ЛКМ Утепление Окна и двери Технологии Техника | Рынок Аналитика Новости компанийДСТУ Б В.2.1-23:2009. Методи лабораторного визначення коефіцієнта фільтрації

Оцените
(0 голосов)

 

НАЦІОНАЛЬНИЙСТАНДАРТУКРАЇНИ

Основитепідвалинибудинківіспоруд

ҐРУНТИ

Методи лабораторного визначення коефіцієнта фільтрації

ДСТУ Б В.2.1-23:2009

Введено:  «ИМЦ» (г. Киев, просп. Краснозвездный, 51; т/ф. 391-42-10)

 

Введено:  «ИМЦ» (г. Киев, просп. Краснозвездный, 51; т/ф. 391-42-10)

 

Київ

МінрегіонбудУкраїни 2010


ДСТУ Б В.2.1-23:2009

 

II


ДСТУБВ.2.1-23:2009ЗМІСТ

 с.

1       Сферазастосування.......................................................................................................... 1

2       Нормативніпосилання....................................................................................................... 1

3       Термінитавизначенняпонять............................................................................................ 2

4       Загальніположення........................................................................................................... 3

5       Засобивипробуваннятаматеріали.................................................................................... 4

6       Методивипробування:.........................................................................................................

 

6.1        Визначеннякоефіцієнтафільтраціїпіщанихґрунтів.................................................... 4

6.2     Визначеннякоефіцієнтафільтраціїпіщанихґрунтів, що

застосовуютьсяпришляховомутааеродромномубудівництві................................. 6

      6.3   Визначеннякоефіцієнтафільтраціїпилуватихіглинистихґрунтів............................... 8

7       Оцінюванняпохибкивимірювань...................................................................................... 10

8       Вимогибезпеки................................................................................................................ 10

ДодатокА

Описанняапаратури......................................................................................................... 11

ДодатокБ

Журналлабораторноговизначеннякоефіцієнтафільтраціїпіщанихґрунтів..    15 ДодатокВ

ЗначеннябезрозмірногокоефіцієнтаS/Нoта(φ  · S/Ho)     ......................................................16

ДодатокГ

Журналлабораторноговизначеннякоефіцієнтафільтраціїпилуватих

іглинистихґрунтів............................................................................................................ 17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III


ДСТУ Б В.2.1-23:2009

НАЦІОНАЛЬНИЙСТАНДАРТУКРАЇНИ

Основитапідвалинибудинківіспоруд

ҐРУНТИ

Методилабораторноговизначеннякоефіцієнтафільтрації

Основанияифундаментызданийисооружений

ГРУНТЫ

Методылабораторногоопределениякоэффициентафильтрации

Bases and foundations of buildings and structures

SOILS

Laboratory methods for determination of filtration factor

Чиннийвід2010-10-01

1    СФЕРАЗАСТОСУВАННЯ

Цейстандартпоширюєтьсянапіщані, пилуваті, глинистіґрунтитаустановлюєметодилабора­торноговизначеннякоефіцієнтафільтраціїпридослідженняхґрунтівдлябудівництва.

Методлабораторноговизначеннякоефіцієнтафільтраціїґрунтів, щозастосовуєтьсяпришля­ховомутааеродромномубудівництвіпоширюєтьсянапіщаніґрунти, яківикористовуютьдляулаш­туваннядренуючихтаморозозахиснихшарівшляховоготааеродромногопокриттяйзахисного шарупідпризмоюбаластузалізничноїколії.

Стандартнепоширюєтьсянапіщані, пилуватііглинистіґрунтивмерзломустанііневстанов­люєкоефіцієнтфільтраціїприхімічнійсуфозіїґрунтів.

2    НОРМАТИВНІПОСИЛАННЯ

Уцьомустандартієпосиланнянатакінормативно-правовіактитанормативнідокументи:

        ДСТУБА. 1.1-25-94 Системастандартизаціїтанормуваннявбудівництві. Ґрунти. Термінита визначення

ДСТУБВ.2.1-2-96 (ГОСТ25100-95) Основитапідвалинибудинківіспоруд. Ґрунти. Кла­сифікація

ДСТУБВ.2.1-4-96 (ГОСТ12248-96) Основитапідвалинибудинківіспоруд. Ґрунти. Методила­бораторноговизначенняхарактеристикміцностітадеформованості

ДСТУБВ.2.1-5-2001 (ГОСТ20522-96) Основитапідвалинибудинківіспоруд. Ґрунти. Методи статистичноїобробкирезультатіввипробовувань

ДСТУБВ.2.1-8-2001 (ГОСТ12071-2000) Основитапідвалинибудинківіспоруд. Ґрунти. Відби­рання, упакування, транспортуванняізберіганнязразків

ДСТУГОСТ427:2009 Линейкиизмерительныеметаллические. Техническиеусловия(Лінійки вимірювальніметалеві. Технічніумови)

ДСТУГОСТ7328:2003 Гирі. Загальнітехнічніумови(ГОСТ7328-2001, IDT)

ДСТУБВ.2.1-17:2009 (ГОСТ5180-84) Основитапідвалинибудинківіспоруд. Ґрунти. Методи лабораторноговизначенняфізичнихвластивостей

ДСТУБВ.2.1-19:2009 (ГОСТ12536-79) Основитапідвалинибудинківіспоруд. Ґрунти. Методи лабораторноговизначеннягранулометричного(зернового) імікроагрегатногоскладу

 

1


ДСТУ Б В.2.1-23:2009

ДСТУБВ.2.1-12:2009 (ГОСТ22733-77) Основитапідвалинибудинківіспоруд. Ґрунти. Метод лабораторноговизначеннямаксимальноїщільностітавологості

ГОСТ1770-74 Посудамернаялабораторнаястеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, пробир­ки. Общиетехническиеусловия(Посудмірнийлабораторнийскляний. Циліндри, мензурки, колби, пробірки. Загальнітехнічніумови)

ГОСТ6613-86 Сеткипроволочныетканыесквадратнымиячейками. Техническиеусловия (Сіткидротянітканізквадратнимивічками. Технічніумови)

ГОСТ9147-80 Посудаиоборудованиелабораторныефарфоровые. Техническиеусловия(По­судтаобладнаннялабораторніпорцелянові. Технічніумови)

ГОСТ23932-90 Посудаиоборудованиелабораторныестеклянные. Общиетехническиеусло­вия(Посудтаобладнаннялабораторніскляні. Загальнітехнічніумови)

ГОСТ24104-88 Весылабораторныеобщегоназначенияиобразцовые. Общиетехнические условия(Вагилабораторнізагальногопризначеннятазразкові. Загальнітехнічніумови)        

ГОСТ28498-90 Термометрыжидкостныестеклянные. Общиетехническиетребования. Мето­дыиспытаний(Термометрирідинніскляні. Загальнітехнічнівимоги. Методивипробувань)

СанПиН4607-88 Санитарныеправилаприработесортутью, еесоединениямииприборамис ртутнымзаполнителем(Санітарніправилаприроботізіртуттю, їїсполукамитаприладамизіртут­нимзаповнювачем)

З    ТЕРМІНИТАВИЗНАЧЕННЯПОНЯТЬ

Нижчеподанотерміни, вжитівцьомустандарті, тавизначенняпозначенихнимипонять:

3.1   градієнтнапору

Зменшеннянапоруводинаодиницюдовжинишляхуфільтрації

3.2  граничнопухкийстанґрунту

Станґрунтузамінімальноїщільності(ДСТУБА.1.1-25)

3.3  граничнощільнийстанґрунту

Станґрунтузамаксимальноїщільності(ДСТУБА.1.1-25)

3.4  гранулометричний(зерновий) склад                                 

Вмістзамасоюгрупчастинок(фракцій) ґрунтурізноївеличиниудисперснихґрунтах, повідно­шеннюдозагальноїмасиабсолютносухогоґрунту(ДСТУБА.1.1-25, ДСТУБВ.2.1-2)

3.5  коефіцієнтпористостіе

Відношенняоб'ємупордооб'ємутвердихчасточокґрунту(ДСТУБА. 1.1-25)

3.6  масаґрунтут

Властивістьтілааборечовини, щохарактеризуєїхінерційністьтаздатністьстворювати гравітаційнеполе(скалярнавеличина) (ДСТУБА.1.1-25)

3.7  повітряно-сухийстанґрунту

Станґрунту, висушеногонаповітрі(ДСТУБА. 1.1-25)

3.3  щільністьґрунтуp

Масаодиниціоб'ємуґрунту(ДСТУБА.1.1-25)

3.4  щільністьсухогоґрунтуpd"щільністьскелетаґрунту"

Відношеннямасиґрунту, звідрахуванняммасиводиільодувйогопорах, дойогопочаткового об'єму(ДСТУБА.1.1-25, ДСТУБВ.2.1-2)

3.5  щільністьчастокґрунтуps

Масаодиниціоб'ємутвердих(скелетних) частинокґрунту(ДСТУБА.1.1-25)

 

2


ДСТУБВ.2.1 -23:2009

4    ЗАГАЛЬНІПОЛОЖЕННЯ

4.1   Коефіцієнтомфільтраціїназиваютьшвидкістьфільтраціїводиприградієнтінапорурівному
одиниціталінійномузаконіфільтрації.

4.2   Коефіцієнтфільтраціївизначаютьназразкахнепорушеного(природного) складуабопору­-
шеногоіззаданоющільністю.

4.3   Коефіцієнтфільтраціїпіщанихґрунтів, щозастосовуютьсяпришляховомутааеродромному
будівництвівизначаютьназразкахґрунтупорушеноїструктурипримаксимальнійщільностітаопти­-
мальнійвологості, значенняякихпопередньовстановлюютьзгіднозДСТУБВ.2.1-12.

4.4   Відбір, упакування, транспортуваннятазберіганнязразківґрунтуповиннівиконуватися
згіднозДСТУБВ.2.1-8.

4.5   Длявизначеннякоефіцієнтафільтраціїпіщанихґрунтівпорушеногоскладузастосовують
зразки, висушенідоповітряно-сухогостану.

4.6   Максимальнийрозмірчастокпіщанихґрунтівнеповиненперевищувати1/5 внутрішнього
діаметраприладудлявизначеннякоефіцієнтафільтрації.

4.7   Коефіцієнтфільтраціїпіщанихґрунтіввизначаютьприпостійномузаданомуградієнтінапо­-
руізпропускомводизверхувнизабознизунагору, припопередньомунасиченнізразкаґрунтуво­-
доюзнизунагору.

Коефіцієнтфільтраціїпилуватихіглинистихґрунтіввизначаютьпризаданомутискунаґрунті змінномуградієнтінапоруізпропускомводизверхувнизабознизунагору, припопередньомунаси­ченнізразкаґрунтуводоюзнизунагорубезможливостійогонабухання.

4.8   Длянасиченнязразківґрунтутафільтраціїзастосовуютьґрунтовуводузмісцявідбору
ґрунтуабоводупитноїякості. Увипадках, щовстановленіпрограмоюдосліджень, допускаєтьсяза­-
стосовуватидистильовануводу.

4.9   Результативизначеннякоефіцієнтафільтраціїповиннісупроводжуватисяданимипрогра­-
нулометричний(зерновий) складґрунтузгіднозДСТУБВ.2.1-19, вологість, щільністьчасток,
щільністьсухогоґрунту, границітекучостіірозкочуваннязгіднозДСТУБВ.2.1-17, ступіньвологості
такоефіцієнтпористості.

4.10  Кількістьокремихвизначенькоефіцієнтафільтраціїдлякожногоінженерно-геологічного
елемента(шаруґрунту) повиннастановитинеменшеніжшість.

Кількістьокремихвизначенькоефіцієнтафільтраціїґрунтудопускаєтьсязменшуватизанаяв­ностіоднойменнихвизначеньуматеріалахпопередніхвипробувань, виконанихнатійжеділянці длятогожінженерно-геологічногоелемента.

4.11  Нормативнізначеннякоефіцієнтафільтраціїдлякожногоінженерно-геологічногоелемен­-
та(шаруґрунту) установлюютьметодомстатистичноїобробкирезультатівокремихвизначень
згіднозДСТУБВ.2.1 -5. Розрахунковізначеннякоефіцієнтівфільтраціїслідприйматианалогічнодо
нормативних.

 

 

 

 

 

3

 

 

 


ДСТУБВ.2.1-23:2009

5    ЗАСОБИВИПРОБУВАННЯТАМАТЕРІАЛИ

Перелікзасобівтаматеріалів, якінеобхіднідлявизначеннякоефіцієнтафільтраціїґрунтівнаве­деновтаблиці5.1.

6    МЕТОДИВИПРОБУВАННЯ

6.1 Визначеннякоефіцієнтафільтраціїпіщанихґрунтів

6.1.1 Підготовкадовипробування

6.1.1.1 Довипробуванняґрунтготуютьунаступнійпослідовності:

-   пісоківоду, щопризначенідля визначеннякоефіцієнтафільтрації, витримуютьулабораторії
довирівнюванняїхтемпературизтемпературоюповітря;

-   ізкорпусаприладувиймаютьфільтраційнутрубкутарозбираютьїї;

-   заповнюютьциліндрґрунтом, щовипробовується, відповіднодо6.1.1.2, 6.1.1.4;

-укорпусналиваютьводутаобертамипіднімальногогвинтапіднімаютьпідставкудосуміщен­няпозначкиградієнтанапорунапланцізверхнімкраємкришкикорпуса;

-установлюютьциліндрізґрунтомнапідставкутаобертамипіднімальногогвинтаповільноза­нурюютьуводу, щоутримуєтьсявкорпусі, допозначкиградієнтанапору0,8 ізалишаютьйоговта­комуположеннідозволоженняґрунту. Упроцесінасиченняґрунтуводоюпідтримуютьпостійний рівеньводибіляверхньогокраюкорпуса;

4


ДСТУ Б В.2.1-23:2009

-  вкладаютьназразокґрунтулатуннусітку, одягаютьнациліндрмуфту, обертамипіднімально-­
гогвинтаопускаютьфільтраційнутрубкувкрайнєнижнєположенняізалишаютьна15 хв.

6.1.1.2  Заповненняциліндрадлявипробуванняґрунтомнепорушеногоскладувиконуютьуна­-
ступномупорядку:

-   заздалегідьзваженийциліндрставлятьзагостренимкраємнавирівнянуповерхнюґрунтуі
гвинтовимпресом(аборукою) злегкавдавлюютьйоговґрунт, позначаючимежімайбутньогозразка
дляпроведеннявипробувань;

-   ґрунтбілязагостреногокраюциліндра(іззовнішньоїйогосторони) зрізуютьгостримножему
виглядістовпчикадіаметромбільшимніж0,5 ммдо1 ммвіддіаметрациліндраівисотоюприблизно
10 мм. Одночасно, помірізрізанняґрунту, легкимнатисненнямпресапоступовонасуваютьциліндр
наґрунт, недопускаючиперекосу, доповногозаповненняциліндра. Уґрунт, зякогоневдається
вирізатистовпчик- циліндрвдавлюють;

-   верхнійторецьзразкаґрунтузачищаютьножемнарівнізкраямициліндрайнакриваютьза-­
здалегідьзваженоюпластинкою;                                                                        

-   підхоплюютьциліндрізґрунтомзнизулопаткою, перевертаютьйого, зачищаютьнижнійто­-
рецьзразкаґрунтунарівнізкраямициліндраітакожнакриваютьзаздалегідьзваженоюпластин­-
кою;

-   зважуютьциліндріззразкомґрунтуйпластинками, щойогопокривають;

-   визначаютьщільністьґрунтузгіднозДСТУБВ.2.1-17.

 

6.1.1.3Циліндрзізразкомґрунтузакриваютьдномзлатунноюсіткою, покритоюкружками
марлі.

6.1.1.4Заповненняциліндраґрунтомпорушеногоскладувиконуютьунаступномупорядку:

 

-   циліндрзакриваютьдномізлатунноюсіткою, покритоюкружкоммарлі;        

-   наповнюютьциліндрґрунтом, підготовленимзгідноз4.5, черезверхшарамитовщиноювід
1 смдо2 см;

-   необхіднумасуґрунтутвграмахобчислюютьзаформулами:

Якщоґрунтмасоютнеукладаєтьсявциліндр, тойогоущільнюютьтрамбуванням.

6.1.1.5Заповненняциліндрадлявипробуванняґрунтомграничнопухкогоабограничнощільно­гостанувиконуютьунаступномупорядку:

-  циліндріздномілатунноюсіткою, покритоюкружкоммарлі, зважують;

-  дляодержаннязразкаграничнопухкогостануциліндрзаповнюютьґрунтом, насипаючийогоз-
висотивід5 смдо10 смбезущільнення; граничнощільногостану- шарамитовщиноювід1 смдо
2 смзущільненнямкожногошарутрамбуванням:

-  зачищаютьповерхнюзразкаґрунтунарівнікраївциліндраізважуютьциліндрізґрунтом;

-  визначаютьщільністьґрунтузгіднозДСТУБВ.2.1-17.

6.1.2Проведеннявипробування

6.1.2.1Коефіцієнтфільтраціїґрунтувизначаютьунаступномупорядку:

-обертамипіднімальногогвинта, встановлюютьциліндрізґрунтомдосуміщенняпозначкине­обхідногоградієнтанапорунапланцізверхнімкраємкришкикорпусаідоливаютьводувкорпусдо верхньогокраю. Випробуванняпроводятьприпоетапномузбільшеннізначеньградієнтанапору;

5


ДСТУБВ.2.1-23:2009

-   заміряютьтемпературуводи;

-   заповнюютьмірнийсклянийбалонводоюі, закриваючипальцемйогоотвір, перекидаютьот­-
воромвниз, підносятьякможнаближчедоциліндраізґрунтомі, віднімаючипалець, швидковстав­-
ляютьумуфтуфільтраційноїтрубкитак, щобйогогорлостикалосязлатунноюсіткою, авбалон
рівномірнопіднімалисядрібнібульбашкиповітря. Якщовмірнийбалонпотрапляютьвеликібуль­-
башкиповітря, тойогонеобхідноопуститинижче, допоявидрібнихбульбашок;

-   відмічаютьчас, колирівеньводидосягнепозначкишкалимірногобалоназцифрою10 см3
(або20 см3), приймаючицейчасзапочатокфільтраціїводи. Надаліфіксуютьчас, колирівеньводи
досягневідповіднопозначок20; 30; 40; 50 см3(або20; 40; 60; 80 см3) абоіншихкратнихзначень.
Знімаютьчотиривідліки.

6.1.3 Обробкарезультатіввипробування

6.1.3.1КоефіцієнтфільтраціїК10уметрахнадобу, приведенийдоумовфільтраціїпритемпера­
турі10 °С, обчислюютьзаформулою:                                                                                     

6.1.3.2  Коефіцієнтфільтраціївираховуютьдодругоїзначущоїцифри.

6.1.3.3  Длярозрахункукоефіцієнтафільтраціїскладаютьтаблицюрозрахунковихданихдля
постійнихвитратводиізциліндрапевноїплощіпоперечногоперерізуприрізнихградієнтахнапору
татемператури.

6.1.3.4  Упроцесіпідготовки, проведенняіобробкирезультатіввипробуваньзразківґрунтуве­дутьжурналзаформою, наведеноюудодаткуБ.

6.2 Визначеннякоефіцієнтафільтраціїпіщанихґрунтів, щозастосовуютьсяпри шляховомутааеродромномубудівництві

6.2.1 Підготовкадовипробування

6.2.1.1Довипробуванняґрунтпідготовляютьутакийспосіб:

-   пісоківоду, призначенідлявизначеннякоефіцієнтафільтрації, витримуютьулабораторіїдо
вирівнюванняїхтемпературизтемпературоюповітря;

-   просіваютьчерезситозотворами5 ммпопередньовисушенийдоповітряно-сухоюстану
піщанийґрунтівизначаютьйогогігроскопічнувологістьзгіднозДСТУБВ.2.1-17;

 -  відбираютьупорцеляновучашкупробуґрунтуспособомквартуваннямасоюнеменшеніж 450 г;

-  зволожуютьзадопомогоюмірногоциліндравідібранупробудооптимальноївологостіівитри-­
муютьїївексикаторізводоюнеменшеніж2 год; піскикрупніісередньоїкрупностідопускаєтьсяне
витримувативексикаторі.

6.2.1.2Необхіднийдлязволоженняоб'ємводиQвкубічнихсантиметрах, обчислюютьзафор-­
мулою:

6


ДСТУБВ.2.1-23:2009

 

6.2.1.4Трубкуприладузаповнюютьґрунтомунаступномупорядку:                            '

-   перфорованеднозлатунноюсіткою, покритоюкружкомзмоченоїводоюмарлі, кріплятьдо
трубкитаставлятьїїнатвердумасивнуоснову;

-   наважкувологогоґрунтумасоюm1ділятьнатрипорціїтапослідовноукладаютьїхутрубку,
ущільнюютькожнузнихзадопомогоютрамбування, роблячипо40 ударіввантажузвисоти300 мм;
передукладаннямкожноїпорціїповерхнюпопередньоїущільненоїпорціїспушуютьножемнагли-­
бинувід1 ммдо2 мм;

-   вимірюютьлінійкоювідстаньвідверхньогокраютрубкидоповерхніущільненогофунту;
вимірюванняпроводятьнеменшеніжутрьохточках; дообчисленняприймаютьсереднєзначення.

Привисотізразкаґрунтувтрубцібільшеніж100 ммпроводятьдодатковеущільнення, яке закінчуютьпривисотізразка(100 ±1) мм.

Укладаютьнаповерхнюґрунтушаргравію(фракціявід2 ммдо5 мм) товщиноювід5 ммдо 10 мм.

6.2.1.5Установлюютьтрубкуізґрунтомнапідставкуйразомізнеюпоміщаютьусклянку, якупо­-
ступовонаповнюютьводоюдоверху.

Розміщаютьсклянкуіз,трубкоювємністьдляводи, якузаповнюютьдорівнявищешаругравію від10 ммдо15 мм.

Післяпоявиводивтрубцінадшаромгравію, доливаютьводууверхнючастинутрубкиприблиз­нона1/3 їївисоти.

6.2.1.6   Витягаютьсклянкуізтрубкоюзємності, склянкуустановлюютьнапіддон. Уцьомуви­-
падкупочатковийградієнтнапоруводивзразкуґрунтудорівнюєодиниці.

6.2.2 Проведеннявипробування

6.2.2.1 Випробуванняпроводятьунаступномупорядку:

-   доливаютьводувтрубкувищенульовоїпозначкинеменшеніжна5 мм;

-   привитіканніводичерезперфорованедновизначаютьзадопомогоюсекундомірападіння
рівняводивп'єзометрівід0 ммдо50 мм.

Зазначенуопераціюповторюютьнеменшеніжчотирирази, щораздоливаючиводувтрубкуна 5 ммвищенульовоїпозначки. Дообчисленняприймаютьсереднійчаспадіннярівняводи. Увипад­кувідхилівокремихвідліківвідсередньоарифметичногозначеннябільшніжна10 % збільшують числовизначень.

Причасіпадіннярівняводивп'єзометрібільшеніж2 хвдопускаєтьсязменшувативисоту падіннярівня.

Причасіпадіннябільшеніж10 хвдопускаєтьсяпроводитивипробуванняприпочатковому градієнтінапору, якийдорівнює2. Уцьомувипадкутрубкузпідставкоювиймаютьізсклянкитастав­лятьбезпосередньонапіддон.

7


6.2.3.2 Числоокремихвизначенькоефіцієнтафільтраціїповиннобутинеменшеніжтри.

6.3 Визначеннякоефіцієнтафільтраціїпилуватихіглинистихґрунтів

6.3.1 Підготовкадовипробування

6.3.1.1  Водуіґрунт, призначенідлявизначеннякоефіцієнтафільтрації, витримуютьулабора­-
торіїдовирівнюванняїхтемпературизтемпературоюповітря.

6.3.1.2  Зразокґрунтуготуютьзгідноз6.1.1.2, попередньозмазавшивнутрішнюповерхнюкільця
технічнимвазеліном.

ПробидлявизначеннявологостізгіднозДСТУБВ.2.1-17 відбираютьіззалишківзрізаного ґрунту.

Призаповненнікільцяґрунтомнеобхідновраховувати, уякомунапрямкувідносноприродного нашаруваннявизначаютькоефіцієнтфільтрації.

Повнутрішньомудіаметрукільцявирізаютьфільтрувальнийпапір, змочуютьводоюйнаклада­ютьнанижнютаверхнюповерхнюґрунту.

6.3.1.3  Заповнюютьпіддонприладуводоючерезп'єзометрдоверхньоїповерхніметалевого
фільтраіставлятьнафільтркільцезґрунтом.

Металевийфільтрставлятьназразокґрунтутаопускаютьгвинтаретиратак, щобпринаси­ченніводоюзразокненабухав.

Привипробуванніґрунтупіднавантаженнямзакріплюютьіндикатор.

8


ДСТУБВ.2.1-23:2009

6.3.1.4  Зразокґрунтунасичуютьводоюзнизувгоручерезп'єзометр. Насиченняводоювикону-­
ютьнеменшеніж2 добидлясупісків, неменшеніж5 дібдлясуглинків; тривалістьнасиченняводою
глинустановлюєтьсязавданням.

Приступенівологостіґрунтубільшеніж0,98 насиченняводоюможнанеробити.

6.3.1.5  Заливаютьзразокґрунтуводою(докраївнасадкиабоверхакришки) тапередаютьна
зразокзаданийтискступенями.

ЗначенняступенівтискутачасвитримуванняступенівназначаютьвідповіднодоДСТУБВ.2.1 -4.

Якщозаданийтискдорівнюєpstr(відповіднийструктурнійміцності), тозразокнавантажують ступенямитискупо0,0025 МПадопочаткустискузгіднозДСТУБВ.2.1-4.

6.3.1.6  Дляпідготовкизразківглинистихґрунтівпорушеногоскладуіззаданимизначеннями
щільностінеобхіднорозім'ятиґрунттовкачикомзгумовимнаконечникомдозникненнягрудочок
крупнішеніж2 ммівизначитивологістьґрунтузгіднозДСТУБВ.2.1-17.

6.3.1.7  Масуґрунту, якавоб'ємікільцямаєзабезпечитизаданезначеннящільності; обчислю-­
ютьзаформулами.

Якщозначеннящільностісухогоґрунтуpdзадано, томасуґрунтутвграмах, воб'ємікільцяоб­числюютьзаформулою:

6.3.1.8  Заповнюютькільцеприготовленимґрунтомнеобхідноїмаси.
Якщоневдаєтьсяукластивесьґрунтвручну, тозастосовуютьпрес.

6.3.1.9  Торцізразкаґрунтунакриваютькружкамивологогофільтрувальногопаперутавикону-­
ютьпослідовноопераціїзазначенів6.3.1.3-6.3.1.5.

6.3.2 Проведеннявипробування

6.3.2.1  Наливаютьводувп'єзометрівстановлюютьпочатковийнапір, щовідповідаєзаданому
градієнтунапору.

Початковийнапірдорівнюєвисотістовпаводивідпостійногоїїрівнянадзразкомґрунтудо рівнявп'єзометрі.

Уприладах, щомаютьдвап'єзометри, з'єднанихізкришкоюіпіддоном, початковийнапір дорівнюєрізницірівнівуп'єзометрах. Придослідженніфільтраціївспадаючомупотоціп'єзометр, приєднанийдоверхньоїчастиниприладу, повиненбутизаповненийводоюдоверхньоїпозначки, а п'єзометр, приєднанийдонижньоїчастини, -донижньоїпозначкиінавпаки.

6.3.2.2  Відкриваютькран(крани), щоз'єднує(з'єднують) п'єзометр(п'єзометри) ізприладом, і
записуютьчаспочаткуфільтраціїводи.

6.3.2.3  Заміряютькількістьподілокшкали, наякіопустився(піднявся) рівеньводивп'єзометрі,
   черезоднаковіпроміжкичасуітемпературуводизточністюдо0,5 °С.

Узалежностівідшвидкостіфільтраціїберутьвідлікизап'єзометром. Проміжкичасувідліківмо­жутьбути5; 10; 15; 30 хв та1 год, приповільнійфільтрації-дварази, напочаткутанаприкінціробо­чогодня. Роблятьнеменшеніжшістьвідліків.

Якщорівеньводивп'єзометрізнижуєтьсянаоднуподілкузачас, щоперевищує40 с, товарто замінитип'єзометринабільштонкітрубки.

6.3.2.4  ПіслявипробуваннявизначаютьвологістьіщільністьґрунтузгіднозДСТУБВ.2.1-17.

9


ДСТУБВ.2.1-23:2009

6.3.3 Обробкарезультатіввипробування

6.3.3.1 КоефіцієнтфільтраціїґрунтуК10вметрахнадобу, приведенийдоумовфільтраціїпри температурі10 °С, обчислюютьзаформулою:

     6.3.3.2 Коефіцієнтфільтраціївираховуютьдлякожноговідлікузап'єзометром.

Закоефіцієнтфільтраціїзразкаґрунтуприймаютьсередньоарифметичнеокремихобчислених значень.

Коефіцієнтфільтраціївиражаютьізточністюдодругоїзначущоїцифри.

6.3.3.3 Длярозрахунківкоефіцієнтафільтраціїскладаютьдопоміжнітаблиці, розділившифор­мулу(6.9) надвамножники, щовираховуютьсязаформулами:

РекомендуєтьсяскладатитаблицізначеньмножникаВузалежностівідзначенняпадіннярівня водивп'єзометрітазначеньмножникаМзалежновідтемпературиводипривипробуванні.

6.3.3.4 Упроцесіпідготовки, проведенняіобробкирезультатіввипробуваньзразківґрунтуве­дутьжурналзаформою, наведеноюудодаткуГ.

7    ОЦІНЮВАННЯПОХИБКИВИМІРЮВАНЬ

7.1    Зважуваннязразківґрунтувиконуютьналабораторнихвагахзпохибкою±0,01 г.

7.2  Вимірюваннятемпературиводи, щофільтрується, виконуютьзпохибкоюнебільшеніж
0,5 °С.

8    ВИМОГИБЕЗПЕКИ

8.1    Досамостійноїроботизлабораторноговизначеннякоефіцієнтафільтраціїдопускаються
особинемолодше18 років, щопройшлимедичнукомісію, навчаннятаатестованізаправилами
технічноїбезпеки, пожежноїбезпеки, електробезпекитаохоронипраці.

8.2  Виконаннялабораторноїроботидозволяєтьсязанаявностізасобівіндивідуальногозахисту
(бавовнянийхалат, гумовірукавички, захисніокуляри) тавитяжноївентиляції.

8.3  Навсіхділянкахлабораторіїповиннібутипопереджувальнінаписитаінструкціїзексплуа­-
таціїприладів.

8.4  ПрироботізртутнимитермометраминеобхіднододержуватисьвимогСанПиН4607.

10


ДСТУБВ.2.1-23:2009

ДОДАТОКА (довідковий)

ОПИСАННЯАПАРАТУРИ

А.1 КонструкціяприладуКФ-ООМ, щозастосовуєтьсядлявизначеннякоефіцієнтафільтрації піщанихґрунтів

ДоскладуприладуКФ-ООМповиннівходити:

-   фільтраційнатрубка, щоскладаєтьсяізпрямогопорожньогоциліндразвнутрішнімдіаметром
56,5 ммівисотою100 мміззагостренимикраями, перфорованогодназотворамирозміром
2 ммх2 мм(абодіаметром2 мм) імуфтизлатуннимисітками, мірногоскляногобалонаоб'ємом
140 см3івисотоювід110 ммдо115 ммзішкалоюоб'ємурідини, щофільтрують;

-   телескопічнепристосуваннядлянасиченняґрунтуводоюірегулюванняградієнтанапору, що
складаєтьсязпідставки, піднімальногогвинта, планкизішкалоюградієнтівнапорувід0 до1,
поділкоюшкали0,02;

-   корпусізкришкою.

11


ДСТУБВ.2.1-23:2009

Примітка1. Циліндр, планказішкалоюградієнтівнапору, сітки, піднімальнийгвинтповиннівиготовляти­сязметалу, щонепіддаєтьсякорозії.

Примітка2.Вимірювальніприлади, застосовуванідлявизначеннякоефіцієнтафільтраціїґрунтів, по­винніпроходитиповіркувідповіднодотехнічноїдокументації.

Примітка3. Длявизначеннякоефіцієнтафільтраціїдопускаєтьсязастосовуватиприлади, конструкція якихподібнаКФ-ООМ(КФ-01, ПКФ-3 СоюздорНИИ, ФВ-3).

А.2 КонструкціяприладуСоюздорНИИдлявизначеннякоефіцієнтафільтраціїпіщанихґрун­тівпришляховомутааеродромномубудівництві

ДоскладуприладуСоюздорНИИповиннівходити:

-   фільтраційнатрубка, щоскладаєтьсяізпрямогопорожньогоциліндразвнутрішнімдіаметром
50,5 ммівисотою220 мм, знімногоперфорованогодназотворамидіаметром3 ммілатунноїсіткиз
розмірамиотворів0,25 мм;

-   п'єзометрізпозначкамивід0 ммдо50 мм;

-   підставкадлятрубкиізпрорізамивбічнихстінкахіотворамиудні;

-   склянкадлястворенняградієнтанапору, якийдорівнюєодиниці;

-   піддон.

Нижченаведенаконструкціятрамбівки,  щозастосовуєтьсядлявизначення  коефіцієнта фільтраціїпіщанихґрунтівпришляховомутааеродромномубудівництві

12


 

 

 

 


ДСТУБВ.2.1-23:2009

- навантаженняназразок, щостворюєтьсяфільтром, вимірювальнимустаткуванняміневрів-новаженимидеталяминебільшеніж0,0025 МПа.

Примітка1. Частиниприладу, щоконтактуютьізводою, повиннібутивиготовленізматеріалу, якийне піддаєтьсякорозії.

Примітка2. Компресійно-фільтраційніприладинеобхіднотаруватинерідшеніжодинразнарік. Індика­ториповинніпроходитиповіркувідповіднодотехнічноїдокументації.

14


 

 


 

 


 

 


ДСТУБВ.2.1-23:2009

КодУКНД13.08.0.20; 93.020

Ключовіслова: випробування, вода, вологість, ґрунт, градієнт, коефіцієнт, лабораторнеоб­ладнання, фільтрація, щільність.


Подпишитесь на новости строительства:

 

 

Выбор редакции: