ЛФМ Утеплення Вікна та двері Технології Техніка | Ринок Аналітика Новини компанійДСТУ Б А.2.4-33:2008. СПДБ. Колії залізничні. Робочі креслення

Оцініть матеріал!
(0 голосів)

Скачать ДСТУ Б А.2.4-33:2008. СПДБ. Колії залізничні. Робочі креслення

Система проектной документации для строительства

Железнодорожные пути. Рабочие чертежи

System of progect documents for building

Railway tracks. Working drawings

Чинний від 2010-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт встановлює склад і правила оформлення робочих креслень нових заліз­ничних колій і колій, що реконструюються.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України від 03.08.2001 р. №295 про "Умовні знаки для топографічних планів масштабів 1:5000, 1:1000, 1:500".

ДСТУ Б А.2.4-4-2009 СПДБ. Основні вимоги до проектної робочої документації

ГОСТ 2.303-68 ЕСКД. Линии (ЄСКД. Лінії)

3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

У цьому стандарті вжиті терміни, установлені в

ДСТУ 4496: залізнична лінія, залізнична колія;

ДБН А.2.2-3-2004: будова, споруда;

Правилах технічної експлуатації залізниць України: головні колії, станційні колії, верхня будова колії, міжколійя, перегін, переїзд, роздільний пункт, роз'їзд, стрілка, стрілочний перевод, ухил.

4 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

4.1 Робочі креслення нових залізничних колій і колій, що реконструюються, виконують відповідно до вимог даного стандарту, інших стандартів системи проектної документації для будівництва і норм проектування залізниць.

4.2 До складу робочих креслень залізничних колій (основний комплект робочих креслень марки ЗК) включають:

загальні дані по робочих кресленнях;

план залізничних колій;

поздовжні профілі залізничних колій. Для внутрішньомайданчикових залізничних колій поздовжні профілі виконують, як правило, для ділянок, де не передбачене вертикальне планування (як внутрішньомайданчикові залізничні колії тут і далі розглядаються залізничні колії, розташовані на території підприємства в межах огорожі або умовної межі, а також залізничні колії за межами території підприємства);

поперечні профілі земляного полотна залізничних колій, а для внутрішньомайданчикових залізничних колій - поперечні профілі земляного полотна і верхньої будови;

поздовжні профілі водовідвідних і нагірних канав;

плани колійного розвитку станцій, роз'їздів і обгінних пунктів.

4.3 Масштаби зображень на кресленнях визначають за таблицею 1.

Таблиця 1

Найменування зображення

Масштаб зображення

основний

що допускається

при обґрунтуванні

План залізничних колій (крім внутрішньомайданчикових)

1:2000

1:5000; 1:1000

План внутрішньомайданчикових залізничних колій

1:1000

1:2000; 1:500

Поздовжні профілі залізничних колій (крім внутрішньомайдан­чикових):

по горизонталі

по вертикалі

1:10000

1:200

1:5000; 1:2000

1:500

Поздовжні профілі внутрішньомайданчикових залізничних колій:

по горизонталі

по вертикалі

1:5000

1:500

1:2000

1:200

Поперечні профілі земляного полотна залізничних колій (крім внутрішньомайданчикових)

1:200

1:100

Поперечні профілі земляного полотна і верхньої будови внутрішньомайданчикових залізничних колій

1:50

1:100

Поздовжні профілі водовідвідних і нагірних канав:

по горизонталі

1:5000

1:2000

по вертикалі

1:200

1:200

Плани колійного розвитку станцій, роз'їздів і обгінних пунктів

1:1000

1:2000; 1:500

4.4 Робочі креслення основного комплекту марки ЗК виконують на аркушах завширшки 297 мм або, за необхідності, 594 мм і довжиною, кратною 210 мм, або шириною 420 мм і довжиною, кратною 297 мм, обмежуючи довжину листа довжиною перегону або колійного розвитку станції, роз'їзду або обгінного пункту в масштабі креслення.

4.5 Допускається розміщувати на одному аркуші плани залізничних колій, поздовжні і поперечні профілі, вказані в таблиці 1.

4.6 Розміри на зображеннях указують в метрах без десяткових знаків або з точністю до сантиметра.

Висоти і відмітки рівнів указують в метрах з точністю до сантиметра, за винятком відміток реперів, що вказуються з точністю до міліметра.

4.7 Величину кутів указують в градусах з точністю до однієї хвилини, а за необхідності – до однієї секунди.

4.8 Величину ухилу вказують у проміле без позначення одиниці вимірювання.

Крутизну укосів указують у вигляді дробу, наприклад, 1:1,5; 1:2.

4.9 Масштаб зображення вказують в основному написі після найменування зображення (крім масштабів на зображенні поздовжнього профілю).

Якщо на листі розміщено декілька зображень у різних масштабах, то масштаби вказують на полі креслення під найменуванням кожного зображення.

Масштаби зображення поздовжнього профілю вказують в лівому верхньому куті аркуша.

4.10 Зображення на кресленнях основного комплекту марки ЗК виконують лініями згідно з ГОСТ 2.303:

- суцільною товстою основною:

на планах - проектовані залізничні колії, контури проектованих будівель і споруд, проектовані інженерні мережі;

на поздовжніх профілях - проектну лінію, лінії ординат від точок переломів проектної лінії, прямі і криві в плані, розгорнутий план колії;

на поперечних профілях - проектні контури, лінії ординат від точок переломів проектних контурів;

суцільною тонкою:

на планах - будівельну геодезичну сітку, існуючі залізничні колії, контури існуючих будівель і споруд;

на поздовжніх і поперечних профілях - лінію фактичної поверхні землі і лінії ординат від точок її переломів, підошви шарів ґрунту.

4.11 Орієнтація поздовжнього профілю залізничних колій повинна відповідати їх орієнтації, прийнятій на плані залізничних колій.

При виконанні поперечних профілів залізничних колій напрям погляду приймають у бік зрос­тання кілометрів або пікетів для внутрішньомайданчикових колій.

Система координат і висотних відміток, що приймається в робочих кресленнях внутрішньомайданчикових залізничних колій, повинна відповідати системі координат і висотних відміток, прийнятій у робочих кресленнях генерального плану підприємства.

4.13 На планах і поздовжніх профілях наносять відстані від пікетів до елементів залізничних колій, наприклад, покажчиків кілометрів, початків і кінців кривих з одного боку лінії ординат.

При збігу лінії ординат з пікетом прив'язки до вказаних елементів залізничних колій на лінії ординат не наносять.

4.14 На аркушах планів, поздовжніх і поперечних профілів над основним написом розміщають технічні вимоги і текстові пояснення до робочих креслень.

5 ЗАГАЛЬНІ ДАНІ ПО РОБОЧИХ КРЕСЛЕННЯХ

5.1 Загальні дані по робочих кресленнях, що входять в основний комплект марки ЗК, виконують згідно з ДСТУ Б А.2.4-4 з урахуванням наступних змін і доповнень:

відомість специфікацій не наводиться;

додатково наводять відомості про застосовану при топографічній зйомці систему висот, а також указують номер, відмітку і місцеположення вихідного репера.

6 ПЛАН ЗАЛІЗНИЧНИХ КОЛІЙ

6.1 На плані залізничних колій наносять і вказують:

ситуацію місцевості (на плані внутрішньомайданчикових залізничних колій ситуацію місцевості наносять, як правило, за межами огорожі або умовної межі території підприємства);

рельєф місцевості (за необхідності);

- вершини кутів повороту залізничних колій, пікети, знаки і лінії тангенсів, покажчики кілометрів;

числові значення елементів кривих: кутів повороту, радіусів, тангенсів, сумарних довжин кругових і перехідних кривих, довжин перехідних кривих;

будівлі і споруди без осей координат;

переїзди;

інженерні мережі;

геодезичні знаки, наприклад, репери, пункти геодезичних мереж місцевого значення;

станції, роз'їзди, обгінні пункти та їх назви;

покажчик напрямку на північ стрілкою з буквою "П" біля вістря (у лівому верхньому куті
аркуша).

На плані залізничних колій (за винятком плану внутрішньомайданчикових залізничних колій), крім того, наносять і вказують:

межу відведення земель для будівництва залізничних колій із застосуванням умовних знаків для топографічних планів масштабу 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500, затверджених наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 03.08.2001 р. № 295;

прив'язку до пікетів існуючих залізничних колій, автомобільних доріг і інженерних мереж у місцях їх перетинів залізничними коліями, які проектуються.

На плані внутрішньомайданчикових залізничних колій також наносять і вказують:

будівельну геодезичну сітку;

проектні горизонталі через 0,10 - 0,20 м, а у разі виконання проекту організації рельєфу в проектних відмітках - проектні відмітки в характерних точках рельєфу;

номери колій;

прив'язку до пікетів інженерних мереж, що перетинаються, початків і кінців кривих, координати точок (вершин) кутів повороту і їх номери по головних коліях. При насиченому плані прив'язку до пікетів, координати точок (вершин) кутів повороту, а також числові значення елементів кривих розміщають у таблиці (форма 1) на аркуші креслення, а на плані вказують тільки числові значення кутів повороту і радіусів;

стрілочні переводи, прив'язку центрів стрілочних переводів до пікетів, а за їх відсутності - координати центрів;

покажчики ухилів;

відстані між осями колій, а за необхідності - між осями колій і будівлями (спорудами);

упори;

укоси насипів і виїмок:

водовідвідні споруди, наприклад, кювети, лотки з відмітками дна в місцях переломів поздовжнього профілю і величиною ухилів дна споруд.

На плані внутрішньомайданчикових залізничних колій допускається для станцій, роз'їздів і обгінних пунктів додатково до будівельної геодезичної сітки застосовувати станційну систему координат (див. розділ 11). Станційна система координат повинна мати прив'язку до будівельної геодезичної сітки, а за її відсутності - до мережі місцевої полігонометрії.

Орієнтація плану внутрішньомайданчикових залізничних колій повинна відповідати, як правило, орієнтації, прийнятій на кресленнях генерального плану підприємства.

Допускається план внутрішньомайданчикових залізничних колій зображати з поворотом до 90° по відношенню до їх розташування на кресленні генерального плану.

Приклад оформлення плану залізничних колій наведено на рисунку 1.

Допускається план залізничних колій (крім внутрішньомайданчикових) виконувати з кутовими розсіченнями, що дозволяють за допомогою фальцювання по лінії розсічень відтворювати повне масштабне зображення плану залізничних колій (рисунок 2).

Приклад оформлення плану внутрішньомайданчикових залізничних колій з таблицею за фор­мою 11 наведено на рисунку 3.


Форма 1

Відомість координат та елементів плану внутрішньомайданчикових залізничних колій

Рисунок 1


 

Рисунок 2

6.4 На листах планів залізничних колій розміщають специфікації елементів збірних конструкцій згідно з ДСТУ Б А.2.4.-4, а на аркуші плану внутрішньомайданчикових залізничних колій, крім того, розміщають:

експлікацію будівель і споруд, що примикають до колій, формою, встановленою для генерального плану підприємства;

відомість координат і елементів плану внутрішньомайданчикових залізничних колій, відомість залізничних колій;

відомість стрілочних переводів.

6.5 Відомість координат і елементів плану внутрішньомайданчикових залізничних колій виконують за формою 1.

У графах відомості вказують:

у графі "Позначення" - номер або найменування координованої точки;

у графах "Координата точки": А - координата точки за горизонтальною віссю будівельної геодезичної сітки, Б - за вертикальною віссю.

Решту граф відомості заповнюють відповідно до їх найменування.

Приклад оформлення відомості координат і елементів плану внутрішньомайданчикових заліз­ничних колій наведено в додатку А.

 

Рисунок 3

 

6.6 Відомість залізничних колій виконують за формою 2.

 

Форма 2

Відомість залізничних колій

 

У графах відомості вказують:

у графі "№ колії" - номер залізничної колії;

у графі "Найменування" - найменування залізничної колії, наприклад, головна, приймально-відправна.

Для внутрішньомайданчикових залізничних колій графа не наводиться;

у графі "Межа колії від стрілки" - номер стрілки, від якої обчислюється повна довжина залізничної колії;

у графі "Межа колії через стрілки" - номери стрілочних переводів, розташованих впродовж залізничної колії, довжина якої обчислюється;

у графі "Межа колії до стрілки (упору)" - номер стрілочного переводу або упору, на яких закінчується обчислення довжини залізничної колії;

у графі "Довжина колії повна" - довжину залізничної колії між її межами (від стрілки до стрілки або упору), включаючи довжину стрілочних переводів;

у графі "Довжина колії корисна" - довжину залізничної колії, в межах якої допускається стоянка поїзда або залізничного состава.

Для внутрішньомайданчикових залізничних колій графа не наводиться;

-           у графі „Тип поперечного профілю" - номер типу поперечного профілю земляного полотна і верхньої будови внутрішньомайданчикових залізничних колій.

Приклад оформлення відомості залізничних колій наведено в додатку Б. 6.7 Відомість стрілочних переводів виконують за формою 3.

 

Форма 3

Відомість стрілочних переводів

 

У графах відомості вказують:

у графі "Сторонність" - сторонність стрілочного переводу залежно від напрямку відхилення залізничної колії - правий або лівий стрілочні переводи;

у графі "Тип стрілочного переводу" - найменування стрілочного переводу, наприклад, звичайний, симетричний, здвоєний.

Решту граф відомості заповнюють відповідно до їх найменування. Приклад оформлення відомості стрілочних переводів наведено в додатку В.

7 ПОЗДОВЖНІ ПРОФІЛІ ЗАЛІЗНИЧНИХ КОЛІЙ

7.1 На поздовжньому профілі залізничної колії наносять лінію фактичної поверхні землі по осі залізничної колії і лінію проектованої брівки земляного полотна.

На поздовжньому профілі внутрішньомайданчикової залізничної колії замість лінії проектованої брівки земляного полотна наносять лінію проектованої головки рейки, а за необхідності - верху земляного полотна.

На поздовжньому профілі залізничної колії, що реконструюється, наносять лінію фактичної поверхні землі по підошві насипу або брівці виїмки існуючого земляного полотна з боку другої колії, лінії існуючої і проектованої головки рейки і низу існуючого баластного шару.

7.2 На поздовжньому профілі залізничної колії наносять і вказують:

розвідувальні геологічні виробки, вологість і консистенцію шарів ґрунту (умовним позначенням), відмітки рівня ґрунтових вод із датою виміру;

підошви шарів ґрунту;

найменування шарів ґрунту і номери їх груп (наприклад, суглинок 31 а, пісок 256) відповідно до класифікації ґрунту за труднощами розробки.

Вище проектної лінії, крім того, наносять і вказують:

станції, роз'їзди, обгінні пункти, їх назви та відстані між ними;

репери, переїзди, водороздільні греблі, найменування проектованих штучних споруд, надземні та наземні інженерні мережі;

примикання залізничних колій;

водовідвідні канави, скиди води;

робочі відмітки насипу;

величини досипання земляного полотна при реконструкції залізничних колій.

Нижче проектної лінії також наносять і вказують:

-           лінії ординат від точок переломів проектної лінії, а на поздовжніх профілях внутрішньо-майданчикових залізничних колій, крім того, - лінії ординат від точок переломів лінії фактичної поверхні землі.

На поздовжньому профілі внутрішньомайданчикових залізничних колій уздовж ліній ординат наносять:

найменування водовідвідних споруд, інженерних мереж, автомобільних доріг та залізничних колій, які перетинаються залізничною колією;

робочі відмітки виїмок;

позначення штучних споруд і найменування існуючих штучних споруд;

підземні інженерні мережі;

величини зрізки земляного полотна при реконструкції залізничних колій.

7.3 При відході проектованої залізничної колії від існуючої станції проектну лінію в місці переходу від відмітки головки рейки до відмітки брівки земляного полотна зображають сходинкою.

Відмітки рівня землі між пікетами і плюсовими точками, обчислені методом інтерполяції, наводять у дужках.

7.4 Під поздовжнім профілем розміщують таблицю (сітку):

для нових проектованих залізничних колій (крім внутрішньомайданчикових) - за формою 4;

для залізничних колій (крім внутрішньомайданчикових), що реконструюються, - за формою 5;

 

Форма 4

Форма 5

для нових проектованих внутрішньомайданчикових залізничних колій - за формою 6;

для внутрішньомайданчикових залізничних колій, що реконструюються, - за формою 7.

У графах таблиць указують і зображають:

у графі "Відмітка головки рейки" - відмітку головки будь-якої рейки залізничної колії на прямих ділянках, внутрішньої - на кривих;

у графі "Ухил, довжина" - над рискою - величину ухилу в проміле земляного полотна по його брівці і прив'язку до пікетів, під рискою - довжину ділянки земляного полотна з прийнятим ухилом;

у графі "Ухил" - величину ухилу залізничної колії в проміле;

у графі "Розгорнутий план колії" - проектовану залізничну колію по її осі, ситуацію місцевості (наприклад, угіддя та їх межі, водотоки, інженерні мережі), розвідувальні геологічні виробки, роздільні пункти, а при реконструкції, крім того, існуючі залізничні колії;

у графі "Інженерно-геологічна характеристика" - короткий опис фізико-механічних властивостей шарів ґрунту, що є основою насипів або баластного шару у виїмках;

у графі "Тип поперечного профілю" - на ділянках залізничної колії, на яких земляне полотно проектується за типовими поперечними профілями, - номери типів поперечних профілів; на ділянках залізничної колії, на яких земляне полотно проектується за індивідуальними поперечними профілями, - номери основних комплектів робочих креслень, де зображені ці профілі.

 

Форма 6

Форма 7

Для внутрішньомайданчикових залізничних колій у графі, крім того, указують прив'язку до пікетів;

у графі "Відмітка землі" - фактичні відмітки поверхні землі по осі залізничної колії, а для залізничної колії, що реконструюється (крім внутрішньомайданчикової), - по підошві насипу або по брівці виїмки існуючого земляного полотна з боку другої колії;

у графі "Відстань" - неправильні пікети, а за наявності плюсових точок, крім того, відстані між вказаними точками, а також між плюсовими точками і пікетами.

При будівництві другої залізничної колії (крім внутрішньомайданчикової) неправильні пікети вказують у графі "Пікети неправильні";

-           у графі "Прямі і криві в плані" - числові значення довжин прямих і елементів кривих: кутів повороту, радіусів, тангенсів, сумарних довжин кругових і перехідних кривих, довжину перехідної кривої.

Поворот залізничної колії вправо (по ходу кілометрів) зображають кривою, спрямованою вгору по відношенню до прямої ділянки залізничної колії, а вліво - спрямованою вниз;

у графі "Товщина баластного шару під шпалою існуючої колії" при одношаровому баласті - товщину баластного шару одним числом; при двошаровому - у вигляді дробу, над рискою якого вказують товщину верхнього шару, під рискою - нижнього;

у графі "Укріплення" - заходи щодо зміцнення кюветів.

Решта граф таблиць заповнюється відповідно до їх найменування.

7.5 При великій кількості плюсових точок на окремих пікетах на аркуші поздовжнього профілю розміщають таблицю винесення відміток і відстаней (форма 8).


Форма 8

 

У графах таблиці вказують:

у графі "Пікет, плюс" - номер пікету і відстань від нього до точки перелому місцевості;

у графі "Відстань" - відстань між точками перелому місцевості;

у графі "Відмітка фактична" - фактичну відмітку поверхні землі в точці перелому місцевості;

у графі "Відмітка проектна" - проектну відмітку брівки (осі) земляного полотна в точці перелому проектної лінії і місцевості;

у графі "Робоча відмітка насипу" - відмітку, що показує різницю між проектною і фактичною відмітками землі в насипу;

у графі "Робоча відмітка виїмки" - відмітку, що показує різницю між фактичною і проектною відмітками землі у виїмці.

Допускається окремі пікети поздовжнього профілю з великою кількістю плюсових точок або інженерних мереж, що перетинаються, зображати у збільшеному масштабі ніж це прийнято для профілю в цілому.

Приклад оформлення поздовжнього профілю проектованої залізничної колії (крім внутрішньо-майданчикової) з таблицями за формами 4 і 8 з відходом вказаної колії від існуючої залізничної станції наведено на рисунку 4.

Приклад оформлення поздовжнього профілю залізничної колії, що реконструюється (крім внутрішньомайданчикової), з таблицею за формою 5 наведено на рисунку 5.

Приклад оформлення поздовжнього профілю проектованої внутрішньомайданчикової заліз­ничної колії з таблицею за формою 6 наведено на рисунку 6.

 

Рисунок 4


 

Рисунок 5


 

Рисунок 6


8 ПОПЕРЕЧНІ ПРОФІЛІ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА ЗАЛІЗНИЧНИХ КОЛІЙ (КРІМ ВНУТРІШНЬОМАЙДАНЧИКОВИХ)

8.1 На поперечному профілі земляного полотна залізничної колії наносять і вказують:

- лінію фактичної поверхні землі, лінії ординат від точок перелому лінії фактичної поверхні землі, інженерні мережі. При реконструкції, крім того, - контур існуючого земляного полотна з баластною призмою, осі існуючих залізничних колій, відмітки головки рейки існуючої колії (ІГР);

підошви шарів ґрунту;

розвідувальні геологічні виробки (за наявності), вологість і консистенцію шарів ґрунту (умовним позначенням), відмітки рівня ґрунтових вод з датою виміру (за необхідності);

найменування шарів ґрунту і номери їх груп (наприклад, суглинок 31 а, пісок 25б) відповідно до класифікації ґрунту за труднощами розробки;

осі і номери проектованих залізничних колій;

контур проектованого земляного полотна, лінії ординат від точок перелому вказаного контуру, крутизну укосів;

контури зрізки родючого шару ґрунту, видалення торфу і заміни непридатного ґрунту;

відстані між осями колій;

відмітки головки рейки проектованої колії (ПГР);

номери колій, які розбираються, і існуючих, яким присвоюють нові номери (вказують у дужках);

прив'язку поперечного профілю до пікетів.

Над кожним поперечним профілем земляного полотна, зображеного на аркуші, зліва розміщають числові значення площ поперечних перерізів, наприклад, насипів (Ан.), виїмок (Ав.), канав (Акан.), кюветів (Ак.) з зазначенням номерів груп шарів ґрунту відповідно до класифікації ґрунту за труднощами розробки.

Поперечні профілі земляного полотна, що розрізняються конфігурацією і конструкцією земляного полотна, підрозділяють на типи і позначають арабськими цифрами після слова "Тип".

Наприклад, "Тип 1", "Тип 2".

Типи поперечних профілів земляного полотна вказують на зображенні поздовжнього профілю.

8.4 Під поперечним профілем земляного полотна розміщають таблицю (сітку) за формою 9.

 

Форма 9

 

У графах таблиці вказують:

у графі "Проектні дані" - відмітки точок переломів проектного контура проектованого (що реконструюється) земляного полотна і відстані між цими точками (по горизонталі);

у графі "Фактичні дані" - відмітки лінії фактичної поверхні землі в точках перелому лінії поверхні землі і відстані між цими точками (по горизонталі). Графа "Низ баласту" наводиться для існуючої лінії.

8.5 При розміщенні на аркуші двох і більше поперечних профілів земляного полотна боковик таблиці показують тільки у першому поперечному профілі.

Приклад оформлення поперечного профілю земляного полотна з таблицею за формою 9 проектованої залізничної колії наведено на рисунку 7, а колії, що реконструюється, - на рисунку 8.

 

 

Рисунок 7

 

 

Рисунок 8

 

9 ПОПЕРЕЧНІ ПРОФІЛІ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА І ВЕРХНЬОЇ БУДОВИ ВНУТРІШНЬОМАЙДАНЧИКОВИХ ЗАЛІЗНИЧНИХ КОЛІЙ

9.1 На поперечному профілі земляного полотна і верхньої будови внутрішньомайданчикових залізничних колій (рисунок 9) наносять і вказують:

вісь колії;

контур проектованого земляного полотна, а при реконструкції, крім того, - існуючого;

пристрої (наприклад, кювети, лотки, дренажі) водовідведень і їх розміри, крутизну укосів і напрям ухилів прилеглої території; конструкцію верхньої будови колії з вказівкою товщини баластного шару; тип рейок, число шпал на 1 км залізничної коли, тип шпал.

 

Рисунок 9

9.2 Поперечні профілі земляного полотна і верхньої будови внутрішньомайданчикових заліз­ничних колій, що розрізняються конфігурацією, вертикальним плануванням прилеглої території, способом відведення води, підрозділяють на типи і позначають арабськими цифрами після слова "Тип", наприклад, "Тип 1", "Тип 2".

При застосуванні різних типів верхньої будови внутрішньомайданчикових залізничних колій, що розрізняються типом рейок, числом шпал на 1 км залізничної колії, товщиною і родом баласту, типи поперечного профілю підрозділяють на підтипи з додатковим позначенням їх буквеними індексами, наприклад, "Тип 1а", "Тип 1б".

Типи поперечних профілів земляного полотна і верхньої будови внутрішньомайданчикових залізничних колій указують на зображенні поздовжнього профілю внутрішньомайданчикових заліз­ничних колій і у відомості залізничних колій (див. форму 2).

 

10 ПОЗДОВЖНІ ПРОФІЛІ ВОДОВІДВІДНИХ І НАГІРНИХ КАНАВ

10.1 На поздовжньому профілі водовідвідних і нагірних канав наносять і вказують:

лінію фактичної поверхні землі по осях канав, лінії ординат від точок перелому лінії фактичної поверхні землі;

проектну лінію дна канав, лінії ординат від точок перелому проектної лінії дна канав; штучні споруди для пропуску води з відмітками дна вхідних і вихідних лотків греблі;

лінію проектованої брівки земляного полотна;

лінію дна проектованого кювету;

інженерні мережі;

робочі відмітки канав;

місця випусків канав.

10.2 Під поздовжнім профілем водовідвідних і нагірних канав розміщають таблицю (сітку) за формою 10.


Форма 10

 

У графах таблиці вказують:

у графі "Ґрунт" - номер шару ґрунту відповідно до класифікації шарів ґрунту за труднощами розробки;

у графі "Ухил, довжина" - величину ухилу дна канави і прив'язку до пікетів, довжину ділянки дна канави з прийнятим ухилом;

у графі "Відмітка землі" - відмітки лінії фактичної поверхні землі по осі канави;

у графі "Відстань" - відстань між точками перелому поверхні землі (по горизонталі) по осі залізничної колії.

Решта граф таблиці заповнюється відповідно до їх найменування.

Приклад оформлення поздовжнього профілю водовідвідних і нагірних канав з таблицею за формою 10 наведено на рисунку 10.


 

Рисунок 10

 

11 ПЛАНИ КОЛІЙНОГО РОЗВИТКУ СТАНЦІЙ, РОЗ'ЇЗДІВ І ОБГІННИХ ПУНКТІВ

11.1 На плані колійного розвитку станції, роз'їзду або обгінного пункту наносять і вказують

зйомочне обґрунтування;

ситуацію і рельєф місцевості;

залізничні колії (осі) та їх номери;

пікети і покажчики кілометрів по осі головної колії;

вершини кутів повороту та їх номери, знаки тангенсів;

центри, номери і марки стрілочних переводів;

відстані між осями колій;

корисну довжину колій;

розрахункові відстані між основними елементами проектованих залізничних колій, наприклад, між центрами стрілочних переводів і найближчими тангенсами кривих;

будівлі і споруди без координаційних осей, з прив'язкою їх до осей координат станційної системи.

За вісь координат станційної системи приймають, як правило, вісь пасажирської або іншої станційної будівлі, проведену під кутом 90° до головної колії станції, роз'їзду або обгінного пункту, і вісь головної колії, а при реконструкції - базис, що збігається з віссю головної колії або пара­лельний їй;

штучні споруди;

сигнали і граничні стовпчики без їх прив'язки до пікетів;

покажчики ухилів, переїзди, існуючі інженерні мережі;

елементи земляного полотна, наприклад, укоси, кювети, водовідвідні і нагірні канави;

межі відведення земель;

покажчик напряму на північ стрілкою з буквою "П" біля вістря (у лівому куті аркуша).

11.2 Під планом станції, роз'їзду або обгінного пункту наводять таблицю (сітку) за формою 11.

 

Форма 11

 

У графах таблиці вказують:

-           у графі "Найменування точки" - найменування координованого елемента станції, роз'їзду або обгінного пункту, наприклад, стрілочного переводу, кута повороту.

Як координовану точку приймають центр стрілочного переводу, вершину кута повороту тощо.

-           у графі "Відстань від осі будівлі" - відстань від осі пасажирської або іншої станційної будівлі до координованої точки.

Допускається, за необхідності, замість відстані від осі будівлі вказувати пікетажне значення координованої точки. В цьому випадку графу слід іменувати "Пікетажне значення";

-           у графі "Відстань від осі головної колії" - відстань від осі головної залізничної колії станції, роз'їзду або обгінного пункту до координованої точки.

При реконструкції відстань до координованої точки вказують від базису. В цьому випадку графу слід іменувати "Відстань від базису".

11.3 Станційні залізничні колії зображають:

існуючі - суцільною тонкою лінією;

проектовані 1-ої черги - суцільною товстою основною лінією; проектовані 2-ої черги і перспективні - штриховою лінією;

розроблені раніше - штрихпунктирною тонкою лінією;

розроблені по інших основних комплектах робочих креслень марки ЗК або іншими проектними організаціями - штрихпунктирною з двома крапками тонкою лінією. Допускається зображати колії в кольорі з обов'язковим поясненням в умовних позначках.

Приклад оформлення плану колійного розвитку станції з таблицею за формою 11 наведено на рисунку 11.

 


 

 

Рисунок 11

 


11.4 На листі креслення плану колійного розвитку станції, роз'їзду або обгінного пункту розміщують:

відомість залізничних колій за формою 2;

відомість стрілочних переводів за формою 3;

відомість проектованих будівель і споруд (форма 12).

Графи відомості заповнюють відповідно до їх найменування.

Приклад оформлення відомості проектованих будівель і споруд наведено в додатку Г.

 

Форма 12

Відомість проектованих будівель і споруд


ДОДАТОК А

(довідковий)

 

Приклад оформлення відомості координат і елементів плану внутрішньомайданчикових залізничних колій

 


ДОДАТОК Б

(довідковий)

 

Приклад оформлення відомості залізничних колій

 


ДОДАТОК В

(довідковий)

 

Приклад оформлення відомості стрілочних переводів

 


ДОДАТОК Г

(довідковий)

 

Приклад оформлення відомості проектованих будівель і споруд

БІБЛІОГРАФІЯ

ДСТУ 1.0:2003 Основні положення.

ДСТУ 1.2:2003 Правила розроблення національних нормативних документів.

ДСТУ 1.5:2003 Правила побудови, викладання, оформлення та вимоги до змісту нормативних документів.

ДБН А.1.1-1-93 Система стандартизації та нормування в будівництві. Основні положення.


Код УКНД 01.100.30, 93.100

Ключові слова: проектна документація для будівництва, залізничні колії, робочі креслення

 


Підпишіться на новини будівництва:

 

 

Вибір редакції: