ЛКМ Утепление Окна и двери Технологии Техника | Рынок Аналитика Новости компанийЗміна № 1 ДБН Б.1-3-97

Оцените
(0 голосов)

ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

Система містобудівної документації(СМБД).

Склад, зміст, порядок розроблення, погодження

та затвердження генеральнихпланів міських населених пунктів

Скачать Зміна № 1 ДБН Б.1-3-97

Чінна з 1.02.2009 р.

ТЕКСТ ЗМІНИ

Вступна частина. У першому абзаці вилучити слова:«проектів розміщення першої черги будівництва».

Пункт 1.1. У першому абзаці слова:«вулично-дорожньої мережі і дорожнього руху» замінити словами:«вуличної мережі, вуличного руху транспорту і пішоходів», далі - за текстом.

Пункт 1.3. Слова:«дорожнього руху, систем управління дорожнім рухом» замінити словами:«вуличного руху, систем управління вуличним рухом», далі-за текстом.

Пункт 1.4. У третьому абзаці (під другим дефісом) слово«дорожнього» замінити словом«вуличного».

Пункт 1.5. У другому абзаці слово«дорожнього» замінити словами «вуличного».

Пункт 1.7. Слово«коригуванням» замінити словами:«внесенням змін до», далі - за текстом.

Пункт 2.4. Слова:«Затверджена концепція» замінити словами:«Схвалена концеп­ція»; слова:«дорожнього руху» замінити словами:«вуличного руху», далі - за текстом.

Пункт 2.5. У другомуабзаці вилучити слова:«якщо строк між затвердженням концепції та початком його розроблення не перевищує одного року».

Пункт 2.6. У першому абзаці слово«затверджується» замінити словом«схвалю­ється».

Другий абзац викласти у новій редакції:

«На схвалення подаються схема планувального розвитку населеного пункту та текс­това частина».

Підпункт 2.6.1. Перший абзац та перелічення а) викласти у новій редакції:

«Текстова частина повинна включати:

а) аналіз можливих напрямів територіального розвитку та запропонований варіант планувального розвитку».

У переліченні в) слова:«основних розрахункових показників» замінити словами: «основні розрахункові показники», далі- за текстом.

Перелічення г) та д)— вилучити (як такі, що виконуються па стадії розроблення генерального плану).

Пункт 3.1. У п'ятому абзаці (під другим дефісом) слова:«районного планування» замінити словами:«планування на регіональному рівні».

У передостанньому абзаці (під десятим дефісом) слова:«вулично-дорожньої» замінити словом«вуличної», далі- за текстом.

В останньому абзаці (під одинадцятим дефісом) вилучити слова:«на першу чергу реалізації генерального плану».

Пункт 3.2. У першому абзаці:

-                         вилучити слова:«15-20 років»; після слів у дужках:«(розрахунковий період гене­рального плану)» після коми доповнити словами:«який визначається при погодженні завдання на розроблення генерального плану»;

-                         вилучити друге речення:«Його тривалість уточнюється залежно від конкретних містобудівних умов в концепції розвитку населеного пункту»;

-                        у третьому речення вилучити слова:«а також на першу чергу його реалізації (до 5 років)», далі- за текстом.

Пункт 3.3. У першому абзаці після слова«затверджені» після коми доповнити словом «схвалені»;

В останньому абзаці (під шостим дефісом) слова«дорожнього руху» замінити словами:«вуличного руху».

Пункт 3.4 викласти уновій редакції:

«3.4 Генеральний план населеного пункту складається з основного креслення, поя­снювальної записки та інших графічних матеріалів (креслень і схем, шо ілюструють розвиток населеного пункту, його планувальної структури, розвиток об’єктів соціальної інфраструктури, розвиток транспортної системи міста та розвиток інженерних мереж).

Основне креслення і схеми розвитку інженерних мереж виконуються у встановлених масштабах».

Підпункт 3.5.1. Перелічення г)- вилучити.

Перелічення и) викласти у новій редакції:

«и) характеристику сучасної вуличної мережі, інтенсивності транспортного руху по вулицях населеного пункту і дорогах на підходах до населеного пункту, схему роботи громадського транспорту по видах, характеристику роботи системи зовнішнього транс­порту».

Підпункт 3.5.2. У перелічення о):

-                        слово«доріг» і кому перед ним- вилучити;

-                         словосполучення«вулично-дорожньої мережі» замінити словами:«вуличної мере­жі». 5

Перелічення ф) - вилучити.

Підпункт 3.5.3 викласти у новій редакції:

«3.5.3 Книга завершується вартісною оцінкою основних невідкладних заходів та таблицею техніко-економічних показників».

Пункт 3.6. Другий та третій абзаци викласти у новій редакції:

«У складі генерального плану за окремими завданнями (на мирний час та на особи- вий період) структурного підрозділу з питань цивільного захисту (цивільної оборони) дер­жавної адміністрації і виконавчого органу селищної, міської ради та територіального органу управління спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань цивільного захисту (цивільної оборони) України за участю спеціально уповноваженого органу з питань містобудування та архітектури відповідної державної адміністрації і виконавчого органу селищної, міської ради розробляється розділ інженерно-технічних захо­дів цивільного захисту (цивільної оборони).

Склад та зміст завдань на розроблення заходів визначаються ДБН Б. 1.1 -5».

Пункт 3.7. Перелічення е) - вилучити.

Пункт 3.8. У примітці 2 слова:«до 50 тис. чоловік» замінити словами:«до 10 тис. чоловік», далі - за текстом.

Пункт 3.10. У переліченні в) слово«площі» замінити словом«місця».

Перелічення я)- вилучити.

В останньому абзаці слова:«при сейсмічності 7 і більше балів» замінити словами: «при сейсмічності 6 і більше балів», далі - за текстом.

Пункт 3.11. У першому абзаці слова у дужках:«(з приміською і зеленою зонами)» замінити словами:«(прилеглих до населеного пункту територій)», далі - за текстом.

У переліченні б) вилучити слова:«та їх належність до основних землевласників (землекористувачів) у відповідності з планом земельно-господарського устрою або планами внутрішньогосподарського устрою, іншими землевпорядними документами та матеріалами».

Пункт 3.12. У першому абзаці слова:«вказують існуючий стан та пропозиції щодо архітектурно-планувальної організації» замінити словами:«вказують на існуючий стан та перспективну архітектурно-планувальну організацію території», далі - за текстом.

Перелічення р) - вилучити.

Пункт 3.13. Слово«прогнозування» замінити словом«визначення».

Підпункт 3.13.2. Слова:«вулично-дорожньої мережі» замінити словами:«вуличної мережі».

Підпункт 3.13.4. Після слів:«червоних ліній» доповнити словами:«у складі гене­ральних планів для населених пунктів з чисельністю населення до 10 тис. чоловік», далі - за текстом.

Розділ 4. Після назви розділу перед пунктом 4.1 доповнити таким абзацом:

«Перша черга будівництва відноситься до категорії галузевих схем, які виконуються за окремим замовленням».

Пункт 4.1. Останнє речення першого абзацу викласти у новій редакції:«Проект виконується як окремий документ, узгоджений з генеральним планом».

Пункт 4.8 вилучити.

Розділ 5. Назву викласти у новійредакції:

«5Порядок розроблення, внесення змін, погодження і затвердження генеральних планів населених пунктів».

Після назви розділу перед пунктом 5.1 доповнити таким абзацом:

«Керуючись підпунктом 23 п. 5 Положення про Міністерство регіонального розвитку та будівництва України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16.05.2007 № 750, на вимогу Мінрегіонбуду погодження завдання на розроблення гене­рального плану, генерального плану населеного пункту та зміни до нього здійснюється у порядку, викладеному у розділі 5».

Пункт 5.1. Слово«коригування» замінити словами:«внесення змін», далі - за текс­том.

Пункт 5.2. У першому абзаці слова:«або коригування» замінити словами:«або внесення змін до», далі -за текстом.

У другому абзаці слова:«або коригування» замінити словами:«або внесення змін до», далі- за текстом.

В останньому абзаці (під третім дефісом) слово«органи» замінити словом«засоби».

Пункт 5.4. У першому абзаці слова:«відповідне управління (відділ) містобудування і архітектури» замінити словами:«відповідний орган містобудування і архітектури».

Пункт 5.6. Доповнити абзацом такого змісту:

«Завдання на розроблення генерального плану погоджується:

-                        для міст Києва, Севастополя, Сімферополя, центрів областей, курортів державного значення, історичних міст - спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань містобудування і архітектури;

-                         для населених пунктів обласного (республіканського) значення - облдержадміні­страцією (Радою міністрів АР Крим);

-                       для населених пунктів районного значення - райдержадміністрацією».

Пункт 5.11. У третьому абзаці (під другим дефісом) слова:«на площах залягання» замінити словами:«на місцях залягання», далі - за текстом.

У четвертому абзаці (під третім дефісом) слова:«спеціально уповноваженому державному органу у справах містобудування і архітектури» замінити словами:«централь­ній службі державної експертизи, яка може залучати експертні підрозділи інших міні­стерств».

П'ятий абзац (під четвертим дефісом) замінити такими абзацами:

«- подає генеральні плани на погодження:

-                                для міст Києва, Севастополя - Кабінету Міністрів України;

-                                 для міста Сімферополя, центрів областей, курортів державного значення, істори­чних міст - спеціально уповноваженому центральному органу виконавчої влади з питань містобудування і архітектури;

-                                 для населених пунктів обласного (республіканського) значення - облдержадміні­страції (Раді міністрів АР Крим);

-                                для населених пунктів районного значення - райдержадміністрації.

Генеральні плани погоджуються відповідними органами виконавчої влади в частині

масштабів територіального розвитку, розрахункової чисельності населення, визначення територій спільних інтересів, урахування положень Генеральної схеми планування території України, відповідних схем планування територій на регіональному та місцевому рівнях ефективності використання територій. Погодження спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань містобудування і архітектури здійснюється після одержання відповідного позитивного висновку комплексної державної експертизи. Форму експертного висновку встановлює спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань містобудування та архітектури.

Державна експертиза генеральних планів інших міст може проводитись регіональ­ними підрозділами державної експертизи із залученням фахівців проектних і науково-дослідних інститутів.

Виконавчий орган ради інформує відповідну районну, обласну держадміністрацію щодо намірів змін цільового використання земель, які знаходяться за межами населеного пункту, непередбачених генеральним планом міста для його розвитку», решта абзаців (під п’ятим, шостим і сьомим дефісами)- за текстом..

Пункт 5.12. Перший абзац замінити такими абзацами:

«Експертиза генеральних планів селищ, міст здійснюється відповідно до порядку, встановленого Кабінетом Міністрів України.

Максимальні терміни падання окремих та комплексних експертних висновків:

-                       для міст з населенням понад 1000 тис. чол. - відповідно 30 і 60 календарних днів;

-                       для міст з населенням понад 250 тис. чол. - ЗО і 45 календарних днів;

-                       для міст з населенням до 250 тис. чол. - 20 і 30 календарних днів;

-                        селищ —20 і 30 календарних днів.

В окремих випадках, залежно від складності містобудівних, економічних, екологічних та інших проблем, загальний термін проведення експертизи за обґрунтуванням організації- експерта може бути продовжений відповідним спеціально уповноваженим органом з питань містобудування та архітектури на термін не більше ніж ЗО календарних днів».

Пункт 5.14 викласти в новій редакції:

«5.14 Генеральний план міста, селища, проект розміщення першої черги будівництва затверджується рішенням сесії міської ради за наявності всіх необхідних висновків і державних експертиз, а концепція розвитку міста схвалюється рішенням міської ради відповідно до чинного законодавства».

Розділ 5 доповнити пунктами 5.15, 5.16, 5.17, 5.18, 5.19, 5.20, 5.21 такого змісту:

«5.15 Проект змін до генерального плану визначає доцільність зміни функціональ­ного або цільового призначення території (об’єкта), зміни у транспортно-плану-вальному вирішенні окремих елементів магістральної мережі, транспортного обслуговування об’єктів та відповідного коригування червоних ліній. Проект змін до генерального плану населеного пункту розробляється організацією-розробником генерального плану.

5.16                           До змісту проекту змін до генерального плану у залежності від завдань та особливостей включається:

-                        аналіз існуючих нормативно-правових умов та висновки про можливість та доціль­ність зміни функціонального або цільового призначення території, коригування червоних ліній окремих вулиць та інше;

-                          графічні матеріали, пропозиції та розрахунки стосовно зміни функціонального або цільового призначення території, прокладання інженерних мереж, забезпечення функціо­нування транспортної мережі населеного пункту чи району, організації транспортного руху з урахуванням безпечної експлуатації наявних будинків.

5.17                       Зміни до генеральних планів населених пунктів погоджуються:

-                       для міст Києва, Севастополя - Кабінетом Міністрів України;

-                         Сімферополя, центрів областей, курортів державного значення, історичних міст - спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань містобудування і архітектури;

-                         для населених пунктів обласного (республіканського), значення - облдержадміні­страцією (Радою міністрів АР Крим); ..

-                       для населених пунктів районного значення - райдержадміністрацією.

5.18                            Орган містобудування та архітектури обласної державної адміністрації, спеціально уповноважений орган з питань містобудування та архітектури Автономної Республіки Крим, надає висновки щодо можливості затвердження змін до генеральних планів міст, селищ області, Автономної Республіки Крим.

5.19                         Проект змін до генерального плану у випадку змінення виду функціонального використання територій у зоні охорони пам’ятки архітектури та містобудування національ­ного значення погоджується з центральним органом виконавчої влади у сфері культури, а у зоні охорони та пам’ятки архітектури та містобудування місцевого значення відповідно з Республіканським комітетом з охорони та використання пам’яток історії та культури Автономної Республіки Крим, з управліннями містобудування та архітектури обласних. Севастопольської міської держадміністрацій, спеціально уповноваженим органом з питань охорони культурної спадщини Київської міської державної адміністрації.

5.20                        Після одержання документів щодо погодження генерального плану населеного пункту та відповідного позитивного експертного висновку виконавчий орган відповідної місцевої ради подає проект змін до генерального плану на затвердження місцевій раді згідно з чинним законодавством.

5.21                         Вартість розроблення проекту змін до генерального плану в залежності від обсягів робіт визначається на підставі відповідних таблиць розділу 40 «Районне планування. Планування та забудова населених пунктів Збірника цін на проектні роботи для будівництва (зі змінами і доповненнями) з урахуванням положень ДБН Д. 1.1 -7».

Пункт 6.6 вилучити.

Пункт 6.7. У першому абзаці вилучити слова:«проекту розміщення першої черги будівництва».


Подпишитесь на новости строительства:

 

 

Выбор редакции: