ЛКМ Утепление Окна и двери Технологии Техника | Рынок Аналитика Новости компанийЗМІНА № 1 ДСТУ Б В.2.6-11-97 "Двері металеві протиударні вхідні в квартири. Загальні технічні умови

Оцените
(0 голосов)

ЗМІНА № 1 ДСТУ Б В.2.6-11-97 "Двері металеві протиударні вхідні в квартири. Загальні технічні умови",затверджена наказом Держбуду України від 11 квітня 2002 року  № 70 і введена в дію з1 липня 2002 року.

 

 

ТЕКСТ ЗМІНИ

 

Розділ 2  доповнити такими стандартами:

 

"ДСТУ 2651-94(ГОСТ380-94)

 

Стальвуглецева звичайної якості. Марки

 

ДСТУ 2834-94(ГОСТ16523-97)

 

Прокат тонколистовий з вуглецевої сталі якісної та звичайної якості загального призначення. Технічі ви­моги

 

ДСТУ 3058-95(ГОСТ7566-94)

 

Металопродукція. Приймання, маркування, пакування, транспортування та зберігання

 

ДСТУ Б В. 1.1-4-98

 

Будівельні конструкції. Методи випробувань на вогне­стійкість. Загальні вимоги

 

ДСТУ Б В.2.6-17-2000

(ГОСТ26602.1-99)

 

Блоки віконні та дверні. Методи визначення опору теплопередачі

 

ДСТУ Б В.2.6-18-2000

(ГОСТ26602.2-99)

 

Блоки віконні та дверні. Методи визначення повітро-   та водопроникності

 

ДСТУ Б В.2.6-19-2000

(ГОСТ26602.3-99)

 

Блоки віконні та дверні. Метод визначення звукоізо­ляції".

 

 

 

З розділу 2вилучити такі стандарти:

 

ГОСТ 380-88*

Стальуглеродистая обыкновенного качества.Марки

ГОСТ 16523-89*

Прокаттонколистовой из углеродистой стали каче­ственной и обыкновенного качества общего назначе­ния. Технические условия"


Пункт3.1доповнити абзацомтакогозмісту:

-замежею вогнестійкості .

Пункт 3.1.3вилучити.

Пункт 4.3викласти в новій редакції:                  

 

 
 

"4.3 Умовне позначення дверей приймають відповідно до схеми:

 

Прикладумовного позначення дверей першої категорії міцності для отвору заввишки 21 дм і завширшки 10 дм, лівої, з межею вогнестійкості 0,5год:

Д1 21-10Л0,5 ДСТУ Б В.2.6-11-97".


Пункт5.2.2 викласти в новій редакції:

"Опір теплопередачіRoдверей при їх встановленні ззовні будинку не повинен бути менше 0,49 м2 К/Вт (СНіП ІІ-3)".

Підрозділ5.2 доповнити пунктом 5.2.26 такого змісту:

"5.2.26 Для будинків, залежно від їх ступенів вогнестійкості, двері металеві протиударні вхідні в квартири повинні виготовлятись двох типів:

- з межею вогнестійкості 0,5год;

- з межею вогнестійкості 0,25год".

Пункт 5.5.1розпочати першим і другим абзацами такого змісту:

"5.5.1 Маркування згідно з ДСТУ 3058 наносять безпосередньо на виріб і на метале­вий, пластмасовий, дерев'яний ярлик або етикетку, прикріплену до дверей.

Маркування, яке наноситься безпосередньо на двері, повинно містити: товарний знак виготовлювача чи його найменування, рік виготовлення, межу вогнестійкості. Нанесення маркування виконується ударним способом - клеймуванням (ручним чи машинним) на верхній торець дверної коробки в двох місцях".

Пункт7.1 доповнити абзацом такого змісту:

"Періодичність   та   методи   механічних   випробувань   визначаються   за ДСТУБВ.2.6-12".

Пункт7.5 викласти в новій редакції:

"7.5 Контроль дверей на відповідність вимогам 5.2.26 повинен проводитись при постановці дверей на виробництво та при зміні конструкції дверей і матеріалів, що використовуються для їх виробництва".

Пункт 8.3викласти в новій редакції:

"8.3 Випробування з визначення межі вогнестійкості (5.2.26) проводяться відповідно до вимог ДСТУ БB.I. 1-4".

Пункт 8.4доповнити другим реченням такого змісту:

"Допускається використовувати методи визначення опору теплопередачі конструкції дверей за ДСТУ Б В.2.6-17".

Пункт 8.5 доповнити другим реченням такого змісту:

"Допускається використовувати методи визначення повітропроникності конструкції дверей за ДСТУ Б В.2.6-18".

Пункт 8.15викласти в новій редакції:

"8.15 Випробування на звукоізоляцію конструкції дверей (5.2.4) проводяться за          ДСТУ Б В.2.6-19".

 


ТЕКСТИЗМЕНЕНИЯ

Раздел2дополнить следующими стандартами:

"ДСТУ2651-94(ГОСТ380-94)

 

Сталь углеродистая обыкновенного качест­ва. Марки

 

ДСТУ2834-94(ГОСТ16523-97)

 

Прокат тонколистовой из углеродистой стали качественной и обыкновенного качества об­щего назначения. Технические условия

 

ДСТУ3058-95(ГОСТ7566-94)

 

Металлопродукция. Приёмка, маркировка, упаковка, транспортирование и хранение

 

ДСТУ Б В.1.1-4-98

 

Строительные конструкции. Методы испы­таний на огнестойкость. Общие требования

 

ДСТУ Б В.2.6-17-2000

(ГОСТ26602.1-99)

 

Блоки оконные и дверные. Методы определе­ния сопротивления теплопередаче

 

ДСТУ Б В.2.6-18-2000

(ГОСТ26602.2-99)

 

Блоки оконные и дверные. Методы определе­ния воздухо- и водопроницаемости

 

ДСТУ БВ.2.6-19-2000

(ГОСТ26602.3-99)

 

Блоки оконные и дверные. Метод определе­ния звукоизоляции".

 

 

Из раздела2исключить следующие стандарты:

 

“ГОСТ 380-88*

Сталь углеродистая обыкновенного качества. Марки

ГОСТ 16523-89*

Прокат тонколистовой из углеродистой стали качественной и обыкновенного качества об­щего назначения. Технические условия".


Пункт3.1дополнить абзацем следующего содержания:

"-по пределу огнестойкости".

Пункт3.1.3исключить.

Пункт4.3изложить в новой редакции:

 

 
 

"4.3Условное обозначение дверей принимают в соответствии со схемой:

 

Примерусловного обозначения двери первой категории прочности для проёма высотой21дм и шириной10дм, левой, с пределом огнестойкости0,5часа:

Д121-10Л0,5ДСТУ Б В.2.6-11-97".

 


Пункт 5.2.2изложить в новой редакции:

"Сопротивление теплопередаче Roдверей при их установке снаружи здания должно быть не менее0.49м2 К/Вт (СНиП11-3)".

Подраздел5.2дополнить пунктом5.2.26следующего содержания:

"5.2.26Для зданий, в зависимости от их степеней огнестойкости, двери металлические противоударные входные в квартиры должны изготовляться двух типов:

-с пределом огнестойкости0,5часа;

-с пределом огнестойкости0,25часа".

Пункт5.5.1начать первым и вторым абзацами следующего содержания:

''5.5.1Маркировку согласно ДСТУ3058наносят непосредственно на изделие и на металлический, пластмассовый, деревянный ярлык либо этикетку, прикреплённую к двери.

Маркировка, наносимая непосредственно на дверь, должна содержать: товарный знак изготовителя или его наименование, год изготовления, предел огнестойкости. Нанесение маркировки выполняется ударным способом - клеймением (ручным или машинным) на верхний торец дверной коробки в двух местах".

Пункт7.1дополнить абзацем следующего содержания:

''Периодичность   и   методы   механических   испытаний определяются по           ДСТУ Б В.2.6-12".

Пункт7.5изложить в новой редакции:

''7.5Контроль дверей на соответствие требованиям5.2.26должен проводиться при постановке дверей на производство и при изменении конструкции дверей и материалов, используемых для их производства".

Пункт8.3изложить в новой редакции:

"8.3Испытания по определению предела огнестойкости(5.2.26)проводятся в соот­ветствии с требованиями ДСТУ Б B.1.1-4".

Пункт8.4дополнить вторым предложением следующего содержания:

"Допускается использовать методы определения сопротивления теплопередаче конструкции дверей по ДСТУ Б В2.6-17".

Пункт8.5дополнить вторым предложением следующего содержания:

"Допускается использовать методы определения воздухопроницаемости конструкции дверей по ДСТУ Б В2.6-18".

Пункт8.15изложить в новой редакции:

''8.15Испытания на звукоизоляцию конструкции дверей(5.2.4)проводятся по         ДСТУ Б В.2.6-19".

 

 

БіС 2, 2002


Подпишитесь на новости строительства:

 

 

Выбор редакции: