ЛФМ Утеплення Вікна та двері Технології Техніка | Ринок Аналітика Новини компанійДБН В.3.2-1-2004. Зміна N 1. Реставраційні, консерваціині та ремонтні роботи на пам'ятках культурної спадщини

Оцініть матеріал!
(0 голосів)

ДБН В.3.2-1-2004. Зміна N 1. Реставраційні, консерваціині та ремонтні роботи на пам'ятках культурної спадщини

ТЕКСТ ЗМІНИ

Преамбула. Абзац другий викласти в новій редакції:

"Дані Норми поширюються на всі види та стадії робіт із реставрації, консервації, реабілітації, ремонту, музеєфікації та пристосування на пам'ятках містобудування та архітектури, історії, археології, науки і техніки та монументального мистецтва1 за винятком художньо-реставраційних робіт."

Пункт 1.1Слова "історичної достовірності (автентичності пам'ятки)" замінити словами: "історичної достовірності та культурної цінності (автентичності пам'ятки) шляхом підтримання об'єкта культурної спадщини в задовільному стані".

Пункт 1.3 Слова "до старовинної субстанції та автентичних документів і передбачати збереження і розкриття естетичних та історичних цінностей пам'ятки" замінити словами: "до історичної субстанції та автентичних елементів і характерних рис пам'ятки, а також передбачати розкриття і збереження її культурної та історичної цінності".

Пункт 1.5 Другий абзац викласти в такій редакції:

"Навколо пам'ятки (об'єкта, споруди, комплексу)" згідно з законодавством визначається охоронна зона, де забороняється нове будівництво, знесення та перетворення (об'єм, акценти, кольори), які могли б змінити сприйняття пам'ятки".

Пункт 1.8 Перший абзац. Після слів "традиційні для пам'ятки" додати слово: "техніки".

Пункт 1.8 Перший абзац. Слова: "за чинною нормативною документацією" замінити словами: "відповідно до вимог нормативних документів".

Пункт 1.8 Другий абзац викласти в такій редакції:

"Якщо застосування традиційних технік, технологій і матеріалів неможливе або не дає бажа­ного результату, консервацію або реставрацію пам'ятки можна здійснювати за допомогою сучасних технологій та методів збереження, ефективність яких доведена науковими даними і гарантована практичним досвідом і не завдає шкоди автентичності пам'ятки."

Пункт 1.9 Після слова "зберігати" додати слова: "ті різночасові і різностильові елементи (наша­рування), які відображають".

Пункт 1.10 Другий абзац - вилучити.

Пункт 1.14 Слова: "Експлуатацію споруди" замінити словами: "Експлуатацію будівлі чи споруди".

Пункт 1.14Другий абзац. Слово: "споруди" - вилучити.

Пункт 1.15 Абзац другий доповнити фразами:

"Аварійним вважається стан, що загрожує фізичній збереженості пам'ятки, її конструкцій чи окремих її частин, за якого виникає загроза обрушень, активно проходять процеси руйнування, тріщиноутворення, втрата несучої здатності, наявні випадання та нестійкість елементів пам'ятки, глибока і значна за площею деструкція будівельних та оздоблювальних матеріалів. Ознаками аварійного стану пам'ятки є також затоплення чи постійне інтенсивне замокання елементів, суцільне протікання даху та конструкцій, інтенсивне підсмоктування вологи з землі, яке не дає можливості просихання елементам конструкцій, інтенсивне враження домовим грибком чи жуками-деревоточцями, значні за площею та глибиною вивали тиньку та його рухомі здуття тощо."

Пункт 1.16 Абзац другий викласти в новій редакції:

"Порядок та послідовність робіт визначаються технологічною схемою і розділом проектної документації - основні положення організації робіт (ОПОР) та детально проробляються в проекті виконання робіт (ПВР)."

Пункт 1.18 Слово: "пам'ятки" замінити словом: "об'єкта".

Пункт 1.19 додати

"Всі реставраційні рішення та заходи повинні бути науково обґрунтованими, базуватись на достовірних і об'єктивних даних, без гіпотез чи припущень."

Пункт 2.1 викласти в новій редакції:

"Розроблення науково-проектної документації на проведення реставраційних, консерваційних, ремонтних робіт на пам'ятці та робіт із відновлення, пристосування, музеєфікації здійснюється згідно з цими Нормами та нормативними документами, які регламентують склад та порядок розроблення зазначеної науково-проектної документації (ДБН А.2.2-6), а також нормативними документами для будівництва (ДБН А.2.2-3) в тій частині, яка не суперечить нормативним доку­ментам на проведення науково-реставраційних робіт."

Пункт 2.2 викласти в новій редакції:

"Науково-проектна документація на реставрацію об'єктів культурної спадщини включає такі розділи:

-   попередні роботи;

-   комплексні наукові дослідження;

-   ескізний проект реставрації;

-   робоча документація;

-   науково-технічний супровід (за необхідності);

-   науково-реставраційний звіт."

Пункт 2.3 Слова: "та стадійність проектування" - вилучити.

Пункт 2.3 Слова: "реставраційних, консерваційних та ремонтних робіт" замінити словами: "робіт з реставрації, консервації, реабілітації, рзеомдочнитйу, музеєфікації, та пристосування".

Пункт 2.4 Слова:" першочергових протиаварійних і консерваційних та робіт" замінити сло­вами: "протиаварійних робіт".

Пункт 2.4 доповнити абзацом: Склад і зміст попередніх робіт на пам'ятці визначаються ДБН А.2.2-6.

Пункт 2.6 Слова: "Обґрунтування науково-проектних рішень" замінити словами: "Ескізний проект".

Пункт 2.7 викласти в новій редакції:

"Склад і зміст "ескізного проекту" та "робочої документації" визначаються відповідно до вимог розділу 2 ДБН А.2.2-6."

Пункт 2.9 Викласти в новій редакції:

"Після завершення ремонтно-реставраційних робіт на пам'ятці або якогось їх етапу, визначеного науково-проектною документацією, науковим керівником за участю спеціалістів, що здійснюють авторський нагляд за проведенням робіт та науково-технічний супровід, складається "Науково-реставраційний звіт" відповідно до вимог ДБН А.2.2-6."

Пункт 2.10 Викласти в новій редакції:

"Оформлення проектної документації здійснюється відповідно до вимог розділу 4 ДБН А.2.2-6."

Пункт 2.14 Слова: "точках споруди" замінити словами: "точках будівлі або споруди".

Пункт 2.15 Другий абзац. Слово: "мурувань" - виключити.

Пункт 2.15 Четвертий абзац. Слово: "відтворення" замінити словом: "пристосування".

Пункт 3.1 доповнити підпунктом:

"3.1.6. Оформлення історичної довідки та її склад оформляється відповідно до вимог розділу 2.4.3 ДБН А.2.2-6."

Пункт 3.2.1 Перед словом "збереження" додати слова: "археологічні дослідження та макси­мальне".

Пункт 3.2.2 Слова: "під час проектних і натурних досліджень та при здійсненні будівельно-реставраційних робіт" замінити словами: "під час науково-проектних і будівельно-реставраційних робіт".

Пункт 3.2.2 Слово: "відновлення" замінити словом: "відтворення".

Пункт 3.2.2 Слова: "її архітектурного вигляду на певних історичних етапах" - вилучити.

Пункт 3.2.6викласти в новій редакції:

"Архітектурно-археологічні дослідження повинні відповідати сучасним методикам проведення польових досліджень, чинним нормативним документам у даній сфері."

Пункт 3.2.7 Слова: "повністю зруйнованих пам'яток" замінити словами: "повністю зруйнованих споруд (об'єктів)".

Пункт 3.2.7 Слова: "Розриті залишки споруд" замінити словами: "Розкриті залишки будівлі чи споруди".

Пункт 3.2.8 вилучити.

Пункт 3.2.9 викласти в такій редакції:

"Консервація об'єкта культурної спадщини та упорядкування території повинні включатися до кошторису досліджень."

Пункт 3.2.11 викласти в новій редакції:

"Виконавець археологічних розвідок і розкопок зобов'язаний забезпечити відповідно до зако­нодавства:

-   збереженість виявлених об'єктів культурної спадщини та передачу рухомих предметів, що мають культурну цінність, визначеній у дозволі установі;

-   ведення наукової документації, передачу її архівному підрозділу державної наукової установи у порядку, визначеному законодавством;

-   належну консервацію об'єкта культурної спадщини;

-   упорядкування території після завершення робіт."

Пункт 3.2.12 Перший абзац викласти в новій редакції:

"Для ведення архітектурно-археологічних досліджень нерухомого об'єкта культурної спадщини, за необхідності, визначаються особливі умови ведення археологічних робіт:"

Пункт 3.2.13 вилучити.

Пункт 3.2.14 вилучити.

Пункт 3.2.15вилучити.

Пункт 3.2.16 викласти в новій редакції:

"Дослідники, які виконували архітектурно-археологічні дослідження на пам'ятці, у тримісячний термін після завершення робіт відповідно до законодавства повинні здати екземпляр повного звіту про проведені роботи з матеріалами їх фіксації замовнику."

Пункт 3.2.17 викласти в новій редакції:

"Під час археологічних досліджень архітектурних пам'яток відповідальний фахівець-археолог координує програму досліджень із головним технологом-реставратором або архітектором проекту."

Пункт 3.2.18 Слова: "польові роботи; камеральні роботи" замінити словами: "археологічні дослідження (польові, камеральні роботи);"

Слова:" археологічного звіту" замінити словами: "наукового звіту про проведені дослідження".

Пункт 3.2.20 Слова: "Археологічні розкопи" замінити словами: "Архітектурно-археологічні дослідження".

Пункт 3.2.23 Слова:" наукового співробітника" замінити словом: "археолога". Пункт 3.2.28 Слово:" розривань" замінити словом: "розкриття".

Пункт 3.2.33 Абзац з першого по четвертий викласти в такій редакції:

"Екземпляр повного наукового звіту про археологічні дослідження дослідник подає до Польового комітету ІА НАМ відповідно до законодавства.

Повний науковий звіт повинен містити: текстову частину, альбом ілюстрацій та польову документацію.

Текстова частина звіту повинна містити:

- вихідну документацію".

Пункт 3.2.35 Абзац третій. Слова: "наукові креслення" замінити словами: "польові крес­лення".

Пункт 3.2.35 Абзац четвертий. Після слів: "польових фотографій" додати слова: "(або зобра­ження на цифрових носіях)".

Пункт 3.2.35 Доповнити абзац:

"- списки речового матеріалу, не взятого до колекційного опису."

Пункт 3.2.36 вилучити.

Пункт 3.2.37 вилучити.

Пункт 3.2.39 Слова: "фондів ІА НАН України або державної музейної установи. Вони докумен­туються актом їх передачі. У звіті обов'язково зазначається місце зберігання колекції" замінити словами: "державної установи, визначеної у дозволі для занесення до державної частини Музейного фонду України. Вони документуються актом їх передачі, який обов'язково додається до наукового звіту про проведені дослідження".

Пункт 3.2.40 вилучити.

Пункт 3.2.43 Третій абзац. Слово: "козирками" замінити словами "навісами чи дашками".

Пункт 3.2.47 додати: "Невеликі за обсягом земляні роботи (площею не більше 2x2 м- шурфи, зондажі тощо), пов'язані з безпосереднім виконанням протиаварійних (невідкладних консерва-ційних) робіт на пам'ятці, допускається здійснювати під наглядом археологів та за погодженням пам'яткоохоронних органів згідно з законодавством без попередньо одержаного "Відкритого листа" на пам'ятку. При цьому фіксація результатів досліджень та звіт про проведені роботи повинні бути виконані згідно з існуючими нормами.

За одержаними результатами робіт може бути прийняте рішення про необхідність проведення повномасштабних археологічних чи комплексних науково-реставраційних досліджень."

Пункт 3.3.1 Слова "виявлення втрачених частин і елементів" замінити словами: "виявлення втрачених та пошкоджених частин і елементів, визначення первісної планувальної структури та технічного стану пам'ятки."

Пункт 3.3.2 викласти в такій редакції:

"Архітектурні дослідження розпочинаються з процесу обмірної фіксації (обміру) пам'ятки і тривають впродовж усього реставраційного циклу, що супроводжується розкриттям шурфів та зондажів на пам'ятці, а також дослідженнями суміжного культурного шару."

Пункт 3.3.3 викласти в такій редакції:'

"Після камерального опрацювання обмірної фіксації пам'ятки розробляється програма її дос­ліджень. Для цього складається план досліджень, у тому числі план-схема, на яку наносяться всі місця, що потребують вивчення, та відповідна інформація, отримана під час проведення робіт."

Пункт 3.3.4 викласти в такій редакції: "3.3.4 Архітектурні дослідження об'єкта:

а) включають:

-   визначення характеру стиків мурування окремих частин об'єкта (з відповідним картографуванням на плані-схемі досліджень) з наступним визначенням домурованих у різні часи фрагментів;

-   виготовлення (розроблення) картограм типів мурування (для фасадів та інтер'єрів);

-   виконання зондажів із метою розкриття і виявлення історичних фрагментів та окремих характерних деталей об'єкта. Цей процес супроводжується детальним описом у журналі кожного зондажу в процесі розкриття шарів, а також обміром відкритих елементів та обов'язковою фотофіксацією етапів розкриття. Місця встановлення зондажів наносяться на план-схему досліджень. Роботи при постановці зондажів виконуються так, щоб не завдати об'єкту пошкоджень, -знімається лише необхідна для досліджень частина нашарувань, цінні автентичні елементи при цьому зберігаються;

-        дослідження типів мурування, дерев'яних та інших конструкцій; фіксація розмірів цегли " (цегли-плінфи), каменю, дерев'яних та металевих елементів; розмірів та характеру швів, видів з'єднань тощо;

-   відбір зразків будівельних матеріалів із нанесенням маркованих спеціальними номерами місць відбору на плані-схемі досліджень;

-   виготовлення (розроблення) картограм із фіксацією втрат, характеру руйнувань, деформацій і деструкції пам'ятки (плани, фасади, розгортки інтер'єрів та їх елементів);

Роботи з відбору проб та облаштування зондажів виконуються комісією (робочою групою), до складу якої повинні входити фахівці-реставратори - архітектори, технологи, інженери, археологи тощо;

б)      супроводжуються документами:

-   кресленнями плану-схеми досліджень із позначенням характеру стиків мурування, місць постановки зондажів та відбору зразків будівельних розчинів (М1:50);

-   картограмою з позначенням хронологічного розшарування об'єкта (М1:50);

-        картограмою розгорток стін із позначенням різних типів мурування і будівельних розчинів (М 1:50);

-обмірами зондажів (М1:10), занесеними в журнал зондажів, та фотофіксацією;

-        таблицею типів будівельних та штукатурних розчинів (за візуальними характеристиками їх макроструктури та мікроскопічним хіміко-петрографічним аналізом);

-таблицею типів цегли, будівельної кераміки, дерев'яних конструкцій тощо;

-        картограмою стану пам'ятки (плани, фасади, розгортки інтер'єрів) та її елементів із фіксацією характеру руйнувань, деформацій і деструкції.

За необхідності креслення різних картограм можуть бути суміщені."

Пункт 3.3.5 другий абзац. Слова "(архітектурний обмір)" замінити словами: "(архітектурний або архітектурно-археологічний обмір)".

Пункт 3.3.6 викласти в такій редакції:

"У залежності від точності вимірів та деталізації елементів обміри об'єкта культурної спадщини можуть бути:

-схематичними;

-   архітектурними;

-   архітектурно-археологічними.

Обміри можуть виконуватися поетапно та здійснюватись різними методами, в тому числі вручну за допомогою мірних приладів та геодезичних інструментів, лазерного сканування, фото­грамметричним методом тощо і бути комбінованими."

Пункт 3.3.8 Слово "ремонт" замінити словами: "консервацію елементів".

Пункт 3.3.9 викласти в новій редакції:

"Архітектурно-археологічний обмір - це детальний і точний специфічний вид дослідницької фіксації пам'ятки, який виконується з метою розроблення проекту її реставрації (консервації, пристосування). Цей вид обміру потрібно застосовувати при фіксації об'єктів до XVIIIст. включно і для складних за абрисом та архітектурними формами пізніших за часом будівництва споруд. Цей вид обміру є невід'ємною частиною досліджень. Він виконується з обноскою, в фіксованому рівні, з застосуванням методу тріангуляції і є найдосконалішим видом професійної фіксації пам'ятки архі­тектури, оскільки дає можливість зафіксувати всі відхилення від ідеальної геометричної схеми незалежно від причин цих відхилень."

Пункт 3.3.10 Абзац другий. Слова: "раніше примикаючих конструкцій," замінити словами: "первинних примикань конструкцій".

Пункт 3.3.10 Абзац третій викласти в такій редакції:

"Обміри архітектурних деталей, що мають профілювання або складний різьблений декор та інскрипції, слід проводити методом знімання шаблонів. Якщо цього вимагають обставини, повний архітектурно-археологічний обмір може бути виконаний за допомогою встановлених на об'єкті риштувань. У разі, якщо архітектурно-археологічний обмір потрібно виконувати одночасно з дослідженням об'єкта, в ньому фіксуються основні результати досліджень."

Пункт 3.3.11 Слово "перекроїв" замінити словом: "перерізів".

Пункт 3.3.12 викласти в новій редакції:

"Фотограмметричний обмір, обмір за допомогою геодезичних приладів, лазерного сканування, комбінований - це обміри, які базуються на дистанційній фіксації об'єкта інструментальним спо­собом. Такий обмір виконується за умови, коли проведення архітектурно-археологічних обмірів споруди або її окремих частин зробити неможливо через важкодоступність об'єкта та складність влаштування риштувань для проведення обмірів вручну. Інструментальні обміри потрібно доку­ментувати кресленнями згідно з вимогами до архітектурно-археологічного обміру."

Пункт 3.3.13 Абзац третій викласти в такій редакції:

"- науковий звіт із відповідними кресленнями, картограмами та фотофіксацією за розділами;"

Пункт 3.3.13 доповнити абзацом:

"- креслення обмірної фіксації технічного стану з описами."

Пункт 4.2 вилучити.

Пункт 4.3викласти в новій редакції:

"Для проведення комплексу науково-реставраційних робіт на пам'ятці розробляється рестав­раційне завдання відповідно до вимог ДБН А.2.2-6."

Пункт 4.5 викласти в новій редакції:

" Для якісного виконання всіх видів робіт на пам'ятках, дотримання проектних рішень та технології, забезпечення науково-методичного керівництва розробники проектної документації здійснюють авторський нагляд та/чи науково-технічний супровід за веденням ремонтно-рестав­раційних робіт та станом пам'ятки відповідно до ДБН А.2.2-6.

Ведення авторського нагляду чи науково-технічного супроводу є обов'язковим і може здійсню­ватись за окремим договором."

Пункт 4.6 викласти в новій редакції:

"Організація робіт на об'єкті культурної спадщини здійснюється відповідно до вимог цих Норм та ДБН А.2.2-6, а також ДБН А.3.1-5 в тій частині, яка не суперечить нормативним документам на проведення науково-реставраційних робіт."

Пункт 4.7 вилучити.

Пункт 4.8 вилучити.

Пункт 4.9 доповнити абзацом першим такого змісту:

"Склад консерваційних робіт на пам'ятках визначається необхідністю фізичного збереження пам'ятки в існуючому вигляді, максимального збереження автентичності об'єкта його культурної та історичної цінності, мінімального втручання в історичну субстанцію."

Пункт 4.9 Абзац третій вилучити.

Пункт 4.10 викласти в новій редакції:

"Склад реставраційних робіт на пам'ятках визначається завданням фізичного збереження історичного вигляду пам'ятки, відновлення частково втрачених чи пошкоджених елементів, роз­криття характерних елементів та максимального збереження автентичності об'єкта, його куль­турної та історичної цінності, мінімального втручання в історичну субстанцію."

Пункт 4.11 викласти в новій редакції:

"Склад ремонтних робіт на пам'ятках визначається завданням фізичного збереження пам'ятки в існуючому вигляді, забезпеченням її функціонування та покращенням експлуатаційного стану без зміни її характерних властивостей, що є предметом охорони. Ремонтні роботи не повинні зачіпати історичної субстанції, конструктивних і декоративних елементів пам'ятки."

Пункт 4.12 вилучити.

Пункт 4.13 викласти в новій редакції:

"До ремонтно-реставраційних робіт належить сукупність технічних та виробничих заходів із консервації, реставрації, реабілітації, пристосування, музеєфікації та ремонту об'єктів культурної спадщини відповідно до затвердженої науково-проектної документації."

Пункт 4.15 Слова "проект організації робіт" замінити словами:"- основні положення організації робіт (ОПОР);"

Пункт 4.16 Після слова "пам'ятки" доповнити словами "або її частини".

Пункт 4.18 Слово "котрі" замінити словом "які".

Пункт 4.21 Слова "навколо споруд і в районі їх місцезнаходження" замінити словами: "навколо пам'яток і в районі їх можливого місцезнаходження".

Пункт 4.22 Слова "повинна встановлюватись ПВР" замінити словами: "повинна встановлю­ватись ОПОР і ПВР".

Пункт 4.23 Слова "Розробка ПОР і ПВР" замінити словами: "Розроблення ПВР".

Пункт 4.24 Слово "Поставку" замінити словом: "Постачання".

Пункт 4.24 Слово "узгодженим" замінити словом: "узгодженого".

Пункт 4.25 Слова "технологічною схемою" замінити словами: "технологічної схеми".

Пункт 4.26 Після слів "геодезичні знаки," доповнити прийменником: "а".

Пункт 4.27 Слова "відповідно до ПОР" замінити словами: "відповідно до ОПОР та ПВР".

Пункт 4.31 викласти в новій редакції:

"При проведенні робіт на пам'ятках при виявленні нових даних чи фактів, за необхідності, складаються нові акти стану окремих конструкцій, виробів, елементів, об'єктів монументального мистецтва тощо, які є основою для розроблення технології чи змін до технології виконання робіт."

Пункт 4.32 викласти в новій редакції:

"Виконання всіх видів ремонтно-реставраційних робіт згідно з законодавством супровод­жується технічним наглядом замовника та інспекційним наглядом відповідних органів охорони культурної спадщини за виконанням умов, передбачених цими Нормами і проектом реставрації даної пам'ятки."

Пункт 4.33 викласти в новій редакції:

"При виконанні особливо відповідальних робіт, що вимагають спеціального нагляду і керів­ництва з боку досвідчених вчених і спеціалістів, здійснюється науково-технічний супровід і постій­ний контроль за якістю робіт."

Пункт 4.35 викласти в новій редакції:

"Внесення змін чи доповнень до проектних рішень чи технології стосовно певних ділянок чи елементів пам'ятки приймається протокольним рішенням усіх учасників реставраційного процесу та заноситься в журнал авторського нагляду."

Пункт 4.36 викласти в такій редакції:

"Нагляд за виконанням робіт на пам'ятці фіксується актами обстеження, актами на приховані роботи (відповідно до ДБН А.3.1-5-96), записами у журналах авторського нагляду чи відповідних журналах ведення робіт у присутності представників організацій, що виконують роботи, та у присутності представників власника чи користувача пам'ятки."

Пункт 4.37 викласти в такій редакції:

"При порушенні умов чи технології виконання робіт відповідно до законодавства неякісне виконані роботи частково чи повністю можуть бути забракованіабо призупинено виконання подаль­ших робіт до усунення недоліків."

Пункт 4.41 викласти в такій редакції:

"Виконані роботи на пам'ятці приймаються комісією згідно з розділом 7 цих Норм на основі натурного обстеження об'єкта, аналізу актів на приховані роботи і записів у журналах авторського нагляду та виконання робіт, а також оцінки відповідності виконаних робіт реставраційному зав­данню та проектним рішенням, що фіксується в акті приймання робіт".

Пункт 7.1 викласти в такій редакції:

"Всі види робіт на пам'ятках після їх закінчення приймаються комісією з учасників реставра­ційного процесу відповідно до існуючих норм."

Пункт 7.2 викласти в такій редакції:

"Після закінчення всіх видів робіт на основі результатів роботи комісії і її позитивного висновку складається акт здавання-приймання виконаних робіт."

Пункт 7.26 Друге речення викласти в такій редакції:

"Поштукатурені поверхні повинні бути виконаними відповідно до технології, гладкими, без слідів затирочних інструментів, висолів тощо."

Додаток А Посилання: "РНиП 102-84 Временная инструкция о составе, порядке разработок, согласования и утверждения научно-проектной документации по памятникам истории и культуры" замінити на посилання: "ДБН А.2.2-6-2008 Склад, зміст, порядок розроблення, погодження і затвердження науково-проектної документації для реставрації об'єктів нерухомої культурної спад­щини".

Додаток А Посилання: "Положення про кваліфікаційний документ (відкритий лист) на право проведення наукового дослідження археологічної спадщини (протокол вченої ради ІА НАН України № 6 від 27.05.04)" вилучити.

Додаток А доповнити посиланнями нормативно-правових актів:

"НАПБ А.01.001-2004 Правила пожежної безпеки в Україні

НАПБ Б.02.014-2004 Положення про порядок погодження з органами державного пожежного нагляду проектних рішень, на які не встановлено норми та правила, обгрунтованих відхилень від обов'язкових вимог нормативних документів.

ДБН А.2.2-4-2003 Положення про авторський нагляд за будівництвом будинків і споруд

ДБН А.3.1-5-96 Організація будівельного виробництва

ДБН В.1.1-7-2002 Захист від пожежі. Пожежна безпека об'єктів будівництва

ДБН В.1.2-5:2007 Науково-технічний супровід будівельних об'єктів

ГОСТ 12.1.005-88 Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны

ДСП-201-97 Державні санітарні правила охорони атмосферного повітря населених місць (від забруднення хімічними і біологічними речовинами)

СанПиН 42-121-4130-86 Санитарные нормы допустимого содержания вредных веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования

СниП ІІ-12-77 Защита от шума

Наказ Мінкультури та Мінрегіонбуду України № 69/299 від 05.11.2007 Порядок відтворення визначних об'єктів архітектурно-містобудівної спадщини".

Додатки А та Б. Посилання з додатка Б: "Конвенція з охорони архітектурної спадщини Європи, Рада Європи, Гранада, 1985 p." перенести в розділ" Міжнародні документи, ратифіковані Україною" додатка А:

"Рада Європи, Гранада, 1985 p. Конвенція з охорони архітектурної спадщини Європи".

Додаток В. доповнити преамбулою:

"Нижче подано терміни, вжиті в цих Нормах, та визначення позначених ними понять".

Додаток В. Абзац другий викласти в такій редакції:

"об'єкт культурної спадщини - визначне місце, споруда (витвір), комплекс (ансамбль), їх частини, пов'язані з ними рухомі предмети, а також території чи водні об'єкти, інші природні, природно-антропогенні або створені людиною об'єкти незалежно від стану збереженості, що донесли до нашого часу цінність з антропологічного, археологічного, естетичного, етнологічного, історичного, архітектурного, мистецького, наукового чи художнього погляду і зберегли свою автентичність1;".

Додаток В. Абзац шостий викласти такій редакції:

"ремонт - тут: це сукупність обґрунтованих заходів на об'єктах культурної спадщини, що забезпечують їх функціонування, покращення технічного стану та фізичне збереження в існуючому вигляді і не зачіпають історичної субстанції, конструктивних і декоративних елементів цих об'єктів та не змінюють властивостей, які характеризують її, що є предметом охорони пам'ятки;"

Додаток В. Абзац сьомий вилучити.

Додаток В. Абзац восьмий викласти в новій редакції:

"автентичність - тут: це ознака (характеристика) пам'ятки, що полягає в достовірності її ідейних та матеріальних характеристик: творчого задуму, композиційної (архітектурно-планувальної) та просторової структури, проектних рішень, методів спорудження, застосованих вихідних матеріалів (субстанцій) та технологій, і дозволяє розглядати даний об'єкт як документ історії та твір архітектурного мистецтва і як оригінал; істотні модифікації і доповнення, набуті пам'яткою протягом історичного розвитку, можуть розглядатися як складова частина автентичності (відповідного історичного періоду);".

Додаток В доповнити абзацами:

"дослідження пам'ятки - науково-пошукова та науково-практична діяльність, спрямована на одержання нової інформації про об'єкт культурної спадщини, його історію, історичні зміни та характер середовища

науково-реставраційні роботи - комплекс науково-проектих та ремонтно-реставраційних робіт на пам'ятках

шурф - розкрита земельна ділянка пам'ятки розміру не більше 2 мх 2 м, що дозволяє визначити стратиграфію культурного шару та стан окремих підземних елементів об'єкта культурної спад­щини".

Додаток Г вилучити


1 До введення окремих норм для зазначеного виду пам'яток

1 Закон України "Про охорону культурної спадщини"


Підпишіться на новини будівництва:

 

 

Вибір редакції: