ЛКМ Утепление Окна и двери Технологии Техника | Рынок Аналитика Новости компанийДСТУ Б В.1.1-26:2010. БАЛКОНИ ТА ПРОХОДИ Метод випробування на вогнестійкість

Оцените
(0 голосов)

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

 

 

 

 

Захист від пожежі

 

БАЛКОНИ ТА ПРОХОДИ

Метод випробування на вогнестійкість

 

(EN 1365-5:2004, MOD)

ДСТУ Б В.1.1-26:2010

Введено:  «ИМЦ» (г. Киев, просп. Краснозвездный, 51; т/ф. 391-42-10)

 

 

 

 

 

 

Київ

Міністерство регіонального розвитку

та будівництва України

2010


 

ПЕРЕДМОВА

 

1РОЗРОБЛЕНО:

Український науково-дослідний інститут пожежної безпеки (УкрНДІПБ) МНС України

РОЗРОБНИКИ: О. Абрамов; А. Довбиш, канд. техн. наук (науковий керівник); С. Міщенко; Л. Нефедченко; С. Новак, канд. техн. наук; К. Носік

 

2ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ:

наказ Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 20.01.2010 р. № 15

3Національний стандарт відповідає

EN1365-5:2004 Fireresistancetestsforloadbearingelements- Part5: Balconiesandwalkways(Випробування на вогнестійкість несучих будівельних конструкцій - Частина 5: Балкони та про­ходи), крім розділу "Вимоги безпеки", підрозділів 5.1, 5.2, 6.3, 6.4, 6.6, розділу 8, підрозділу 9.1, розділів 11, 12

Ступінь відповідності - модифікований (MOD)

Переклад з англійської мови (en)                                                     

 

4УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

 


ЗМІСТ

с.

Передмова до EN1365-5:2004. V

Національний вступ. VII

Вступ. 1

Вимоги безпеки. 1

1 Сфера застосування. 2

2 Нормативні посилання. 2

3 Терміни та визначення понять. 3

4Випробувальне обладнання. 5

5Умови випробування. 5

6Зразок для випробування. 6

7 Встановлення зразка для випробування. 10

8Кондиціювання. 11

9 Застосування засобів вимірювальної техніки. 11

10Процедура випробування. 12

11 Граничні стани з вогнестійкості13

12Протокол випробувань. 13

13 Сфера прямого застосування результатів випробування. 13

Додаток НА

Перелік технічних відхилів та їх пояснень. 14

Додаток НБ

Перелік національних нормативних документів, на які є посилання у стандарті19

 

 


ПЕРЕДМОВА ДО EN1365-5:2004

Цей стандарт (EN1365-5:2004) був підготовлений Технічним комітетом CEN/TC127 "Пожежна безпека в будівлях", секретаріат якого утримується BSI.

Цьому стандарту необхідно надати національний статус або публікацією ідентичного тексту або шляхом схвалення не пізніше травня 2005 року, а національні стандарти, що мають з ним розбіжності, повинні бути вилученими не пізніше травня 2005 року.

Стандарт був розроблений за дорученням, яке було надано CENЄвропейською комісією та Асоціацією вільної торгівлі на підтримання основних вимог Директиви "Будівельні вироби".

Група стандартів EN 1365 Fire resistance tests for loadbearing elements складається з таких час­тин:

Частина 1: Walls

Частина 2: Floors and roofs

Частина 3: Beams

Частина 4: Columns

Частина 5: Balconies and walkways

Частина 6: Stairs

 

Національне пояснення

Група стандартів EN1365 Випробування на вогнестійкість несучих будівельних конструк­цій складається з таких частин

Частина 1: Стіни

Частина 2: Перекриття та покриття

Частина 3: Балки

Частина 4: Колони

Частина 5: Балкони та проходи

Частина 6: Сходи

 

Згідно з внутрішніми постановами CEN/CENELEC, цей стандарт повинні впровадити національні організації стандартизації таких країн: Австрії, Бельгії, Кіпру, Республіки Чехія, Данії, Естонії, Фінляндії, Франції, Німеччини, Греції, Угорщини, Ісландії, Ірландії, Італії, Латвії, Литви, Люксембур­гу, Мальти, Нідерландів, Норвегії, Польщі, Португалії, Словаччини, Словенії, Іспанії, Швеції, Швей­царії та Об'єднаного Королівства.

 


НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є переклад EN1365-5 Fireresistancetestsforloadbearingelements- Part5: Balconiesandwalkways(Випробування на вогнестійкість несучих будівельних конструкцій - Части­на 5: Балкони та проходи) з окремими технічними змінами зі ступенем відповідності "модифікова­ний".

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, ТК 25 "Пожежна безпека та протипожежна техніка".

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству.

Цей стандарт уведено вперше.

До стандарту внесено окремі зміни, зумовлені чинною нормативною базою України. Технічні відхили і додаткову інформацію було долучено безпосередньо до пунктів, яких вони стосуються, та позначено рамкою і заголовком "Національний відхил" або "Національне пояснення". Повний пе­релік змін разом з обґрунтуванням наведено у додатку НА.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

-  слова "ця частина європейського стандарту" замінено на "цей стандарт";

-  назва європейського стандарту змінена на "Захист від пожежі. Балкони та проходи. Методвипробування на вогнестійкість" для узгодження з назвами чинних національних стандартів у сферівипробувань будівельних конструкцій на вогнестійкість та відповідно до системи позначення заДБН А.1.1-1;

-  виправлено авторські (редакторські) помилки укладання тексту оригіналу (в четвертому абзаці 6.2 замінено "EN1365-3" на "EN1365-2");

-  відповідно до 3.3 ДСТУ 1.7 для відображення звичного використання термінів, прийнятих у чинних нормативних документах (ДСТУ Б В.1.1-4, ДБН В.1.1-7 тощо) зроблено заміну висловів "Performancecriteria(Критерії експлуатаційних характеристик)" у змісті та у розділі 11 на вислів "Граничні стани з вогнестійкості"; "instrumentation(апаратура)" у змісті та у розділі 9 на "засоби вимірювальної техніки"; "exposureconditions(умови експозиції)" у 6.3 на "умови вогневого впливу"; "exposedsurface(поверхня, на яку експонується)" у 9.1 на "поверхня з боку вогневого впливу", які за технічним змістом ідентичні таким, що використані у EN1365-5;

-  змінено назву розділу "Визначення" на назву "Терміни та визначення понять"; назву розділу"Попередження" - на "Вимоги безпеки"; назву розділу "Звіт про випробування" - на "Протокол випробувань" відповідно до 3.3 ДСТУ 1.7 та згідно з вимогами ДСТУ 1.5.

Структурні елементи національного стандарту "Обкладинка", "Титульний аркуш", "Зміст", "Пе­редмова", "Національний вступ", оформлено відповідно до ДСТУ 1.5 та ДСТУ 1.7, а також долучено "Бібліографічні дані".

Стандарти EN, на які є посилання у EN1365-5, замінено на національні стандарти, які приве­дені у відповідність до аналогічних стандартів ENза основними положеннями, що впливають на от­римання відтворюваних результатів випробувань. Перелік цих стандартів наведено у додатку НБ.

 


НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

 

Захист від пожежі

БАЛКОНИ ТА ПРОХОДИ

Метод випробування на вогнестійкість

 
Защита от пожара
БАЛКОНЫ И ПРОХОДЫ

Метод испытания на огнестойкость

 

Fire protection

BALCONIES AND WALKWAYS

Fire resistance test method

Чинний від 2010-10-01

ВСТУП

Метою цього випробування є оцінювання здатності репрезентативного зразка балкону або про­ходу, або їх фрагменту зберігати несучу здатність за умови вогневого впливу згідно з EN 1364-1.

Національний відхил

Замінити "EN1364-1" на "ДСТУ Б В. 1.1-4"

ВИМОГИ БЕЗПЕКИ

Персонал, який підготовлює та проводить ці випробування, повинен звернути увагу на те, що вогневі випробування можуть бути небезпечними, й існує вірогідність того, що під час випробування можуть виділятися токсичні та/чи шкідливі дим і гази. Також під час монтажу зразків, проведення випробування та робіт з демонтажу після випробування може виникати механічна та експлуа­таційна небезпека.

Необхідно провести оцінку всіх видів потенційної небезпеки і ризику для здоров'я та розробити й застосувати заходи безпеки. Повинні бути видані письмові інструкції з безпеки. З персоналом має бути проведено відповідне навчання. Персонал лабораторії повинен підтвердити той факт, що він завжди виконує письмові інструкції з безпеки.

Національний відхил

Замінити другий абзац розділу "Вимоги безпеки" на речення "Під час випробувань необхідно виконувати вимоги розділу 12 "Техніка безпеки при проведенні випробувань" за ДСТУ Б В.1.1-4

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює метод випробування на вогнестійкість за ознакою втрати несучої здатності без урахування ознак втрати цілісності та теплоізолювальної здатності:

-   балконів, які піддаються вогневому впливу з зовнішнього або внутрішнього боку;

-   проходів, які піддаються вогневому впливу з зовнішнього або внутрішнього боку.

Цей стандарт застосовують разом з EN1363-1.

Національний відхил

Замінити "EN1363-1" на "ДСТУ Б В.1.1-4"

 

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на нормативні документи наведені нижче. Для датованих поси­лань використовується тільки цитоване видання. Для недатованих посилань використовується останнє видання документа, на який робиться посилання (включаючи будь-які поправки).


 

EN 1363-1

Fire resistance tests - Part 1: General requirements

EN 1365-2

Fire resistance tests for loadbearing elements - Part 2: Floors and roofs

EN 1365-3

Fire resistance tests for loadbearing elements - Part 3: Beams

EN 1365-4

Fire resistance tests for loadbearing elements - Part 4: Columns

EN ISO 13943

Fire safety - Vocabulary (ISO/DIS 13943:1998)

 

Національне пояснення

EN1363-1

Випробування на вогнестійкість - Частина 1: Загальні вимоги

EN1365-2

Випробування на вогнестійкість несучих будівельних конструкцій - Части­на 2: Перекриття і покриття

EN1365-3

Випробування на вогнестійкість несучих будівельних конструкцій - Части­на 3: Балки

EN1365-4

Випробування на вогнестійкість несучих будівельних конструкцій - Части­на 4: Колони

ENISO13943

Пожежна безпека - Словник (ISO/DIS13943:1998)

 

 

3ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

У цьому стандарті використано терміни та визначення позначених ними понять, які надані в EN1363-1 і ENISO13943, а також такі, що подані нижче:

Національний відхил

Замінити "EN1363-1 і ENISO13943" на "ДСТУ Б В. 1.1-4"

 

3.1    балкон (balcony)

Площадка всередині або ззовні будівлі, зазвичай огороджена, з виходом на неї із вікна або две­рей верхнього поверху. Балкон може бути у складі конструкції будівлі або вільно стояти, він може складатися із перекриття, балок, колон, стін, розтягнутих стрижнів і балюстрад. Балкон не виконує огороджувальної функції.

3.2    прохід (walkway)

Піднятий перехід для пішого сполучення між різними секціями будівлі. Він може проходити все­редині будинку або з його зовнішньої сторони і може інтегруватись у конструкцію будівлі або вільно стояти. Не виконує огороджувальної функції.

3.3    перекриття балкона або проходу (balconyorwalkwayfloor)

Горизонтальний елемент, що несе навантаження.

3.4    балюстрада (balustrade)

Огорожа, що підтримується стояками або пілонами, які формують парапет для балкона чи про­ходу, і призначена для запобігання падінню.

Примітка. Приклади різних типів балконів і проходів наведено на рисунку 1.

1 - перекриття балкона або проходу; 2 - колона; 3 - розтягнутий стрижень; 4 - балюстрада; 5 - поручні; 6 - стійка поручнів

Рисунок 1 - Приклади різних типів балконів і проходів

4ВИПРОБУВАЛЬНЕ ОБЛАДНАННЯ

Випробувальне обладнання - згідно з EN1363-1.

Національний відхил

Замінити "EN1363-1" на "ДСТУ Б В.1.1-4"

 

5УМОВИ ВИПРОБУВАННЯ

5.1    Випробувальна піч

Умови нагріву, газове середовище в печі та умови навантаження повинні відповідати тим, що визначені в EN1363-1.

Під час випробування балконів, проходів чи їх фрагментів встановлюють надлишковий тиск 20 Па на відстані 100 мм від нижньої поверхні стелі печі.

Національний відхил

Вилучити вислів "...газове середовище..." та замінити "EN1363-1" на "ДСТУ Б В.1.1-4"

 

5.2    Умови навантаження

На зразок для випробування має встановлюватись навантаження так, як це визначено в EN1363-1. Визначення величини навантаження має чітко відображатися у протоколі про випробу­вання. Величина і розподіл навантаження мають бути такими, щоб максимальні зусилля, які ство­рюються в зразку, відповідали значенням, які виникають у реальних умовах.

Національний відхил

Замінити перше речення на таке: "Умови спирання, навантаження та кріплення зразків у печі повинні відповідати вимогам, вказаним у ДСТУ Б В.1.1-4"

 

6ЗРАЗОК ДЛЯ ВИПРОБУВАННЯ

6.1    Загальні положення

В якості зразка для випробування обирається балкон або прохід у зборі, або їх фрагмент з най­меншою передбачуваною межею вогнестійкості.

Якщо конструкція балкона або проходу не буде впливати на вогнестійкість його складових час­тин, то можна провести випробування цих окремих складових згідно з EN1365-3 та/або EN1365-4.

Національний відхил

Замінити "EN1365-3" на "ДСТУ Б В.1.1-13", "EN1365-4" на "ДСТУ Б В.1.1-14"

 

6.2    Розміри

Зразок для випробування повинен мати розміри, які відповідають розмірам реальної конст­рукції.

У разі, якщо балкон чи прохід фактичних розмірів не може бути розміщений у печі, висота зраз­ка для випробування має бути не менше ніж 3 м, а розміри (довжина і ширина) балкона повинні бути не менше ніж 3 м х 3 м, проходу - не менше ніж 4 м х 3 м.

Фрагмент балкона чи проходу має випробуватись так, щоб результат було можливо перенести на всю конструкцію.

Перекриття має випробовуватись за розмірами, які зазначені в EN1365-2. Колона має випробовуватись за розмірами, які вказані в EN1365-4.

Розтягнутий елемент має випробовуватись як колона за розмірами, які зазначені в EN1365-4. Балка має випробовуватись за розмірами, які вказані в EN1365-3. Балюстрада має випробовуватись за розмірами, які вказані в EN1365-3.

Національний відхил

Замінити "EN1365-2" на "ДСТУ Б В.1.1-20", "EN1365-3" на "ДСТУ Б В.1.1-13", "EN1365-4" на "ДСТУ Б В.1.1-14"

Примітка. Приклади схем випробування балкона в зборі або його фрагмента показані на рисунку 2.

6.3 Кількість

Для одних і тих самих умов кріплення, спирання, навантаження та вогневого впливу має бути випробувано один зразок.

Національний відхил

Додати у кінці речення "...балкона чи проходу у зборі.".

Долучити друге речення "Під час випробувань окремих складових кількість зразків визна­чається за вимогами ДСТУ Б В.1.1-20 - для перекриттів, ДСТУ Б В.1.1-13 - для балок, ДСТУ Б В.1.1-14 - для колон"

1 - огорожа вогневої камери печі; 2 - навантажувальна рама; 3 - розширення печі; 4 - зразокдля випробуван­ня; 5 - опорна конструкція балкона або проходу (що формує вогневу камеру печі); 6 - несуча колона

Рисунок 2 - Приклади схем випробування балкона чи проходу


6.4 Конструкція

6.4.1Загальні положення

Зразок для випробування має відтворювати умови використання балкона або проходу в реаль­них умовах. Він має включати всі деталі, матеріали і компоненти реальної конструкції (включаючи системи гідроізоляції та водовідводу), а також має установлюватися та закріплюватися так, як це може відбуватися в реальних умовах.

Приклад кожного типу механічних з'єднань чи зв'язків, які входять у склад елементів, які засто­совуються під час монтажу та будівництва, повинен бути включений в конструкцію зразка для вип­робування, навіть, якщо в реальних умовах такі з'єднання розташовуються на відстанях більших ніж основні розміри зразка для випробування.

Не слід включати в конструкцію зразка для випробування різні з'єднувальні системи, якщо буде встановлено, що вони впливають на роботу одна одної.

6.4.2Перекриття

Відстань між стіною печі або опорною конструкцією та найближчою стороною (допоміжної) бал­ки вздовж вільних країв має відповідати тій, що є в реальних умовах.

Для конструкції, яка складається з балок, довжина/ширина обігрівних сторін якої більше 3 м, відстань від обох крайніх балок до найближчих центральних балок може зменшуватись. У цьому ви­падку на них встановлюється додаткове навантаження для отримання зусиль, які відповідають тим, що виникають в інших балках.

З'єднання/стикування краю перекриття з опорною конструкцією має здійснюватись відповідно до проектної документації замовника. Умови закріплення (граничні умови) однопрогінної конструкції мають дозволяти відхили вільного краю. Якщо за схемою випробування вільні кінці піддаються вог­невому впливу, хоч це і не відбувається у реальних умовах, то такі краї слід закривати мінеральною ватою та/або іншими подібними матеріалами.

Національне пояснення

Долучити у кінці підрозділу: "Конструкцію зразка, спосіб спирання та закріплення на елемен­тах печі, величину та схему навантаження зразка під час випробувань має визначати замовник випробувань (за участю проектувальних організацій, базових наукових організацій Мінрегіонбуду тощо) на основі аналізу роботи конструкції у складі будівельного об'єкта відповідно до вимог технічної документації на цю конструкцію з урахуванням вимог розділу 4, 5.2 та розділу 6 цього стандарту.

Замовник (за участю проектувальної організації) розробляє технічну документацію на зразок, в якій має бути надано опис та креслення, розрахункові схеми, що прийняті у технічній та про­ектній документації, величини навантажень і зусиль у конструкції балкона чи проходу, клас вог­нестійкості конструкції, а також опис і технічні рисунки зразка, який моделює конструкцію, в яких, зокрема, мають бути обов'язково вказані схема розташування та характеристики арматури, вели­чина захисного шару (або відстань від осі арматури до найближчої поверхні) та інші дані, які впли­вають на вогнестійкість конструкції; перелік використаних матеріалів та їх основні характерис­тики; схема спирання та кріплення зразка у печі (граничні умови); розрахунок величини наванта­ження та зусиль на зразку, еквівалентних таким, що прийняті у проектній (технічній) документації; схема розташування зазначеного еквівалентного навантаження на зразку. У разі виникнення розбіжностей під час розроблення технічної документації на зразок, для їх усунення замовник має звертатися до базових наукових організацій Міністерства регіонального розвитку та будів­ництва України для прийняття остаточного рішення"

 

6.5    Умови нагріву

Умови нагріву мають бути такими, як визначено в EN1363-1. Зразок для випробування має піддаватись вогневому впливу так, як це може бути в реальних умовах.

Національний відхил

Замінити "EN1363-1" на "ДСТУ Б В.1.1-4"

 

6.6    Виготовлення

Зразок для випробування повинен бути виготовлений за вимогами, які визначено в EN1363-1.

Національний відхил

Замінити "EN1363-1" на "ДСТУ Б В.1.1-4"

Долучити речення: "Зразок виготовляє замовник випробувань відповідно до вимог технічної документації на зразок за технологією, яка відповідає такій, що використовується для виготов­лення реальної конструкції (див. національний відхил до 6.4 цього стандарту). Зразки та технічна документація на них надаються у випробувальну лабораторію за "Актом приймання зразка до вогневих випробувань"

 

6.7    Перевірка

Перевірку зразка для випробування необхідно проводити відповідно до EN1363-1.

Національний відхил

Замінити "EN1363-1" на "ДСТУ Б В.1.1-4"

 

7 ВСТАНОВЛЕННЯ ЗРАЗКА ДЛЯ ВИПРОБУВАННЯ

7.1    Загальні положення

Зразок для випробування (балкон або прохід, їх фрагмент або складова) необхідно встановлю­вати так, як це може відбуватися в реальних умовах.

7.2    Навантаження та спирання зразка для випробування

Випробування зразка, який відтворює конструкцію балкона або проходу, або їх фрагменти, про­водиться до настання нормованого граничного стану з вогнестійкості.

Величина і розподіл навантаження мають бути такими, щоб максимальні зусилля, які виникають у зразку, були не менше за ті, що можуть виникати в реальних умовах роботи конструкції.

Усі балкони та проходи або їх фрагменти повинні випробовуватись під навантаженням, вста­новленим відповідно до EN1363-1. Під час проведення випробувань конструкцій у зборі наванта­ження має прикладатись рівномірно або зосереджено за схемами згідно з EN1365-2.

Для окремих складових, таких як колони, навантаження має прикладатись у відповідності до стандартів на методи випробувань на вогнестійкість конструкцій конкретних типів (наприклад, EN1365-4).

Національний відхил

Замінити "EN1363-1" на "ДСТУ Б В.1.1-4", "EN1365-2" на "ДСТУ Б В.1.1-20", "EN1365-4" на "ДСТУ Б В.1.1-14"

 

8КОНДИЦІЮВАННЯ

Зразок для випробування необхідно кондиціювати згідно з EN1363-1.

Національний відхил

Замінити речення на таке: "Зразок до початку випробувань необхідно утримувати в умовах, регламентованих у 7.1.4 "ДСТУ Б В.1.1-4"

 

9ЗАСТОСУВАННЯ ЗАСОБІВ ВИМІРЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ

9.1    Пічні термопари (пластинчаті термометри)

Пластинчаті термометри необхідно застосовувати відповідно до EN1363-1. При випробувані конструкції в зборі на кожні 1,5 м2 площі поверхні зразка, яка підлягає вогневому впливу, повинен бути встановлений принаймні один термометр, а також додаткові пластинчаті термометри, які роз­ташовують поряд з розтягнутими стрижнями та колонами. Пластинчаті термометри треба розташо­вувати так, щоб сторона "А" була повернута в протилежний від зразка бік. Для зразків з площею поверхні, яка підлягає вогневому впливу, меншою ніж 6 м2, має бути застосовано щонайменше чо­тири пластинчаті термометри.

Національний відхил

Замінити назву та текст 9.1 на таке:

"9.1 Термопари для вимірювання температури у печі

Конструкція, кількість та розташування термопар для вимірювання температури у печі має відповідати ДСТУ Б В.1.1-4"

 

9.2    Тиск

Тиск у печі вимірюється так, як це визначено в EN1363-1.

Національний відхил

Замінити "EN1363-1" на "ДСТУ Б В.1.1-4"

 

9.3    Деформації зразка

Для вільно обпертих зразків перекриття чи балки вертикальні деформації вимірюються в центрі прогону.

Для інших умов спирання, вимірювання проводяться у місцях, де можна очікувати максимальні деформації.

Вимірювання деформацій слід починати після прикладання навантаження на початку випробу­вання перед нагрівом зразка.

10ПРОЦЕДУРА ВИПРОБУВАННЯ

Випробування необхідно проводити з використанням обладнання та процедур згідно з EN1363-1 і, якщо доречно, згідно з EN1365-2, EN1365-3 та EN1365-4.

Національний відхил

Замінити "EN1363-1" на "ДСТУ Б В.1.1-4", "EN1365-2" на "ДСТУ Б В.1.1-20", "EN1365-3" на "ДСТУ Б В.1.1-13", "EN1365-4" на "ДСТУ Б В.1.1-14"

 

11ГРАНИЧНІ СТАНИ З ВОГНЕСТІЙКОСТІ

Вогнестійкість балкона чи проходу в зборі або їх фрагментів необхідно оцінювати за часом на­стання граничного стану за ознакою втрати несучої здатності, так, як це визначено в EN1363-1.

Національний відхил

Замінити "EN1363-1" на "ДСТУ Б В.1.1-4"

Долучити речення "Оцінка результату випробування (межі вогнестійкості та класу вог­нестійкості балкона чи проходу) здійснюється за вимогами, які визначено в 10 ДСТУ Б В.1.1-4"

12ПРОТОКОЛ ВИПРОБУВАНЬ

На додаток до пунктів, які необхідно включати у звіт про випробування згідно з EN1363-1, також має бути включено посилання на те, що випробування проводилось за EN1365-5.

Національний відхил

Замінити текст розділу 12 на вислів: "У протокол випробувань необхідно включати дані відповідно до вимог ДСТУ Б В.1.1-4, а також, як додаток до протоколу, копію Технічної докумен­тації на зразок, що була надана замовником"

13СФЕРА ПРЯМОГО ЗАСТОСУВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИПРОБУВАННЯ

Результати випробувань є дійсними для подібної (за складом матеріалів і конструктивним вико­нанням) невипробуваної конструкції балкона чи проходу, за умови, що максимальні зусилля, які ви­никають у ній, розраховані за тим же принципом, що і зусилля в зразку від випробувального навантаження, не більші за ті, які виникають у зразку під час випробувань. Це положення застосо­вується лише за умови, що до будь-якого використаного способу вогнезахисту  не вносяться зміни.


ДОДАТОК НА

(довідковий)

ПЕРЕЛІК ТЕХНІЧНИХ ВІДХИЛІВ ТА ЇХ ПОЯСНЕНЬ

Розділ/пункт

Модифікації

ВСТУП

Замінити "EN1363-1" на "ДСТУ Б В.1. 1-4"

Пояснення Національний стандарт ДCТУ Б В. 1.1-4 приведений у відповідність до основних положень EN1363-1

ВИМОГИ БЕЗПЕКИ

Замінити другий абзац розділу "Вимоги безпеки" на речення "Під час випробувань необхідно виконувати вимоги розділу 12 "Техніка безпеки при проведенні випробувань" за ДСТУ Б В. 1.1 -4

Пояснення

У розділі 12 ДСТУ Б В. 1.1-4 надані вимоги безпеки під час проведення випробувань на вог­нестійкість, тому немає необхідності розробляти письмові рекомендації з безпеки під час випробу­вання

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Замінити"EN1363-1" на "ДСТУ Б В. 1.1 -4"

Пояснення

Національний стандарт ДСТУ Б В.1 .1-4 приведений у відповідність до основних положень EN1363-1

3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

Замінити"EN1363-1 і EN ISO13943" на "ДСТУ Б В.1.1-4"

Пояснення

Терміни та визначення понять, які надані у ДСТУ Б В. 1.1-4, за змістом відповідають таким, що на­дані у EN1363-1 та ENISO13943

4 ВИПРОБУВАЛЬНЕ ОБЛАДНАННЯ

Замінити"EN1363-1" на "ДСТУ Б В. 1.1-4"

Пояснення ДСТУ Б В. 1.1-4 вміщує основні положення EN1363-1

5 УМОВИ ВИПРОБУВАННЯ

5.1 Випробувальна піч

Вилучити вислів"...газове середовище..." та замінити "EN1363-1" на "ДСТУ Б В. 1.1-4"

Пояснення

На даний час в Україні не встановлені вимоги до газового середовища у випробувальній печі та метод його контролювання

5.2 Умови навантаження

Замінитиперше речення на таке: "Умови спирання, навантаження та кріплення зразків у печі повинні відповідати вимогам, вказаним у ДСТУ Б В. 1.1-4"

Пояснення

Вимоги до навантаження та защемлення, які визначені в ДСТУ Б В.1.1-4 приведені у відповідність до EN1363-1, а також визначені вимоги до проведення випробувань несучих конструкцій без на­вантаження


 

Розділ/пункт

Модифікації

6 ЗРАЗОК ДЛЯ ВИПРОБУВАННЯ

6.1 Загальні положення

6.2 Розміри

Замінити"EN  1365-2"  на "ДСТУ Б  В.1.1-20",  "EN   1365-3" на "ДСТУ Б В.1.1-13", "EN1365-4" на "ДСТУ Б В. .1-14"

Пояснення

1 ДСТУ Б В.1.1-13 приведений у відповідність до EN1365-3 за основними положеннями

2 ДСТУ Б В.1.1-14 приведений у відповідність до EN1365-4 за основними положеннями

6.3 Кількість

Додатиу кінці речення "...балкона чи проходу у зборі." Долучити друге речення "Під час випробувань окремих складових кількість зразків визначається за вимогами ДСТУ Б В.1.1-20 -для пе­рекриттів, ДСТУ Б В.1.1-13 -для балок, ДСТУ Б В.1.1-14 -для колон."

Пояснення

Для окремих конструкцій, які є складовими балкона чи проходу, кількість зразків для випробування визначена у відповідних національних стандартах   (ДСТУ Б В.1.1-20 - для перекриттів, ДСТУ Б В.1.1-13 -для балок, ДСТУ Б В.1.1-14 -для колон)

6.4 Конструкція

Долучитиу кінці підрозділу: "Конструкцію зразка, спосіб спирання та закріплення на елементах печі, величину та схему навантажен­ня зразка під час випробувань має визначати замовник випробу­вань (за участю проектувальних організацій, базових наукових організацій Мінрегіонбуду тощо) на основі аналізу роботи конст­рукції у складі будівельного об'єкта відповідно до вимог технічної документації на цю конструкцію з урахуванням вимог розділу 4, 5.2 та розділу 6 цього стандарту. Замовник (за участю проектувальної організації) розробляє тех­нічну документацію на зразок, в якій має бути надано опис та крес­лення, розрахункові схеми, що прийняті у технічній та проектній документації, величини навантажень і зусиль у конструкції бал­кона чи проходу, клас вогнестійкості конструкції, а також опис і технічні рисунки зразка, який моделює конструкцію, в яких, зокре­ма, мають бути обов'язково вказані схема розташування та харак­теристики арматури, величина захисного шару (або відстань від осі арматури до найближчої поверхні) та інші дані, які впливають на вогнестійкість конструкції; перелік використаних матеріалів та їх основні характеристики; схема спирання та кріплення зразка у печі (граничні умови); розрахунок величини навантаження та зусиль на зразку, еквівалентних таким, що прийняті у проектній (технічній) документації; схема розташування зазначеного еквівалентного на­вантаження на зразку. У разі виникнення розбіжностей під час роз­роблення технічної документації на зразок, для їх усунення замовник має звертатися до базових наукових організацій Міністе­рства регіонального розвитку та будівництва України для прийнят­тя остаточного рішення."

Пояснення

Це уточнення не суперечить EN1365-5 та надано за рішенням Мінрегіонбуду, яке стосується вве­дення у національні стандарти положень щодо проектування та виготовлення технічної докумен­тації на зразок

6.5 Умови нагріву

Замінити"EN1363-1" на "ДСТУ Б В.1.1-4"

Пояснення Національний стандарт ДСТУ Б В.1.1-4 приведений у відповідність до EN1363-1

6.6 Виготовлення

Замінити "EN1363-1" на "ДСТУ Б В.1.1-4" Долучити речення: "Зразок виготовляє замовник випробувань від­повідно до вимог технічної документації на зразок за технологією, яка відповідає такій, що використовується для виготовлення ре­альної конструкції (див. національний відхил до п. 6.4 цього стан­дарту). Зразки та технічна документація на них надаються у випро­бувальну лабораторію за "Актом приймання зразка до вогневих випробувань"

Пояснення Національний стандарт ДСТУ Б В.1.1-4 приведений у відповідність до EN1363-1

6.7 Перевірка

Замінити"EN1363-1" на "ДСТУ Б В.1.1-4"

Пояснення Національний стандарт ДСТУ Б В.1.1-4 приведений у відповідність до EN1363-1

7 ВСТАНОВЛЕННЯ ЗРАЗКА ДЛЯ ВИПРОБУВАННЯ

7.2 Навантаження та спиран­ня зразка для випробування

Замінити  "EN1363-1" на "ДСТУ Б В.1.1-4", "EN   1365-2" на "ДСТУ Б В.1.1-20", "EN1365-4" на "ДСТУ Б В.1.1-14"

Пояснення

1 ДСТУ Б В.1.1-4 приведений у відповідність до EN1363-1 за основними положеннями

2 ДСТУ Б В.1.1-20 приведений у відповідність до EN1365-2 за основними положеннями 3 ДСТУ Б В. 1.1-14 приведений у відповідність до EN1365-4 за основними положеннями

       

 

Розділ/пункт

Модифікації

8 КОНДИЦІЮВАННЯ

Замінитиречення на таке: "Зразок до початку випробувань не­обхідно утримувати в умовах, регламентованих у 7.1.4 "ДСТУ Б В.1.1-4"

Пояснення

У 7.1.4 ДСТУ Б В.1.1-4 визначено процедуру кондиціювання зразка, яка відповідає вимогам EN1363-1

9 ЗАСТОСУВАННЯ ЗАСОБІВ ВИМІРЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ

9.1 Пічні термопари (пластин­чаті термометри)

Замінитиназву та текст п. 9.1 на наступне: "9.1 Термопари для вимірювання температури у печі Конструкція, кількість та розташування термопар для вимірювання температури у печі має відповідати ДСТУ Б В.1.1-4"

Пояснення В Україні відсутні стандартизовані пластинчаті термометри й у нормативній документації відсутні вимоги до таких термометрів

9.2 Тиск

Замінити"EN1363-1" на "ДСТУ Б В.1.1-4"

Пояснення Національний стандарт ДСТУ Б В.1.1-4 приведений у відповідність до EN1363-1

10 ПРОЦЕДУРА ВИПРОБУВАННЯ

Замінити"EN1363-1 "на "ДСТУ Б В.1.1-4", "EN1365-2" на "ДСТУ Б В. 1.1-20", "EN1365-3" на "ДСТУ Б В.1.1-13", "EN1365-4" на "ДСТУ Б В.1.1-14"

Пояснення

1 ДСТУ Б В.1.1-4 приведений у відповідність до EN1363-1 за основними положеннями

2 ДСТУ Б В.1.1-20 приведений у відповідність до EN1365-2 за основними положеннями

3 ДСТУ Б В.1.1-13 приведений у відповідність до EN1365-3 за основними положеннями

4 ДСТУ Б В.1.1-14 приведений у відповідність до EN1365-4 за основними положеннями

11 ГРАНИЧНІ СТАНИ 3 ВОГНЕСТІЙКОСТІ

Замінити"EN1363-1" на "ДСТУ Б В.1.1-4" Долучити речення "Оцінка результату випробування (межі вогне­стійкості та класу вогнестійкості балкона чи проходу) здійснюється за вимогами, які визначено в 10 ДСТУ Б В.1.1-4."

Пояснення

1 Національний стандарт ДСТУ Б В. 1.1-4" приведений у відповідність до EN1363-1

2 Оцінка результату випробування за вимогами, які визначено в 10 ДСТУ Б В. 1.1 -4, дозволить підвищити його точність, оскільки при цьому враховується похибка випробування

 

 

Розділ/пункт

Модифікації

12 ПРОТОКОЛ ПРО ВИПРОБУВАННЯ

Замінититекст розділу 12 на вислів: "У протокол випробувань не­обхідно включати дані відповідно до вимог ДСТУ Б В.1.1-4, а та­кож, як додаток до протоколу, копію Технічної документації на зразок, що була надана замовником"

Пояснення

1 Національний стандарт ДСТУ Б В.1.1-4 приведений у відповідність до EN1363-1

2 Вимоги, які визначені у вилученому тексті, наведені у ДСТУ Б В.1.1-4


ДОДАТОК НБ

ПЕРЕЛІК НАЦІОНАЛЬНИХ НОРМАТИВНИХ ДОКУМЕНТІВ, НА ЯКІ Є ПОСИЛАННЯ У СТАНДАРТІ

 

ДБН А.1.1-1-93 Система стандартизації та нормування у будівництві. Основні положення

ДБН В. 1.1-7-2002 Захист від пожежі. Пожежна безпека об'єктів будівництва.

ДСТУ 1.5:2003 Національна стандартизація. Правила побудови, виконання, оформлення та вимоги до змісту нормативних документів (ISO/IECDirectives, Part2, 2001, NEQ).

ДСТУ 1.7:2001 Національна стандартизація. Правила і методи прийняття та застосування міжна­родних і регіональних стандартів (ISO/Guide21:1999, NEQ).

ДСТУ Б В.1.1-4-98* Захист від пожежі. Будівельні конструкції. Методи випробувань на вогнестій­кість. Загальні вимоги.

ДСТУ Б В.1.1-13-2007 Захист від пожежі. Балки. Метод випробування на вогнестійкість (EN1365-3:1999, NEQ).

ДСТУ Б В.1.1-14-2007 Захист від пожежі. Колони. Метод випробування на вогнестійкість (EN1365-4:1999, NEQ).

ДСТУ Б В.1.1-20-2007 Захист від пожежі. Перекриття та покриття. Метод випробування на вог­нестійкість (EN1365-2:1999, NEQ).


 

Код УКНД 91.060.30, 13.220.50

Ключові слова: вогнестійкість, балкони та проходи, навантаження, несуча здатність.


Подпишитесь на новости строительства:

 

 

Выбор редакции: