ЛФМ Утеплення Вікна та двері Технології Техніка | Ринок Аналітика Новини компанійДСТУ Б А.2.4-30:2008. СПДБ. Антикорозійний захист технологічних апаратів, газоходів і трубопроводів. Робочі креслення

Оцініть матеріал!
(0 голосів)

Скачать ДСТУ Б А.2.4-30:2008. СПДБ. Антикорозійний захист технологічних апаратів, газоходів і трубопроводів. Робочі креслення

        УВЕДЕНО ВПЕРШЕ (зі скасуванням в Україні ГОСТ 21.402-83)

Система проектной документации для строительства

Антикоррозионная защита технологических аппаратов, газоходов и трубопроводов.

Рабочие чертежи

System of progect documents for building

Anticorrosive protection of technological apparatus, gas pipes and pipelines.

Working drawings

Чинний від 2010-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Стандарт встановлює склад і правила виконання робочих креслень антикорозійного захисту технологічних апаратів, газоходів і трубопроводів (основний комплект робочих креслень марки АЗО) всіх галузей промисловості.

1.2 Стандарт не розповсюджується на робочі креслення антикорозійного захисту технологічних апаратів, газоходів і трубопроводів з антикорозійними покриттями, виконаними на підприємствах-виробниках.

 

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ 1.5:2003 Національна стандартизація. Правила побудови, викладання, оформлення та вимоги до змісту нормативних документів

ДСТУ 4219-2003 Трубопроводи сталеві магістральні. Загальні вимоги до захисту від корозії

ДСТУ Б А.2.4-4:2009 СПДБ. Основні вимоги до проектної і робочої документації

ДСТУ Б В.2.5-29:2006 Система газопостачання. Газопроводи підземні сталеві. Загальні вимоги до захисту від корозії

ДСТУ Б В.2.5-30:2006 Трубопроводи сталеві підземні систем холодного та гарячого водо­постачання. Загальні вимоги до захисту від корозії

ГОСТ 2.302-68 ЕСКД. Масштабы (ЄСКД. Масштаби)

 

3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

Нижче подано терміни, які вжиті в цьому стандарті, та визначення позначених ними понять.

3.1 проектна документація

Затверджені у встановленому порядку текстові та графічні матеріали, якими визначаються містобудівні об'ємно-планувальні, архітектурні, конструктивні, технічні, технологічні рішення, а також кошториси об'єктів будівництва

3.2 антикорозійний захист

Комплекс заходів щодо захисту металевої поверхні технологічних апаратів, газоходів і трубо­проводів від корозії

 

4 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

4.1 Робочі креслення антикорозійного захисту технологічних апаратів, газоходів і трубопро­водів (далі - робочі креслення антикорозійного захисту) виконують відповідно до вимог цього стандарту, інших стандартів системи проектної документації для будівництва та норм проектування антикорозійного захисту.

Якщо як захисне покриття застосовують лакофарбовий або мастиковий матеріал, то в робочих кресленнях антикорозійного захисту наводять тільки вказівки з антикорозійного захисту, які вико­нують за формою 1.

Приклад заповнення форми 1 наведено у додатку А.


Форма 1

 

4.2 До складу основного комплекту робочих креслень марки АЗО включають:

загальні дані по робочих кресленнях;

робочі креслення антикорозійного захисту;

відомість обсягів антикорозійних робіт по об'єктах захисту;

відомість виробів, що виготовляються за спеціальним замовленням.

5 ЗАГАЛЬНІ ДАНІ ПО РОБОЧИХ КРЕСЛЕННЯХ

5.1 До складу загальних даних по робочих кресленнях основного комплекту марки АЗО на додаток до ДСТУ Б А.2.4-4 включають відомість технологічних апаратів, газоходів і трубопроводів, що підлягають антикорозійному захисту (форма 2) та рекомендації до вибору хімічно стійких матеріалів.

 

Форма 2

 

У графах відомості вказують:

-у графі "Найменування об'єкта захисту" - найменування апаратів, газоходів і трубопроводів, що підлягають антикорозійному захисту;

-у графі "Габаритні розміри" - габаритні розміри апаратів, газоходів і трубопроводів.

Приклад заповнення відомості наведений у додатку Б.

 

6 РОБОЧІ КРЕСЛЕННЯ АНТИКОРОЗІЙНОГО ЗАХИСТУ

Склад основного комплекту робочих креслень антикорозійного захисту залежно від видів антикорозійних покриттів наведений у додатку В. Склад основного комплекту робочих креслень може уточнюватися залежно від типів захисних покриттів.

Масштаби зображень приймають згідно з ГОСТ 2.302:

розрізи апаратів - 1:10 - 1:100;

плани і розрізи газоходів та трубопроводів - 1:20 - 1:100;

перетини і вузли антикорозійного захисту апаратів, газоходів та трубопроводів -1:2 - 1:20.

6.3 На кресленні розрізу апарата (рисунок 1) вказують:

габаритні розміри апарата з урахуванням товщини захисних покриттів;

товщину захисних покриттів, металевих стінок та днища апарату;

позначення та діаметри штуцерів з урахуванням товщини захисних покриттів;

посилання на вузли.

Внутрішні пристрої апарата, газоходів та трубопроводів, розробка яких не входить в основний комплект робочих креслень марки АЗО, зображають штрихпунктирною лінією з двома крапками.

6.4 а кресленнях планів і розрізів (видів) газоходів і трубопроводів (рисунок 2) вказують:

відмітки та прив'язки газоходів та трубопроводів до будівельних конструкцій або апарата;

внутрішні діаметри газоходів та трубопроводів з урахуванням товщини захисних покриттів;

товщину захисних покриттів та металевих стінок газоходів та трубопроводів.

Якщо антикорозійний захист газоходів та трубопроводів виконується до монтажу або вимагає термічної обробки (вулканізації або полімеризації покриття), то на кресленнях планів і розрізів проставляють габаритні розміри царг або окремих ділянок газоходів або трубопроводів, що під­лягають антикорозійному захисту або термічній обробці до їх монтажу.

Креслення вузлів на характерні елементи антикорозійного захисту (рисунок 1) виконують в обсязі, необхідному для антикорозійних робіт.

На кресленнях розрізу апарата, планах (розрізах, видах) газоходів і трубопроводів також наводять:

перетини (рисунки 1 та 2), що характеризують антикорозійний захист;

таблицю штуцерів;

дані про умови експлуатації;

технічні вимоги.

Таблицю штуцерів складають за формою 3.

Приклад заповнення форми 3 наведений у додатку Г.


 

 

Рисунок 1


 

 

Рисунок 1

 

 

 

 

 

Рисунок 2


Форма З

 

Дані про умови експлуатації технологічних апаратів, газоходів і трубопроводів наводять за фор­мами 4 та 5. Приклад заповнення таблиці умов експлуатації апарата наведений у додатку Д, газоходів і трубопроводів - у додатку Е.

 

Форма 4


Форма 5

 

У технічних вимогах наводять посилання, на підставі яких нормативних документів і техно­логічних інструкцій проводять роботи з антикорозійного захисту, а також дають вказівки щодо виконання антикорозійних робіт, необхідності подальшої термічної обробки покриття, монтажу внутрішнього устаткування, контролю якості покриття, монтажу та зберіганню апаратів із захисними покриттями, виконаними до монтажу, техніці безпеки та протипожежних заходів та інші вказівки, що не увійшли до складу загальних даних.

При футерувальному та комбінованому футерувальному захисних покриттях в технічних ви­могах вказують масу антикорозійного захисту.

 

7 ВІДОМІСТЬ ОБСЯГІВ АНТИКОРОЗІЙНИХ РОБІТ ПО ОБ'ЄКТАХ ЗАХИСТУ

7.1 Відомість обсягів антикорозійних робіт по об'єктах захисту виконують за формою 6.

 

Форма 6

* У графі вказують номер позиції, найменування об'єкта захисту, габаритні розміри, кількість у штуках, кількість граф залежить від числа найменувань об'єктів захисту.

 

У графах відомості вказують:

-у графі "Найменування" - найменування робіт. Роботи наводять залежно від черговості їх виконання, починаючи з підготовки поверхні під захисні покриття;

- у графі "Об'єми робіт, м2" - номери позицій, найменування, габаритні розміри і число об'єктів захисту.

Число граф залежить від числа найменувань об'єктів захисту.

Приклад заповнення відомості наведений у додатку Ж.

 

8 ВІДОМІСТЬ ВИРОБІВ, ЩО ВИГОТОВЛЯЮТЬСЯ ЗА СПЕЦІАЛЬНИМ ЗАМОВЛЕННЯМ

8.1 Відомість виробів, що виготовляються за спеціальним замовленням, виконують за фор­мою 7.


Форма 7

 

У графах відомості вказують:

у графі "Позиція" - позицію виробу за кресленням розпланування;

у графі "Позначення, підприємство-виготовлювач" - номер виробу за каталогом виробів та назву підприємства-виробника;

у графі "Найменування, марка" - повне найменування виробу та його марку.

Приклад заповнення відомості наведений у додатку И.


ДОДАТОК А

(довідковий)

 

Приклад заповнення таблиці вказівок з антикорозійного захисту

 


ДОДАТОК Б

(довідковий)

 

Приклад заповнення відомості технологічних апаратів, газоходів і трубопроводів, що підлягають антикорозійному захисту

 

Найменування об'єкта захисту

Габаритні розміри, мм

Абсорбер моногідрат

Ø 5000, Н 14760

Бак відпрацьованого розчину

3700 х 4200 х 2000

Збірник

Ø 2200, L 4600

Газохід від першої промивної башти до другої

Ø 2200, L 19000

Трубопровід від першої промивної башти до збірника

Ø 1200, L 5500


ДОДАТОК В

(довідковий)

 

Склад основного комплекту робочих креслень антикорозійного захисту залежно від видів антикорозійних покриттів

 

Найменування

Вид антикорозійного покриття

Лакофар­бове, мастикове

Плівкове, металізаційне і металізаційно-лако-фарбове

Обклеювальне, футе­рувальне, комбіноване футерувальне покриття стандартними штуч­ними матеріалами або кислототривким бетоном, гомогенне освинцювання або обкладання свинцем і іншими кольоровими металами

Футерувальне, комбіноване покриття нестандарт­ними штучними матеріалами

Загальні дані по робочих кресленнях

+1)

+

+

+

Вказівки з антикорозійного захисту

+

-

-

-

Креслення розрізів апаратів

-

+

+

+

Креслення планів і розрізів (видів) газоходів або трубопроводів

-

+

+

+

Креслення вузлів антикорозійного захисту

-

-

+

+

Креслення деталей, що виготовляються за спеціаль­ними замовленими

-

-

-

+

Відомість об'ємів антикоро­зійних робіт по об'єктах захисту

+

+

+

+

Відомість деталей, що виго­товляються за спеціальними замовленнями

-

-

-

+

 

1) Знак "+" означає наявність документа в комплекті, знак "-" — його відсутність.


ДОДАТОК Г

(довідковий)

 

Приклад заповнення таблиці штуцерів

 

У міліметрах

 

Позначення

Призначення

Кількість, шт.

Dy металу штуцера

Dзов/Dвн вкладиша

Товщина футеровки

А

Вхід газу

1

1800

 

283

Б

Вхід газу

1

800

 

5

В

Вихід кислоти

1

219

190/150

 

Г

Вхід кислоти

2

125

104/80

 

Д

Вхід кислоти

1

250

240/200

 

Е1; Е2

Люки

2

800

 

70


ДОДАТОК Д

(довідковий)

 

Приклад заповнення таблиці умов експлуатації технологічного апарата

 

Найменування апарата і його призначення

Башта сушильна для сушіння газу

Хімічний склад середовища, концентрація %; г/л; мг/м3

Газ, що містить SO2, 100 мг/ м3

Зрошування - H2SO4 95 %

Розрідження, мм вод. ст.

55

Температура середовища, °С

H2SO4 - на вході 40 °С; на виході 45 °С;

газ - на вході 350 °С; на виході 40 °С

Коефіцієнт заповнення

0,2

Питома вага середовища, Н/м3

1,83 · 104

Місце розташування

Поза будівлею

Наявність теплоізоляції

Відсутня

Особливі умови експлуатації

Працює безперервно 350 днів на рік


ДОДАТОК Е

(довідковий)

 

Приклад заповнення таблиці умов експлуатації технологічних газоходів і трубопроводів

 


ДОДАТОК Ж

(довідковий)

 

Приклад заповнення відомості обсягів антикорозійних робіт по об'єктах захисту

 


ДОДАТОК И

(довідковий)

 

Приклад заповнення відомості виробів, що виготовляються за спеціальним замовленням

 

Код УКНД 01.100.90, 91.120.93

Ключові слова: проектна документація, антикорозійний захист, технологічні апарати, газоходи, трубопроводи, робочі креслення.

 


Підпишіться на новини будівництва:

 

 

Вибір редакції: