ЛКМ Утепление Окна и двери Технологии Техника | Рынок Аналитика Новости компанийДСТУ Б А.1.1-15-94. Матеріали рулонні покрівельні та гідроізоляційні. Терміни та визначення

Оцените
(0 голосов)

МАТЕРИАЛЫ РУЛОННЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ И ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ

Термины и определения

Stапdаrdіzаtiоп аnd поrmаlіzаtіоп sуstems in construсtion

RООFING, DAМРСOURSE МАТЕRIАLS IN ROLLS

Тегms and definitions

  ============================================================= Скачать ДСТУ Б А.1.1-15-94. Матеріали рулонні покрівельні та гідроізоляційні. Терміни та визначення                                         Чинний від1994-10-01

     1 ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ     1.1 Цей стандарт установлює терміни та визначення понять


матеріалів рулонних покрівельних та гідроізоляційних.


     1.2 Терміни, регламентовані в цьому стандарті, обов'язкові


для використання в усіх видах нормативної документації, у довід-


ковій та навчально-методичній літературі, що належить до сфери


діяльності з питань стандартизації або при використанні резуль-


татів цих робіт, включаючи програмні засоби для комп'ютерних


систем.


     1.3 Вимоги стандарту чинні для використання в роботі


підприємств, установ, організацій, що діють на території України,


технічних комітетів з стандартизації, науково-технічних та інже-


нерних товариств, міністерств (відомств).


================================================================
                             - 2 -


                                            ДСТУ Б А.1.1-15-94

     2 НОРМАТИВНі ПОСИЛАННЯ     У цьому стандарті є посилання на такі документи:


ДСТУ 1.2-93    |  Державна система стандартизації України.


               |  Порядок розроблення державних стандартів


-------------------------------------------------------------


ДСТУ 1.5-93    |  Державна система стандартизації України.


               |  Загальні вимоги до побудови, викладу,


              |  оформлення та змісту стандартів


--------------------------------------------------------------


КНД 50-011-93  |  Основні положення та порядок розроблення


               |  стандартів на терміни та визначення


               |

     3 ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ     3.1 Побудова, виклад та оформлення стандарту відповідають  ви-


могам ДСТУ 1.0, ДСТУ 1.2, ДСТУ 1.5, КНД 50-011.


     3.2 Для  кожного  поняття  встановлено  один  стандартизований


термін.


     3.3 Подані визначення можна в разі необхідності розвивати шля-


хом  введення  до  них  похідних  ознак,  які  доповнюють  значення


термінів, що використовуються. Доповнення не можуть порушувати  об-


сяг і зміст понять, визначених у стандарті.


     3.4  У  стандарті,  як  довідкові,   подані   німецькі   (dе),


англійські (еn), французькі (fr) і російські (rи) відповідники ста-


ндартизованих термінів, а також визначення російською мовою.


     3.5  У  стандарті   наведено   абетковий   покажчик   термінів


українською мовою та абеткові  покажчики  іншомовних  відповідників


стандартизованих термінів кожною мовою окремо.


                             - 3 -


                                            ДСТУ Б А.1.1-15-94

     4 ЗАГАЛЬНІ ПОНЯТТЯ     4.1 Призначення матеріалу


4.1.1 покрівельнийматеріал         de Dacheindeckungstoff


                                     епroofing material


                                     fr mat[e2]riau de couverture *


                                     ru кровельный материал


       Матеріал, призначений            Материал, предназначен-


       для улаштування тільки           ный только для устройст-


       покрівель                        ва кровель


4.1.2 гідроізоляційний              de Hydroisolationsmaterial


       матеріал                      en damp course material


                                     fr mat[e2]riau d'[e2]tan-    *


                                        ch[e2]it[e2]              *


                                     ru гидроизоляционный


                                        материал


       Maтеріал, призначеиий            Материал, предназначен-


       тільки для улаштування           ный только для устройст-


       гідроізоляції                    ва гидроизоляции


4.1.3  покрівельний                  de Dacheindeckungstoff und


       гідроізоляційний                 Hydroisolationsmaterial


       матеріал                      еп гооfing аnd damp course


                                        material


                                     fr mat[e2]riau de couverture *


                                        et d'[e2]tanch[e2]it[e2]  *


                                     ru кровельный и гидроизоля-


                                        ционный материал


       Maтepiaл, призначений            Материал, предназначен-


       для улаштування як пок-          ный для устройства как


       рiвель, так i гідроізоляції      кровель, так и гидроизо-


                                        ляций


4.1.4  підкладочнийматеріал         de Unterlagenstoff


                                     еn support material


                                     fr mat[е2]riau de support    *


                                     ru подкладочный материал


       Ыатеріал, призначений            Материал, предназначен-


       для улаштування тільки           ный для устройства толь-


       нижнього шару багатоша-          ко нижнего слоя многос-


       рового покрівельного             лойного кровельного


       (гідроiзоляційного)              (гидроизоляционного)


       килима                           ковра


4.1.5  прокладний матеріал           de Sperrstoff


                                     en substrate material


                                     fr mat[e2]riau de substrat   *


                                     ru прокладочный материал


       Матеріал, призначений            Материал, предназначен-


       для улаштування проміж-          ный для устройства проме-


       них шарів багатошарово-          жуточных слоев многос-


                             - 4 -


                                            ДСТУ Б А.1.1-15-94


       го покрiвельного (гідро-         лойного кровелЬного


       ізоляцiйного) килима             (гидроизоляционного)


                                        ковра


4.1.6  захисний матеріал             de Schutzstoff


                                     еn protective maferial


                                     fr mat[e2]riau de protection *


                                     ru защитный материал


       Матеріал, призначений            Материал, предназначен-


       для улаштування тільки           ный для устройства толь-


       верхнього шару багато-           ко верхнего слоя многос-


       шарового noкрівельного           лойного кровельного


       килима                           ковра


4.2    Структурний і компонентний склад матеріалу


4.2.1  рулонний матеріал             de Rollesstoff


                                     en material in rolls


                                     fr mat[e2]riau еn rouleaux   *


                                     ru рулонный материал


       Довгомiрний гнучкий              Длинномерный гибкий


       листовий матеріал певних         листовой материал опре-


       розмірів, змотаний в             деленных размеров, смо-


       рулон                            танный в рулон


4.2.2  складений рулон               dе Kommbiniеrte Rolle


                                     en composite roll


                                     fr rouleau compos[е2]        *


                                     ru составной рулон


       Рулон, що вміщує більш           Рулон, содержащий более


       ніж одне полотно матеріалу       одного полотна материала


4.2.3  основа                        de Grundlage


                                     en base


                                     fr base


                                     ru основа


       Складова (армуюча) час-          Составная (армирующая)


       тина рулонного матеріа-          часть рулонного материа-


       лу у вигляді тканого чи          ла в виде тканого или не-


       нетканого полотна, яке           тканого полотна, увеличи-


       збільшує його механічну          вающего его механичес-


       міцність на розрив               кую прочность на разрыв


4.2.4  основнийматеріал             de Grundstoff


                                     en base material


                                     fr mat[e2]riau dеbase       *


                                     ru основной материал


       Рулонний матеріал, що            Рулонный материал, со-


       містить в coбi основу            держащий в себе основу


                             - 5 -


                                            ДСТУ Б А.1.1-15-94


4.2.5  безосновний матеріал          de Stoff ohne Grundlage


                                     еn non-base material


                                     fr mat[e2]riau non-basique   *


                                     ru безосновный материал


       Рулонний мaтеріал, що не         Рулонный материал, не со-


       містить в co6i основу            держащий в себе основы


4.2.6  в'яжучийматеріал             de Rindemittel


                                     en binding material


                                     fr liant


                                     ru вяжущий материал


       Матеріал органічного             Материал органического


       походження, який в поєд-         происхождения, который


       наннi з наповнювачем             в сочетании с наполнителем


       та модифікуючими                 и модифицирующими до-


       добавками застосовуєть-          бавками применяется для


       ся для одержання просо-          получения пропиточных и


       чувальних та покривних           покровных составов


       складів основних мате-           основных материалов и


       piaлів i формування              формовки рулонного по-


       рулонного полотна безос-         лотна безосновных мате-


       новних матеріалів і надає        риалов и придает им водо-


       ім водонепроникних               непроницаемые свойства


       властивостей


4.2.7  наповнювач                    de F[u1]llstoff              *


                                     епfiller


                                     fr charge


                                     ru наполнитель


       Порошкоподібний                  Порошкообразный


       матеріал, в основному,           материал, в основном,


       мiнерального походжен-           минерального происхож-


       ня, який входить до скла-        дения, входящий в состав


       ду в'яжучих з метою їх           вяжущих с целью их эко-


       економії та надання скла-        номии и придания соста-


       дам i готовій продукції          вам и готовой продукции


       певних властивостей              определенных свойств


4.2.8  модифікуюча добавка           de Modifikationzus[а1]tz     *


                                     епmodification additive


                                     fr additif de modification


                                     ru модифицирующая добавка


       Речовина, введення якої          Вещество, введение кото-


       до складу бiтумних та            рого в состав битумных и


       полімерних композицій            полимерных композиций


       дозволяє змінити структу-        позволяет изменить струк-


       ру матерiалу, надати             туру материала, придать


       йому заданих властивос-          ему заданные свойства


       тей


4.2.9  просочувальний склад          de Impr[а1]gnierl[o1]sung    *


                                     en impregnating compound


                                     fr produit d'impr[e2]gnation *


                                     ru пропиточный состав


                             - 6 -


                                            ДСТУ Б А.1.1-15-94


       Композиція на основі на-         Композиция на основе не-


       фтових бітумів, яка засто-       фтяных битумов, применя-


       совується для просочуван-        емая для пропитки основы


       ня основи


4.2.10 покривний склад               de [U1]berzugsl[o1]sung      *


                                     en coating compound


                                     fr composition de couverture


                                     ru покровный состав


       Композиція на основі             Композиция на основе


       в'яжучих матеріалів,             вяжущих материалов, на-


       наповнювачів i модифі-           полнителей и модифици-


       куючих добавок, яка за-          рующих добавок, приме-


       стосовується для одно-           няемая для одно- или двух-


       або двобічного нанесення         стороннего нанесения на


       на основу                        основу


4.2.11 покривний шар                 de Deckschichten


                                     еn top layer


                                     fr couche ext[e2]rieure      *


                                     ru покровный слой


       Шар в'яжучого матеріалу          Cлой вяжущего матери-


       покривного складу, нане-         ала покровного состава,


       сеного з одного чи двох          нанесенного с одной или


       боків основи рулонного           обеих сторон основы


       полотна                          рулонного полотна


4.2.12 покривний матеріал            de Deckenstoff


                                     en top ply material


                                     fr mat[e2]riau dеrev[e3]te- *


                                        ment


                                     гu покровный материал


       Рулонний основний                Рулонный основной


       матеріал, який має               материал, содержащий


       покривний шар                    покровный слой


4.2.13 безпокривнийыатеріал         de Deckenfreie Stoff


                                     en non-top ply mаterial


                                     fr mat[e2]riau sans rev[e3]- *


                                        tement


                                     ru беспокровный материал


       Рулонний основний                Рулонный основной


       матеріал, який не має            материал, не содержащий


       покривного шару                  покровного слоя


4.2.14 посипка                       de Sch[u1]ttstoff            *


                                     епblinding


                                     fr [e2]pandage               *


                                     ru посыпка


       Сипкий матеріал, в основ-        Сыпучий материал, в


       ному, мінерального по-           основном,минерального


       ходження, яким приси-            происхождения, которым


       пають покривні шари,             присыпают покровные


                             - 7 -


                                            ДСТУ Б А.1.1-15-94


       щоб запобiгти ix злипан-         слои во избежание их


      ню при намотуванні в             слипания при намотке в


       рулон, а також зменшен-          рулон, а также уменьше-


       ня їx текучості при нагрі-       ния их текучести при на-


       ванні і займистості при          греве и возгораемости при


       пожежі                           пожаре


4.3    Основні безпокривні рулонні матеріали


4.3.1  пергамін                      de Pergamin


                                     en pergamyn


                                     fr pergamyn


                                     ru пергамин


       Прокладний покрівель-            Прокладочный кровель-


       ний безпокривний рулон-          ный беспокровный рулон-


       ний матеріал, одержаний          ный материал, получен-


       просочуванням картону            ный пропиткой картона


       нафтовими бітумами               нефтяными битумами


4.3.2  гідроізол                     de Hydraizol


                                     en hydroizol


                                     fr hydroizol


                                     ru гидроизол


       Гідроізоляційний без-            Гидроизоляционный 6ес-


       покривний рулонний               покровный рулонный


       матеріал, бiocтійкий,            материал, биостойкий,


       одержаний просочуван-            полученный пропиткой ас-


       ням азбестового паперу           бестовой бумаги нефтя-


       нафтовими бітумами               ными битумами


4.4    Основні покривні рулонні матеріали


4.4.1  руберойд                      de Ruberoid


                                     en ruberoid


                                     fr rouberoide


                                     ru рубероид


       Покрівельний покривний           Кровельный покровный


       рулонний матеріал, одер-         рулонный материал, полу-


       жуваний просочуванням            чаемый пропиткой кар-


       картонної основи м'яким          тонной основы мягким


       нафтовим бітумом з               нефтяным битумом с пос-


       подальшим нанесенням на          ледующим нанесением на


       неї з обох бoкiв покрив-         ее обе стороны покров-


       них шарів із тугоплавко-         ных слоев из тугоплавко-


       го бітуму з наповнюва-           го битума с наполнителем


       чем i посипкою                   и посыпкой


4.4.2  pyбітел                       de Rubitel


                                     en rubitel


                                     fr rubitel


                                     ru рубитэл


       Покрівельний покривний           Кровельный покровный


       рулонний матеріал, одер-         рулонный материал, полу-


       жуваний  просочуванням           чаемый пропиткой кар-


                             - 8 -


                                            ДСТУ Б А.1.1-15-94


       картонної основи м'яким          тонной основы мягким


       нафтовим бітумом з               нефтяным битумом с даль-


       подальшим нанесенням             нейшим нанесением на ее


       на неї з обох боків пок-         обе стороны покровных


       ривних шарів із компо-           слоев из композиции


      зиції неокисленого бiту-         неокисленного битума,


       му, модифiкованого               модифицированого


       структуруючою                    структурирующей


       добавкою, з наповнюва-           добавкой, с наполнителем


       чем i посипкою                   и посыпкой


4.4.3  лаборит                       de Laborit


                                     en laborit


                                     fr laborit


                                     гилаборит


       Покрiвельний покривний           Кровельный покровный


       рулонний матеріал, одер-         рулонный материал, полу-


       жуваний просочуванням            чаемый пропиткой кар-


       картонної основи м'яким          тонной основы мягким


       бітумом з подальшим на-          битумом с последующим


       несенням на неї з обох           нанесением на ее обе сто-


       боків покривних шарів із         роны покровных слоев из


       бітумно-полімерної ком-          битумно-полимерной ком-


       позиції з маслом-пом'як-         позиции с маслом-мягчи-


       шувачем, наповнювачем і          телем, наполнителем и


       посипкою                         посыпкой


4.4.4  атаклон                       de Ataklon


                                     en atakIon


                                     fr ataklon


                                     ru атаклон


       Покрівельний покривний           Кровельный покровный


       рулонний матеріал, одер-         рулонный материал, полу-


       жуваний просочуванням            чаемый пропиткой кар-


       картонної основи м'яким          тонной основы мягким


       бітумом з подальшим на-          битумом с последующим


       несенням на неї з обох           нанесением на ее обе сто-


       боків покривних шарів із         роны покровных слоев ыз


       композиції бiтуму з              композиции битума с


       атактичним поліпропі-            атактическим полипро-


       леном, наповнювачем і            пиленом, наполнителем и


       посипкою                         посыпкой


4.4.5  рубемаст;                     de Rubemast; Mastixruberoid


       ріберойдмастиковий           еn rubemast; mastic ruberoid


                                     fr rubemast; rub[e2]roide    *


                                        [а2] mastic               *


                                     ги рубемаст; рубероид


                                        мастичный


       Покрівельний покривний           Кровельный покровный


       рулонний матеріал, що            рулонный материал, на-


       наплавляється, одержу-           плавляемый, получаемый


       ваний просочуванням              пропиткою картонной


       картонної основи м'яким          основы мягким нефтяным


       нафтовим бітумом з               битумом с последующим


                             - 9 -


                                            ДСТУ Б А.1.1-15-94


       подальшим нанесенням             нанесением на ее обе сто-


       на неї э обох боків потов-       роны утолщенных покров-


       щених покривних шарів із         ных слоев из композиции


       комозиції бітуму з пласти-       битума с пластификато-


       фікатором, наповнюва-            ром, наполнителем и


       чем і посипкою                   посыпкой


4.4.6  екарбіт; еластичний           de Ekarbit; Biegsamer


       картонно-бітумний                Bitumenpapperstoff


       матеріал                      en ekarbit; pliable ashaltiс-


                                        board material


                                     fr ekarbit; mat[е2]riau souple


                                        en carton-bitume


                                     ru экарбит; эластичныйкар-


                                        тонно-битумный материал


       Полімер-бітумний noкpi-          Полимер-битумный кро-


       вельний рулонний мате-           вельный рулонный пок-


       piал, що наплавляється,          ровный материал, наплав-


       одержуваний просочуван-          ляемый, получаемый про-


       ням картонної основи             питкой картонной основы


       м'яким бітумом з подаль-         мягким битумом с после-


       шим нанесенням на неї з          дующим нанесением на ее


       обох боків потовщених            обе стороны утолщенных


       покривних шарiв іэ ком-          покровных слоев из ком-


       позиції термоеластоплас-         позиции термоэластоплас-


       ту з бітумом, наповнюва-         та с битумом, наполните-


       чем i посипкою                   лем и посыпкой


4.4.7  гідросклоізол                 de Hydrog1asisol


       (гідросклоізоляційний         en hydroglassizol


       матеріал)                     fr hydroglassizol


                                     ru гидростеклоизол (гидро-


                                        стеклоизоляционный


                                        материал)


       Прокладний, покрiвель-           Прокладочный, кровель-


       ний та гідроізоляційний          ный и гидроизоляцион-


       покривний біoстійкий             ный рулонный покровный


       рулонний матеріал, що            биостойкий материал, на-


       наплавляється, одержу-           плавляемый, получаемый


       ваний нанесенням на              нанесением на тканевую


       ткану склооснову з обох          стеклооснову с двух сто-


       боків потовщених пок-            рон утолщенных покров-


       ривних шарів із компо-           ных слоев из композиции


       зиції бітуму з пластифi-         битума с пластификато-


       катором, наповнювачем і          ром, наполнителем и


       посипкою                         посыпкой


4.4.8  армобітеп; армований          de Armobitem; Bitymen,


       бітумно-термоеласто-             bewehrter thermoelasto-


       пластичний матеріал              plastischer Stoff


                                     en armobitem; asphaltic


                                        reinforcedelastoplastic


                                        material


                                     fr armobitem; mat[e2]riau    *


                                        Ьitиmineux [e2]lastopla-  *


                             - 10 -


                                            ДСТУБА.1.1-15-94


                                        stique renforc[e2]        *


                                     ru армобитэп; армированный


                                        битумно-термоэластоплас-


                                        тический материал


       Полімер-бітумний noкрі-          Полимер-битумный кро-


       вельний та гідроiзоляцiй-        вельный и гидроизоля-


       ний покривний біостій-           ционный рулонный пок-


       кий рулонний матеріал,           ровный биостойкий


       шо наплавляється, одер-          материал, наплавляемый,


       жуваний просочуванням            получаемый пропиткой


       тканої або нетканої скло-        тканой или нетканой стек-


       основи м'яким бітумом з          лоосновы мягким биту-


       подальшим нанесенням             мом с последующим нане-


       на неї з обох бoкiв потов-       сением на ее обе стороны


       щених покривних шарів            утолщенных покровных


       із композиції бітуму з тер-      слоев из композиции биту-


       моеластопластом, напов-          ма с термоэластопластом,


       нювачем i посипкою               наполнителем и посыпкой


4.4.9  пермоплан                     de Permoplan


                                     en permoplan


                                     fr pertnoplan


                                     ru пермоплан


       Бітумно-полімерний               Битумно-полимерный


       прокладний покрівель-            прокладочный кровель-


       ний та гідроiзоляцiйний          ный и гидроизоляцион-


       покривний біостійкий             ный покровный биостой-


       рулонний матеріал, що            кий рулонный материал,       наплавляється, одержу-           наплавляемый, получае-


       ваний нанесенням на полі-        мый нанесением на поли-


       ефірну основу з обох             эфирную основу с двух


       боків потовщених пок-            сторон утолщенных пок-


       ривних шарів із ком-             ровных слоев из компози-


       позиції бітуму з еласто-         ции битума с эластоме-


      міром, наповнювачем і            ром, наполнителем и


       посипкою                         посыпкой


4.4.10 армогідробутил;               de Bewehrter Hydrobutyl


       армований гідро-              en reinforcеd hydrobutyl


       бутиловий матеріал            fr hydrobutyl renforс[e2]    *


                                     ru армогидробутил; армиро-


                                        ванный гидробутиловый


                                        материал


       Полімерний прокладний            Полимерный прокладоч-


       покрівельний та гироізо-         ный кровельный и гидро-


       ляційний біостійкий              изоляционный биостой-


       рулонний матеріал, одер-         кий рулонный материал,


       жуваний формовкою із             получаемый формовкой


       сумішей бутилкаучуку та          из смеси бутилкаучука и


       хлорсульфополіети-               хлорсульфополиэтилена и


       лену i армований з одного        армированный с одной сто-


       боку нетканим клеєним            роны нетканым клееным


       полотном                         полотном


                             - 11 -


                                            ДСТУ Б А.1.1-15-94


4.4.11 фольгоізол;                   dе Folgoisol; Folgoisolstoff


       фольгоізоляційний             en folgoizol; folgoizol material


       матеріал                      fr folgoizol; materiau de


                                        folgoizol


                                     ru фольгоизол; фольгоизоля-


                                        ционный материал


       Захисний покрівельний            Защитный кровельный и


       та гідроізоляційний пок-         гидроизоляционный пок-


       ривний біостійкий рулон-         ровный биостойкий


       ний матеріал, одержува-          рулонный материал, полу-


       ний нанесенням на нижню          чаемый нанесением на


       сторону основи із рифле-         нижнюю сторону из риф-


       ної фольги покривного            леной фольги покровного


       шару із гумово- або noлi-        слоя из резино- или поли-


       мербітумної композиції з         мербитумной композиции


       наповнювачем і антисеп-          с наполнителем и антисеп-


       тиком                            тиком


4.5    Безосновні рулонні матеріали


4.5.1  ізол (ізоляційний             de Isol; Isolierstoff


       матеріал)                     en isol; insulating material


                                     fr isol; materiau d'isolaton


                                     ru изол (изоляционный


                                        материал)


       Гідроізоляційний безос-          Гидроизоляционный без-


       новний біостійкий рулон-         основный биостойкий


       ний матеріал, виготов-           рулонный материал, изго-


       лений формуванням                тавливаемый формовкой


       полотна із суміші гумово-        полотнища из смеси


       бiтумної композиції з            резино-битумной компо-


       пластифікатором, noлi-           зиции с пластификатором,


       мерними добавками, на-           полимерными добавками,


       повнювачем та антисеп-           наполнителем и антисеп-


       тиком                            тиком


4.5.2  брізол; бітумно-гумовий       de Brisol; Bitumen-Gummi


       ізоляційнийматеріал             Isolierstoff


                                     en brizol; asphaltic-rubber


                                        material


                                     fr brizol, mat[e2]riau       *


                                        bitumineux de caotchouc


                                     ru бризол; битумно-резиновый


                                        изоляционный материал


       Гідроізоляційний безос-          Гидроизоляционный без-


       новний біостійкий                основный биостойкий


       рулонний матеріал, виго-         рулонный материал, изго-


       товлений формуванням             тавливаемый формовкой


       полотна із суміші нафто-         полотна из смеси нефтяно-


       вого бітуму, подрібненої         ного битума, дробленой


       гуми, азбесту і пласти-          резины, асбеста и пласти-


       фікатора                         фикатора


4.5.3  гідробутил;                   de Hydrobutyl; Hydroisolati-


       гідроізоляційний                 onsbutylkautschuker Stoff


                             - 12 -


                                            ДСТУ Б А.1.1-15-94


       бутилкаучуковий               en hydrobutyl; hydraulic


       матеріал                         insulating-butyl - rubber


                                        material


                                     fr hydrobutyl; mat[e2]riau   *


                                        d'etancheite de caotchouc


                                        butyle


                                     ru гидробутил; гидроизоляцион-


                                        ный бутилкаучуковый


                                        материал


       Полiмерний гідроізоля-           Полимерный гидроизоля-


       ційний та прокладний             ционный и прокладочный


       покрівельний безоснов-           кровельный безосновной


       ний біостійкий рулонний          биостойкий рулонный


       матеріал, виготовлений           материал, изготавливае-


       формуванням полотна іэ           мый формовкой полотни-


       гумових сумішей бутил-           ща из резиновых смесей


       каучуку i хлорсульфополі-        бутилкаучука и хлорсуль-


       етилену з пластифікато-          фополиэтилена с пластифи-


       ром i наповнювачем               катором и наполнителем


4.5.4  дутрал                        de Dutral


                                     en dutral


                                     fr dutral


                                     ru дутрал


       Полімерний гідроізоля-           Полимерный гидроизоля-


       ційний та прокладний             ционный и прокладочный


       покрівельний безоснов-           кровельный безосновный


       ний біостійкий рулонний          биостойкий рулонный


       матеріал, виготовлений           материал, изготавливае-


       формуванням полотна із           мый формовкой полотни-


       гумових сумішей етілен-          ща из резиновых смесей


       пропіленового і термое-          этиленпропиленового и


       ластичного каучуків з            термоэластичного каучу-


       пластифікатором і напов-         ков с пластификатором и


       нювачем з подальшою              наполнителем с последую-


       його вулканізацією               щей его вулканизацией


    4.6 Якісні та технічні властивості та характеристики


        матеріалу


4.6.1  біостійкийматеріал           de Biologischfesterstoff


                                     en biologically resistant


                                        material


                                     fr mat[e2]riau biologique-   *


                                        ment resistant


                                     ru биостойкий материал


       Рулонний матеріал, який          Рулонный материал, име-


       має гнилостійку основу і         ющий гнилостойкую осно-


       в'яжуче, стійке до пош-          ву и вяжущее, не поврежда-


       кодження живими орга-            емое живыми организмами


       нізмами i проростання в          и устойчивое против про-


       ньому рослин                     растания в ней растений


4.6.2 еластичнийматеріал            de Biegsamstoff


                                     en pliable material


                             - 13 -


                                            ДСТУБА.1.1-15-94


                                     fr mat[e2]riau souple        *


                                     rи эластичный материал


       Рулонний матеріал,               Рулонный материал, элас-


       еластичність основи i            тичность основы и вяжу-


       в'яжучого якого забез-           щего которого обеспечи-


       печує його якісне засто-         вают его качественное


       сування при мінусових            применение при отрица-


       температурах без попе-           тельных температурах без


       реднього підігрівання            предварительного подог-


                                        рева


4.6.3  матеріал,                     de Aufsmelzmaterial


       щонаплавляється              en melting material


                                     fr mat[e2]riau de fusion     *


                                     ru наплавляемый материал


       Основний рулонний мате-          Основной рулонный


       ріал, наклейка якого             материал, наклейка кото-


       забезпечується підплавлен-       рого обеспечивается подп-


       ням (чи обробленням роз-         лавлением (или обработ-


       чинником) його                   кой растворителем) его


       покривних шарів                  покровных слоев


4.6.4  повнотапросочування          de Vollkommenheit des Trakens


                                     en completeness of


                                        impregnation


                                     fr etat complet


                                        d'impr[e2]gnation         *


                                     ru полнотапропитки


       Результат візуального            Результат визуального


       встановлення наявності           установления наличия


       або відсутності світ-            или отсутствия светлых


       лих прошарків, вмісту            прослоек, содержания


       сторонніх вкраплень в            посторонних включений


       основі матеріалу                 в основе материала


4.6.5  маса покривного               de Deckschichtmasse


       складу                        en coating compound mass


                                     fr masse d'une composition


                                        de rev[e3]tement          *


                                     ru масса покровного состава


       Сумарна кількість в'яжу-         Суммарное количество вя-


       чого сировинного мате-           жущего сырьевого мате-


       ріалу, який наноситься на        риала, который наносится


       один квадратний метр             на один квадратный метр


       основи з обох боків              основы с обеих сторон


4.6.6  вміст наповнювача             de F[u1]llstoffgehalt        *


                                     en filler's content


                                     fr teneur еn charge


                                     ru содержание наполнителя


       Вагова кількість напов-          Весовое количество на-


       нювача у відсотках по            полнителя, выраженное в


                             - 14 -


                                            ДСТУ Б А.1.1-15-94


       відношенню до загальної          процентах, по отношению


       маси в'яжучого або               к общей массе вяжущего


       покривного складу                или покровного состава


4.6.7 температура                    de Erweichungstemperatur


      розм'якшення в'яжучого            f[u1]r Bindemittel,       *


      просочувальногоi                 Impr[a1]gnier-masse und   *


      покривногоскладів                Deckschicht


                                     еn softening temperature of а


                                        binder coating and impreg-


                                        nation compound


                                     fr temnp[e2]rature dе        *


                                        ramollissement


                                        d'un liant йproduit


                                        d'impr[e2]gnation et de


                                        rev[e2]tement             *


                                     ru температураразмягчeния


                                        вяжущего пропиточного и


                                        покровного составов


       Температура, при якій            Температура, при которой


       склад, залитий в кільце          состав, залитый э кольцо


       заданих розмірів, роз-           заданных размеров, размяг-


       м'якшується, i niд дією          чается, и под действием


       маси металевої кульки            массы металлического


       видавлюється із кільця на        шарика выдавливается из


       певну глибину                    кольца на определенную


                                        глубину


4.6.8  температуракрихкості         de Spr[o1]digkeitstemperatur


       в'яжучогоабо                    f[u1]r Bindemittel und


       покривногоскладу                Deckschicht


                                     en brittle (ness) temperature


                                        of аbinder or аcoating


                                        compound


                                     fr temp[e2]rature dеfragi-  *


                                        lite d'un liant ou d'une


                                        composition de cev[e1]te- *


                                        ment


                                     ru температура хрупкости


                                        вяжущего или покровного


                                        состава


       Температура, при якій під        Температура, при кото-


       час охолодження та               рой при охлаждении и


       періодичного згинання            периодическом изгибании


       випробовуваного зразка           испытуемого образца


       з'являються тріщини або          появляются трещины или


       зразок ламається                 образец ломается


4.6.9  втрата посипки                de Sch[u1]ttverluste         *


                                     en loss blinding


                                     fr pertes d'[e2]pandage      *


                                     ru потеря посыпки


       Зміна маси посипки               Изменение массы посып-


       зразка під дією на нього         ки образца под воздейст-


       щітки із заданою кіль-           вием на него щетки с за-


                             - 15 -


                                            ДСТУ Б А.1.1-15-94


       кістю переміщень                 данным числом переме-


                                        щений


4.6.10 кольоростійкість              de Farbbest[a1]ndige


                                        Sch[u1]ttstof             *


       посипки                       en colour fastness of


                                        blinding


                                     fr [e2]pandage [a4]          *


                                        fixit[e2] des couleurs    *


                                     ru цветостойкостьпосыпки


       Властивiсть посипки не           Свойство посыпки не


       змінювати кольору під            изменять цвет при воз-


       впливом кліматичних              действии климатических


       факторів на поверхню             факторов на поверхность


       матеріалу з кольоровою           материала с цветной


       посипкою                         посыпкой


                             - 16 -


                                            ДСТУ Б А.1.1-15-94


            Абетковий покажчик українських термінів


армобітеп; армований бітумно-термоеласто-


пластичний матеріал ..................................... 4.4.8


армогідробутил; армований гідробутиловий


матеріал ................................................ 4.4.10


атаклон ................................................. 4.4.4


брізол .................................................. 4.5.2


вміст наповнювача ....................................... 4.6.6


втрата посипки .......................................... 4.6.9


гідробутил; гідроізоляційний бутилкаучуковий


матеріал ................................................ 4.5.3


гідроізол ............................................... 4.3.2


гідросклоізол; гідросклоізоляційний матеріал ............ 4.4.7


добавка модифікуюча ..................................... 4.2.8


дутрал .................................................. 4.5.4


екарбіт; картонно-бітумний еластичний матеріал .......... 4.4.6


ізол; ізоляційний матеріал .............................. 4.5.1


кольоростійкість посипки ................................ 4.6.10


лаборит ................................................. 4.4.3


маса покривного складу .................................. 4.6.5


матеріал безпокривний ................................... 4.2.13


матеріал безосновний .................................... 4.2.5


матеріал біостійкий ..................................... 4.6.1


матеріал в'яжучий ....................................... 4.2.6


матеріал гідроізоляційний ............................... 4.1.2


матеріал захисний ....................................... 4.1.6


матеріал еластичний ..................................... 4.6.2


матеріал основний ....................................... 4.2.4


матеріал підкладочний ................................... 4.1.4


матеріал покривний ...................................... 4.2.12


матеріал покрівельний.................................... 4.1.1


матеріал покрівельний і гідроізоляційний................. 4.1.3


матеріал прокладний...................................... 4.1.5


матеріал рулонний ....................................... 4.2.1


матеріал, що наплавляється............................... 4.6.3


наповнювач............................................... 4.2.7


основа .................................................. 4.2.3


пергамін......,.......................................... 4.З.1


пермоплан................................................ 4.4.9


повнота просочування..................................... 4.6.4


посипка ................................................. 4.2.14


рубемаст; руберойд мастиковий ........................... 4.4.5


руберойд ................................................ 4.4.1


рубітел.................................................. 4.4.2


рулон складений ......................................... 4.2.2


склад покривний ......................................... 4.2.10


склад просочувальний..................................... 4.2.9


температура крихкості в'яжучого або


нокривного складу........................................ 4.6.8


температура розм'якшення в'яжучого


просочувального і покривного складів .................... 4.6.7


фольгоізол; фольгоізоляційний матеріал .................. 4.4.11


шар покривний............................................ 4.2.11


                             - 17 -


                                            ДСТУ Б А.1.1-15-94


         Aбетковий покажчик німецьких термінів


Armobitem; Bitumen, bewehrter


thermoelastoplastischer Stoff ........................... 4.4.8


Ataklon ................................................. 4.4.4


Aufsmelzmaterial......................................... 4.6.3


Bewehrter Hydrobutyl .................................... 4.4.10


Biegsamstoff ............................................ 4.6.2


Biologischfesterstoff ................................... 4.6.1


Brisol; Bitumen-Gummi Isolierstoff........................4.5.2


Dacheindeckungsstoff .................................... 4.1.1


Dacheindeckugsstoff und Hydroisolationsmaterial.......... 4,1.3


Deckenfreie Stoff........................................ 4.2.13


Deckenstoff,............................................. 4.2.12


Deckschichten ........................................... 4.2.11


Deckschichtmasse ........................................ 4.6.5


Dutral .................................................. 4.5.4


Ekarbit; Biegsamer Bitumenpapperstoff ................... 4.4.6


Erweichungstemperatur f[u1]r Bindemittel,                         *


Impr[a1]gniermasse und Deckschicht ...................... 4.6.7   *


Farbbest[a1]ndige Sch[u1]ttstoff ........................ 4.6.10  *


Folgoisol; Folgoisolstoff ............................... 4.4.11


F[u1]llstoff ............................................ 4.2.7   *


F[u1]llstoffgehalt ...................................... 4.6.6   *


Grundlage................................................ 4.2.3


Grundstoff .............................................. 4.2.4


Hydrobutyl; Hydroisolationsbutylkautschukerstoff ........ 4.5.3


Hydroglasisol............................................ 4.4.7


Hydroisol ............................................... 4.3.2


Hydroisolationsmaterial ................................. 4.1.2


Impr[a1]gnierl[o1]sungen ................................ 4.2.9


Isol; Isolierstoff ...................................... 4.5.1


Kommbinierte Rolle ...................................... 4.2.2


Laborit ................................................. 4.4.3


Modifikationszus[a1]tz .................................. 4.2.8   *


Pergamin................................................. 4.3.1


Permoplan ............................................... 4.4.9


Rindemittel ............................................. 4.2.6


Rollestoff .............................................. 4.2.1


Rubemast; Mastixruberoid ................................ 4.4.5


Ruberoid................................................. 4.4.1


Rubitel ................................................. 4.4.2


Sch[u1]ttstoff .......................................... 4.2.14  *


Sch[u1]ttverluste ....................................... 4.6.9   *


Schutzstoff.............................................. 4.1.6


Sperrstoff .............................................. 4.1.5


Spr[o1]digkeitstemperatur f[u1]r Bindemittel und                  *


Deckschicht ............................................. 4.6.8


Stoff ohne Grundlage .................................... 4.2.5


[U1]berzugsl[o1]sung .................................... 4.2.10  *


Unterlagenstoff ......................................... 4.1.4


Vollkommenheit des Tr[a1]nkens .......................... 4.6.4   *


                             - 18 -


                                            ДСТУ Б А.1.1-15-94


       Aбетковий покажчик aнглійських термінів


armobitem; asphaltic reinforced elastoplastic material .. 4.4.8


ataklon ................................................. 4.4.4


base .................................................... 4.2.3


base material ........................................... 4.2.4


binding material ........................................ 4.2.6


biologically resistant material ......................... 4.6.1blinding ................................................ 4.2.14


brisol; asphaitic-rubber material ....................... 4.5.2


brittle (ness) tеmperаturеof a binder or a coating


compound ................................................ 4.6.8


coating compound ........................................ 4.2.10


coating compound mass ................................... 4.6.5


colour fаstness of blinding ............................. 4.6.10


completeness of impregnation ............................ 4.6.4


composite roll .......................................... 4.2.2


damp course material .................................... 4.1.2


dutral .................................................. 4.5.4


ekarbit; pliable ashaltic-board material ................ 4.4.6


filler's content ........................................ 4.6.6


fillers ................................................. 4.2.7


folgoizol; folgoizol material ........................... 4.4.11


hydrobutyl; hydraulic insulatingbutyl-rubber material ... 4.5.3


hydroglassizol .......................................... 4.4.7


hydroizol ............................................... 4.3.2


impregnating compound.................................... 4.2.9


isol; insulating material ............................... 4.5.1


laborit ................................................. 4.4.3


loss blinding ........................................... 4.6.9


material in rolls ....................................... 4.2.1


melting material ........................................ 4.6.3


modification additive ................................... 4.2.8


non-base material ....................................... 4.2.5


non-top ply material .................................... 4.2.13


pergamyn ................................................ 4.3.1


permoplan ............................................... 4.4.9


pliable mаteriаl in rolls ............................... 4.6.2


protective material...................................... 4.1.6


reinforced hydrobutyl ................................... 4.4.10


roofing material ........................................ 4.1.1


roofing and damp course material ........................ 4.1.3


rubеmast; mаstic rubеroid ............................... 4.4.5


ruberoid ................................................ 4.4.1


rubitel ................................................. 4.4.2


softening temperature of a binder coating


compound and impregnation compound ...................... 4.6.7


substrate material ...................................... 4.1.5


support material......................................... 4.1.4


top layer ............................................... 4.2.11


top ply matеrial ........................................ 4.2.12


                             - 19 -


                                            ДСТУ Б А.1.1-15-94


       Абетовий покажчик французьких термінів


additif de modification ................................  4.2.8


armobitem;


mat[e2]riau bitumineux [e2]lastoplastique renforc[e2] ... 4.4.8   *


ataklon ................................................. 4.4.4


base .................................................... 4.2,3


brisol, mat[e2]riau bitumineux de caotchouc ............. 4.5.2   *


charge .................................................. 4.2.7


composition de couverture................................ 4.2.10


couche exterieure ....................................... 4.2.11


dutral .................................................. 4.5.4


ekarbit; mat[e2]riau souple en carton-bitume ............ 4.4.6


[e2]pandage ............................................. 4.2.14


[e2]pandage [a4] fіxіt[e2] des couleurs ................. 4.6.10  *


[e2]tat complet d'impr[e2]gnation ....................... 4.6.4   *


folgoizol; mat[e2]riau de folgoizol ..................... 4.4.11  *


hydrobutyl; mat[e2]riau d'etanchcit[e2] de caotchouc              *


butyle .................................................. 4.5.3


hydrobutyl renforc[e2] .................................. 4.4.10  *


hydroglassizol........................................... 4.4.7


hydroizol ............................................... 4.3.2


isol; mat[e2]riau d'isolation ........................... 4.5.1


laborit.................................................. 4.4.3


liant ................................................... 4.2.6


masse d'une composition de couverture ................... 4.6.5


mat[e2]riau biologiquement resistant .................... 4.6.1   *


mat[e2]riau de couverture ............................... 4.1.1   *


mat[e2]riau de couverture et d'[e2]tancheit[e2] ......... 4.1.3   *


mat[e2]riau de fusion ................................... 4.6.3   *


mat[e2]riau de protection ............................... 4.1.6   *


mat[e2]riau d'[e2]tancheit[e2] .......................... 4.1.2   *


mat[e2]riau de substrat ................................. 4.1.5   *


mat[e2]riau de support .................................. 4.1.4   *


mat[e2]riau en rouleauex ................................ 4.2.1   *


mat[e2]riau souple ...................................... 4.6.2   *


mat[e2]riau de base ..................................... 4.2.4   *


mat[e2]riau de rev[e3]tement ............................ 4.2.12  *


mat[e2]riau non-basigues ................................ 4.2.5   *


mat[e2]riau sans rev[e3]tement .......................... 4.2.13  *


pergamyn ................................................ 4.3.1


permoplan ............................................... 4.4.9


pertes d'[e2]pandage .................................... 4.6.9   *


produit d'impr[e2]gnation ............................... 4.2.9   *


rouleau compose ......................................... 4.2.2


rоuberoide .............................................. 4.4.1


rubemast; rub[e2]roide [a4] mastic ...................... 4.4.5   *


rubitel ................................................. 4.4.2


teneur en charge ........................................ 4.6.6


temp[e2]rature de fragilit[e2] d'un liant ou d'une                *


composition de rev[e3]tement ............................ 4.6.8   *


temp[e2]rature de ramollissement d'un liant,


de produit d'impr[e2]gnation et de rev[e3]tement ........ 4.6.7   *


                             - 20 -


                                            ДСТУ Б А.1.1-15-94


            Абетковий покажчик російських термінів


армобитэп; армированный


битумно-термоэластопластический материал  ............... 4.4.8


армогидробутил;


армированный гидробутиловый материал .................... 4.4.10


атаклон ................................................. 4.4.4


бризол................................................... 4.5.2


гидробутил;


гидроизоляционный бутилкаучуковый материал .............. 4.5.3


гидроизол ............................................... 4.3.2


гидростеклоизол


гидростеклоизоляционный материал ........................ 4.4.7


добавка модифицирующая .................................. 4.2.8


дутрал................................................... 4.5.4


изол; изоляционный материал ............................. 4.5.1


лаборит.................................................. 4.4.3


масса покровного состава ................................ 4.6.5


материал безосновный  ................................... 4.2.5


материал беспокровный ................................... 4.2.13


материал биостойкий ..................................... 4.6.1


материал вяжущий......................................... 4.2.6


материал гидроизоляционный .............................. 4.1.2


материал защитный........................................ 4.1.6


материал кровельный ..................................... 4.1.1


материал кровельный и гидроизоляционный ................. 4.1.3


материал наплавляемый ................................... 4.6.3


материал основный ....................................... 4.2.4


материал покладочный .................................... 4.1.4


материал покровный ...................................... 4.2.12


материал прокладочный ................................... 4.1.5


материал рулонный ....................................... 4.2.1


материал эластичный ..................................... 4.6.2


наполнитель ............................................. 4.2.7


основа .................................................. 4.2.3


пергамин ................................................ 4.3.1


пермоплан................................................ 4.4.9


полнота пропитки ........................................ 4.6.4


посыпка ................................................. 4.2.14


потеря посыпки .......................................... 4.6.9


рубемаст; рубероид мастичный ............................ 4.4.5


рубероид ................................................ 4.4.1


рубитэл.................................................. 4.4.2


рулон составной ......................................... 4.2.2


слой покровный .......................................... 4.2.11


содержание наполнителя .................................. 4.6.6


состав покровный ........................................ 4.2.10


состав пропиточный ...................................... 4.2.9


температура размягчения вяжущего


пропиточного и покровного составов ...................... 4.6.7


температура хрупкости вяжущего


или покровного состава .................................. 4.6.8


фольгоизол; фольгоизоляционный материал ................. 4.4.11


цветостойкость посыпки .................................. 4.6.10


экарбит;


эластичный картонно-битумный материал ................... 4.4.6


                             - 21 -


                                            ДСТУ Б А.1.1-15-94


          Примітка.


                 */ цифри за літерами в квадратних дужках


                    відповідають значенням в таблиці


                    відповідності символів 


Подпишитесь на новости строительства:

 

 

Выбор редакции: