ЛКМ Утепление Окна и двери Технологии Техника | Рынок Аналитика Новости компанийДБН А.2.3-1-99. Зміна N 1. Територіальна діяльність в будівництві. Основні положення.

Оцените
(0 голосов)

Скачать ДБН А.2.3-1-99. Зміна N 1. Територіальна діяльність в будівництві. Основні положення.

Зміна № 1 ДБН А.2.3-1-99

Дата введення в дію 2001-01-01

Текст зміни

Доповнити перший абзац вступної частини після слів:

"підроблюваних територій" словами:"..., з реконструкції, ремонту та експлуатації житлово-цивільних та кому­нальних об'єктів", далі за текстом.

Підрозділ "Окремі (спеціалізовані) роботи та послуги за напрямами діяльності" розділу2 доповнити таким напрямом діяльності з відповідними пунктами:

3 реконструкції, ремонту та експлуатації житлово-цивільних та комунальних об'єктів

2.64Визначення умов щодо реконструкції об'єктів житлово-цивільного призначення, які е пам'ятками архітектури або розміщені в історичних частинах міських та сільських поселень.

2.65Прогнозування та обгрунтування реконструкції історичних частин міських та сільських поселень.

2.66Узагальнення досвіду та розроблення проектів нормативних актів з проблем реконструкції, ремонту та експлуатації житлово-цивільних та комунальних об'єктів.

2.67Вивчення стану, узагальнення та удосконалення методів підсилення та ремонту будинків і споруд з урахуванням їх ремонтопридатності.

2.68Розроблення прогресивних технологій ремонту та організації робіт з обслуговування об'єктів з метою продовження термінів їх експлуатації.

2.69Організація та участь в реалізації державних програм реконструкції житлових будинків перших масо­вих серій.

2.70Розроблення нормативних та технічних доку­ментів і методологічне забезпечення реформування житлової політики.

2.71Вивчення стану, інвентаризація, узагальнення та ведення каталогу історичних частин міських та сільських поселень.

2.72Підготовка нормативних актів та рекомендацій щодо оцінки вартості нерухомості будинків і споруд усіх форм власності та приватизації житла.

2.73Аналіз, узагальнення досвіду та розроблення укрупнених і нормативних показників вартості мате­ріальних і трудових витрат на реконструкцію та ремонт житлово-цивільних та комунальних об'єктів, а також еталонів технічних проектів та паспортів.

2.74Вивчення та узагальнення зовнішньоекономічної діяльності в галузі реконструкції, ремонту житлово-цивільних та комунальних об'єктів, підвищення їх експлуатаційної якості.

2.75Контроль за відповідністю чинних нормативних документів з ремонту, реконструкції та експлуатації житлово-цивільних та комунальних об'єктів прийнятим законодавчим актам, підготовка пропозицій щодо їх коригування або відміни.

 

        Додаток 2 доповнити позицією такого змісту

Територіальні організації

за напрямами діяльності

Території, на яких здійснюють свої функції територіальні організації

3реконструкції, ремонту та експлуатації житлово-цивільних та комунальних об'єктів

 

1.НДІпроектреконструкція, м. Київ

Автономна Республіка Крим,всі області України, міста Київ та Севастополь

 

 


Изменение №1 ДБН А.2.3-1-99 "Территориальная деятельность в строительстве. Основные положения" Утверждено и введено в действие приказом Госстроя Украины от20.10.2000 г.№ 237.

Дата введения 2001-01-01

Текст изменений

Дополнить первый абзац вступительной части после слов: "подрабатываемых территорий" словами:"..., по реконструкции, ремонту и эксплуатации жилищно-гражданских и коммунальных объектов", дальше по тексту.

Подраздел "Отдельные (специализированные) работы и услуги по направлению деятельности" раздела2 до­полнить таким направлением деятельности с соот­ветствующими пунктами:

По реконструкции, ремонту и эксплуатации жилищно-гражданских и коммунальных объектов

2.64Определение условий для реконструкции объектов жилищно-гражданского назначения, которые являются памятниками архитектуры или размещены в исторических частях городских и сельских населенных пунктов.

2.65Прогнозирование и обоснование реконструкции исторических частей городских и сельских населенных пунктов.

2.66Обобщение опыта и разработка проектов нор­мативных актов по проблемам реконструкции, ремонта и эксплуатации жилищно-гражданских и коммунальных объектов.

2.67Изучение состояния, обобщение и усовершен­ствование методов усиления и ремонта зданий и соо­ружений с учетом их ремонтопригодности.

2.68Разработка прогрессивных технологий ремонта и организации работ по обслуживанию объектов с целью продления сроков их эксплуатации.

2.69Организация и участие в реализации государст­венных программ реконструкции жилых домов первых массовых серий.

2.70Разработка нормативных и технических доку­ментов и методологическое обеспечение реформиро­вания жилищной политики.

2.71Изучение состояния, инвентаризация, обобщение и ведение каталога исторических частей городских и сельских населенных пунктов.

2.72Подготовка нормативных актов и рекомендаций по оценке стоимости недвижимости зданий и соору­жений всех форм собственности и приватизации жилья.

2.73Анализ, обобщение опыта и разработка укруп­ненных и нормативных показателей стоимости мате­риальных и трудовых затрат на реконструкцию и ремонт жилищно-гражданских и коммунальных объектов, а также эталонов технических проектов и паспортов.

2.74Изучение и обобщение внешнеэкономической деятельности в области реконструкции, ремонта жилищ­но-гражданских и коммунальных объектов, повышение их эксплуатационного качества.

2.75Контроль за соответствием действующих норма­тивных документов по ремонту, реконструкции и эксплуа­тации жилищно-гражданских и коммунальных объектов принятым законодательным актам, подготовка предло­жений по их корректировке или отмене.

 

Приложение2 дополнить позицией такого содержания

Территориальные органи­зации по направлениям деятельности

Территории, на которых осуществляют свои функции территориальные организации

По реконструкции, ремонту и эксплуатации жилищно-гражданских и коммунальных объектов

 

1.НИИпроектреконструкция, г. Киев

Автономная Республика Крым, все области Украины, города Киев и Севастополь

 

 


Подпишитесь на новости строительства:

 

 

Выбор редакции: