ЛФМ Утеплення Вікна та двері Технології Техніка | Ринок Аналітика Новини компанійДСТУ Б В.2.6-9:2008. ПРОФІЛІ СТАЛЕВІ ЛИСТОВІ ГНУТІ З ТРАПЕЦІЄПОДІБНИМИ ГОФРАМИ ДЛЯ БУДІВНИЦТВА Технічні умови

Оцініть матеріал!
(0 голосів)

 

НАЦІОНАЛЬНИЙСТАНДАРТУКРАЇНИ

КОНСТРУКЦІЇБУДИНКІВІСПОРУД

ПРОФІЛІ СТАЛЕВІ ЛИСТОВІ ГНУТІ

З ТРАПЕЦІЄПОДІБНИМИ ГОФРАМИ

ДЛЯ БУДІВНИЦТВА

Технічні умови

ДСТУ Б В.2.6-9:2008

 

 

               Київ

МІНРЕГІОНБУДУКРАЇНИ                             2009


ДСТУБВ.2.6-9:2008

ПЕРЕДМОВА

1  РОЗРОБЛЕНО: ВідкритеакціонернетовариствоУкраїнськийнауково-досліднийтапроектний
інститутсталевихконструкційіменіВ.М. Шимановського(ВАТ"УкрНДІпроектстальконструкція
ім. В.М. Шимановського")

РОЗРОБНИКИ: О. Гібаленко, канд.техн.наук(науковийкерівник), В. Корольов, д-ртехн.наук, Н. Магунова, О. Шимановський, д-ртехн.наук

2   ПРИЙНЯТОТАНАДАНОЧИННОСТІ: наказиМінрегіонбудуУкраїнивід26.12.2008 р. №671
тавід08.07.2009 р. №277

3   НАЗАМІНУДСТУБВ.2.6-9-95 (ГОСТ24045-94)

Правовласностінацейдокументналежитьдержаві.

Цейдокументнеможебутиповністючичасткововідтворений,

тиражованийірозповсюдженийякофіційневиданнябездозволу

МіністерстварегіональногорозвиткутабудівництваУкраїни

©МінрегіонбудУкраїни, 2009

Офіційнийвидавецьнормативнихдокументів                                угалузібудівництваіпромисловостібудівельнихматеріалів

МінрегіонбудуУкраїни                                  Державнепідприємство«Укрархбудінформ»

 

II


ДСТУБВ.2.6-9:2008 ЗМІСТ

 с.

1        Сферазастосування..........................................................................................................    1

2        Нормативніпосилання.......................................................................................................    1

3        Основніпараметриірозміри................................................................................................ З

4        Загальнітехнічнівимоги....................................................................................................... 4

5        Вимогибезпекитаохоронидовкілля.................................................................................. 5

6        Правиламаркуваннятапакування..................................................................................... 6

7        Правилатранспортуваннятазберігання........................................................................... 6

8        Методиконтролювання............................................................................................................. 7

9        Правилаприймання.............................................................................................................. 7

10                  Оцінюваннявідповідності..................................................................................................... 8

ДодатокА

Схемиіосновнірозмірипрофільованихлистів...............................................................   9

ДодатокБ

Схематаприкладиумовнихпознакпрофільованоголиста........................................   19

ДодатокВ

Основнілакофарбовіматеріалидляпокриттяпрофільованихлистів.......................   20

ДодатокГ

Бібліографія.......................................................................................................................    21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III


ДСТУБВ.2.6-9:2008
НАЦІОНАЛЬНИЙСТАНДАРТУКРАЇНИ

Конструкціїбудинківтаспоруд

ПРОФІЛІСТАЛЕВІЛИСТОВІГНУТІЗТРАПЕЦІЄПОДІБНИМИГОФРАМИ

ДЛЯБУДІВНИЦТВА Технічніумови

Конструкциизданийисооружений

ПРОФИЛИСТАЛЬНЫЕЛИСТОВЫЕГНУТЫЕСТРАПЕЦИЕВИДНЫМИГОФРАМИ

ДЛЯСТРОИТЕЛЬСТВАТехническиеусловия

Structures of buildings and installations

STEEL SHEET COLD-FORMED SECTIONS WITH TRAPEZOIDAL CORRUGATIONS

                                                                      FOR BUILDING

                                                                  Specifications

Чиннийвід2010-01-01

1   СФЕРАЗАСТОСУВАННЯ

1.1        Стандартєскладовоючастиноюсистемногокомплексунормативнихдокументів, щорегла­-
ментуютьвимогидобудівельнихматеріалів, виробівтаконструкційівпровадженняТехнічногорег­-
ламентубудівельнихвиробів, будівельіспоруд[1].

1.2   Цейстандартпоширюєтьсянасталевіхолодногнутілистовіпрофілізтрапецієподібною
формоюгофра(далі- профільованілисти), щовиготовляютьсянастанахдлягнуттяпрофілівта
призначенідлязастосуванняубудівництвітаіншихгалузяхпромисловості.

1.3   Обов'язковівимогидоякостіпрофільованихлистіввикладеніу3.3, 3.4 та4.3 цьогостан­-
дарту.

2   НОРМАТИВНІПОСИЛАННЯ

Уданомустандартінаведенопосиланнянатакінормативнідокументи: ДСТУ4179-2003 Рулеткивимірювальніметалеві. Технічніумови

ДСТУБВ.2.7-58-97 Будівельніматеріали. Прокаттонколистовийрулоннийіззахиснодекоративним лакофарбовимпокриттямдлябудівельнихконструкцій. Технічніумови

НАПБА01.001-2004 ПравилапожежноїбезпекивУкраїні

ДСП201-97 Державнісанітарнінормипоохороніатмосферногоповітрянаселенихпунктів (відзабрудненняхімічнимитабіологічнимиречовинами)

СП1009-73 Санитарныеправилаприсварке, наплавкеирезкеметаллов(Санітарніправилапри зварюванні, наплавленніірізанніметалів)

СП1042-73 Санитарныеправилаорганизациитехнологическихпроцессовигигиеническиетребо­ваниякпроизводственномуоборудованию(Санітарніправилаорганізаціїтехнологічнихпроцесіві гігієнічнівимогидовиробничогоустаткування)

ДСТУГОСТ427-75* Линейкиизмерительныеметаллические.Техническиеусловия (Лінійкивимірювальніметалеві. Технічніумови)

1


ДСТУ Б В.2.6-9:2008

ГОСТ164-90 Штангенрейсмусы. Техническиеусловия(Штангенрейсмуси. Технічніумови)              ГОСТ8026-92 Линейкиповерочные. Техническиеусловия(Лінійкиперевірочні. Технічніумови)

ГОСТ3749-77 Угольникиповерочные90 град. Техническиеусловия(Косинціперевірочні90 град. Технічніумови)

ГОСТ12.1.004-91 Системастандартовбезопасноститруда. Пожарнаябезопасность. Общиетре­бования(Системастандартівбезпекипраці. Пожежнабезпека. Загальнівимоги)

ГОСТ12.1.018-86 Системастандартовбезопасноститруда. Пожаровзрывобезопасностьстатичес­когоэлектричества. Общиетребования(Системастандартівбезпекипраці. Пожежовибухобезпека статичноїелектрики. Загальнівимоги)

ГОСТ12.1.050-86 Системастандартовбезопасноститруда. Методыизмеренияшуманарабочих местах(Системастандартівбезпекипраці. Методивимірюванняшумунаробочихмісцях)

ГОСТ12.3.002-75 Системастандартовбезопасноститруда. Процессыпроизводственные. Общие требованиябезопасности. Областьприменения(Системастандартівбезпекипраці. Процесиви­робничі. Загальнівимогибезпеки. Сферазастосування)

ГОСТ12.3.003-86 Системастандартовбезопасноститруда. Работыэлектросварочные. Требования безопасности(Системастандартівбезпекипраці. Роботиелектрозварювальні. Вимогибезпеки)

ГОСТ12.3.005-75* Системастандартовбезопасноститруда. Работыокрасочные. Общиетребования безопасности(Системастандартівбезпекипраці. Роботифарбувальні. Загальнівимогибезпеки)

ГОСТ12.3.009-76 Системастандартовбезопасноститруда. Работыпогрузочно-разгрузочные. Общиетребованиябезопасности(Системастандартівбезпекипраці. Роботивантажно-розванта­жувальні. Загальнівимогибезпеки)

ГОСТ12.3.020-80 Системастандартовбезопасноститруда. Процессыперемещениягрузовна предприятиях. Общиетребованиябезопасности(Системастандартівбезпекипраці. Процесипе­реміщеннявантажівнапідприємствах. Загальнівимогибезпеки)

ГОСТ380-94 Стальуглеродистаяобыкновенногокачества. Марки(Стальвуглецевазвичайної якості. Марки)

ГОСТ1050-88 Прокатсортовой, калиброванный, соспециальнойотделкойповерхностиизуглеро­дистойкачественнойконструкционнойстали. Общиетехническиеусловия(Прокатсортовий, калібрований, зіспеціальноюобробкоюповерхнізвуглецевоїякісноїконструкційноїсталі. Загальні технічніумови)

ГОСТ7566-81 Прокатиизделиядальнейшегопередела. Правилаприемки, маркировки, упаковки, транспортированияихранения(Прокатівиробиподальшоїпереробки. Правилаприймання, марку­вання, пакування, транспортуванняізберігання)

ГОСТ9045-80 Прокаттонколистовойхолоднокатаныйизнизкоуглеродистойкачественнойстали дляхолоднойштамповки. Техническиеусловия(Прокаттонколистовийхолоднокатанийзнизько­вуглецевоїякісноїсталідляхолодногоштампування. Технічніумови)

ГОСТ14918-80 Стальтонколистоваяоцинкованнаяснепрерывныхлиний. Техническиеусловия (Стальтонколистоваоцинкованазбезперервнихліній. Технічніумови)

ГОСТ15150-69 Машины, приборыидругиетехническиеизделия. Исполнениядляразличныхкли­матическихрайонов. Категории, условияэксплуатации, храненияитранспортированиявчасти воздействияклиматическихфактороввнешнейсреды(Машини, приладитаіншітехнічнівироби. Виконаннядлярізнихкліматичнихрайонів. Категорії, умовиексплуатації, зберіганняітранспорту­ваннявчастинівпливукліматичнихфакторівзовнішньогосередовища)

ГОСТ15846-79 Продукция, отправляемаяврайоныКрайнегоСевераитруднодоступныерайоны. Упаковка, маркировка, транспортированиеихранение(Продукція, щовідправляєтьсяврайони КрайньоїПівночітаважкодоступнірайони. Пакування, маркування, транспортуванняізберігання)

2


ДСТУБВ.2.6-9:2008

ГОСТ16523-89 Прокаттонколистовойизуглеродистойсталикачественнойиобыкновенногока­честваобщегоназначения. Техническиеусловия(Прокаттонколистовийзвуглецевоїсталі якісноїізвичайноїякостізагальногопризначення. Технічніумови)

ГОСТ19904-90 Прокатлистовойгорячекатаный. Сортамент(Прокатлистовийгарячекатаний. Сортамент)

ГОСТ30246-94 Прокаттонколистовойрулонныйсзащитно-декоративнымлакокрасочнымпокры­тиемдлястроительныхконструкций. Техническиеусловия(Прокаттонколистовийрулоннийізза­хисно-декоративнимлакофарбовимпокриттямдлябудівельнихконструкцій. Технічніумови)

СНиП2.03.11-85 Защитастроительныхконструкцийоткоррозии(Захистбудівельнихконструкцій відкорозії)

ТУ2.034-225-87. Щупы. Техническиеусловия(Щупи. Технічніумови)

ТУ14-1-4695-89 Прокаттонколистовойхолоднокатаныйэлектролитическийоцинкованныйсполи­мернымипокрытиями. Техническиеусловия(Прокаттонколистовийхолоднокатанийелектролітич­нийоцинкованийзполімернимипокриттями. Технічніумови)

ТУ14-11-236-88 Прокаттонколистовойхолоднокатаныйалюминированный. Техническиеусловия (Прокаттонколистовийхолоднокатанийалюмінований. Технічніумови)

ТУ14-11-247-88 Прокаттонколистовойхолоднокатаныйсалюмоцинковымпокрытием. Техничес­киеусловия(Прокаттонколистовийхолоднокатанийзалюмоцинковимпокриттям. Технічніумови)

З   ОСНОВНІПАРАМЕТРИІРОЗМІРИ

3.1  Профільованілистикласифікуютьза:

-    призначенням;

-    матеріаломвихідноїзаготовки;

-    наявністюзахисно-декоративноголакофарбовогопокриття.

3.1.1  Запризначеннямпрофільованілистиподіляютьнатипи:

-    Н-длянастиланняпокриттів;

-    НС- длянастиланняпокриттівтастіновихогорож;

-    С- длястіновихогорож.

3.1.2  Заматеріаломвихідноїзаготовкипрофільованілистиподіляють:

-    налистизтонколистовогооцинкованогопрокатузгіднозГОСТ14918 (безпознаки);

-    налистизтонколистовогопрокатузалюмоцинковимпокриттямзгіднозТУ14-11-247 (позна­-
каАЦ);

-    налистизтонколистовогоалюмінованогопрокатутапрокатузалюмокремнієвимпокриттям
згіднозТУ14-11-236 (познакаАтаАК);

-    на  листи  з  тонколистового  прокату  з  електролітичним   цинковим   покриттям  згідно  з
ТУ14-1-4695 (познакаЭОЦП).

3.1.3    За  наявністю  захисно-декоративного  лакофарбового  покриття  профільованілисти
поділяють:

-    налистибезлакофарбовогопокриття(безпознаки);

-    налистизлакофарбовимпокриттямзгіднозДСТУБВ.2.7-58 (вказуєтьсяпознакалакофар­-
бовихматеріалів).

 

3.2    СхемитаприкладиумовнихпознакпрофільованоголистанаведеніудодаткуБцьогостан­-
дарту.

3.3    Форма, розміри, площаперерізу, маса1 мдовжини, довідковівеличинина1 мширини
профільованихлистівтамаса1 мповиннівідповідативказанимудодаткуАцьогостандарту.

3.4    Профільованілистизадовжиноюповиннівиготовлятися:

 

-    кратної(250 мм) мірноїдовжинивід3 мдо12 м- длянастилання(типівНтаНС);

-    кратної(300 мм) мірноїдовжинивід2,4 мдо12 м- длястіновихогорож(типівНСтаС).

3.5  Запогодженнямвиробникаізспоживачемдопускаєтьсявиготовлятипрофільованілисти
будь-якоїмірноїдовжини, атакождовжиноюменше3 мтабільше12 мдлянастилання.

3


ДСТУБВ.2.6-9:2008

4   ЗАГАЛЬНІТЕХНІЧНІВИМОГИ

4.1 Вимогидовихіднихматеріалів

4.1.1 Профільованілистибезлакофарбовихпокриттівусіхтипівповиннівиготовлятисязтонко­листовогохолоднокатаногопрокату, наведеногоутаблиці4.1. Допускаєтьсязастосовуватипрокат, одержанийпоімпорту, показникиякостіякоговідповідаютьвимогамвідповіднихнормативних документів.

Таблиця4.1

4.1.2    Профільованілистизлакофарбовимпокриттямповиннівиготовлятисязпрокатуіззахис-­
но-декоративнимлакофарбовимпокриттямдлябудівельнихконструкційзгіднозДСТУБВ.2.7-58.

4.1.3    Матеріаллакофарбовогопокриття, йоготовщина, колірповиннівідповідатиГОСТ30246
тавизначатисязапогодженнямвиробниказіспоживачем. Основнілакофарбовіматеріали,
щозастосовуютьсядляпокриттяпрофільованихлистів, таумовиїхзастосуваннянаведеніу
додаткуВ.

4.2 Вимогидозахиснихпокриттів

4.2.1    Якістьпокриття(цинкового, алюмоцинкового, алюмокремнієвого, алюмінієвого) профі­-
льованихлистівповинназадовольнятивимогинормативнихдокументівнаматеріалвихідноїзаго­-
товкидляпрофілювання.

4.2.2    Якістьлакофарбовогопокриттяпрофільованихлистівповинназадовольнятивимоги
ДСТУБВ.2.7-58.

4.2.3    Наповерхніцинкового, лакофарбовогопокриттівдопускаютьсяпотертості, риски, сліди
формоутворювальнихвалків, щонепорушуютьсуцільністьпокриття.

4


ДСТУБВ.2.6-9:2008

4.3 Вимогидогеометричноїточності

4.3.1 Граничнівідхиленнярозмірівусіхтипівпрофілівнеповинніперевищувативказанихутаб-


лиці4.2.

Таблиця4.2


Уміліметрах


 

 

 

 

 

 

 

Висотапрофілю

Граничневідхилення

зависотою

зашириною

задовжиною

Від10 до20 включно

±1,0

 

±8

 

 

+ 10

Понад20 до60 включно

±1,5

Понад60 до75 включно

±2,0

Понад75 до114 включно

±2,5

+ 15 -8

Примітка1. Запогодженнямвиробниказіспоживачемвідхиленнязадовжиноювищевказаної границінеєознакоюбраку.

Примітка2. Розмірикроку, ширини, радіусівкривинитаглибинигофрів, висотисходинок наготовихпрофіляхнеконтролюють.

4.3.2     Допустиміграничнівідхиленнязатовщиноюпрофільованихлистівповиннівідповідати
граничнимвідхиленнямзатовщиноюзаготовкинормальноїточностіпрокаткизгіднозГОСТ19904
безурахуваннятовщинипокриття. Допустиміграничнівідхиленнянерозповсюджуютьсянавідхи­-
леннязатовщиноюумісцяхвигину.

4.3.3     Різницяшириникрайніхвузькихполицьгофрівпрофільованихлистівповиннабутине
менше2 мм.

Наплоскійчастинібільшвузькихполицьрекомендуєтьсявиконуватимаркуванняувигляді поздовжньогозигу, фарбуваннямчиіншимиспособами.

4.3.4Серпоподібністьпрофільованихлистівнеповиннаперевищувати1 ммна1 мдовжини
придовжиніпрофілівдо6 мта1,5 ммна1 мдовжинипритовщиніпрофілівбільше6 м. Загальна
серпоподібністьнеповиннаперевищуватидобуткудопустимоїсерпоподібностіна1 мнадовжину
листауметрах.

Хвилястістьнаплоскихділянкахпрофільованихлистівнеповиннаперевищувати1,5 мм, апо відгинахкрайніхполиць- 3 мм.

Косинарізупрофільованихлистівнеповиннавиводитидовжинулистівзаномінальнийрозмір таграничневідхиленнязадовжиною.

5   ВИМОГИБЕЗПЕКИТАОХОРОНИДОВКІЛЛЯ

5.1 ПараметримікрокліматунаробочихмісцяхповиннівідповідативимогамДСН3.3.6.042, повітряробочоїзони- вимогамГОСТ12.1.005, авикидиватмосферушкідливихречовиннепо­винніперевищуватинорм, встановленихГОСТ17.2.3.02 таДСП201, якінаведенівтаблиці5.1.

Таблиця5.1

 

 

 

Речовина

ГДК, мг/м3

Класнебезпеки

Робочазона

Ватмосфері

Залізо

10,0

0,04

4

Оксидмарганцю

0,2

0,001

2

Діоксидазоту

2,00

0,04

3

Оксидзаліза

6,00

0,04

4

Оксидвуглецю

20,00

3,0

4

Озон

0,1

0,03

1

Скипидар

300,00

1,0

4

Толуол

150/50

0,05

3

Ксилол

50,00

0,2

3

Ацетон

200,00

0,35

4

5


ДСТУБВ.2.6-9:2008

5.2     Привиготовленніпрофільованихлистівнеобхідновиконуватизагальнівимогибезпеки
щодовиробничихпроцесівзгіднозГОСТ12.3.002, ГОСТ12.3.005, ГОСТ12.3.009, ГОСТ12.1.050,
СП1009, СП1042, ДСП201, вимогищодовиробничогоустаткуваннязгіднозГОСТ12.2.003 та
ГОСТ 12.1.018, атакожвимогипожежноїбезпекизгіднозГОСТ12.1.004, НАПБА.01.001.

5.3     Вантажно-розвантажувальні  роботи  необхідновиконувати  у  відповідності  до  вимог
ГОСТ 12.3.009 таГОСТ12.3.020.

5.4     Рівеньсумарноїактивностіприроднихрадіонуклідівуматеріалах, яківикористовують
длявиробництвапрофільованихлистів, увідповідностіз ДБНВ.1.4-1.01 неповиненперевищувати
370 Бк/кг.

6   ПРАВИЛА МАРКУВАННЯ ТА ПАКУВАННЯ

6.1   МаркуванняпрофільованихлистівповиннебутинанесенозгіднозГОСТ7566 незмивною
фарбою.

6.2   Маркуваннянаносятьнаярлик, якийкріплятьдопакета. Маркуванняповинномістити:

 

-   найменуваннячитоварнийзнакпідприємства-виробника;

-   умовнупознакупрофільованоголиста;

-   довжинутакількістьпрофільованихлистівупакеті;

-   теоретичнумасупакета;

-   номерпакетатапартії;

-   клеймотехнічногоконтролюпідприємства-виробника.

6.3  Докомплектупоставкиповиннівходити:

-   профільованілистиодноготипорозміру, матеріалувихідноїзаготовки, видулакофарбового
покриття;

-   кріпильнівироби(запогодженнямвиробниказіспоживачем);

-   документнапродукцію, щовідвантажується.

 

6.4Пакуваннявиконуютьзакресленнямипідприємства-виробника, затвердженимивустанов-­
леномупорядку. Пакуванняповиннозабезпечитизбереженняпрофільованихлистівтазахисного
покриттявідмеханічнихпошкоджень, атакожвідзміщеннялистівупакетіодинвідносноодного.

6.5Пакуванняпрофільованихлистів, щопризначенідляекспорту, повинновідповідатинорма-­
тивнійдокументації, затвердженійвустановленомупорядку, таконтракту.

6.6ПривідвантаженніпрофілівурайониКрайньоїПівночітаважкодоступнірайонипакування
повинновиконуватисявідповіднодоГОСТ15846.

7   ПРАВИЛАТРАНСПОРТУВАННЯТАЗБЕРІГАННЯ

7.1   Профільованілистиперевозятьтранспортомусіхвидіввідповіднодоправилперевезення
таумовнавантаженняікріпленнявантажів, щодіютьнатранспортіданоговиду.

7.2   Пакетипритранспортуваннітазберіганніповиннібутиукладенінадерев'янічизіншогома­-
теріалупідкладкиоднаковоїтовщининеменше50 мм, завширшкинеменше150 ммтазавдовжки
більшегабаритногорозмірупакетанеменшеніжна100 мм, розміщенінерідшеніжчерез3 м.

7.3   Пакетипритранспортуванніповиннібутизакріпленітанадійнооберігатисявідпереміщення.

7.4Притранспортуваннітазберіганніпакетиповиннібутирозміщеніводинярус.

7.5   Допускаєтьсярозміщенняпакетів, якітранспортуютьсятазберігаються, удватабільше
ярусизаумови, щомасана1 мусіхпрофілів, розташованихнаднижнімпрофілем, неповиннапере-­
вищувати3000 кг/м2.

7.6   Умовитранспортуванняпрофільованихлистівпривпливікліматичнихфакторівповинні
відповідатиумовам7, зберігання- умовам3 згіднозГОСТ15150.

6


ДСТУБВ.2.6-9:2008

8   МЕТОДИКОНТРОЛЮВАННЯ

8.1   Марка, властивості, товщинапрокату, атакожякістьлакофарбовогопокриттявихідноїзаго­-
товкиповиннібутизасвідченідокументомпроякістьпідприємства-виробниказаготовки.

8.2   Якістьповерхніметалевоготалакофарбовогопокриттяпрофільованихлистіввизначають
візуально.

 

8.3   РозмірипрофільованихлистівконтролюютьрулеткоюзгіднозДСТУ4179, металевою
лінійкоюзгіднозДСТУГОСТ427, штангенрейсмусомзгіднозГОСТ164. Ширинутависотулистів
вимірюютьнавідстаніумежахвід40 ммдо500 мм, довжину- задвомасторонами.

8.4   Серпоподібність  по  ребру  гофра  та  хвилястість  профільованихлистів  перевіряють
вивірноюлінійкоюдовжиною1 мзгіднозГОСТ8026 танаборомщупівзгіднозТУ2.034-225.

8.5   Загальнусерпоподібністьвизначаютьзадопомогоюструни, щозакріпленанаплоскій
горизонтальнійповерхні, талінійкизгіднозДСТУГОСТ427.

8.6   КосинурізівпрофільованихлистіввимірюютьлінійкоюзгіднозДСТУГОСТ427 такосин­-
цемзгіднозГОСТ3749, щовстановленийпокрайньомугофрупрофілю.

8.7   Зарезультатвимірюваннярозмірівзгідноз8.3-8.5 приймаютьсереднєзначення, якеотри­-
манопритрьохзамірахводномуперерізіабопооднійлінії, прицьомурезультатикожноговимірю­-
ванняповиннізнаходитисяумежахнормованихдопусків.

8.8   Дляконтролюповздовжніхстиківпрофільованихлистівкожноготипувідповіднодовимог
4.3.3 періодично, нерідшеодногоразунаквартал, проводитьсяконтрольнескладання.

8.9   Збиранняповиннездійснюватисявільно, бездодатковихмеханічнихвпливів, прицьому
крайнівузькіполицінакладаютьвнапускнабільшширокікрайніполиці.

8.10   Розміритаформупрофільованихлистівдопускаєтьсяконтролюватиіншимизасобами
вимірювання, затвердженимивустановленомупорядку, якізабезпечуютьнеобхіднуточність
вимірювання.

9   ПРАВИЛАПРИЙМАННЯ

9.1  Прийманняпрофільованихлистіввиконуютьпартіями.

Партієювважаютьлистиодноготипорозміру, щовиготовленііззаготовокоднієїпартії. Допус­каєтьсяформуванняпартійзлистів, щовиготовленііззаготовокрізнихпартійодногопідприємства-виробника.

9.2   Масапартіїнеповиннаперевищувати75 т. Партіяповиннаскладатисязпакетів. Масапа­-
кетанеповиннаперевищувати10 т.

9.3   Дляконтролюпоказниківякостінавідповідністьвимогам4.2.3 та4.3 відбираютьпоодному
верхньомулистузкожногопакетаоднієїпартіїпрофільованихлистів.

Допускаєтьсядляконтролювідбиратипоодномулистузпершоготаостанньогопакетіводнієї партії, якщовстановленіпоказникиякостізабезпечуютьсятехнологієювиробництва.

9.4   Партіювважаютьприйнятою, якщопоказникиякостівідповідаютьвимогамданогостандарту.

9.5   Приодержаннінезадовільнихрезультатівконтролюхочабзаоднимізпоказниківякості,
занимпроводятьповторнийконтрольнаподвоєнійкількостіпрофільованихлистів, щовідібрані
відтієїжпартії.

9.6   Якщоприповторнійперевірцівиявитьсяхочабодинлист, щонезадовольняєвимоги
даногостандарту, товсяпартіяприймаєтьсяпоштучно.

9.7   Кожнапартіяпродукції, щовідвантажується, повиннасупроводжуватисядокументом, який
містить:

 

-    найменуваннячитоварнийзнакпідприємства-виробника;

-    найменуванняспоживача;

-    номерзамовлення;

-    номерпартії;

-    умовнупознакупрофільованоголиста;

7


ДСТУБВ.2.6-9:2008

-   даніпрокількістьтаномерипакетівізвказівкоютеоретичноїмасикожногопакета;

-   даніпрозагальнутеоретичнумасупрофільованихлистівупартії;

-   штамптехнічногоконтролюпідприємства-виробника.

10 ОЦІНЮВАННЯВІДПОВІДНОСТІ

10.1    Виготовленіпрофільованілистизанадійністютабезвідмовністювпроцесімонтажута
експлуатаціїповиннівідповідативимогамдіючихДБН, проектноїдокументаціїтаТехнічногорегла-­
ментубудівельнихвиробів, будівельіспоруд(далі-ТРв) [1].

10.2    Сертифікаціяздійснюєтьсявідповіднодоположень, запровадженихТРв, ДСТУБА.1.2-1
[3] ірозділом11 цьогостандарту. Процедуриоцінюваннявідповідностівизначаєорганоцінки
(далі- УОО) напідставі14, 18-20 ТРвізурахуваннямвимог[2].

10.3    ПідтвердженнявідповідностіпрофільованихлистіввимогамТРв[1] здійснюєтьсявироб­-
никомшляхомсертифікації, якузгіднозцимстандартомповиненпроводитиуповноваженийорган
оцінки(далі- УОО) запроцедурамимодуляВ(відповідністьтипу) вкомбінаціїзмодулемF(пе­-
ревіркапродукції).

10.4    ВиробникподаєдоУООзавласнимвиборомзаявкунаперевіркупродукції, якаповинна
містити:

 

-   назвуіадресувиробника, ауразіподаннязаявкиуповноваженоюособою- їїназвуіадресу,
атакождокументпронаданняповноважень;

-   письмовепідтвердження, щотаказаявканебулаподанадоіншогоУОО;

-   технічнудокументаціюзгідноз10.5.

10.5  Технічнадокументаціяповиннаохоплювативсістадіїпроектування  і  виготовлення
профільованихлистівімістити:

-   загальнийописконструкції;

-   робочікреслення, зісхемами, елементамитадеталямипрофілів;

-   деклараціювідповідності;

-   офіційневиданняцьогостандарту;

-   сертифікатинавихідніматеріали;

 

-    внутрішнірегламентитехнологічнихпроцесіваботехнологічнікарти;

-    матеріалиперевіркипрофілівСТК.

10.6УООпроводитьаналізтехнічноїдокументаціїтадослідженняіперевіркузразківзавипад­-
ковоювибіркоюізпартіїпрофілівпевнихпрогонівтазарезультатамиперевіркиприймаєрішення
щодовідповідностіїхвимогам:

-    проектноїдокументації;

-    стандарту;

-    технічногорегламенту.

10.7  УразіотриманняпозитивнихрезультатівперевіркивідповідностівимогамТРв[1] УОО
видаєзаявникусертифікатвідповідностізаправиламисистемисертифікаціїнатермін, узгоджений
звиробником.

Усертифікатізазначаються:

-    назвавиробника, йогоадреса;

-    висновкищодовідповідностіпродукціївимогамстандарту;

-    умовидіїсертифіката.

10.8Виробникповиненвживатизаходидляпостійногозабезпеченнявпроцесівиробництва
відповідностівиробівтипу, описаномувсертифікатіівимогамТРв[1], атакожінформуватиУОО
просуттєвізміниабовконструкції, абовтехнологічномупроцесівиготовленняпрофільованих
листів.

8


 


ДСТУБВ.2.6-9:2008

ДОДАТОКГ

(довідковий)

БІБЛІОГРАФІЯ

[1] Технічнийрегламентбудівельнихвиробів, будівельіспоруд/ПостановаКабінетуМіністрів Українивід20.12.2006 р. №1764.

[2] ПрозатвердженняТехнічногорегламентумодулівоцінкивідповідностітавимогщодомар-куаннянаціональнимзнакомвідповідності, якізастосовуютьсявтехнічнихрегламентахзпідтвер­дженнявідповідності/ ПостановаКабінетуМіністрівУкраїнивід7 жовтня2003 р. №1585.

[3] ДСТУБА.1.2-1:2007 Системаліцензуваннятасертифікаціїубудівництві. Оцінювання відповідностіубудівництвізгіднозтехнічнимрегламентомбудівельнихвиробів, будівельіспоруд. Основніположення.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21


ДСТУБВ.2.6-9:2008

КодУКНД91.080.10

Ключовіслова: антикорозійнийзахист, відправніелементи, геометричніхарактеристики, лис­товийпрокат, підтвердженнявідповідності, сертифікація, сталевіхолодногнутілистовіпрофілі, стандарт, схеми.

22


Підпишіться на новини будівництва:

 

 

Вибір редакції: