ЛКМ Утепление Окна и двери Технологии Техника | Рынок Аналитика Новости компанийДСТУ Б А.1.1-23-94. Засоби пакетування та контейнери для будівельних матеріалів і виробів. Терміни та визначення

Оцените
(0 голосов)

                    СРЕДСТВА ПАКЕТИРОВАНИЯ

               И КОНТЕЙНЕРЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ

                     МАТЕРИАЛОВ И ИЗДЕЛИЙ

                    Термины и определения

               Standardization and normalization

                   systems in construction

              PACKAGING MEANS AND CONTAINERS FOR

               BUILDING MATERIALS AND PRODUCTS

                    Terms and definitions

Скачать ДСТУ Б А.1.1-23-94. Засоби пакетування та контейнери для будівельних матеріалів і виробів. Терміни та визначення


                                         Чинний від 1994-10-01

                                                 -----------

     1 ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ


     1.1 Цей стандарт установлює терміни та визначення понять,

основних засобів пакетування та використання контейнерів,

призначених для будівельних матеріалів та виробів.

     1.2 Терміни, регламентовані в цьому стандарті, обов'язкові

для використання в усіх видах нормативної документації, у довід-

ковій та навчально-методичній літературі, що належить до  галузі

будівельних матеріалів, а також для робіт з стандартизації або

при використанні результатів цих робіт, включаючи програмні

засоби для комп'ютерних систем.

     1.3 Вимоги стандарту чинні для використання в роботі під-

приємств, установ, організацій, що діють на території України,

технічних комітетів з стандартизації, науково-технічних та інже-

нерних товариств, міністерств (відомств).

------------------------------------------

                            - 2 -

                                            ДСТУ Б А.1.1-23-94

               2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ


     У даному стандарті є посилання на такі документи:

     ДСТУ  1.2-93     | Державна система стандартизації

                      | України. Порядок розроблення

                      | державних стандартів.

     ----------------------------------------------------------

     ДСТУ  1.5-93     | Державна система стандартизації

                      | України. Загальні вимоги до побудови,

                      | викладу, оформлення та змісту стандартів.

     -----------------------------------------------------------

     КНД  50-011-93   | Основні положення та порядок розробки

                      | стандартів на терміни та визначення.

                      |

     3 ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ


     3.1 Для кожного поняття встановлено один стандартизований

термін.

     3.2 Подані визначення можна в разі необхідності розвивати

шляхом введення до них похідних ознак, які доповнюють значення

термінів, що використовуються. Доповнення не можуть порушувати

обсяг і зміст понять, визначених у стандарті.

     3.3 У стандарті як довідкові, подані німецькі (de), англій-

ські (en), французькі (fr) та російські (ru) відповідники

стандартизованих термінів, а також визначення російською мовою.

     3.4 У стандарті наведений абетковий покажчик термінів

українською мовою та абеткові покажчики іншомовних відповідни-

ків стандартизованих термінів кожною мовою окремо.

                             - 3 -

                                            ДСТУ Б А.1.1-23-94

4     ЗАГАЛЬНІ ПОНЯТТЯ


4.1   ОСНОВНІ ЗАСОБИ ПАКЕТУВАННЯ

4.1.1 пакетування           de  Verpackung

                            en  packaging

                            fr  paquetage

                            ru  пакетирование

      Формування та             Формирование и скрепление

      скріплення вантажів       грузов в укрупненную еди-

      в укрупнену одиницю,      ницу, обеспечивающие при

      що забезпечують при       доставке в установленных

      доставці в установ-       условиях их целостность,

      лених умовах їх ці-       сохранность и позволяющие

      лісність, зберіган-       механизировать погрузочно-

      ня та дозволяють          разгрузочные и складские

      механізувати вантаж-      работы

      но-розвантажувальні

      і складські роботи

4.1.2 транспортний пакет    de  Transportstapel

                            en  packaging transport

                            fr  paquet de transport

                            ru  транспортный пакет

      Укрупнена вантажна        Укрупненная грузовая еди-

      одиниця, сформована       ница, сформированная из

      з декількох вантаж-       нескольких грузовых единиц

      них одиниць в резу-       в результате применения

      льтаті застосування       средств пакетирования

      засобів пакетування

4.1.3 транспортний блок-    de  Transportblockstapel

      пакет                 en  transport bloc-packet

                            fr  bloc-paquet de transport

                            ru  транспортный блок-пакет

      Укрупнена вантажна        Укрупненная грузовая единица,

      одиниця, сформована       сформированная из двух или

      з двох або більше         более транспортных пакетов

      транспортних пакетів      с применением средств паке-

      із застосуванням          тирования

      засобів пакетування

4.1.4 засіб пакетування     de  Verpackungsanlage

                            en  packaging means

                            fr  moyen de paquetage

                            ru  средство пакетирования

      Засіб для формуван-       Средство для формирования

      ня та скріплювання        и скрепления грузов в ук-

      вантажів в укрупнену      рупленную грузовую единицу,

      вантажну одиницю, за      за исключением пакетоформи-

      винятком пакетоформу-     рующей и пакетоскрепляющей

                             - 4 -

                                            ДСТУ Б А.1.1-23-94

      вальної та пакето-        техники, в результате при-

      скріплювальної тех-       менения которого обеспечи-

      ніки, в результаті        вается пакетирование

      застосування якого

      забезпечується паке-

      тування

4.1.5 контейнер             de  Container

                            en  container

                            fr  container

                            ru  контейнер

      Стандартна місткість      Стандартная емкость для

      для зберігання та         хранения и перевозки гру-

      перевезення вантажів      зов различными видами

      різними видами тран-      транспорта, приспособлен-

      спорту, пристосована      ная для механизированной

      для механізованого        погрузки, выгрузки и пе-

      завантаження, розван-     регрузки с одного вида

      таження та переванта-     транспорта в другой

      ження з одного виду

      транспорту на інший

4.2   КЛАСИФІКАЦІЯ ЗАСОБІВ ПАКЕТУВАННЯ

4.2.1   Призначення

4.2.1.1 універсальний       de  Universalverpackungsmittel

        засіб пакету-       en  universal packaging means

        вання               fr  moyen de paquetage universal

                            ru  универсальное средство па-

                                кетирования

        Засіб пакетування,      Средство пакетирования,

        який об'єднує у         обЪединяющее в тран-

        транспортний пакет      спортный пакет или тран-

        або транспортний        спортный блок-пакет грузы

        блок-пакет вантажі      широкой номенклатуры

        широкої номенклату-

        ри

4.2.1.2 спеціалізований     de  Spezialverpackungsmittel

        засіб пакeтування   en  specialized packaging means

                            fr  moyen de paquetage

                                sp[e2]cialis[e2]                  *

                            ru  специализированное средство

                                пакетирования

        Засіб пакетування,      Средство пакетирования,

        який об'єднує у         обЪединяющее в транспорт-

        транспортний пакет      ный пакет или транспорт-

        або у транспортний      ный блок-пакет грузы огра-

        блок-пакет вантажі      ниченной номенклатуры

        обмеженої номенкла-     или грузы отдельных видов

        тури або вантажі

        окремих видів

                             - 5 -

                                            ДСТУ Б А.1.1-23-94

4.2.1.3 індивідуальний за-  de  individuelles Verpackungsmittel

        сіб пакетування     en  individual means of packaging

                            fr  moyen de paquetage individuel

                            ru  индивидуальное средство

                                пакетирования

        Спеціалізований         Специализированное сред-

        засіб пакетування       ство пакетирования для от-

        для окремих видів       дельных видов грузов, име-

        вантажів, що ма-        ющих специфические свойства

        ють специфічні

        властивості

4.2.1.4 груповий засіб      de  Gruppenverpackungsmittel

        пакетування         en  group means of packaging

                            fr  moyen de paquetage de groupe

                            ru  групповое средство пакети-

                                рования

        Спеціалізований за-     Специализированное сред-

        сіб пакетування         ство пакетирования для

        для групи вантажів,     группы грузов, однородных

        однорідних за фі-       по физико-химическим

        зико-хімічними          свойствам и условиям пере-

        властивостями і         возки

        умовами перевезен-

        ня

4.2.2   Види

4.2.2.1 піддон              de  Palette

                            en  tray

                            fr  palette

                            ru  поддон

        Засіб пакетування,      Средство пакетирования,

        який має настил і,      имеющее настил и, при не-

        при необхідності,       обходимости, надстройку

        надбудову для роз-      для размещения и крепле-

        ташування і закріп-     ния груза

        лення вантажу

4.2.2.2 плоский піддон      de  Flachpalette

                            en  flat tray

                            fr  palette plate

                            ru  плоский поддон

        Піддон з настилом       Поддон с настилом без над-

        без надбудови           строек

4.2.2.3 двонастильний       de  Zweideckenpalette

        піддон              en  double boarding tray

                            fr  palette [a4] double plancher      *

                            ru  двухнастильный поддон

        Піддон з верхнім і      Поддон с верхним и нижним

        нижнім настилами,       настилами, каждый из кото-

                             - 6 -

                                            ДСТУ Б А.1.1-23-94

        кожний з яких може      рых может быть использован

        бути використаний       для размещения груза

        для розташування

        вантажу

4.2.2.4 однонастильний      de  Eindeckpalette

        піддон              en  one boarding tray

                            fr  palette [a4] un plancher          *

                            ru  однонастильный поддон

        Піддон, який має        Поддон, имеющий одну грузовую

        одну вантажну           площадку

        площадку

4.2.2.5 піддон з настилом,  de  Vorsprungdeckpalette

        що виступає         en  advancing one boarding tray

                            fr  palette [a4] plancher saillant    *

                            ru  поддон с выступающим

                                настилом

        Піддон, у якого         Поддон, у которого края

        краї настилу або        настила или настилов вы-

        настилів виступа-       ступают за опорные эле-

        ють за опорні еле-      менты

        менти

4.2.2;6 гребінчастий під-   de  kammartige Palette

        дон                 en  comb boarding tray

                            fr  palette [a4] plancher gauffr[e2]  *

                            ru  гребенчатый поддон

        Піддон, настил яко-     Поддон, настил которого

        го виконаний у          выполнен в виде гофр,

        вигляді гофр, які       обеспечивающих ввод в них

        забезпечують вве-       стропов или рабочих органов

        дення в них стро-       грузозахватных приспособле-

        пів або робочих         ний машины

        органів вантажо-

        захватних присто-

        сувань машини

4.2.2.7 двозахідний під-    de  Zweiwegepalette

        дон                 en  two ways tray

                            fr  palette [a4] deux voies           *

                            ru  двохзаходный поддон

        Піддон, конструк-       Поддон, конструкция кото-

        ція якого забез-        рого обеспечивает возмож-

        печує можливість        ность ввода вилочного

        введення вилково-       захвата только с двух

        го захвату тільки       противоположных сторон

        з двох протилежних

        боків

4.2.2.8 чотирьохзахідний    de  Vierwegepalette

        піддон              en  four ways tray

                            fr  palette [a4] quarte voices        *

                             - 7 -

                                            ДСТУ Б А.1.1-23-94

                            ru  четырехзаходный поддон

        Піддон, конструк-       Поддон, конструкция кото-

        ція якого забез-        рого обеспечивает возмож-

        печує можливість        ность ввода вилочного за-

        введення вилко-         хвата с четырех сторон

        вого захвату з

        чотирьох боків

4.2.2.9 ящиковий піддон     de  Boxpalette

                            en  box tray

                            fr  paiette-caisse

                            ru  ящичный поддон

        Піддон з надбудо-       Поддон с надстройкой из

        вою із суцільних        сплошных, решетчатых или

        гратчастих або          сетчатых стенок

        сітчастих стінок

4.2.2.10 ящиковий піддон-   de  Beh[a1]lterboxpalette             *

         резервуар          en  box tray-reservoir

                            fr  palette-caisse-reservoir

                            ru  ящичный поддон-резер-

                                вуар

         Піддон виконаний у     Поддон, выполненный в

         формі резервуара з     форме резервуара с ус-

         пристроями для за-     тройствами для загрузки-

         вантаження-розван-     выгрузки сыпучих, порошко-

         таження сипких,        образных, жидких и газо-

         порошкоподібних,       образных грузов, внутрен-

         рідких і газопо-       ним обЪемом до 1 м3

         дібних вантажів,

         внутрішнім об'є-

         мом до 1 м3

4.2.2.11 стояковий піддон   de  Stapelpalette

                            en  pillar tray

                            fr  palette [a4] montants             *

                            ru  стоечный поддон

         Піддон з надбудо-      Поддон с надстройкой из

         вою із вільних         свободных или скрепленных

         або скріплених         стоек

         стояків

4.2.2.12 спеціалізований    de  Sonderpalette

         піддон             en  specialized tray

                            fr  palette sp[e2]cialis[e2]e         *

                            ru  специализированный

                                поддон

        Піддон для ванта-       Поддон для грузов ограничен-

        жів обмеженої но-       ной номенклатуры или грузов

        менклатури або          отдельных видов

        вантажів окремих

        видів

                             - 8 -

                                            ДСТУ Б А.1.1-23-94

4.2.2.13 універсальний      de  Universalpalette

         піддон             en  universal tray

                            fr  palette universelle

                            ru  универсальный поддон

         Піддон для ванта-      Поддон для грузов широкой

         жів широкої но-        номенклатуры

         менклатури

4.2.2.14 пакетувальна       de  Verpackungskassette

         касета             en  packaging cassette

                            fr  magasin de paquetage

                            ru  пакетирующая кассета

         Засіб пакетування,     Средство пакетирования,

         який складається       состоящее из рам, стоек и

         з рам, стояків та      соединительных елементов

         з'єднувальних

         елементів

4.2.2.15 пакетувальний      de  Verpackungsstopp

         строп              en  packaging sling

                            fr  [e2]lingue de paquetage           *

                            ru  пакетирующий строп

         Засіб пакетування,     Средство пакетирования,

         який складається з     состоящее из жестких и

         жорстких і (або)       (или) гибких элементов с

         гнучких елементів      замковым устройством

         із замковим

         пристроєм

4.2.2.16 пакетувальна       de  Verpackungsschwelle

         обв'язка           en  packaging binding

                            fr  cerelage de paquetage

                            ru  пакетирующая обвязка

         Гнучкий засіб          Гибкое средство пакети-

         пакетування у          рования в виде обвязки из

         вигляді обв'язки       ленты, проволоки, сетки,

         із стрічки, дроту,     пленки

         сітки, плівки

4.2.2.17 пакетувальна       de  Verpackungsspanner

         стяжка             en  packaging tie

                            fr  serrage de paquetage

                            ru  пакетирующая стяжка

         Напівжорсткий          Полужесткое средство паке-

         засіб пакетування      тирования со стягивающим

         із стягувальним        приспособлением

         пристроєм

4.2.2.18 підкладний лист    de  Unterlageblatt

                            en  liner plate

                            fr  plaque de support

                            ru  подкладной лист

                             - 9 -

                                            ДСТУ Б А.1.1-23-94

         Суцільний або з        Сплошной или со сквозны-

         наскрізними отвора-    ми  отверстиями по площади

         ми на площі лист       лист для пакетирования,

         для пакетування,       имеющий гладкую поверх-

         що має гладку по-      ность с отогнутым вверх

         верхню з відігну-      краем или краями

         тим догори краєм

         або краями

4.2.2.19 пакетувальна       de  Verpackungsfolie

         плівка             en  packaging film

                            fr  pellicule de paquetage

                            ru  пакетирующая пленка

         Скріплювальний         Скрепляющее одноразовое

         одноразовий засіб      средство пакетирования,

         пакетування, який      плотно облегающее тран-

         щільно облягає         спортный пакет

         транспортний пакет

4.2.3    Конструкція

4.2.3.1  несучий засіб      de  Verpackungstr[a1]ger              *

         пакетування        en  bearing packaging portant

                            fr  moyen de paquctage portant

                            ru  несущее средство пакети-

                                рования

         Засіб пакетування,     Средство пакетирования,

         конструкція якого      конструкция которого

         дозволяє при вико-     позволяет при производстве

         нанні вантажно-        погрузочно-разгрузочных и

         розвантажувальних      складских работ произво-

         і складських робіт     дить за него строповку или

         проводити за нього     захват приспособлениями

         стропування або        подЪемно-транспортных

         захват пристроями      машин

         підйомно-транс-

         портних машин

4.2.3.2  ненесучий засіб    de  Nichttr[a1]gerverpackungsmittel   *

         пакетування        en  non bearing packaging means

                            fr  moyen de paquetage non portant

                            ru  ненесущее среедство паке-

                                тирования

         Засіб пакетування,     Средство пакетирования,

         конструкція якого      конструкция которого не

         не дозволяє прово-     позволяет производить за

         дити за нього          него строповку или захват

         стропування або        приспособлениями подЪемно-

         захват пристроями      транспортных машин

         підйомно-транспорт-

         них машин

4.2.3.3  жорсткий засіб     de  Starrverpackungsmittel

         пакетування        en  rigid packaging means

                             - 10 -

                                            ДСТУ Б А.1.1-23-94

                            fr  moyen de paquetage rigide

                            ru  жесткое средство пакети-

                                рования

         Засіб пакетування      Средство пакетирования из

         з жорстких елемен-     жестких элементов, кон-

         тів, конструкція       струкция которого обеспе-

         яких забезпечує        чивает неизменность формы

         незмінність форми      и размеров транспортного

         та розмірів тран-      блок-пакета при доставке

         спортного блок-па-

         кету при достав-

         ленні

4.2.3.4  напівжорсткий      de  Halbstarrverpackungsmittel

         засіб пакетування  en  semi-rigid packaging means

                            fr  noyen de paquetage smirigide

                            ru  полужесткое средство паке-

                                тировоания

         Засіб пакетування,     Средство пакетирования,

         що складається з       состоящее из жестких и гиб-

         жорстких та гнуч-      ких элементов, конструкция

         ких елементів,         которого позволяет тран-

         конструкція якого      спортному пакету или тран-

         дозволяє транспорт-    спортному блок-пакету из-

         ному пакету або        менять в определенных

         транспортному          пределах форму и размеры

         блок-пакету зміню-     при доставке

         вати у певних ме-

         жах форму та роз-

         міри при достав-

         ленні

4.2.3.5  гнучкий засіб      de  Flexibles Verpackungsmittel

         пакетування        en  flexible packaging means

                            fr  moyen de paquetage souple

                            ru  гибкое средство пакетиро-

                                вания

         Засіб пакетування,     Средство пакетирования,

         що складається з       состоящее из гибких и элас-

         гнучких і еластич-     тичных материалов, конст-

         них матеріалів,        рукция которого позволяет

         конструкція якого      транспортному пакету или

         дозволяє транспорт-    транспортному блок-пакету

         ному блок-пакету       изменять в определенных

         змінювати у певних     пределах форму и размеры

         межах форму та         при доставке

         розміри при достав-

         ленні

4.2.3.6  м'який засіб       de  Weichverpackungsmittel

         пакетування        en  soft packaging means

                            fr  moyen de paquetage doux

                            ru  мягкое средство пакетиро-

                                вания

                             - 11 -

                                            ДСТУ Б А.1.1-23-94

         Засіб пакетування,     Средство пакетирования,

         виконаний з мате-      выполненное из материала,

         ріалу, здатного        способного изменять свою

         змінювати свою         форму и габаритные размеры

         форму та габаритні     для доставки сыпучих и

         розміри, для доста-    жидких грузов транспортны-

         влення сипких та       ми пакетами массой брутто

         рідких вантажів тра-   от 0,25 до 1 т

         нспортними пакетами

         масою брутто від 0,25

         до 1 т

4.2.3.7  розбірний засіб    de  Auseinadernehmbares Verpa-

         пакетування            ckungsmittel

                            en  dismountable packaging means

                            fr  moyen de paquetage demonta-

                                ble

                            ru  разборное средство паке-

                                тирования

         Засіб пакетування,     Средство пакетирования,

         конструкція якого      конструкция которого по-

         дозволяє розібрати     зволяет разобрать его на

         його на окремі час-    отдельные части для умень-

         тини для зменшення     шения габаритных разме-

         габаритних розмірів    ров и обеспечения удобства

         та забезпечення        хранения и транспортиро-

         зручності зберігання   вания в порожнем состоя-

         і транспортування в    нии

         в порожньому стані

4.2.3.8  нерозбірний засіб  de  Nichtauseinandernehmbares

         пакетування            Verpackungsmittel

                            en  non dismountable means

                            fr  moyen de paquetage non-d[2]emon-  *

                                table

                            ru  неразборное средство паке-

                                тирования

         Засіб пакетування,     Средство пакетирования,

         конструкція якого      конструкция которого не

         не дозволяє розіб-     позволяет разобрать его на

         рати його на окре-     отдельные части

         мі частини

4.2.3.9  складаний засіб    de  Lagerungsverpackungsmittel

         пакетування        en  folding packaging means

                            fr  moyen de paquetage pliant

                            ru  складное средство пакети-

                                рования

         Засіб пакетування,     Средство пакетирования,

         конструкція якого      конструкция которого по-

         дозволяє зменшити      зволяет уменьшить его га-

         його габаритні ро-     баритные размеры путем

         зміри шляхом скла-     складирования для удобст-

         дування для зручно-    ва транспортирования и хра-

                             - 12 -

                                            ДСТУ Б А.1.1-23-94

         сті транспортування    нения в порожнем состоя-

         та зберігання у по-    нии

         рожньому стані

4.2.4    Ступінь використання

4.2.4.1  багатооборотний    de  Meherwegeverpackungsmittel

         засіб пакетування  en  reversible packaging means

                            fr  moyen de paquetage reversible

                                (r[e2]utilisable)                 *

                            ru  многооборотное средство

                                пакетирования

         Засіб пакетування,     Средство пакетирования,

         призначений для        предназначенное для ис-

         використання при       пользования при доставке

         доставленні двох       два и более раз

         і більше разів

4.2.4.2  одноразовий засіб  de  Einwegverpackungsmittel

         пакетування        en  non reversible packaging means

                            fr  moyen de paquetage non-rever-

                                sible

                            ru  одноразовое средство паке-

                                тирования

         Засіб пакетування,     Средство пакетирования,

         призначений для        предназначенное для ис-

         використання при       пользования при доставке

         доставленні тільки     только один раз

         один раз

4.2.5    Сфера обертання

4.2.5.1  магістральний      de  Verkehrverpackungsmittel

         засіб пакетування  en  all transport packaging means

                            fr  moyen de paquetage tout trans-

                                port

                            ru  магистральное средство па-

                                кетирования

         Засіб пакетування,     Средство пакетирования,

        який використовують    применяемое при доставке

         при доставленні ван-   грузов несколькими видами

         тажів декількома       транспорта

         видами транспорту

4.2.5.2  будівельний засіб  de  Bauverpackungsmittel

         пакетування        en  construction packaging means

                            fr  moyen de paquetage de con-

                                struction

                            ru  строительное средство па-

                                кетирования

         Засіб пакетування,     Средство пакетирования,

         який використовують    применяемое при ограни-

         при обмеженому обер-   ченном обращении с ис-

                             - 13 -

                                            ДСТУ Б А.1.1-23-94

        танні з використан-    пользованием автомобиль-

         ням автомобільного     ного транспорта

         транспорту

4.3      КЛАСИФІКАЦІЯ КОНТЕЙНЕРІВ

4.3.1    Призначення

4.3.1.1  універсальний      de  Universalcontainer

         контейнер          en  universal container

                            fr  container universel

                            ru  универсальный контейнер

         Контейнер, призна-     Контейнер, предназначен-

         чений для переве-      ный для перевозки штуч-

         зення штучних ван-     ных грузов широкой номен-

         тажів широкої но-      клатуры, укрупненных гру-

         менклатури, збіль-     зовых единиц и мелкоштуч-

         шених вантажних        ных грузов в пакетирован-

         одиниць та дрібно-     ном виде

         штучних вантажів у

         пакетованому вигляді

4.3.1.2  спеціалізований    de  Sondercontainer

         контейнер          en  specialized container

                            fr  container specialise

                            ru  специализированный кон-

                                тейнер

         Контейнер, призна-     Контейнер, предназначен-

         чений для вантажів     ный для грузов ограничен-

         обмеженої номен-       ной номенклатуры или гру-

         клатури або ванта-     зов отдельных видов

         жів окремих видів

4.3.1.3  груповий контейнер de  Gruppencontainer

                            en  group container

                            fr  container de groupe

                            ru  групповой контейнер

         Спеціалізований        Специализированный кон-

         контейнер для гру-     тейнер для группы грузов,

         пи вантажів, одно-     однородных по физико-хи-

         рідних за фізико-      мическим свойствам и ус-

         хімічними властиво-    ловиям перевозок

         стями і умовами пе-

         ревезення

4.3.1.4  індивідудальний    de  Einzweckcontainer

         контейнер          en  individual container

                            fr  container individuel

                            ru  индивидуальный контейнер

         Спеціалізований        Специализированный кон-

         контейнер для ок-      тейнер для отдельных видов

         ремих видів ванта-     грузов, имеющих специфиче-

         жів, які мають спе-    ские свойства

                             - 14 -

                                            ДСТУ Б А.1.1-23-94

         цифічні властивості

4.3.1.5  контейнер-         de  Containerbeh[a1]lter              *

         цистерна           en  tank-container

                            fr  container-citerne

                            ru  контейнер-цистерна

         Спеціалізований        Специализированный кон-

         контейнер для          тейнер для газов, жидких

         газів, рідких або      или сыпучих грузов

         сипких вантажів

4.3.1.6  технологічний      de  technologischer Container

         контейнер          en  technological container

                            fr  container technologique

                            ru  технологический контейнер

         Спеціалізований        Специализированный кон-

         контейнер для пе-      тейнер для перевозки гру-

         ревезення вантажів     зов в пределах одного

         у межах одного під-    предприятия или определен-

         приємства або пев-     ного района между техноло-

         ного району між тех-   гически связанными произ-

         нологічно зв'язаними   водствами и предприятиями

         виробництвами або

         підприємствами

4.3.2    Маса брутто, основ-

         ний параметр

4.3.2.1  малотоннажний      de  Niedertonnagecontainer

         контейнер          en  small tonnage container

                            fr  container de petit tonnage

                            ru  малотоннажный контейнер

         Контейнер, мак-        Контейнер, максимальная

         симальна маса          масса брутто которого

         брутто якого           менее 2,5 т

         менша за 2,5 т

4.3.2.2  середньотоннажний  de  Mitteltonnagecontainer

         контейнер          en  average tonnage container

                            fr  container de tonnage moyen

                            ru  среднетоннажный контейнер

         Контейнер, макси-      Контейнер, максимальная

         мальна маса брутто     масса брутто которого

         якого від 2,5 до       от 2,5 до 10 т

        10 т

4.3.2.3  великотоннажний    de  Grosstonnagecontainer

         контейнер          en  large tonnage container

                            fr  container de gros tonnage

                            ru  крупнотоннажный контейнер

                             - 15 -

                                            ДСТУ Б А.1.1-23-94

         Контейнер, макси-      Контейнер, максимальная

         мальна маса брутто     масса брутто которого 10 т и

         якого 10 т і біль-     более

         ше

4.3.3.   Конструкція

4.3.3.1  закритий контейнер de  geschl[o1]ssens Container         *

                            en  closed container

                            fr  container ferm[e2]

                            ru  закрытый контейнер

         Контейнер, конст-      Контейнер, конструкция

         рукція якого вклю-     которого включает все ос-

         чає всі основні        новные элементы в сплош-

         елементи в суціль-     ном исполнении с плотно

         ному виконанні з       закрывающимися дверями

         щільно закритими       или люками и обеспечивает

         дверима або люками     защиту грузов от воздейст-

         та забезпечує за-      вия внешней среды

         хист вантажів від      Примечание. Закрытый контей-

         впливу зовнішнього     нер может иметь сЪемную или

         середовища             раскрывающуюся крышку или

         Примітка. Закритий     стенки

         контейнер може мати

         кришку або стінки,

         які знімаються чи

         розкриваються

4.3.3.2  відкритий контей-  de  Offencontainer

         нер                en  open container

                            fr  container ouvert

                            ru  открытый контейнер

         Контейнер, у конст-    Контейнер, в конструкции

         рукції якого не пе-    которого не предусмотре-

         редбачено одного       ны один или несколько ос-

         або декількох ос-      новных элементов: крыши,

         новних елементів:      торцевых или боковых сте-

         покрівлі, торцевих     нок или их частей

         або бічних стінок      Примечание. Открытые места

         чи їх частин           в таком контейнере допуска-

         Примітка. Відкриті     ется закрывать брезентом,син-

         місця у такому кон-    тетической пленкой или други-

         тейнері допускаєть-    ми материалами

         ся закривати брезен-

         том, синтетичною

         плівкою або іншими

         матеріалами

4.3.3.3  жорсткий           de  Starrcontainer

         контейнер          en  rigid container

                            fr  container rigide

                            ru  жесткий контейнер

         Контейнер, конст-      Контейнер, конструкция

         рукція якого не        которого не позволяет ра-

                             - 16 -

                                            ДСТУ Б А.1.1-23-94

         дозволяє розібра-      зобрать его на отдельные

         ти його на окремі      части

         частини

4.3.3.4  розбірний          de  Auscinandernehmbarer Con-

         контейнер              tainer

                            en  dismountable container

                            fr  container d[e2]montable           *

                            ru  разборный контейнер

         Контейнер, конст-      Контейнер, конструкция

         рукція якого доз-      которого позволяет разо-

         воляє розібрати йо-    брать его на отдельные

         го на окремі части-    части для уменьшения его

         ни для зменшення йо-   обЪема, для удобства при

         го об'єму, для зруч-   хранении и транспортирова-

         ності при зберіганні   нии в порожнем состоянии

         та транспортуванні в

         порожньому стані

4.3.3.5  складаний          de  Kiappcontainer

         контейнер          en  folding container

                            fr  container pliant

                            ru  складной контейнер

         Контейнер, кон-        Контейнер, конструкция

         струкція якого         которого позволяет путем

         дозволяє шляхом        складывания уменьшить его

         складення змен-        обЪем для удобства транс-

         шити його об'єм        портирования и хранения в

         для зручності          порожнем состоянии

         транспортування

         та зберігання в

         порожньому стані

4.3.3.6  м'який контейнер   de  Weichcontainer

                            en  soft container

                            fr  container doux

                            ru  мягкий контейнер

         Контейнер, здатний     Контейнер, способный из-

         змінювати свою         менять свою форму и габа-

         форму та габаритні     ритные размеры в период

         розміри в період       его загрузки и разгрузки

         його завантаження

         та розвантаження

4.3.4    Сфера обертання

4.3.4.1  магістральний      de  Verkchrscontainer

         контейнер          en  all transport container

                            fr  container tout-transport

                            ru  магистральный контейнер

         Спеціалізований        Специализированный кон-

         контейнер для пе-      тейнер для перевозки грузов

         ревезення ванта-       на одном или нескольких

                             - 17 -

                                            ДСТУ Б А.1.1-23-94

         жів на одному або      видах транспорта при обра-

         декількох видах        щении во многих районах

         транспорту при

         обертанні в бага-

         тьох районах

4.3.4.2  будівельний        de  Baucontainer

         контейнер          en  construction container

                            fr  container de construction

                            ru  строительный контейнер

         Спеціалізований        Специализированный кон-

         контейнер для          тейнер для перевозки гру-

         перевезення ван-       зов, имеющий ограниченную

         тажів, який має        область обращения, в основ-

         обмежену галузь        ном, автомобильным транс-

         обертання, в осно-     портом

         вному,автомобіль-

         ним транспортом

4.4      ОСНОВНІ СКЛАДОВІ ЧАСТИНИ КОНТЕЙНЕРА

         (ЗАСОБУ ПАКЕТУВАННЯ)

4.4.1    Загальні частини

4.4.1.1  основа             de  Basis

                            en  base

                            fr  base

                            ru  основание

         Нижня частина кон-     Нижняя часть контейнера

         тейнера (засобу        (средства пакетирования),

         пакетування), яка      состоящая из несущей рам-

         складається з          ной конструкции, угловых

         конструкції рами-      фитингов и пола, оборудо-

         носія, кутових         ванная вилочными проема-

         фітингів і підло-      ми

         ти, обладнана вил-

         ковими прорізами

4.4.1.2  торцева стінка     de  Stimwand

                            en  (end) face wall

                            fr  paroi d'about

                            ru  торцевая стенка

         Торцева частина        Торцевая часть контейнера

         контейнера (засобу     (средства пакетирования),

         пакетування), роз-     расположенная в плоскос-

         ташована в площині,    ти, перпендикулярной к про-

         перпендикулярній до    дольной оси, состоящая из

         поздовжньої осі, що    обшивки вместе с необходи-

         складається з обшив-   мыми дополнительными эле-

         ки разом з необхідни-  ментами, прикрепленная к

         ми додатковими елеме-  несущей рамной конструкции

         нтами, прікріплена     Примечание. В контейнере

         до несучої рамної      торцевую стенку образуют

         конструкції            левая и правая створки

                             - 18 -

                                            ДСТУ Б А.1.1-23-94

         Примітка. У контей-    двери

         нері торцеву стїнку

         утворюють ліва та

         права стулки дверей

4.4.1.3  бокова стінка      de  Seitenwand

                            en  lateral wall

                            fr  paroi lat[e2]rale                 *

                            ru  боковая стенка

         Бокова частина         Боковая часть контейнера

         контейнера             (средства пакетирования),

         (засобу пакету-        расположенная в плоскости

         вання), розташо-       параллельной продольной

         вана в площині,        оси

         паралельній по-

         здовжній осі

4.4.1.4  підлога            de  Boden

                            en  ground

                            fr  sol

                            ru  пол

         Частина основи         Часть основания контейнера

         контейнера у           в виде настила, на который

         вигляді настилу,       воздействует усилие от

         на яку діє зусил-      массы груза и оборудования

         ля від маси ван-

         тажу та обладнан-

         ня

4.4.1.5  вилковий проріз    de  Gabel[o1]ffnung                   *

                            en  fork opening

                            fr  ouverture [a4] fourche            *

                            ru  вилочный проем

         Наскрізний проріз      Сквозной проем в основа-

         в основі контейне-     нии контейнера (средства

         ра (засобу пакету-     пакетирования), предназ-

         вання), призначе-      наченный для ввода вил

         ний для введення       погрузчика и подЪема

         вил навантажувача      контейнера (средства

         та підіймання          пакетирования)

         контейнера (за-

         собу пакетування)

4.4.2    Основні складові

         частини контейнера

4.4.2.1  покрівля           de  Decke

                            en  roof

                            fr  toit

                            ru  крыша

         Верхня частина         Верхняя часть контейнера,

         контейнера, яка        состоящая из обшивки

         складається з          вместе с необходимыми

                             - 19 -

                                            ДСТУ Б А.1.1-23-94

         обшивки разом з        элементами, прикрепленного

         необхідними еле-       к несущей рамной конструк-

         ментами, прикріпле-    ции

         ного до несучої        Примечание. Крыша контейне-

         рамної конструкції.    ра имеет жесткую конструк-

         Примітка. Покрівля     цию и может быть сЪемной

         контейнера має жор-

         стку конструкцію і

         може зніматися

4.4.2.2  люк                de  Luke

                            en  hatch

                            fr  trappe

                            ru  люк

         Отвір у контейне-      Отверстие в контейнере,

         рі, призначений        предназначенное для

         для завантаження       загрузки или разгрузки,

         або розвантаження,     осмотра внутреннего

         огляду внутріш-        пространства и вентиляции

         нього простору і

         вентиляції

4.4.2.3  кутовий фронт      de  Winkelfront                       *

                            en  angular front

                            fr  front angulaire

                            ru  угловой фронт

         Елемент конструк-      Элемент конструкции контей-

         ції контейнера з       нера с отверстиями, предназ-

         отворами, призначе-    наченный для подЪема контей-

         ний для підіймання     нера, его крепления на тран-

         контейнера, його       спортных средствах и соеди-

         кріплення на транс-    нения контейнеров между

         портних засобах та     собой

         з'єднання контейне-

         рів між собою

4.4.2.4  римний вузол       de  Containerlaschplattenbaugruppe

         контейнера         en  container eye assembly

                            fr  ensemble[a4] boucle container     *

                            ru  рымный узел контейнера

         Елемент конструк-      Элемент конструкции верхней

         ції верхньої рами      рамы грузового контейнера,

         вантажного конте-      предназначенный для подЪема

         йнера, призначе-       контейнера посредством стро-

         ний для підіймання     пов или контейнерных захва-

         контейнера за до-      тов

         помогою стропів або

         контейнерних захватів

4.4.2.5  рим контейнера      de  Containerlaschplatte

                             en  container eye

                             fr  boucle de container

                             ru  рым контейнера

                             - 20 -

                                            ДСТУ Б А.1.1-23-94

          Основний несучий       Основной несущий элемент

          елемент римного        рымного узла контейнера

          вузла контейнера

4.4.3    Основні складові

          частини засобу

          пакетування

4.4.3.1  уловлювач          de  Fangvorrichtung

                            en  catcher

                            fr  frein [a4 m[a3]choires            *

                            ru  ловитель

         Основний несучий       Основной несущий элемент

         елемент конструк-      конструкции с отверстия-

         ції з отворами,        ми, предназначенными для

         призначеними для       подЪема средства пакети-

         піднімання засобу      рования. Служит для креп-

         пакетування. Слу-      ления средств пакетирова-

         жить для кріплен-      ния между собой при штабе-

         ня засобів пакету-     лировании

         вання між собою

         при штабелюванні

4.4.3.2  стяжка             de  Spannschloss

                            en  tie

                            fr  tendeur

                            ru  стяжка

         Елемент конструк-      Элемент конструкции,

         ції, призначений       предназначенный для

         для скріплення         скрепления груза на

         вантажу на під-        поддоне

         доні.                  Примечание. Стяжка

         Примітка. Стяжка       имеет замковое

         має замковий при-      устройство

         стрій

4.4.3.3  стояк              de  St[u1]tze                         *

                            en  pillar

                            fr  montant

                            ru  стойка

         Несучий елемент        Несущий элемент конструк-

         конструкції,який       ции, служащий опорой при

         служить опорою         штабелировании

         при штабелюванні       Примечание. Стойки бывают

         Примітка. Стояки       сЪемные, жесткие и шарнир-

         бувають знімні,        ные, приспособленные для

         жорсткі і шарнір-      складирования средств паке-

         ні, пристосовані       тировоания

         для складування

         засобів пакетуван-

         ня

4.4.3.4  вантажна петля     de  Ladeschleife

                            en  loading hinge

                             - 21 -

                                            ДСТУ Б А.1.1-23-94

                            fr  bouchle de charge

                            ru  грузовая петля

         Несучий елемент        Несущий элемент конструк-

         конструкції, який      ции, служащий для подЪема

         служить для підйо-     средства пакетирования как

         му засобу пакету-      в порожнем, так и в загру-

         вання як в порож-      женном состоянии

         ньому, так і в за-     Примечание. Петли могут распо-

         вантаженому стані      лагаться как на стенках

         Примітка. Петлі мо-    (стойках), так и на боковых

         жуть розташовувати-    сторонах основания

         ся як на стінках

         (стоянках), так і

         на окових сторонах

         основи

4.4.3.5  кришка             de  Deckel

                            en  cover

                            fr  couvercle

                            ru  крышка

         Елемент конструк-      Элемент конструкции, со-

         ції, який склада-      стоящий из обшивки, пред-

         ється з обшивки,       назначенной для предохра-

         призначеної для        нения груза от внешних

         охорони вантажу        воздействий

         від зовнішнього        Примечание. Крышка может

         впливу                 быть сЪемной

         Примітка. Кришка

         може бути знімною

4.5      ОСНОВНІ ПАРАМЕТРИ КОНТЕЙНЕРА

         (ЗАСОБУ ПАКЕТУВАННЯ)

4.5.1    власна маса (Т)    de  Ruhenasse (t)

                            en  proper mass (t)

                            fr  propre masse (t)

                            ru  собственная масса (Т)

         Маса порожнього        Масса порожнего контей-

         контейнера (засобу     нера (средства пакетирова-

         пакетування) разом     ния) вместе с его постоян-

         з його постійним       ным оборудованием и макси-

         обладнанням і мак-     мальным снабжением в нор-

         симальним споряд-      мальном рабочем состоянии

         женням у нормаль-      Примечание. В маркировке

         ному робочому          контейнера допускается

         стані                  собственную массу контейнера

         Примітка. При мар-     именовать: "Тара"

         куванні контейнера

         допускається власну

         масу контейнера на-

         зивати: "Тара"

4.5.2    вантажність (Р)    de  Tragkraft (P)

                            en  load-carrying capacity (P)

                             - 22 -

                                            ДСТУ Б А.1.1-23-94

                            fr  capacit[e2] de charge (P)         *

                            ru  грузоподЪемность (Р)

         Максимально допус-     Максимально допустимая

         тима маса вантажу      масса груза в контейнере

         в контейнері           (средстве пакетирования)

         (засобі пакетування)   Примечание. P = R - T,

         Примітка. Р = R - Т,   где: R - максимальная масса

         де: R - максимальна    брутто, m; Т - масса кон-

         маса брутто; m,        тейнера, m

         Т - маса контейнера,

         m

4.5.3    дійсна маса        de  Bruttoeigenmasse

         брутто             en  gross real mass

                            fr  masse r[e2]elle brute             *

                            ru  действительная масса

                                брутто

         Власна маса контей-    Собственная масса контей-

         нера (засобу паке-     нера (средства пакетирования)

         тування) разом з       вместе с массой помещенного

         масою розміщеного      в нем груза

         в ньому вантажу

4.5.4    максимальна маса   de  H[o1]chstbruttomasse (R)          *

         брутто (R)         en  gross maximal mass (R)

                            fr  masse maximale brute (R)

                            ru  максимальная масса брутто

                                (R)

         Сума власної маси      Сумма собственной массы

         контейнера (засобу     контейнера (средства паке-

         пакетування) і         тирования) и максимально

         максимально допус-     допустмой массы груза, за-

         тимої маси вантажу,    гружаемого в контейнер

         завантаженого у        (средство пакетирования)

         контейнер (засіб       Примечание. R = T + P,

         пакетування)           где: Т - масса контейнера,m;

         Примітка. R=T+P,       Р - грузоподЪемность контей-

         де: Т - маса кон-      нера, m

         тейнера, m;

         P - вантажність

         контейнера, m

4.5.5    дійсне заванта-    de  Reale Beladung

         ження              en  real loating

                            fr  chargement r[e2]er (effectif)    *

                            ru  действительная загрузка

         Фактична маса ван-     Фактическая масса груза,

         тажу, завантажено-     загруженного в контейнер

         го у контейнер         (средство пакетирования)

         (засіб пакетування)

4.5.6    пакетомісткість    de  Paketanzahl

                            en  number of bads

                             - 23 -

                                            ДСТУ Б А.1.1-23-94

                            fr  nombre de paquets

                            ru  пакетовместимость

         Кількість транс-       Количество транспортных

         портних пакетів        пакетов определенных

         певних розмірів,       размеров, размещаемых в кон-

         розміщених у           тейнере (средстве пакетиро-

         контейнері (засо-      вания)

         бі пакетування)

4.5.7    габаритні розміри  de  Aussenabmessungen

                            en  overall dimensions

                            fr  dimensions hors-tout

                            ru  габаритные размеры

         Найбільші зовніш-      Наибольшие наружные раз-

         ні розміри кон-        меры контейнера (средства

         тейнера (засобу        пакетирования) с учетом

         пакетування) із        постоянных приспособлений

         врахуванням пос-

         тійних пристроїв

4.5.8    внутрішні розміри  de  Innenmasse

                            en  inner dimensions

                            fr  dimensions int[e2]rieures         *

                            ru  внутренние размеры

         Найбільші внутріш-     Наибольшие внутренние

         ні розміри кон-        размеры контейнера (сред-

         тейнера (засобу        ства пакетирования)

         пакетування)

4.5.9    внутрішня довжина  de  Innenl[a1]nge                     *

                            en  inner length

                            fr  longueur int[e2]rieure            *

                            ru  внутренняя длина

         Відстань, виміряна     Расстояние, измеряемое в

         у найвужчому місці     самом узком месте контей-

         контейнера (засобу     нера (средства пакетирова-

         пакетування) між       ния) между внутренними

         внутрішніми поверх-    поверхностями торцевых

         нями торцевих сті-     стенок или элементов кон-

         нок або елементів      струкции

         конструкції

4.5.10   внутрішня ширина   de  Innenbreite

                            en  inner width

                           fr  largeur int[e2]rieure             *

                            ru  внутренняя ширина

         Відстань, виміряна     Расстояние, измеряемое в

         у найвужчому місці     самом узком месте контей-

         контейнера (засобу     нера (средства пакетиро-

         пакетування) між       вания) между внутренними

         внутрішніми поверх-    поверхностями боковых

         нями бічних стінок     стенок или элементами

                             - 24 -

                                            ДСТУ Б А.1.1-23-94

         або елементами         конструкции

         конструкції

4.5.11   внутрішня висота   de  Innenh[o1]he                      *

                            en  inner height

                            fr  hauteur int[e2]rieure             *

                            ru  внутренняя высота

         Відстань, яку ви-      Расстояние, измеряемое

         мірюють між площи-     между плоскостью пола

         ною підлоги (нас-      (настила) и нижней плос-

         тилу) і нижньою        костью крыши (крышки)

         площиною стелі         закрытого контейнера

         (кришки) закритого     (средства пакетирования)

         контейнера (засобу

         пакетування)

4.5.12   зовнішній об'єм    de  Aussenvolumen

                            en  exterior volume

                            fr  volume ext[e2]rieur               *

                            ru  наружный обЪем

         Об'єм, який займає     ОбЪем, занимаемый кон-

         контейнер (засіб       тейнером (средством паке-

         пакетування) у ме-     тирования) в пределах его

         жах його габаритних    габаритных размеров

         розмірів

4.5.13   внутрішній об'єм   de  Innenvolumen

                            en  inner volume

                            fr  volume int[e2]rieur               *

                            ru  внутренний обЪем

         Об'єм контейнера       ОбЪем контейнера (сред-

         (засобу пакетуван-     ства пакетирования), ограни-

         ня), обмежений йо-     ченный его внутренними

         го внутрішніми         поверхностями

         поверхнями

4.5.14   корисний внутріш-  de  Aussennutzraum

         ній об'єм          en  useful inner volume

                            fr  volume int[e2]rieur utile         г*

                            ru  полезный внутренний обЪем

         Внутрішній об'єм       Внутренний обЪем контей-

         контейнера (засо-      нера (средства пакетирова-

         бу пакетування),       ния), заполняемый грузом

         який заповнюється

         вантажем

4.6      ОСНОВНІ НАВАНТАЖЕННЯ, ЯКІ ДІЮТЬ

         НА КОНТЕЙНЕР (ЗАСІБ ПАКЕТУВАННЯ)

4.6.1    навантаження на    de  Bodenbelastung

         підлогу (настил)   en  ground load

                            fr  charge au sol

                            ru  нагрузка на пол (настил)

                             - 25 -

                                            ДСТУ Б А.1.1-23-94

         Зусилля від маси       Усилия от массы груза и

         вантажу і підйом-      подЪемно-транспортного

         но-транспортного       оборудования, используе-

         обладнання, яке        мого при загрузке и раз-

         використовується       грузке контейнера (сред-

         при завантаженні       ства пакетирования),

         і розвантаженні        действующие на пол

         контейнера (за-        (настил)

         собу пакетування),

         що діють на під-

         логу (настил)

4.6.2    навантаження на    de  Seitenwandbelastung

         бокову стінку      en  lateral wall load

                            fr  charge support[e2]e par paroi     *

                                lat[e2]rale                       *

                            ru  нагрузка на боковую стенку

         Горизонтальні зу-      Горизонтальные усилия,

         силля, які пере-       сообщаемые грузом, нахо-

         даються вантажем,      дящимся внутри контейнера

         що знаходиться         (средства пакетирования),

         всередині контей-      действующие на боковые

         нера (засобу паке-     стенки или боковые двери

         тування) і діють       контейнера

         на бокові стінки

         або бокові двері

         контейнера

4.6.3    навантаження       de  Stirnwandbelastung

         на торцеву стінку  en  end wall load

                            fr  charge support[e2]e par paroi     *

                                d'about

                            ru  нагрузка на торцевую стенку

         Горизонтальні          Горизонтальные усилия,

         зусилля, які пере-     сообщаемые грузом, находя-

         даються вантажем,      щимся внутри контейнера

         що знаходиться         (средства пакетирования),

         всередині контейне-    действующие на торцевые

         ра (засобу пакету-     стенки или торцевые двери

         вання) і діють на      контейнера

         торцеві стінки або

         торцеві двері кон-

         тейнера

4.6.4    навантаження на    de  Deckenbelastung

         покриття (кришку)  en  rool load (cover)

                            fr  charge au toit (couvercle)

                            ru  нагрузку на крышу (крышку)

         Зовнішні зусилля,      Внешние усилия, воздействую-

         які впливають на       щие на крышу (крышку)

         покриття (кришку)      контейнера (средства пакети-

         контейнера (засобу     рования)

         пакетування)

                             - 26 -

                                            ДСТУ Б А.1.1-23-94

4.6.5    навантаження при   de  Stapelbelastung

         штабелюванні       en  piling load

                            fr  charge au gerbage

                            ru  нагрузка при штабелировании

         Навантаження від       Нагрузка от вышерасположен-

         розташованого          ного контейнера (средства

         вище контейнера        пакетирования), действующая

         (засобу пакету-        вертикально вниз на контейнер

         вання), що діє         (средство пакетирования),

         вертикально вниз       находящийся в нижнем ряду

         на контейнер (за-

         сіб пакетування),

         який знаходиться

         у нижньому ряду

4.7      ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ КОНТЕЙНЕРА

         (ЗАСОБУ ПАКЕТУВАННЯ)

4.7.1    час завантаження   de  Beladungsziet (Entladungszeit)

         (розвантаження)    en  time of loading (unloading)

                            fr  temps de chargement (d[e2]charge- *

                                ment]

                            ru  время погрузки (выгрузки)

         Час від застропу-      Время от застропов до от-

         вання до відстро-      стропов в процессе погруз-

         пування в процессі     ки (выгрузки) контейнера

         завантаження           (средства пакетирования)

         (розвантаження)

         контейнера (засобу

         пакетування)

4.7.2    коефіцієнт вико-   de  Aussenvolumenauslastungs-

         ристання зовніш-       ziffer

         нього об'єму       en  utilisation factor of the

                                exterior volume

                            fr  coefficient d'utilisation

                                du volume ext[e2]rieur            *

                            ru  коэффициент использования

                                наружного обЪема

         Відношення внутріш-    Отношение внутреннего

         нього об'єму кон-      обЪема контейнера

         тейнера (засобу        (средства пакетирования)

         пакетування) до        к наружному обЪему

         зовнішнього об'єму

4.7.3    коефіцієнт         de  Zusammenlegenskoeffizient

         складення          en  storage coefficient

                            fr  coefficient de stockage

                            ru  коэффициент складывания

         Відношення зовніш-     Отношение наружного обЪема

         нього об'єму до        к обЪему контейнера

         об'єму контейнера      (средства пакетирования)

         (засобу пакетуван-     в сложенном или разобран-

                             - 27 -

                                            ДСТУ Б А.1.1-23-94

         ня) в складеному       ном виде

         або розібраному

         вигляді

4.7.4    коефіцієнт тари    de  Verpackungsmittelkoeffizient

                            en  tare-load ration

                            fr  coefficient de mat[e2]riel        *

                            ru  коэффициент тары

         Відношення власної     Отношение собственной

         маси контейнера        массы контейнера (средст-

         (засобу пакетуван-     ва пакетирования) к его

         ня) до його макси-     максимальной массе брутто

         мальної маси брут-

         то

4.7.5    максимальне зу-    de  H[o1]chstkraft an der T[u1]-      *

         силля на ручці         rverschlussklinke (am Spanns-

         дверного засува        chloss)

         (замкового при-    en  maximal effort on the gate han-

         строю стяжки           dle

                            fr  effort maximal [a4] la manche     *

                            ru  максимальное усилие на

                                ручке дверного затвора (зам-

                                кового устройства стяжки)

         Максимально до-        Максимально допустимое

         пустиме зусилля,       усилие, прилагаемое к ручке

         яке прикладається      дверного затвора (замкового

         до ручки дверного      устройства стяжки) при откры-

         засува (замкового      вании (закрывании)

         пристрою стяжки)

         при відкриванні

         (закриванні)

4.7.6    показник раціо-    de  Rationalformkennzahl

         нальності форми    en  rationality index of a form

                            fr  rationalit[e2] d'une forme        *

                            ru  показатель рациональности

                                формы

         Відповідність          Соответствие формы контей-

         форми контейнера       нера (средства пакетирования)

         (засобу пакету-        его назначению, материалу,

         вання) його приз-      из которого он (оно) изготов-

         наченню, матеріа-      лен (но), и современному

         лу, з якого він        стилю

         (воно) виготовле-

         ний (но),і сучас-

         ному стилю

4.7.7    показник доскона-  de  G[u1]tekennzahl der Produktion-   *

         лості виробничого      ausf[u1]hrung                     *

         виконання          en  quality index of production

                                execution

                            fr  indice de qualit[e2] d'ex[e2]-    *

                                сution de production

                             - 28 -

                                            ДСТУ Б А.1.1-23-94

                            ru  показатель совершенства

                                производственного испол-

                                нения

         Якість оброблення      Качество отделки внешних

         зовнішніх повер-       поверхностей контейнера

         хень контейнера        (средства пакетирования)

         (засобу пакетува-      степень чистоты его сты-

         ння), ступінь чи-      ков, сопряжений и углов

         стоти його стиків,

         спряжень та кутів

4.7.8    приєднувальні      de  Anschlussmasse

         розміри            en  mounting dimensions

                            fr  dimensions de montage

                            ru  присоединительные раз-

                                меры

         Розміри між дета-      Размеры между деталями

         лями контейнера        контейнера (средства паке-

         (засобу пакету-        тирования), предназначен-

         вання), призначе-      ные для его крепления на

         ні для його кріп-      транспортных средствах и

         лення на транспор-     для строповки (захвата)

         тних засобах і         при выполнении погрузочно-

         для стропуванння       разгрузочных работ

         (захвату) при ви-

         конанні вантажно-

         розвантажувальних

         робіт

4.7.9    середній коефі-    de  Mittlerer Belastungsfaktor

         цієнт заванта-     en  average load factor

         ження              fr  coefficient de charge moyen

                            ru  средний коэффициент за-

                                грузки

         Відношення серед-      Отношение средней факти-

         нього фактичного       ческой загрузки к грузопо-

         завантаження до        дЪемности контейнера

         вантажності кон-       (средства пакетирования)

         тейнера (засобу

         пакетування)

4.7.10   питомий об'єм      de  spezifisches Volumen

                            en  specifie volume

                            fr  uolume sp[e2]cifique              *

                            ru  удельный обЪем

         Відношення внут-       Отношение внутреннего

         рішнього об'єму        обЪема к грузоподЪемности

         до вантажності         контейнера (средства паке-

         контейнера (за-        тирования)

         собу пакетування)

4.7.11   число оборотів    de   Umschlagzahl pro Jahr

         за рік            en   rotation number per annum

                             - 29 -

                                            ДСТУ Б А.1.1-23-94

                           fr   nombre de rotation par an

                           ru   число оборотов в год

         Відношення часу,       Отношение времени, кото-

         коли контейнер         рое контейнер (средство

         (засіб пакетуван-      пакетирования) находится

         ня) знаходиться в      в эксплуатации, к среднему

         експлуатації, до       времени одного оборота

         середнього часу

         одного обороту

4.7.12   середній термін    de  mittlere Lebensdauer, Jahre

         служби, років      en  average service life, years

                            fr  dur[e2]e de service moyenne, ans  *

                            ru  средний срок службы, лет

         Час експлуатації       Время эксплуатации контей-

         контейнера             нера (средства пакетирования),

         (засобу пакетуван-     при котором сохраняются его

         ня), при якому         основные показатели проч-

         зберігаються його      ности

         основні показники

         міцності

                             - 30 -

                                            ДСТУ Б А.1.1-23-94

        АБЕТКОВИЙ ПОКАЖЧИК УКРАЇНСЬКИХ ТЕРМІНІВ

блок-пакет транспортний ................................ 4.1.3

вантажність ............................................ 4.5.2

висота внутрішня ....................................... 4.5.11

вузол контейнера римний .................................4.4.2.4

довжина внутрішня ...................................... 4.5.9

завантаження дійсне .................................... 4.5.5

засіб пакетування ...................................... 4.1.4

засіб пакетування багатооборотний ...................... 4.2.4.1

засіб пакетування будівельний .......................... 4.2.5.2

засіб пакетування гручкий .............................. 4.2.3.5

засіб пакетування груповий ............................. 4.2.1.4

засіб пакетування жорсткий ............................. 4.2.3.3

засіб пакетування індивідуальний ....................... 4.2.1.3

засіб пакетування магістральний ........................ 4.2.5.1

засіб пакетування м'який ............................... 4.2.3.6

засіб пакетування напівжорсткий ........................ 4.2.3.4

засіб пакетування ненесучий ............................ 4.2.3.2

засіб пакетування нерозбірний .......................... 4.2.3.8

засіб пакетування несучий .............................. 4.2.3.1

засіб пакетування одноразовий .......................... 4.2.4.2

засіб пакетування розбірний ............................ 4.2.3.7

засіб пакетування складаний ............................ 4.2.3.9

засіб пакетування спеціалізований ...................... 4.2.1.2

засіб пакетування універсальний ........................ 4.2.1.1

зусилля максимальне на ручці дверного засува ........... 4.7.5

касета пакетувальна .....................................4.2.2.14

коефіцієнт використання зовнішнього об'єму ............. 4.7.2

коефіцієнт завантаження середній ....................... 4.7.9

коефіцієнт складання ................................... 4.7.3

коефіцієнт тари ........................................ 4.7.4

контейнер .............................................. 4.1.5

контейнер багатотоннажний .............................. 4.3.2.3

контейнер будівельний .................................. 4.3.4.2

контейнер відкритий .................................... 4.3.3.2

контейнер груповий ..................................... 4.3.1.3

контейнер жорсткий ..................................... 4.3.3.3

контейнер закритий ..................................... 4.3.3.1

контейнер індивідуальний ............................... 4.3.1.4

контейнер магістральний ................................ 4.3.4.1

контейнер малотоннажний ................................ 4.3.2.1

контейнер м'який ....................................... 4.3.3.6

контейнер розбірний .................................... 4.3.3.4

контейнер середньотоннажний ............................ 4.3.2.2

контейнер складаний .................................... 4.3.3.5

контейнер спеціалізований .............................. 4.3.1.2

контейнер технологічний ................................ 4.3.1.6

контейнер універсальний ................................ 4.3.1.1

контейнер-цистерна ..................................... 4.3.1.5

кришка ................................................. 4.4.3.5

лист підкладний ........................................ 4.2.2.18

люк .................................................... 4.4.2.2

маса брутто дійсна ..................................... 4.5.3

маса брутто максимальна ................................ 4.5.4

                             - 31 -

                                            ДСТУ Б А.1.1-23-94

маса власна ............................................ 4.5.1

навантаження на бокову стінку .......................... 4.6.2

навантаження на кришу .................................. 4.6.4

навантаження на покриття ............................... 4.6.1

навантаження на торцеву стінку ......................... 4.6.3

навантаження при штабелюванні .......................... 4.6.5

обв'язка пакетувальна .................................. 4.2.2.16

об'єм внутрішній ....................................... 4.5.13

об'єм внутрішній корисний .............................. 4.5.14

об'єм зовнішній ........................................ 4.5.12

об'єм питомий .......................................... 4.7.10

основа ................................................. 4.4.1.1

пакет транспортний ..................................... 4.1.2

пакетомісткість ........................................ 4.5.6

пакетування ............................................ 4.1.1

петля вантажна ......................................... 4.4.3.4

піддон ................................................. 4.2.2.1

піддон гребінчастий .................................... 4.2.2.6

піддон двозахідний ..................................... 4.2.2.7

піддон двонастильний ................................... 4.2.2.3

піддон з виступним настилом ............................ 4.2.2.5

піддон однонастильний .................................. 4.2.2.4

піддон плоский ......................................... 4.2.2.2

піддон-резервуар ящиковий .............................. 4.2.2.10

піддон спеціалізований ................................. 4.2.2.12

піддон стояковий ....................................... 4.2.2.11

піддон універсальний ................................... 4.2.2.13

піддон чотирьохзахідний ................................ 4.2.2.8

піддон ящиковий ........................................ 4.2.2.9

підлога ................................................ 4.4.1.4

плівка пакетувальна .................................... 4.2.2.19

показник досконалості виробничого виконання ............ 4.7.7

показник раціональності форми .......................... 4.7.6

покрівля ............................................... 4.4.2.1

проріз вилковий ........................................ 4.4.1.5

рим контейнера ......................................... 4.4.2.5

розміри внутрішні ...................................... 4.5.8

розміри габаритні ...................................... 4.5.7

розміри приєднувальні .................................. 4.7.8

стінка бокова .......................................... 4.4.1.3

стінка торцева ......................................... 4.4.1.2

стояк .................................................. 4.4.3.3

строп пакетувальний .................................... 4.2.2.15

стяжка ................................................. 4.4.3.2

стяжка пакетувальна .................................... 4.2.2.17

термін служби середній ................................. 4.7.12

уловлювач .............................................. 4.4.3.1

фронт кутовий .......................................... 4.4.2.3

час завантаження (розвантаження) ....................... 4.7.1

число оборотів за рік .................................. 4.7.11

ширина внутрішня ....................................... 4.5.10

                             - 32 -

                                            ДСТУ Б А.1.1-23-94

         АБЕТКОВИЙ ПОКАЖЧИК НІМЕЦЬКИХ ТЕРМІНІВ

Auschlussmasse ......................................... 4.7.8

Auslinandernehmbarer Container ......................... 4.3.3.4

Auscinadernehmbares Verpackungsmittel .................. 4.2.3.7

Aussenabmessungen .....................................  4.5.7

Aussennulzraum ........................................  4.5.14

Aussenvolumen .........................................  4.5.12

Aussenvolumenauslastungsziffer ........................  4.7.2

Basis .................................................. 4.4.1.1

Baucontainer ........................................... 4.3.4.2

Bauverpackungsmittel ................................... 4.2.5.2

Beh[a1]lterboxpalette .................................. 4.2.2.10 *

Beladungszeit (Entladungszeit) ......................... 4.7.1

Boden .................................................. 4.4.1.4

Bodenbelastung ......................................... 4.6.1

Boxpalctte ............................................. 4.2.2.9

Bruttoeigenmasse ......................................  4.5.3

Container .............................................  4.1.5

Containerbeh[a1]lter ................................... 4.3.1.5  *

Containerlaschplatte ................................... 4.4.2.5

Containerlattenbaugruppe ............................... 4.4.2.4

Decke .................................................. 4.4.2.1

Deckel ................................................. 4.4.3.5

Deckenbelastung (Deckel) ............................... 4.6.4

Eindeckpalette ......................................... 4.2.2.4

Einwegverpackungsmittel ................................ 4.2.4.2

Einzweckeontainer ...................................... 4.3.1.4

Fangvorrichtung ........................................ 4.4.3.1

Flachpalette ........................................... 4.2.2.2

Flexibles Verpackungsmittel ............................ 4.2.3.5

Gabel[o1]ffnung ........................................ 4.4.1.5  *

Geschlossener Container ................................ 4.3.3.1

Grosstonnagecontainer .................................. 4.3.2.3

Gruppencontainer ....................................... 4.3.1.3

Gruppenverpackungsmittel ............................... 4.2.1.4

G[o1]tckennzahl der Produktionsf[u1]hrung .............  4.7.7    *

Halbstarrverpackungsmittel ............................. 4.2.3.4

H[o1]chstbruttomasse (R) ............................... 4.5.4    *

H[o1]chstkraft an der T[u1]rverschlussklinke                      *

(am Spannschloss) ...................................... 4.7.5

Individuelles Verpackungsmittel ........................ 4.2.1.3

Innenbreite ............................................ 4.5.10

Innenh[o1]he ........................................... 4.5.11   *

Innenl[a1]nge .......................................... 4.5.9    *

Innenmasse ............................................. 4.5.8

Innenvolumen ........................................... 4.5.13

kammartige Palette ..................................... 4.2.2.6

Klappcontainer ......................................... 4.3.3.5

Ladeschleife ........................................... 4.4.3.9

Lagerungsverpackungsmittel ............................. 4.2.3.9

Luke ................................................... 4.4.2.2

Meherwegeverpackungsmittel ............................. 4.2.4.1

Mitteltonnagecontainer ................................. 4.3.2.2

mittlere Lebensdauer, Jahre ............................ 4.7.12

mittlerer Belastungsfaktor ............................. 4.7.9

Nichtauseinandernehmbares .............................. 4.2.3.8

                             - 33 -

                                            ДСТУ Б А.1.1-23-94

Nichttr[a1]gerverpackungsmittel ........................ 4.2.3.2  *

Niedertonnagecontainer ................................. 4.3.2.1

Offencontainer ......................................... 4.3.3.2

Pakelanzahl ............................................ 4.5.6

Palette ................................................ 4.2.2.1

Rationalformkennzahl ................................... 4.7.6

reale Beladung ......................................... 4.5.5

Rumemasse (t) .......................................... 4.5.1

Seitenwand ............................................. 4.4.1.3

Seitenwandbelastung .................................... 4.6.2

Sondercontainer ........................................ 4.3.1.2

Sonderpalette .......................................... 4.2.2.12

Spannschloss ........................................... 4.4.3.2

Spezialverpackungsmittel ............................... 4.2.1.2

spezif[i1]sches Volumen ................................ 4.7.10   *

Stapelbelastung ........................................ 4.6.5

Stapelpalette .......................................... 4.2.2.11

Starrcontainer ......................................... 4.3.3.3

Starrverpackungsmittel ................................. 4.2.3.3

Stirnwand .............................................. 4.4.1.2

Stirnwandbelastung ..................................... 4.6.3

St[u1]tze .............................................. 4.4.3.3  *

Technologischer Container .............................. 4.3.1.6

Tragkraft (P)........................................... 4.5.2

Transportblockstapel ................................... 4.1.3

Transportstapel ........................................ 4.1.2

Umschlagzahl pro, Jahr ................................. 4.7.11

Universalcontainer ..................................... 4.3.1.1

Universalpalette ....................................... 4.2.2.13

Universalverpackungsmittel ............................. 4.2.1.1

Unterlageblatt ......................................... 4.2.2.18

Verkehrcontainer ....................................... 4.3.4.1

Verkehrverpackungsmittel ............................... 4.2.5.1

Verpackung ............................................. 4.1.1

Verpackungslage ........................................ 4.1.4

Verpackungsfolie ....................................... 4.2.2.19

Verpackungskassete ..................................... 4.2.2.14

Verpackungsmittelkoeffizient ........................... 4.7.4

Verpackungsschwelle .................................... 4.2.2.16

Verpackungsspanner ..................................... 4.2.2.17

Verpackungsstropp ...................................... 4.2.2.15

Verpackungstr[a1]ger ................................... 4.2.3.1  *

Vierwegepalette ........................................ 4.2.2.8

Vorsprungdeckpalette ................................... 4.2.2.5

Weichcontainer ......................................... 4.3.3.6

Weichverpackungsmittel ................................. 4.2.3.6

Winkelfront ............................................ 4.4.2.3

Zusammenlegenskoeffizient ............................   4.7.3    *

Zweideckenpalette ...................................... 4.2.2.3

Zweiwegepalette ........................................ 4.2.2.7

                             - 34 -

                                            ДСТУ Б А.1.1-23-94

         АБЕТКОВИЙ ПОКАЖЧИК АНГЛІЙСЬКИХ ТЕРМІНІВ

advancing one boarding tray ............................. 4.2.2.5

all transport container ................................. 4.3.4.1

all transport packaging means ........................... 4.2.5.1

angular front ........................................... 4.4.2.3

average load factor ..................................... 4.7.9

average service life, years ............................. 4.7.12

average tonnage container ............................... 4.3.2.2

base .................................................... 4.4.1.1

bearing packaging means ................................. 4.2.3.1

box tray ................................................ 4.2.2.9

box tray-reservoir ...................................... 4.2.2.10

catcher ................................................. 4.4.3.1

closed container ........................................ 4.3.3.1

comb boarding tray ...................................... 4.2.2.6

construction container .................................. 4.3.4.2

construction packaging means ............................ 4.2.5.2

container ............................................... 4.1.5

container eye assembly .................................. 4.4.2.4

container eye ........................................... 4.4.2.5

cover ................................................... 4.4.3.5

dismountable container .................................. 4.3.3.4

dismountable packaging means ............................ 4.2.3.7

double boarding tray .................................... 4.2.2.3

(end) face wall ......................................... 4.4.1.2

end wall load ........................................... 4.6.3

exterior volume ......................................... 4.5.12

flat tray ............................................... 4.2.2.2

flexible packaging means ................................ 4.2.3.5

folding container ....................................... 4.3.3.5

folding packaging means ................................. 4.2.3.9

fork opening ............................................ 4.4.1.5

four ways tray .......................................... 4.2.2.8

gross maximal mass ...................................... 4.5.4

gross real mass ......................................... 4.5.3

ground ...................................................4.4.1.4

ground load ............................................. 4.6.1

group container ......................................... 4.3.1.3

group means of packaging ................................ 4.2.1.4

hatch ................................................... 4.4.2.2

individual container .................................... 4.3.1.4

individual means of packaging ........................... 4.2.1.3

inner dimensions ........................................ 4.5.8

inner height ............................................ 4.5.11

inner length ............................................ 4.5.9

inner volume ............................................ 4.5.13

inner width ............................................. 4.5.10

large tonnage container ................................. 4.3.2.3

lateral wall ............................................ 4.4.1.3

lateral wall load ....................................... 4.6.2

liner plate ............................................. 4.2.2.18

laod-carrying capacity .................................. 4.5.2

loading hinge ............................................4.4.3.4

maximal effort on the gate handle ....................... 4.7.5

mounting dimensions ..................................... 4.7.8

non bearing packaging means ............................. 4.2.3.2

                             - 35 -

                                            ДСТУ Б А.1.1-23-94

non dismountable packaging means ........................ 4.2.3.8

non reversible packaging means .......................... 4.2.4.2

number of bags .......................................... 4.5.6

one boarding tray ....................................... 4.2.2.4

open container .......................................... 4.3.3.2

overall dimensions ...................................... 4.5.7

packaging ............................................... 4.1.1

packaging binding ....................................... 4.2.2.16

packaging cassette ...................................... 4.2.2.14

packaging film .......................................... 4.2.2.19

packaging means ......................................... 4.1.4

packaging sling ......................................... 4.2.2.15

packaging tie ........................................... 4.2.2.17

packaging transport ..................................... 4.1.2

piling load ............................................. 4.6.5

pillar .................................................. 4.4.3.3

pillar tray ............................................. 4.2.2.11

proper mass ............................................. 4.5.1

quality index of production execution ................... 4.7.7

rationality index of a form ............................. 4.7.6

real loading ............................................ 4.5.5

reversible packaging means .............................. 4.2.4.1

rigid container ......................................... 4.3.3.3

rigid packaging means ................................... 4.2.3.3

roof .................................................... 4.4.2.1

roofload (cover) ........................................ 4.6.4

rotation number per annum ............................... 4.7.11

semi-rigid packaging means .............................. 4.2.3.4

small tonnage container ................................. 4.3.2.1

soft container .......................................... 4.3.3.6

soft packaging means .................................... 4.2.3.6

specialized container ................................... 4.3.1.2

specialized tray ........................................ 4.2.2.12

specialized packaging means ............................. 4.2.1.2

specific volume ......................................... 4.7.10

storage coefficient ..................................... 4.7.3

tank-container .......................................... 4.3.1.5

tare-load ratio ......................................... 4.7.4

technological container ................................. 4.3.1.6

tie ..................................................... 4.4.3.2

time of loading (unloading) ............................. 4.7.1

transport bloc-packet ................................... 4.1.3

tray .................................................... 4.2.2.1

two ways tray ........................................... 4.2.2.7

universal container ..................................... 4.3.1.1

universal packaging means ............................... 4.2.1.1

universal tray .......................................... 4.2.2.13

useful inner volume ..................................... 4.5.14

utilization factor of the exterior volume ............... 4.7.2

                             - 36 -

                                            ДСТУ Б А.1.1-23-94

             АБЕТКОВИЙ ПОКАЖЧИК ФРАНЦУЗЬКИХ ТЕРМІНІВ

base .................................................... 4.4.1.1

bloc-paquet de transport (bloc-paquet) .................. 4.1.3

boucle de charge ........................................ 4.4.3.4

boucle de container ..................................... 4.4.2.5

capacit[e2] de charge ................................... 4.5.2   *

cerclage de paqetage .................................... 4.2.2.16

charge au gerbage ....................................... 4.6.5

charge au sol ........................................... 4.6.1

charge au toit (couvercle) .............................. 4.6.4

charge support[e2]e par porai d'about ................... 4.6.3   *

charge support[e2]e par paroi lat[e2]rale................ 4.6.2   *

chargement r[e2]el (effectif) ........................... 4.5.5   *

coefficient de charge moyeu ............................. 4.7.9

coefficient de mat[e2]tiel d'emballage .................. 4.7.4   *

coefficient de stockage ................................. 4.7.3

coefficient d'utilisation du volume ext[e2]rieur ........ 4.7.2   *

container ............................................... 4.1.5

container-citerne ........................................4.3.1.5

container de construction ............................... 4.3.4.2

container de gros tonnage ............................... 4.3.2.3

container de groupe ..................................... 4.3.1.3

container d[e2]montable ................................. 4.3.3.4 *

container de petil tonnage .............................. 4.3.2.1

container de tonnage moyen .............................. 4.3.2.2

container doux .......................................... 4.3.3.6

container ferm[e2] ...................................... 4.3.3.1 *

container individuel .................................... 4.3.1.4

container ouvert ........................................ 4.3.3.2

container pliant ........................................ 4.3.3.5

container rigide ........................................ 4.3.3.3

container sp[e2]cialis[e2] .............................. 4.3.1.2 *

container technologique ................................. 4.3.1.6

container tout-transport ................................ 4.3.4.1

container universel ..................................... 4.3.1.1

couvercle ............................................... 4.4.3.5

dimensions de montage ................................... 4.7.8

dimensions hors-tout .................................... 4.5.7

dimensions int[e2]rieures ............................... 4.5.8   *

dur[e2]e de service moyenne ............................. 4.7.12  *

effort maximal [a4] la manche ........................... 4.7.5   *

[e2]lingue de paquetage ..................................4.2.2.15*

ensemble [a4] boucle de container ....................... 4.4.2.4 *

frein [a4] m[a3]choiers ................................. 4.4.3.1

front angulaire ......................................... 4.4.2.3

hauteur int[e2]rieure ................................... 4.5.11  *

indice de qualit[e2] d'ex[e2]cution de production ....... 4.7.7   *

largeur int[e2]rieure  .................................. 4.5.10  *

longueur int[e2]rieure .................................. 4.5.9   *

magasin de paquetage .................................... 4.2.2.14

masse maximale brute .................................... 4.5.4

masse r[e2]elle brute ................................... 4.5.3

montant ................................................. 4.4.3.3

moyen de paquetage ...................................... 4.1.4

moyen de paquetage de construction ...................... 4.2.5.2

                             - 37 -

                                            ДСТУ Б А.1.1-23-94

moyen de paquetage de groupe ............................ 4.2.1.4

moyen de paquetage d[e2]montable ........................ 4.2.3.7 *

moyen de paquetage doux ................................. 4.2.3.6

moyen de paquetage individuel ........................... 4.2.1.3

moyen de paquetage non-d[e2]montable  ................... 4.2.3.8 *

moyen de paquetage non portant .......................... 4.2.3.2

moyen de paquetage non-reversible ....................... 4.2.4.2

moyen de paquetage pliant ............................... 4.2.3.9

moyen de paquetage portant .............................. 4.2.3.1

moyen de paquetage reversible (r[e2]utilisable) ......... 4.2.4.1 *

moyen de paquetage rigide ............................... 4.2.3.3

moyen de paquetage semi-rigide .......................... 4.2.3.4

moyen de paquetage souple ............................... 4.2.3.5

moyen de paquetage sp[e2]cialis[e2] ..................... 4.2.1.2 *

moyen de paquetage tout transport ....................... 4.2.5.1

moyen de paquetage universel ............................ 4.2.1.1

nombre de paquets ....................................... 4.5.6

nombre de rotation par an ............................... 4.7.11

ouverture [a4] fourche .................................. 4.4.1.5 *

pallette ................................................ 4.2.2.1

palette [a4] deux voies ................................. 4.2.2.7 *

palette [a4] double plancher ............................ 4.2.2.3 *

palette [a4] montante ................................... 4.2.2.11*

palette [a4] plancher gauffr[e2] .......................  4.2.2.6 *

palette [a4] plancher saillant .........................  4.2.2.5 *

palette [a4] quarte voies ..............................  4.2.2.8 *

palette [a4] un plancher ...............................  4.2.2.4 *

palette-caisse .........................................  4.2.2.9

palette-caisse-reservoir ...............................  4.2.2.10

palette-plate ..........................................  4.2.2.2

palette sp[e2]cialis[e2]e  .............................  4.2.2.12*

palette universelle ....................................  4.2.2.13

paquetage ..............................................  4.1.1

paquet de transport ....................................  4.1.2

paroi d'about ........................................... 4.4.1.2

paroi lat[e2]rale ....................................... 4.4.1.3 *

pellicule de paquetage .................................. 4.2.2.19

plaque de support ....................................... 4.2.2.18

propre masse ............................................ 4.5.1

rationalit[e2] d'une forme .............................. 4.7.6   *

serrage de paguetage .................................... 4.2.2.17

sol ..................................................... 4.4.1.4

temps de chargement (d[e2]chargement) ................... 4.7.1   *

tendeur ................................................. 4.4.3.2

toit .................................................... 4.4.2.1

trappe .................................................. 4.4.2.2

volume ext[e2]rieur ..................................... 4.5.12  *

volume int[e2]rieur ..................................... 4.5.13  *

volume int[2]ezieur utile ............................... 4.5.14  *

volume sp[e2]cifique .................................... 4.7.10  *

                             - 38 -

                                            ДСТУ Б А.1.1-23-94

      АБЕТКОВЫЙ ПОКАЖЧИК РОСІЙСЬКИХ ТЕРМІНІВ

блок-пакет транспортный ................................. 4.3.1

время погрузки (выгрузки) ............................... 4.7.1

высота внутренняя ....................................... 4.5.11

грузоподЪемность ........................................ 4.5.2

длина внутренняя ........................................ 4.5.9

загрузка действительная ................................. 4.5.5

кассета пакетирующая .....................................4.2.2.16

контейнер ............................................... 4.1.5

контейнер групповой ..................................... 4.3.1.3

контейнер жесткий ....................................... 4.3.3.3

контейнер закрытый ...................................... 4.3.3.1

контейнер индивидуальный ................................ 4.3.1.4

контейнер крупнотоннажный ............................... 4.3.2.3

контейнер магистральный ................................. 4.3.4.1

контейнер малотоннажный ................................. 4.3.2.1

контейнер мягкий ........................................ 4.3.3.6

контейнер открытый ...................................... 4.3.3.2

контейнер разборный ..................................... 4.3.3.4

контейнер складной ...................................... 4.3.3.5

контейнер специализированный ............................ 4.3.1.2

контейнер среднетоннажный ............................... 4.3.2.2

контейнер строительный .................................. 4.3.4.2

контейнер технологический ............................... 4.3.1.6

контейнер универсальный ................................. 4.3.1.1

контейнер-цистерна ...................................... 4.3.1.5

коэффициент загрузки средний ............................ 4.7.9

коэффициент использования наружного обЪема .............. 4.7.2

коэффициент складирования ............................... 4.7.3

коэффициент тары ........................................ 4.7.4

крыша ................................................... 4.4.2.1

крышка .................................................. 4.4.3.5

лист подкладной ......................................... 4.2.2.18

ловитель ................................................ 4.4.3.1

люк ..................................................... 4.4.2.2

масса брутто действительная ............................  4.5.3

масса брутто максимальная ..............................  4.5.4

масса собственная ......................................  4.5.1

нагрузка на боковую стенку .............................  4.6.2

нагрузка на крышу (крышку) .............................  4.6.4

нагрузка на пол (настил) ...............................  4.6.1

нагрузка на торцевую стенку ............................  4.6.3

нагрузка при штабелировании  ...........................  4.6.5

обвязка пакетирующая .................................... 4.2.2.16

обЪем внутренний ........................................ 4.5.13

обЪем внутренний полезный ............................... 4.5.14

обЪем наружный .......................................... 4.5.12

обЪем удельный .. ....................................... 4.7.10

основание ............................................... 4.4.1.1

пакетирование ..........................................  4.1.1

пакетовместимость ......................................  4.5.6

пакет транспортный .....................................  4.1.2

петля грузовая .......................................... 4.4.3.4

пленка пакетирующая ......................................4.2.2.19

поддон .................................................. 4.2.2.1

поддон гребенчатый .....................................  4.2.2,6

                             - 39 -

                                            ДСТУ Б А.1.1-23-94

поддон двухзаходный ..................................... 4.2.2.7

поддон двухнастильный ................................... 4.2.2.3

поддон однонастильный ................................... 4.2.2.4

поддон плоский .......................................... 4.2.2.2

поддон-резервуар ящичный ................................ 4.2.2.10

поддон с выступающим настилом ........................... 4.2.2.5

поддон специализированный ............................... 4.2.2.12

поддон стоечный ......................................... 4.2.2.11

поддон универсальный .................................... 4.2.2.13

поддон четырехзаходный .................................. 4.2.2.8

поддон ящичный .......................................... 4.2.2.9

показатель рациональности формы ......................... 4.7.6

показатель совершенства производственного исполнения .... 4.7.7

пол ..................................................... 4.4.1.4

проем вилочный .......................................... 4.4.1.5

размеры внутренние .....................................  4.5.8

размеры габаритные .....................................  4.5.7

размеры присоединительные...............................  4.7.8

рым контейнера ...........................................4.4.2.5

средство пакетирования .................................  4.1.4

средство пакетирования гибкое ........................... 4.2.3.5

средство пакетирования групповое ........................ 4.2.1.4

средство пакетиррвания жесткое .......................... 4.2.3.3

средство пакетирования индивидуальное ................... 4.2.1.3

средство пакетирования магистральное .................... 4.2.5.1

средство пакетирования многооборотное ................... 4.2.4.1

средство пакетирования мягкое ........................... 4.2.3.6

средство пакетирования ненесущее ........................ 4.2.3.2

средство пакетирования неразборное ...................... 4.2.3.8

средство пакетирования несущее ........................   4.2.3

средство пакетирования одноразовое ...................... 4.2.4.2

средство пакетирования полужесткое ...................... 4.2.3.4

средство пакетирования разборное ........................ 4.2.3.7

средство пакетирования складное ......................... 4.2.3.9

средство пакетирования специализированное ............... 4.2.1.2

средство пакетирования строительное ..................... 4.2.5.2

средство пакетирования универсальное .................... 4.2.1.1

срок службы средний ..................................... 4.7.12

стенка боковая .......................................... 4.4.1.3

стенка торцевая ......................................... 4.4.1.2

стойка .................................................. 4.4.3.3

строп пакетирующий ...................................... 4.2.2.15

стяжка .................................................. 4.4.3.2

стяжка пакетирующая ..................................... 4.2.2.17

узел контейнера рымный .................................. 4.4.2.4

усилие максимальное на ручке дверного затвора

(замкового устройства стяжки) ........................... 4.7.5

фронт угловой ........................................... 4.4.2.3

число оборотов в год .................................... 4.7.11

ширина внутренняя ....................................... 4.5.10

                             - 40 -

                                            ДСТУ Б А.1.1-23-94

Ключові слова: вантажність, засіб пакетування, коефіцієнт

завантаження, контейнер, маса брутто, навантаження, обв'язка,

об'єм, пакетування, піддон, стінка, строп, стяжка, транспортний

пакет, час завантаження, число оборотів.

          Примітка.

                 */ цифри за літерами в квадратних дужках

                    відповідають значенням в таблиці

                    відповідності символів


 


Подпишитесь на новости строительства:

 

 

Выбор редакции: