ЛФМ Утеплення Вікна та двері Технології Техніка | Ринок Аналітика Новини компанійДСТУ Б А.2.4-28:2008. СПДБ. Мережі теплові (тепломеханічна частина). Робочі креслення

Оцініть матеріал!
(0 голосів)

Скачать ДСТУ Б А.2.4-28:2008. СПДБ. Мережі теплові (тепломеханічна частина). Робочі креслення

УВЕДЕНО ВПЕРШЕ (зі скасуванням в Україні ГОСТ 21.605-82*)

Сети тепловые (тепломеханическая часть).
Рабочие чертежи

System of project documents for building
Heat supply system (thermomechanical part).
Working drawings

Чинний від 2010-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює склад і правила оформлення робочих креслень теплових мереж
(тепломеханічної частини) об'єктів будівництва.

Стандарт поширюється на теплові мережі (далі - мережі) з параметрами теплоносіїв:

вода температурою t ≤ 200 °С і тиском Ру ≤ 2,5 МПа (25 кгс/см2);

пара температурою t ≤ 440 °С і тиском Ру ≤ 6,4 МПа (64 кгс/см2);

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:
ДСТУ Б А.2.4-1:2009 СПДБ. Умовні позначення трубопроводів

ДСТУ Б А.2.4-2:2009 СПДБ. Умовні графічні позначення і зображення елементів генеральних
планів та споруд транспорту

ДСТУ Б А.2.4-4:2009 СПДБ. Основні вимоги до проектної та робочої документації
ДСТУ Б А.2.4-10:2009 СПДБ. Правила виконання специфікації обладнання, виробів і матеріалів
ДСТУ Б А.2.4-11:2009 СПДБ. Правила виконання ескізних креслень загальних видів нетипових

виробів

ДСТУ Б А.2.4-41:2009 СПДБ. Опалення, вентиляція і кондиціонування повітря. Робочі крес-
лення

ГОСТ 2. 103-68 ЕСКД. Стадия разработки (ЄСКД. Стадія розробки)
ГОСТ 2. 119-73 ЕСКД. Эскизный проект (ЄСКД. Ескізний проект)

3 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Робочі креслення мереж виконують відповідно до вимог даного стандарту та інших стан-
дартів системи проектної документації для будівництва, а також норм проектування мереж.

До складу робочих креслень мереж включають:

робочі креслення, призначені для виконання будівельно-монтажних робіт (основний комплект
робочих креслень марки ТМ);

ескізні креслення загальних видів нестандартних (нетипових) конструкцій (далі - креслення
загальних видів).

До складу основного комплекту робочих креслень марки ТМ включають:

загальні дані по робочих кресленнях;

плани мереж;

схеми мереж;

поперечні перерізи мереж;

профілі мереж;

креслення (плани, перерізи, схеми) вузлів трубопроводів і П-подібних компенсаторів.

До основного комплекту робочих креслень мереж складають специфікацію обладнання та
матеріалів згідно з ДСТУ Б А.2.4-10.

Для трубопроводів мереж приймають літерно-цифрові позначення згідно з ДСТУ Б А.2.4-1
з вказівкою зовнішнього діаметра і товщини стінки труби на полиці лінії-винесення або під нею
(рисунки 2-4 і 7).

Трубопроводи, що проектуються, зображують суцільною товстою основною лінією, існуючі -
суцільною тонкою лінією, перспективні - штриховою лінією. Для перспективних трубопроводів на
полиці лінії-винесення вказують тільки діаметр умовного проходу Dy.

Умовні графічні зображення на планах різних засобів прокладання мереж приймають згідно
з ДСТУ Б А.2.4-2. При цьому підземні мережі на кресленнях марки ТМ допускається умовно
зображувати суцільними лініями.

Умовні графічні зображення, позначення підземних і надземних споруд на мережах (наприк-
лад, камер, павільйонів, ніш), призначених для розміщення вузлів трубопроводів, компенсаторів і
вентиляційних пристроїв, приймають відповідно до додатка А.

Умовні графічні зображення обладнання, арматури, елементів трубопроводів приймають за
стандартами Єдиної системи конструкторської документації, які наведені в додатку Б.

Масштаби зображень на кресленнях повинні відповідати наведеним у таблиці 1.
Таблиця 1

Найменування зображень

Масштаб

План мереж

1:500, 1:1000

Схеми мереж і вузлів трубопроводів

без масштабу

Профілі мереж:

 

по горизонталі;

1:500, 1:1000

по вертикалі

1:50, 1:100

Поперечні перерізи мереж

1:10; 1:20; 1:50

Плани і перерізи вузлів трубопроводів і П-подібних компенсаторів

1:10; 1:20; 1:50; 1:100

Креслення загальних видів

1:5; 1:10; 1:20; 1:50

3.8 Елементам мереж: вузлам трубопроводів (місцям із відгалуженнями, секціонуючими засув-
ками, дренажними пристроями, сальниковими, хвилястими та осьовими компенсаторами, опус-
канням труб, перетинаннями комунікацій), компенсаторам, нерухомим опорам, поворотам траси
привласнюють позначення, що складаються з марки, прийнятої відповідно до таблиці 2, і поряд-
кового номера за марками (наприклад, ВТ5, Н12, КП8). Нумерацію елементів мереж починають від
джерела теплової енергії або межі проектування. Для магістральних мереж допускається засто-
совувати наскрізну нумерацію елементів мереж без маркування.

Прийняті позначення елементів мереж повинні бути збережені в робочих кресленнях, що
входять в основні комплекти інших марок.

У кресленнях мереж, за необхідності, позначають окремо розташовані опори і колони естакад,
прийняті в будівельних кресленнях.

2


ДСТУ Б А.2.4-28-.2008

Таблиця 2

Найменування елементів мереж

Марка

Вузли трубопроводів

ВТ

П-подібні компенсатори

К

Осьові компенсатори

ОК

Поворотні компенсатори

ПК

Колодязі дренажні

КД

Кути повороту

КП

Нерухомі опори поза вузлами трубопроводів

Н

4 ЗАГАЛЬНІ ДАНІ ПО РОБОЧИХ КРЕСЛЕННЯХ

4.1 До складу загальних даних, крім відомостей, передбачених ДСТУ Б А.2.4-4, включають:

ситуаційний план мереж (без масштабу) із виділенням проектованої ділянки мережі суціль-
ною товстою основною лінією;

розрахункові теплові потоки - за формою 1.

При заповненні форми 1 у графі "Найменування споживача" указують найменування корпуса
(цеху), будівлі, об'єкта.

Форма 1

Для магістральних мереж допускається вказувати сумарні теплові потоки з обов'язковим
розбиттям за видами споживання: опалення, вентиляція, гаряче водопостачання, технологічні
потреби.

4.2 У загальних вказівках, що входять до складу загальних даних по робочих кресленнях марки
ТМ, крім відомостей, передбачених ДСТУ Б А.2.4-4, наводять:

параметри теплоносіїв, що транспортуються;

короткий опис системи теплопостачання і засоби регулювання відпускання теплової енергії;
-  технічні характеристики труб і сталей, вимоги до поставки труб;

вимоги до монтажу, антикорозійного захисту (зовнішнього) і теплової ізоляції трубопроводів;

вимоги до технічного нагляду за будівництвом мереж;

категорію трубопроводів за правилами НПАОП;

величини пробного тиску для гідравлічних випробувань;

перелік документів про узгодження з усіма зацікавленими організаціями;

інші необхідні вказівки.

З

 


ДСТУ Б А.7.4-28:2008

5 ПЛАНИ МЕРЕЖ

Для розроблення планів мереж як підоснову використовують робочі креслення гене-
рального плану, автомобільних доріг та залізниць або топографічні плани.

На плані мереж указують:

мережі, що проектуються, та існуючі мережі з координатами або прив'язками осей трас;

довжину ділянок між елементами мереж або їх координати;

величини кутів поворотів, крім кутів 90°;

маркування і нумерацію елементів мереж.

На планах магістральних мереж, за необхідності, проставляють номери пікетів (ПК) і прив'язки
до найближчих пікетів елементів мереж.

На планах мереж у місцях зміни діаметрів трубопроводів, їх розміщення або засобів
прокладання вказують положення січних площин поперечних перерізів; напрямок погляду для
перерізів приймають від джерела теплової енергії.

Нумерацію поперечних перерізів приймають наскрізною від джерела теплової енергії або межі
проектування.

Плани мереж допускається розміщати як на окремих аркушах, так і разом із профілями
мереж, схемами трубопроводів і поперечних перерізів мереж.

Приклад оформлення плану мереж наведений на рисунку 1.

Рисунок 1

 

 
 

4


ДСТУ Б А.2.4-28-.2008

6 СХЕМИ МЕРЕЖ

6.1 Схеми мереж (рисунок 2) виконують у горизонтальній площині.
На схемах мереж вказують:

трубопроводи і їх зображення, арматуру, компенсатори, нерухомі опори, кути поворотів,
опуски труб, точки дренажу трубопроводів;

маркування елементів мереж та їх нумерацію;

напрям ухилу;

-  лінії січних площин поперечних перерізів і їх нумерацію;

розрахункові навантаження на нерухомі опори (за необхідності).

Рисунок 2

На схемі мереж або на одній із повторюваних ділянок схеми показують розпланування,
прив'язку і тип усіх рухомих опор трубопроводів або наводять таблицю з зазначенням типу опор і
відстаней між ними для кожного діаметра труб.

При багатотрубному, у кілька ярусів, прокладанні мереж допускається виконувати схему
для кожного ярусу трубопроводів.

Допускається при двох-чотирьох трубних мережах замінювати схему мереж фрагментами
схеми в межах вузлів трубопроводів, розміщуючи фрагменти, як правило, на аркушах разом із
поперечними перерізами і планами мереж.

5


ДСТУ Б А.2.4-28-.2008

7 ПОПЕРЕЧНІ ПЕРЕРІЗИ МЕРЕЖ

На поперечних перерізах мереж указують (рисунки 3, 4):

канали, тунелі, траншеї (для безканального прокладання), естакади, окремо розташовані
опори - у виді спрощених контурних обрисів суцільною тонкою лінією;

трубопроводи, їх прив'язку до будівельних конструкцій і зображення - відповідно до 3.5;

опори трубопроводів - у виді спрощених контурних обрисів суцільною тонкою лінією;

нумерацію позицій опор за специфікацією - на полиці лінії-винесення;

контури теплової ізоляції - штриховою лінією.

Рисунок З

і

Рисунок 4

6


ДСТУ Б А.2.4-28-.2008

8 ПРОФІЛІ МЕРЕЖ

 

Профілі мереж зображують у виді розгорток по осях трас мереж (рисунки 5, 6).

На профілях мереж указують:

поверхні землі (проектну - суцільною тонкою лінією, натурну - штриховою);

рівень ґрунтових вод - тонкою штрихпунктирною лінією;

автомобільні дороги, що перетинаються, залізничні і трамвайні колії, кювети, а також інші
підземні і надземні комунікації і споруди, що впливають на прокладання проектованих мереж, із
вказівкою їх габаритних розмірів, висотних відміток і, за необхідності, координат або прив'язок;

канали, тунелі, камери, ніші П-подібних компенсаторів, естакади, окремо розташовані опори,
вентиляційні шахти, павільйони та інші споруди і конструкції мереж - спрощеними контурними
обрисами внутрішніх і зовнішніх габаритів - суцільною тонкою лінією;

трубопроводи безканального прокладання - контурними обрисами зовнішніх габаритів
суцільною тонкою лінією з зазначенням осей труб;

нерухомі опори - умовним графічним зображенням.

Трубопроводи в каналах, тунелях, камерах і нішах не зображують.

На профілях надземного прокладання мереж трубопроводи кожного ярусу зображують однією
суцільною основною лінією.

Під профілями мереж поміщають таблицю за формою 2 для підземного прокладання мереж
і за формою 3 - для надземного прокладання.

Допускається, за необхідності, доповнювати таблиці іншими рядками, наприклад, "пікети", "тип
каналу", "висота опор" /'глибина траншеї".

При надземному прокладанні трубопроводів у кілька ярусів рядки "Відмітка верху несучої
конструкції" і "Відмітка низу труби" наводять для кожного ярусу трубопроводів.

7


Рисунок 5

Примітка. У профільній частині допускається наводити шкалу відміток.

 

     
 

ДСТУ Б А.2.4-28:2008

 
 

8


 

Рисунок 6

 

       
 

ДСТУ Б А.2.4-28:2008

 

 
   

8


ДСТУ Б А.2.4-28-.2008

8.4 Відмітки мереж проставляють характерними точками у місцях перетинів з автомобільними
дорогами, залізничними і трамвайними коліями, інженерними комунікаціями і спорудами, що впли-
вають на прокладання мереж, які проектуються.

Величину відміток і довжину ділянок мереж указують у метрах із двома десятковими знаками, а
величину ухилів - у відсотках або проміле.

9 КРЕСЛЕННЯ (ПЛАНИ, ПЕРЕРІЗИ, СХЕМИ) ВУЗЛІВ ТРУБОПРОВОДІВ
І П-ПОДІБНИХ КОМПЕНСАТОРІВ

 

На планах і перерізах вузлів трубопроводів і П-подібних компенсаторів указують:

контури будівельних конструкцій, площадок і сходів (суцільною тонкою лінією) із зазначенням
габаритних розмірів і відміток;

нумерацію поперечних перерізів ділянок мереж, що примикають до вузлів трубопроводів і
П-подібних компенсаторів (тільки на планах);

-трубопроводи, їх деталі, обладнання, арматуру, закладні конструкції для контрольно-вимірю-
вальних приладів і їх прив'язку до будівельних конструкцій;

позначення трубопроводів відповідно до 3.5;

величину холодної розтяжки П-подібних компенсаторів і установчу довжину сальникових
компенсаторів;

номери позицій обладнання, арматури, елементів трубопроводів відповідно до специфікації -
на полиці лінії-винесення.

Допускаються плани і розрізи однотипних П-подібних компенсаторів виконувати у вигляді
одного креслення без масштабу з позначеннями розмірів, діаметрів труб і величини холодної
розтяжки за формою 4 ДСТУ Б А.2.4-41.

Трубопроводи з умовним проходом менше 100 мм зображують однією лінією, 100 мм і більше -
двома лініями, обладнання і арматуру - умовними графічними зображеннями або у вигляді спро-
щених зовнішніх обрисів. Для арматури обов'язково вказують виліт шпинделя.

Для простих вузлів і П-подібних компенсаторів допускається зображувати трубопроводи однією
лінією незалежно від діаметрів.

Приклад оформлення плану вузла трубопроводів наведено на рисунку 7.

Схеми вузлів трубопроводів розробляють, за необхідності, для складних вузлів з великою
кількістю арматури, обладнання і трубопроводів.

Схему вузла трубопроводів виконують у горизонтальній площині.

Допускається розробляти схему в аксонометричній проекції. На схемі вказують:

трубопроводи і їх зображення відповідно до 3.5;

обладнання, компенсатори, арматуру, елементи трубопроводів, точки дренажу, закладні
конструкції для контрольно-вимірювальних приладів - умовними графічними зображеннями;

напрямок ухилу трубопроводів;

-  лінії січних площин поперечних перерізів;

відмітки трубопроводів (для схем в аксонометричної проекції);

позиції обладнання, арматури і деталей трубопроводів відповідно до специфікації - на полиці
лінії-винесення.

На кресленнях вузлів трубопроводів наводять специфікацію на обладнання, компенсатори,
арматуру, елементи трубопроводів за формою 7 додатка Ж ДСТУ Б А.2.4-4. Якщо на кресленні
розміщені зображення декількох вузлів, специфікацію для них складають загальну, розділяючи
відповідними підзаголовками.

Номери позицій на кресленнях вузлів і номери позицій у специфікації обладнання згідно з
ДСТУ Б А.2.4-10 повинні бути однаковими.

9


ДСТУ Б А.2.4-28-.2008

Рисунок 7

10 КРЕСЛЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ВИДІВ

Креслення загальних видів виконують за правилами виконання креслень загальних видів,
передбачених ГОСТ 2.119 в обсязі, необхідному для розроблення конструкторської документації
згідно з ГОСТ 2.103.

10


ДСТУ Б А.2.4-28-.2008

ДОДАТОК А
(обов'язковий)

УМОВНІ ГРАФІЧНІ ЗОБРАЖЕННЯ НА ПЛАНАХ ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ

11


ДСТУ Б А.2.4-28-.2008

ДОДАТОК Б
(довідковий)

ПЕРЕЛІК СТАНДАРТІВ НА УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ,
ЩО ПІДЛЯГАЮТЬ ОБЛІКУ ПРИ ВИКОНАННІ КРЕСЛЕНЬ ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ

ГОСТ 2.721-74 ЕСКД. Обозначения условные графические в схемах. Обозначения общего
применения (ЄСКД. Позначення умовні графічні у схемах. Позначення загального застосування)

ГОСТ 2.780-96 ЕСКД. Обозначения условные графические. Элементы гидравлических и
пневматических сетей (ЄСКД. Позначення умовні графічні. Елементи гідравлічних і пневматичних
мереж)

ГОСТ 2.782-96 ЕСКД. Обозначения условные графические. Насосы и двигатели гидравли-
ческие и пневматические (ЄСКД. Позначення умовні графічні. Насоси і двигуни гідравлічні і пнев-
матичні)

ГОСТ 2.784-96 ЕСКД. Обозначения условные графические. Элементы трубопроводов (ЄСКД.
Позначення умовні графічні. Елементи трубопроводів)

ГОСТ 2.785-70 ЕСКД. Обозначения условные графические. Арматура трубопроводная (ЄСКД.
Позначення умовні графічні. Арматура трубопровідна)

Код УКНД 01.100.30, 91.140.10

Ключові слова: робочі креслення теплових мереж, елементи мереж, системи теплопоста-
чання, схеми мереж, плани мереж, профілі мереж, поперечні перерізи мереж.


Підпишіться на новини будівництва:

 

 

Вибір редакції: