ЛФМ Утеплення Вікна та двері Технології Техніка | Ринок Аналітика Новини компанійДСТУ Б А.2.4-2:2009. СПДБ. Умовні познаки і графічні зображення елементів генеральних планів та споруд транспорту. /Див. наказ від 3

Оцініть матеріал!
(0 голосів)

Скачать ДСТУ Б А.2.4-2:2009. СПДБ. Умовні познаки і графічні зображення елементів генеральних планів та споруд транспорту. /Див. наказ від 3

Система проектной документации для строительства

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ И ГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ГЕНЕРАЛЬНЫХ ПЛАНОВ И СООРУЖЕНИЙ ТРАНСПОРТА

System of progect documents for building

GRAPHICAL SYMBOLS AND SIGNS OF ELEMENTS

OF GENERAL LAYOUTS AND TRANSPORT

1    СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Данийстандартустановлюєосновніумовніграфічніпознакиізображення, щозастосо­вуютьсянакресленняхгенеральнихпланівжитлових, громадських, промислових, транспортнихта іншихоб'єктів.

2    НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Уданомустандартієпосиланнянатакістандарти:

ДСТУ1.1:2001 Національнастандартизація. Стандартизаціятасуміжнівидидіяльності. Тер­мінитавизначенняосновнихпонять

ДСТУ1.5:2003 Національнастандартизація. Правилапобудови, викладання, оформленнята вимогидозмістунормативнихдокументів

ДСТУБА.2.4-5:2009 СПДБЗагальніположення ГОСТ 2.303-68 ЕСКД. Линии(ЄСКД. Лінії).

ГОСТ2.749-84 ЕСКД. Элементыиустройстважелезнодорожнойсигнализации, централизации иблокировки(ЄСКД. Елементитапристроїзалізничноїсигналізації, централізаціїтаблокування).

3    ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

Уцьомустандартівикористанотерміни, установленівДСТУ1.1: вимога, терміндії, посилання настандарти, реєстрація, затвердження; вДСТУ1.5: змістстандарту, рисунок; вДСТУБА.2.4-5: умовнезображення, умовнапознака.

Нижчеподанотерміни, вжитівцьомустандарті, тавизначенняпозначенихнимипонять:

3.1  проектна документація

Затвердженіувстановленомупорядкутекстовітаграфічніматеріали, якимивизначаються містобудівні, об'ємно-планувальні, технічні, технологічнірішення, атакожкошторисиоб'єктів будівництва

3.2  робочі креслення

Креслення, призначенідлявиконаннябудівельнихтамонтажнихробіт

                                                                                                                                        

3.3 генеральний план розміщення об'єкта

Графічнезображення, щовиконуєтьсянатопографо-геодезичнихматеріалахівідображує відповіднодовимогдержавнихбудівельнихнорммісцезнаходженняімежіземельноїділянки, усі запроектованітаіснуючі, щозберігаютьсячипідлягаютьреконструкціїбудівлі, спорудитаінші елементиоблаштуваннятаблагоустроютериторій

3.3 репрографія

Факсимільневідтворенняубудь-якомурозмірі(оригінальному, збільшеномучизменшеному) оригіналуабопримірникатекстовогочиграфічногоматеріалушляхомфотокопіюванняабоіншими технічнимизасобами.

4   ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

4.1     Будинки, споруди, інженерні мережі, транспортнібудови, елементиозелененняіблаго­
устрою(далі- елементигенеральнихпланівтаспорудтранспорту), щопроектуються, зображають
накресленняхіззастосуваннямумовнихграфічнихпознакіспрощенихзображень, яківстановлені
цимстандартом. Існуючіелементигенеральнихпланівтаспорудтранспорту, атакожумовніско­
роченнянайменуваньматеріалупокриття, доріг, вимощень, тротуарівтощо, яківикористовують
укресленнях, виконуютьзгіднозвимогами"Умовнізнакидлятопографічнихпланівмасштабів
1:5000,1:1000, 1:500" [1].

4.2  Зображенняназемнихінадземнихбудинків, споруд, інженернихмережітранспортних
будов, щопроектуються, виконуютьсуцільноютовстоюосновноюлінією, підземних- штриховою
товстоюлінією, аіснуючих- тонкоюлінієюзгіднозГОСТ2.303.

Межузмінипокриттянаносятьпунктирноюлінією, зобохбоківякоївказуютьскороченуназву матеріалупокриття.

Будинкиіспоруди, щопідлягаютьреконструкції, зображаютьзгіднозрисунком2.

 

 

4.3  Елементигенеральнихпланівтаспорудтранспорту, щопідлягаютьрозбираннюабо
знесенню, зображаютьзгіднозрисуноком1.

4.4 Умовніпознакиіграфічнізображеннявиконуютьумасштабікресленнязурахуванням рекомендованихрозмірів, щонаведенівтаблицяхуміліметрах.

4.5  Умовніграфічніпознакипристроївзалізничноїсигналізації, централізаціїіблокування, що
проектуються, приймаютьзгіднозГОСТ2.749.

4.6  Застосованіумовніпознакиіграфічнізображення, якінеувійшливцейстандарт, необхідно
пояснюватинакресленнях.

 

 

2


ДСТУБА.2.4-2:2009

 

5    УМОВНІГРАФІЧНІЗОБРАЖЕННЯМЕЖТЕРИТОРІЙ

Умовніграфічнізображеннямежтериторійвиконуютьзгіднозтаблицею1. Таблиця1

6    УМОВНІГРАФІЧНІЗОБРАЖЕННЯБУДИНКІВІСПОРУД

6.1 Основніумовніграфічнізображеннябудинківіспоруд, щопроектуються, виконуютьзгідноз таблицею2.

Таблиця2

3


 

ДСТУБА.2.4-2:2009

 

 
 

4


ДСТУ Б А.2.4-2:2009

 

6.2   Умовніграфічнізображеннябагатосекціинихжитловихбудинківнакресленняхмасштабів
1:500 і1:1000 виконують, розбиваючиїхнасекціїівказуючивходи.

6.3   Внутрішнійбіклініїконтуруумовногографічногозображеннябудинкуіспорудисуміщаютьз
координаційнимиосями.

6.4   Підчасвиконанняспрощенихзображеньбудинківіспоруд, щонаведенів1в, вказують
прийнятуплощупоперечногоперерізувертикальнихелементівконструкцій, ав2, 4 таблиці2
наявністьопорупроектномуположеннівказуютьзнаком"+". Прицьомукількістьопор, воріті
дверейповиннавідповідатифактичнимданим.

7    УМОВНІПОЗНАКИІГРАФІЧНІЗОБРАЖЕННЯТРАНСПОРТНИХСПОРУДІБУДОВ

7.1    Умовніпознакиіграфічнізображеннятранспортнихспорудібудов, щопроектуються, на
планахвиконуютьзгіднозтаблицями3 та4.

7.2    Номерітехнічнукатегоріюзалізничноїколіїуказуютьурозривіумовногографічного
зображеннялініїколії. Головністанційніколіїпозначаютьримськимицифрами, іншістанційніі
внутрішньомайданчиковіколії- арабськимицифрами.

Розміршрифтудляпозначенняколій, парків, істрілочнихпереводівповиненбутинаодин-два номерибільшеніжрозміршрифту, щоприйнятийдлярозмірнихчиселнатомужкресленні, алене більше5 мм.

Технічнукатегоріюуказуютьзанеобхідностіримськоюцифроювколідіаметром10 мм.

7.3  Вумовнихграфічнихзображенняхмостів, шляхопроводів, колійпідвіснихдорігвідстань
міжопорами, розміриопортаіншізмінніпараметриприймаютьзафактичнимиданими.

5


 

 

ДСТУБА.2.4-2:2009

 

 
 

6


 

 

 
 

7


ДСТУ Б А.2.4-2:2009

ДСТУ Б А.2.4-2:2009

 

8


 

 

 
 

9


ДСТУБА.2.4-2:2009

 

ДСТУБА.2.4-2:2009

10


 


ДСТУБА.2.4-2:2009

 

11


ДСТУ Б А.2.4-2:2009

Кінецьтаблиці4


12


 


ДСТУБА.2.4-2:2009

7.4  Умовніграфічнізображенняспорудібудовнапоздовжніхпрофіляхзалізничнихколійі
автомобільнихдоріг, щопроектуються, виконуютьзгіднозтаблицею5.

Замістькрапоквумовнихграфічнихзображенняхтаблиці5 роблятьнаписигеометричних величинспорудивметрахтавказуютьномерпікетузприв'язкоювметрахдопікету.

Вумовнихграфічнихелементахіснуючихспорудібудов, щонаведенів1-3, 5, 13 таблиці5, затушовуванняневиконують.

7.5  Розміризображень, наведенихв16, 17, 19, 22 таблиці5, приймаютьзафактичнимироз­-
мірамиспоруди, щопроектується. Кількістьпрогоніввзображеннімосту, шляхопроводу, віадука,
естакадиповиннавідповідатифактичнимданим.

Узображеннішляхопроводу, віадука, естакади, якірозташованінанезатоплюванихтериторіях, познакигоризонтіввисоких(ГВВ) імеженних(ГМВ) водневказують.

13

 

 

 

Таблиця5


 

ДСТУБА.2.4-2:2009

14


 


 

15

 

 


ДСТУ Б А.2.4-2:2009


ДСТУБА.2.4-2:2009

16


ДСТУБА.2.4-2:2009

17


ДСТУБА.2.4-2:2009


 

Продовженнятаблиці5

 

 


18


 


 

19

 

ДСТУБА.2.4-2:2009


 

ДСТУБА.2.4-2:2009

20


 


 

 


 

21

 

ДСТУ Б А.2.4-2:2009


ДСТУБА.2.4-2:2009

 

8    УМОВНІГРАФІЧНІЗОБРАЖЕННЯІНЖЕНЕРНИХМЕРЕЖ

8.1    Умовніграфічнізображенняінженернихмережвиконуютьзгіднозтаблицею6, вякій
літерно-цифровіпознакинаведеніякприкладінакресленняхповиннівідповідатипроектним.

8.2  Трубопровідну, кабельнуабоповітрянумережунаносятьоднієюлінією, якавідповідаєосі
(трасі) мережі, ісупроводжуютьвстановленимилітерно-цифровимипознаками.

Літерно-цифровіпознакимережінаносятьврозривахлініїмережізінтерваламинебільше 100 мм, атакожбіляхарактернихточок(поворотів, перехрещень, вводівубудинкиіспорудитощо).

8.3  Мережі, щопрокладаютьсяводнійтраншеїабонаоднійлініїопор, допускаєтьсязображати
однієюлінією, вказуючивидимережнаполицілінії-винесення.

8.4  Мережі, щопрокладаютьсявкомунікаційнихспорудах, умережахцихспорудграфічноне
позначають. Длязазначеннявидуікількостімережнаводятьлітерно-цифровіпознакинаполиці
лінії-винесення, якапроведенавідмережіспоруди.

8.5  Якщовпроектівсіпозамайданчиковімережіпрокладеніпідземлею, допускаєтьсяумовно
зображатиїхсуцільноюлінієюзвідповіднимпоясненням.

Умовнізображеннятрубопроводіввикреслюютьчорнимкольором, аледлябільшоїнаочності їхможутьзображати: водопроводи- зеленим, каналізаційнімережі- коричневим, газопроводи-блакитним, тепловімережі- синім. Прицьомунакресленнізберігаютьусіграфічніелементи трубопроводівтавсіпояснювальніпідписи.

Напланахусіхмасштабівпризображеннітрубопроводівурозривахумовнихзнаківтрас підписуютьлітернііндекси, щохарактеризуютьпризначеннятрубопроводів(транспортуютьгазо­подібний, рідкийаботвердийматеріалчипродукт). Наприклад, дляводопроводів(безподілу) - В, каналізаційнихмереж(безподілу) - К, газопроводів- Г, тепловихмереж- Т, нафтопроводів- Н, бензопроводів- Б, адлярізнихтвердихматеріалів(безподілу) - Мт.

Підписирозташовуютьналініях, якимипозначаютьтрубопроводи, біляїхперетинутабіля трубопроводукожні7-10смтраси.

8.6Трасувисоковольтнихлінійелектропередачі(ВЛ), резервнуабоперспективну, зображають
тонкоюштриховоюлінією. МежукоридоруВЛзображаютьсуцільноютонкоюлінією.

22


 

23

 


ДСТУ Б А.2.4-2:2009


 

24

 

ДСТУБА.2.4-2:2009


 


ДСТУБА.2.4-2:2009

 

10 УМОВНІГРАФІЧНІЗОБРАЖЕННЯЕЛЕМЕНТІВПЛАНУОРГАНІЗАЦІЇРЕЛЬЄФУ

Умовніграфічнізображенняелементівплануорганізаціїрельєфувиконуютьзгіднозтабли­цею8.

 

25

 

ДСТУБА.2.4-2:2009

11 УМОВНІГРАФІЧНІЗОБРАЖЕННЯЕЛЕМЕНТІВОЗЕЛЕНЕННЯ

Умовніграфічнізображенняелементівозелененнявиконуютьзгіднозтаблицею9. Таблиця9

26


ДСТУБА.2.4-2:2009

ДОДАТОКА (довідковий)

БІБЛІОГРАФІЯ

1   Умовнізнакидлятопографічнихпланівмасштабів1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500.

     МіністерствоекологіїтаприроднихресурсівУкраїниК. 2001р.

2   ПравилатехнічноїексплуатаціїзалізницьУкраїни.

     ЗатвердженонаказомМіністерстватранспортуУкраїнивід20.12.1996р. №411.

     ЗареєстровановМіністерствіюстиціїУкраїни25.02.1997р. №50/1854

 

КодУКНД01,080.30;91.010.30

Ключовіслова: Умовні познаки і графічні зображення, креслення генеральних планіві транспорту.

                                  


Підпишіться на новини будівництва:

 

 

Вибір редакції: