ЛКМ Утепление Окна и двери Технологии Техника | Рынок Аналитика Новости компанийДСТУ Б А.3.1-13:2010. Управління, організація і технологія. Номенклатура показників якості будівельної продукції. Основні положення

Оцените
(0 голосов)

Скачать ДСТУ Б А.3.1-13:2010. Управління, організація і технологія. Номенклатура показників якості будівельної продукції. Основні положення

Чинний від 2010-08-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт установлює основні положення системи показників якості будівельних ма­теріалів, виробів і конструкцій, інженерного обладнання, оснастки, інвентаря, інструмента, а також мобільних інвентарних будинків і споруд.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні акти та нормативні документи:

ДБН А.1.1-1-93 Система стандартизації та нормування в будівництві. Основні положення

ДСТУ 1.2:2003 Національна стандартизація. Правила розроблення національних нормативних документів

ДСТУ 1.3:2004 Національна стандартизація. Правила побудови, викладання, оформлення, по­годження, прийняття та позначення технічних умов

ДСТУ 1.5:2003 Національна стандартизація. Правила побудови, викладання, оформлення та вимоги до змісту нормативних документів

ДСТУ-Н Б А. 1.1-91:2008 Система стандартизації та нормування у будівництві. Вимоги до побу­дови, викладання, оформлення та видання будівельних норм

ДСТУ-Н Б А. 1.1-92:2008 Вимоги до оформлення документів при розробленні будівельних норм

3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

Нижче подано терміни, вжиті в цьому стандарті, та визначення позначених ними понять

3.1       критерій

Сукупність однорідних показників якості продукції, які характеризують її відповідність тому чи іншому набору властивостей (технічний рівень, стабільність показників якості, економічна ефек­тивність, ергономічність, естетичність тощо)

3.2       критерій технічного рівня

Сукупність технічних показників якості продукції, які характеризують її відповідність кращим вітчизняним та закордонним зразкам і враховують перспективи розвитку техніки і технології

3.3       критерій стабільності показників якості (однорідності продукції)

Сукупність показників якості, які характеризують ступінь відповідності показників якості про­дукції, що виробляється, встановленим технічним вимогам, а також регламентують дозволений

кількісний розсів параметрів, який забезпечується дотриманням сталого технологічного процесу і відповідною організацією виробництва

3.4       критерій економічної ефективності

Сукупність показників якості, які характеризують економічну доцільність організації виробниц­тва продукції і можливість отримання прибутку

3.5       критерій ергономічності

Сукупність показників якості конкретної продукції, яка характеризує узгодженість її технічних властивостей з ергономічними потребами людини - споживача (поліпшення знаряддя виробниц­тва, умов та процесів праці), а також обмежує наявність у складі продукції шкідливих факторів, що можуть негативно впливати на людину (виділення в навколишнє середовище шкідливих хімічних речовин, підвищений рівень активності природних радіонуклідів тощо)

3.6       критерій естетичності

Сукупність показників якості продукції, які характеризують наявність у ній довершених форм, кольору, рисунку, фактури лицьової поверхні, котрі формують гармонійне предметне середовище для забезпечення найкращих умов праці, побуту та відпочинку людей

3.7       показники конструктивності

Кількісні характеристики ступеня технічної досконалості і прогресивності продукції, що визнача­ють можливість застосування її у різних видах будівництва

3.8       показники сумісності продукції

Кількісні характеристики продукції, які визначають можливість взаємної ув'язки розмірів бу­дівельних виробів і конструкцій, поєднання елементів будинків і споруд, а також узгодження термінів їх експлуатації

4  ПОЗНАКИ ТА СКОРОЧЕННЯ

4.1 При використанні в стандартах з номенклатури показників якості будівельної продукції за­гальноприйнятих фізико-технічних термінів і величин застосовують їх загальноприйняті познаки та скорочення.

5  ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

5.1 Стандарт установлює номенклатуру показників якості будівельної продукції, які застосову­ють при:

розробленні стандартів, технічних умов та інших нормативних документів;

виборі оптимального варіанта нової продукції;

оцінюванні відповідності шляхом сертифікації продукції, прогнозуванні і плануванні якості;

розробленні систем управління якістю;

складанні звітності та інформації про якість.

5.2       На номенклатуру показників якості продукції конкретних типів і видів слід розробляти окремі
стандарти.

Перелік видів продукції наведено в додатку 1 ДБН А.1.1-1 (комплекси В.2.5, В.2.6, В.2.7, В.2.8).

5.3       Стандарти на конкретні види продукції повинні містити:

номенклатуру показників якості, які необхідні для характеристики споживчих властивостей
продукції;

вказівки щодо визначення кількісних значень показників якості;

-           вказівки щодо застосування показників якості в залежності від завдань, які вирішуються;
- терміни та визначення, які не встановлені іншими стандартами.

Кількісні значення показників якості будівельної продукції заводського виготовлення визна-­
чають методами, наведеними в стандартах та технічних умовах на конкретні види продукції, а та-­
кож у галузевих методиках з оцінки рівня якості продукції, які затверджуються міністерствами
(відомствами), які є провідними у виробництві цієї продукції.

Кількісні значення показників якості мобільних інвентарних будинків і споруд масового за-­
стосування, їх елементи та вимоги до якості будівельно-монтажних робіт, які слід виконувати на цих
об'єктах, визначають у відповідних стандартах та будівельних нормах.

Нормативні документи на виробництво будівельної продукції слід розробляти згідно з вимо­-
гами ДСТУ 1.2, ДСТУ 1.3, ДСТУ 1.5.

Вимоги до якості будівельно-монтажних робіт мобільних інвентарних бзуоддичникйів і споруд повинні бути викладені у будівельних нормах, які слід розробляти згідно з вимогами ДСТУ-Н А.1.1-91, ДСТУ-НА.1.1-92.

6 КРИТЕРІЇ ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ

6.1       Якість будівельної продукції характеризують сукупністю таких критеріїв:
-  технічний рівень;

стабільність показників якості;

економічна ефективність;

ергономічність;

естетичність.

6.2       Застосування критеріїв якості в залежності від виду завдання, які вирішуються, наведено в
таблиці 1.

Код УКНД: 03.120.10; 91.010.01

Ключові слова: номенклатура показників якості будівельної продукції, критерії показників якості, застосовність показників якості.


Подпишитесь на новости строительства:

 

 

Выбор редакции: