ЛКМ Утепление Окна и двери Технологии Техника | Рынок Аналитика Новости компанийДБН А.2.2-2-96. Технічний захист інформації. Загальні вимоги до організації проектування і проектної документації для будівництва

Оцените
(0 голосов)

Впроваджується вперше

Дані норми встановлюють вимоги  до  забезпечення  технічного

захисту інформації під час організації  проектування  будівництва

(нового будівництва, розширення,  реконструкції  та  капітального

ремонту) підприємств, будівель та споруд.

     Норми обов'язкові для застосування суб'єктами  інвестиційної

діяльності України і представництвами  України  за  кордоном  при

виконанні проектних  і  будівельних  робіт  з  урахуванням  вимог

технічного захисту інформації, яка містить відомості, що  станов-

лять  державну  та  іншу   передбачену   законодавством   України

таємницю, а  також  конфіденційної  інформації,  що  є  державною

власністю (далі -інформація з обмеженим доступом).

     Норми  можуть  бути  використані  суб'єктами,   інвестиційна

діяльність яких пов'язана  з  технічним  захистом  конфіденційної

інформації, що не є власністю держави.

     Норми розроблені згідно з  законами  України 

таємницю>, і  Положенням  про  технічний  захист

інформації в Україні.

 

     1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

     1.1 Технічний захист інформації (ТЗІ) -- це  діяльність,  що

спрямована на своєчасне виявлення  і  протидію  загрозам  безпеці

інформації  з  обмеженим  доступом  (ІзОД).

     1.2 Загрози можуть здійснюватися технічними каналами  витоку

ІзОД і каналами спеціального впливу на носії ІзОД або засоби  за-

безпечення ТЗІ.

     Носіями ІзОД можуть бути електромагнітні та акустичні  поля,

електричні сигнали і хімічні речовини.

     До засобів забезпечення ТЗІ відносяться засоби виявлення  та

індикації загроз, захищені технічні засоби, засоби ТЗІ, апаратура

спеціального контролю.

     1.3 ІзОД може бути отримана за допомогою засобів  космічної,

повітряної,  морської  та  наземної  розвідок   з   використанням

приладів    оптичної,     оптико-електронної,     радіотехнічної,

електронної, лазерної та іншої дії  такими  технічними  каналами:

     -вібро-, акустичним, лазерно-акустичним (випромінювання зву-

кового  та  ультразвукового  діапазонів   частот);

     -радіо-,  радіотехнічним  (елекромагнітні  випромінювання  в

діапазоні радіочастот);

     -побічних   електромагнітних   випромінювань    і    наводок

(електромагнітні випромінювання, що утворюються  під  час  роботи

засобів забезпечення інформаційної діяльності під  впливом  елек-

тричних і магнітних полів на випадкові  антени  у  процесі  акус-

то-електричних  перетворень,  під   час   виникнення   паразитної

високочастотної  генерації  та   паразитної   модуляції,   шляхом

взаємного впливу кіл технічних засобів, призначених і не  призна-

чених   для   оброблення    ІзОД,    і    кіл    електроживлення,

електроосвітлення, заземлення, сигналізації  та  управління,  під

час хибних комутацій і несанкціонованих дій користувачів);

     -оптичним  (електромагнітні  випромінювання  інфрачервоного,

видимого та ультрафіолетового  діапазонів  частот);

- хімічним (хімічні речовини різної природи, що використову-

ються як сировина, утворюються в  нових  технологічних  процесах,

під час  розроблення  нових  матеріалів,  проведення  випробувань

спеціальної  техніки  та  виробів  і  містяться  у  навколишньому

середовищі);

     -іншими   (радіаційним,    магнітометричним    тощо).

     1.4 Спеціальний вплив на носії ІзОД  і  засоби  забезпечення

ТЗІ здійснюється шляхом формування полів, сигналів і програм,  що

використовуються в технічних засобах  забезпечення  інформаційної

діяльності, з метою зниження ефективності функціонування  системи

захисту інформації, створення технічних каналів витоку, порушення

цілісності інформації (модифікації, руйнування, знищення).

 

     1.5 Рішення щодо  заходів  ТЗІ  приймає  замовник  проектної

документації для будівництва (далі -замовник) на підставі  чинних

вимог і норм.

     1.6   На   етапі   проектування   здійснюється   розроблення

організаційних і технічних заходів захисту ІзОД, що адекватні за-

грозам і забезпечують  заплановані  техніко-економічні  показники

для встановлених рівнів захисту інформації протягом часу обмежен-

ня доступу до неї або здійснення загроз ії безпеці.

     1.7 Технічний захист  ІзОД  передбачає  застосування  систем

інженерно-технічних споруд разом із  засобами  забезпечення  ТЗІ.

     1.8 Вимоги ТЗІ повинні бути викладені в завданні на проекту-

вання заходів Т31 і враховуватися в процесі проектування об'єкта,

зокрема  під  час  розробки:  -

     - ситуаційного плану розміщення об'єкта;

     - технології виробництва;

     - принципових схем виробничих технологічних процесів;

     - схеми   генерального   плану   виробничого    комплексу;

     - архітектурно-будівельних  рішень  щодо   об'єкта;

     - принципових  рішень   з   організації   систем   зв'язку,

сигналізації, управління, автоматизованих та інших систем;

     - основних рішень з  організації  будівництва.

     Завдання на проектування заходів ТЗІ повинно бути  складовою

частиною  загального  завдання  на  проектування   об'єкта.

     1.9 Відомості про ліцензії на  проведення  проектних  робіт,

зміст загального завдання на проектування об'єкта, стадії розроб-

лення проектної документації наведені в державних будівельних но-

рмах  (ДБН)  про  порядок  розробки,  узгодження  і  затвердження

проектної документації для будівництва.

     1.10  Під  час  розроблення   проектної   документації   для

будівництва з урахуванням вимог ТЗІ необхідно  керуватися  чинним

законодавством України, державними стандартами, будівельними нор-

мами і нормативними документами системи ТЗІ.

     1.11 Витрати на проектування і будівництво, що  пов'язані  3

реалізацією заходів ТЗІ, включаються до загального  кошторису  на

проектування та будівництво об'єкта.

 

     2 ЗАВДАННЯ НА ПРОЕКТУВАННЯ ЗАХОДІВ ТЗІ

 

     2.  1  Необхідність   розробки   проектної документації для

будівництва об'єкта з урахуванням вимог ТЗІ повинна бути визначе-

на  після  виконання  наступних  підготовчих  робіт:

     -визначення переліку приміщень, в яких циркулює  інформація,

що підлягає технічному захисту;

     - обгрунтування  необхідності  розроблення  заходів  захисту

ІзОД з урахуванням шкоди від ії витоку або порушення  цілісності;

 

                              - 3 -

                                               ДБН А.2.2-2-96

 

     - уточнення меж контролюємої території на основі аналізу за-

гроз безпеці інформації;

     - визначення головних задач технічного захисту ІзОД;

     - визначення шляхів і засобів реалізації заходів ТЗІ з  ура-

хуванням технічної та економічної доцільності.

     2.2 До  початку  виконання  проектних  робіт  замовник,  при

необхідності, готує перелік вихідних даних для вирішення питань з

ТЗІ.

     2.3 Підсумки підготовчих робіт і вихідні  дані  є  підставою

для розроблення завдання на проектування  заходів  ТЗІ.

     У цьому завданні мають бути викладені:

     - мета, задачі, вимоги ТЗІ;

     - вихідні дані для проектування комплексного ТЗІ;

     - вимоги до контролю  за  реалізацією  передбачених  заходів

ТЗІ.

     2.4 Завдання на проектування заходів ТЗІ  розробляється  за-

мовником  і  узгоджується  з  проектною   організацією   і,   при

необхідності, із організацією, якій підпорядкований замовник.

 

     Завдання на проектування заходів ТЗІ для  особливо  важливих

об'єктів узгоджуються з уповноваженим Кабінетом Міністрів України

органом.

     2.5 У випадку висування замовником у ході проектування дода-

ткових вимог технічного захисту ІзОД, що потребують  коректування

прийнятих рішень чи кошторисної вартості будівництва, завдання на

проектування заходів ТЗІ коректується згідно з встановленим поря-

дком.

 

     3  РОЗРОБЛЕННЯ  ПРОЕКТНОЇ  ДОКУМЕНТАЦІЇ

 

     3.1 Розроблення документації передпроектних досліджень

     3.1.1  Зміст  робіт  з  ТЗІ  при  виконанні   передпроектних

досліджень:

     - виявлення характерних особливостей об'єкта, які  впливають

на вибір проектних  рішень  з  ТЗІ;

     - оцінка умов реалізації заходів ТЗІ;

     - орієнтовний вибір основних проектних рішень з  ТЗІ  та  їх

економічне обгрунтування;

     - обгрунтування вибору майданчика для будівництва.

     3.1.2 Під час вибору майданчика для будівництва з  урахуван-

ням заходів ТЗІ беруть до уваги специфічні вимоги до  об'єкта  та

оточуючої місцевості.

     3.1.3 До складу комісії (комплексної бригади) з вибору  май-

данчика для будівництва включаються фахівці з ТЗІ  від  замовника

та від проектної організації.

     3.1.4 Прийняті рішення 3 ТЗІ викладаються в окремому розділі

документації передпроектних  досліджень,  що  має  назву  <заходи

ТЗІ>.

     3.1.5  Проектні  рішення  з   ТЗІ   є   складовою   частиною

технологічних,  планувальних,  архітектурних  і  конструкторських

рішень і повинні ророблятися відповідними підрозділами  проектної

організації  без  розкриття  їх  призначення.

     3.2  Розроблення  проектної  документації  для  будівництва'

     3.2.1  Проектна   документація   для   будівництва   об'єкта

виконується на підставі завдання на проектування та затвердженого

ескізного   проекту   або   техніко-економічного    обгрунтування

(документація  передпроектних  досліджень).

 

 

                              - 4 -

                                               ДБН А.2.2-2-96

 

     3.2.2 У проектній документації повинні бути враховані вимоги

ТЗІ при розробці:

     - технології виробництва;

     - генерального плану;

     - будівель і споруд;

     - систем інженерного забезпечення виробництва  та  технічних

засобів.

     3.2.3 Проектна документація розробляється авторами рішень  з

ТЗІ, які розробляли ескізний проект або техніко-економічне обгру-

нтування.

     3.2.4.  До  складу  проектної  документації  на   здійснення

заходів з ТЗІ повинні входити:

     - робочі креслення;

     - кошторисна  документація;

     - специфікація устаткування і матеріалів.

     3.2.5. Обгрунтування рішень з ТЗІ, що передбачені у розділах

проектної документації, викладаються в окремому  розділі  <заходи

ТЗІ> загальної пояснювальної записки. У решті розділів  проектної

документації, при необхідності, слід робити посилання  на  розділ

.

 

     4 РОЗРОБЛЕННЯ ПРОЕКТУ  ОРГАНІЗАЦІЇ  БУДІВНИЦТВА

 

     4.1  Необхідність   включення   заходів   ТЗІ   до   проекту

організації будівництва об'екта визначається потребою  реалізації

додаткових заходів ТЗІ під час його будівництва.

     4.2 Забезпечення виконання передбачених проектом організації

будівництва  рішень  з  ТЗІ  на  об'єктах  покладається   на   їх

керівників.

 

     5 ЕКСПЕРТИЗА ПРОЕКТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ

 

     5.1 Проектна документація з ТЗІ підлягає експертизі на зага-

льних підставах згідно з визначеним порядком проведення державної

експертизи інвестиційних проектів і програм та допуску  посадових

осіб до матеріалів  з  ТЗІ.

     5.2 Під час експертизи проектної документації на будівництво

перевіряються:

     - відповідність технічних рішень затвердженому  завданню  на

проектування  заходів  ТЗІ;

     - дотримання  вимог  нормативних  документів  системи  ТЗІ;

     - відповідність рівня виконаних розробок сучасному стану на-

уки і техніки в галузі ТЗІ.

     5.3 У висновку експертизи повинні бути зазначені  результати

виконання вимог ТЗІ в проектній документації на будівництво.

     Висновки   експертизи   заносяться   до   окремого   розділу

експертної документації.

     5.4 Експертизу проектної документації на будівництво особли-

во важливих об'єктів необхідно проводити у встановленному порядку

за участю спеціалістів з питань ТЗІ.

     Висновки експертизи повинні бути подані в орган, що  погодив

завдання на проектування заходів ТЗІ.

 

                    6.АВТОРСЬКИЙ НАГЛЯД

 

     6.1  Авторський  нагляд  за  реалізацією  заходів  ТЗІ,   що

передбачені  проектною  документацією,   здійснюється   проектною

організацією згідно з вимогами чинного положення  про  авторський

нагляд за будівництвом об'єктів.

                              - 5 -

                                               ДБН А.2.2-2-96

 

     6.2 Авторський  нагляд  проводиться  в  процесі  будівництва

об'єкта та прийняття його до експлуатації.

     6.3 Результати авторського нагляду мають бути відображені  в

об'єктовому журналі і доведені до відома представників  замовника

і   підрядника.

 

     7 ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ ЗАМОВНИКА, ПРОЕКТНОЇ БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНОЇ

       ОРГАНІЗАЦІЙ

 

     7.1 Замовник повинен:

     - приймати рішення щодо необхідності ТЗІ;

     - готувати і  передавати  у  визначеному  порядку  проектній

       організації  завдання  на  проектування  заходів  ТЗІ;

     - видавати   проектній   організації,    при    необхідності,

       додаткові  дані  для  прийняття  рішень  з  ТЗІ;

     - організовувати перевірку якості робіт з ТЗІ;

     - висувати, при необхідності, додаткові вимоги ТЗІ  та  вно-

       сити відповідні зміни (доповнення) до завдання на проекту-

       вання заходів ТЗІ;

     - брати участь у  розробленні  заходів  ТЗІ;

     - контролювати хід виконання робіт з  ТЗІ;

     - зупиняти виконання робіт, якщо є відхилення від  проектних

       рішень з ТЗІ.

     7.2 Проектна організація повинна:

     - організовувати й виконувати проектні роботи згідно із зав-

       данням та цим ДБН;

     - видавати субпідрядним організаціям завдання на  проведення

       інженерно-вишукувальних робіт з урахуванням вимог ТЗІ;

     - коректувати проектно-кошторисну документацію за  результа-

       тами експертизи;

     - організовувати  та  здійснювати  авторський   нагляд   за

       реалізацією  проектних  рішень  з   ТЗІ   в   процесі

       виконання будівельно-монтажних робіт;

     - зупиняти проведення будівельно-монтажних робіт, якщо  вони

       мають відхилення від проектних рішень з ТЗІ;

     - подавати замовнику пропозиції  про  внесення  до  завдання

       змін (доповнень), якщо в ході проектування  з'явилась

       можливість підвищити ефективність проектних рішень з ТЗІ

       або значно  знизити кошторисну вартість;

 

     - дотримуватись відповідних режимних вимог під  час  вишуку,

       проектування,   авторського   нагляду   за    будівництвом

       об'єкта.

     7.3 Будівельно-монтажна організація повинна:

     - своєчасно та якісно виконувати роботи щодо реалізації  пе-

       редбачених проектною документацією заходів ТЗІ;

     - вносити у визначеному порядку пропозиції  щодо  покращання

      техніко-економічних показників робіт.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              - 6 -

                                               ДБН А.2.2-2-96

 

 

 

 

                        З М І С Т

 

1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ........................................ 1

2 ЗАВДАННЯ НА ПРОЕКТУВАННЯ ЗАХОДІВ ТЗІ...................... 2

3 РОЗРОБЛЕННЯ ПРОЕКТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ ....................... 3

3.1 Розроблення документації передпроектних досліджень ..... 3

3.2 Розроблення проектної документації для будівництва...... 3

4 РОЗРОБЛЕННЯ ПРОЕКТУ ОРГАНІЗАЦІЇ БУДІВНИЦТВА............... 3

5 ЕКСПЕРТИЗА ПРОЕКТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ ........................ 4

6 АВТОРСЬКИЙ НАГЛЯД......................................... 4

7 ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ ЗАМОВНИКА,

  ПРОЕКТНОЇ ТА БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНОЇ ОРГАНІЗАЦІЙ............. 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ УКРАИНЫ

 

 

 

 

                 П Р О Е К Т И Р 0 В А Н И Е

 

 

 

 

 

                ТЕХНИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ.

                ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ

                 ПРОЕКТИРОВАНИЯ И ПРОЕКТНОЙ

               ДОКУМЕНТАЦИИ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

 

 

 

                       ДБН А.2.2-2-96

 

 

 

                     Издание официальное

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Госкомградостроительства Украины

 

                         Киев 1996

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗРАБОТАНЫ:               Государственным проектным институтом

                          

                           (инж. Дворянский А.М., инж. Малюх А.И.,

                           инж. Минько Б.В.).

                           Государственной службой Украины по

                           вопросам технической защиты информации

                           (Гелевера В.П.)

 

 

 

 

ВНЕСЕНЫ И ПОДГОТОВЛЕНЫ     Государственной службой Украины по

К УТВЕРЖДЕНИЮ:             вопросам технической защиты информации

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДЕНЫ:                Приказом Госкомградостроительства

                           Украины от 02.09.1996 г. N 156 и

                           введены в действие с 01.01.1997 г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

 

 

 

 

 

 Проектирование

---------------------------------------------------------------

|Техническая защита информации                ДБН А.2.2-2-96  |

|                                                             |

|Общие требования к организации                               |

|проектирования и проектной документации      Вводятся впервые|

|для строительства                                            |

---------------------------------------------------------------

 

     Настоящие нормы устанавливают требования по обеспечению тех-

нической защиты информации при организации проектирования  строи-

тельства (нового строительства, расширения, реконструкции и капи-

тального ремонта) предприятий, зданий и сооружений.

     Нормы обязательны для применения  субъектами  инвестиционной

деятельности Украины и представительствами Украины за рубежом при

выполнении проектных и строительных работ с учетом требований  по

технической защите информации, содержащей сведения,  составляющие

государственную или иную предусмотренную законодательством Украи-

ны тайну, а также конфиденциальной информации, являющейся госуда-

рственной собственностью (далее -- информация с ограниченным дос-

тупом).

     Нормы могут быть использованы субъектами, инвестиционная де-

ятельность которых связана с технической защитой конфиденциальной

информации, не являющейся собственностью государства.

     Нормы разработаны в соответствии с законами Украины

дарственной тайне>, и  Положением  о  технической

защите информации в Украине.

 

                      1 ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ

 

     1.1 Техническая защита информации (ТЗИ)  -это  деятельность,

направленная на своевременное выявление и противодействие угрозам

безопасности информации с ограниченным доступом (ИсОД).

     1.2 Угрозы могут осуществляться по техническим каналам утеч-

ки ИсОД и каналам специального воздействия на носители  ИсОД  или

средства обеспечения ТЗИ.

     Носителями ИсОД могут быть электромагнитные  и  акустические

поля, электрические сигналы и химические  вещества.

     К средствам обеспечения ТЗИ относятся средства обнаружения и

индикации угроз, защищенные технические средства,  средства  ТЗИ,

аппаратура специального контроля.

     1.3 ИсОД может быть получена с помощью средств  космической,

воздушной, морской и наземной разведок с использованием  приборов

оптического, оптико-электронного, радиотехнического,  электронно-

го, лазерного и другого действия по следующим  техническим  кана-

лам:

     -вибро-, акустическим, лазерно-акустическим (излучения  зву-

      кового и ультразвукового диапазонов частот);

     -радио-, радиотехническим (электромагнитные излучения в диа-

      пазоне радиочастот);

     -побочных электромагнитных излучений и наводок  (эпектромаг-

      нитные излучения, создаваемые во время работы средств обес-

      печения информационной деятельности под  воздействием  элек-

      трических и магнитных полей на случайные антенны в  процессе

      акусто-электрических преобразований, во время  возникновения

      паразитной высокочастотной генерации и паразитной модуляции,

      путем взаимного влияния цепей технических средств,  предназ-

      наченных и не предназначенныхдля  обработки  ИсОД,  и  сетей

      электропитания, электроосвещения, заземления, сигнализации и

 

 

                              - 2 -

                                               ДБН А.2.2-2-96

 

      управления, во время ошибочных коммутаций и несанкционирова-

      нных действий пользователей);

     -оптическим (электромагнитные излучения инфракрасного, види-

      мого и ультрафиолетового диапазонов частот);

     -химическим (химические вещества различной природы,  исполь-

      зуемые в качестве сырья, образующиеся в новых  технологичес-

      ких процессах, во время разработки новых материалов,  прове-

      дения испытаний специальной техники и изделий и содержащиеся

      в окружающей среде);

     -другим (радиационным, магнитометрическим и др.).

     1.4 Специальное воздействие на носители ИсОД и средства обе-

спечения ТЗИ осуществляется путем формирования полей, сигналов  и

программ, используемых в технических средствах обеспечения инфор-

мационной деятельности с целью снижения эффективности  функциони-

рования системы защиты инфор-

 

мации, создания технических каналов утечки, нарушения целосности

информации (модификации, разрушения, уничтожения).

     1.5 Решение о мерах по ТЗИ принимает заказчик проектной  до-

кументации для строительства (далее  --  заказчик)  на  основании

действующих требований и норм.

     1.6 На этапе проектирования осуществляется разработка  орга-

низационных и технических мер защиты ИсОД, адекватных угрозам,  и

обеспечивающих запланированные  технико-экономические  показатели

для установленных уровней защиты информации в течение времени ог-

раничения доступа к ней или осуществления угроз ее  безопасности.

     1.7 Техническая защита  ИсОД  предусматривает  использование

систем инженерно-технических сооружений вместе со средствами обе-

спечения ТЗИ.

     1.8 Требования по ТЗИ должны излагаться в задании на  проек-

тирование мер по ТЗИ  и  учитываться  в  процессе  проектирования

объекта, а именно при разработке:

     - ситуационного плана расположения  объекта;

     - технологии производства;

     - принципиальных схем производственных технологических  про-

       цессов;

     - схемы генерального плана производственного  комплекса;

     - архитектурно-строительных решений по объекту;

     - принципиальных решений по организации систем связи, сигна-

       лизации, управления, автоматизированных и других систем;

     - основных решений по организации строительства.

     Задание на проектирование мер по ТЗИ должно  быть  составной

частью общего задания на проектирование объекта.

     1.9 Сведения о лицензиях на проведение проектных работ,  со-

держании общего задания на проектирование объекта, стадиях разра-

ботки проектной документации приведены в государственных строите-

льных нормах (ДБН) о порядке разработки, согласования и утвержде-

ния проектной документации для строительства.

     1.10 При разработке проектной документации для строительства

с учетом требований по ТЗИ необходимо руководствоваться действую-

щим  законодательством  Украины,  государственными   стандартами,

строительными нормами и  нормативными  документами  системы  ТЗИ.

     1.11 Затраты на проектирование и строительство, связанные  с

реализацией мер по ТЗИ, входят в общую смету на проектирование  и

строительство объекта.

 

 

 

 

                              - 3 -

                                               ДБН А.2.2-2-96

 

            2 ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ МЕР ПО ТЗИ

 

     2.1  Необходимость  разработки  проектной  документации  для

строительства объекта с учетом требований по ТЗИ должна быть  оп-

ределена после выполнения следующих подготовительных работ:

     -определения перечня помещений, в которых циркулирует инфор-

      мация, подлежащая технической защите;

     -обоснования необходимости разработки мероприятий  техничес-

      кой защиты ИсОД с учетом ущерба от ее утечки  или  нарушения

      целосности;

     -уточнения границ  контролируемой  территории  на  основании

      анализа угроз безопасности информации;

     -определения главных задач технической защиты ИсОД;

     -определения путей и средств реализации мер по ТЗИ с  учетом

      технической и экономической целесообразности.

     2.2 К началу выполнения проектных работ заказчик, при  необ-

ходимости, готовит перечень исходных данных для решения  вопросов

по ТЗИ.

     2.3 Итоги подготовительных работ и исходные данные  являются

основанием для разработки задания на проектирование мер по ТЗИ.

     В этом задании должны быть изложены:

     -цель, задачи, требования по ТЗИ;

     -исходные данные на проектирование комплексной ТЗИ;

 

     -требования по контролю реализации  предусмотренных  мер  по

      ТЗИ.

     2.4 Задание на проектирование  мер  по  ТЗИ  разрабатывается

заказчиком и согласовывается с проектной организацией и, при  не-

обходимости, с вышестоящей организацией.

     Задания на проектирование мер по ТЗИ для особо важных объек-

тов необходимо согласовывать с уполномоченным Кабинетом Министров

Украины органом.

     2.5 В случае выдвижения заказчиком в процессе проектирования

дополнительных требований по технической защите  ИсОД,  требующих

корректировки принятых решений или сметной  стоимости  строитель-

ства, задание на проектирование мер по ТЗИ корректируется в уста-

новленном порядке.

 

          3 РАЗРАБОТКА ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

 

     3.1 Разработка документации предпроектных исследований

     3.1.1 Содержание работ по ТЗИ при  выполнении  предпроектных

исследований:

     - выявление характерных особенностей  объекта,  влияющих  на

       выбор проектных решений по ТЗИ;

     - оценка условий реализации мер по ТЗИ;

     - ориентировочный выбор основных проектных решений по ТЗИ  и

       их экономическое обоснование;

     - обоснование выбора площадки для строительства.

     3.1.2 При выборе площадки для строительства с учетом мер  по

ТЗИ принимают во внимание специфические требования  к  объекту  и

окружающей местности.

     3.1.3 В состав комиссии (комплексной бригады) по выбору пло-

щадки для строительства входят специалисты по ТЗИ от заказчика  и

от проектной организации.

     3.1.4 Принятые решения по ТЗИ излагаются в отдельном разделе

документации предпроектных исследований, имеющем  название  <меры

по ТЗИ>.

 

                              - 4 -

                                               ДБН А.2.2-2-96

 

     3.1.5 Проектные решения по ТЗИ являются составной частью те-

хнологических, планировочных, архитектурных, конструкторских  ре-

шений и должны разрабатываться  соответствующими  подразделениями

проектной организации без раскрытия их назначения.

     3.2  Разработка  проектной  документации  для  строительства

     3.2.1 Проектная документация для строительства объекта выпо-

лняется на основании задания на  проектирование  и  утвержденного

эскизного проекта или технико-экономического обоснования (докуме-

нтация предпроектных исследований).

     3.2.2 В проектной документации должны быть учтены требования

по ТЗИ при разработке:

     - технологии производства;

     - генерального плана;

     - зданий и сооружений;

     - систем инженерного обеспечения производства и  технических

       средств.

     3.2.3 Проектная документация разрабатывается авторами  реше-

ний по ТЗИ, которые  разрабатывали  эскизный  проект  или  техни-

ко-экономическое обоснование.

     3.2.4 В состав проектной документации по  осуществлению  мер

по ТЗИ должны входить:

     - рабочие чертежи;

     - сметная документация;

     - спецификация оборудования и материалов.

     3.2. 5 Обоснования решений по ТЗИ, предусмотренных в  разде-

лах проектной документации, должны быть приведены в отдельном ра-

зделе общей пояснительной записки. В других  разде-

лах проектной документации,  при  необходимости,  следует  делать

ссылки на раздел .

 

         4 РАЗРАБОТКА ПРОЕКТА ОРГАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬСТВА

 

     4.1 Необходимость включения мероприятий по ТЗИ в проект  ор-

ганизации строительства объекта определяется потребностью  реали-

зации дополнительных мер по ТЗИ в  ходе  его  строительства.

     4.2 Обеспечение выполнения предусмотренных проектом  органи-

зации строительства решений по ТЗИ на объектах возлагается на  их

руководителей.

 

           5 ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

 

     5.1 Проектная документация по ТЗИ подлежит экспертизе на об-

щих основаниях согласно установленному порядку проведения госуда-

рственной экспертизы инвестиционных проектов и программ и допуска

должностных лиц к материалам по ТЗИ.

     5.2 В ходе экспертизы проектной документации  на  строитель-

ство проверяются:

     - соответствие принятых  решений  утвержденному  заданию  на

       проектирование мер по ТЗИ;

     - соблюдение требований нормативных документов системы  ТЗИ;

     - соответствие уровня  выполненных  разработок  современному

       состоянию науки и техники в области ТЗИ.

     5.3 В заключении экспертизы должны быть  указаны  результаты

выполнения требований по ТЗИ в проектной документации на строите-

льство.

     Выводы экспертизы заносятся в  отдельный  раздел  экспертной

документации.

     5.4 Экспертизу проектной документации на строительство особо

важных обьектов необходимо проводить в  установленном  порядке  с

участием специалистов по вопросам ТЗИ.

     Выводы экспертизы должны быть представлены в орган, согласо-

вавший задание на проектирование мер по ТЗИ.

 

     6  АВТОРСКИЙ  НАДЗОР

 

     6.1 Авторский надзор за реализацией мер по ТЗИ, предусмотре-

нных проектной документацией, осуществляется проектной  организа-

цией согласно требованиям действующих положений об авторском над-

зоре за строительством объектов.

     6.2 Авторский надзор осуществляется в процессе строительства

объекта и принятия его в эксплуатацию.

     6.3 Результаты авторского надзора  должны  быть  отражены  в

объектовом журнале и доведены до сведения представителей заказчи-

ка и  подрядчика.

 

     7  ОСНОВНЫЕ  ФУНКЦИИ  ЗАКАЗЧИКА,  ПРОЕКТНОЙ  И

        СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОЙ ОРГАНИЗАЦИЙ

 

     7.1. Заказчик должен:

     - принимать решения о необходимости ТЗИ;

     - подготавливать и передавать в установленном порядке проек-

       тной организации задание на проектирование мер по ТЗИ;

     - выдавать проектной организации, при необходимости,  допол-

       нительные данные для принятия  решений  по  ТЗИ;

     - организовывать проверку качества работ по ТЗИ;

     - выдвигать, при необходимости, дополнительные требования  по

       ТЗИ и вносить соответствующие изменения (дополнения) к зада-

       нию на проектирование мер по ТЗИ;

     - принимать участие в разработке мер по ТЗИ;

     - контролировать ход выполнения работ по ТЗИ;

     - останавливать выполнение работ, если имеются отклонения от

       проектных решений по ТЗИ.

     7.2 Проектная организация должна:

     - организовывать и выполнять проектные работы согласно зада-

       ниям и настоящим ДБН;

 

     - выдавать субподрядным организациям задания  на  проведение

       инженерно-изыскательских работ, с учетом требований по  ТЗИ;

     - корректировать проектно-сметную документацию по  результа-

       там экспертизы;

     - организовывать и осуществлять авторский надзор за реализа-

       цией проектных решений по ТЗИ в процессе строительно-монтаж-

       ных работ;

     - останавливать проведение строительно-монтажных работ, если

       они имеют отклонения от проектных решений по ТЗИ;

     - подавать заказчику предложения о внесении в задание измене-

       ний (дополнений), если в  процессе  проектирования  воз-

       никла возможность повысить эффективность  проектных  реше-

       ний по ТЗИ или значительно снизить сметную  стоимость;

     - соблюдать соответствующие режимные требования в ходе изыс-

       каний, проектирования, авторского надзора за строитель-

       ством объекта.

     7.3 Строительно-монтажная организация должна:

     - своевременно и качественно выполнять работы по  реализации

       предусмотренных проектной документацией мер по  ТЗИ;

     - вносить в установленном порядке предложения  по  улучшению

       технико-экономических показателей работ.

                             


Подпишитесь на новости строительства:

 

 

Выбор редакции: