ЛКМ Утепление Окна и двери Технологии Техника | Рынок Аналитика Новости компанийДБН А.2.2-1-2003. Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд

Оцените
(0 голосов)

Скачать ДБН А.2.2-1-2003.  Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд

На заміну ДБН А.2.2-1-95

Дані будівельні норми встановлюють порядок розроблення матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) у складі проектної документації на нове будівництво, розширення, реконструкцію та технічне переоснащення об'єктів про­мислового та цивільного призначення (далі - планована діяльність), основні вимоги до складу й змісту цих матеріалів.

Додаткові вимоги щодо складу матеріалів ОВНС об'єктів зі специфічними умовами будівництва, а також при ліквідації наслідків аварій і катастроф, консервації й лікві­дації підприємств, будинків і споруд визначаються в окремих відомчих нормативних документах.

Норми є обов'язковими для органів державного управління, контролю і експертизи, місцевого й регіонального самоврядування, підприємств, організацій і установ неза­лежно від форм власності і відомчої належності та фізичних осіб, котрі здійснюють свою діяльність у межах України.

Основні терміни та їх визначення наведені у додатку А.

1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Метою ОВНС є визначення доцільності і прийнятності планованої діяльності і обгрунтування економічних, технічних, організаційних, санітарних, державно-правових та інших заходів щодо забезпечення безпеки навколишнього середовища.

1.2 Матеріали ОВНС надаються у складі проектної документації уповноваженим державним органам для експертної оцінки і повинні всебічно характеризувати ре­зультати оцінки впливів на природне, соціальне, включаючи життєдіяльність насе­лення, і техногенне середовище (далі-навколишнє середовище) та обґрунтовувати допустимість планованої діяльності.

1.3 Основними завданнями ОВНС є:

-загальна характеристика існуючого стану території району і майданчика (траси) будівництва або їх варіантів, де планується здійснити плановану діяльність;

-розгляд і оцінка екологічних, соціальних і техногенних факторів, санітарно-епі­демічної ситуації конкурентно-можливих альтернатив (у тому числі технологічних і територіальних) планованої діяльності та обгрунтування переваг обраної альтернативи та варіанта розміщення;

-визначення переліку можливих екологічно небезпечних впливів (далі-впливів) і зон впливів планованої діяльності на навколишнє середовище за варіантами роз­міщення (якщо рекомендується подальший розгляд декількох);

-визначення масштабів та рівнів впливів планованої діяльності на навколишнє середовище;

-прогноз змін стану навколишнього середовища відповідно до переліку впливів;

-визначення комплексу заходів щодо попередження або обмеження небезпечних впливів планованої діяльності на навколишнє середовище, необхідних для дотримання вимог природоохоронного та санітарного законодавств і інших законодавчих та нор­мативних документів, які стосуються безпеки навколишнього середовища;

ДБН А.2.2-1-2003 С.2

-визначення прийнятності очікуваних залишкових впливів на навколишнє сере­довище, що можуть бути за умови реалізації всіх передбачених заходів;

-складання Заяви про екологічні наслідки планованої діяльності.

1.4 При розробленні матеріалів ОВНС необхідно керуватися вимогами чинного законодавства (додаток Б), стандарту України ДСТУ ISO-14001-97,чинними держав­ними будівельними, санітарними та протипожежними нормами, а також місцевими екологічними умовами й обмеженнями.

1.5 Виконання ОВНС та підготовка її матеріалів, а також виконання окремих роз­ділів на засадах субпідряду доручається організаціям, які мають відповідну ліцензію. Вартість робіт з ОВНС проводиться у зведеному кошторисі окремим рядком,

1.6Порядок виконання та підготовки матеріалів ОВНС повинен відповідати за­гальній технологічній схемі інвестиційного процесу будівництва, наведеній у додатку В:

-замовник визначає виконавця ОВНС;

-замовник і виконавець ОВНС складають, погоджують і публікують Заяву про наміри за формою, наведеною у додатку Г, із зазначенням переліку очікуваних впливів планованої діяльності; проводять збір і систематизацію наявних матеріалів про стан навколишнього середовища, середовища життєдіяльності населення і господарської діяльності відповідно до переліку впливів; складають завдання на розроблення мате­ріалів ОВНС за формою, наведеною у додатку Д, з обгрунтуванням обсягів робіт залежно від небезпеки для навколишнього середовища планованої діяльності, її аль­тернативи (у тому числі відмови від зазначеної діяльності), варіантів розміщення і стану навколишнього середовища;

-виконавець ОВНС виконує роботи відповідно до завдання на розроблення ма­теріалів ОВНС і1.7-1.12даних Норм і за результатами цих робіт готує разом із замовником Заяву про екологічні наслідки діяльності;

-при виконанні ОВНС для видів діяльності й об'єктів, наведених у додатку Е, замовник або, за його дорученням, виконавець ОВНС через органи місцевої влади інформує населення про плановану діяльність, визначає місце і порядок проведення громадських слухань, відкритих засідань, збирає звернення громадян, здійснює роз­гляд та врахування зауважень і пропозицій;

-замовник чи, за його дорученням, генпроектувальник подають матеріали ОВНС у складі проектної документації на узгодження і комплексну державну експертизу від­повідно до чинного законодавства.

1.7Для видів діяльності й об'єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку, наведених у додатку Е, розроблення матеріалів ОВНС виконується в обсязі відповідно до розділу2даних Норм.

Для інших видів діяльності та об'єктів, не наведених у додатку Е, матеріали ОВНС розробляються у скороченому обсязі, який визначається замовником і генпроектувальником у кожному конкретному випадку при складанні Заяви про наміри, за узгод­женням з місцевими органами Мінекоресурсів та Державної санітарно-епідеміоло­гічної служби МОЗ України.

1.8На основі висновків остаточного звіту ОВНС замовник і виконавець ОВНС складають текст Заяви про екологічні наслідки планованої діяльності і забезпечують її розповсюдження через засоби масової інформації.

Остаточний звіт ОВНС, з урахуванням громадських інтересів, у складі проектної документації подається замовником або генпроектувальником на узгодження і про­ходження державних експертиз.

1.9Врахування громадських інтересів здійснюється відповідно до Закону України "Про планування і забудову територій" та законодавчих документів, наведених у додатку В.


ДБН А.2.2-1-2003 С.З

При цьому замовник планованої діяльності забезпечує:

-інформування в установленому порядку населення про проведення обговорення планованої діяльності;

-громадське обговорення проекту (широта обговорення повинна визначатися масштабами очікуваних впливів);

-надання проектних матеріалів представникам громадськості відповідно до Заяви про наміри (додаток Г).

1.10Матеріали врахування громадських інтересів повинні містити:

-відомості про опублікування в засобах масової інформації Заяви про наміри і проведення громадських обговорень;

-письмові та інші документи звернень громадян;

-перелік матеріалів, представлених з боку замовника і виконавця ОВНС на роз­гляд місцевого населення та громадських організацій, перелік питань і зауважень громадян, обгрунтовані відповіді;

-узагальнені рішення про враховану частину громадських пропозицій та обгрун­тування, що стосуються неврахованої їх частини;

-рішення громадської експертизи (якщо вона проводилась).

Коригування матеріалів ОВНС за результатами громадського обговорення здій­снюється за рішенням замовника і генпроектувальника. Мотиви неврахування тих чи інших рішень, за необхідності, передаються заінтересованій громадськості.

1.11За наявності впливів планованої діяльності на території сусідніх держав ОВНС її виконують з урахуванням вимог Конвенції про оцінку впливу на навколишнє сере­довище у транскордонному контексті, ратифікованої Україною19березня1999року.

1.12При складанні акта вибору і проекту відведення земельної ділянки для роз­міщення об'єкта проектування, а також у випадках зменшення нормативної сані­тарно-захисної зони матеріали ОВНС подаються в обсязі, достатньому для обгрун­тування висновків при погодженні місця розташування об'єкта органами державного нагляду, а також визначення обмежень під час використання ділянки.

1.13Матеріали ОВНС розробляються на підставі інженерно-екологічних, санітар-но-гігієнічних, інженерно-технічних вишукувань і досліджень на базі сучасних методик і технічних засобів.

Вихідними даними для виконання ОВНС є усі наявні фондові дані, що харак­теризують стан навколишнього середовища на досліджуваній території, дані моні­торингу, результати інженерно-технічних і інших вишукувань минулих років, карто­графічні матеріали та інша інформація.

1.14Звітні матеріали з ОВНС повинні за своїм складом і змістом бути достатні для того, щоб характеризувати:

  -дотримання вимог нормативно-правових документів органів державної влади (Укази Президента, постанови і розпорядження Кабінету Міністрів України та місцевих органів виконавчої влади);

  -дотримання положень чинних природоохоронного, санітарного і містобудівного законодавств;

  -відповідність вимогам чинних нормативних документів (ДБН, ВБН, РБН, націо­нальних стандартів) у частині регламентації ними питань, пов'язаних з природоохо­ронними проблемами, використанням природних ресурсів, а також проблемами забез­печення безпечних умов життєдіяльності людини та експлуатаційної надійності тех­ногенних об'єктів;

-неперевищення впливів на навколишнє середовище щодо показників, нормо­ваних і лімітованих на момент проектування об'єкта (ГДК, ліміти та ін.);


ДБН А.2.2-1-2003 С.4

-виникнення у навколишньому середовищі небезпечних ендогенних і екзогенних геологічних процесів та інших явищ (забруднення, заростання водоймищ тощо);

-дотримання екологічних, санітарно-епідеміологічних, інженерно-технічних і міс­цевих функціонально-планувальних обмежень;

-ефективність запропонованих ресурсозберігаючих, захисних, відновлювальних, компенсаційних і охоронних заходів.

2СТРУКТУРА І СКЛАД РОЗДІЛУ ОВНС

2.1Розділ ОВНС повинен містити такі підрозділи:

-підстави для проведення ОВНС;

-фізико-географічні особливості району і майданчика (траси) будівництва об'єкта проектування;

-загальна характеристика об'єкта проектування;

-оцінка впливів планованої діяльності на навколишнє природне середовище;

-оцінка впливів планованої діяльності на навколишнє соціальне середовище;

-оцінка впливів планованої діяльності на навколишнє техногенне середовище;

-комплексні заходи щодо забезпечення нормативного стану навколишнього сере­довища і його безпеки;

-оцінка впливів на навколишнє середовище під час будівництва;

-Заява про екологічні наслідки діяльності.

ПІДСТАВИ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ОВНС

2.2До складу матеріалів підрозділу включають:

-відомості про документи, що є підставою для розроблення матеріалів ОВНС у складі інвестиційної програми чи проекту будівництва;

-перелік джерел потенційного впливу планованої діяльності на навколишнє сере­довище з урахуванням її альтернативних варіантів;

-стислу характеристику видів впливів планованої діяльності на навколишнє сере­довище та їх перелік, визначений у "Заяві про наміри" або на інших етапах виконання ОВНС;

-перелік екологічних, санітарно-епідеміологічних, протипожежних і містобудівних обмежень;

-дані щодо ставлення громадськості та інших зацікавлених сторін до планованої діяльності і пов'язаних з нею проблем, що вимагають вирішення;

-перелік використаних нормативно-методичних документів;

-опис методів прогнозування динаміки показників навколишнього середовища і обґрунтування розрахункових періодів прогнозу;

-дані про структурні підрозділи виконавця та перелік субпідрядних організацій і фахівців, котрі виконували ОВНС (якщо не наводилися у вступі);

-перелік та стислий аналіз попередніх погоджень і експертиз, включаючи і гро­мадську експертизу (якщо вона проводилась);

-перелік джерел інформації, використаних при розробленні матеріалів ОВНС.

ФІЗИКО-ГЕОГРАФІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РАЙОНУІМАЙДАНЧИКА (ТРАСИ) РОЗМІЩЕННЯ ОБ'ЄКТА ПРОЕКТУВАННЯ

2.3Підрозділ має містити стислий опис фізико-географічних умов, рельєфу міс­цевості, дані про наявність об'єктів природно-заповідного фонду, узагальнену харак­теристику флори і фауни в обсязі, необхідному для екологічних, санітарно-епіде­міологічних, соціальних і економічних оцінок на регіональному і місцевому рівнях, характеристику розподілу всіх негативних факторів у зоні впливів планованої діяль­ності, а також відповідні картографічні матеріали, ситуаційні схеми та ін.


ДБН А.2.2- 1-2003 С.5

ЗАГАЛЬНАХАРАКТЕРИСТИКАОБ'ЄКТА ПРОЕКТУВАННЯ

2.4До складу матеріалів підрозділу включаються:

-загальна характеристика планованої діяльності та її альтернативи;

-відповідність планованої діяльності містобудівній документації;

-наявність позитивних екологічних, санітарно-епідеміологічних, соціальних і еко­номічних аспектів реалізації планованої діяльності.

2.5Стисла характеристика планованої діяльності містить:

-розгляд варіантів розміщення планованої діяльності (утому числі альтернативи відмови від діяльності), а також варіантів технологічних процесів, якщо вони пе­редбачаються завданням на проектування;

-дані про розміри будівельних майданчиків, площі зайнятих земельних угідь;

-коротку характеристику виробництва, класи його небезпеки і продукції, що ви­робляється;

-дані про сировинні, земельні, водні, енергетичні та інші використовувані ресурси;

-опис технологічного процесу планованої діяльності з зазначенням усіх чинників впливу на навколишнє середовище і технічних рішень, спрямованих на усунення чи зменшення шкідливих викидів, скидів, витоків, випромінювань у навколишнє сере­довище, у порівнянні з найкращими вітчизняними і закордонними аналогами;

-опис інженерних мереж і комунікацій, схем збору, очищення і видалення шкід­ливих речовин;

-проектні дані про розрахункові обсяги усіх видів газоподібних, рідких, твердих відходів виробництва і твердих побутових відходів, а також проектні рішення щодо екологічної та санітарної безпеки утилізації чи деструкції як на об'єкті,що проектується, так і при передачі їх на інші підприємства для подальшого використання та обробки;

-оцінку можливості виникнення та розвитку аварійних ситуацій;

-перелік і характеристику потенційних джерел впливу на навколишнє середовище;

-перелік потенційних об'єктів впливів і можливі межі зони впливу на періоди будівництва та експлуатації об'єкта планованої діяльності.

2.6Джерела впливів на навколишнє середовище вказуються на генплані та си­туаційних схемах.

ОЦІНКА ВПЛИВІВ ПЛАНОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА НАВКОЛИШНЄ ПРИРОДНЕ СЕРЕДОВИЩЕ

Загальні вимоги

2.7При оцінці впливів на навколишнє природне середовище виділяються такі його компоненти:

-клімат і мікроклімат;

-повітряне середовище;

-геологічне середовище;

-водне середовище;

-грунти;

-рослинний і тваринний світ, заповідні об'єкти.

2.8Розглядаються тільки ті компоненти та об'єкти навколишнього природного середовища, на які впливає планована діяльність, а також ті, сучасний стан яких не відповідає нормативному. Серед чинників впливу на навколишнє середовище слід розглядати просторові, енергетичні, хімічні, фізичні та ін.

Додатково розглядаються впливи, пов'язані з надзвичайними ситуаціями такими, як природно-осередкові захворювання, геохімічні аномалії, стихійні нещастя, аварії та ін.


ДБН А.2.2-1-2003 С.6

 

2.9Для кожного компонента навколишнього природного середовища, що роз­глядається, наводиться:

-обгрунтування необхідності оцінки його характеристик;

-перелік впливів (включаючи опосередковані), які ранжуються за масштабом і значенням наслідків, та їх характеристика, що містить також якісні та кількісні пара­метри, ступінь небезпеки;

-обгрунтування меж зон впливів планованої діяльності, дані щодо розмірів сані­тарно-захисних зон та розривів;

-характеристика ретроспективного, сучасного і прогнозного станів навколишнього середовища та їх оцінка за фоновими та нормативними показниками з урахуванням можливих аварійних ситуацій;

-обгрунтування заходів щодо попередження та обмеження негативних впливів, оцінка їх ефективності та характеристика залишкових впливів;

-аналіз обмежень будівництва об'єктів планованої діяльності за умовами нав­колишнього природного середовища;

-обсяг необхідної інженерної підготовки території.

2.10Результати аналізу й оцінки змін стану компонентів природного середовища відображаються на картографічному матеріалі, ситуаційній схемі і генплані та у від­повідних табличних матеріалах. Ці дані також є вихідними даними для подальших оцінок можливих змін стану техногенного середовища та життєдіяльності населення.

Клімат і мікроклімат

2.11До складу матеріалів підрозділу включаються:

-стисла характеристика кліматичної зони розміщення планованої діяльності;

-основні кількісні характеристики поточних і багаторічних кліматичних даних;

-оцінка очікуваних змін мікроклімату у випадках активних і масштабних впливів планованої діяльності (значне виділення інертних газів, теплоти, вологи та ін.);

-оцінка впливу кліматичних умов, несприятливих для розсіювання забруднюючих речовин в атмосферному повітрі;

-можливості виникнення мікрокліматичних умов, що сприяють розповсюдженню шкідливих видів фауни і флори;

-особливості кліматичних умов, сприятливих для зростання інтенсивності впливів планованої діяльності на навколишнє середовище.

2.12За необхідності передбачаються заходи з запобігання негативним впливам планованої діяльності на клімат і мікроклімат, а також пов'язаних з ними неспри­ятливих змін у навколишньому середовищі.

Повітряне середовище

2.13Підлягають аналізу впливи пріоритетних та специфічних забруднюючих ре­човин, що містяться у викидах об'єктів планованої діяльності з урахуванням фонових концентрацій в межах зон впливу цих об'єктів.

2.14До складу матеріалів підрозділу включаються:

-характеристика джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферу, схема їх розміщення, розрахунки маси викидів з посиланням на використані методики;

-результати розрахунків приземних концентрацій з посиланням на використані програмні засоби;

-дані фонового забруднення атмосфери в районі розміщення проектованого об'єкта (дані натурних спостережень на стаціонарних постах, підфакельних дослід­жень, розрахункові тощо);


ДБН А.2.2-1-2003 С.7

-оцінка рівня забруднення атмосферного повітря, що створюватиметься проек­тованим об'єктом, а також з урахуванням фонового рівня забруднення за гігієнічними нормативами(граничнодопустимими концентраціями-ГДК, групами сумації, комп­лексними показниками та критеріями небезпеки);

-прогнозні, на розрахунковий період, фонові концентраціїдомі шок без урахування впливу планованої діяльності та прогнозні на розрахунковий період рівні забруднення атмосферного повітря з урахуванням прогнозного фону та впливу планованої діяль­ності;

-оцінка забруднення атмосферного повітря при несприятливих метеорологічних умовах (НМУ) і відповідні метео-екологічні обмеження величин максимальних разових викидів;

-оцінка забруднення при можливих аварійних ситуаціях;

-обгрунтування рівнів допустимих викидів і заходів щодо запобігання або змен­шення утворення і виділення речовин, що забруднюють атмосферне повітря;

-пропозиції щодо визначення розміру санітарно-захисної зони на підставі роз­рахунків забруднення атмосфери від об'єкта планованої діяльності;

-організація моніторингу стану атмосферного повітря, методи і засоби контролю.

2.15Підлягають аналізу характеристики шуму від об'єкта планованої діяльності:

-дані натурних вимірів існуючого фонового рівня шуму (якщо вони мали місце);

-розрахункові рівні шуму від об'єкта планованої діяльності;

-обгрунтування заходів щодо зменшення шуму джерел;

-обгрунтування вимог до шумозахисних заходів.

2.16Наводиться аналіз впливів теплових викидів, ультразвуку, електромагнітних та іонізуючих випромінювань і обґрунтовуються заходи щодо їхнього запобігання або зменшення.

Геологічне середовище

2.17Наводиться загальна характеристика основних елементів геологічної, струк­турно-тектонічної будови, геоморфологічних особливостей та ландшафтів, аналіз існу­ючих і прогнозованих негативних ендогенних і екзогенних процесів і явищ природного і техногенного походження (тектонічних, сейсмічних, геодинамічних, зсувних, селевих, карстових, змін напруженого стану і властивостей масивів порід, деформації земної поверхні та ін.) з урахуванням впливів планованої діяльності.

Обґрунтовуються заходи щодо запобігання або зменшення розвитку небезпечних геологічних процесів і явищ.

Водне середовище

2.18Підлягають аналізу порушення гідрологічних і гідрогеологічних параметрів водних об'єктів і територій у зонах впливів планованої діяльності, впливи на поверхневі і підземні води пріоритетних і специфічних забруднюючих речовин, що надходять у водне середовище при скидах стічних вод і фільтраційних витоках.

Результати аналізу повинні відображати розподіл оцінюваних показників по акваторії і території, у контрольних створах, враховувати впливи, що підсумовуються, обґрунтовувати санітарні попуски, допустимі скиди і фільтраційні витоки.

2.19У матеріалах, що характеризують поверхневі води, стисло наводяться загальні відомості про водні об'єкти, основні дані щодо їх водозбірних басейнів і господарського використання, наявність пунктів спостережень за їх станом. При оцінці впливів пла­нованої діяльності на стан поверхневих вод і основних угрупувань водних організмів розглядають:

-морфометричні, гідродинамічні і водно-балансові параметри;


 ДБН А.2.2-1-2003 С.8

-якість вод, включаючи фізичні, хімічні, санітарно-гігієнічні, токсикологічні, пара-зитологічні, радіоекологічні характеристики;

-біологічні характеристики, включаючи видовий склад, чисельність, біомасу і біопродуктивність основних гідробіонтів, біоперешкоди їх існування та ін.

Окремо викладаються матеріали щодо якості води в місцях водокористування, відпочинку, спорту тощо.

2.20Оцінка впливів на морське середовище (включаючи лимани, гирла рік) об'єктів морегосподарського комплексу виконується з урахуванням режиму діяльності у прибе­режній зоні, можливого руйнування берегів, утворення наносів, а також забезпечення інженерного захисту прибережних територій, будівництва інженерних споруд та ін.

2.21Матеріали, що характеризують підземні води, включають загальні відомості про басейн підземних вод, потужності зони активного водообміну, розвитку горизонтів підземних вод, дані про їх господарське використання, перелік і опис пунктів гід­рогеологічних спостережень, результати яких використані у матеріалах ОВНС.

Оцінка впливів планованої діяльності на підземні води виконується для ґрунтових вод і водоносних горизонтів, що реально використовуються для питних, господарських, лікувальних та інших цілей. При оцінці впливів розглядають:

- морфометричні, гідродинамічні, фільтраційні і водно-балансові параметри;

- якість вод, включаючи фізичні, хімічні, санітарно-гігієнічні та інші характерис­тики згідно з чинним законодавством;

-умови природної захищеності.

Окремо викладаються матеріали щодо якості води в місцях живлення водоносних горизонтів та водозабору.

2.22Обґрунтовуються заходи щодо запобігання або зменшення надходження у водне середовище забруднюючих речовин, порушення гідродинамічного режиму, вис­наження поверхневих і підземних водних ресурсів, погіршення стану вод і деградації угруповань водних організмів. Розрахункові варіанти повинні охоплювати найменш сприятливі періоди і можливі аварійні ситуації.

Грунти

2.23Підлягають аналізу впливи планованої діяльності на грунти з урахуванням особливостей землекористування, наявності площ цінних сільськогосподарських угідь, хімічного, біологічного та радіоактивного забруднення, вібрації, виникнення небез­печних інженерно-геологічних процесів і явищ та інших чинників, які негативно впли­вають на стан грунтів.

При оцінці впливів планованої діяльності на стан грунтів враховують генетичні види грунтів, характеристики їхнього гумусового складу, механічні і водно-фізичні влас­тивості, ландшафтно-геохімічні бар'єри (накопичення і міграція речовин), родючість, ступінь розвитку процесів деградації грунтів та ін.

2.24Обґрунтовують заходи щодо запобігання або зменшення негативних впливів на грунти і зниження їхньої родючості, з рекультивації земель, які тимчасово вилучають з землекористування, відпрацьованих кар'єрів, інших порушених земель, а також з проведення робіт з поліпшення якості малопродуктивних земель.

Рослинний і тваринний світ, заповідні об'єкти

2.25Наводиться коротка характеристика домінуючих екосистем, флори і фауни та ін.

Вихідні дані для характеристики стану і оцінки змін рослинного і тваринного світу формуються на основі фондових даних і матеріалів натурних досліджень.


ДБН А.2.2-1-2003 С. 9

2.26Підлягають аналізу впливи на рослинний і тваринний світ тільки тих заб­руднюючих речовин, що надходять до навколишнього середовища в результаті пла­нованої діяльності.

Оцінюється опосередкований вплив на флору і фауну техногенних змін клімату і мікроклімату, водного режиму, ґрунтового покриву, фізичних і біологічних факторів.

2.27Оцінюються зміни складу рослинних угруповань і фауни, видової різнома­нітності, популяцій домінуючих, цінних і охоронюваних видів, їх фізіологічного стану і продуктивності, стійкості до хвороб.

Обґрунтовуються заходи щодо запобігання виснаженню і деградації рослинних угруповань і фауни.

2.28Враховується наявність у зонах впливів планованої діяльності об'єктів при­родно-заповідного фонду і територій, перспективних для заповідання (зарезервованих з цією метою), наземних, водних і повітряних шляхів міграції тварин.

Обґрунтовуються заходи, необхідні для забезпечення дотримання режиму запо­відних територій.

2.29Подається дендроплан озеленення території, що включає відомість про озе­ленення та баланс знесених і компенсаційних насаджень за чинними містобудівними нормами.

 

ОЦІНКА ВПЛИВІВ ПЛАНОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА НАВКОЛИШНЄ СОЦІАЛЬНЕ СЕРЕДОВИЩЕ

 

2.30Наводиться коротка сучасна і прогнозна характеристики основних соціально-побутових умов проживання місцевого населення в зоні впливів планованої діяльності.

2.31Характеристика населення включає інформацію про його статево-вікову струк­туру, зайнятість, міграцію, чисельність, захворюваність і потреби. При цьому визначається:

-характер та розміщення прилеглої до об'єкта проектування житлової та гро­мадської забудови;

-наявність об'єктів соціально-побутового, спортивно-оздоровчого, курортного та рекреаційного призначення тощо;

-інженерне облаштування забудови (водопостачання, каналізація, теплопоста­чання та інше).

2.32Оцінюються позитивні і негативні впливи планованої діяльності на соціальні умови життєдіяльності та задоволення потреб місцевого населення, в тому числі його зайнятості.

2.33Оцінюються впливи планованої діяльності на зони рекреації та обґрунто­вуються заходи щодо їх збереження і раціонального використання.

2.34У випадках проектування особливо небезпечних промислових об'єктів, що можуть несприятливо впливати на навколишнє середовище (І таIIкласу небезпеки за санітарною класифікацією "Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів.ДСП № 173-96),здійснюється оцінка прогнозного впливу проек­тованого об'єкта на стан здоров'я населення, яке мешкає на прилеглій території.

2.35Обґрунтовуються заходи щодо запобігання погіршенню умов життєдіяльності місцевого населення та його здоров'я при реалізації проекту будівництва об'єкта, у тому числі розглядаються компенсаційні заходи.


 ДБН А.2.2-1-2003 С.10

 

ОЦІНКА ВПЛИВІВ ПЛАНОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА НАВКОЛИШНЄ ТЕХНОГЕННЕ СЕРЕДОВИЩЕ

 

2.36Оцінюються впливи планованої діяльності на промислові, житлово-цивільні об'єкти, пам'ятки архітектури, історії і культури (як об'єкти забудови), наземні і підземні споруди та інші елементи техногенного середовища, що знаходяться в зоні впливів планованої діяльності. Обґрунтовуються заходи щодо забезпечення їх експлуатаційної надійності і збереженості.

2.37Визначаються об'єкти навколишнього техногенного середовища, що можуть негативно впливати на проектовану діяльність, види цих впливів, способи і засоби їх ліквідації.

 

КОМПЛЕКСНІ ЗАХОДИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НОРМАТИВНОГО СТАНУ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ТА ЙОГО БЕЗПЕКИ

 

2.38Підрозділ містить результати узагальнення заходів щодо забезпечення нор­мативного стану навколишнього середовища, розглянутих у2.12; 2.14; 2.15-2.17; 2.20;

2.22; 2.24; 2.27-2.37,а також дані щодо поводження з усіма відходами, що утворяться при здійсненні планованої діяльності.

2.39.Наводиться перелік і стисла характеристика проектних рішень, комплекс яких включає:

-ресурсозберігаючі заходи-збереження і раціональне використання земельних, водних, енергетичних, паливних ресурсів, повторне їх використання та ін.;

-захисні заходи-влаштування захисних споруд (дренажі, екрани, завіси та ін.), включаючи технологічні заходи (використання екологічно чистих і безвідхідних тех­нологій, очищення, екологічно безпечне поводження з відходами та ін.), планувальні заходи (функціональне зонування, організація санітарно-захисних зон, озеленення та ін.), усунення наднормативних впливів;

-відновлювальні заходи-технічна і біологічна рекультивація, нормалізація стану окремих компонентів навколишнього середовища тощо;

-компенсаційні заходи-компенсація незворотного збитку від планованої діяль­ності шляхом проведення заходів щодо рівноцінного поліпшення стану природного, соціального і техногенного середовища в іншому місці і/або в інший час, грошове відшкодування збитків;

-охоронні заходи-моніторинг території зон впливів планованої діяльності, сис­тема оповіщення населення.

2.40Наводяться, за можливості, результати розрахунків визначення економічної ефективності здійснення природоохоронних заходів.

2.41Оцінюються обмеження будівництва об'єктів планованої діяльності за умо­вами навколишнього природного, соціального, техногенного середовища та обсяг інженерної підготовки території, необхідний для дотримання умов безпеки навко­лишнього середовища.

2.42До матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище відходів вироб­ництва планованої діяльності відносяться:

-проектні дані про обсяги усіх видів газоподібних, рідких і твердих відходів вироб­ництва і твердих побутових відходів;

-відомості про запроектовані технологічні рішення щодо зменшення обсягів від­ходів, які утворяться;

-відомості про заходи щодо утилізації відходів безпосередньо на підприємстві;

-дані щодо поводження з відходами, які вивозяться за межі підприємства.


ДБН А.2.2-1-2003 С.11

2.43Виконується комплексна оцінка впливів планованої діяльності на навколишнє середовище за умови реалізації комплексу заходів щодо забезпечення нормативного стану навколишнього середовища, з урахуванням попередніх оцінок, наведених у інших підрозділах.

2.44Визначається ступінь екологічного ризику планованої діяльності та впливу на умови життєдіяльності людини.

2.45Оцінка ризику планованої діяльності щодо природного, соціального і техно­генного середовищ включає:

-аналіз ризику кризових змін стану природних комплексів та умов життєдіяльності людини;

-аналіз відомих аварій та їх частоти за галузевою належністю об'єктів планованої діяльності;

-аналіз основних причин виникнення аварій;

-аналіз умов виникнення та розвитку аварій, у тому числі визначення типових варіантів вірогідних аварій, оцінка кількості небезпечних речовин, які знаходяться в зоні аварії;

-розрахунок вірогідних зон дії загрозливих факторів на здоров'я людини, тварин­ний та рослинний світ, оцінка ймовірної кількості потерпілих, оцінка можливих збитків;

-опис технічних рішень із запобігання розвитку аварій та локалізації викидів небезпечних речовин, забезпечення пожежної та вибухобезпеки;

-опис систем контролю й автоматичного регулювання, блокування, сигналізації й інших засобів запобігання аваріям.

2.46Обґрунтовується оптимальність прийнятого комплексу проектних рішень вихо­дячи із вимог екологічного та санітарного законодавства і забезпечення експлуа­таційної надійності об'єктів навколишнього техногенного середовища.

2.47Наводиться перелік і характеристика залишкових впливів і обґрунтовується їх допустимість при будівництві і експлуатації об'єктів проектованої діяльності.

2.48Якщо неможливо досягнути гігієнічних та екологічних нормативів якості нав­колишнього середовища на територіях з підвищеним рівнем його забруднення, то проектування об'єктів будівництва, що є джерелами додаткового забруднення, не дозволяється.

 

З ОЦІНКА ВПЛИВІВ НА НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ ПРИ БУДІВНИЦТВІ

 

3.1Виконується в складі матеріалів розділу проекту організації будівництва (ПОБ) і включає заходи щодо:

-захисту повітряного середовища та боротьби з шумом і іншими негативними фізичними впливами;

-охорони поверхневих і підземних вод;

-охорони грунту;

-охорони рослинного і тваринного світу, заповідних об'єктів;

-охорони умов життєдіяльності людини;

-охорони пам'яток історії і культури;

-охорони оточуючих об'єктів техногенного середовища.

3.2Виконується комплексний аналіз стану будівельного майданчика (траси) і вста­новлюються вимоги до:

-розміщення під'їзних доріг та стоянок автотранспорту;

-підйомно-транспортних механізмів, будівельного обладнання, електроприладів, інструментів тощо;

-інженерного облаштування побутових приміщень та складських об'єктів;


ДБН А.2.2-1-2003 С.12

-вивозу або утилізації будівельних відходів та рекультивації земель після завер­шення будівельної діяльності;

-вибору оптимальних технологічних рішень, що знижують негативний вплив будів­ництва на навколишнє середовище до нормативного рівня.

3.3В матеріалах розділу ПОБ відображають оцінку впливу об'єкта будівництва на природні об'єкти, на середовище життєдіяльності людини й оточуючі будівлі та спо­руди, а також намічені санітарні заходи щодо створення сприятливих умов життєдіяль­ності населення, що проживає в зоні будівництва.

 

        4ЗАЯВА ПРО ЕКОЛОГІЧНІ НАСЛІДКИ ДІЯЛЬНОСТІ

 

4.1Заява про екологічні наслідки діяльності є юридичним документом щодо суті цих наслідків і гарантій виконання природоохоронних заходів із забезпечення безпеки навколишнього середовища на весь період здійснення планованої діяльності, скла­дається замовником і генпроектувальником або за їх дорученням виконавцем ОВНС і являє собою резюме матеріалів ОВНС, де повинні бути відображені:

-дані про плановану діяльність, мету і шляхи її здійснення;

- суттєві фактори, що впливають чи можуть впливати на стан навколишнього природного середовища з урахуванням можливості виникнення надзвичайних еко­логічних ситуацій;

-кількісні та якісні показники оцінки рівнів екологічного ризику та безпеки для життєдіяльності населення планованої діяльності, а також заходи, що гарантують здійснення діяльності відповідно до екологічних стандартів і нормативів;

-перелік залишкових впливів;

-вжиті заходи щодо інформування громадськості про плановану діяльність, мету і шляхи її здійснення;

-зобов'язання замовника щодо здійснення проектних рішень відповідно до норм і правил охорони навколишнього середовища і вимог екологічної безпеки на всіх етапах будівництва та експлуатації об'єкта планованої діяльності.

4.2Заява про екологічні наслідки діяльності складається в стислій формі, містить тільки підсумкові результати ОВНС і необхідні коментарі.

4.3Заява про екологічні наслідки діяльності підписується замовником і гене­ральним проектувальником, копії, у тому числі на магнітних носіях, подаються для подальшого контролю в місцеві органи влади.

 

5ВИМОГИ ДО ОВНС У СХЕМІ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ БУДІВНИЦТВА

 

5.1Основний обсяг робіт з ОВНС, як правило, виконується на стадії техніко-еко-номічного обгрунтування інвестицій (ТЕО інвестицій) або ескізного проекту (ЕП) і уточ­нюється у випадку зміни прийнятих рішень у проекті (робочому проекті), зокрема, при зміні технологічного процесу, потужності підприємства (об'єкта), а також виділенні нових пускових комплексів та ін. Відсутність змін у проекті (робочому проекті) у порівнянні з ТЕО інвестицій або ЕП засвідчується підписом замовника і головного інженера проекту.

 

5.2.На стадії проект (робочий проект) підготовка матеріалів ОВНС у повному обсязі виконується тільки у тих випадках, коли ці матеріали не готувалися на попередніх стадіях.

 

5.3Після вводу об'єкта проектування в експлуатацію та досягнення проектної потужності виконується, за необхідності, оцінка ефективності прийнятого комплексу охоронних і захисних заходів та коригування матеріалів ОВНС. В подальшому після-проектний аналіз виконується з ініціативи адміністрації об'єкта експлуатації або ор­ганів державного нагляду.


ДБН А.2.2-1-2003 С.13

Додаток А (обов'язковий)

ОСНОВНІ ТЕРМІНИ І ВИЗНАЧЕННЯ

Терміни

 

Визначення

 

Оцінка впливів на навколишнє середовище (ОВНС)

 

Визначення масштабів і рівнів впливів планованої діяльності на навколишнє середовище, заходів щодо запобігання або зменшення цих впливів, прийнятності проектних рішень з точки зору безпеки навколишнього середовища

Навколишнє середовище

 

Сукупність природних, соціальних (включаючи середовище життєдіяльності людини) і техногенних умов існування людського суспільства

Навколишнє природне середовище

Сукупність природних чинників і об'єктів навколишнього середовища, що мають природне походження або розвиток

Навколишнє соціальне середовище

 

Сукупність соціально-побутових умов життєдіяльності населення, соціально-економічних відносин між людьми, групами людей, а також між ними і створюваними ними матеріальними і духовними цінностями

Середовище життєдіяльності людини

Навколишнє середовище території населених пунктів, курортних та рекреаційних зон, водні об'єкти, призначені для господарсь­ко-питного та рекреаційного використання, землі сільгоспугідь

Навколишнє техно­генне середовище

Штучно створена частина навколишнього середовища, що складається з технічних і природних елементів

Об'єкти впливу (реципієнти)

Об'єкти і компоненти навколишнього середовища чи їх окремі елементи, на які здійснюється вплив планованої діяльності

Джерела впливу

Техногенні та природні об'єкти (або їх складові частини), процеси і явища, що впливають на навколишнє середовище

Вплив

 

Привнесення в навколишнє середовище чи вилучення з нього будь-якої матеріальної субстанції або інші дії, що викликають зміни його стану

Вплив нормативний

 

Вплив на навколишнє середовище, що здійснюється в припустимих межах і не викликає понаднормативних змін

Стан нормативний

 

Стан території (акваторії), за якого кількісні і якісні характеристики компонентів навколишнього середовища відповідають існуючим нормам і вимогам

Фон прогнозований

 

Прогнозна оцінка стану навколишнього середовища на розрахунковий період із урахуванням змін інфраструктури території, але без урахування планованої діяльності

Стан прогнозований

 

Прогнозна оцінка стану навколишнього середовища на розрахунковий період із урахуванням змін інфраструктури території та реалізації планованої діяльності

Ризик

 

Ступінь імовірності певного негативного впливу на навколишнє середовище, який може відбутись в певний час або за певних обставин від планованої діяльності

 


 ДБН А.2.2-1-2003 С. 14

 

Додаток Б

(довідковий)

ЗАКОНИ ТА КОДЕКСИ УКРАЇНИ, МІЖНАРОДНІ КОНВЕНЦІЇ ТА УГОДИ, ЯКІ РАТИФІКОВАНІ УКРАЇНОЮ, ЩОДО ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

 


ПРИРОДНЕ СЕРЕДОВИЩЕ

Закони України:

Про охорону навколишнього середовища                             від25.06.1991 р.           № 1264

Про охорону атмосферного повітря                                       від16.10.1992 р.           № 2707

Про охорону земель                                                                від19.06.2003 р.           № 0962

Про природно-заповідний фонд України                               від16.06.1992 р.           № 2456   

Про рослинний світ                                                                  від 09.04.1999 р.           № 0591

Про тваринний світ                                                                  від 03.03.1993 р.           № 3041;

                                                                                                  і від 13.12.2001 р.          № 2894

Про екологічну експертизу                                                     від 09.02.1995 р.            № 0045

Про захист рослин                                                                  від 14.10.1998 р.            № 0180

Про зону надзвичайної екологічної ситуації                         від 13.07.2000 р.            № 1908

Про Загальнодержавну програму формування

національної екологічної мережі України

на2000-2015роки                                                                  від 21.09.2000 р.           № 1989

Кодекси України:

Господарський кодекс України                                              від 16.01.2003 р.           № 436-ІV

Земельний кодекс України                                                    від 25.10.2001 р.           № 2768-14

Водний кодекс України                                                          від 06.06.1995 р.           № 213/95

Повітряний кодекс України                                                    від 04.05.1993 р.           № 3167-12

Кодекс України про надра                                                     від 27.07.1994 р.           № 132/94

Лісовий кодекс України                                                          від 21.01.1994 р.           № 3852-12

Міжнародні конвенції та угоди:

Конвенція про охорону дикої флори та фауни і

природних середовищ існування в Європі                          від 29.10.1996 р.            № 436/96

Конвенція про біологічне різноманіття                                від 29.11.1994 р.            № 257/94

Конвенція про водно-болотні угіддя, що мають

міжнародне значення,головним чином як

середовища існування водоплавних птахів                        від 29.10.1996 р.            № 437/96

Конвенція про приєднання озер                                           від 01.07.1999 р.            № 801-14

Рамкова конвенція Організації Об'єднаних Націй

про зміну клімату                                                                   від 29.10.1996 р.            № 435/96

Картахенський протокол про біобезпеку до Конвенції

про біологічне різноманіття                                                  від 12.09.2002 р.            № 152-ІV

СОЦІАЛЬНЕ СЕРЕДОВИЩЕ

Закони України:

Основи законодавства України про охорону здоров'я       від 19.11.1992 р.            № 2801

Про забезпечення санітарного та епідемічного

благополуччя населення                                                      від 24.02.1994 р.            № 4004

Про місцеве самоврядування в Україні                               від 21.05.1997 р.            № 280/97

Про об'єднання громадян                                                     від 16.06.1992 р.            № 2460-12

 

 


ДБН А.2.2-1-2003 С.15

Закінчення додатка Б

 


Про власність                                                                      від 07.02.1991 р.    № 0697

Про підприємництво                                                           від 07.02.1991 р.    № 0698

Про звернення громадян                                                   від 02.10.1996 р.     № 393/96

Про інформацію                                                                  від 02.10.1992 р.    № 2657                                      

Про державну таємницю                                                    від 21.01.1994 р.    № 3855-12

Міжнародні конвенції та угоди:

Конвенція про доступ до інформації, участь

громадськості в процесі прийняття рішень та доступ

до правосуддя з питань, що стосуються довкілля           від 06.07.1999 р.     № 832-12  

ТЕХНОГЕННЕ СЕРЕДОВИЩЕ

Закони України:

Про основи містобудування                                              від 16.11.1992 р.      № 2780

Про землеустрій                                                                 від 22.05.2003 р.      № 0858

Про використання земель оборони                                  від 27.11.2003 р.      № 1345

Про меліорацію земель                                                     від 14.01.2000 р.      № 1389

Про пестициди і агрохімікати                                            від 02.03.1995 р.      № 0086

Про відходи                                                                        від 05.03.1998 р.      № 0187

Про металобрухт                                                               від 05.05.1999 р.      № 0619-ХІV

Про об'єкти підвищеної небезпеки                                   від 18.01.2001 р.      № 2245

Про пожежну безпеку                                                        від 17.12.1993 р.      № 3745

Про захист населення і територій від надзвичайних

ситуацій техногенного та природного характеру            від 08.06.2000 р.      № 1809-ІІІ

Про використання ядерної енергії та радіаційну

безпеку                                                                               від 08.02.1995 р.      № 0039

Про поводження з радіоактивними відходами                від 30.06.1995 р.      № 0255

Про Загальнодержавну програму поводження з

токсичними відходами                                                       від 14.09.2000 р.      № 1947

Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію,

знищення або подальше використання неякісної

та небезпечної продукції                                                   від 14.01.2000 р.      № 1393

Про внесення змін до деяких законодавчих актів

України щодо відходів                                                       від 07.03.2002 р.      № 3073

Міжнародні конвенції та угоди:

Конвенція про заборону розробки, виробництва,

накопичення, застосування хімічної зброї та про її

знищення                                                                            від 16.10.1996 р.      № 187

Угода про співробітництво в галузі вивчення, розвідки

і використання мінерально-сировинних ресурсів            від 16.01.1998 р.      № 38/98

Конвенція про оцінку впливу на навколишнє

середовище у транскордонному контексті                      від 19.03.1999 р.       № 534-14

Конвенція про ядерну безпеку                                         від  17.12.1997 р.      № 736/97

Об'єднана конвенція про безпеку поводження

з відпрацьованим паливом та про безпеку

поводження з радіоактивними відходами                       від 30.04.2000 р.       № 1688-ІІІ

 


ДБН А.2.2-1-2003 С. 16

Додаток В (довідковий)

ВИКОНАННЯ ОВНС У СХЕМІ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ БУДІВНИЦТВА

Етап

 

Зміст етапу проектування і будівництва

Зміст етапу ОВНС

 

Прийняття інвестором  рішення про будівництво
Передінвестиційні дослідження

1

 

Підготовка вихідних даних щодо об'єкта, наміченого до будівниц­тва; визначення виробничої програми, інвестиційних намірів, потреб у сировині, енергоресур­сах і кадрах тощо; передпроектні розроблення.

Складання Заяви про наміри (додаток Г). Попередня оцінка впливу об'єкта проекту­вання на навколишнє середовище.

 

2

 

Розроблення варіантів розміщен­ня об'єкта з урахуванням стану навколишнього середовища й інженерної підготовки території.

Складання короткої ОВНС до матеріалів вибору і відведення земельної ділянки майданчика (траси) будівництва.

 

3

 

Складання і узгодження завдання на розроблення ТЕО інвестицій, ЕП.

Складання завдання на розроблення мате­ріалів ОВНС (додаток Д) у складі завдання на розроблення ТЕО інвестицій, ЕП.

4

 

Розроблення ТЕО інвестицій, ЕП в обсязі, встановленому нормативними документами.

Розроблення матеріалів ОВНС у складі ТЕО інвестицій, ЕП і проведення громадських слухань для об'єктів, наведених у додатку Е. Складання Заяви про екологічні наслідки діяльності.

5

 

Узгодження і затвердження ТЕО інвестицій, ЕП.

 

Комплексна державна експертиза й узгод­ження матеріалів ОВНС у складі ТЕО інвес­тицій або ЕП. Передача Заяви про екологічні наслідки діяльності в місцеві органи влади.

Проектування

6

 

Складання і узгодження завдання на розроблення проекту (робочого проекту).

 

Підготовка завдання на розроблення матеріалів ОВНС у складі завдання на розроблення проекту (робочого проекту) з урахуванням змін проектних рішень проти прийнятих у ТЕО інвестицій, ЕП або змін у містобудівній ситуації.

7

 

Розроблення проекту (робочого проекту).

 

Виконання ОВНС у повному обсязі, якщо вона не проводилася на попередніх етапах, або уточнення ОВНС відповідно до складу проекту (робочого проекту).

8

 

Узгодження і затвердження проекту (робочого проекту).

 

Комплексна державна експертиза та узгодження матеріалів ОВНС відповідно до вимог чинного законодавства.

9

 

Розроблення робочої документації.

 

Уточнення матеріалів ОВНС при змінах тех­нології виробництва і проекту виконання будівельно-монтажних робіт тощо, представ­лення їх на узгодження та державну експертизу.

 


ДБН А.2.2-1-2003 С.17

Закінчення додатка В

Етап

 

Зміст етапу проектування і будівництва

Зміст етапу ОВНС

 

Будівництво

10

 

Будівництво об'єкта.

 

Отримання дозволу на будівництво. Реалі­зація заходів згідно з матеріалами ОВНС.

Експлуатація

11

 

Освоєння проектної потужності (післяпроектний аналіз).

Оцінка ефективності природоохоронних і захисних заходів згідно з матеріалами ОВНС, уточнення матеріалів ОВНС та проведення після проектного аналізу за необхідності.

 

 


 ДБН А.2.2-1-2003 С.18

ДодатокГ (обов'язковий)

ПОГОДЖЕНО*

м.п.________________________

(орган місцевого самоврядування, посада, ініціали, прізвище керівника, дата)

ЗАЯВА ПРО НАМІРИ

1.Інвестор (замовник)_____________________________________________________

Поштова і електронна адреса_______________________________________________

2.Місце розташування майданчиків (трас) будівництва (варіанти) _________________

________________________________________________________________________

3.Характеристика діяльності (об'єкта) _______________________________________________

(орієнтовно за об'єктами-аналогами, належність

_________________________________________________________________________________________________

              до об'єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку, наявність транскордонного впливу)

Технічні і технологічні дані______________________________________________________________

                                                     (види та обсяги продукції, що виробляється, термін експлуатації)

 4. Соціально-економічна необхідність планованої діяльності ___________________________

_______________________________________________________________________________

5.Потреба в ресурсах при будівництві і експлуатації:

земельних _______________________________________________________________

 (площа земель, що вилучаються в тимчасове і постійне користування, вид використання)

сировинних_____________________________________________________________________

(види, обсяги, місце розробки і видобутку, джерела одержання)

енергетичних (паливо, електроенергія, тепло) ________________________________________

(види, обсяги, джерела)

водних _________________________________________________________________________

(обсяги, необхідна якість, джерела водозабезпечення)

трудових_______________________________________________________________________

6.Транспортне забезпечення (при будівництві й експлуатації)___________________________

7.Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за варіантами_____________________

8.Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за варіантами_______________

9.Можливі впливи планованої діяльності (при будівництві й експлуатації) на нав­колишнє середовище:

клімат і мікроклімат_______________________________________________________________

повітряне  ______________________________________________________________________

водне _________________________________________________________________________

грунт___________________________________________________________________________

рослинний і тваринний світ, заповідні об’єкти _________________________________________

навколишнє соціальне середовище (населення) ______________________________________

навколишнє техногенне середовище________________________________________________

10.Відходи виробництва і можливість їх повторного використання, утилізації, зне­шкодження або безпечногозахоронения ______________________________________________________

11. Обсяг виконання ОВНС _______________________________________________________

12. Участь громадськості _________________________________________________________

                                                       (адреса, телефон і час ознайомлення з матеріалами проекту і ОВНС,

                                                                                                               подачі пропозицій)

Замовник ______________________          Генпроектувальник ___________________

______________

*Примітка.Для об'єктів, наведених у додатку Е, необхідне додаткове узгодження з органами державного еко­логічного та санітарного нагляду.


ДБН А.2.2-1-2003 С.19

Додаток Д (обов'язковий)

                 ПОГОДЖЕНО                                                     ЗАТВЕРДЖЕНО

м.п. ______________________         м.п._____________________

(назва організації-виконавця,                                                       (назва організації-замовника,

 посада ініціали, прізвище керівника, дата)                              посада, ініціали, прізвище керівника, дата)

ЗАВДАННЯ НА РОЗРОБЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ ОВНС

Назва об’єкта___________________________________________________________________

Генеральнийпроектувальник______________________________________________________

Перелік співвиконавців___________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Характер будівництва____________________________________________________________

(нове будівництво, реконструкція, розширення, технічне переоснащення та ін.)

Місцезнаходження _______________________________________________________________

(адміністративне положення, межі території майданчика (траси) будівництва

_________________________________________________________________________________________________

та їхніх варіантів)

 

Стадія проектування______________________________________________________

Перелік джерел впливів____________________________________________________

Перелік очікуваних негативних впливів_______________________________________

Перелік компонентів навколишнього середовища, на які оцінюються впливи ________

 

________________________________________________________________________

Вимоги до обсягу та етапів проведення ОВНС__________________________________

________________________________________________________________________

Вимоги до участі громадськості ______________________________________________

________________________________________________________________________

Додаткові вимоги* _________________________________________________________

________________________________________________________________________Порядок проведення і терміни підготовки матеріалів ОВНС _____________________________

_______________________________________________________________________________

 

До завдання на розроблення матеріалів ОВНС додаються Заява про наміри, генплан і ситуаційна схема району розміщення планованої діяльності.

 

 

 

      Замовник___________                                        Генпроектувальник____________

 

 

 

____________________

*Примітка.Для об'єктів, наведених у додатку Е, додатковою вимогою може бути складання Програми виконання ОВНС.


ДБН А.2.2-1-2003 C.20

Додаток Е

 (обов'язковий)

ПЕРЕЛІК ВИДІВ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ОБ'ЄКТІВ, ЩО СТАНОВЛЯТЬ ПІДВИЩЕНУ ЕКОЛОГІЧНУ НЕБЕЗПЕКУ*

(відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від27липня 1995р.

 № 554 зі змінами від14.02.2001 p. NQ142)

 

1.     Атомна енергетика і промисловість (у тому числі видобуток і збагачення руди,

      виготовлення тепловиділяючих елементів для атомних електростанцій, регене­- 

      рація відпрацьованого ядерного палива чи збереження, утилізація радіоактивних

      відходів).

2.   Біохімічне, біотехнічне і фармацевтичне виробництво.

3.   Збір, обробка, зберігання, поховання, знешкодження і утилізація всіх видів про-­ 

      мислових і побутових відходів.

4.   Видобування нафти, нафтохімія і нафтопереробка (включаючи всі види продук-

      топроводів), нафтобази, автозаправні станції.

5.   Видобування і переробка природного газу, будівництво газосховищ.

6.   Хімічна промисловість (включаючи виробництво засобів захисту рослин, стиму­

      ляторів їх росту, мінеральних добрив), текстильне виробництво (з фарбуванням 

      тканин і обробкою їх іншими хімічними засобами).

7.   Металургія (чорна і кольорова).

8.   Вугільна, гірничовидобувна промисловість, видобування і переробка торфу, сап-­

      ропелю.

  9.  Виробництво, зберігання, утилізація і знищення боєприпасів усіх видів, вибухових

речовин і ракетного палива.

10.Виробництво електроенергії і тепла на базі органічного палива.

11. Промисловість будівельних матеріалів (виробництво цементу, асфальтобетону, 

      азбесту, скла).

12.Целюлозно-паперова промисловість.

13. Деревообробна промисловість (хімічна переробка деревини, виробництво дерев-

      ностружкових ідеревноволокнистыхплит тощо з використанням синтетичних  

      смол, консервування деревини просочуванням).

14. Машинобудування і металообробка (з литтям із чавуну, сталі, кольорових

      металів і хімічною обробкою).

15. Будівництво гідроенергетичних і гідротехнічних споруд і меліоративних систем,

      включаючи хвостосховища і шламонакопичувачі.

16. Будівництво аеропортів, залізничних вузлів і вокзалів, автовокзалів, річкових і

      морських портів, залізничних і автомобільних магістралей, метрополітенів.

17.Тваринництво (тваринницькі комплекси продуктивністю понад5 000голів і пта­-

      хофабрики).

18.Виробництво харчових продуктів (м'ясокомбінати, молокозаводи, цукрозаводи,

спиртозаводи

19.Обробка продуктів і переробка відходів тваринного походження (переробка

       шкіри,

виготовлення клею і технічного желатину, утильзаводи).

20.Будівництво каналізаційних систем і очисних споруд.

21.Будівництво водозаборів поверхневих і підземних вод для централізованих 

      систем  водопостачання населених пунктів, водозабезпечення меліоративних 

      систем, ок­ремих промислових підприємств; будівництво водозаборів   міне-  

      ральних вод.

22.Об'єкти, що викликають транскордонний вплив і обумовлені міжнародними кон-­

      венціями і директивами.

_______________

*Примітка.А також крім зазначених Постановою Кабінету Міністрів України видів діяльності й об'єктів, всі виробництва і об'єкти І,IIтаIIIкласу небезпеки за санітарною класифікацією підприємств, виробництв та споруд відповідно до "Державних санітарних правил об'єктів планування та забудови населених пунктів".


ДБН А.2.2-1-2003 С.21

ЗМІСТ

_______________________________________________________________________

 

с.

1   ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ...................................................................................................... 1

 

2   СТРУКТУРА І СКЛАД РОЗДІЛУ ОВНС............................................................................... 4

     ПІДСТАВИ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯОВНС................................................................................ 4

    ФІЗИКО-ГЕОГРАФІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РАЙОНУ І МАЙДАНЧИКА (ТРАСИ)

    РОЗМІЩЕННЯ ОБ'ЄКТА ПРОЕКТУВАННЯ......................................................................... 4

    ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОБ'ЄКТА ПРОЕКТУВАННЯ........................................... 5

    ОЦІНКА ВПЛИВІВ ПЛАНОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА НАВКОЛИШНЄ

    ПРИРОДНЕ СЕРЕДОВИЩЕ................................................................................................. 5

          Загальні вимоги................................................................................................................. 5

          Клімат і мікроклімат........................................................................................................... 6

          Повітряне середовище...................................................................................................... 6

          Геологічне середовище.................................................................................................... 7

          Водне середовище............................................................................................................ 7

          Грунти................................................................................................................................. 8

    Рослинний і тваринний світ, заповідні об'єкти............................................................... 8

     ОЦІНКА ВПЛИВІВ ПЛАНОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА НАВКОЛИШНЄ

     СОЦІАЛЬНЕ СЕРЕДОВИЩЕ............................................................................................... 9

     ОЦІНКА ВПЛИВІВ ПЛАНОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА НАВКОЛИШНЄ

     ТЕХНОГЕННЕ СЕРЕДОВИЩЕ.......................................................................................... 10

     КОМПЛЕКСНІ ЗАХОДИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НОРМАТИВНОГО СТАНУ    

     НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ТА ЙОГО БЕЗПЕКИ............................................ 10

 

3   ОЦІНКА ВПЛИВІВ НА НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ ПРИ БУДІВНИЦТВІ............... 11

 

4   ЗАЯВА ПРО ЕКОЛОГІЧНІ НАСЛІДКИ ДІЯЛЬНОСТІ....................................................... 12

 

5   ВИМОГИ ДО ОВНС У СХЕМІ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ БУДІВНИЦТВА........... 12

 

Додаток А (обов'язковий)

        ОСНОВНІ ТЕРМІНИ І ВИЗНАЧЕННЯ................................................................................ 13

 

Додаток Б (довідковий)

    ЗАКОНИ ТА КОДЕКСИ УКРАЇНИ, МІЖНАРОДНІ КОНВЕНЦІЇ ТА УГОДИ,

    ЯКІ РАТИФІКОВАНІ УКРАЇНОЮ, ЩОДО ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО

    СЕРЕДОВИЩА...................................................................................................................... 14

 

Додаток В (довідковий)

    ВИКОНАННЯ ОВНС У СХЕМІ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ

    БУДІВНИЦТВА....................................................................................................................... 16

 

ДодатокГ(обов'язковий)

        ЗАЯВА ПРО НАМІРИ........................................................................................................... 18

 

Додаток Д (обов'язковий)

       ЗАВДАННЯ НА РОЗРОБЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ ОВНС...................................................... 19

 

Додаток Е (обов'язковий)

    ПЕРЕЛІК ВИДІВ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ОБ'ЄКТІВ, ЩО СТАНОВЛЯТЬ

    ПІДВИЩЕНУ ЕКОЛОГІЧНУ НЕБЕЗПЕКУ.......................................................................... 20


ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ УКРАИНЫ

 

 

 

 

 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ

 

СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ МАТЕРИАЛОВ

ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЙ

НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ (ОВОС)

ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ

 И СТРОИТЕЛЬСТВЕ ПРЕДПРИЯТИЙ,

ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

 

ДБН А.2.2-1-2003

 

Издание официальное

Государственный комитет Украины по строительству и архитектуре Киев 2004


РАЗРАБОТАНЫ:

 

Государственным головным институтом УкрНИИНТИЗ (канд. техн. наук Чунихин В.Г. - руководитель), Харьковским государственным отделением комплексных исследований и оценки воздействия на окружающую среду института УкрНИИНТИЗ (канд. геол.-мин. наук Абрамов И.Б. - ответственный исполнитель), Управлением инженерной защиты территорий и промышленной застройки Госстроя Украины (инж. КрищукА.Б., инж. Иськов В.Л., инж.Перекута Г.А.), Управлением экологического аудита, экспертизы и страхования Минэкоресурсов Украины (инж. Кали-новский С.В., инж. Матвеева Е.Ф., инж. Побоченко Л.И.);

Министерством здравоохранения (врач Ситенко М.А., врач Махнюк В.М.);

Центральной службой "Укринвестэкспертиза"

(арх. Курьято В.А., арх. Сарнацкий Ю.А. )


Научно исследовательским институтом теории и истории архитектуры и градостроительства (д-р арх. Демин Н.М., д-р биол. наук Солуха Б.В.),

Институтом гигиены и медицинской экологии им. А.Н. Мар-зеева АМН Украины (д-р мед. наук Киреева И.С.).

 

 

ВНЕСЕНЫ                     Управлением промышленной застройки, строительства     

И ПОДГОВЛЕНЫ          в сложных инженерно-геологических условиях и ЧАЭС

К УТВЕРЖДЕНИЮ

 

 

УТВЕРЖДЕНЫ              Приказом Госстроя Украины от 15.12.2003 г. № 214 и

                                        введены в действие с 01.04.2004 г.


 

 

 

 

 

 

 

Право собственности на этот документ принадлежит государству. Воспроиз­водить, тиражировать и распространять этот документ полностью или час­тично на любых носителях информации без официального разрешения Госу­дарственного комитета Украины по строительству и архитектуре запрещено. Относительно урегулирования прав собственности обращаться в Государст­венный комитет Украины по строительству и архитектуре.

 

 

 

 

 

 

Официальный издатель нормативных документов

 в области строительства и промышленности строительных материалов

Госстроя Украины

 Государственное предприятие"Укрархбудінформ"


ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ УКРАИНЫ

 

Проектирование                                                                             ДБН А.2.2-1-2003

                                                                            

Состав и содержание материалов оценки воздействий        Взамен

на окружающую среду (ОВОС) при проектировании              ДБН А.2.2-1-95

и строительстве предприятий, зданий и сооружений

 

Данные строительные нормы устанавливают порядок разработки материалов оценки воздействий на окружающую среду (ОВОС) в составе проектной документации на новое строительство, расширение, реконструкцию и техническое переоснащение (далее - планируемая деятельность), основные требования к составу и содержанию этих материалов.

Дополнительные требования относительно состава материалов ОВОС объектов со специфическими условиями строительства, а также при ликвидации последствий аварий и катастроф, консервации и ликвидации предприятий, зданий и сооружений определяются в отдельных ведомственных нормативных документах.

Нормы являются обязательными для органов государственного управления, конт­роля и экспертизы, местного и регионального самоуправления, предприятий, орга­низаций и учреждений независимо от форм собственности и ведомственной принад­лежности и физических лиц, которые осуществляют свою деятельность в границах Украины.

Основные термины и их определения приведены в приложении А.

 

       1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

 

1.1 Целью ОВОС является определение целесообразности и приемлемости пла­нируемой деятельности и обоснование экономических, технических, организационных, санитарных, государственно-правовых и других мероприятий по обеспечению безо­пасности окружающей среды.

1.2 Материалы ОВОС предоставляются в составе проектной документации упол­номоченным государственным органам для экспертной оценки и должны всесторонне характеризовать результаты оценки воздействий на природную, социальную, включая жизнедеятельность населения, итехногеннуюсреду (далее - окружающую среду) и обосновывать допустимость планируемой деятельности.

1.3 Основными задачами ОВОС являются:

- общая характеристика существующего состояния территории района и площадки (трассы) строительства или их вариантов, где планируется осуществить планируемую деятельность;

- рассмотрение и оценка экологических, социальных и техногенных факторов, санитарно-эпидемической ситуации конкурентно-возможных альтернатив (в том числе технологических и территориальных) планируемой деятельности и обоснование преи­муществ выбранной альтернативы и варианта размещения;

- определение перечня возможных экологически опасных воздействий (далее -воздействий) и зон влияний планируемой деятельности на окружающую среду по вариантам размещения (если рекомендуется дальнейшее рассмотрение нескольких);

- определение масштабов и уровней воздействий планируемой деятельности на окружающую среду;

- прогноз изменений состояния окружающей среды соответственно перечню воз­действий;


ДБН А.2.2-1-2003 C.2

 

-определение комплекса мероприятий по предупреждению или ограничению опасных воздействий планируемой деятельности на окружающую среду, необходимых для соблюдения требований природоохранного и санитарного законодательств и дру­гих законодательных и нормативных документов, которые касаются безопасности окружающей среды;

- определение приемлемости ожидаемых остаточных воздействий на окружаю­щую среду, которые могут иметь место при условии реализации всех предусмотренных мероприятий;

- составление Заявления об экологических последствиях деятельности.

1.4 При разработке материалов ОВОС необходимо руководствоваться тре­бованиями действующего законодательства (приложение Б), стандарта Украины ДСТУ ISO-14001 -97, действующими государственными строительными, санитарными и противопожарными нормами, а также местными экологическими условиями и огра­ничениями.

1.5 Выполнение ОВОС и подготовка ее материалов, а также выполнение отдельных разделов на основании субподряда поручается организациям, которые имеют соот­ветствующую лицензию. Стоимость работ по ОВОС проводится в сводной смете от­дельной строкой.

1.6 Порядок выполнения и подготовки материалов ОВОС должен отвечать общей технологической схеме инвестиционного процесса строительства, приведенной в при­ложении в:

- заказчик определяет исполнителя ОВОС;

- заказчик и исполнитель ОВОС составляют, согласовывают и публикуют Заяв­ление о намерениях по форме, приведенной в приложении Г, с указанием перечня ожидаемых воздействий планируемой деятельности; проводят сбор и систематизацию имеющихся материалов о состоянии окружающей среды, среды жизнедеятельности населения и хозяйственной деятельности соответственно перечню воздействий; сос­тавляют задание на разработку материалов ОВОС по форме, приведенной в прило­жении Д, с обоснованием объемов работ в зависимости от опасности для окружающей среды планируемой деятельности, ее альтернативы (в том числе отказа от деятель­ности), вариантов размещения и состояния окружающей среды;

- исполнитель ОВОС выполняет работы в соответствии с заданием на разработку материалов ОВОС и пунктов 1.7-1.12 данных норм и по результатам этих работ готовит вместе с заказчиком Заявление об экологических последствиях деятельности;

- при выполнении ОВОС для видов деятельности и объектов, приведенных в при­ложении Е, заказчик или, по его поручению, исполнитель ОВОС через органы местной власти информирует население о планируемой деятельности, определяет место и порядок проведения общественных слушаний, открытых заседаний, собирает обра­щения граждан, осуществляет рассмотрение и учет замечаний и предложений;

- заказчик или, по его поручению, генпроектировщик подают материалы ОВОС в составе проектной документации на согласование и комплексную государственную экспертизу в соответствии с действующим законодательством.

1.7 Для видов деятельности и объектов, которые представляют повышенную эко­логическую опасность, приведенных в приложении Е, разработка материалов ОВОС выполняется в объеме соответственно разделу 2 данных Норм.

Для других видов деятельности и объектов, не приведенных в приложении Е, материалы ОВОС разрабатываются в сокращенном объеме, который определяется заказчиком и генпроектировщиком в каждом конкретном случае при составлении Заявления о намерениях, по согласованию с местными органами Минэкоресурсов и государственной санитарно-эпидемиологической службы МЗ Украины.


ДБН А.2.2-1-2003 С.З

1.8 На основе выводов окончательного отчета ОВОС заказчик и исполнитель ОВОС составляют текст Заявления об экологических последствиях планируемой дея­тельности и обеспечивают его распространение в средствах массовой информации.

Окончательный отчет ОВОС, с учетом общественных интересов, в составе про­ектной документации подается заказчиком или генпроектировщиком на согласование и прохождение государственных экспертиз.

1.9 Учет общественных интересов осуществляется в соответствии с Законом Украины "О планировании и застройке территорий" и законодательных документов, приведенных в приложении В.

При этом заказчик планируемой деятельности обеспечивает:

- информирование в установленном порядке населения о проведении обсуждения планируемой деятельности;

- общественное обсуждение проекта (широта обсуждения должна определяться масштабами ожидаемых воздействий);

- предоставление проектных материалов представителям общественности в соот­ветствии с Заявлением о намерениях (приложение Г).

1.10 Материалы учета общественных интересов должны включать:

- сведения об опубликовании в средствах массовой информации Заявления о намерениях и проведении общественных слушаний;

- письменные и прочие документы обращения граждан;

- перечень материалов, представленных со стороны заказчика и исполнителя ОВОС на рассмотрение местного населения и общественных организаций, перечень вопросов и замечаний граждан, обоснованные ответы;

- обобщенные решения об учтенной части общественных предложений и обос­нование не учтенной их части;

- решение общественной экспертизы (если она проводилась). Корректирование материалов ОВОС по результатам общественных слушаний осу­ществляется по решению заказчика и генпроектировщика. Мотивы неучета тех или иных решений, при необходимости, передаются заинтересованной общественности.

1.11 При наличии воздействий планируемой деятельности на территории соп­редельных государств ОВОС выполняется с учетом требований Конвенции об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте, ратифицированной Украиной 19 марта 1999 года.

1.12 При составлении акта выбора и проекта отвода земельного участка для раз­мещения объекта проектирования, а также в случае уменьшения нормативной санитарно-защитной зоны материалы ОВОС предоставляются в объеме, достаточном для обоснования выводов при согласовании местоположения объекта органами госу­дарственного надзора, а также установления ограничений при использовании участка.

1.13 Материалы ОВОС разрабатываются на основании инженерно-экологических, санитарно-гигиенических, инженерно-технических изысканий и исследований на базе современных методик и технических средств.

Исходными данными для выполнения ОВОС являются все имеющиеся фондовые данные, которые характеризуют состояние окружающей среды на исследуемой тер­ритории, данные мониторинга, результаты инженерно-технических и других изысканий прошлых лет, картографические материалы и другая информация.

1.14 Отчетные материалы ОВОС должны по своему составу и содержанию быть достаточными для того, чтобы характеризовать:


ДБН А.2.2-1-2003 С.4

-соблюдение требований нормативно-правовых документов органов государст­венной власти (Указы Президента, постановления и распоряжения Кабинета Минист­ров Украины и местных органов исполнительной власти);

- соблюдение положений действующих природоохранного, санитарного и градо­строительного законодательств;

- соответствие требованиям действующих нормативных документов (ДБН, ВБН, РБН, национальных стандартов) в части регламентации ими вопросов, связанных с природоохранными проблемами, использованием природных ресурсов, а также проб­лемами обеспечения безопасных условий жизнедеятельности человека и эксплуа­тационной надежности техногенных объектов;

- непревышение воздействия на окружающую среду относительно показателей, которые нормируются и лимитируются на момент проектирования объекта (ПДК, лимиты и др.);

- возникновение в окружающей среде опасных эндогенных и экзогенных геоло­гических процессов и других явлений ( загрязнение, зарастание водоемов и др.);

- соблюдение экологических, санитарно-эпидемиологических, инженерно-техни­ческих и местных функционально-планировочных ограничений;

- эффективность предложенных ресурсосберегающих, защитных, восстанови­тельных, компенсационных и охранных мероприятий.

 

      2 СТРУКТУРА И СОСТАВ РАЗДЕЛА ОВОС

 

      2.1 Раздел ОВОС должен содержать такие подразделы:

- основания для проведения ОВОС;

- физико-географические особенности района и площадки (трассы) строительства объекта проектирования;

- общая характеристика объекта проектирования;

- оценка воздействий планируемой деятельности на окружающую природную среду;

- оценка воздействий планируемой деятельности на окружающую социальную среду;

- оценка воздействий планируемой деятельности на окружающуютехногенную среду;

- комплексные мероприятия по обеспечению нормативного состояния окружаю­щей среды и его безопасности;

- оценка воздействий на окружающую среду при строительстве;

-   Заявление об экологических последствиях деятельности.

 

ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОВОС

 

      2.2 В состав материалов подраздела включаются:

- сведения о документах, которые являются основанием для разработки мате­риалов ОВОС в составе инвестиционной программы или проекта строительства;

- перечень источников потенциального воздействия планируемой деятельности на окружающую среду с учетом его альтернативных вариантов;

- краткая характеристика видов воздействий планируемой деятельности на ок­ружающую среду и их перечень, определенный в "Заявлении о намерениях" или на других этапах выполнения ОВОС;

- перечень экологических, санитарно-эпидемиологических, противопожарных и градостроительных ограничений;

- данные относительно отношения общественности и других заинтересованных сторон к планируемой деятельности и связанных с нею проблем, которые требуют решения;

- перечень использованных нормативно-методических документов;


ДБН А.2.2-1-2003 С.5

 

-описание методов прогнозирования динамики показателей окружающей среды и обоснование расчетных периодов прогноза;

- данные о структурных подразделениях исполнителя и перечень субподрядных организаций и специалистов, которые выполняли ОВОС (если не приводились во

введении);

- перечень и краткий анализ предшествующих согласований и экспертиз, включая и общественную экспертизу (если она проводилась);

- перечень источников информации, использованных при разработке материалов ОВОС.

 

ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РАЙОНА И ПЛОЩАДКИ (ТРАССЫ) РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТА ПРОЕКТИРОВАНИЯ

2.3 Подраздел содержит краткое описание физико-географических условий, рель­ефа местности, данные о наличии объектов природно-заповедного фонда, обобщен­ную характеристику флоры и фауны в объеме, необходимом для экологических, санитарно-эпидемиологических, социальных и экономических оценок на региональном и местном уровнях, характеристику распределения всех отрицательных факторов в зоне воздействий планируемой деятельности, а также соответствующие картографические материалы, ситуационные схемы и др.

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА ПРОЕКТИРОВАНИЯ

2.4 В состав материалов подраздела включаются:

- общая характеристика планируемой деятельности и ее альтернативы;

- соответствие планируемой деятельности градостроительной документации;

- наличие положительных экологических, санитарно-эпидемиологических, соци­альных и экономических аспектов реализации планируемой деятельности.

 

       2.5. Краткая характеристика планируемой деятельности включает:

- рассмотрение вариантов размещения планируемой деятельности (в том числе альтернативы отказа от деятельности), а также вариантов технологических процессов, если они предусматриваются заданием на проектирование;

- данные о размерах строительных площадок, площади занятых земельных угодий;

- краткую характеристику производства, классы его опасности и продукции, кото­рая вырабатывается;

- данные о сырьевых, земельных, водных, энергетических и прочих ресурсах, которые потребляются;

- описание технологического процесса планируемой деятельности с указанием всех факторов воздействия на окружающую среду и технических решений, направ­ленных на устранение или уменьшение вредных выбросов, сбросов, утечек, излучений в окружающую среду, по сравнению с наилучшими отечественными и заграничными аналогами;

- описание инженерных сетей и коммуникаций, схем сбора, очистки и удаления вредных веществ;

- проектные данные о расчетных объемах всех видов газообразных, жидких, твер­дых отходов производства и твердых бытовых отходов, а также проектные решения относительно экологической и санитарной безопасности при утилизации или деструк­ции как на объекте, который проектируется, так и при передаче их на другие пред­приятия для дальнейшего использования и обработки;

- оценку возможности возникновения и развития аварийных ситуаций;

- перечень и характеристику потенциальных источников воздействия на окружа­ющую среду;


 ДБН А.2.2-1-2003 С. 6

 

      - перечень потенциальных объектов воздействий и возможные границы зоны влия­ния на периоды строительства и эксплуатации объекта планируемой деятельности.

 

2.6 Источники воздействий на окружающую среду указываются на генплане и ситуационных схемах.

 

ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЙ ПЛАНИРУЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ ПРИРОДНУЮ СРЕДУ

Общие требования

2.7При оценке воздействий на окружающую природную среду выделяются сле­дующие ее компоненты:

- климат и микроклимат;

- воздушная среда;

- геологическая среда;

- водная среда;

- почвы;

       - растительный и животный мир, заповедные объекты.

 

2.8 Рассматриваются только те компоненты и объекты окружающей природной среды, на которые воздействует планируемая деятельность, а также те, современное состояние которых не отвечает нормативным. Среди факторов воздействия на окружа­ющую среду следует рассматривать пространственные, энергетические, химические, физические и др.

Дополнительно рассматриваются воздействия, связанные с чрезвычайными си­туациями такими, как природно-очаговые заболевания, геохимические аномалии, сти­хийные бедствия, аварии и др.

 

2.9 Для каждого компонента окружающей природной среды, который рассмат­ривается, приводятся:

- обоснование необходимости оценки его характеристик;

- перечень воздействий (включая опосредствованные), которые ранжируются по масштабу и значимости последствий, и их характеристика, которая включат качест­венные и количественные параметры, степень опасности;

- обоснование границ зон воздействий планируемой деятельности, данные от­носительно санитарно-защитных зон и разрывов;

- характеристика ретроспективного, современного и прогнозного состояний и их оценка относительно фоновых и нормативных показателей с учетом возможных ава­рийных ситуаций;

- обоснование мероприятий по предупреждению или ограничению негативных воздействий, оценка их эффективности и характеристика остаточных воздействий;

- анализ ограничений строительства объектов планируемой деятельности по усло­виям окружающей природной среды;

       - объем необходимой инженерной подготовки территории.

 

2.10. Результаты анализа и оценки изменений состояния компонентов природной среды отображаются на картографическом материале, ситуационной схеме и ген­плане. Эти данные являются также исходными данными для последующих оценок возможных изменений состояния техногенной среды и жизнедеятельности населения.

 

Климат и микроклимат

       2.11 В состав материалов подраздела включаются:

- краткая характеристика климатической зоны размещения планируемой дея­тельности;


ДБН А.2.2-1-2003 C.7

-основные количественные характеристики текущих и многолетних климатических

данных;

- оценка ожидаемых изменений микроклимата в случае активных и масштабных воздействий планируемой деятельности (значительное выделение инертных газов, теплоты, влаги и др.);

- оценка влияния климатических условий, неблагоприятных для рассеяния заг­рязняющих веществ в атмосферном воздухе;

- возможности возникновения микроклиматических условий, благоприятных для распространения вредных видов фауны и флоры;

- особенности климатических условий, которые благоприятствуют росту интен­сивности воздействий планируемой деятельности на окружающую среду.

2.12 При необходимости предусматриваются мероприятия по предупреждению отрицательных воздействий планируемой деятельности на климат и микроклимат, а также связанных с ними неблагоприятных изменений в окружающей среде.

Воздушная среда

2.13 Подлежат анализу воздействия приоритетных и специфических загрязняющих веществ, содержащихся в выбросах объектов планируемой деятельности с учетом фоновых концентраций в границах зон воздействия этих объектов.

2.14 В состав материалов подраздела включаются:

- характеристика источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, схе­ма их размещения, расчеты массы выбросов со ссылкой на использованные методики;

- результаты расчетов приземных концентраций со ссылкой на использованные программные средства;

- данные фонового загрязнения атмосферы в районе размещения проектируе­мого объекта (данные натурных наблюдений на стационарных постах, подфакельних исследований, расчетные и т. п.);

- оценка уровня загрязнения атмосферного воздуха, создаваемого проектируе­мым объектом, а также с учетом фонового уровня загрязнения по гигиеническим нормативам (предельно допустимым концентрациям - ПДК, группам суммации, комп­лексным показателям и критериям опасности);

- прогнозные, на расчетный период, фоновые концентрации примесей без учета влияния планируемой деятельности и прогнозные на расчетный период уровни заг­рязнения атмосферного воздуха с учетом прогнозного фона и влияния планированной деятельности;

- оценка загрязнения атмосферного воздуха при неблагоприятных метеороло­гических условиях (НМУ) и соответствующие метео-экологические ограничения вели­чин максимальных разовых выбросов;

- оценка загрязнения при возможных аварийных ситуациях;

- обоснование уровней допустимых выбросов и мероприятий по предупрежде-нию или уменьшению образования и выделения веществ, загрязняющих атмосфер-ный воздух;

- предложения по определению размера санитарно-защитной зоны на основании расчетов загрязнения атмосферного воздуха от объекта планируемой деятельности;

- организация мониторинга состояния атмосферного воздуха, методы и средства контроля.

2.15 Подлежат анализу характеристики шума от объекта планируемой дея­тельности:

- данные натурных измерений существующего фонового уровня шума (если они имели место);


ДБН А.2.2-1-2003 C.8

 

-расчетные уровни шума от объекта планируемой деятельности;

- обоснование мероприятий по уменьшению шума источников;

      - обоснование требований к шумозащитным мероприятиям.

 

2.16 Приводится анализ воздействий тепловых выбросов, ультразвука, электро­магнитных и ионизирующих излучений и обосновываются мероприятия по их пре­дупреждению или уменьшению.

Геологическая среда

2.17 Приводится общая характеристика основных элементов геологического, структурно-тектонического строения, геоморфологических особенностей и ландшаф­тов, анализ существующих и прогнозируемых отрицательных эндогенных и экзогенных процессов и явлений природного итехногенногопроисхождения (тектонических, сей­смических, геодинамических, оползневых, селевых, карстовых, изменений напряжен­ного состояния и свойств массивов пород, деформации земной поверхности и др.) с учетом воздействия планируемой деятельности.

Обосновываются мероприятия по предупреждению или уменьшению развития опасных геологических процессов и явлений.

 

Водная среда

2.18 Подлежат анализу нарушения гидрологических и гидрогеологических пара­метров водных объектов и территорий в зонах влияния планируемой деятельности, воздействия на поверхностные и подземные воды приоритетных и специфических загрязняющих веществ, которые поступают в водную среду при сбросах сточных вод и фильтрационных утечках.

Результаты анализа должны отображать распределение оцениваемых показателей по акватории и территории, в контрольных створах, учитывать воздействия, которые суммируются, обосновывать санитарные попуски, допустимые сбросы и фильтрационные утечки.

2.19 В материалах, которые характеризуют поверхностные воды, кратко приво­дятся общие сведения о водных объектах, основные данные относительно их во­досборных бассейнов и хозяйственного использования, наличие пунктов наблюдений за их состоянием. При оценке воздействий планируемой деятельности на состояние поверхностных вод и основных сообществ водных организмов рассматриваются:

- морфометрические, гидродинамические и водно-балансовые параметры;

- качество вод, включая физические, химические, санитарно-гигиенические, ток­сикологические, паразитологические, радиоэкологические характеристики;

- биологические характеристики, включая видовой состав, численность, биомассу и биопродуктивность основных гидробионтов, биопомехи их существования и др.

Отдельно приводятся материалы относительно качества воды в местах водополь­зования, отдыха, спорта и т.д.

2.20 Оценка воздействий на морскую среду (включая лиманы, устья рек) объектов морехозяйственного комплекса выполняется с учетом режима деятельности в приб­режной зоне, возможного разрушения берегов, образования наносов, а также обес­печения инженерной защиты прибрежных территорий, строительства инженерных сооружений и др.

2.21 Материалы, которые характеризуют подземные воды, включают общие све­дения о бассейне подземных вод, мощности зоны активного водообмена, развитии горизонтов подземных вод, данные их хозяйственного использования, перечень и описание пунктов гидрогеологических наблюдений, результаты которых использованы в материалах ОВОС.


ДБН А.2.2-1-2003 С.9

Оценка воздействий планируемой деятельности на подземные воды выполняется для грунтовых вод и водоносных горизонтов, используемых для питьевых, хозяйст­венных, лечебных и других целей. При оценке воздействий рассматриваются:

- морфометрические, гидродинамические, фильтрационные и водно-балансовые параметры;

- качество вод, включая физические, химические, санитарно-гигиенические и дру­гие характеристики в соответствии с действующим законодательством;

- условия естественной защищенности.

Отдельно приводятся материалы относительно качества воды в местах питания водоносных горизонтов и водозабора.

2.22 Обосновываются мероприятия по предупреждению или уменьшению пос­тупления в водную среду загрязняющих веществ, нарушения гидродинамического режима, истощения поверхностных и подземных водных ресурсов, ухудшения сос­тояния вод и деградации сообществ водных организмов. Расчетные варианты должны охватывать наименее благоприятные периоды и возможные аварийные ситуации.

Почвы

2.23 Подлежат анализу воздействия планируемой деятельности на почвы с учетом особенностей землепользования, наличия площадей ценных сельскохозяйственных угодий, химического, биологического и радиоактивного загрязнения, вибрации, возник­новения опасных инженерно-геологических процессов и явлений, других факторов, которые отрицательно влияют на состояние почв.

При оценке воздействий планируемой деятельности на состояние почв учиты­ваются генетические виды почв, характеристики их гумусового состава, механические и водно-физические свойства, ландшафтно-геохимические барьеры (накопление и миграция веществ), плодородие, степень развития процессов деградации почв и др.

2.24 Обосновываются мероприятия по предупреждению или уменьшению отри­цательных воздействий на почвы и снижения их плодородия, рекультивации земель, которые временно изымаются из землепользования, отработанных карьеров, других нарушенных земель, а также проведению работ по улучшению качества малопро­дуктивных земель.

Растительный и животный мир, заповедные объекты

2.25 Приводится краткая характеристика доминирующих экосистем, флоры и фауны и др.

Исходные данные для характеристики состояния и оценки изменений раститель­ного и животного мира формируются на основании фондовых данных и материалов натурных исследований.

2.26 Подлежат анализу воздействия на растительный и животный мир только тех загрязняющих веществ, которые поступают в окружающую среду в результате пла­нируемой деятельности.

Оценивается опосредствованное влияние на флору и фауну техногенных изме­нений климата и микроклимата, водного режима, почвенного покрова, физических и биологических факторов.

2.27 Оцениваются изменения состава растительных сообществ и фауны, видового разнообразия, популяций доминирующих, ценных и охраняемых видов, их физио­логического состояния и продуктивности, устойчивости к болезням.

Обосновываются мероприятия по предотвращению истощения и деградации растительных группировок и фауны.


ДБН А.2.2-1-2003 С.10

2.28 Учитывается наличие в зонах воздействий планируемой деятельности объектов природно-заповедного фонда и территорий, перспективных для заповедности (резервируемых с этой целью), наземных, водных и воздушных путей миграции жи­вотных.

Обосновываются мероприятия, необходимые для обеспечения соблюдения ре­жима заповедных территорий.

2.29 Подается дендроплан озеленения территории, который включает сведения об озеленении и балансе снесенных и компенсационных насаждений согласно дейст­вующим градостроительным нормам.

 

ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЙ ПЛАНИРУЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СОЦИАЛЬНУЮ СРЕДУ

 

2.30 Приводится краткая современная и прогнозная характеристики основных со­циально-бытовых условий проживания местного населения в зоне воздействий пла­нируемой деятельности.

2.31 Характеристика населения включает информацию о его поло-возрастной структуре, занятости, миграции, численности, заболеваемости и потребностях. При этом определяется:

- характер и размещение прилегающей к объекту проектирования жилой и об­щественной застройки;

- наличие объектов социально-бытового, спортивно-оздоровительного, курортного и рекреационного назначения и т.п.;

- инженерное обустройство застройки (водоснабжение, канализация, теплоснаб­жение и другое).

2.32 Оцениваются положительные и отрицательные воздействия планируемой деятельности на социальные условия жизнедеятельности и удовлетворение потреб­ностей местного населения, в том числе его занятости.

2.33 Оцениваются воздействия планируемой деятельности на зоны рекреации и обосновываются мероприятия по их сохранению и рациональному использованию.

2.34 В случаях проектирования особо опасных промышленных объектов, которые могут неблагоприятно влиять на окружающую среду (I и II класса опасности по сани­тарной классификации "Государственных санитарных правил планирования и заст­ройки населенных пунктов. ДСП № 173-96), осуществляется оценка прогнозного воз­действия проектируемого объекта на состояние здоровья населения, проживающего на прилегающей территории.

2.35 Обосновываются мероприятия по предотвращению ухудшения условий жизнедеятельности местного населения и его здоровья при реализации объекта про­ектирования, в том числе рассматриваются компенсационные мероприятия.

 

ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЙ ПЛАНИРУЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ ТЕХНОГЕННУЮСРЕДУ

2.36 Оцениваются воздействия планируемой деятельности на промышленные, жилищно-гражданские объекты, памятники архитектуры, истории и культуры (как объекты застройки), наземные и подземные сооружения и другие элементы техно-генной среды, которые находятся в зоне влияния планируемой деятельности. Обос­новываются мероприятия по обеспечению их эксплуатационной надежности и сох­ранности.

2.37 Определяются объекты окружающей техногенной среды, которые могут от­рицательно воздействовать на планируемую деятельность, виды этих воздействий, способы и средства их ликвидации.


ДБН А.2.2-1-2003 С.11

 

КОМПЛЕКСНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ НОРМАТИВНОГО СОСТОЯНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ЕЕ БЕЗОПАСНОСТИ

2.38 Подраздел содержит результаты обобщения мероприятий по обеспечению нормативного состояния окружающей среды, рассмотренных в 2.12, 2.14, 2.15-2.17, 2.20, 2.22, 2.24, 2.27-2.37, а также данные относительно обращения со всеми отходами, которые образуются при осуществлении планируемой деятельности.

2.39 Приводится перечень и краткая характеристика проектных решений, комплекс которых включает:

- ресурсосберегающие мероприятия - сохранение и рациональное использование земельных, водных, энергетических, топливных ресурсов, повторное их использование и др.;

- защитные мероприятия - устройство защитных сооружений (дренажи, экраны, завесы и др.), включая технологические мероприятия (использование экологически чистых и безотходных технологий, очистка, экологически безопасное обращение с отходами и др.), планировочные мероприятия (функциональное зонирование, орга­низация санитарно-защитных зон, озеленение и др.), устранение сверхнормативных воздействий;

- восстановительные мероприятия - техническая и биологическая рекультивация, нормализация состояния отдельных компонентов окружающей среды и т.п.;

- компенсационные мероприятия - компенсация неустранимого ущерба от пла­нируемой деятельности путем проведения мероприятий по равноценному улучшению состояния природной, социальной и техногенной среды в другом месте и/или в другое время, денежное возмещение убытков;

      - охранные мероприятия - мониторинг территории зон влияния планируемой дея­тельности, система оповещения населения.

 

2.40 Приводятся, при возможности, результаты расчетов определения экономи­ческой эффективности осуществления природоохранных мероприятий.

2.41 Оцениваются ограничения строительства объектов планируемой деятель­ности по условиям окружающей природной, социальной и техногенной среды и объем инженерной подготовки территории, необходимый для соблюдения условий безопас­ности окружающей среды.

2.42 К материалам оценки воздействий на окружающую среду отходов произ­водства планируемой деятельности относятся:

- проектные данные об объемах всех видов газообразных, жидких и твердых отходов производства и твердых бытовых отходов;

- сведения о запроектированных технологических решениях относительно умень­шения объемов отходов, которые образуются;

- сведения о мероприятиях по утилизации отходов непосредственно на предприятии;

- данные относительно обращения с отходами, которые вывозятся за пределы предприятия.

2.43 Выполняется комплексная оценка воздействий планируемой деятельности на окружающую среду при условии реализации комплекса мероприятий по обеспечению нормативного состояния окружающей среды, с учетом предшествующих оценок, при­веденных в других подразделах.

2.44 Определяется степень экологического риска планируемой деятельности и воздействий на условия жизнедеятельности человека.

2.45 Оценка риска планируемой деятельности относительно природной, социаль­ной и техногенной среды включает:


ДБН А.2.2-1-2003 C.I2

 

-анализ риска кризисных изменений состояния природных комплексов и условий жизнедеятельности человека;

- анализ известных аварий и их частоты по отраслевой принадлежности объектов планируемой деятельности;

- анализ основных причин возникновения аварий;

- анализ условий возникновения и развития аварий, в том числе: определение типичных вариантов возможных аварий, оценку количества опасных веществ, при­сутствующих в зоне аварии;

- расчет вероятных зон действия угрожающих факторов на здоровье человека, животный и растительный мир, оценку вероятного количества потерпевших, оценку возможного ущерба;

- описание технических решений по предотвращению развития аварий и лока­лизации выбросов опасных веществ, обеспечение пожарной и взрывобезопасности;

- описание систем контроля и автоматического регулирования, блокирования, сигнализации и других средств предотвращения аварий.

2.46 Обосновывается оптимальность принятого комплекса проектных решений исходя из требований экологического и санитарного законодательства и обеспечение эксплуатационной надежности объектов окружающей техногенной среды.

2.47 Приводится перечень и характеристика остаточных воздействий и обосно­вывается их допустимость при строительстве и эксплуатации объектов планируемой деятельности.

2.48 Если невозможно достичь гигиеничных и экологических нормативов качест­ва окружающей среды на территориях с повышенным уровнем ее загрязнения, то проектирование объектов строительства, которые являются источниками дополни­тельного загрязнения, не разрешается.

 

3 ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЙ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ

 

3.1 Выполняется в составе материалов раздела проекта организации строи­тельства (ПОС) и включает мероприятия по:

- защите воздушной среды и борьбе с шумом и другими отрицательными физи­ческими воздействиями;

- охране поверхностных и подземных вод;

- охране почв;

- охране растительного и животного мира, заповедных объектов;

- охране условий жизнедеятельности человека;

- охране памятников истории и культуры;

       - охране окружающих объектов техногенной среды.

 

3.2 Выполняется комплексный анализ состояния строительной площадки (трассы) и устанавливаются требования к:

- размещению подъездных дорог и стоянок автотранспорта;

- подъемно-транспортным механизмам, строительному оснащению, электропри­борам, инструментам и т.п.;

- инженерному обустройству бытовых помещений и складских объектов;

- вывозу или утилизации строительных отходов и рекультивации земель после завершения строительной деятельности;

      - выбору оптимальных технологических решений, снижающих отрицательное воз­действие строительства на окружающую среду до нормативного уровня.

3.3 В материалах раздела ПОС отображается оценка воздействия объекта строи­тельства на природные объекты, на среду жизнедеятельности человека и


ДБН А.2.2-1-2003 С. 13

 

окружающие здания и сооружения, а также намеченные санитарные мероприятия по созданию благоприятных условий жизнедеятельности населения, которое проживает в зоне строительства.

 

       4 ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПОСЛЕДСТВИЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

 

4.1 Заявление об экологических последствиях деятельности является юридическим документом относительно сути этих последствий и гарантий выполнения природо­охранных мероприятий по обеспечению безопасности окружающей среды на весь период осуществления планируемой деятельности, составляется заказчиком и генпроектировщиком или по их поручению исполнителем ОВОС и представляет резюме материалов ОВОС, где должны быть отображены:

- данные о планируемой деятельности, цели и путях ее осуществления;

- существенные факторы, которые влияют или могут влиять на состояние окру­жающей природной среды с учетом возможности возникновения чрезвычайных эко­логических ситуаций;

- количественные и качественные показатели оценки уровней экологического риска и безопасности для жизнедеятельности населения планируемой деятельности, а также мероприятия, гарантирующие осуществление деятельности соответственно эко­логическим стандартам и нормативам;

- перечень остаточных воздействий;

- принятые меры по информированию общественности о планируемой деятель­ности, цель и пути ее реализации;

- обязательство заказчика относительно осуществления проектных решений в соответствии с нормами и правилами охраны окружающей среды и требованиями экологической безопасности на всех этапах строительства и эксплуатации объекта планируемой деятельности.

4.2. Заявление об экологических последствиях деятельности составляется в крат­кой форме, содержит только итоговые результаты ОВОС и необходимые комментарии.

4.3. Заявление об экологических последствиях деятельности подписывается заказ­чиком и генеральным проектировщиком, копии, в том числе на магнитных носителях, подаются для дальнейшего контроля в местные органы власти.

 

       5 ТРЕБОВАНИЯ К ОВОС В СХЕМЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЦЕССА     

          СТРОИТЕЛЬСТВА

 

5.1 Основной объем работ по ОВОС, как правило, выполняется на стадии тех­нико-экономического обоснования инвестиций (ТЭО инвестиций) или эскизного про­екта (ЭП) и уточняется в случае изменения принятых решений в проекте (рабочем проекте), в частности, при изменении технологического процесса, мощности пред­приятия (объекта), а также выделении новых пусковых комплексов и др. Отсутствие изменений в проекте (рабочем проекте) по сравнению с ТЭО инвестиций или ЭП удостоверяется подписью заказчика и главного инженера проекта.

5.2 На стадии проект (рабочий проект) подготовка материалов ОВОС в полном объеме выполняется только в тех случаях, если эти материалы не готовились на предыдущих стадиях.

5.3 После ввода объекта проектирования в эксплуатацию и достижения проектной мощности выполняется, при необходимости, оценка эффективности принятого комп­лекса охранных и защитных мероприятий и корректирование материалов ОВНС. В последующем послепроектный анализ выполняется по инициативе администрации объекта эксплуатации или органов государственного надзора.


ДБН А.2.2-1-2003 С.14

Приложение А (обязательное)

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

 

Термины

 

 

Определение

 

Оценка воздействий на окружающую среду (ОВОС)

Определение масштабов и уровней воздействий планируемой дея­тельности на окружающую среду, мероприятий по предотвращению или уменьшению этих воздействий, приемлемости проектных решений с точки зрения безопасности окружающей среды

Окружающая среда

Совокупность природных, социальных (включая среду жизнедея­тельности человека) и техногенных условий существования человеческого общества

Окружающая природная среда

Совокупность природных факторов и объектов окружающей среды, которые имеют природное происхождение или развитие

Окружающая социальная среда

Совокупность социально-бытовых условий жизнедеятельности населения, социально-экономических отношений между людьми, группами людей, а также между ними и создаваемыми ими материальными и духовными ценностями

Среда жизне­деятельности человека

Окружающая среда территории населенных пунктов, курортных и рекреационных зон, водные объекты, предназначенные для хозяйст­венно-питьевого и рекреационного использования, земли сельхозугодий

Окружающая техногенная среда

Искусственно созданная часть окружающей среды, которая состоит из технических и природных элементов

Объекты воздействия (реципиенты)

Объекты и компоненты окружающей среды ли их отдельные элементы, на которые осуществляется воздействие планируемой деятельности

 

Источники воздействия

Техногенные и природные объекты (или их составные части), процессы и явления, которые воздействуют на окружающую среду

Воздействие

 

Привнесение в окружающую среду или изъятие из нее любой материальной субстанции или другие действия, вызывающие изменения ее состояния

Воздействие нормативное

Воздействие на окружающую среду, которое осуществляется в допустимых границах и не вызывает сверхнормативных изменений

Состояние нормативное

Состояние территории (акватории), при котором количественные и качественные характеристики компонентов окружающей среды отвечают существующим нормам и требованиям

Фон прогно­зируемый

Прогнозная оценка состояния окружающей среды на расчетный период с учетом изменений инфраструктуры территории, но без учета планируемой деятельности

Состояние прогно­зируемое

Прогнозная оценка состояния окружающей среды на расчетный период с учетом изменений инфраструктуры территории и реализации планируемой деятельности

Риск

 

Степень вероятности определенного отрицательного воздействия на окружающую среду, которое может состояться в определенное время или при определенных обстоятельствах от планируемой деятельности

 


ДБН А.2.2-1-2003 С. 15

Приложение Б

(справочное)

 

ЗАКОНЫ И КОДЕКСЫ УКРАИНЫ, МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОНВЕНЦИИ

И СОГЛАШЕНИЯ, РАТИФИЦИРОВАННЫЕ УКРАИНОЙ, ОТНОСИТЕЛЬНО ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

 


ПРИРОДНАЯ СРЕДА

Законы Украины:

Об охране окружающей среды                                               от 25.06.1991 г.       № 1264

Об охране атмосферного воздуха                                         от 16.10.1992 г.        № 2707

Об охране земель                                                                   от  19.06.2003 г.       № 0962

О природно-заповедном фонде Украины                             от 16.06.1992 г.        № 2456

О растительном мире                                                             от 09.04.1999 г.        № 0591

О животном мире                                                                    от 03.03.1993 г.        № 3041

                                                                                                  и от 13.12.2001 г.     № 2894

Об экологической экспертизе                                                 от 09.02.1995 г.        № 0045

О защите растений                                                                  от 14.10.1998 г.        № 0180

О зоне чрезвычайной экологической ситуации                     от 13.07.2000 г.        № 1908

Об Общегосударственной программе формирования

национальной экологической сети Украины на

2000-2015 годы                                                                         от 21.09.2000 г.        № 1989

Кодексы Украины:

Хозяйственный кодекс Украины                                              от 16.01.2003 г.        № 436-ІV

Земельный кодекс Украины                                                     от 25.10.2001 г.        № 2768-14

Водный кодекс Украины                                                           от 06.06.1995 г.        № 213/95

Воздушный кодекс Украины                                                     от 04.05.1993 г.        № 3167-12

Кодекс Украины о недрах                                                         от 27.07.1994 г.        № 132/94

Лесной кодекс Украины                                                            от 21.01.1994 г.        № 3852-12

Международные конвенции и соглашения:

Конвенция об охране дикой флоры и фауны и

природных сред обитания в Европе                                        от 29.10.1996 г.        № 436/96

Конвенция о биологическом многообразии                            от 29.11.1994 г.         № 257/94

Конвенция о водно-болотных угодьях, имеющих

международное значение, главным образом

как среды обитания водоплавающих птиц                              от 29.10.1996 г.        № 437/96

Конвенция о присоединении озер                                            от 01.07.1999 г.        № 801-14

Рамочная конвенция Организации Объединенных

Наций об изменении климата                                                   от 29.10.1996 г.        № 435/96

Картахенский протокол о биобезопасности к                          от 12.09.2002 г.        № 152-ІV

Конвенции о биологическом многообразии

 

СОЦИАЛЬНАЯ СРЕДА

Законы Украины:

Основы законодательства Украины об охране

здоровья                                                                                      от 19.11.1992 г.        № 2801

Об обеспечении санитарного и эпидемического

благополучия населения                                                            от 24.02.1994 г.       № 4004

О местном самоуправлении в Украине                                     от 21.05.1997 г.       № 280/97

Об объединениях граждан                                                         от 16.06.1992 г.       № 2460-12

 


ДБН А.2.2-1-2003 С.16

 

Окончание приложения Б

 


О собственности                                                                             от 07.02.1991 г.      № 0697    

О предпринимательстве                                                               от 07.02.1991 г.      № 0698

Об обращении граждан                                                                 от 02.10.1996 г.      № 393/96

Об информации                                                                              от 02.10.1992 г.      № 2657 

О государственной тайне                                                              от 21.01.1994 г.      № 3855-12       

Международные конвенции и соглашения:      

Конвенция о доступе к информации, участии    

общественности в процессе принятия решений и        

доступ к правосудию по вопросам, относящимся к      

окружающей среде                                                                         от 06.07.1999 г.      № 832-14         

ТЕХНОГЕННАЯСРЕДА

Законы Украины: 

Об основах градостроительста                                                   от 16.11.1992 г.     № 2780

О землеустройстве                                                                        от 22.05.2003 г.     № 0858  

Об использовании земель обороны                                            от 27.11.2003 г.     № 1345  

О мелиорации земель                                                                   от 14.01.2000 г.     № 1389  

О пестицидах и агрохимикатах                                                    от 02.03.1995 г.     № 0086  

Об отходах                                                                                      от 05.03.1998 г.     № 0187

О металлоломе                                                                              от 05.05.1999 г.     № 0619-ХІV

Об объектах повышенной опасности                                          от 18.01.2001 г.     № 2245  

О пожарной безопасности                                                             от 17.12.1993 г.     № 3745  

О защите населения и территорий от чрезвычайных

ситуацийтехногенногои природного характера                                    от 08.06.2000 г.     № 1809-ІІІ

Об использовании ядерной энергии и радиоактивной              от 08.02.1995 г.     № 0039

безопасности                                                                               

Об обращении с радиоактивными отходами                              от 30.06.1995 г.     № 0255

Об Общегосударственной программе обращения с

токсичными отходами                                                                    от 14.09.2000 г.     № 1947

Об изъятии из обращения, переработке, утилизации,

уничтожении или дальнейшем использовании

некачественной и опасной продукции                                         от 14.01.2000 г.     № 1393

О внесении изменений в некоторые законодательные

акты Украины относительно отходов                                          от 07.03.2002 г.     № 3073

Международные конвенции и соглашения:

Конвенция о запрещении разработки, производства,

накопления, применения химического оружия и о его

уничтожении                                                                                    от 16.10.1996 г.     № 187

Соглашение о сотрудничестве в области изучения,

разведывания и использования минерально-

сырьевых ресурсов                                                                       от 16.01.1998 г.     № 38/98

Конвенция об оценке воздействия на окружающую

среду в трансграничном контексте                                              от 19.03.1999 г.     № 534-14

Конвенция о ядерной безопасности                                              от 17.12.1997 г.     № 736/97

Объединенная конвенция о безопасности обращения

с отработанным топливом и о безопасности

обращения с радиоактивными отходам                                      от 30.04.2000 г.     № 1688-ІІІ         

 


ДБН А.2.2-1-2003 С.17

Приложение В (справочное)

ВЫПОЛНЕНИЕ ОВОС В СХЕМЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЦЕССА СТРОИТЕЛЬСТВА

Этап

Содержание этапа проекти­рования и строительства

Содержание этапа ОВОС

 

Принятие инвестором решения о строительстве
Прединвестиционные исследования

1

 

Подготовка исходных данных относительно объекта, намечен­ного к строительству; определе­ние производственной програм­мы инвестиционных намерений, потребностей в сырье, энерго­ресурсах и кадрах и т.п.; предпроектные разработки.

 

Составление Заявления о намерениях (приложение Г). Предварительная оценка воздействия объекта проектирования на окружающую среду.

 

2

 

Разработка вариантов размеще­ния объекта с учетом состояния окружающей среды и инженер­ной подготовки территории.

 

Составление краткой ОВОС к материалам выбора и отвода земельного участка, площадки (трассы) строительства.

 

3

 

Составление и согласование задания на разработку ТЭО инвестиций, ЭП.

 

Составление задания на разработку материалов ОВОС (приложение Д) в составе задания на разработку ТЭО инвестиций, ЭП.

 

4

 

Разработка ТЭО инвестиций, ЭП в объеме, установленном нормативными документами.

 

Разработка материалов ОВОС в составе ТЭО инвестиций, ЭП и проведение общественных слушаний для объектов, приведенных в приложении Е. Составление Заявления об экологических последствиях деятельности.

 

5

 

Согласование и утверждение ТЭО инвестиций, ЭП.

 

Комплексная государственная экспертиза и согласование материалов ОВОС в составе ТЭО или ЭП. Передача Заявления об эколо­гических последствиях деятельности в местные органы власти.

 

Проектирование

6

 

Составление и согласование задания на разработку проекта (рабочего проекта).

 

Подготовка задания на разработку материа­лов ОВОС в составе задания на разработку проекта (рабочего проекта) с учетом измене­ний проектных решений против принятых в ТЭО инвестиций, ЭП или изменений в градостроительной ситуации.

 

7

 

Разработка проекта (рабочего проекта).

 

Выполнение ОВОС в полном объеме, если она не приводилась на предыдущих этапах, или уточнение ОВОС соответственно составу проекта (рабочего проекта).

 

8

 

Согласование и утверждение проекта (рабочего проекта).

 

Комплексная государственная экспертиза и согласование материалов ОВОС соответст­венно требованиям действующего законо­дательства.

 

 


 ДБН А.2.2-1-2003 С.18

Окончание приложения В

Этап

Содержание этапа проекти­рования и строительства

Содержание этапа ОВОС

 

9

 

Разработка рабочей документации.

 

Уточнение материалов ОВОС при измене­ниях технологии производства и проекта выполнения строительно-монтажных работ и т.п., представление их на согласование и государственную экспертизу.

Строительство

10

 

Строительство объекта.

 

Получение разрешения на строительство. Реализация мероприятий согласно материалам ОВОС.

Эксплуатация

11

 

Освоение проектной мощности (послепроектный анализ).

 

Оценка эффективности природоохранных и защитных мероприятий согласно материа­лам ОВОС, уточнение материалов ОВОС и проведение послепроектного анализа при необходимости.

       

 


ДБН А.2.2-1-2003 С. 19

Приложение Г (обязательное)

СОГЛАСОВАНО*

М.П.______________________________________

(орган местного самоуправления, должность, инициалы, фамилия руководителя, дата)

ЗАЯВЛЕНИЕ О НАМЕРЕНИЯХ

1.Инвестор (заказчик) _____________________________________________________________

Почтовый и электронный адрес_____________________________________________________

2. Местоположение площадок (трасс) строительства (варианты) _________________________

________________________________________________________________________________

 

3. Характеристика деятельности (объекта) ___________________________________________

 (ориентировочно по объектам-аналогам, принадлежность

_________________________________________________________________________________________

к объектам, которые являются экологически опасными, наличие трансграничного воздействия)

 

 Технические и технологические данные__________________________________________________

 (виды и объемы продукции, которая вырабатывается,

_________________________________________________________________________________________

срок эксплуатации)

4. Социально-экономическая необходимость планируемой деятельности

5. Потребность в ресурсах при строительстве и эксплуатации:

земельных ______________________________________________________________________

(площадь земель, которые изымаются во временное и постоянное использование,

вид использования)

сырьевых _______________________________________________________________________

(виды, объемы, место разработки и добычи, источники получения)

энергетических (топливо, электроэнергия, тепло)_______________________________________

(виды, объемы, источники)

водных __________________________________________________________________

(объемы, необходимое качество, источники водообеспечения)

трудовых________________________________________________________________________

6. Транспортное обеспечение (при строительстве и эксплуатации) ________________________

7. Экологические и прочие ограничения планируемой деятельности по вариантам

 

8. Необходимая эколого-инженерная подготовка и защита территории по вариантам

_________________________________________________________________________________

 

9. Возможные воздействия планируемой деятельности (при строительстве и эксплуа­тации) на окружающую среду:

климат и микроклимат _____________________________________________________________

воздушную ______________________________________________________________________

водную _________________________________________________________________________

почвы __________________________________________________________________________

растительный и животный мир, заповедные объекты ___________________________________

окружающую социальную среду (население) __________________________________________

окружающуютехногеннуюсреду ____________________________________________________

10. Отходы производства и возможность их повторного использования, утилизации, обезвреживания или безопасного захоронения ________________________________________

 

_______________________

* Примечание.Для объектов, приведенных в приложении Е, необходимо дополнительное согласование с органами государственного экологического и санитарного надзора.


 ДБН А.2.2-1-2003 С.20

Окончание приложения Г

11. Объем выполнения ОВОС _____________________________________________

12. Участие общественности _______________________________________________

                                                             (адрес, телефон и время ознакомления с материалами проекта

_______________________________________________________________________________________________

и ОВОС, подачи предложений)

 

 

 

           Заказчик____________                                 Генпроектировщик __________________ДБН А.2.2-1-2003 С.21

Приложение Д

(обязательное)

СОГЛАСОВАНО                     УТВЕРЖДЕНО

М.П. ___________________________________   М.П. ________________________________

(название организации-исполнителя, должность,                (название организации-заказчика, должность, инициалы, фамилия руководителя, дата)                                  инициалы, фамилия руководителя, дата)

ЗАДАНИЕ НА РАЗРАБОТКУ МАТЕРИАЛОВ ОВОС

Название объекта _______________________________________________________ 

Генеральный проектировщик ______________________________________________

Перечень соисполнителей ________________________________________________    

 

Характер строительства __________________________________________________

                                          (новое строительство, реконструкция, расширение

                              техническое переоснащение и др.)

Местоположение ________________________________________________________

                         (административное положение, границы территории площадки (трассы)

               строительства и их вариантов)

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Стадия проектирования __________________________________________________

Перечень источников воздействия _________________________________________

Перечень ожидаемых отрицательных воздействий____________________________

Перечень компонентов окружающей среды, на которые оцениваются воздействия

 

_______________________________________________________________________

Требования к объему и этапам проведения ОВОС ____________________________

_______________________________________________________________________

Требования к участию общественности _____________________________________

_______________________________________________________________________

Дополнительные требования*_____________________________________________

_______________________________________________________________________

Порядок проведения и сроки подготовки материалов ОВОС ____________________

_______________________________________________________________________

 

К заданию на разработку материалов ОВОС прилагаются Заявление о намерениях, генплан и ситуационная схема района размещения планируемой деятельности.

 

 

 

Заказчик________________               Генпроектировщик_______________

 

 

 

 

 

 

________________________

* Примечание.Для объектов, приведенных в приложении Е, дополнительным требованием может быть состав­ление Программы выполнения ОВОС.


 ДБН А.2.2-1-2003 С.22

 

ПриложениеЕ

(обязательное)

 

ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ОБЪЕКТОВ, КОТОРЫЕ ПРЕДСТАВЛЯЮТ ПОВЫШЕННУЮ ЭКОЛОГИЧЕСКУЮ ОПАСНОСТЬ*

 (соответственно Постановлению Кабинета Министров Украины

 от 27 июля 1995 г. № 554 с изменениями от 14.02.2001 г. № 142)

 

1.    Атомная энергетика и промышленность (в том числе добыча и обогащение руды,  

      изготовление тепловыделяющих элементов для атомных электростанций, реге­нерация 

      отработанного ядерного топлива или сохранение, утилизация радиоак­тивных отходов).

2.   Биохимическое, биотехническое и фармацевтическое производство.

3.   Сбор, обработка, сохранение, захоронение, обезвреживание и утилизация всех видов

      промышленных и бытовых отходов.

4.   Добыча нефти, нефтехимия и нефтепереработка (включая все виды продукто- 

      проводов), нефтебазы, автозаправочные станции.

5.   Добыча и переработка природного газа, строительство газохранилищ.

6.    Химическая промышленность (включая производство средств защиты растений,

      стимуляторов их роста, минеральных удобрений), текстильное производство (с 

      крашением тканей и обработкой их другими химическими средствами).

7.   Металлургия (черная и цветная).

8.   Угольная, горнодобывающая промышленность, добыча и переработка торфа, 

      сапропеля.

9.   Производство, сохранение, утилизация и уничтожение боеприпасов всех видов, 

      взрывных веществ и ракетного топлива.

10. Производство электроэнергии и тепла на базе органического топлива.

11. Промышленность строительных материалов (производство цемента, асфальто­бетона, 

      асбеста, стекла).

12. Целлюлозно-бумажная промышленность.

13. Деревообрабатывающая промышленность (химическая переработка древесины, 

      производство древесностружечных и древесноволокнистых плит и др. с исполь­зованием  

      синтетических смол, консервирование древесины просачиванием).

14. Машиностроение и металлообработка (с литьем из чугуна, стали, цветных металлов и 

      химической обработкой).

15. Строительство гидроэнергетических и гидротехнических сооружений и мелиора­тивных

      систем, включая хвостохранилища и шламонакопители.

16. Строительство аэропортов, железнодорожных узлов и вокзалов, автовокзалов, речных и

      морских портов, железнодорожных и автомобильных магистралей, метрополитенов.

17. Животноводство (животноводческие комплексы производительностью свыше 5 000

      голов и птицефабрики).

18. Производство пищевых продуктов (мясокомбинаты, молокозаводы, сахарозаводы,

      спиртзаводы).

19. Обработка продуктов и переработка отходов животного происхождения (перера­ботка

      кожи, изготовление клея и технического желатина, утильзаводы).

20. Строительство канализационных систем и очистных сооружений.

21. Строительство водозаборов поверхностных и подземных вод для централизован­ных

      систем водоснабжения населенных пунктов, водообеспечения мелиоративных систем, 

      отдельных промышленных предприятий; строительство водозаборов ми­неральных вод.

22. Объекты, которые вызовут трансграничное воздействие и обусловленные меж­дународ-

      ными конвенциями и директивами.

 

____________________

* Примечание. А также кроме указанных Постановлением Кабинета Министров Украины видов деятельности и объектов, все производства и объекты I, II и IIIкласса опасности по санитарной классификации предприятий, производств и сооружений соответственно "Государственным санитарным правилам объектов планирования и застройки населенных пунктов".


 


Подпишитесь на новости строительства:

 

 

Выбор редакции: