ЛКМ Утепление Окна и двери Технологии Техника | Рынок Аналитика Новости компанийДБН А.3.1-5-96. Організація будівельного виробництва

Оцените
(1 Голосовать)

Скачать ДБН А.3.1-5-96. Організація будівельного виробництва   

ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

 Управління, організація і технологія.

3  введенням  в  дію  Державних   будівельних   норм   України

"Організація  будівельного виробництва"  (шифр ДБН А.3.1-5-96)   в

Україні втрачає силу СНиП  3.01.01-85*  "Организация  строительного

производства".

Дані  норми  встановлюють  загальні  вимоги   до   організації

будівельного  виробництва  при  будівництві,  а  також  розширенні,

реконструкції і технічному переозброєнні (надалі -  "будівництво")

об'єктів (підприємств, будівель, споруд і їх комплексів) будь-якого

призначення.  Цих  вимог   повинні   дотримуватись   усі   учасники

будівництва, незалежно від форм власності і відомчої належності. До

розряду рекомендаційних відносяться пункти 4.2,  4.3,  4.4  тексту;

2в, 2г, 2д, 2е, 2ж додатку 3;  1в, 1г, 1д, 1з, Зв, Зг, Зд додатку 5

та підпункт "г" додатку 7.

     По окремих видах спеціального будівництва в доповнення до  да-

них правил слід враховувати вимоги погоджених з Державним комітетом

України у справах містобудування і  архітектури  і  затверджених  у

встановленому   порядку   відомчих   нормативних   документів,   що

відбивають специфіку цих видів будівництва.

      1  ЗАГАЛЬНІ  ПОЛОЖЕННЯ

     1.1 Організація будівельного виробництва повинна  забезпечува-

ти  цілеспрямованість  організаційних,  технічних  і  технологічних

рішень  і  заходів  на  виконання  зобов'язань  по  контрактах   на

будівництво об'єктів (введення їх в дію з  необхідною  якістю  і  в

обумовлені   терміни)   при   дотриманні   виробничо-господарських,

економічних та інших інтересів учасників будівництва.

     Виконанню  робіт  на  об'єктах  повинен  передувати   комплекс

заходів і робіт по підготовці будівельного виробництва, що забезпе-

чують можливість здійснення будівництва у відповідності  з  умовами

підрядних  контрактів  і  взаємозв'язану   діяльність   усіх   його

учасників. Підготовка  будівельного  виробництва  включає  загальну

організаційно-технічну  підготовку,   підготовку   до   будівництва

об'єкта,   підготовку   будівельної   організації   і    підготовку

будівельно-монтажних  робіт.  Підготовка  виробництва   в   обсязі,

необхідному для початку будівельно-монтажних робіт на об'єкті (пу-

сковому комплексі), і розгортання їх  з  необхідною  інтенсивністю,

повинні бути виконані до початку будівництва.

     Будівництво об'єкта повинно здійснюватися на основі попередньо

розроблених рішень по організації будівництва і технології виконан-

ня робіт, які повинні  бути  відображені  в  проектно-технологічній

документації (ПТД). Ця документація є невід'ємною складовою  части-

ною  документації  на  будівництво,  поряд  з  проектно-кошторисною

документацією та робочими кресленнями. До її складу входить  проект

організації будівництва (ПОВ) і проект виконання робіт (ПВР). Склад

і зміст ПТД, необхідної для здійснення робіт на об'єкті, встановлю-

ються у  контракті  на  його  будівництво  в  залежності  від  виду

будівництва,   складності   об'єкта,   форм   взаємодії   учасників

будівництва тощо, на основі положень розділу 3.

     Будівельне виробництво слід  організовувати  виходячи  з  умов

раціонального використання технологічної спеціалізації  організацій

і  підрозділів  по  виконанню  окремих  видів  будівельно-монтажних

робіт, наданню окремих видів послуг або  будівництву  певних  типів

об'єктів.  Слід  застосовувати,   при   необхідності,   комбіновані

організаційні форми управління, які  грунтуються  на  раціональному                            

поєднанні промислового та будівельного виробництва, враховують  ви-

робничу   різноплановість,   різницю   форм   власності   учасників

будівництва, їх організаційно-економічну самостійність, домінування

горизонтальних зв'язків ринкового типу.

     Погодження виконання комплексу робіт на кожному об'єкті  усіма

учасниками  його  будівництва  повинно  забезпечуватись  на  основі

координації їх діяльності генеральним підрядчиком, рішення якого  з

питань, пов'язаних з виконанням зобов'язань, передбачених  контрак-

том, є обов'язковим для усіх учасників, незалежно від  їх  відомчої

належності, організаційно-економічного устрою і форм управління.

     При організації будівельного виробництва повинні  забезпечува-

тись:

     - раціональні методи організації  будівельно-монтажних  робіт,

       що забезпечують дотримання умов контрактів на будівництво, а

       також відповідають виробничим можливостям  і  інтересам  ви-

       конавців  (при достатніх для цього обсягах та техніко-еконо-

       мічній доцільності - переважно потокові);

     - раціональна  технологічна  послідовність  виконання  робіт,

       техніко-економічно і технолоічно обгрунтоване їх суміщення;

     - комплектне забезпечення будівельно-монтажних робіт на кожно-

       му організаційно-технологічному  модулі  (будівлі,  споруді,

       вузлі, ділянці, секції, поверсі,  ярусі,  об'ємно-плануваль-

       ному  елементі, приміщенні тощо) матеріальними і технічними

       ресурсами в терміни, що забезпечують виконання робіт у від-

       повідності з календарними планами і графіками робіт;

     - при техніко-економічній доцільності - зведення будинків,

       споруд та їх частин індустріальними методами  на  основі

       комплектної  поставки  конструкцій,   виробів,   матеріалів,

       устаткування і блоків підвищеної заводської готовності, а

       також укрупнювального збирання конструкцій на будівельному

       майданчику перед їх встановленням у проектне положення;

     - виконання робіт сезонного характеру, включаючи  окремі  види

       підготовчих робіт, в найбільш сприятливу пору року  (якщо

       вимогами замовника не передбачено інше);

     - використання  сучасних  інформаційних  технологій,  засобів

       обчислювальної техніки та обміну інформацією при  вирішенні

       інформаційних задач будівельного виробництва - його підгото-

       вки, розробки ПТД, планування і управління,  забезпечення

       всіма  видами ресурсів, обліку тощо;

     - умови праці, санітарно-побутове  та  медичне  обслуговування

       працюючих у відповідності з діючими санітарними нормами;

     - суворе дотримання правил охорони праці  та  техніки  безпеки

       відповідно до Закону України "Про охорону праці", пожежної

       безпеки відповідно до  Закону  України  "Про  пожежну  без-

       пеку"  та  Правил пожежної безпеки в Україні;

     - дотримання вимог щодо охорони навколишнього природного сере-

       довища і погоджених умов виконання робіт на ділянках існую-

       чої міської забудови.

     1.2 До початку виконання будівельно-монтажних  (в  тому  числі

підготовчих) робіт на об'екті замовник повинен одержати  дозвіл  на

виконання   будівельно-монтажних   робіт   в   органах   державного

архітектурно-будівельного контролю ДАБК) у  порядку,  встановленому

ДБН А.3.1-2-93 "Порядок надання дозволу  на  виконання  будівельних

робіт", передати  підрядній  організації  будівельний  майданчик  і

оформлені у встановленому порядку  документи,  необхідні  для  його

повноцінного використання (якщо контрактом  не  передбачене  інше).                         

При реконструкції (технічному переозброєнні) замовник передає також

необхідний фронт робіт на об'єкті.

     1.3 До основних робіт по будівництву об'єкта або його  частини

дозволяється приступати лише після відведення в  натурі  майданчика

(траси) для його  будівництва,  влаштування  необхідних  огороджень

будівельного майданчика  (охоронних,  захисних  або  сигнальних)  і

створення  розбивочної  геодезичної  основи.  До  початку  зведення

будівель та споруд необхідно виконати зняття родючого шару  грунту,

складування його в спеціально відведених місцях для подальшого  ви-

користання  для  рекультивації   земель,   вертикальне   планування

будівельного  майданчика,  роботу  по  водовідведенню,  влаштування

постійних та тимчасових внутрішньомайданчикових доріг, під'їздів та

інженерних мереж (каналізації, водо-, тепло-, енергопостачання  то-

що), необхідних на  період  будівництва  та  передбачених  проектом

організації будівництва і проектами виконання  робіт,  забезпечення

будови  протипожежним   водопостачанням,   зв'язком   та   засобами

пожежогасіння.

     В тих випадках, коли  будівельний  майданчик  розташований  на

території, яка підлягає впливу несприятливих природних і  техноген-

них явищ та геологічних  процесів  (селі,  лавини,  зсуви,  обвали,

заболоченість,  підтоплення,  просідання,  підроблені  території  і

т.ін.), після створення геодезичної розбивочної основи  до  початку

виконання внутрішньомайданчикових підготовчих  робіт  повинні  бути

виконані за спеціальними проектами */ першочергові заходи і роботи

по захисту території від вказаних процесів.

     Завершення  зовнішньомайданчикових  і  внутрішньомайданчикових

підготовчих робіт в обсязі, що забезпечує будівництво  об'єкта  або

його черги, повинно бути підтверджене актом, складеним замовником і

генпідрядчиком за участю субпідрядних  організацій,  що  виконували

роботи підготовчого періоду, профспілкового комітету  генпідрядчика

та представників територіальних органів Державного нагляду за  охо-

роною праці за формою, наведеною у додатку 12.

 

     1.4 Забороняється розпочинати роботи по  зведенню  конструкцій

будинку (споруди) або його частини (секції, прогону, ділянки,  зах-

ватки тощо) до повного завершення влаштування підземних конструкцій

і зворотньої засипки котлованів, траншей, пазух з ущільненням грун-

ту до щільності його у природному стані або  заданій  проектом  (за

винятком підземних конструкцій, зведення  яких  проектом  виконання

робіт передбачено в інші терміни).

     1.5 При будівництві крупних об'єктів будівельні і монтажні ро-

боти по їх спорудженню рекомендується здійснювати по пускових  ком-

плексах або чергах будівництва, склад і черговість яких встановлює-

ться контрактом.

     1.6  Будівництво  крупних  підприємств,  в  яких  можуть  бути

виділені  взаємозв'язані  між  собою   технологічні   вузли,   слід

організовувати переважно вузловим  методом,  при  якому  завершення

будівельно-монтажних робіт на окремих вузлах створює таку  технічну

готовність їх, яка дозволяє  автономно,  незалежно  від  готовності

об'єкта в цілому, проводити налагоджувальні роботи  і  випробування

агрегатів, механізмів і пристроїв.

---------------------------------------------------

*/  Тут і налалі термін "проект" означає проектно-кошторисну

    документацію, розроблену для конкретного об'єкта у відпо-

    відності з вимогами ДБН на порядок розробки, погодження

    та затвердження проектної документації для будівництва.

                                  - 4 -

                                                 ДБН А.3.1-5-96

 

     В цьому випадку календарні терміни будівництва, поставки уста-

ткування і конструкцій, потреба у матеріалах та їх комплектна  пос-

тавка на будову, забезпечення трудовими ресурсами і засобами ме-

ханізації повинні розглядатись у розрізі виділених вузлів.

 

     1.7 При техніко-економічній доцільності  зведення  типових  та

таких, що багаторазово повторюються, будівель, споруд і  їх  частин

(котельні,  компресорні   та   насосні   станції,   трансформаторні

підстанції, транспортні галереї,  вбудовані  приміщення  виробничих

будівель тощо), а також монтаж технологічних ліній, агрегатів,  ус-

тановок і інженерного обладнання може здійснюватися комплектно-бло-

чним методом - з агрегуванням устаткування і конструкцій в блоки на

заводах-постачальниках, збірно-комплектувальних  підприємствах  або

базах будівельної індустрії.

     Організація будівельного виробництва в цьому  випадку  повинна

охоплювати виготовлення, поставку на будівництво комплектів блоків,

їх укрупнювальне збирання і зведення об'єкта з них у  відповідності

з проектно-кошторисною документацією.

     Проект  організації  будівництва  повинен  включати  необхідні

техніко-економічні обгрунтування, а також організацію виготовлення,

випробування і поставки блоків до місця установки їх в проектне по-

ложення. Поставка блоків повинна забезпечувати можливість  зведення

об'єкта в запроектованій технологічній послідовності та в  потрібні

терміни.

 

     1.8 При спорудженні лінійних  об'єктів  (транспорту,  зв'язку,

меліоративних систем,  ліній  електропередач  тощо),  а  також  при

необхідності виконання робіт на значній віддалі від місця постійної

дислокації   будівельних   організацій   доцільно   використовувати

мобільні будівельні формування, які оснащені відповідно до  профілю

роботи засобами транспорту, пересувними механізованими  установками

і  пристроями  енергетичного  забезпечення,  а   також   мобільними

(інвентарними) будівлями для потреб будівництва.

     В необхідних випадках,  при  техніко-економічній  доцільності,

допускається  застосовувати  в  таких  ситуаціях   вахтовий   метод

організації будівництва, який передбачає виконання робіт на  виїзді

силами підрозділів, що регулярно змінюють одне одного.

 

     1.9 Для виконання робіт, що потребують спеціалізованого облад-

нання і відповідно підготовлених кадрів (штучне хімічне,  криогенне

і термічне  закріплення  слабких  грунтів,  безтраншейна  прокладка

підземних комунікацій, монтаж висотних  споруд,  зокрема  баштового

типу, влаштування хімічних та жаростійких покриттів тощо), слід за-

лучати переважно спеціалізовані будівельні організації,  які  мають

ліцензії на виконання відповідного виду робіт.

 

     1.10 При будівництві об'єктів на ділянках існуючої міської за-

будови умови виконання робіт повинні бути у  встановленому  порядку

погоджені з  відповідними  органами  державного  нагляду,  місцевою

адміністрацією та експлуатаційними організаціями. При цьому обумов-

люються: виділення небезпечних зон, меж та осей підземних споруд  і

комунікацій; схеми руху транспорту і пішоходів із забезпеченням бе-

зпечних під'їздів та підходів до  діючих  підприємств,  будівель  і

споруд; протипожежні розриви; заходи  по  попередженню  забруднення

території, водного та повітряного басейнів, а також заходи щодо за-

хисту від шуму, вібрації та інших шкідливих та небезпечних впливів;

при необхідності -- відселення жителів з будинків, що прилягають до

будівельного майданчика.                           

     1.11  Будівництво  об'єктів  повинно  вестись  з   дотриманням

будівельних норм, правил і  стандартів,  а  складних  і  унікальних

об'єктів  -  з  дотриманням,  крім  того,  особливих  вказівок  та

технічних умов проекту. Застосування міжнародних стандартів повинно

обумовлюватись контрактом.

     1.12 При організації будівельного виробництва необхідно  керу-

ватись діючими нормативними документами, що регламентують:

     - договірні відносини у капітальному будівництві;

     - склад, комплектність і правила оформлення проектної, конст-

       рукторської та кошторисної документації, а також забезпечен-

       ня нею виконавців у відповідності до профілю виконуваних ни-

       ми робіт;

     - положення про авторський  нагляд  проектних  організацій за

       будівництвом підприємств, будівель та споруд;

     - умови виконання будівельно-монтажних робіт на об'єкті, поря-

       док і правила їх ведення і приймання, облаштування робочих

       місць;

     - склад робіт і нормативи витрат ресурсів для їх виконання;

     - умови поставки устаткування для монтажу;

     - тривалість будівництва об'єктів;

     - прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів;

     - охорону праці, техніку безпеки, пожежну безпеку;

     - охорону навколишнього природного середовища;

     - ліцензування учасників інвестиційної діяльності;

     - сертифікацію будівельної продукції.

     1.13 Умови, в яких повинні виконуватись будівельні і,  особли-

во,  монтажні  роботи  на  об'єктах,  повинні  бути  відображені  в

проектній, конструкторській та кошторисній документації, в  ПТД  по

організації  будівництва  і  виконанню  робіт,  в   контрактах   на

будівництво і договорах на виготовлення та поставку  конструкцій  і

устаткування.

     У випадках, коли будівельно-монтажні організації змушені вико-

нувати роботи в умовах, що відрізняються від передбачених норматив-

ними документами, контрактом, ПТД по  організації  будівництва  або

виконання робіт, із застосуванням інших методів і засобів, - замо-

вник, генпідрядчик і виконавець цих робіт повинні спільно  вирішити

питання щодо їх підготовки, комплектації ресурсами та виконання,  а

також взаєморозрахунків за них.

     1.14 При організації будівельного виробництва слід передбачити

випереджаюче будівництво під'їздних шляхів  та  причалів;  об'єктів

складського господарства, житлового та соціально-побутового призна-

чення, розвиток виробничої бази та комунального  господарства.  При

цьому слід враховувати можливість тимчасового використання з  цією

метою (за згодою замовника) запроектованих  постійних  будівель  та

споруд. Ці об'єкти повинні бути готові до експлуатації в обсягах та

в терміни, що необхідні для здійснення кожного етапу будівництва.

     1.15 На кожному об'єкті будівництва належить:

     - вести загальний журнал робіт за формою, наведеною в додатку

       1, спеціальні журнали з окремих видів робіт, перелік яких

       встановлюється генпідрядчиком за погодженням із замовником і

       субпідрядними організаціями за формами, наведеними в додатку

       2, а при наявності авторського нагляду проектних організацій

       - також і журнал авторського нагляду - у відповідності до

       положення про авторський нагляд проектних організацій за бу-                              

       дівництвом  підприємств, будівель та споруд;

     - складати акти обстеження прихованих робіт, проміжного  прий-

       няття відповідальних конструкцій, індивідуального та компле-

       ксного випробування устаткування, систем, мереж та пристроїв;

     - оформляти іншу виробничу документацію,  передбачену  іншими

       ДБН, і виконавчу документацію - комплект робочих креслень  з

       написами, зробленими особами, відповідальними за виконання

       будівельно-монтажних робіт, про відповідність виконаних в

       натурі робіт цим кресленням або внесеним в них за погоджен-

       ням із замовником та проектною організацією змінам.

     1.16  Після  завершення   окремих   етапів   робіт   (зведення

підземної, надземної частин будівель тощо) слід своєчасно звільняти

майданчик від тимчасових будівель і споруд, як тільки в них відпаде

необхідність,  керуючись  будгенпланом   для   відповідних   стадій

будівництва. При цьому особливу увагу належить звертати на

своєчасність відключення і розбирання мереж тимчасового водо-, ене-

рго-, газо-та теплопостачання.

     1.17  Закінчені  будівництвом  об'єкти  здаються  замовнику  в

експлуатацію. Здача-прийняття об'єкта проводиться в порядку,  вста-

новленому  ДБН  А.3.1-3-93  "Прийняття  в  експлуатацію  закінчених

будівництвом об'єктів. Основні положення",  і  оформляється  актом,

підписання якого визначає момент передачі об'єкта у власність замо-

вника.  Етапи  здачі-прийняття,   обов'язки   сторін   при   цьому,

необхідність в програмі випробувань, способи  розв'язання  взаємних

претензій та  інше,  а  також  гарантійні  строки  експлуатації  по

об'єкту в цілому і (або) окремих видах робіт слід  встановлювати  у

контракті на будівництво об'єкта.

     2 ПІДГОТОВКА БУДІВЕЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА

     2.1 Підготовка будівельного виробництва повинна  забезпечувати

можливість цілеспрямованого розгортання і виконання будівельно-мон-

тажних  робіт   і   взаємозв'язаної   діяльності   всіх   учасників

будівництва як на окремих об'єктах, так і в обсязі виробничої прог-

рами  будівельно-монтажної  організації.   Підготовка   повинна   з

необхідним випередженням передувати кожному  етапу  безпосереднього

виконання будівельно-монтажних робіт. Ії слід організовувати як ре-

гулярно    функціонуючу     систему     взаємозв'язаних     заходів

організаційного, технічного, технологічного і  планово-економічного

характеру,   яка   охоплює   такі   основні    напрями:    загальну

організаційно-технічну  підготовку,   підготовку   до   будівництва

об'єкта, підготовку будівельної організації і підготовку до викона-

ння будівельно-монтажних робіт.

 

     2.2 Загальна організаційно-технічна підготовка повинна викону-

ватися у відповідності з діючим положенням про підрядні контракти в

будівництві  України.  До  цього   виду   підготовки   відносяться:

передконтрактні роботи,  в  тому  числі  при  оголошенні  тендерних

торгів - розробка оціночних аванпроектів  по  об'єктах,  попереднє

формування і оцінка варіантів виробничої програми, визначення  вит-

рат на будівництво, а у випадках прямих переговорів -- підготовка і

укладання передконтрактної угоди (протоколу намірів); участь у тен-

дерних торгах за одержання замовлення на будівництво, укладання ко-

нтракту, вибір партнерів по його виконанню, укладання контрактів  з

субпідрядчиками,  пошук  постачальників  матеріалів,   конструкцій,

виробів і устаткування, укладання з ними договорів  на  постачання,

організація поставок на будову; забезпечення будови проектно-кошто-

рисною документацією, вирішення питань авторського нагляду;  визна-

чення  необхідності  організації  пожежної  охорони;  відведення  в

натурі  майданчика  (траси)  для  будівництва;   вирішення   питань

фінансування будівництва і фінансових гарантій; оформлення дозволів

і допусків на виконання робіт; переселення осіб та організацій, ро-

зташованих  у   будівлях,   що   підлягають   зносу;   забезпечення

будівництва під'їзними шляхами, електро-,  тепло-і  водопостачанням

(у  тому   числі   протипожежним),   системою   зв'язку,   засобами

пожежогасіння, приміщеннями санітарно-побутового та іншого обслуго-

вування будівельників.

     Обов'язки   по   здійсненню   функцій   загальної   підготовки

будівництва учасники інвестиційного процесу розподіляють між  собою

самостійно  при  складанні  протоколів  намірів  і  контрактів   на

будівництво з урахуванням особливостей створюваного  об'єкта,  умов

його  будівництва,  складу  охоплюваних  контрактом  робіт,  складу

учасників контракту та інших умов.

     2.3 Підготовка до будівництва кожного об'єкта повинна передба-

чати: вивчення інженерно-технічним персоналом  проектно-кошторисної

документації  (в  тому  числі  при  реконструкції  або   технічному

переозброєнні існуючого об'єкта - документації по  технічному  об-

стеженню   конструкцій)   і   детальне   ознайомлення   з   умовами

будівництва;  розробку  проектів  виконання  робіт  по  будівництву

будівель, споруд і  їх  частин,  а  також  на  позамайданчикові  та

внутрішньомайданчикові підготовчі роботи;  виконання  власне  робіт

підготовчого періоду (з дотриманням природно-охоронних вимог, вимог

з охорони праці, техніки безпеки та пожежної безпеки).

     До позамайданчикових підготовчих робіт відноситься будівництво

під'їзних шляхів і причалів, ліній електропередач з  трансформатор-

ними підстанціями, мереж водопостачання з водозабірними  спорудами,

каналізаційних колекторів з очисними спорудами,  житлових  містечок

для   будівельників,   об'єктів   виробничої    бази    будівельних

організацій, обладнання перевалочних баз, будівництво пожежних депо

та організація пожежної охорони, а також створення і налагоджування

автоматизованих систем планування та управління, обчислювальних ме-

реж, споруд, пристроїв та ліній зв'язку.

     До  внутрішньомайданчикових  підготовчих  робіт   відносяться:

здача-прийняття геодезичної розбивочної основи  для  будівництва  і

геодезичні розбивочні роботи для  прокладання  інженерних  мереж  і

доріг, зведення будівель і споруд; звільнення будівельного  майдан-

чика для будівельно-монтажних робіт (розчищення території, знесення

будівель  тощо);  планування   території;   штучне   пониження   (в

необхідних випадках) рівня грунтових вод; перекладання  існуючих  і

прокладання нових інженерних мереж, влаштування постійних і  тимча-

сових доріг, огородження будівельного майданчика з  організацією  в

необхідних  випадках  контрольно-пропускного   режиму;   розміщення

мобільних (інвентарних) будинків і споруд виробничого, складського,

допоміжного, санітарно-побутового та громадського призначення, вла-

штування  складських  майданчиків  і  приміщень   для   матеріалів,

конструкцій і устаткування; організація функціонування  автоматизо-

ваних систем планування і керування, обчислювальних мереж і засобів

зв'язку для керування виконанням робіт, в тому числі оперативно-ди-

спетчерського; забезпечення  будівельного  майданчика  освітленням,

протипожежним водопостачанням, засобами пожежогасіння, сигналізації

та зв'язку.

     При згоді замовника на використання для потреб будівництва за-

проектованих постійних або існуючих будівель і споруд їх також  на-

 

                                  - 8 -

                                                 ДБН А.3.1-5-96

 

лежить збудувати  або  пристосувати  у  підготовчому  періоді.  При

техніко-економічній доцільності і згоді замовника для цих цілей мо-

жуть будуватись тимчасові неінвентарні будівлі і споруди.

     Тимчасові  позамайданчикові  і  внутрішньомайданчикові  дороги

влаштовують при недоцільності або неможливості використання для по-

треб  будівництва  постійних  існуючих  і   запроектованих   доріг.

Конструкція всіх доріг, що використовуватимуться як тимчасові,  по-

винна забезпечувати рух будівельної техніки і перевезення  максима-

льних за масою і габаритами будівельних вантажів.

     Водою,   теплом,   парою,   газом,   стисненим   повітрям    і

електроенергією будівництво слід  забезпечувати,  як  правило,  від

існуючих діючих систем, мереж і установок з використанням  запроек-

тованих постійних інженерних мереж і споруд.

     Підготовка до будівництва складського  і  унікального  об'єкта

повинна включати роботи по організації режимних спостережень (сейс-

мометричних, гідрогеологічних, гідрологічних, геохімічних, геодези-

чних, маркшейдерських,  метеорологічних,  тензометричних  тощо)  за

спеціальними програмами, а також створення, при необхідності,  вип-

робувальних  полігонів,  метрологічних  пунктів   і   вимірювальних

станцій. Програми  дослідження  робіт,  випробувань  конструкцій  і

елементів споруд, а також режимних спостережень  повинні  розробля-

тись замовником і генеральною проектною  організацією  одночасно  з

розробкою проектів організації будівництва  та  проектів  виконання

робіт (якщо контрактом не передбачене інше).

 

     2.4 При  підготовці  будівельної  організації  до  будівництва

об'єктів належить забезпечувати: постійну готовність організації до

взаємопов'язаного виконання  всіх  необхідних  будівельно-монтажних

робіт на  всій  сукупності  об'єктів   її   будівельної   програми;

націленість цієї діяльності на виконання зобов'язань  по  підрядних

контрактах, з одного боку, та на врахування виробничих  можливостей

організації і додержання її інтересів - з іншого.

     В  процесі  такої  підготовки  проробляється  комплекс  питань

організації робіт на всю виробничу програму будівельно-монтажної

організації з ув'язуванням обсягів і термінів їх виконання на всіх

об'єктах  цієї  програми, завантаження виконавців, забезпечення

усіма видами  ресурсів.  Горизонт такого планування повинен бути в

межах одного-двох років, в залежності від ступеня визначенності да-

них про замовлення, виробничих, економічних та інших обставин функ-

ціонування організації. Чорновий  баланс виробничої програми скла-

дається у загальних обсягах, а уточнення її та деталізацію в часі

(терміни виконання і завершення  робіт, передачі фронтів робіт, ха-

рактер завантаження потужностей і потребу в ресурсах) одержують

шляхом календарного планування реалізації програми.

     На базі сформованої програми і графіків робіт вирішуються зав-

дання по організації діяльності всіх виконавців на всіх  об'єктах,

своєчасній комплектації їх ресурсами, розрахунку техніко-економіч-

них результатів діяльності, розробці заходів щодо розвитку (або

згортання) виробничих потужностей.

     При змінах договірних умов (зміні умов  укладених  контрактів,

укладанні нових або розриві старих контрактів), виникнення форс-ма-

жорних обставин (обставини непереборної сили), а також у зв'язку з

інформацією зворотного зв'язку про відхилення  реальних  параметрів

виробництва від їх прогнозних  значень проводиться  регулярне  або

епізодичне коригування виробничої програми. При  цьому  особливе

значення має беззаперечне дотримання уже зафіксованих у  контрактах

зобов'язань. Крім того, по мірі наближення термінів виконання окре-

мих робіт проводиться конкретизація і деталізація пов'язаних з  цим

 

                                  - 9 -

                                                 ДБН А.3.1-5-96

 

параметрів програми, плану дій окремих виконавців, показників ресу-

рсного забезпечення тощо.

 

     2.5 При підготовці  до  виконання  будівельно-монтажних  робіт

повинні бути:

     - розроблені проекти виконання робіт;

     - передані і прийняті закріплені на місцевості знаки геодезич-

       ної розбивки по частинах будівель (споруд) і видах робіт.

     До цього виду підготовки виробництва відносяться також:

     - розробка і здійснення заходів по організації праці, забезпе-

       ченню (при необхідності) будівельних бригад технологічними

       картами та інструкціями;

     - організація інструментального господарства для забезпечення

       бригад необхідними засобами малої механізації, інструментом,

       засобами виміру і контролю, засобами підмощування, огорожею

       і монтажною оснасткою в необхідному складі і кількості, згі-

       дно з проектом виконання робіт;

     - обладнання майданчиків і стендів укрупнювального і конвеєр-

       ного складання конструкцій;

     - створення запасу будівельних конструкцій, матеріалів і гото-

       вих виробів, необхідного для виконання робіт з потрібною ін-

       тенсивністю;

     - поставка або перебазування на робоче місце будівельних машин

       та пересувних (мобільних) механізованих установок.

 

     3  ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГIЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ 3 ОРГАНІЗАЦІЇ

        БУДІВНИЦТВА ТА ВИКОНАННЯ РОБІТ

 

     3.1 Документація з організації будівництва і  виконання  робіт

включає   проекти   організації   будівництва   об'єктів    (розділ

"Організація будівництва" у складі затверджуваних проектів і  робо-

чих проектів) і  проекти  виконання  робіт,  які  розробляються  на

основі робочої документації.

 

     3.2  Будівельно-монтажні  роботи   повинні   здійснюватись   у

відповідності з затвердженими проектами організації  будівництва  і

проектами виконання  робіт.  Відхилення  від  рішень  цих  проектів

повинні бути погоджені з організаціями, що розробили  і  затвердили

ці проекти, а також з органами державного пожежного  нагляду  -  у

питаннях, що належать до їх компетенції.

 

     3.3 Проекти організації будівництва і проекти виконання  робіт

повинні передбачати забезпечення міцності і стійкості споруджуваних

і існуючих будівель, споруд і конструкцій в процесі будівництва,  а

також їх пожежну безпеку. При будівництві в складних  умовах  (при-

родно-кліматичних, геологічних,  техногенних  тощо),  а  також  при

зведенні унікальних будівель і споруд для цього повинні  передбача-

тись спеціальні заходи.

     У складі проектів виконання робіт  на  будівництво  унікальних

об'єктів зі складними  технічними  рішеннями  повинні  розроблятися

програми необхідних досліджень, випробувань та  режимних  спостере-

жень, включаючи методи технічного  контролю,  організацію  станцій,

полігонів, вимірювальних постів та  інші  роботи,  що  забезпечують

надійність  проведення  будівельно-монтажних  робіт   і   подальшої

експлуатації споруд.

 

     3.4. Проект організації будівництва використовується  замовни-

ком, підрядними організаціями та іншими  учасниками  інвестиційного

 

                                  - 10 -

                                                 ДБН А.3.1-5-96

 

процесу при організації їх діяльності по будівництву об'єкта, а та-

кож при вирішенні питань фінансування і матеріально-технічного  за-

безпечення його будівництва.

 

     3.5  Розділ  "Організація  будівництва"  (проект   організації

будівництва)   повинен   бути   ув'язаний   з   іншими    розділами

передпроектної та проектної документації.

     В проектну і конструкторську документацію на унікальні об'єкти

та  об'єкти  зі  складними  технічними  рішеннями  слід   закладати

розроблювані спеціалізованими проектно-технологічними організаціями

конструктивні, монтажно-технологічні  та  інші  рішення  і  заходи,

спрямовані на  забезпечення  виконання  будівельно-монтажних  робіт

ефективними і безпечними методами.

     Проект організації будівництва повинна  розробляти  генеральна

проектна  організація  або,  на   її   замовлення,  інша   проектна

організація, що  має  ліцензію  на  цей  вид  проектування.  Проект

організації   будівництва   при   реконструкції   або    технічному

переозброєнні діючого підприємства розробляється за участю замовни-

ка.

     Проект організації будівництва  розробляється  на  базі  таких

вихідних матеріалів:

     - завдання на проектування даного об'єкта;

     - матеріали  інженерних  вишукувань  (при  реконструкції   та

       технічному переозброєнні об'єктів - матеріали їх передпроек-

       тного технічного обстеження) і дані режимних спостережень на

       територіях, які зазнають впливи несприятливих природних явищ

       і геологічних процесів;

     - документи, що встановлюють строки будівництва (нормативні  і

       контрактні);

     - рекомендовані генеральною підрядною та субпідрядною органі-

       заціями рішення щодо застосування матеріалів  і  конструкцій,

       засобів механізації будівельно-монтажних робіт, порядку за-

       безпечення будівництва енергетичними ресурсами, водою, тим-

       часовими інженерними мережами, а також місцевими будівельни-

       ми матеріалами;

     - відомості про умови поставки та транспортування з підприє-

       мств-постачальників будівельних конструкцій, готових виро-

       бів, матеріалів і устаткування;

     - спеціальні  вимоги  до  будівництва  складних  і  унікальних

       об'єктів;

     - відомості про умови виконання будівельно-монтажних робіт  на

       об'єктах реконструкції та технічного переозброення;

     - об'ємно-планувальні і конструктивні рішення будівель та спо-

       руд і принципові технологічні схеми основного виробництва

       об'єкта, що будуватиметься (його черги), з розбивкою на пус-

       кові комплекси та вузли;

     - відомості про умови забезпечення  кадрами  будівельників;

     - відомості про умови забезпечення транспортом, в  тому  числі

       для доставки будівельників від місця проживання до місця ро-

       боти;

     - дані про дислокацію  та  потужності  загальнобудівельних  та

       спеціалізованих організацій та умови її перебазування;

     - дані про наявність виробничої бази будівельної  індустрії  і

       можливості їх використання;

     - відомості про умови забезпечення будівельників  харчуванням,

       медичним обслуговуванням, житловими, санітарно-побутовими та

       культурно-побутовими приміщеннями;

     - заходи по захисту території  будівництва  від  несприятливих

 

                                  - 11 -

                                                 ДБН А.3.1-5-96

 

       природних явищ (зокрема, геологічних процесів), а також  від

       можливих пожеж та етапність їх виконання;

     - дані про забезпечення засобами пожежогасіння, в тому числі -

       первинними;

     - дані про умови будівництва, що передбачаються контрактами  з

       іноземними  фірмами.

 

     3.6 Склад і зміст проекту організації будівництва визначаються

учасниками інвестиційного процесу в контракті на будівництво об'єк-

та з урахуванням його складності, умов будівництва,  обсягів  робіт

та інших обставин. Рекомендації щодо складу проекту наведені у  до-

датку 3, а форми основних проектних документів - у додатку 4.

 

     3.7 Генеральна підрядна будівельна організація  із  залученням

субпідрядних організацій, в  залежності  від  термінів  будівництва

об'єкта, обсягів і складності робіт, вирішує, чи повинен проект  ви-

конання робіт розроблятися на будівництво всього об'єкта  в  цілому

чи на спорудження окремих його частин (підземної і надземної части-

ни,  секції,  прогону,  поверху,  ярусу  тощо),  виконання  окремих

технічно складних будівельних, монтажних і спеціальних робіт, а та-

кож робіт підготовчого періоду. Рекомендується передбачати передачу

проекту виконання робіт на будівельний майданчик не пізніше, ніж за

2 місяці до початку спорудження відповідних частин об'єкта або  ви-

конання відповідних робіт.

     Проекти  виконання  робіт  розробляють   генеральні   підрядні

будівельно-монтажні організації, а на окремі види загальнобудівель-

них, монтажних і спеціальних робіт - організації, що виконують ці

роботи. За замовленням  дирекції  підприємства,  що будується (за-

мовника), генеральної проектної, генеральної підрядної або субпід-

рядної організації проекти виконання робіт можуть розробляти проек-

тні, проектно-конструкторські, проектно-технологічні  або інші ор-

ганізації. Розробники проекту виконання робіт  повинні  мати ліцен-

зію на цей вид проектування.

     Проекти  виконання  робіт  по  реконструкції   та   технічному

переозброєнню  діючих  виробництв,  які визначають методи і послі-

довність виконання робіт з урахуванням конкретних умов, розробляю-

ться  проектними  або   проектно-технологічними   організаціями

спільно   з   підприємствами-замовниками   за   участю    підрядних

організацій    одночасно    з    розробкою     проектно-кошторисної

документації.

 

     3.8 Проект виконання робіт розробляється на базі  таких вихід-

них матеріалів:

     - завдання на розробку, яке видається будівельною організацією

       як замовником проекту виконання  робіт,  з  обгрунтуванням

       необхідності розробки його на будівлю (споруду) в цілому, її

       частину або види  робіт  із  зазначенням  терміну  розробки,

       - проект організації будівництва;

     -  необхідна  робоча документація;

     - умови поставки конструкцій, готових  виробів,  матеріалів  і

       устаткування, використання будівельних машин і транспортних

       засобів, забезпечення робочими кадрами будівельників основних

       професій,  застосування  бригадного  підряду  на   виконання

       робіт, виробничо-технологічної комплектації і перевезення

       будівельних вантажів, а в необхідних випадках також умови

       організації будівництва і виконання робіт вахтовим методом;

     - матеріали і результати  технічного  обстеження  будівель  та

       споруд діючих підприємств при їх реконструкції і технічному

 

                                  - 12 -

                                                 ДБН А.3.1-5-96

 

       переозброєнні, а також вимоги до виконання будівельних, мон-

       тажних і спеціальних будівельних робіт в умовах діючого ви-

       робництва.

 

     3.9 Склад і зміст проектів виконання робіт повинен формуватися

на основі додатку 5, а форми основних документів - додатку 6.

     Склад і зміст проектів виконання робіт технічно складних  мон-

тажних і спеціальних робіт (монтаж будівельних конструкцій, будівель

і  споруд,  технологічного  устаткування  і  трубопроводів,  систем

промислової вентиляції, теплоізоляція будівельних конструкцій і ус-

таткування, виконання електромонтажних, газозварювальних  та  інших

робіт) встановлюється з урахуванням відповідних відомчих  норматив-

них документів.

     Склад і ступінь деталізації  матеріалів,  що  розробляються  в

проекті виконання робіт, встановлюється відповідною будівельно-мон-

тажною організацією, виходячи із специфіки і обсягів робіт, що  ви-

конуватимуться.

     Проект виконання робіт затверджується  керівником  генеральної

підрядної будівельно-монтажної організації, а по виконанню  монтаж-

них і спеціальних  робіт  -  керівником  відповідної  субпідрядної

організації за погодженням з генеральною підрядною  будівельно-мон-

тажною організацією. При необхідності проводиться також  погодження

із  спеціалізованими  організаціями,   які   експлуатують   машини,

механізми,  виконують  спеціальні  роботи,  а  також  з   проектною

організацією - у випадку додаткових  виробничих  та  технологічних

вимог, які пред'являються до конструкцій при виконанні робіт.

     Проект виконання робіт на розміщення, реконструкцію і технічне

переозброєння діючого (існуючого) підприємства, будівлі або споруди

повинен бути погоджений також із замовником.

 

     3.10 Для будівництва будівель і споруд  з  особливо  складними

конструкціями і методами виконання  робіт  проектні  організації  у

складі проектної документації повинні розробляти проекти  виконання

технічно складних монтажних і спеціальних робіт і у складі  робочої

документації - робочі креслення на спеціальні  допоміжні  споруди,

пристосування, пристрої і установки, до яких відносяться:

     - оснастка і пристосування для транспортування і монтажу (під-

       йому, насування, складання) унікального устаткування, нега-

       баритних технологічних, будівельних і будівельно-технологіч-

       них блоків, спеціальна опалубка склепінь-оболонок, незнімна,

       та така, що ковзна опалубка, разового застосування спеціаль-

       ні опалубки складних архітектурних монолітних конструкцій;

     - пристрої для забезпечення робіт по штучному  зниженню  рівня

       грунтових вод, штучному заморожуванню грунтів і  закріпленню

       їх, в тому числі способами цементації, глинизації, силікати-

       зації, смолизації та термічного закріплення;

     - шпунтові огорожі котлованів і траншей;

     - пристрої для крупноблочного монтажу устаткування та укрупню-

       вального складання конструкц1й;

     - оснастка і спеціальні пристрої для зведення підземних споруд

       способом "стіна в грунті", прокладки підземних трубопроводів

       методом продавлювання грунту, зведення споруд глибокого зак-

       ладання на полях-оболонках і з застосуванням спускних коло-

       дязів, а також пальових фундаментів при наявності осідаючих

       грунтів;

     - захисно-запобіжні пристрої при виконанні буровибухових робіт

       поблизу існуючих будівель і споруд;

 

 

                                  - 13 -

                                                 ДБН А.3.1-5-96

 

     - допоміжні пристрої, необхідні при  пересуванні  і  надбудові

       будівель, будівництві їх в особливо стиснених умовах, а та-

       кож у випадках реконструкції діючих підприємств, будівель,

       споруд. Для розробки вказаних  проектів  виконання  робіт  і

       робочої  документації повинні залучатись спеціалізовані про-

       ектні, проектно-конструкторські і проектно-технологічні ор-

       ганізації.

 

     3.11 Склад і зміст документації з організації робіт, що розро-

бляється  при  підготовці  будівельної організації до реалізації

всієї виробничої програми по будівництву, наведені у додатках 7 і 8.

 

     4 УПРАВЛІННЯ БУДІВЕЛЬНИМ ВИРОБНИЦТВОМ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЯ

 

     4.1  Управління  будівельним  виробництвом  повинно

постійно  забезпечувати  взаємоув'язану  і   ефективну   діяльність

учасників будівництва по реалізації  виробничої  програми  (в  тому

числі зобов'язань по  кожному  контракту)  і  прийнятих  рішень  по

організації будівництва і виконанню робіт. Зміст управління - вироб-

ка поточних завдань та доведення їх  до  безпосередніх  виконавців,

зворотній зв'язок, коригуючі дії.

 

     4.2 Формування та конкретизація завдань виконавцям  і  виробка

рішень  по  суттєвих  коригуючих  діях   є   предметом   підготовки

будівельного виробництва і формування  документації  з  організації

будівництва і виконання робіт.

     Поточна координація діяльності учасників будівництва для вико-

нання ними робіт у відповідності з планами  і  графіками,  поточний

контроль за виконанням будівельно-монтажних робіт  і  їх  ресурсним

забезпеченням, їх постійний облік і регулювання відносяться до зав-

дань  поточного  оперативного   управління.   Його   рекомендується

здійснювати через диспетчерську службу.

 

     4.3  Диспетчерська  служба  здійснює  такі  функції  оператив-

но-диспетчерського управління:

     - збір, передача, обробка та аналіз оперативної інформації про

       хід  виконання  будівельно-монтажних  робіт, що надходять

       від організацій і підрозділів, а також інформації про допу-

       щені відхилення від проектів виконання робіт;

     - контроль за дотриманням технологічної послідовності і  регу-

       лювання ходу будівельно-монтажних робіт у відповідності із

       затвердженими  графіками  виконання  робіт,  забезпечення

       споруджуваних об'єктів матеріальними і трудовими ресурсами,

       засобами механізації і транспорту;

     - забезпечення  постійної  взаємодії  загальнобудівельних  та

       інших організацій і підрозділів, що беруть участь у будівни-

       цтві;

     - передача інформації керівництву будівельної організації  або

       в диспетчерський пункт вищої організації, що координує буді-

       вництво, за встановленими формою і обсягом;

     - передача оперативних розпоряджень керівництва виконавцям і

       контроль за їх виконанням.

При реконструкції та технічному переозброєнні діючих підприємств

рекомендується створювати об'єднані диспетчерські служби будівель-

ної організації та дирекції підприємства, які повинні забезпечува-

ти, окрім вказаних, такі додаткові функції:

     - оперативне керівництво роботами із забезпеченням погоджених

       дій будівельного і експлуатаційного персоналу;

 

                                  - 14 -

                                                 ДБН А.3.1-5-96

 

     - регулювання спільного використання транспортних комунікацій,

       інженерних мереж, вантажопідйомного та іншого устаткування

       підприємства будівельним та експлуатаційним персоналом;

     - забезпечення взаємодії загальнобудівельних, спеціалізованих

       і експлуатаційних організацій і підрозділів при виконанні

       будівельно-монтажних робіт паралельно з функціонуванням під-

       приємства.

     В районах будівництва крупних  промислових  комплексів  і  при

забудові житлових масивів за взаємною згодою учасників  будівництва

може бути створена об'єднана диспетчерська служба.

 

     4.4 Ефективне  функціонування  комплексу  управлінських  задач

будівельної галузі забезпечується засобами її  інформації.  Робочий

інструмент інформатизації - система автоматизованих робочих  місць

(АРМ), орієнтованих на інформаційну підтримку прийняття  рішень  на

всіх  етапах  будівельного  виробництва  -  при  його  підготовці,

розробці ПТД, керуванні виконанням робіт і забезпеченням  їх  всіма

видами ресурсів.

     Інформаційне, програмне і технічне забезпечення інформатизації

повинні постійно обновлюватися і розвиватися для  підтримки  їх  на

рівні поточних  інформаційних  потреб  галузі,  її  організацій  та

підприємств, а  також  у  зв'язку  з  розвитком  технічних  засобів

(обчислювальної  техніки,  техніки  зв'язку,  оргтехніки  тощо)   і

комп'ютерних інформаційних технологій.

 

     5 РОБОЧА СИЛА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАЦІ

 

     5.1 Для виконання будівельно-монтажних робіт підрядчик залучає

в   необхідній   кількості   інженерно-технічних   спеціалістів   і

робітників відповідної кваліфікації. При відповідному обгрунтуванні

замовник може ставити питання  про  усунення  від  виконання  робіт

працівників з недостатньою професійною кваліфікацією.

 

     5.2 Бригади робітників, в залежності від характеру роботи, мо-

жуть формуватися як комплексні або спеціалізовані по окремих  видах

робіт. Комплексні бригади доцільно формувати  дня  створення  ними

закінченої будівельної продукції, укрупнених етапів робіт, констру-

ктивних вузлів.

 

     5.3  Організація  праці  повинна   забезпечувати   її   високу

продуктивність,  своєчасність  виконання  робіт,  потрібну   якість

будівельної продукції та безпечні умови праці. Питання  організації

праці входять складовою частиною в проекти організації  будівництва

і проекти виконання робіт.

     В проекти виконання робіт слід включати технологічні карти, що

містять в собі сучасні методи виконання робіт і прийоми праці.

     Для виконання доручених бригаді робіт їй повинен своєчасно  (у

відповідності з графіками робіт) надаватися необхідний фронт робіт,

комплект матеріально-технічних ресурсів і технічних засобів оснаще-

ння.

 

     5.4 Охорона  праці  працівників  повинна  забезпечуватись:

     - обов'язковою попередньою експертизою проектної  документації

       на її відповідність нормативним актам про охорону праці;

     - організацією технологічних процесів у відповідності з вимо-

       гами діючих санітарних норм, механізацією та автоматизацією

       важких і небезпечних робіт;

     - видачею  працівникам  необхідних  засобів  індивідуального

 

                                  - 15 -

                                                 ДБН А.3.1-5-96

 

       захисту (спеціального одягу, взуття, захисних касок  тощо);

     - виконанням заходів щодо колективного захисту робітників

       (огородження, освітлення, вентиляція, захисні і запобіжні

       пристрої і пристосування тощо);

     - наданням санітарно-побутових приміщень та  обладнання,

       організацією санітарно-побутового та медичного обслуговуван-

       ня (зокрема, проведенням попередніх та періодичних  медичних

       оглядів) у відповідності з діючими нормами  і  характером

       виконуваних  робіт.

     Робітникам повинні бути створені необхідні умови праці, харчу-

вання  (в  тому   числі   спецхарчування   та   дієтхарчування)   і

відпочинку.

     При організації праці треба додержуватись вимог чинного  зако-

нодавства та діючих санітарних норм щодо вікової придатності працю-

ючих до виконання тих чи інших робіт на об'єктах будівництва,  умов

праці жінок, підлітків, пенсіонерів та інвалідів, гранично допусти-

мих норм переміщення вантажів жінками.

     В процесі виконання будівельно-монтажних робіт необхідно дот-

римуватися   нормативних   вимог   щодо    попередження    порушень

технологічної дисципліни, техніки безпеки  та  пожежної  безпеки  у

будівництві.  3  усіма  працівниками  повинен  проводитись  увідний

інструктаж та інструктаж  на  робочих  місцях  з  техніки  безпеки,

пожежної безпеки та виробничої санітарії.

     Працівники, зайняті на роботах з підвищеною пожежною  небезпе-

кою, повинні попередньо, перед призначенням на таку роботу,  пройти

спеціальне навчання (пожежно-технічний мінімум), а згодом - щорічну

перевірку знань нормативних актів з пожежної безпеки.

 

     5.5 Керівництво підрядної  організації  несе  відповідальність

перед  своїми  працівниками   за   виконання   чинних   нормативних

документів і взятих зобов'язань з праці, заробітної плати та забез-

печення нормальних умов праці і відпочинку на будівельному  майдан-

чику, а також вживає необхідних заходів для  попередження  порушень

працівниками технологічної та виробничої дисципліни і  громадського

порядку. Учасники інвестиційного  процесу  самостійно  розподіляють

між собою обов'язки з забезпечення працівників житлом, транспортом,

харчуванням, водою, медичним обслуговуванням, страхуванням тощо.

 

     6  МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНIЧНЕ  ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

 

     6.1   Забезпечення   будівництва   об'єктів    всіма    видами

матеріально-технічних ресурсів повинно  створювати  передумови  для

дотримання  календарних  планів  та  графіків  будівельно-монтажних

робіт, що відображають прийняту технологічну послідовність їх  про-

ведення та строки виконання, необхідні для реалізації умов контрак-

ту.

 

     6.2 Матеріально-технічні ресурси поставляються на будови через

систему прямих договорів (контрактів) з підприємствами-виробниками,

через товарні  біржі,  постачально-збутові  та  інші  посередницькі

організації.

     Забезпечення будівництва матеріалами, устаткуванням, виробами,

виробництво і споживання яких контролюється державою,  здійснюється

через відповідні державні органи і регламентується згідно із  вста-

новленим порядком.

     В контракті на будівництво об'єкта слід визначати порядок  за-

безпечення будівельно-монтажних робіт матеріально-технічними ресур-

сами  та  обов'язки  учасників  будівництва  (замовник,  підрядчик,

 


Подпишитесь на новости строительства:

 

 

Выбор редакции: