ЛКМ Утепление Окна и двери Технологии Техника | Рынок Аналитика Новости компанийДСТУ Б А.1.1-16-94. Черпиця керамічна та бетонна. Терміни та визначення

Оцените
(0 голосов)

ЧЕРЕПИЦА КЕРАМИЧЕСКАЯ И БЕТОННАЯ

Терминыиопределения

Standardization and normalization systems in construction

CERAMIC AND СЕМЕNТTILE

Terms and definitions

Скачать ДСТУ Б А.1.1-16-94. Черпиця керамічна та бетонна. Терміни та визначення

Чинний від 1994-10-01

     1 ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ
     1.1 Цей стандарт усгановлює терміни  та визначення понятьчерепиці керамiчної та бетонної.     1.2 Терміни, регламентовані в цьому стандарті, oбoв'язковідля використання в ycix видах нормативної документації, у довід-ковій та навчально-методичній літературі, що належить до сферидіяльності з питань стандартизації або при використанні резуль-татів цих робіт, включаючи npoгpamнi засоби дня комп'ютернихсистем.     1.3 Вимоги стандарту чинні для використання в роботіпідприємств, установ, організацій, що діють на території Укрїни,технічних комітетів з стандартизації, науково-технічних та інже-нерних товариств, міністерств (відомств).----------------------------------------------Видання офiційне                          - 2 -                                        ДСТУ Б А.1.1-16-94

                      2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ
     У цьому стандарті є посилання на такі документи:   ДСТУ 1.2-93  |  Державна система стандартизації України.                |  Порядок розроблення державних стандартів.------------------------------------------------------------------   ДСТУ 1.5-93  |  Державна система стандартизації України.                |  Загальні вимоги до побудови, викладу,                |  оформлення та змісту стандартів.------------------------------------------------------------------   КНД 50-011-93|  Основні положення та порядок розробки                |  стандартів на терміни та визначення.                      3 ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ     3.1 Для кожного поняття встановлено один стандартизова-ний термін.     3.2 Подані визначення можна в разі необхідності розвиватишляхом введення до них похідних ознак, які доповнюють значен-ня термінів, що використовуютьсм. Доповнення не можуть пору-шувати обсяг і зміст понять, визначених у стандарті.     3.3 У стандарті, як довідкові, подані німецькі (de),англійські (еn), французькі (fr) та російські (ru) відповідникистандартизованих термінів, а також визначення російською мовою.     3.4 У стандарті наведено абетковий покажчик термінівукраїнською мовою, абеткові покажчики іншомовних відповідни-ків стандартизованих термінів кожною мовою окремо.                          - 3 -                                        ДСТУ Б А.1.1-16-94

          4 ЗАГАЛЬНІ ПОНЯТТЯ
          4.1 Номенклатура виробів4.1.1 черепиця                  de  Dachziegel                                 en  tile                                 fr  tuile                                 ru  черепица       Покрівельний штучний          Кровельный штучный       керамічний або бетон-         керамический или бетон-       ний матеріал із випале-       ный материал из обожжен-       ної глини або цементно-       ной глины или цементно-       піщаного розчину              песчаного раствора4.1.2 бічна черепиця            de  Seitendachziegel                                 еn  lateral tile                                 fr  tuile lat[e2]rale            *                                 ru  боковая черепица       Bиpiб, що укладається у       Изделие, укладываемое в       крайньому правому або         крайнем правом или       лівому ряді покрівлі та       левом ряду кровли и име-       який має бічний напуск        ющее боковой напуск со-       відповідно з правого чи       ответственно с правой или       лівого боку                   левой стороны4.1.3 гребенева черепиця        de  Firstziegel                                 en  ridge tile                                 fr  tuile de f[a3]itage          *                                 ru  коньковая чeрепица       Bиpiб, призначений для        Изделие, предназначенное       покриття гребенів i           для покрытия коньков и       pебеp дaxy                    ребер крыши4.1.4  кільцева черепиця         de  Ringziegel                                 en  circular tile                                 fr  tuile cireulaire                                 ru  кольцeвая черепица       Виріб іэ закритим тор-        Изделие с эакрытым тор-       цем, призначений для          цом, предназначенное для       замикання рядів покрівлі      замыкания рядов кровли4.1.5  кутовачерепиця           de  Winkeldachziegel                                 en  corner tile                                 fr  tuile corni[e2]re            *                                 ru  угловая черепица       Гребенева черепиця,           Коньковая черепица бо-       бiчнi поверхні якої           ковые поверхности кото-       розміщені одна відносно       рой расположены друг       другої під тупим кутом        относительно друга под                                     тупым углом                          - 4 -                                        ДСТУ Б А.1.1-16-944.1.6  вінцева черепиця          de  Dreistrahlenkranzdachziegel       трипроменева              еn  ctowning rays tile                                 fr  tuile de couronnement [a4]   *                                     trois rayons                                 ru  венчающая черепица                                     трехлучевая       Гребеневий елемент для        Коньковый элемент для       накривання гребеня            накрывания гребня схо-       трьох, чотирьох ребер -       дящихся трех, четырех       cхилів даху, що сходяться     ребер скатной крыши4.1.7  напівкругла черепиця      de  Firsthalbrunddachziegel       гребенева                 еn  ridge semi-circular tile                                 fr  tuile fa[i3]ti[e2]re semi-   *                                     circulaire                                 ru  полукруглая черепица                                     коньковая       Гребенева черепиця з          Коньковая черепица с       поперечним перерізом у        поперечным сечением в       формі півкільця постій-       форме полукольца посто-       ного радіуса з виїмками       янного радиуса с выем-       на бічних поверхнях, які      ками по боковым поверх-       відповідають профілю          ностям, соответствующи-       черепиці, що перекри-         ми профялю перекрывае-       вається                       мой черепицы4.1.8  напівкругла черепиця      dе  Halbrunddachziegel,       конічна                       kegelf[o1]rming             *                                 en  semi-cicular conic tile                                 fr  tuile semi-cireulaire conique                                 ru  полукруглаячерепица                                     коничeская       Гребенева черепиця з          Коньковая черепица с       поперечним перерізом у        поперечным сечением в       формі півкільця змінного      форме полукольца пере-       радіуса уздовж виробу         менного радиуса по длине                                     изделия4.1.9  плоска черепиця без       de  Flachdachziegel       закроїв                  en  flat tilc without gutters                                 fr  tuile plate sans embo[i3]te- *                                     ments                                 ru  плоская черепица без                                     закроев       Bиpiб прямокутного            Изделие прямоугольного       поперечного перерізу з        поперечного сечения с       шипами i отворами для         шипами и отверстиями       закріплювання                 для крепления4.1.10 плоска черепиця з         de  Fiachdachziegel mit Falzen       закроями                  еn  flat tile with gutters                                 fr  tuile plate [a4] embo[i3]-                                     tement                       *                                 ru  плоская черепица с                          - 5 -                                        ДСТУ Б А.1.1-16-94                                     закроями       Bиpіб прямокутного            Изделие прямоугольного       поперечного nеpepiзy з        поперечного сечения с       двома бічними або попе-       двумя боковыми или попе-       речними закроями,             речными закроями, шипа-       шипами i отворами для         ми и отверстиями для       закріплювання                 крепления4.1.11 розжолобчаста             de  Hohlziegel       черепиця                  еn  channel tile                                 fr  tuile de noue                                 ru  разжелобчатая черепица       Виріб, призначений для        Изделие, предназначенное       покриття розжолобків          для покрытия разжелоб-       покрівлі                      ков крыши4.1.12 рядова черепиця           dе  Normaler Dachziegel                                 en  ordinary tile                                 fr  tuile ordinaire                                 ru  рядовая черепица       Bиріб, призначений для        Изделие, предназначенное       покриття схилів даху          для покрытия скатов кры-       будівель і споруд             ши зданий и сооружений4.1.13 черепиця спеціального     de  Sondеrziegel       призначення               en  special tile                                 fr  tuile sp[e2]ciale            *                                 ru  черепица специального                                     назначения       Bиріб, призначений для        Изделие, предназначенное       покрівель зі складною         для кровель со сложной       конфігурацією                 конфигурацией4.1.14 стрічкова пазова          de  Weichgeformter Strangfalz-       черепиця пластичного          ziеgеl       формування                en  soft-plastig forming belt                                     groovеd roofing                                 fr  tuile [a4] embo[i3]tement    *                                     de formage plastique                                 ru  ленточнаяпазовая                                     черепица плаcтического                                     формования       Bиріб, виготовлений ме-       Изделие, изготовленное       тодом екструзії з плас-       методом экструзии из       тичної суміші, який має       пластической смеси, имею-       на суміжних лицьовій i        щее на смежных лицевой       тильній поверхнях поз-        и тыльной поверхностях       довжні заглиблення i          продольные углубления и       ребра                         ребра4.1.15 стрічкова плоска          de  Weichgeformter Strangflach-       черепиця пластичного          ziegel       формування                еn  belt plain roofing of                          - 6 -                                        ДСТУБА.1.1-16-94                                     plastic forming                                 fr  tuile plate de pressage                                     plastique                                 ru  ленточная плоская                                     черепица пластического                                     формования       Виріб, який виготов-          Изделие, изготовленное       лений методом екструзії       методом экструзии из       з пластичної маси і має       пластической массы, име-       плоский nереріз               ющее плоское сечение4.1.16 стрічкова S-подібна       de  S-artiger weichgeformter       черепиця пластичного          Strangziеgеl       формування                en  plastic forming pantile                                 fr  tuile on S-de formage                                     plastique                                 ru  ленточная S-образная                                     черепица пластического                                     формования       Bиріб, виготовлений           Изделие, изготовленное       методом екструзії з           методом экструзии из       пластичної маси, який         пластической массы, име-       має S-подібний переріз        ющее S-образное сечение4.1.17 французька черепиця       de  Franz[o1]sische Ziege        *                                 еn  french tile                                 fr  tuile fran[с5]aise           *                                 ru  французская черепица       Bиріб з поздовжніми           Изделие с продольными       пазами, поперечними           пазами, поперечными       гребенями, шипами і           гребнями, шипами и от-       отворами для кріплення,       верстиями для крепления,       поперечний nepepiз має        поперечное сечение имеет       трапецієвидні виступи i       трапециевидные выступы       западини                      и впадины4.1.18 штампована голландська    de  Pressdachfanne       черепиця                  еn  mechanicаl double-size                                     pantile                                 fr  tuile flammande m[e2]canique *                                 ru  штампованная голландская                                     черепица       Bиріб, виготовлений           Изделие, изготовленное       методом штампування,          методом штампования,       який має плоский переріз      имеющее плоское сечение       з однією бічною поздов-       с одной боковой продоль-       жньою опуклою хвилею          ной выпуклой волной4.1.19 гребенева черепиця штам-  de  Pressfirstziеgel       пована                    еn  mechanical hip tile                                 fr  tuile fa[i3]ti[e2]re m[e2]-  *                                     canique                                 ru  коньковая черепица                          - 7 -                                        ДСТУ Б А.1.1-16-94                                     штампованная       Bиpiб, виготовлений ме-       Изделие, изготовленное       тодом штампування э жо-       методом штампования с       лобчастим перерізом для       желобчатым сечением для       покриття гребенів і           покрытия коньков и ребер       ребер noкрівлі                кровли4.1.20 штампована марсельська    de  Marseiller Pressziegel       черепиця                  еn  Marseilles mechanical tile                                 fr  tuile Marseille m[e2]canique *                                 ru  штампованная марсельская                                     черепица       Bиріб, виготовлений мe-       Изделие, изготовленное       тодом штампування,            методом штампования,       який має поздовжні            имеющее продольные уг-       заглиблення i ребра на        лубления и ребра на       лицьoвій і тильній повер-     лицевой и тыльной повер-       хнях на переріз у вигляді     хностях и сечение в виде       двох yвігнутих півхвиль       двух вогнутых полуволн4.1.21 штампована черепиця       de  Pressziеgеl "Munk-nun"       "мунк-нун"                en  mechanical tile "munk-nun"                                 fr  tuile m[e2]canique           *                                     "munk-nun"                                 ru  штампованная черепица                                     "мунк-нуни"       Bиріб, виготовлений ме-       Изделие, изготовленное       тодом штампування, з          методом штампования с       жолобчастим перерізом.        желобчатым сечением.       При улаштуванні покрів-       При устройстве кровли       лі мунк укладається на        мунк укладывается на       нун, утворюючи                нунн, образуя волновую       хвильову поверхню             поверхность4.1.22 штампована пазова         de  Pressfalzziegel      черепиця                  еn  nibbed mechanical tile                                 fr  tuile [a4] embo[i1]tement    *                                     m[e2]canique                 *                                 ru  штампованная пазовая                                     черепица       Виріб, виготовлений ме-       Изделие, изготовленное       тодом штампування,            методом штампования,       який має поздовжні            имеющее продольные уг-       заглиблення і ребра на        лубления и ребра на лице-       лицьовій і тильній повер-     вой и тыльной поверхнос-       хнях для щільного укла-       тях для плотной укладки и       дання та nepepiз у виг-       сечение в виде выпуклой       ляді випуклoї хвилі           волны4.1.23 штампована S-подібна      de  S-artiger Pressziegel       черепиця                  en  mechanical pantile                                 fr  tuilc en S-m[e2]canique      *                                 ru  штампованная S-образная                                     черепица                          - 8 -                                        ДСТУ Б А.1.1-16-94       Виріб, виготовлений ме-       Изделие,изготовленное       тодом штампування з           методом штампования с       S-подібним перерізом          S-образным сечением4.1.24 хвильовачерепицяз       de  Wellendachziegel mit Falzen       пазами                    еn  bentile with gutters                                 fr  tuile ondul[e2]e             *                                     embo[i3]tements              *                                 ru  волновая черепица с                                     пазами       Виріб хвильового попе-        Изделие волнового попе-       речного перерізу з двома      речного сечения с двумя       бічними пазами, шипами        боковыми пазaми, шипа-       i отворами для закріп-        ми и отверстиями для       лення                         крепления4.1.25 хвильова черепиця з       de  Wellendachziegel mit Falzen  *       пазамиігребенем             und Grat                                 еn  bent tile with gutters and                                     comb                                 fr tuile ondul[e2]e [a4]         *                                     embo[i3]tement et fa[i3]ti-  *                                     [e2]re                       *                                 ru  волновая черeпица с                                     пазами и гребнем       Bиpiб хвильового попе-        Изделие волнового попе-       речного перерізу з двома      речного сечения с двумя       бiчними пазами, попереч-      боковыми пазами, попе-       ним гребенем, шипами i        речным гребнем, шипами       одним отвором для             и одним отверстием для       закріплення                   крепления4.1.26 венеціанська черепиця     de  Dachziegel "Wenediger                                     Ziegеl"                                 en  Vеnice tile                                 fr  tuile de Venisе                                 ru  венецианская черепица       Bиpiб з поздовжніми па-       Изделие с продольными       зами, поперечними гребе-      пазами, поперечными       нями, шипами і отвора-        гребнями, шипами и       ми для закріпення, попе-      отверстиями для креп-       речний переріз має            ления, поперечное сечение       півкруглі виступи, які        имеет полукруглые высту-       поєднуються з вузькими        пы, сочетаемые с узкими       плоскими ділянками            плоскими участками4.1.27 черепиця                  dе  Dachziegel "Crosse Welle"       "великахвиля"            еn  tile "large wave"                                 fr  tuile "grande vague"                                 ru  черепица "большая волна"       Bиріб з поздовжніми           Изделие с продольными       пазами, поперечними           пазами, поперечными       гребенями, шипами i           гребнями, шипами и от-                          - 9 -                                        ДСТУ Б А.1.1-16-94       отворами для кріплення,       верстиями для крепления,       поперечний nepepiз який       имеющее поперечное       має у вигляді півциркуль-     сечение в виде полуцир-       них виступів зі зменше-       кульных выступов с умень-       ною висотою хвилі, що         шенной высотой волны,       поєднуються з вузькими        сочетаемых с узкими       плоскими ділянками            плоскими участками4.1.28 черепиця "Massіon"        dе  Dachziegеl "Massion"                                 еn  tile "massion"                                 fr  tuile "massion"                                 ru  черепиця "Massion"       Виріб з поэдовжніми           Изделие с продольными       пазами, поперечними гре-      пазами, поперечными       бенями, шипами i отво-        гребнями, шипами и от-       рами для кріплення,           верстиями для крепления,       поперечний переріз            поперечное сечение имеет       поєднує напівкруглі           полукруглые выступы, со-       виступи з розширеними         четаемые с расширенны-       плоскими ділянками            ми плоскими участками4.1.29 черепиця "морська хвиля " de  Dachziegel "Meereswelle"                                 en  tile "sea wave'                                 fr  tuile "vague de mer"                                 ru  черепица "морская волна"       Bиріб з поздовжніми           Изделие с продольными       пазами, поперечними гре-      пазами, поперечными       бенями, шипами і отво-        гребнями, шипами и       рами для закрiплення та       отверстиями для креп-       поперечним перерізом у        ления, имеющее попереч-       вигляді xвилі                 ное сечение в виде волны4.1.30 плоска черепнця типу      dе  Biberschwanz-Flасhziegel       "бобровийхвіст"          еn  plain roofing "beaver's tail"                                 fr  tuile plate "queue de castor"                                 ru  плоская черепица типа                                     "бобровый хвост"       Bиріб, який має               Изделие, имеющее       радіальне заокруглення        радиальное закругление       тильної поверхні              тыльной поверхности4.1.31 черепиця "подвійна        de  Dachziegel "Doppelt-       римська"                      r[o1]mische Ziegel           *                                 еn  "double Italien tile"                                 fr  tuile romaine double                                 ru  черепица "двойная римская"       Bиріб, з поздовжніми па-      Изделие, имеющее пазы       зами, поперечними гребе-      и поперечные гребни,       нями, шипами i отвора-        шипы и отверстия для       ми для кріплення, попе-       крепления, поперечное       речний переріз поєднує        сечение сочетает полукруг-       півкруглі виступи з           лые выступы с плоскими       плоскими ділянками            участками одинаковой       однакової ширини              ширины                          - 10 -                                        ДСТУ Б А.1.1-16-944.1.32 черепиця з декоративним   de  Dachziegel mit dekorativеr       покриттям                     Sсhiсht                                 en  tile with decorative coating                                 fr  fuile [a4] rev[e3]tement     *                                     d[e2]coratif                 *                                 ru  черепица с декоративным                                     покрытием       Виріб э нанесеним на          Изделие с нанесенным на       лицьову поверхню              лицевую поверхность       гладким або рельєфним         гладким или рельефным       малюнком одного або           рисунком одного или не-       декількох кольорів            скольких цветов4.1.33 офактурена черепиця       dе  Dachziegel mit behandelter                                     ОЬеrfl[a1]сhе                *                                 en  textured tile                                 fr  tuile fa[c5]onn[e2]e         *                                 ru  офактуренная черепица       Виріб, який має               Изделие, имеющее пок-       покриття на лицьoвій          рытие на лицевой поверх-       поверхні на основі            ности на основе глазури,       поливи, ангобу та ін.         ангоба и др.4.1.34 половинкичерепці         de  Halbstеine                                 en  heads                                 fr  tuile de bordure                                 ru  половинкичерепицы       Добірні елементи, які за-     Доборные элементы, при-       стосовуються при улаш-        меняeмые при устройстве       туванні покрівлі і мають      кровли, имеющие размер       poзмip половини виробу        половины изделия по       по ширині                     ширине4.2    Типи черепиці4.2.1  штампована черепиця       de  Pressziegеl                                 еn  mеchanical tile                                 fr  tuilеm[e2]canique           *                                 ru  штампованная черепица       Bиріб, відформований          Изделие, отформованное       штампуванням на полоз-        штампованием на салазоч-       кових або револьверних        ных или револьверных       пресах                        прессах4.2.2  черепиця напівсухого      de  Halbnasspressziegеl       пресування                en  mechanical tile                                 fr  tuile m[e2]canique           *                                 ru  черепица полусухого                                     прeссования       Bиpiб, відформований          Изделие, отформованное       пресуванням при воло-         прессованием при влаж-       гості прес-порошку            ности пресс-порошка       6-12%                         6-12%                          - 11 -                                        ДСТУ Б А.1.1-16-944.2.3  черепиця пластичного      de  Weichgeformtеr Dachziegel       формування                en  soft-plastic forming tile                                 fr  tuilc dеformage plastique                                 ru  черепицапластического                                     формования       Bиріб, відформований          Изделие, отформованное       з пластичної глиняної         из пластической глиняной       маси з вологістю              массы влажностъю       18 - 25%                      18 - 25%     4.3 Елементи черепиці4.3.1. гребінь черепиці          de  Grat                                 еn  comb                                 fr  cr[e3]t                      *                                 ru  гребень черепицы       Поперечний виступ на          Поперечный выступ на       лицьовій поверхні             лицевой поверхности       виробу для щільного           изделия для плотной ук-       укладання черепиці i          ладки черепицы и предотв-       запобігання проникнен-        ращения проникновения       ню вітру та атмосферних       ветра и атмосфсрных осад-       опадів через покрівлю         ков через кровлю4.3.2  закрій                    de  Falz                                 en  cutting out                                 fr  taille                                 ru  закрой       Частина поверхні чере-        Часть поверхности чере-       пиці, на якій відформо-       пицы, на которой отфор-       вані пази i peбpa, що         мованы пазы и ребра,       створює накладний стик        образующая накладной       з сусідньою черепицею         стык с соседней черепицей       при укладанні в покрівлю      при укладке в кровлю4.3.3  гребінь даху              de  First; Dachkamm                                 en  ridge; roof comb                                 fr  fa[i3]te; cr[e3]te du toit   *                                 ru  конек, гребень крыши       Верхнє ребро похилого         Верхнее ребро скатной       даху                          крыши4.3.4  кромка                    de  Kante                                 en  edge                                 fr  ar[e3]t                      *                                 ru  кромка       Гpaничні обриси               Граничные очертания       черепиці                      черепицы4.3.5  лапка                     de  Lappen                                 en  lug                                 fr  patte                                 ru  лапка       Виступ прямокутного           Выступ прямоугольного       перерізу нижнього краю        сечения нижнего края       тильної поверхні чере-        тыльной поверхности       пиці, розташований            черепицы, расположен-       поперек виробу                ный поперек изделия4.3.6  паз                       de  Nute                                 en  stol                                 fr  rainure                          - 12 -                                        ДСТУБА.1.1-16-94                                 ru  паз       Поздовжнє заглиблення         Продольное углубление       у виробі для щільного         в изделии для плотной       укладання черепицi і          укладки черепицы и пре-       запобігання протіканню        дотвращения протекания       покрівлі                      кровли4.З.7  лицьова поверхня          de  Sichtfl[а1]che               *                                 еn  face surface                                 fr  surface                                 ru  лицеваяповерхность       Поверхня виробу, якою         Поверхность изделия, ко-       черепиця укладається          торой черепица укладыва-       догори під час улашту-        ется вверх при устройстве       вання noкрівлі                кровли4.3.8 покривна поверхня          de  Abdeckfl[a1]che              *                                 en  tiling surface                                 fr  surface de couverture en tuile                                 ru  кроющая поверхность       Поверхня виробу, яку          Поверхность изделия,       видно при укладанні           видимая при укладке его       його в покрівлю               в кровлю4.3.9  поверхня черепиці, що     de  Ziegelabdeckoberfl[a1]che    *       перекриває                en  overlaping surface of the                                     tile                                 fr  surface de recouvrablеde la                                     tuile                                 ru  перекрывающая поверх-                                     ность черепицы       Поверхня виробу, яка ук-      Поверхность изделия, ук-       ладається на сусідній         ладываемая на соседнее       виріб під час установлен-     изделие при установке его       ня у покрівлю                 в кровлю4.3.10 поверхня черепиці, що     de  Abgedeckte Ziegeloberf-       перекривається                l[a1]che                     *                                 en  overlaped surface of                                     the tilе                                 fr  surface rесоuvrable de la                                     tuila                                 ru  перeкрывасмая поверхность                                     черепицы                          - 13 -                                        ДСТУ Б А.1.1-16-94       Поверхня виробу, на яку       Поверхность изделия, на       укладається сусідній          которую укладывается со-       виріб під час установлен-     седнее изделие при уста-       ня у покрівлю                 новке в кровле4.3.11 торець                    de  Stirnfl[a1]che               *                                 en  end face                                 fr  bout                                 ru  торец       Поперечна бічна поверх-       Поперечная боковая       ня черепиці                   поверхность черепицы4.3.12 тнльна поверхня           de  Hintеrfl[а1]che              *                                 en  reverse surface                                 fr  surface de sous face                                 ru тыльная поверхность       Поверхня виробу, якою         Поверхность изделия, ко-       черепиця укладається          торой черепица укладыва-       донизу під час улашту-        ется вниз при устройстве       ванная покрівлі               кровли4.3.13 поріг                     de  Schwelle                                 en  treshold                                 fr  seuil                                 ru  порог       Поперечний виступ на          Поперечный выступ на       тильнiй поверхні              тыльной поверхности       черепиці, який перешкод-      черепицы, препятству-       жає проникненню води          ющий проникновению       через шви покрівлі            воды через швы кровли4.З.14 шип                       dе  Zapfen                                 еп  tenon                                 fr  tenon                                 ru  шип       Виступ на тильній             Выступ на тыльной повер-       noверхні виробу, призна-      хности изделия, преднаэ-       чений для закріплення         наченный для крепления       черепиці у noкрівлі           черепицы в кровле     4.4 Характеристика укладання4.4.1  укладання врозбіг         de  Vеrschr[a1]nkte Lagerung     *                                 en  sepatare laying                                 fr  pose s[e2]par[e2]e           *                                 ru  укладка вразбежку       Різновид укладання чере-      Разновидность укладки       пиці, коли поздовжні          черепицы, когда продоль-       шви наступного ряду роз-      ные швы последующего       ташовані проти середини       ряда находятся против       черепиць попереднього,        середины черепиц преды-       що лежить нижче               дущего, нижележащего                          - 14 -                                        ДСТУ Б А.1.1-16-944.4.2  покривні розміри          dе  Abdeckmasse                                 en  tiling dimensions                                 fr  dimension de recouvrement                                 ru  кроющие размеры       Довжина i ширина ли-          Длина и ширина лицевой       цьової поверхні черепиці      поверхности черепицы в       в укладеній покрівлі          уложенной кровле4.4.З  лати                      de  Latte                                 en  roof battens                                 fr  lattes de toiture                                 ru  обрешетка       Елемент будівельної           Элемент строительной       конструкції даху, приз-       конструкции крыши,       начений для закріплення       предназначенный для       черепиці                      крепления черепицы     4.5 Властивості та дефекти4.5.1  маса черепиці у наси-     de  Wasserges[a1]ttigte Dachzi-  *       ченомуводоюстані            egelмаsse                                 en  tille mass in the state of                                     water saturation                                 fr  masse de tuile gorg[e2]e     *                                     d'eau                                 ru  масса черепицы в насыщен-                                     ном водой состоянии       Маса виробу після             Масса изделия после       насичення його водою          насыщения его водой4.5.2  викривленняповерхніі    de  Kr[u1]mmlung der Fl[a]5chen  *       ребер                         und Kanten                                 en  bending of surface and edges                                 fr  courbures de surface et                                     d'ar[e3]tes                  *                                 ru  искривление поверхности и                                     pебер       Найбільший зазор між          Наибольший зазор между       опорною поверхнею або         опорной поверхностью       ребром та прилеглою           или ребром и прилегаю-       площиною черепиці, що         щей плоскостью свободно       вільно лежить                 лежащей черепицы4.5.3  змивання шипів            de  Zapfenabnahme                                 еn  tenon fettling                                 fr  enl[e]vement de tenons      *                                 ru  смятие шипов       Відхилення геометрич-         Отклонения геометричес-       них розмiрів шипів від ус-    ких размеров шипов от ус-       тановлених стандартом         тановленных стандартом                          - 15 -                                        ДСТУ Б А.1.1-16-94            Абетковий покажчик українських термініввикривлення поверхні і ребер................................ 4.5.2гребінь даху................................................ 4.3.3гребінь черепиці............................................ 4.3.1закрій...................................................... 4.3.2зминання шипів.............................................. 4.5.3кромка...................................................... 4.3.4лапка....................................................... 4.3.5лати........................................................ 4.4.3маса черепиці у насиченому водою стані...................... 4.5.1паз  ....................................................... 4.3.6поверхня лицьова............................................ 4.3.7поверхня покривна........................................... 4.3.8поверхня тильна............................................. 4.3.12поверхня черепиці, що перекриває............................ 4.3.9поверхня черепиці, що перекривається........................ 4.3.10половинки черепиці.......................................... 4.1.34поріг ...................................................... 4.3.13розміри покривні............................................ 4.4.2торець ..................................................... 4.3.11укладання врозбіг........................................... 4.4.1черепиця.................................................... 4.1.1черепиця бічна ............................................. 4.1.2черепиця "велика хвиля"..................................... 4.1.27черепиця венеціанська ...................................... 4.1.26черепиця вінцева трипроменева .............................. 4.1.6черепиця з декоративним покриттям........................... 4.1.32черепиця кільцева........................................... 4.1.4черепиця гребенева.......................................... 4.1.3черепиця кутова............................................. 4.1.5черепиця "Мassіоn" ......................................... 4.1.28черепиця "морська хвиля".................................... 4.1.29черепиця напівкругла конічна ............................... 4.1.8черепиця напівкругла гребенева.............................. 4.1.7черепиця напівсухого пресування ............................ 4.2.2черепиця офактурена ........................................ 4.1.33черепиця пластичного формування ............................ 4.2.3черепиця плоска без закроїв ................................ 4.1.9черепиця плоска з закроями ................................. 4.1.10черепиця плоска типу "бобровий хвіст"....................... 4.1.30черепиця "подвійна римська" ................................ 4.1.31черепиця розжолобчаста ..................................... 4.1.11черепиця рядова............................................. 4.1.12черепиця спеціального призначення........................... 4.1.13черепиця стрічкова пазова пластичного формування ........... 4.1.14черепиця стрічкова плоска пластичного формування ........... 4.1.15черепиця стрічкова S-подібна пластичного формування ........ 4.1.16черепиця французька ........................................ 4.1.17черепиця хвильова з пазами ................................. 4.1.24черепиця хвильова з пазами і гребенем....................... 4.1.25черепиця штампована......................................... 4.2.1черепиця штампована голландська ............................ 4.1.18черепиця штампована гребенева............................... 4.1.19черепиця штампована марсельська ............................ 4.1.20черепиця штампована "мунк-нун".............................. 4.1.21черепиця штампована пазова.................................. 4.1.22черепiця штампована S-подібна............................... 4.1.23шип ........................................................ 4.3.14                          - 16 -                                        ДСТУ Б А.1.1-16-94                 Абетковий покажчик німецьких термінівAbdeckfl[a1]che............................................ 4.3.8   *Abdeckmasse................................................ 4.4.2Abgedeckte Ziegeloberfl[a1]che ............................ 4.3.10Biberschwanz-Flachziеgеl................................... 4.1.30Dachziegel ................................................ 4.1.1Dachziegel "Doppelt-r[o1]mische Ziegel" ................... 4.1.31Dachziegel "Crosse Welle".................................. 4.1.27Dachziegel "Massion" ...................................... 4.1.28Dachziegel "MeeresweHe".................................... 4.1.29Dachziegel mit behandeltcr Oberfl[a1]che................... 4.1.33Dachziegel mit dekorativcr Schicht......................... 4.1.32Dachziegel "Wenеdigеr Ziegel" ............................. 4.1.26Drеistrahlеnkranzdachziegel ............................... 4.1.6Falz....................................................... 4.3.2First; Dachkamm ........................................... 4.3.3Firsthalbrunddachziegel.................................... 4.1.7Firstziegel................................................ 4.3.1Flachdachziegel ........................................... 4.1.9Flachdachziegel mit Falzen ................................ 4.l.IOFranz[o1]5sische Ziegel ................................... 4.1.17*Grat....................................................... 4.3.1Halbnasspressziegel ....................................... 4.2.2Halbrunddachziegel, kegelf[o1]rming ....................... 4.1.8 *Halbsteine ................................................ 4.1.34Hinterfl[a1]che ........................................... 4.3.12*Hohlziegel ................................................ 4.1.11Kante ..................................................... 4.3.4Krummlung der Fl[a1]chen und Kanten ....................... 4.5.3 *Lappen .................................................... 4.3.5Latte ..................................................... 4.4.3Marseiller Pressziegel .................................... 4.1.20Normaler Dachziegel ....................................... 4.1.12Nuten ..................................................... 4.3.6Pressdachfanne ............................................ 4.1.18Pressfalzziegel ........................................... 4.1.22Pressfirstziegel .......................................... 4.1.19Pressziegel ............................................... 4.2.1Pressziegel "Munk-nun" .................................... 4.1.21Ringziegel ................................................ 4.1.4S-artiger Pressziegel ..................................... 4.1.23S-artiger weichgeformter Strangziegel ..................... 4.1.16Schwelle .................................................. 4.3.13Seitendachziegel .......................................... 4.1.2Sichtfl[a1]che ............................................ 4.3.7 *Sonderziegel .............................................. 4.1.13Stirnfl[a1]che ............................................ 4.3.11*Verschr[a1]nkte Lagerung .................................. 4.4.1Zapfen .................................................... 4.3.14Zapfenabnahme ............................................. 4.5.4Ziegelabddeckoberfl[a1]che ................................ 4.3.9Wasserges[a1]ttingte Dachziegelmasse ...................... 4.5.1 *Weichgeformter Dachziegel ................................. 4.3.2Weichgeformter Strangfalzziegel ........................... 4.1.14Weichgeformter Stranfleichziegel .......................... 4.1.15Wellendachziegel mit Falzen ............................... 4.1.24Wellendachziegel mit Falzen und Grat ...................... 4.1.25Winkeldachziegel .......................................... 4.1.5                          - 17 -                                        ДСТУБА.1.1-16-94               Абетковийпокажчиканглійськихтермінівbelt plain roofing of plastic forming ..................... 4.1.15bending of surface and edges .............................. 4.5.3bentile with gutters ...................................... 4.1.24bent tile with gutters and comb ........................... 4.1.25channel tile .............................................. 4.1.11circular tile ............................................. 4.1.4comb ...................................................... 4.3.1corner tile ............................................... 4.1.5cromwning rays tile ....................................... 4.1.6cutting out ............................................... 4.3.2double Italien tile ....................................... 4.1.31dry pressed tile .......................................... 4.2.2edge ...................................................... 4.3.4end face .................................................. 4.3.11face surface .............................................. 4.3.7flat tile with gutters .................................... 4.1.10flat tile without gutters ................................. 4.1.9french tile ............................................... 4.1.17heads ..................................................... 4.1.34lateral tile .............................................. 4.1.2lug ....................................................... 4.3.5Marseilles mechanical tile ................................ 4.1.20mechanical double-size pantile ............................ 4.1.18mechanical hip tile ....................................... 4.1.19mechanical pantile ........................................ 4.1.23mechanical tile ........................................... 4.2.1mechanical tile "munk-nun" ................................ 4.1.21nibbed mechanical tile .................................... 4.1.22ordinary tile ............................................. 4.1.12overlaped surface of the tile ........................ 4.3.10overlaping surface of the tile ....................... 4.3.9plain roofing "beaver's tail" ........................ 4.1.30plastic forming pantile .............................. 4.1.16reverse surface ...................................... 4.3.12ridge; roof comb ..................................... 4.3.3ridge semi-circular tile ............................. 4.1.7ridge tile ........................................... 4.1.3roof battens ......................................... 4.4.3semi-circular conic tile ............................. 4.1.8separate laying ...................................... 4.4.1slots ................................................ 4.3.6soft-plastic forming belt grooved roofing ............ 4.1.14soft-plastic forming tile ............................ 4.2.3special tile ......................................... 4.1.13tenon ................................................ 4.3.14tenon fettling ....................................... 4.5.4textured tile ........................................ 4.1.33tile ................................................. 4.1.1tile "large wave" .................................... 4.1.27tile mass in the state of water saturation ........... 4.5.1tile "massion" ....................................... 4.1.28tile "sea wave" ...................................... 4.1.29tile with decorative coating ......................... 4.1.32tiling dimensions .................................... 4.4.2tiling surface ....................................... 4.3.8treshold ............................................. 4.3.13Venice tile .......................................... 4.1.26                          - 18 -                                        ДСТУ Б А.1.1-16-94              Aбетковий покажчик французьких термінівar[e3]te .................................................. 4.3.4 *bout ...................................................... 4.3.11courbures de surface et d'aretes .......................... 4.5.3cr[e3]te .................................................. 4.3.1 *dimension de recouvrement ................................. 4.4.2enl[e2]venent de tenons ................................... 4.5.4 *fa[i3]te; crete du toit ................................... 4.3.3 *lattes de toiture ......................................... 4.4.4masse de tuile gorg[e2]e d'eau ............................ 4.5.1 *patte ..................................................... 4.3.5pose s[e2]par[e2]e ........................................ 4.4.1 *rainures .................................................. 4.3.6seuil ..................................................... 4.3.13surface  .................................................. 4.3.7 *surface de couverture en tuile ............................ 4.3.8surface de reconvrement de la tuile ....................... 4.3.9surface de sons face ...................................... 4.3.12surface recouvrable de la tuile ........................... 4.3.10taille .................................................... 4.3.2tenon ..................................................... 4.3.14tuile ..................................................... 4.1.1tuile [a4] embo[i3]tement de formage plastique ............ 4.1.14*tuile ordinaure ........................................... 4.1.12tuile plate [a4] emboitement .............................. 4.1.10*tuile plate de pressage plastique ......................... 4.1.15*tuile plate "queue de castor" ............................. 4.1.30tuile plate sans embo[i3]tements .......................... 4.1.9 *tuile romaine double ...................................... 4.1.31tuile semi-circulaire conique ............................. 4.1.8tuile sp[e2]ciale ......................................... 4.1.13*tuile "vague de mer" ...................................... 4.1.29tuile [a4] embo[i3]tement m[e2]canique .................... 4.1.22*tuile [a4] rev[e3]tement d[e2]coratif ..................... 4.1.32*tuile circulaire .......................................... 4.1.4tuile corni[e2]re ......................................... 4.1.5 *tuile de bordure .......................................... 4.1.34tuile de couronnement [a4] trois rayons ................... 4.1.6 *tuile de f[a3]itage ....................................... 4.1.3 *tuile de formage plastique ................................ 4.2.3tuile de noue ............................................. 4.1.11tuile de pressage sec ..................................... 4.2.2tuile de Venise ........................................... 4.1.26tuile lat[e2]rale ......................................... 4.1.2tuile on S-de formage plastique ........................... 4.1.16tuile en S-m[e2]canique ................................... 4.1.23*tuile fa[c5]onn[e2]e ...................................... 4.1.33*tuile fa[i3]ti[e2]re m[e2]canique ......................... 4.1.19*tuile fa[i3]ti[e2]re semi-circulaire ...................... 4.1.7 *tuile flammande m[e2]canique .............................. 4.1.18tuile fran[c5]aise ........................................ 4.1.17*tuile "grande vague" ...................................... 4.1.27tuile Marseilles m[e2]canique ............................. 4.1.20*tuile "massion" ........................................... 4.1.28tuile m[e2]canique ........................................ 4.2.1 *tuile m[e2]canique "munk-nun" ............................. 4.1.21*tuile ondul[e2]e anbo[i3]tements .......................... 4.1.24*tuile ondul[e2]e [a4] embo[i3]tement et fa[i3]ti[e2]re .... 4.1.25*                          - 19 -                                        ДСТУ Б А.1.1-16-94               Абетковний покажчик російських термінівгребень черепицы .......................................... 4.3.1закрой .................................................... 4.3.2искривление поверхности и ребер ........................... 4.5.2конек, гребень крыши ...................................... 4.3.3кромка .................................................... 4.3.4лапка ..................................................... 4.3.5масса черепицы в наcыщенном водой состоянии ............... 4.5.1обрешетка ................................................. 4.4.3паз ....................................................... 4.3.6поверхность лицевая ....................................... 4.3.7поверхность кроющая ....................................... 4.3.8поверхность тыльная ....................................... 4.3.12поверкность черепицы перекрываемая ........................ 4.3.10поверкность черепицы перекрывающая ........................ 4.3.9половинки черепицы ........................................ 4.1.34порог ..................................................... 4.3.13размеры кроющие ........................................... 4.4.2смятие шипов .............................................. 4.5.4торец ..................................................... 4.3.11укладка вразбежку ......................................... 4.4.1черепица .................................................. 4.1.1черепица боковая .......................................... 4.1.2черепица "большая волна" .................................. 4.1.27черепица венецианская ..................................... 4.1.26черепица венчающая трехлучевая ............................ 4.1.6черепица волновая с пазами и гребнем ...................... 4.1.25черепица волновая с пазами ................................ 4.1.24черепица "двойная римская" ................................ 4.1.31черепица кольцевая ........................................ 4.1.4черепица коньковая ........................................ 4.1.3черепица ленточная пазовая пластического формования ....... 4.1.14черепица ленточная плоская пластического формования ....... 4.1.15черепица ленточная 3-образная пластического формования .... 4.1.16черепица "Massion" ........................................ 4.1.28черепица "морская волна" .................................. 4.1.29черепица офактуренная ..................................... 4.1.33черепица пластического формования ......................... 4.2.3черепица плоская без эакроев .............................. 4.1.9черепица плоская с закроями ............................... 4.1.10черепица плоская типа "бобровый хвост" .................... 4.1.30черепица полукруглая коническая ........................... 4.1.8черепица полукруглая коньковая ............................ 4.1.7черепица полусухого прессования ........................... 4.2.2черепица разжелобчатая .................................... 4.1.11черепица рядовая .......................................... 4.1.12черепица с декоративным покрытием ......................... 4.1.32черепица специального назначения .......................... 4.1.13черепица угловая .......................................... 4.1.5черепица французская ...................................... 4.1.17черепица штампованная ..................................... 4.2.1черепица штампованная голландская ......................... 4.1.18черепица штампованная коньковая ........................... 4.1.19черепица штампованная марсельская ......................... 4.1.20черепица штампованная "мунк-нун" .......................... 4.1.21черепица штампованная пазовая ............................. 4.1.22черепица штампованная S-образная .......................... 4.1.23шип ....................................................... 4.3.14                          - 20 -                                        ДСТУ Б А.1.1-16-94УДККлючові слова:          гребінь, закрій, зминання шипів, кромка лицьова          поверхня, маса черепиці у насиченому водою стані,          тильна поверхня, торець, черепиця штампована,          шип.          Примітка.                 */ цифри за літерами в квадратних дужках                    відповідають значенням в таблиці                    відповідності символів
 


Подпишитесь на новости строительства:

 

 

Выбор редакции: