ЛКМ Утепление Окна и двери Технологии Техника | Рынок Аналитика Новости компанийДБН А.2.3-1-99. Територіальна діяльність в будівництві. Основні положення

Оцените
(0 голосов)

Скачать ДБН А.2.3-1-99. Територіальна діяльність в будівництві. Основні положення

!  * До тексту внесені зміни

N3  (згідно наказу Держбуду України від 8 жовтня 2002 року № 55)

N4  (згідно наказу Держбуду України від 29 листопада 2002 року № 82)

Вводяться на заміну ДБН 361-92

Дані норми поширюються на територіальну діяльність у промисловому будівництві, промисловому транспорті, водопостачанні, каналізації і промислових гідротехнічних спорудах, газопостачанні, комунальному теплопостачанні, в інженерних вишукуваннях для будівництва, при забудові підроблюваних територій і визначають призначення, засоби здійснення, види робіт і джерела фінансування цієї діяльності, а також права та відповідальність територіальних організацій Держбуду (далі- територіальних організацій).

Вимоги цих норм є обов'язковими для застосування центральними та місцевими органами виконавчої влади, державного нагляду і експертизи, місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності і підпорядкування, громадянами та об'єднаннями громадян, які здійснюють проектування і будівництво.

Основні терміни і визначення наведені в додатку1.

1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1Метою територіальної діяльності, як складової частини державного регулювання у сфері містобудування, будівництва та комунального господарства, а також у проведенні економічної, науково-технічної, екологічної і соціальної політики при новому будівництві, розширенні, рекон­струкції, перепрофілюванні і технічному переоснащенні та реструктуризації підприємств, будинків і споруд різного призначення (далі- будівництво об'єктів), є створення умов для взаємоузгоджених дій суб'єктів містобудівної діяльності, поєднання державних і місцевих інтересів та інтересів громадян у вирішенні питань комплексного розвитку територій та інженерної і транспортної інфраструктури, забезпечення надійності та безпеки об'єктів, формування повноцінного життєвого середовища, економії природних, матеріальних і паливно-енергетичних ресурсів.

1.2Територіальна діяльність здійснюється шляхом проведення комплексу прогнозних, ана­літично-експертних, інженерно-вишукувальних і проектних робіт та довідково-інформаційних, консультативних і посередницьких послуг і передбачає:

-сприяння здійсненню Держбудом єдиної технічної політики у сфері містобудування, будів­ництва та комунального господарства;

-участь у створенні та функціонуванні територіальних підсистем єдиної державної системи запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру;

-співпрацю з відповідними управліннями, відділами та іншими структурними підрозділами місцевих державних адміністрацій з питань, що виходять з даних норм;

-прогнозування розвитку територій міських та сільських поселень на основі комплексного аналізу їх техніко-економічних, соціальних, містобудівних та екологічних характеристик;

-прогнозування впливу на навколишнє середовище наслідків прийняття проектних рішень;

-обгрунтування розміщення нових, розширення, реконструкції, перепрофілювання і технічного переоснащення та реструктуризації об'єктів з урахуванням забезпечення поєднання державних і місцевих інтересів та суб'єктів містобудівної діяльності;

-застосування прогресивних проектних рішень, оптимальне використання природних, мате­ріальних і паливно-енергетичних ресурсів, скорочення інвестиційного циклу;

-створення умов для безпечного проживання населення на територіях з розміщеними на них потенційно небезпечними об'єктами та в районах із складними інженерно-геологічними умовами;

-підтримання високого технічного рівня, якості і ефективності інженерно-вишукувальних та проектних робіт;

-створення технічної основи для прийняття органами виконавчої влади та місцевого само­врядування рішень з комплексного розвитку територій;

-збереження та підтримку розвитку інженерної і транспортної інфраструктури територій;

-пошук рішень з питань енерго- та ресурсозбереження в забудові;

-створення передумов для забезпечення надійності та безпеки будівництва і експлуатації об'єк­тів, а також сприятливих екологічних умов для життєдіяльності;

-сприяння дотриманню містобудівного законодавства, державних будівельних стандартів, норм і правил, затвердженої проектної документації всіма суб'єктами містобудівної діяльності;

-накопичення довідкового матеріалу, створення та ведення банку даних і надання послуг суб'єктам містобудівної діяльності.

1.3Приздійсненні територіальної діяльності необхідно керуватись вимогами Законів України "Про основи містобудування", "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про інвестиційну діяль­ність", "Про архітектурну діяльність", "Про місцеві державні адміністрації", "Про охорону навко­лишнього природного середовища", а також земельного, водного, лісового законодавства, зако­нодавства про надра, Положення про Держбуд та іншими законодавчими і нормативно-правовими актами.

1.4Територіальна діяльність здійснюється організаціями, перелік яких із закріпленими за ними територіями встановлюється Держбудом з числа тих, що мають відповідну ліцензію, за погодженням з Радою міністрів Автономної Республіки Крим, облдержадміністраціями, Київською і Севасто­польською міськдержадміністраціями (додаток2).

Допускається (за погодженням з Держбудом та місцевими органами виконавчої влади) часткове делегування територіальними організаціями окремих повноважень місцевим спеціалізованим орга­нізаціям.

1.5Рішення територіальних організацій з питань, що виходять з даних норм, є обов'язковими для суб'єктів містобудівної діяльності.

1.6Розбіжності між територіальними організаціями і суб'єктами містобудівної діяльності роз­глядаються у встановленому законодавством порядку.

1.7Методичне керівництво і координація діяльності територіальних організацій здійснюється Держбудом.

1.8Держбудом визначаються провідні територіальні організації за напрямами діяльності, які аналізують досвід територіальної діяльності і готують пропозиції щодо її удосконалення, уза­гальнюють річні звіти та необхідну інформацію для Держбуду.

1.9.Звіт про територіальну діяльність щорічно передається до Держбуду та, у разі необхідності, органам виконавчої влади та місцевого самоврядування.

2 ВИДИ РОБІТ ТА ПОСЛУГПРИЗДІЙСНЕННІ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ЗАГАЛЬНІ РОБОТИ ТА ПОСЛУГИ

2.1Збір, узагальнення та аналіз техніко-економічних, соціальних, містобудівних та екологічних характеристик територій міських та сільських поселень і створення та ведення банку даних.

2.2Підготовка пропозицій, висновків стосовно економічних, соціальних, містобудівних та еко­логічних наслідків прийняття конкретних проектних рішень.

2.3Надання допомоги органам виконавчої влади та місцевого самоврядування у вирішенні питань комплексної оцінки та розвитку територій, а також інвесторам (забудовникам) з питань умов проектування і будівництва об'єктів.

2.4Сприяння організації зв'язків інвесторів (забудовників), виконавців з відповідними службами органів виконавчої влади та місцевого самоврядування.

2.5Погодження завдань на проектування, визначення умов та рекомендацій стосовно про­ектування та будівництва об'єктів і благоустрою територій в структурі забудови міських та сільських поселень.

Наявність позитивних висновків територіальних організацій щодо розміщення об'єктів будів­ництва є обов'язковим при підготовці архітектурно-планувальних завдань.

2.6Участь в розробленні передпроектної документації (техніко-економічні обгрунтування, техніко-економічні розрахунки інвестицій, ескізні проекти), яка визначає порядок забудови і роз­витку територій.

2.7Участь в роботі комісій з вибору земельних ділянок (трас) під будівництво, їх погодження з підготовкою умов розміщення об'єктів.

2.8Підготовка пропозицій та обгрунтувань стосовно формування груп підприємств з коопе­руванням допоміжних і основних виробництв, об'єктів інженерної і транспортної інфраструктури з їх взаємною ув'язкою і кооперацією та розроблення необхідної проектної документації.

2.9Участь в розробленні містобудівної і методичної документації, державних кадастрів, схем територіально-господарського устрою, проведенні інвентаризації, грошової оцінки земель.

2.10Участь в роботі архітектурно-містобудівних, науково-технічних, екологічних та інших відомчих і міжвідомчих рад.

2.11Вибірковий контроль за відповідністю розробленої проектної документації на будівництво об'єктів завданням на проектування, рішенням затверджених схем формувань груп підприємств та іншій містобудівній документації, а також за якістю проектних та інженерно-вишукувальних робіт.

2.12Участь в роботі комісій з надзвичайних ситуацій, підготовка експертних висновків в ава­рійних ситуаціях, виконання робіт з обстеження об'єктів, підготовка пропозицій і технічних рішень щодо ліквідації наслідків аварій з питань, що належать до компетенції територіальних організацій.

2.13Розробка та узгодження технічних паспортів інвентаризації земельних ділянок об'єктів, що входять до складу формувань груп підприємств.

2.14Узгодження договорів оренди щодо використання території та об'єктів, що входять до складу формувань груп підприємств.

2.15Аналіз відведень і забудови промислових, науково-виробничих, комунально-складських і транспортних зон міських та сільських поселень з метою підготовки пропозицій щодо вилучення невикористаних земель для потреб забудови.

2.16Участь у вивченні, обстеженні та аналізі ресурсного потенціалу в зонах діяльності тери­торіальних організацій.

2.17Участь в розробленні стратегії взаємодії міст з приміськими територіями на принципах взаємоузгодженості рішень і дій, економічної та екологічної вигоди.

2.18Виконання досліджень з метою виявлення факторів інвестиційної привабливості територій для залучення інвестицій на їх розвиток.

ОКРЕМІ (СПЕЦІАЛІЗОВАНІ) РОБОТИ ТА ПОСЛУГИ ЗА НАПРЯМАМИ ДІЯЛЬНОСТІ

У промисловому будівництві

2.19Розроблення схем генеральних планів промислових вузлів, схем формувань груп підприємств в промислових зонах міських і сільських поселень, схем упорядкування промислової забудови, територіального розвитку промислових і комунально-складських зон, проектів плану­вання і благоустрою промислових територій та контроль за виконанням рішень, прийнятих в цих схемах і проектах.

2.20Прогнозування розвитку промислових зон міських та сільських поселень на основі ком-п­лексного аналізу їх техніко-економічних, соціальних, містобудівних та екологічних характеристик.

2.21Прогнозування впливу на навколишнє середовище наслідків прийняття проектних рішень щодо забудови промислових територій.

2.22Підготовка матеріалів з обгрунтування розміщення нових, розширення, реконструкції, перепрофілювання, технічного переоснащення та реструктуризації промислових об'єктів з ура­хуванням забезпечення балансу інтересів держави, суб'єктів містобудівної діяльності, характеристик територій.

2.23Виявлення та вивчення резервних територій для промислового будівництва і створення на основі одержаного довідкового матеріалу банку даних.

2.24Розроблення пропозицій щодо визначення принципових напрямів реструктуризації існу­ючих промислових формувань та організації промислових зон.

2.25Виконання функцій генерального проектувальника загальновузлових об'єктів інженерної і транспортної інфраструктури формувань груп підприємств територіальною організацією, що є їх розробником.

2.26Інвентаризація територій існуючих промислових вузлів та їх інфраструктури для ведення чергових генеральних планів.

2.27Обгрунтування розмірів та розроблення проектів санітарно-захисних і водоохоронних зон та їх використання при зміні потужності, перепрофілюванні, реструктуризації промислових підпри­ємств.

2.28Пошук придатних територій і розроблення пропозицій з розміщення полігонів і підприємств для знешкодження, утилізації і поховання токсичних промислових відходів I-IVкласів шкідливості, а також для збирання та тимчасового зберігання радіоактивних відходів.

2.29Вивчення та аналіз соціально-економічного стану і промислового потенціалу в зонах діяльності територіальних організацій. Виявлення диспропорцій і негативних проблем, розроб­лення пропозицій з пріоритетних напрямів, на які повинні бути направлені державні та інші інвестиції.

2.30Участь у роботі з реалізації державних програм структурної перебудови окремих галузей промисловості з питань, що належать до компетенції територіальної організації.

2.31Підготовка висновків стосовно розміщення звалищ, відвалів, хвостосховищ, накопичувачів відходів тощо та пропозицій щодо їх використання.

У промисловому транспорті

2.32Визначення умов стосовно проектування об'єктів промислового транспорту(залізничного, в тому числі станцій примикання загального користування, автомобільного, гідравлічного, ка­натного, підвісного, конвеєрного).

2.33Підготовка висновків, рекомендацій, пропозицій з питань проектування, будівництва та експлуатації промислових транспортних комунікацій та об'єктів.

2.34Розроблення розділів "Транспорт" у схемах генеральних планів промислових вузлів, формувань груп підприємств у промислових зонах міських та сільських поселень, територіального розвитку промислових і комунально-складських зон, у проектах планування та благоустрою про­мислових зон тощо та контроль за виконанням рішень, прийнятих у зазначених схемах і проектах.

2.35Прогнозування і обгрунтування розвитку, будівництва та ліквідації транспортних ко­мунікацій і об'єктів промислових зон.

2.36Обстеження об'єктів промислового транспорту з метою визначення їх надійності та без­печної експлуатації з розробленням пропозицій щодо можливості їх подальшого використання.

У водопостачанні, каналізації і промислових гідротехнічних спорудах

2.37Збір, вивчення, узагальнення та аналіз стану і технічного рівня об'єктів водопостачання, каналізації і промислових гідротехнічних споруд, створення та ведення банку даних.

2.38Прогнозування можливості розвитку територій міських і сільських поселень на основі комплексного аналізу їх стану, джерел водопостачання, мереж та споруд каналізації і умов їх роз­витку.

2.39Прогнозування впливу на територію та водні джерела наслідків будівництва об'єктів з метою забезпечення безпеки територій та джерел водопостачання.

2.40Вивчення та аналіз аварійних ситуацій у системах водного господарства з метою виконання заходів для запобігання забрудненню природного середовища.

2.41Аналіз стану і оцінка безпеки діючих промислових гідротехнічних споруд з метою усунення негативних факторів, що впливають на їх безаварійне функціонування.

2.42Підготовка пропозицій щодо кооперування об'єктів водопостачання, каналізації і про­мислових гідротехнічних споруд.

2.43Розроблення проектної документації на загальновузлові об'єкти водопостачання і кана­лізації промислових формувань та контроль за її реалізацією.

Розроблення розділів водопостачання та каналізації генеральних планів міських та сільських поселень, схем районних планувань, схем використання і охорони природних ресурсів та захисту територій.

2.44Участь у розробленні національних програм екологічного оздоровлення басейнів Дніпра, Дунаю, інших річок і водоймищ, а також басейнів Чорного і Азовського морів.

У газопостачанні та комунальному теплопостачанні

2.45Збір, узагальнення та аналіз систем газопостачання та комунального теплопостачання (схем газопостачання областей, районів, міських і сільських поселень, схем комунального теплопостачання міських і сільських поселень) і створення та ведення банку даних.

2.46Вивчення та аналіз технічного стану систем газопостачання та комунального теплопос­тачання з метою врахування та усунення негативних факторів (корозія, складні інженерно-геологічні умови тощо), що впливають на їх надійність та безаварійне функціонування.

2.47Прогнозування розвитку систем газопостачання областей, районів, міських і сільських поселень та систем комунального теплопостачання міських і сільських поселень на основі комп­лексного аналізу їх стану.

2.48Розроблення схем газопостачання областей, районів, міських і сільських поселень та схем комунального теплопостачання міських і сільських поселень та контроль за їх реалізацією.

2.49Впровадження високоефективного енергозберігаючого обладнання та оптимального ви­користання паливно-енергетичних ресурсів.

В інженерних вишукуваннях для будівництва

2.50Збір інформації, узгодження її складу та якості, створення банку даних інженерно-геодезич­ної, інженерно-геологічної, інженерно-гідрогеологічної, геотехнічної, інженерно-гідрологічної та інженерно-екологічної інформації на базі матеріалів вишукувань, які виконуються різними орга­нізаціями.

2.51Здійснення моніторингу, розробка прогнозів, регулярне та оперативне інформування заці­кавлених організацій щодо несприятливих змін навколишнього середовища.

2.52Перевірка дотримання метрологічних норм і правил в інженерних вишукуваннях для бу­дівництва згідно з чинним законодавством.

2.53Ведення оперативних інженерно-геодезичних, інженерно-геологічних та інженерно-гідро­геологічних карт, загальне і спеціалізоване районування територій.

2.54Виконання оцінки впливу на навколишнє середовище об'єктів господарської діяльності та розроблення відповідних рекомендацій.

2.55Розроблення умов та визначення ризику експлуатації ділянок із складними інженерно-геоло­гічними умовами.

2.56Оцінка патогенності навколишнього середовища.

Призабудові підроблюваних територій

2.57Підготовка висновків і пропозицій щодо забудови площ залягання корисних копалин загальнодержавного значення та раціонального використання підроблюваних територій з ураху­ванням строків їх забудови та виїмки корисних копалин.

2.58Здійснення передумов для забезпечення надійності і безпечної експлуатації будівель і споруд, що розміщуються на підроблюваних територіях за рахунок ефективних проектних рішень та вибір­кового контролю якості відповідної проектної документації.

2.59Підготовка пропозицій щодо ефективного використання територій, розміщення об'єктів будівництва відповідно до проектів і планів розвитку гірничих робіт.

2.60Розроблення та ведення каталогу відпрацьованих гірничих виробок та природних порож­нин, придатних для розміщення в них об'єктів народного господарства.

2.61Розроблення спеціальних схем підземних промислових вузлів і схем розміщення підпри­ємств у відпрацьованих гірничих виробках.

2.62Участь у розробленні, погодженні та перевірці в натурних (експериментальних) умовах ефективних конструкцій для забудови підроблюваних територій.

2.63Вибірковий контрольза дотриманням суб'єктами містобудівної діяльності вимог Поло­ження про порядок забудови площ залягання корисних копалин загальнодержавного значення.

3 ПРАВА ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

Територіальній організації надається право:

3.1Одержувати у встановленому законодавством порядку необхідні для здійснення терито­ріальної діяльності матеріали в окремих міністерствах та інших центральних органах виконавчої влади, місцевих органах виконавчої влади і місцевого самоврядування, науково-дослідних, про­ектних, проектно-вишукувальних організаціях, підприємствах, установах і організаціях, незалежно від виду їх господарської діяльності, форм власності і підпорядкування.

3.2Приймати участь у розгляді міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, місцевими органами виконавчої влади і місцевого самоврядування державних інвестиційних програм, схем розвитку і розміщення галузей народного господарства, структурної перебудови окремих галузей промисловості, створення спеціальних (вільних) економічних зон, питань розмі­щення окремих об'єктів та їх інженерної і транспортної інфраструктури.

3.3Входити до різних асоціацій (спілок), об'єднань, творчих організацій і структур з метою більш оперативного та ефективного здійснення територіальної діяльності.

3.4Направляти органам виконавчої влади та Держархбудконтролю відомості щодо всіх вияв­лених випадках самовільного, без наявності відповідного дозволу, будівництва об'єктів, в тому числі і за непогодженою і незатвердженою у встановленому порядку проектною документацією, а також щодо порушень чинного законодавства, вимог державних будівельних норм з підготовкою про­позицій стосовно призупинення реалізації містобудівної документації.

3.5Представляти Держбуд, за його дорученням, в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування, підприємствах, установах і організаціях з питань, що належать до компетенції територіальних організацій.

3.6Звертатися до Держбуду, зацікавлених міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, державного нагляду з метою вжиття заходів до забудовників і проектних організацій у зв'язку з відсутністю позитивного висновку територіальної організації на розміщення, проектування та будівництво об'єктів.

4ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

Територіальні організації несуть відповідальність:

4.1Перед Держбудом:

-за дотримання договірних зобов'язаньпривиконанні окремих видів робіт за завданнями Держбуду, які фінансуються за кошти державного бюджету;

-за повноту, якість і достовірність відомостей, які подаються в річних звітах з виконання функцій територіальної організації;

-заоперативність і якість виконання робіт за окремими завданнями і дорученнями Держбуду та органів виконавчої влади і місцевого самоврядування;

-за виконання функцій, покладених на них цим документом.

4.2У всіх інших випадках:

-за дотримання договірних зобов'язань перед органами виконавчої влади і місцевого са­моврядування, юридичними і фізичними особами при здійсненні робіт, пов'язаних з виконанням функцій територіальної організації;

-за повноту, якість і обгрунтування прийнятих ними рішень.

5ПЛАНУВАННЯ ТА ФІНАНСУВАННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

5.1Територіальна організація самостійно планує свою діяльність та чисельність необхідних для цього фахівців.

5.2Територіальна діяльність фінансується за рахунок таких джерел:

-державного бюджету (аналітична робота, розроблення пропозицій з оновлення нормативної документації, виконання завдань Держбуду);

-місцевого бюджету (збір матеріалів і ведення банку даних, участь в роботі комісій, підготовка інформації заінтересованим органам виконавчої влади та місцевого самоврядування на основі що­річних програм з вирішення поставлених ними задач);

-коштів юридичних та фізичних осіб (виконання конкретних замовлень на інженерно-вишу­кувальні, проектні, експертні, консультативні, довідково-інформаційні роботи і послуги тощо).

5.3Пропозиції щодо обсягів фінансування робіт з державного бюджету в наступному році з необхідним обгрунтуванням територіальні організації подають Держбуду у встановлені терміни.

 


Додаток1

(обов'язковий)

Основні терміни та визначення

Терміни

Визначення

Територіальна діяльність

Складова частина державного регулювання у сфері містобудування, будівництва та комунального господарства з метою реалізації економічної, науково-технічної, екологічної і соціальної політики при будівництві та створення умов для погодження дій і інтересів суб'єктів містобудівної діяльності, органів виконавчої влади і місцевого самоврядування та населення

Територіальна організація

Визначена Держбудом за погодженням з місцевими органами виконавчої влади проектна, проектно-вишукувальна чи інженерно-вишукувальна організація, що має досвід, банк даних, технічну базу та фахівців відповідної кваліфікації, яка здійснює передбачену цим нормативним документом територіальну діяльність на закріплених за нею територіях

Банк даних

Довідковий матеріал, що характеризує стан території стосовно її забудови, інженерної та транспортної інфраструктури, містить відомості про наявність резервних територій, матеріальних, енергетичних і трудових ресурсів, інженерно-геологічну та екологічну ситуацію

 


Додаток2

(довідковий)

ПЕРЕЛІК

проектних та інженерно-вишукувальних організацій, на які покладається здійснення територіальної діяльності

Територіальні організації за напрямами діяльності

Території, на яких здійснюють свої функції територіальні організації

У промисловому будівництві

 

 

1.Донецький ПромбудНДІпроект, м. Донецьк

Донецька, Луганська області

2.Запорізький Промбудпроект, м. Запоріжжя

Автономна Республіка Крим, Запорізька, Миколаївська, Одеська, Херсонська області, м. Севастополь

3.Київський Промбудпроект, м. Київ

Вінницька, Житомирська, Київська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька, Чернігівська області, м. Київ

4.Львівський Промбудпроект, м. Львів

Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Рівненська, Тернопільська області

5.Придніпровський Промбуд­проект, м. Дніпропетровськ

Дніпропетровська, Кіровоградська області

6. Харківський ПромбудНДІ

проект, м.Харків

 

Полтавська, Харківська області

7. ВАТ „Сумський Промпроект”, м.Суми

Сумська область

У промисловому транспорті

 

 

1.Донецький ПромтрансНДІпроект, м. Донецьк

Донецька, Луганська області

2.Київський Промтранспроект, м. Київ

Вінницька, Волинська, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Львівська, Рівненська, Тернопільська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька, Чернігівська області, м. Київ

3.Харківський Промтранспроект, м. Харків

Автономна Республіка Крим, Дніпропетровська, Запорізька, Кіровоградська, Миколаївська, Одеська, Полтавська, Сумська, Харківська, Херсонська області, м. Севастополь

У водопостачанні, каналізації і промислових гідротехнічних спорудах

 

 

1.УкрНДІводоканалпроект,

    м. Київ

Автономна Республіка Крим, Вінницька, Волинська, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Кіровоградська, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Рівненська, Тернопільська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька області, міста Київ та Севастополь

2.Харківський Водоканалпроект, м. Харків

Дніпропетровська, Запорізька, Луганська, Полтавська, Сумська, Харківська, Херсонська, Чернігівська області

3. Донецький ПромбудНДІпроект,  м. Донецьк

Донецька область

3газопостачання та комунального теплопостачання

 

 

УкрНДІінжпроект, м. Київ

Автономна Республіка Крим, всі області України, міста Київ та Севастополь

 


Закінчення додатка2

Територіальні організації за напрямами діяльності

Території, на яких здійснюють свої функції територіальні організації

Зінженерних вишукувань для будівництва

 

1.Укрбудрозвідування, м.Київ

 

 

 

2.УкрНДІІНТВ, м. Харків

 

 

 

3.Геотехнічний інститут, м. Львів

 

4.КримДІІНТР, м. Сімферополь

 

5.Севастопольський інститут ГІНТР, м. Севастополь

Вінницька, Житомирська, Кіровоградська, Київська, Рівненська, Хмельницька, Черкаська, Чернігівська області, м. Київ

 

Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Луганська, Миколаївська, Одеська, Полтавська, Сумська, Харківська, Херсонська області

 

Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська,

 

Тернопільська, Чернівецька області

 
Автономна Республіка Крим

Місто Севастополь

Призабудові підроблюваних територій

 

1.Донбасцивільпроект, м. Донецьк (об'єкти житлово-цивільного призначення)

 

2.Донецький ПромбудНДІпроект, м. Донецьк (промислові об'єкти)

Волинська, Донецька, Луганська, Дніпропетровська, Львівська області.

 

 

Волинська, Донецька, Луганська, Дніпропетровська, Львівська області

 


ЗМІСТ

1Загальні положення

 

2Види робіт та послугприздійсненні територіальної діяльності

 

Загальні роботи та послуги

 

Окремі (спеціалізовані) роботи та послуги за напрямами діяльності

 

У промисловому будівництві

 

У промисловому транспорті

 

У водопостачанні, каналізації і промислових гідротехнічних спорудах

 

У газопостачанні та комунальному теплопостачанні

 

В інженерних вишукуваннях для будівництва

 

Призабудові підроблюваних територій

 

3Права територіальної організації

 

4Відповідальність територіальної організації

 

5Планування та фінансування територіальної діяльності

 

Додаток1 (обов'язковий)

Основні терміни та визначення

 

Додаток2 (довідковий)

Перелік проектних та інженерно-вишукувальних організацій, на які покладається здійснення територіальної діяльності

 

 


Подпишитесь на новости строительства:

 

 

Выбор редакции: