------------------------------------------

                   СИСТЕМА  НОРМ ТА ПРАВИЛ

          ЗНИЖЕННЯ  РIВНЯ IОНIЗУЮЧИХ ВИПРОМIНЮВАНЬ ПРИРОДНИХ

                      РАДIОНУКЛIДIВ В БУДIВНИЦТВI

 

                         Радiацiйний контроль

 

             будiвельних матерiалiв та об'єктiв будiвництва

 

 

 

 

 

                          ДБН В.1.4-2.01-97

 

 

 

 

                          Видання офiцiйне

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Державний  комiтет України

               у справах мiстобудування та архiтектури

 

 

 

                               Київ -1997

 

 

                                 

 

 

 

Розробленi::         Науково-виробничою  фiрмою  "РОСА"  (Горiцький

                     О.В., к.т.н.; Сабалдир В.П., к.т.н,; Захарчук

                     М.I., iнж.; Кравченко Л.С., iнж.; Лiхтарьова

                     Т.М., iнж.),

                     Науковим центром радiацiйної медицини АМН України

                     (Лiхтарьов I.А. д.ф.-м.н.; Лось I.П., д.б.н.;

                     Романенко А.Ю., д.м,н.)

                     за участю

                     Мiнохорони  здоров'я (Бобильова О.О., к.м.н.),

                     Держкоммiстобудування  (Желудков  Г.В., iнж.),

                     Мiнiстерства з надзвичайних ситуацiй (Пiнчук

                     В.Я., к.т.н.),

                     Академiї будiвництва (Величко В.О., к.т.н.;

                     Злобiн Г.К., iнж.; Лiвiйський О.М., д.т.н.),

                     НДI будiвельного виробництва Держкоммiстобуду-

                     вання (Полонська С.О., к.т.н.)

 

 

 

 

 

 

Внесенi i            Вiддiлом державних нормативiв, стандартiв та

пiдготовленi до      сертифiкацiї Держкоммiстобудування України

затвердження:

 

 

 

 

Затвердженi:        Наказом Держкоммiстобудування України

 

                    вiд " 24 " липня   1997 р.   124 та введенi в дiю

                        -----  -------

                    з   " 1  "  сiчня     1998 р.

                        -----  -------

 

 

 

 

 

      З  введенням  в  дiю  ДБН  В.1.4-0.01-97, ДБН В.1.4-0.02-97, ДБН

В.1.4-1.01-97,   ДБН   В.1.4-2.01-97   втрачають  чиннiсть  РБН 356-91

"Положення  про  радiацiйний  контроль  на  об'єктах  будiвництва   та

пiдприємствах будiндустрiї i будматерiалiв України".

 

 

 

 

 

 

 

 

 


               ДЕРЖАВНI БУДIВЕЛЬНI НОРМИ УКРАЇНИ

----------------------------------------------------------------------

 

Система норм та правил зниження рiвня iонiзуючих   ДБН В.1.4-2.04-97

випромiнювань природних радiонуклiдiв в

                будiвництвi

 

           Радiацiйний контроль                     Вводяться вперше

будiвельних матерiалiв та об'єктiв будiвництва

----------------------------------------------------------------------

 

 

 

                       1. Галузь застосування

 

      1.1. Данi державнi будiвельнi норми встановлюють вимоги  до  ме-

тодiв,  засобiв  та  порядку  проведення  радiацiйного   контролю    в

будiвництвi, на пiдприємствах будiндустрiї та будматерiалiв, вимоги до

суб'єктiв системи радiацiйного контролю.

      1.2. Вимоги цих ДБН поширюються на всi  види  будiвництва,  крiм

зазначених в п. 1.2 ДБН В.1.4-0.01

      1.3. Дотримання цих норм є обов'язковим на територiї України для

всiх юридичних i фiзичних осiб, незалежно вiд форм власностi, що прий-

мають участь у проектуваннi, будiвництвi та  експлуатацiї  будинкiв  i

споруд, а також виготовляють або постачають будiвельнi матерiали,  ви-

роби та конструкцiї або здiйснюють контроль за будiвництвом  та  виго-

товленням вищезгаданої продукцiї.

      1.4. Виконання вимог цих  ДБН  не  пов'язане  з  безпекою  працi

будiвельникiв, яка регламентується окремими нормами i правилами.

      1.5. При розглядi випадкiв порушення вимог дiючих норм i  правил

захисту населення вiд iонiзуючих  випромiнювань  необхiдно  керуватись

цим нормативним документом  та  Нормами  радiацiйної  безпеки  України

(НРБУ).

      1.6. Всi вимоги цих ДБН є обов'язковими.

 

                       2. Нормативнi посилання

 

     В цьому нормативному документi зробленi посилання на такi норми:

     - ДБН  В.1.4-0.01-97.  Система  норм  та  правил  зниження  рiвня

iонiзуючих  випромiнювань  природних  радiонуклiдiв  в    будiвництвi.

Основнi положення;

     - ДБН  В.1.4-0.02-97.  Система  норм  та  правил  зниження  рiвня

iонiзуючих випромiнювань природних радiонуклiдiв в будiвництвi. Типовi

документи;

     - ДБН  В.1.4-1.01-97.  Система  норм  та  правил  зниження  рiвня

iонiзуючих випромiнювань природних радiонуклiдiв в будiвництвi. Регла-

ментованi радiацiйнi параметри. Допустимi рiвнi.

 

 

 

                  3. Скорочення, термiни та визначення.

 

     3.1. В даних нормах прийнятi такi скорочення:

           РК - радiацiйний контроль;

           РРО - разовi радiацiйнi обстеження;

 

 

                                

    С.2 ДБН В.1.4-2.04-97

----------------------------------------------------------------------

 

           СРО - систематичнi радiацiйнi обстеження;

           ППД - потужнiсть поглиненої дози;

           ЕРОА - середньорiчна еквiвалентна рiвноважна об'ємна

                  активнiсть радону;

           IВ - iонiзуючi випромiнювання;

           ПРН - природнi радiонуклiди;

           А     ефективна сумарна питома активнiсть ПРН;

            еф

           РП - радiацiйний паспорт.

     3.2. Основнi термiни i визначення,  якi  використовуються  у  цих

ДБН, регламентованi НРБУ.

     3.3. Застосованi в цих ДБН термiни "Разовi радiацiйнi обстеження"

i "Систематичнi радiацiйнi обстеження" мають такi визначення:

     3.3.1. "Разовi радiацiйнi обстеження" (РРО). Система, яка  перед-

бачає здiйснення радiацiйного  контролю  окремих  об'єктiв  (будинкiв,

споруд, партiй сировини та  будiвельних  матерiалiв)  i  видачу  доку-

ментiв, якi пiдтверджують виконання (невиконання) вимог  до  норматив-

них рiвнiв радiацiйних параметрiв.

     3.3.2. Систематичнi радiацiйнi обстеження"  (СРО).  Система,  яка

передбачає:

     а) постiйнi  довгостроковi  обстеження  (об'єктiв   одного    або

декiлькох замовникiв в межах мiста, району, областi, регiону; об'єктiв

будiвництва,  споруджених  однiєю  органiзацiєю;   продукцiї    одного

пiдприємства);

     б) видачу документiв, якi пiдтверджують  виконання  (невиконання)

вимог до нормативних або (i) контрольних рiвнiв радiацiйних параметрiв;

     в) постiйне ведення банку даних виконання обстежень з використан-

ням ЕОМ або ПЕОМ, їх обробку i аналiз;

     г) розробку рекомендацiй  замовникам  вiдносно  встановлення  або

змiни контрольних рiвнiв радiацiйних параметрiв.

 

 

                       4. Загальнi положення

 

      4.1.  Радiацiйний контроль є однiєю iз ланок дiючого  в  Українi

контролю якостi будiвельної продукцiї, дотримання вимог до  надiйностi

будiвель та споруд пiд час експлуатацiї та вимог  до  iнженерних  дос-

лiджень в будiвництвi.

      4.2. Вiдповiдальнiсть за додержання вимог цих  ДБН  покладається

на керiвникiв будiвельних органiзацiй, пiдприємств будiндустрiї i буд-

матерiалiв всiх форм власностi, незалежно вiд виробничої потужностi та

мiсця розташування (юридичної адреси).

      4.3. За поставку будiвельним органiзацiям продукцiї, на яку пос-

тачальником виданi  документи  про  радiацiйну  якiсть,  але  вона  не

вiдповiдає вимогам норм, матерiальну  вiдповiдальнiсть  несе  керiвник

(власник) органiзацiї - постачальника, незалежно вiд того, де i як вiн

одержав поставлену продукцiю i якi документи про її радiацiйну якiсть

є в його розпорядженнi.

      4.4. За поставку iндивiдуальним забудовникам, на яких не розпов-

сюджуються умови здiйснення радiацiйного контролю,  продукцiї,  що  не

вiдповiдає вимогам норм вiдносно радiацiйних параметрiв  i  призводить

до  перевищення  встановлених  радiацiйних  нормативiв  на    об'єктi,

керiвник (власник) органiзацiї - постачальника може  бути  притягнений

до вiдповiдальностi у вiдповiдностi з Законодавством України.

 

 

    С.3 ДБН В.1.4-2.04-97

----------------------------------------------------------------------

 

      4.5. Загальний нагляд за виконанням  вимог цих ДБН  здiйснюють

органи Держсаннагляду.

      4.6. Об'єкти радiацiйного контролю у вiдповiдностi з вимогами

п.8.3. ДБН В. 1.4-0.01 подiляються на такi категорiї:

      I - об'єкти обов'язкового радiацiйного контролю.

      II - об'єкти рекомендованого радiацiйного контролю.

      4.7. До I-ї категорiї вiдносяться:

      4.7.1. Кар'єри сировини та будiвельних матерiалiв.

      4.7.2. Територiї пiд забудову объектами 1-ї групи (п.5.1 ДБН

В.1.4-I.01).

      4.7.3. Сировина та будiбельнi матерiали у  вiдповiдностi з п.

6.1.1. цих ДБН.

      4.7.4. Закiнченi будiвництвом об'єкти 1-ї та 3-ї груп (п.5.1.

ДБН В.1.4-1.01).

      4.8. До 11-ї категорiї вiдносяться:

      4.8.1. Лiсоповали.

      4.8.2. Територiї пiд забудову  об'єктами  3-ї групи  (П.5.1. ДБН

В.1.4-1.01).

      4.8.3. Будiвельнi вироби i конструкцiй.

      4.8.4. Оздоблювальнi матерiали i вироби .

      4.8.5. Iнженерне обладнання об'єктiв.

      4.9. З  метою  пiдвищення  рiвня  якостi  будiвництва  необхiдно

здiйснювати експертизу проектної документацiї на виконання вимог  норм

радiацiйної безпеки. В обов'язковому порядку експертизi пiдлягають ти-

повi проекти будiвель i споруд житлового, цивiльного  та  промислового

призначення I-ї групи (п. 5.1 ДБН В.1.4-1.01).

      4.10. Цi норми регламентують вимоги до контролю об'єктiв 1-ї ка-

тегорiї.

      4.11. До суб'єктiв  системи  радiацiйного  контролю  вiдносяться

такi державнi i приватнi юридичнi i фiзичнi особи:

      а) дiяльнiсть яких регламентується Державною системою стандарти-

зацiї i нормування в будiвництвi (користувачi);

      б) яким Законодавством надане право розробляти  новi  нормативнi

документи, а також доповнення або змiни до  дiючих  нормативних  доку-

ментiв системи (розробники); в) яким надане право затверджувати норма-

тивнi документи, змiни або доповнення, до них, контролювати  виконання

вимог нормативних документiв (органи керування системою).

      4.12. Радiацiйний контроль  якостi  об'єктiв  здiйснюють  служби

радiацiйного контролю (РК). Вимоги до систем i служб радiацiйного кон-

тролю наведенi в роздiлi 5 i роздiлах 1 i 2 Посiбника до цих ДБН.

      4.13. Цей нормативний документ регламентує  вимоги  до  методiв,

засобiв i порядку проведення  обов'язкового  радiацiйного  контролю  у

вiдповiдностi до роздiлiв 6.7.8.

 

 

 

 

              5. Системи i служби радiацiйного контролю

 

 

       5.1. Системи радiацiйного контролю

     5.1.1. Радiацiйний контроль в будiвництвi дозволяється здiйснюва-

ти  згiдно  систем,  регламентованих  цим    нормативним    документом

(п.п.З.З.1 та 3.3.2).

    С.4 ДБН В.1.4-2.04-97

----------------------------------------------------------------------

 

     5.1.2.  Службам радiацiйного контролю дозволяється використовува-

ти одночасно обидвi системи з обов'язковою окремою  їх  реєстрацiєю  в

органах Держсаннагляду i дотриманням вимог нормативних документiв  що-

до оплати виконуваних робiт.

     5.1.3. При  виборi  системи   радiацiйного    контролю    службам

радiацiйного контролю рекомендується користуватись критерiями, наведе-

ними в роздiлi 1 Посiбника до цих ДБН.

     5.1.4. Системи радiацiйного контролю реєструються  органами  Дер-

жсаннагляду тiльки при умовi виконання всiх вимог цих ДБН.

       5.2. Служби радiацiйного контролю

     5.2.1. Радiацiйний контроль в будiвництвi  на  територiї  України

можуть виконувати державнi i приватнi контрольнi служби:  лабораторiї,

вiддiли, лабораторнi центри (комплекси) у складi державних  i  приват-

них органiзацiй i пiдприємств, а також окремi лабораторiї, лабораторнi

центри  (комплекси),  якi  мають  статус  державного  або   приватного

пiдприємства i акредитованi Держстандартом або МОЗ України  вiдповiдно

дiючому порядку.

     5.2.2. Встановлюються такi ранги служб радiацiйного контролю:

     5.2.2.1. I  -  Лабораторiї радiацiйного контролю, якi  здiйснюють

систематичнi радiацiйнi обстеження.

     5.2.2.2. II - Лабораторiї радiацiйного контролю,  якi  здiйснюють

разовi радiацiйнi обстеження.

     5.2.2.3. III - Пости радiацiйного контролю.

     5.2.3. Рекомендацiї  щодо  створення  та  функцiонування    служб

радiацiйного контролю в будiвництвi наведенi в роздiлi 2 Посiбника  до

цих ДБН.

     5.2.4. Незалежно вiд Пiдпорядкованостi i рангу всi вимiрюючi сис-

теми служб радiацiйного контролю в обов'язковому порядку повиннi:

     -  пройти акредитацiю в Держстандартi або МОЗ України  вiдповiдно

дiючому законодавству;

     -   мати протокол зiставлення, який  забезпечує  єднiсть  вимiрiв

регламентованих радiацiйних  параметрiв  в  будiвництвi  на  територiї

України.

     Протокол зiставлення дає право на проведення радiацiйного контро-

лю тiльки в тому випадку, коли результати зiставлення залишаються все-

рединi "iнтервалу допустимостi".

     5.2.5. Протоколи зiставлення видають лише органiзацiї, якi  мають

дозвiл МОЗ України чи Держстандарту України. Встановлюється  наступний

порядок видачi протоколу зiставлення єдностi  вимiрiв  регламентованих

радiацiйних параметрiв (Додаток 1 до ДБН В, 1.4-0.02):

     5.2.5.1. Регiональним лабораторiям 1-го рангу - Науковим  центром

радiацiйної медицини (НЦРМ) АМН або Держстандартом України;

     5.2.5.2. Лабораторiям I-го та II-го рангiв - регiональними  лабо-

раторiями 1-го рангу, яким МОЗ або Держстандартом України надано  таке

право;

     5.2.5.3 Постам радiацiйного контролю - Лабораторiями I-го i II-го

рангiв.

 

            6. Радiацiйний контроль сировини та будiвельних

                              матерiалiв

 

         6.1. Загальнi положення

 

      При  визначеннi номенклатури  сировини  i будiвельних

 

    С.5 ДБН В.1.4-2.04-97

----------------------------------------------------------------------

 

матерiалiв, якi пiдлягають обов'язковому радiацiйному контролю,  необ-

хiдно керуватись вимогами п.4.7 цих ДБН.

      6.1.1. Обов'язковому радiацiйному контролю в будiвництвi  пiдля-

гають такi види сировини i будiвельних матерiалiв:

      6.1.1.1. Природного походження  -  пiски  i  глини  всiх  видiв,

гравiй, крейда, сланцi, вода технiчна.

      6.1.1.2. Промислового  виробництва  -  штучнi  заповнювачi  всiх

видiв, в т.ч щебiнь всiх видiв, в'яжучi всiх видiв, арматурна  i  кон-

струкцiйна сталь.

      6.1.1.3. Вiдходи промислового виробництва - шлаки, золи,  шлами,

пуста порода та iншi.

      6.1.2. Необхiднiсть проведення радiацiйного контролю  конкретно-

го виду сировини чи матерiалу може також бути встановлена  нормативним

документом (ТУ чи ДСТУ) на цю продукцiю.

 

         6.2. Радiацiйний контроль на пiдприємствах, якi видобувають

              (виробляють) сировину та будiвельнi матерiали

 

      6.2.1. Номенклатура  сировини  i  будiвельних  матерiалiв,   якi

пiдлягають  обов'язковому  радiацiйному  контролю,  повинна  бути  за-

реєстрована в мiсцевому органi Держсаннагляду (Додаток 3 до ДБН В.

1.4-0.02).

      6.2.2. Кожне пiдприємство самостiйно вибирає для себе ту чи iншу

систему  радiацiйного  контролю  i  розробляє  схему  її    реалiзацiї

вiдповiдно вимогам, наведеним в роздiлi 5 цих ДБН.

     6.2.3. Службою радiацiйного контролю на  пiдприємствi  може  бути

власна лабораторiя або пост, акредитованi в державнiй установi  (лабо-

раторiї) радiацiйного контролю.

     Пiдприємство також має право укласти договiр з будь-якою  лабора-

торiєю  або  пунктом  радiацiйного  контролю,  юридичний  статус  яких

пiдтверджений документально вiдповiдно вимогам цих ДБН.

     6.2.4. Пiдприємство, що виробляє  (видобуває)  сировину  i  (або)

будiвельнi матерiали, якi потребують обов'язкового  радiацiйного  кон-

тролю, повинне щороку одержувати  в  мiсцевому  органi  Держсаннагляду

радiацiйний сертифiкат (Додаток 2 до ДБН В. 1.4-0.02).

      6.2.5. Умовами для  одержання  (продовження)  радiацiйного  сер-

тифiкату є:

      6.2.5.1. Результати радiоекологiчних,  геофiзичних  обстежень  i

пiдготовки виробництва, якi засвiдчують вiдсутнiсть причин, що  можуть

призвести до змiн проектних рiшень i випуску продукцiї, радiацiйнi па-

раметри якої перевищують встановленi граничнi нормативи.

      У випадку  невиконання  цих  вимог  питання  про  функцiонування

пiдприємства вирiшується за допомогою  спецiалiзованої  проектної  ор-

ганiзацiї з обов'язковим узгодженням проекту з Держсаннаглядом України.

      6.2.5.2. Наявнiсть на пiдприємствi дiючої  системи  радiацiйного

контролю, що забезпечує можливiсть визначення класу продукцiї за  рег-

ламентованим радiацiйним  показником,  в  склад  якої  входить  служба

радiацiйного контролю, що вiдповiдає вимогам п. 5.2.4.

      6.2.6. Кожне пiдприємство, яке має радiацiйний сертифiкат,  виз-

начає клас продукцiї i видає паспорт радiацiйної якостi на кожну  пар-

тiю поставки продукцiї (Додаток 4 до ДБН В.1.4-0.02).

      6.2.7. У  випадках  перевищення  нормативiв    вiдносно    класу

продукцiї за П.5.2 ДБН В.1.4-1.01 вона повинна бути переведена в клас

 

 

    С.6 ДБН В.1.4-2.04-97

----------------------------------------------------------------------

 

 

на  розряд  вище  або  пiддана  гама-спектральним    дослiдженням    в

лабораторiї за допомогою високочутливої апаратури (роздiл 3 Посiбника)

         6.3. Контроль в органiзацiях-постачальниках (посередниках)

      6.3.1. Органiзацiї-постачальники  (посередники),  незалежно  вiд

форм власностi i  державної  приналежностi,  якi  здiйснюють  в  межах

України постачання або посередницькi функцiї при  постачаннi  сировини

чи будiвельних матерiалiв обов'язкового радiацiйного контролю, повиннi

одержати спецiальний дозвiл мiсцевих органiв Держсаннагляду (Додаток 9

ДБН В. 1.4-0.02).

         6.4. Контроль в органiзацiях-споживачах

      6.4.1. До споживачiв сировини i  будiвельних  матерiалiв  вiдно-

сяться:

      6.4.1.1. Пiдприємства, що виробляють iз сировини або будiвельних

матерiалiв вироби, конструкцiї та iншi елементи об'єктiв будiвництва.

      6.4.1.2. Будiвельнi органiзацiї, якi використовують  сировину  i

будiвельнi матерiали безпосередньо при спорудженнi об'єктiв.

      6.4.2. Органiзацiям-споживачам  сировини  i   будiвельних    ма-

терiалiв обов'язкового радiацiйного контролю радiацiйний  паспорт  ви-

дається на їх вимогу постачальником.

      6.4.3. Кожен споживач самостiйно розробляє ту  чи  iншу  систему

радiацiйного контролю i схему її реалiзацiї.

      6.4.4. Службою радiацiйного контролю споживача може бути  власна

лабораторiя або пост, акредитованi в державнiй установi  (лабораторiї)

радiацiйного контролю. Споживач також  має  право  укласти  договiр  з

будь-якою лабораторiєю або  постом  радiацiйного  контролю,  юридичний

статус яких пiдтверджений документально вiдповiдно вимогам цих ДБН.

      6.4.5. Критерiї вибору типу системи радiацiйного контролю i  ви-

мог до неї повиннi вiдповiдати вимогам роздiлу 5 цих ДБН.

      6.4.6. Пiдприємства-споживачi, що виробляють конструкцiї i виро-

би для будiвництва об'єктiв обов'язкового радiацiйного  контролю,  при

наявностi договорiв з постiйними  виробниками  продукцiї  (сировини  i

будiвельних матерiалiв), на яку видається радiацiйний паспорт,  можуть

використовувати метод позавiдомчого вибiркового  (статистичного)  кон-

тролю (Додаток 8 до ДБН В.1.4-0.02) або, за особистим рiшенням,  метод

суцiльного (вхiдного) контролю.

      6.4.7. У випадку виявлення продукцiї, радiацiйнi параметри  якої

перевищують нормативнi або передбаченi договором, замовник  має  право

вiдмовитись вiд продукцiї i  одержати  повну  матерiальну  компенсацiю

збиткiв вiд пiдприємства-виробника продукцiї.

      Пiдприємства,  що  виробляють  конструкцiї    i    вироби,    не

вiдповiдають за радiацiйну якiсть об'єктiв будiвництва i за перевищен-

ня в них нормативних (або контрольних) рiвнiв радiацiйних  параметрiв,

якщо продукцiя офiцiйно прийнята замовником.

      6.4.8. Будiвельнi органiзацiї, якi споруджують об'єкти  обов'яз-

кового радiацiйного контролю, повиннi здiйснювати вхiдний  контроль  в

межах i обсягах, що забезпечують неможливiсть  порушення  встановлених

нормативiв радiацiйних параметрiв. Вхiдний контроль може не здiйснюва-

тись у випадках, якщо конструкцiї i вироби виробляються на заводах, на

яких дiє система суцiльного вхiдного контролю сировини i матерiалiв  i

якi за договором видають радiацiйний паспорт на свою продукцiю.

 

 

 

 

    С.7 ДБН В.1.4-2.04-97

----------------------------------------------------------------------

 

 

            7. Радiацiйний контроль об'єктiв будiвництва

 

         7.1. Загальнi вимоги

 

     7.1.1. Кожна будiвельна органiзацiя  (фiрма,  пiдприємство),  яка

споруджує, капiтально ремонтує, реконструює i передає (продає)  Замов-

нику (споживачу) закiнчений об'єкт, незалежно вiд галузi  будiвництва,

зобов'язана  виконати  остаточний  радiацiйний  контроль  об'єкту    у

вiдповiдностi до вимог ДБН В.1.4-0.01 i цих ДБН.

     7.1.2. Остаточний радiацiйний контроль об'єкту проводиться  неза-

лежно  вiд  того,  скiльки  i  яких  радiацiйних  обстежень  сировини,

будiвельних матерiалiв, використаних на будiвництвi об'єкту, було  ви-

конано на попереднiх стадiях будiвництва.

     7.1.3. Кожна будiвельна органiзацiя самостiйно визначає для  себе

ту  чи  iншу  систему  проведення  радiацiйного  контролю  i розробляє

її схему у вiдповiдностi з Роздiлом 1 Посiбника, а також  вирiшує  пи-

тання про службу радiацiйного контролю (власна лабораторiя, пост, пос-

луги стороннiх органiзацiй).

     7.1.4. Введення в експлуатацiю об'єктiв, споруджених  (капiтально

вiдремонтованих, реконструйованих) без проведення радiацiйного контро-

лю вважається незаконним, а будь-якi акти, що стверджують факт  запро-

вадження об'єкту без радiацiйного обстеження у вiдповiдностi з вимога-

ми цього нормативного документу, не мають юридичної сили i  не  пiдля-

гають оплатi в банку.

          7.2. Контроль рiвнiв зовнiшнього гамма-випромiнювання

      7.2.1. Радiацiйний контроль рiвнiв  ППД  зовнiшнього  гамма-вип-

ромiнювання може здiйснюватись на протязi  всього  року,  за  винятком

перiодiв, коли температура в примiщеннях  об'єкту,  що  контролюється,

нижче нiж мiнус 10ЇС.

      7.2.2. Радiацiйна служба самостiйно  встановлює  час  проведення

контролю об'єктiв - до початку опоряджувальних робiт, пiд час їх вико-

нання або закiнчення, виходячи з радiацiйної якостi оздоблювальних ма-

терiалiв i конкретних фактичних величин радiацiйних параметрiв на  да-

ному об'єктi.

                                                             2

      7.2.3. В усiх примiщеннях, площа яких не перевищує 50 м , прово-

диться один вимiр  (середнє  значення  3-х  замiрiв)  в  геометричному

центрi на висотi одного метру вiд пiдлоги.

                                                          2

      7.2.4. В усiх примiщеннях, площа яких перевищує 50 м , виконует-

                                             2

ься один вимiр на кожнi повнi та неповнi 50 м площi. Кожен вимiр вико-

нується в геометричному центрi умовної частини примiщення на висотi  1

м вiд пiдлоги.

      7.2.5. В примiщеннях  промислових  об'єктiв,  а  також  об'єктах

цивiльного призначення (спортивнi, торгiвельнi, виставочнi зали, кiно-

театри i iнш.), де в одному об'ємi розташованi двi або  декiлька  пло-

щин (галереї, балкони, тераси, переходи i т.п.),  радiацiйному  обсте-

женню пiдлягають всi горизонтальнi i похилi площини,  на  яких  можуть

перебувати люди, в вiдповiдностi з вимогами п.п.7.2.3 i 7.2.4 цих ДБН.

     7.2.6. Вимiри проводяться з використанням засобiв i  методiв,  що

вiдповiдають рекомендацiям роздiлу 4 Посiбника до цих ДБН.

 

 

    С.8 ДБН В.1.4-2.04-97

----------------------------------------------------------------------

 

      7.2.7. Результати вимiрiв ППД  зовнiшнього  гамма-випромiнювання

заносяться в акт (Додаток 6 до ДБН В.1.4-0.02)  в  Мiжнароднiй  системi

                     -1

одиниць СI - мкГрхгод   (мiкроГрей за годину).                      -1

      У   випадку   застосування   приладiв   зi   шкалою    мкРхгод

                                   -1

(мiкроРенген за годину) або мкЗвхгод (мiкроЗiверт  за  годину),  необ-

хiдно користуватися такими спiввiдношеннями:

 

          -1                 -1

1 мкГрхгод   = 113,64 мкРхгод

          -1             -1

1 мкЗвхгод   = 1 мкГрхгод

 

      7.2.8. При проведенi разових  радiацiйних  обстежень  результати

вимiрiв пiсля оформлення протоколiв i  довiдок  для  Замовника  пiдля-

гають зберiганню в будь-якому виглядi (журнали, протоколи, довiдки).

      7.2.9. При проведенi  систематичних  радiацiйних  обстежень  ре-

зультати вимiрiв повиннi вводитись в пам'ять ЕОМ i зберiгатись в  бан-

ках даних з метою використання їх для обгрунтованого встановлення кон-

трольних рiвнiв радiацiйних  параметрiв  об'єктiв  будiвництва  i  за-

гальної оцiнки якостi будiвництва.

      7.2.10. В тих випадках, коли рiвень зовнiшнього  гаммавипромiню-

вання в примiщеннi, де проведено обстеження, перевищує

             -1

0.26 мкГрхгод , всi будiвельнi роботи в цьому примiщеннi повиннi  бути

припиненi до прийняття рiшення керiвництвом будiвельної органiзацiї  i

службою радiацiйного контролю.

      7.2.10.1. Адмiнiстрацiя об'єкту, на якому  виявлено  перевищення

нормативу радiацiйних параметрiв, зобов'язана прийняти всi заходи  для

того, щоб рiвнi гамма-випромiнювання були доведенi до нормативу у всiх

примiщеннях даного об'єкту в найкоротший термiн.

      7.2.10.2. Якщо  рiвнi  в  рештi  примiщень  не  перевищують 0.26

        -1

мкГрхгод ,  будiвельнi  роботи  на  об'єктi  можуть бути продовженi за

                                                     -1

винятком примiщень, де рiвень перевищує 0.26 мкГрхгод  .

      7.2.10.3.   Якщо    рiвнi    зовнiшнього    гамма-випромiнювання

                                         -1

знаходяться в межах 0,44... 0.88 мкГрхгод ,  рiшення  про  продовження

будiвництва даного об'єкту приймається органом Держсаннагляду.

      7.2.10.4.  При  виявленнi  високих  рiвнiв гамма-випромiнювання,

                         -1

що досягають 0.88 мкГрхгод i вище, всi роботи на об'єктi, в тому числi

i дозиметричнi, повиннi  бути  припиненi,  а  люди  виведенi  за  межi

будiвельного майданчика.

      7.2.10.5. Дозиметрист, який виявив  на  об'єктi  аварiйнi  рiвнi

гамма- випромiнювання, зобов'язаний негайно сповiстити про те, що ста-

лося:

      - керiвництво будiвельної органiзацiї;

      - керiвництво служби радiацiйного контролю, в якiй вiн працює.

      7.2.10.6. Керiвництво (власник) будiвельної органiзацiї в випад-

ку виникнення ситуацiї, передбаченої п. 7.2.10.4, зобов'язане:

 

 

    С.9 ДБН В.1.4-2.04-97

----------------------------------------------------------------------

 

 

      а) встановити необхiднi загородження i  призначити  чергових  iз

числа IТР, виключивши  можливiсть  присутностi  будiвельникiв  i  сто-

роннiх осiб в зонi забруднення;

      б) попередити про те, що трапилось, мiсцевi органи Держсаннагля-

ду та мiсцевi органи внутрiшнiх справ.

 

          7.3. Контроль середньорiчної еквiвалентної рiвноважної

                     об'ємної активностi радону (ЕРОА)

 

      7.3.1. Будiвництво об'єктiв 1-ї та 3-ї груп дозволяється  прово-

дити пiсля рiшення питань протирадонового захисту на  стадiї  проекту-

вання.

      7.3.2. Заходи протирадонового захисту розроблюють  проектнi  ор-

ганiзацiї в залежностi вiд результатiв радiацiйного  обстеження  тери-

торiї, яка вiдводиться пiд забудову (роздiли 5 та 6 Посiбника).

      7.3.3. Рiшення  про   необхiднiсть    радiацiйного    обстеження

територiї, що вiдводиться пiд забудову, приймає орган  Держсанепiднаг-

ляду, якiй вирiшує питання вiдводу землi пiд забудову даного об'єкту.

      7.3.4. Документований  контроль  виконання    будiвельною    ор-

ганiзацiєю проектних рiшень iз захисту вiд радону виконується  робочою

комiсiєю з приймання об'єкту до експлуатацiї.

      7.3.5. Iнструментальний контроль рiвнiв ЕРОА радону може викону-

ватись вибiрково органом санепiднагляду в процесi приймання об'єкту до

експлуатацiї.

      В разi перевищення нормативу ЕРОА радону будiвельна органiзацiя,

на вимогу органу санепiднагляду, зобов'язана лiквiдувати недолiки, до-

пущенi при виконаннi робiт iз влаштування протирадонового захисту.

      7.3.6. Iнструментальний радiацiйний контроль ЕРОА радону, перед-

бачений п.7.3.5. дозволяється проводити на протязi року  при  темпера-

турi повiтря в примiщеннi, де  знаходяться  вимiрювальнi  прилади,  не

              0

нижче мiнус 10 С.

      7.3.7. В холодний час року будiвельна органiзацiя повинна  нада-

ти примiщення для проведення вимiрювань i  забезпечити  всi  необхiднi

для цього умови:  температуру  повiтря,  зачиненi  вiконнi  та  двернi

прорiзи, збереження приладiв i т.д.

      7.3.8. В  житлових  будинках,  дитячих  та  лiкарських  закладах

вимiрювання виконуються на першому поверсi. Як  виняток,  дозволяється

виконувати вимiрювання в житлових будинках на другому поверсi.

      7.3.9. На iнших об'єктах прилади встановлюються в тих  примiщен-

нях, де концентрацiя радону-222 може бути найбiльшою. Такi  примiщення

визначає служба радiацiйного контролю у вiдповiдностi до рекомендацiй,

наведених в роздiлi 5 Посiбника до цих ДБН.

      7.3.10.  Вимiрювальнi  прилади  встановлюються  не менше  нiж  у

                                               2

двох окремих примiщеннях об'єкту на кожнi 200 м загальної площi повер-

ху, на якому виконуються вимiрювання.

      7.3.11. Результати вимiрiв слiд заносити в акт радiацiйного  об-

стеження (Додаток 7 до ДБН В. 1.4-0.02).

 

 

 

 

 

    С.10 ДБН В.1.4-2.04-97

----------------------------------------------------------------------

 

                    8. Експертиза проектної документацiї

 

          8.1. Експертиза робочих проектiв

 

      8.1.1. Робочi проекти об'єктiв у вiдповiдностi з п. 4.9. цих ДБН

зобов'язанi проходити експертизу в органах Державного санепiдемнагляду.

      8.1.2. На експертизу подається роздiл проекту "Заходи по знижен-

ню рiвня IВ ПРН" (роздiл 6 Посiбника до цих ДБН). Змiст роздiлу  пови-

нен вiдповiдати вимогам дiючих норм проектування i радiацiйної безпеки.

 

                    9. Вимоги до документацiї

 

          9.1. Загальнi вимоги

 

     9.1.1. В межах системи радiацiйного контролю в будiвництвi  дiють

тiльки форми документiв, встановленi цими нормами i наведенi в ДБН В.

1.4-0.02.

     9.1.2. Будь-якi iншi форми документiв, затвердженi державним  ор-

ганом або  окремими  вiдомствами  з  метою  одержання  iнформацiї  про

радiацiйний стан об'єктiв або про дiяльнiсть служб  радiацiйного  кон-

тролю i iнших суб'єктiв системи радiацiйного контролю  в  будiвництвi,

можуть використовуватись тiльки пiсля узгодження  з  Держкоммiстобуду-

вання України.

     9.1.3. Будь-яка iнформацiя, видана або одержана з порушенням  ви-

мог п. 9.1.2, є неправомiрною.

     9.1.4. Документи, якi дiють  в  системах  радiацiйного  контролю,

пiдроздiляються на такi:

     9.1.4.1. Дозвiл суб'єктам системи на будь-якi  дiї  в  її  рамках

(виробництво,  постачання,  використання    об'єктiв    систематичного

радiацiйного контролю, здiйснення радiацiйного контролю);

      9.1.4.2. Документи про внесення змiн в  дозвiл,  продовження  їх

термiну дiї, вiдмiну або заборону дiяльностi;

      9.1.4.3. Довiдки i звiти про результати радiацiйного  обстеження

об'єктiв обов'язкового радiацiйного контролю.

      9.1.5. Право на видачу iнформацiї службами радiацiйного  контро-

лю про стан радiацiйної безпеки регламентується п.п. 5.2, 9.1.1-

9.1.3 цих ДБН.

      9.1.6. Дозволяється виготовлення бланкiв i форм документiв  всiх

груп в типографiях, якi мають офiцiйний дозвiл на  виконання  подiбних

замовлень.

 

          9.2. Вимоги до оформлення документiв

 

     9.2.1. Заповненi i пiдписанi документи повиннi вiдповiдати  вимо-

гам державних норм Системи стандартизацiї i нормування в будiвництвi в

частинi автоматизованого облiку, зберiгання i обробки iнформацiї.

     9.2.2. Термiнологiя, що використовується  в  документах,  повинна

вiдповiдати вимогам дiючих термiнологiчних НД.

     9.2.3. Всi одиницi вимiрiв приводяться в мiжнароднiй системi оди-

ниць (СI) щодо атомної науки i технiки.

 

 

 

 

 

    С.11 ДБН В.1.4-2.04-97

----------------------------------------------------------------------

 

 

     9.2.4. Дозволяється  використовувати  для  заповнення  документiв

друкарськi машинки, ПЕОМ або вписувати данi чiтким шрифтом чорними  чи

синiми чорнилами.

     9.2.5. Документи  щодо  радiацiйної  безпеки  заповнюються    ук-

раїнською мовою i, за бажанням Замовника, ще однiєю будь-якою мовою  в

межах можливостей виконавця.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    С.12 ДБН В.1.4-2.04-97

----------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

                               ЗМIСТ

                                                                стор.

 

1. ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ............................................ 1

2. НОРМАТИВНI ПОСИЛАННЯ........................................... 1

3. СКОРОЧЕННЯ, ТЕРМIНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ.............................. 1

4, ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ..............................................2

5. СИСТЕМИ I СЛУЖБИ РАДIАЦIЙНОГО КОНТРОЛЮ......................... 3

6. РАДIАЦIЙНИЙ КОНТРОЛЬ СИРОВИНИ ТА БУДIВЕЛЬНИХ МАТЕРIАЛIВ........ 4

7. РАДIАЦIЙНИЙ КОНТРОЛЬ ОБ'ҐКТIВ БУДIВНИЦТВА.......................7

8. ЕКСПЕРТИЗА ПРОЕКТНОЇ ДОКУМЕНТАЦIЇ............................. 10

9. ВИМОГИ ДО ДОКУМЕНТАЦIЇ........................................ 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Государственные строительные нормы Украины

----------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       СИСТЕМА  НОРМ И ПРАВИЛ

              СНИЖЕНИЯ УРОВНЯ ИОНИЗИРУЮЩИХ   ИЗЛУЧЕНИЙ

             ЕСТЕСТВЕННЫХ РАДИОНУКЛИДОВ  В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

 

 

 

 

                         Радиационный  контроль

             строительных материалов и объектов строительства

 

 

 

                          ДБН В. 1.4-2.04-97

 

 

 

 

 

 

 

 

                         Издание  официальное

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Государственный комитет Украины

               по делам градостроительства и архитектуры

 

                              Киев -1997

 

 

Разработаны:    Научно-производственной фирмой "РОСА" (Горицкий А.В.,

                к.т.н.; Сабалдырь В.П., к.т.н.; Захарчук Н.И., инж.;

                Кравченко  Л.С., инж.; Лихтарева Т.М., инж.), Научным

                центром радиационной  медицины  АМН  Украины

                (Лихтарев И.А., д.ф-м.н.; Лось И.П., д.б.н,;

                Романенко А.Е., д.м.н.)

                при участии

                Минохраны   здоровья (Бобылева О.А., к.м.н.),

                Госкомградостроительства (Желудков Г.В., инж.),

                Министерства  по чрезвычайным ситуациям  (Пинчук В.Я.,

                к.т.н.),

                Академии  строительства (Величко В.А., к.т.н,; Злобин

                Г.К., инж,; Ливийский А.М., д.т.н.),

                НИИ строительного производства

                Госкомградостроительства (Полонская С.А., к.т.н.)

 

Внесены  и        Отделом государственных нормативов, стандартов и

подготовлены к    сертификации Госкомградостроительства Украины

утверждению:

 

Утверждены:       Приказом Госградостроительства Украины

 

                  от " 24 " июля 1997 г.   124 и введены в действие

                      ----  ----

                  с  1 января 1998 г.

 

     С введением в действие ДБН В.1.4-0.01-97, ДБН В.1.4-0.02-97, ДБН

В.1.4-1.01-97, ДБН В.1.4-2.01-97 прекращают действие РБН  356-91

"Положение  о радиационном   контроле   на  объектах   строительства

и предприятиях стройиндустрии и стройматериалов Украины"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ  УКРАИНЫ

----------------------------------------------------------------------

Система норм и правил снижения уровня ионизирую-     ДБН В.1.4-2.04-97

щих излучений естественных радионуклидов в строи-

                  тельстве

 

            Радиационный контроль                    Вводятся впервые

строительных материалов и объектов строительства

----------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

                     1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

 

      1.1. Настоящие государственные строительные нормы  устанавливают

требования к методам, способам и порядку проведения радиационного кон-

троля в строительстве, на предприятиях стройиндустрии и  стройматериа-

лов, требования к субъектам системы радиационного контроля.

      1.2. Требования настоящих ДБН распостраняются на все виды строи-

тельства, кроме указанных в п.1.2 ДБН В.1.4-0.01.

      1.3. Соблюдение этих норм является  обязательным  на  территории

Украины для всех юридических и физических лиц, независимо от форм соб-

ственности, принимающих участие в проектировании, строительстве и  эк-

сплуатации зданий и сооружений, а также  изготавливающих  строительные

материалы, изделия и конструкции или осуществляющих контроль за строи-

тельством и изготовлением вышеупомянутой продукции,

      1.4. Выполнение требований настоящих ДБН не связано  с  безопас-

ностью труда строителей, которая регламентируется отдельными нормами и

правилами.

      1.5. При рассмотрении случаев нарушения  требований  действующих

норм и правил по защите населения от ионизирующих излучений  необходи-

мо руководствоваться этим нормативным документом и Нормами  радиацион-

ной безопасности Украины (НРБУ).

      1.6. Все требования настоящих ДБН являются обязательными.

 

 

                     2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

 

      В настоящем нормативном документе сделаны ссылки на такие нормы:

       ДБН В.1.4-0.01-97. Система норм и правил снижения уровня  иони-

зирующих излучений естественных радионуклидов в строительстве.  Основ-

ные положения.

       ДБН В.1.4-0.02-97.Система норм и правил снижения уровня ионизи-

рующих излучений естественных радионуклидов в  строительстве.  Типовые

документы.

       ДБН В.1.4-1.01-97. Система норм и правил снижения уровня  иони-

зирующих излучений естественных радионуклидов в строительстве,  Регла-

ментируемые радиационные параметры. Допустимые уровни.

 

 

 

 

 

 

 

    С.2 ДБН В.1.4-2.04-97

----------------------------------------------------------------------

 

                 3. СОКРАЩЕНИЯ, ТЕРМИНЫ  И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

 

      3.1 В настоящих нормах приняты следующие сокращения:

      РК - радиационный контроль;

      РРО  - разовые радиационные обследования;

      СРО  - систематические радиационные обследования;

      МПД  - мощность поглощенной дозы;

      ЭРОА  - среднегодовая эквивалентная равновесная объемная

            активность радона;

      ИИ  - ионизирующие излучения;

      ЕРН  - естественные радионуклиды;

      Аэф - эффективная суммарная удельная активность ЕРН;

      РП - радиационный паспорт.

      3.2 Основные термины и  определения,  используемые  в  настоящих

ДБН, регламентированы НРБУ.

      3.3. Примененные в этих ДБН термины "Разовые радиационные обсле-

дования" и "Систематические радиационные обследования" имеют такие оп-

ределения:

      3.3.1. "Разовые радиационные обследования" (РРО). Система,  пре-

дусматривающая осуществление радиационного контроля  отдельных  объек-

тов (зданий, сооружений, партий сырья и строительных материалов) и вы-

дачу документов, подтверждающих выполнение (невыполнение) требований к

нормативным уровням радиационных параметров.

      3.3.2. "Систематические радиационные обследования" (СРО). Систе-

ма, предусматривающая:

      а) постоянные долгосрочные  обследования  (объектов  одного  или

нескольких заказчиков в пределах  города,  района,  области,  региона;

объектов строительства, сооруженных одной организацией; продукции  од-

ного предприятия);

      б) выдачу документов, подтверждающих  выполнение  (невыполнение)

требований к нормативным или (и) контрольным уровням радиационных  па-

раметров;

      в) постоянное ведение банка данных выполнения обследований с ис-

пользованием ЭВМ или ПЭВМ, их обработку и анализ;

      г) разработку рекомендаций заказчикам относительно  установления

или изменения контрольных уровней радиационных параметров.

 

                         4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

 

      4.1. Радиационный контроль является одним из звеньев действующе-

го в Украине контроля качества строительной продукции, выполнения тре-

бований к надежности зданий и сооружений во время эксплуатации и  тре-

бований к инженерным изысканиям в строительстве.

      4.2. Ответственность за соблюдение требований настоящих ДБН воз-

лагается на руководителей строительных организаций, предприятий  стро-

йиндустрии и стройматериалов всех форм  собственности,  независимо  от

производственной мощности и места расположения (юридического адреса).

      4.3. За поставку строительным организациям продукции,  на  кото-

рую поставщиком выданы документы о радиационном качестве,  но  она  не

отвечает требованиям норм, материальную ответственность несет  руково-

дитель (владелец) организации - поставщика, независимо от того, где  и

как он получил поставленную продукцию и какие документы  о  ее  радиа-

ционном качестве есть в его распоряжении.

 

 

    С.3 ДБН В.1.4-2.04-97

----------------------------------------------------------------------

 

      4.4. За поставку индивидуальным застройщикам, на которых не рас-

пространяются требования осуществления радиационного контроля, продук-

ции, не отвечающей требованиям норм относительно радиационных парамет-

ров и приведшей к превышению установленных радиационных нормативов  на

объекте, руководитель (владелец) организации - поставщика  может  быть

привлечен к ответственности в соответствии с Законодательством Украины.

      4.5. Общий надзор за соблюдением требований настоящих  ДБН  осу-

ществляют органы Госсаннадзора.

      4.6. Объекты радиационного контроля в соответствии с требования-

ми п. 8.3 ДБН В.1.4-0.01 подразделяются на следующие категории:

       I - объекты обязательного радиационного контроля.

       II - объекты рекомендованного радиационного контроля.

       4.7. К I-й категории относятся:

       4.7.1. Карьеры сырья и строительных материалов.

       4.7.2. Территории под застройку объектами 1-й группы (п.5.1

ДБН В.1.4- 1.01).

       4.7.3. Сырье и строительные материалы в соответствии с п.6.1.1

       этих ДБН.

       4.7.4. Законченные строительством объекты 1-й и 3-й

групп ( п. 5.1 ДБН В.1.4-1.01).

       4.8. Ко II-й категории относятся:

       4.8.1. Лесоповалы.

       4.8.2. Территории под застройку объектами 3-й  группы  (п.  5.1

ДБН В.1.4-1.01).

       4.8.3. Строительные изделия и конструкции.

       4.8.4. Отделочные материалы и изделия.

       4.8.5. Инженерное оборудование объектов.

       4.9. С целью повышения уровня качества строительства  необходи-

мо осуществлять экспертизу проектной документации на выполнение требо-

ваний норм радиационной безопасности.

       В обязательном порядке экспертизе подлежат типовые проекты зда-

ний и сооружений жилищного, гражданского  и  промышленного  назначения

1-й группы (п. 5.1 ДБН В.1.4-1.01).

       4.10. Настоящие  нормы  регламентируют  требования  к  контролю

объектов 1-й категории.

       4.11. К субъектам системы радиационного контроля относятся  та-

кие государственные и частные юридические и физические лица:

       а) деятельность которых регламентируется Государственной систе-

мой стандартизации и нормирования в строительстве (пользователи);

       б) которым Законодательством предоставлено право  разрабатывать

новые нормативные документы, а также дополнения или изменения  к  дей-

ствующим нормативным документам системы (разработчики);

       в) которым предоставлено право утверждать нормативные  докумен-

ты, изменения или дополнения к ним, контролировать исполнение требова-

ний нормативных документов (органы управления системой).

       4.12. Радиационный  контроль  качества  объектов   осуществляют

службы радиационного контроля (РК). Требования к  системам  и  службам

радиационного контроля приведены в разделе 5 и разделах 1 и 2  Пособия

к этим ДБН.

       4.13. Настоящий нормативный документ регламентирует  требования

к методам, средствам и порядку проведения обязательного  радиационного

контроля в соответствии с разделами 6,7,8.

 

 

 

    С.4 ДБН В.1.4-2.04-97

----------------------------------------------------------------------

             5. СИСТЕМЫ И СЛУЖБЫ  РАДИАЦИОННОГО    КОНТРОЛЯ

 

         5.1. Системы радиационного контроля.

      5.1.1. Радиационный контроль в  строительстве  осуществляется  в

соответствии с системами,  регламентированными  настоящим  нормативным

документом (п.п. 3.3.1 и 3.3.2).

      5.1.2. Службам радиационного контроля  разрешается  использовать

одновременно обе системы с обязательной раздельной их  регистрацией  в

органах Госсаннадзора и соблюдением требований нормативных  документов

по оплате выполняемых работ.

      5.1.3. При выборе системы радиационного контроля службам  радиа-

ционного контроля рекомендуется пользоваться критериями,  приведенными

в разделе 1 Пособия к этим ДБН.

      5.1.4. Системы радиационного  контроля  регистрируются  органами

Госсаннадзора только при условии выполнения всех требований  настоящих

ДБН.

      5.2. Службы радиационного контроля.

      5.2.1. Радиационный  контроль  в  строительстве  на   территории

Украины могут выполнять государственные и частные контрольные  службы:

лаборатории, отделы, лабораторные центры (комплексы) в  составе  госу-

дарственных и частных организаций и предприятий, а также отдельные ла-

боратории, лабораторные центры (комплексы),  имеющие  статус  государ-

ственного или частного предприятия и аккредитованные Госстандартом или

Минздравом Украины в соответствии с действующим порядком.

      5.2.2. Устанавливаются следующие ранги служб радиационного  кон-

троля:

      5.2.2.1. I - Лаборатории радиационного контроля,  осуществляющие

систематические радиационные обследования.

      5.2.2.2. II - Лаборатории радиационного  контроля,  осуществляю-

щие разовые радиационные обследования.

      5.2.2.3. III - Посты радиационного контроля.

      5.2.3. Рекомендации по созданию и функционированию службы радиа-

ционного контроля в строительстве приведены в разделе 2 Пособия к этим

ДБН.

      5.2.4. Независимо от подчиненности  и  ранга  все  измерительные

системы служб радиационного контроля в обязательном порядке должны:

      - пройти аккредитацию в Госстандарте и Минздраве Украины в соот-

ветствии с действующим законодательством;

      - иметь протокол сопоставления, обеспечивающий единство  измере-

ний регламентируемых радиационных параметров в строительстве на терри-

тории Украины.

      Протокол сопоставления дает право  на  проведение  радиационного

контроля только в том случае, когда результаты сопоставления  остаются

внутри "интервала приемлемости".

      5.2.5. Протоколы сопоставления выдают только организации,  имею-

щие разрешение Минздрава Украины или Госстандарта Украины.  Устанавли-

вается следующий порядок выдачи протокола сопоставления единства изме-

рений рег- ламентируемых радиационных параметров (Приложения 1  к  ДБН

В.1.4-0,02);

      5.2.5.1. Региональным лабораториям I-го ранга - Научным центром

      радиационной  медицины  (НЦРМ)  АМН  Украины  или  Госстандартом

Украины;

      5.2.5.2. Лабораториям I-го и II-го рангов - региональными  лабо-

раториями I-го ранга, которым  Минздравом  или  Госстандартом  Украины

предоставлено такое право;

 

    С.5 ДБН В.1.4-2.04-97

----------------------------------------------------------------------

 

 

      5.2.5.3. Постам радиационного контроля -  Лабораториями  I-го  и

II-го рангов.

 

 

     6. РАДИАЦИОННЫЙ  КОНТРОЛЬ СЫРЬЯ И СТРОИТЕЛЬНЫХ  МАТЕРИАЛОВ

 

      6.1. Общие положения

      При определении номенклатуры сырья  и  строительных  материалов,

подлежащих обязательному радиационному контролю,  необходимо  руковод-

ствоваться требованиями п.4.7 настоящих ДБН.

      6.1.1. Обязательному радиационному контролю в строительстве под-

лежат следующие виды сырья и строительных материалов:

      6.1.1.1. Естественного происхождения - пески и глины всех видов,

гравий, мел, сланцы, вода техническая.

      6.1.1.2. Промышленного производства - искусственные  заполнители

всех видов, в т.ч. щебень всех видов, вяжущие всех видов, арматурная и

конструкционная сталь.

      6.1.1.3. Отходы промышленного производства - шлаки, золы, шламы,

пустая порода и другие.

      6.1.2. Необходимость проведения радиационного контроля  конкрет-

ного вида сырья или материала может также быть  установлена  норматив-

ным документом (ТУ или ДСТУ) на эту продукцию.

     6.2. Радиационный контроль на предприятиях, добывающих  (произво-

дящих) сырье и строительные материалы.

      6.2.1. Номенклатура сырья и строительных материалов,  подлежащих

обязательному радиационному контролю, должна быть  зарегистрирована  в

местном органе Госсаннадзора (Приложение 3 к ДБН В.1.4-0.02).

      6.2.2. Каждое предприятие самостоятельно выбирает  для  себя  ту

или иную систему радиационного контроля и разрабатывает схему ее  реа-

лизации в соответствии с требованиями, приведенными в разделе  5  этих

ДБН.

      6.2.3. Службой радиационного контроля на предприятии может  быть

собственная лаборатория или пост,  аккредитованные  в  государственном

учреждении (лаборатории) радиационного контроля.

      Предприятие также имеет право заключить договор с любой  лабора-

торией или пунктом радиационного контроля, юридический статус  которых

подтвержден документально в соответствии с требованиями настоящих ДБН.

      6.2.4. Предприятие,  производящее  (добывающее)  сырье  и  (или)

строительные материалы, которые  требуют  обязательного  радиационного

контроля, должно ежегодно получать в местном органе Госсаннадзора  ра-

диационный сертификат (Приложение 2 к ДБН В. 1.4-0.02).

      6.2.5. Условиями для получения (продления) радиационного  серти-

фиката являются:

      6.2.5.1. Результаты радиоэкологических, геофизических исследова-

ний и подготовки производства, свидетельствующие об отсутствии причин,

которые могут привести к изменениям проектных решений и  выпуску  про-

дукции, радиационные параметры которой  превышают  установленные  пре-

дельные нормативы.

      В случае невыполнения этих требований вопрос о  функционировании

предприятия решается с помощью специализированной проектной  организа-

ции с обязательным согласованием проекта с Госсаннадзором Украины.

 

 

 

    С.6 ДБН В.1.4-2.04-97

----------------------------------------------------------------------

 

 

      6.2.5.2. Наличие на предприятии действующей системы радиационно-

го контроля, обеспечивающей возможность определения  класса  продукции

по регламентируемому радиационному показателю, в состав  которой  вхо-

дит служба радиационного контроля, отвечающая требованиям

п.5.2.4.

      6.2.6. Каждое предприятие, имеющее радиационный сертификат,  оп-

ределяет класс продукции и выдает паспорт  радиационного  качества  на

каждую партию поставки продукции (Приложение 4 к ДБН В.1.4-0.02).

      6.2.7. В случаях превышения нормативов относительно класса  про-

дукции по п. 5.2 ДБН В.1.4-1.01 она должна быть переведена  в  классна

разряд выше или подвергнута гамма-спектрометрическим  исследованиям  в

лаборатории с помощью высокочувствительной аппаратуры (раздел 3  Посо-

бия).

     6.3. Контроль в организациях-поставщиках (посредниках).

      6.3.1. Организации-поставщики (посредники), независимо  от  форм

собственности и государственной принадлежности, осуществляющие в  пре-

делах Украины поставки или посреднические функции при поставках  сырья

или строительных материалов обязательного радиационного контроля, дол-

жны получить  специальное  разрешение  местных  органов  Госсаннадзора

(Приложение 9 ДБН В.1.4-0.02).

      6.4. Контроль в организациях-потребителях

      6.4.1. К потребителям сырья и строительных материалов относятся:

      6.4.1.1. Предприятия, производящие из сырья или строительных ма-

териалов изделия, конструкции и другие элементы объектов строительства.

      6.4.1.2. Строительные организации, использующие сырье  и  строи-

тельные материалы непосредственно при сооружении объектов.

      6.4.2. Организациям-потребителям сырья и  строительных  материа-

лов обязательного радиационного контроля радиационный паспорт  выдает-

ся по их требованию поставщиком.

      6.4.3. Каждый потребитель самостоятельно  разрабатывает  ту  или

иную систему радиационного контроля и схему ее реализации.

      6.4.4. Службой радиационного  контроля  потребителя  может  быть

собственная лаборатория или пост,  аккредитованные  в  государственном

учреждении (лаборатории) радиационного контроля.

      Потребитель также имеет право заключить договор с любой  лабора-

торией или постом радиационного контроля, юридический  статус  которых

подтвержден документально в соответствии с требованиями этих ДБН.

      6.4.5. Критерии выбора типа  системы  радиационного  контроля  и

требований к ней должны отвечать требованиям раздела 5 этих ДБН.

      6.4.6. Предприятия-потребители, производящие конструкции и дета-

ли для строительства объектов  обязательного  радиационного  контроля,

при наличии договоров с постоянными производителями продукции (сырья и

строительных материалов), на которую  выдается  радиационный  паспорт,

могут использовать метод выборочного (статистического) контроля  (При-

ложение 8 к ДБН В.1.4-0.02) или, по собственному решению, метод сплош-

ного (входного) контроля.

      6.4.7. В случае обнаружения  продукции,  радиационные  параметры

которой превышают нормативные или предусмотренные договором,  заказчик

имеет право отказаться от продукции  и  получить  полную  материальную

компенсацию убытков от предприятия-производителя продукции.

 

 

 

 

    С.7 ДБН В.1.4-2.04-97

----------------------------------------------------------------------

 

      Предприятия, производящие конструкции и изделия, не отвечают  за

радиационное качество объектов строительства и  за  превышение  в  них

нормативных (или контрольных) уровней  радиационных  параметров,  если

продукция официально принята заказчиком.

      6.4.8. Строительные  организации,  сооружающие  объекты   обяза-

тельного радиационного контроля, должны осуществлять входной  контроль

в пределах и объемах, обеспечивающих невозможность нарушения  установ-

ленных нормативов радиационных параметров. Входной контроль  может  не

осуществляться в случаях, если конструкции и изделия  производятся  на

заводах, на которых  действует  система  сплошного  входного  контроля

сырья и материалов и которые по договору выдают  радиационный  паспорт

на свою продукцию.

 

        7. РАДИАЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ ОБЪЕКТОВ СТРОИТЕЛЬСТВА

 

     7.1. Общие требования.

      7.1.1. Каждая строительная организация (фирма, предприятие), ко-

торая сооружает, капитально  ремонтирует,  реконструирует  и  передает

(продает) Заказчику (потребителю) законченный  объект,  независимо  от

отрасли строительства,  обязана  провести  окончательный  радиационный

контроль объекта в соответствии с требованиями ДБН В.1.4-0.01  и  нас-

тоящих ДБН.

      7.1.2. Окончательный радиационный  контроль  объекта  проводится

независимо от того, сколько и каких радиационных  обследований  сырья,

строительных материалов, использованных на строительстве объекта,  бы-

ло выполнено на предварительных стадиях строительства.

      7.1.3. Каждая строительная организация  самостоятельно  выбирает

для себя ту или иную систему проведения радиационного контроля и  раз-

рабатывает ее схему ее в соответствии с разделом 1  Пособия,  а  также

решает вопрос о службе радиационного контроля  (собственная  лаборато-

рия, пост, услуги сторонних организаций).

      7.1.4. Ввод в эксплуатацию объектов, возведенных (капитально от-

ремонтированных, реконструированных) без проведения радиационного кон-

троля считается незаконным, а любые акты,  подтверждающие  факт  ввода

объекта без радиационного обследования в соответствии  с  требованиями

настоящего нормативного документа, не имеют юридической силы и не под-

лежат оплате в банке.

     7.2. Контроль уровней внешнего гамма-излучения.

      7.2.1. Радиационный контроль уровней МПД внешнего  гамма-излуче-

ния может осуществляться на протяжении всего года, за исключением  пе-

риодов, когда температура в помещениях  контролируемого  объекта  ниже

чем минус 10ЇС.

      7.2.2. Радиационная служба  самостоятельно  устанавливает  время

проведения контроля объекта - до начала отделочных работ, во время  их

выполнения или завершения, исходя из радиационного  качества  отделоч-

ных материалов и конкретных фактических величин радиационных  парамет-

ров на данном объекте.                                             2

      7.2.3. Во всех помещениях, площадь которых не  превышает  50м  ,

производится одно измерение (среднего значения трех замеров) в геомет-

рическом центре на высоте одного метра от пола.

                                                              2

      7.2.4. Во всех помещениях, площадь которых превышает 50м ,

 

 

 

    С.8 ДБН В.1.4-2.04-97

----------------------------------------------------------------------

 

                                                            2

выполняется одно измерение на каждые полные и  неполные  50м  площади.

Каждое измерение выполняется в геометрическом  центре  условной  части

помещения на высоте 1м от пола.

      7.2.5. В помещениях  промышленных  объектов,  а  также  объектах

гражданского назначения (спортивные, торговые, выставочные залы, кино-

театры и др.), где в одном объеме размещается две или несколько  плос-

костей (галереи, балконы, террасы, переходы и т.п.), радиационному об-

следованию подлежат все горизонтальные и наклонные плоскости, на кото-

рых могут пребывать люди, в соответствии с требованиями п.п.

7.2.3. и 7.2.4. настоящих ДБН.

      7.2.6. Измерения производятся с использованием средств  и  мето-

дов, отвечающих рекомендациям раздела 4 Пособия к этим ДБН.

      7.2.7. Результаты измерений МПД внешнего  гамма-излучения  зано-

сятся в акт (Приложение 6 к ДБН В.1.4-0.02) в Международной

                          -1

системе единиц СИ - мкГрхч (микроГрэй в час). В случае применения

                       -1                               -1

приборов со шкалой мкРхч (микрорентген в час) или мкЗвхч  (микроЗиверт

в час), необходимо пользоваться следующими соотношениями:

                              -1              -1

                      1 мкГрхч  = 113,64 мкРхч  ;

                              -1         -1

                      1 мк3вхч  =1 мкГрхч  .

      7.2.8. При  проведении  разовых  радиационных  обследований  ре-

зультаты измерений после оформления протоколов и справок для  Заказчи-

ка подлежат хранению в любом виде (журналы, протоколы, справки).

      7.2.9. При проведении систематических радиационных  обследований

результаты измерений должны вводиться в память  ЭВМ  и  сохраняться  в

банках данных с целью использования их для обоснованного  установления

контрольных уровней радиационных параметров объектов  строительства  и

общей оценки качества строительства.

     7.2.10. В тех случаях, когда уровень внешнего гамма-излучения в

                                                              -1

помещении, где проведено обследование, превышает  0,26  мкГрхч  ,  все

строительные работы в этом помещении  должны  быть  приостановлены  до

принятия решения руководством строительной организации и  службой  ра-

диационного контроля.

      7.2.10.1. Администрация объекта, на котором установлено превыше-

ние норматива радиационных параметров, обязана принять  все  меры  для

того, чтобы уровни гамма-излучения были доведены до норматива во  всех

помещениях данного объекта в кратчайший срок.

      7.2.10.2.  Если  уровни  в  остальных  помещениях  не  превышают

           -1

0,26 мкГрхч  строительные  работы  на объекте могут быть продолжены за

                                                        -1

исключением помещений, где уровень превышает 0,26 мкГрхч .

      7.2.10.3.  Если  уровни  внешнего  гамма-излучения  находятся  в

                            -1

пределах 0,44... 0,88 мкГрхч ,  решение  о  продолжении  строительства

данного объекта принимается органом Госсаннадзора.

 

 

 

 

    С.9 ДБН В.1.4-2.04-97

----------------------------------------------------------------------

 

      7.2.10.4.  При  обнаружении  высоких  уровней   гамма-излучения,

                      -1

достигающих 0,88 мкГрхч и выше, все работы на объекте, в том  числе  и

дозиметри ческие, должны быть прекращены, а люди выведены  за  пределы

строительной площадки.

      7.2.10.5. Дозиметрист, обнаруживший на объекте аварийные  уровни

гамма-излучения, обязан немедленно сообщить о случившемся:

      - руководству строительной организации;

      - руководству службы радиационного контроля, в которой он  рабо-

тает.

      7.2,10.6. Руководство (владелец) строительной организации в слу-

чае возникновения ситуации, предусмотренной п.7.2.10.4. обязано:

      а) установить необходимые ограждения  и  назначить  дежурных  из

числа ИТР, исключив возможность присутствия строителей  и  посторонних

лиц в зоне загрязнения;

      б)  предупредить о случившемся местные  органы  Госсаннадзора  и

местные органы внутренних дел.

     7.3. Контроль среднегодовой эквивалентной равновесной  концентра-

ции радона (ЭРОА).

      7.3.1. Строительство объектов 1-й и 3-й групп  разрешается  осу-

ществлять после решения вопросов  противорадоновой  защиты  на  стадии

проектирования.

      7.3.2. Меры противорадоновой защиты разрабатывают проектные  ор-

ганизации в зависимости от результатов радиационного обследования тер-

ритории, отводимой под застройку (Разделы 5 и 6 Пособия).

      7.3.3. Решение о необходимости радиационного обследования терри-

тории, отводимой под застройку, принимает орган

      Госсанэпиднадзора, который решает вопрос отвода земли под строи-

тельство данного объекта.

      7.3.4. Документальный контроль выполнения строительной организа-

цией проектных решений по защите от радона выполняется рабочей  комис-

сией по приемке объекта в эксплуатацию.

      7.3.5. Инструментальный контроль уровней ЭРОА радона  может  вы-

полняться выборочно органом санэпиднадзора в процессе приемки  объекта

в эксплуатацию.

      В случае превышения норматива ЭРОА радона строительная организа-

ция, по требованию органа санэпиднадзора, обязана устранить нарушения,

допущенные при производстве работ по устройству противорадоновой защи-

ты.

      7.3.6. Инструментальный радиационный контроль ЭРОА радона,  пре-

дусмотренный п. 7.3.5. разрешается проводить на  протяжении  года  при

температуре воздуха в помещении, в котором  установлены  измерительные

приборы, не ниже минус 10oС.

       7.3.7. В холодное время года строительная  организация  обязана

выделить помещение для проведения измерений и обеспечить все необходи-

мые для этого условия: температуру воздуха, закрытые оконные  и  двер-

ные проемы, сохранность приборов и т.д.

       7.3.8. В жилых домах, детских и лечебных учреждениях  измерения

производятся на первом этаже. Как исключение разрешается выполнять из-

мерения в жилых домах на втором этаже.

      7.3.9. На других объектах приборы устанавливаются в тех  помеще-

ниях, где концентрация радона - 222 может быть наибольшей. Такие поме-

щения определяет служба радиационного контроля в соответствии с  реко-

мендациями, приведенными в разделе 5 Пособия к этим ДБН.

 

    С.10 ДБН В.1.4-2.04-97

----------------------------------------------------------------------

 

      7.3.10. Измерительные приборы устанавливаются  не  менее  чем  в

двух отдельных помещениях объекта на каждые 200м общей площади  этажа,

на котором производятся измерения.

      7.3.11. Результаты измерений следует заносить в акт радиационно-

го обследования (Приложения 7 к ДБН В.1.4-0.02).

 

            8. ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ.

 

     8.1. Экспертиза рабочих проектов.

      8.1.1. Рабочие проекты объектов, в соответствии с п.4.9. настоя-

щих ДБН, обязаны проходить экспертизу в органах Государственного санэ-

пиднадзора.

      8.1.2. На экспертизу представляется раздел проекта "Меры по сни-

жению уровня ИИ ЕРН" (Раздел 6 Пособия к этим ДБН). Содержание  разде-

ла должно отвечать требованиям действующих норм проектирования  и  ра-

диационной безопасности.

 

            9. ТРЕБОВАНИЯ  К ДОКУМЕНТАЦИИ.

     9.1. Общие требования.

      9.1.1. В  пределах  системы  радиационного  контроля  в   строи-

тельстве действуют только формы документов,  установленные  настоящими

ДБН и приведенные в ДБН В.1.4-0.02.

      9.1.2. Любые другие формы документов, утвержденные государствен-

ным органом или отдельными ведомствами с целью получения информации  о

радиационном состоянии объектов или о деятельности служб  радиационно-

го контроля и других субъектов системы радиационного контроля в строи-

тельстве, могут использоваться только после согласования с  Госкомгра-

достроительства Украины.

      9.1.3. Любая информация, выданная или  полученная  с  нарушением

требований п.9.1.2. является неправомерной.

      9.1.4. Документы, действующие в системе  радиационного  контроля

подразделяются на следующие:

      9.1.4.1. Разрешение субъектам системы на  любые  действия  в  ее

рамках (производство, поставка, использование объектов систематическо-

го радиационного контроля), осуществление радиационного контроля;

      9.1.4.2. Документы о внесении изменений в разрешение, продлении

      их срока действия, отмене или запрете деятельности;

      9.1.4.3. Справки и отчеты о результатах радиационных  обследова-

ний объектов обязательного радиационного контроля.

      9.1.5. Право на выдачу информации службами радиационного контро-

ля о состоянии радиационной безопасности регламентируется

п.5.2., п.п.9.1.1.-9.1.3. настоящих ДБН.

      9.1.6. Разрешается изготовление бланков и форм  документов  всех

групп в типографиях, имеющих официальное разрешение на выполнение  по-

добных заказов.

     9.2 Требования к оформлению документов.

      9.2.1. Заполненные и подписанные документы должны отвечать  тре-

бованиям государственных норм Системы стандартизации и нормирования  в

строительстве в части автоматизированного учета, хранения и  обработки

информации.

      9.2.2. Терминология, используемая в документах, должна  соответ-

ствовать требованиям действующих терминологических НД.

      9.2.3. Все единицы измерений приводятся в Международной  системе

единиц (СИ) в атомной науке и технике.

 

    С.11 ДБН В.1.4-2.04-97

----------------------------------------------------------------------

 

     9.2.4. Разрешается использовать для заполнения  документов  пишу-

щие машинки, ПЭВМ или вписывать данные четким шрифтом черными или  си-

ними чернилами.

     9.2.5. Документы по радиационной безопасности заполняются на  ук-

раинском языке и, по желанию Заказчика, еще на  одном  любом  языке  в

пределах возможностей исполнителя.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    С.12 ДБН В.1.4-2.04-97

----------------------------------------------------------------------

 

 

                            СОДЕРЖАНИЕ

                                                                 стр.

 1.ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ.............................................. 1

 

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ.............................................. 1

3. СОКРАЩЕНИЯ, ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ................................2

4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ..................................................2

5. СИСТЕМЫ И СЛУЖБЫ РАДИАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ..........................4

6. РАДИАЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ СЫРЬЯ И СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ........... 5

7. РАДИАЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ ОБЪЕКТОВ СТРОИТЕЛЬСТВА.....................7

8. ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ.............................. 10

9. ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАЦИИ...................................... 10

Введено:  «ИМЦ» ( г. Киев, ул. М. Кривоноса, 2а; т/ф. 249-34-04 )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Подпишитесь на новости строительства:

 

 

Выбор редакции: