ЛКМ Утепление Окна и двери Технологии Техника | Рынок Аналитика Новости компанийДБН Б.2.4-4-97. Планування і забудова малих сільськогосподарських підприємств та селянських (фермерських) господарств

Оцените
(2 голосов)

Скачать ДБН Б.2.4-4-97 (укр). Планування і забудова малих сільськогосподарських підприємств та селянських (фермерських) господарств

ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

Планування та забудова сільських поселень

Вводяться вперше

 Дані норми  регламентують  проектування  та будiвництво малих  сiльськогосподарських пiдприємств та селянських (фермерських) садиб з урахуванням природно-клiматичних, економiчних особливостей  України  та досягнень науково-технiчного прогресу. Норми обов'язковi для застосування пiдприємствами, органiзацiями та установами  незалежно вiд форм власностi  та вiдомчого  пiдпорядкування, громадськими  об'єднаннями  i  громадянами,  якi здiйснюють  проектування, будiвництво, реконструкцiю i  благоустрiй  на вiдповiдних територiях.                                       

1 ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ

1.1  Державнi  будiвельнi норми "Планування  i  забудова малих  сiльськогосподарських пiдприємств та селянських (фермерських) господарств"  поширюються на розробку  генеральних планiв малих i сiльськогосподарських пiдприємств рiзних форм власностi та селянських     (фермерських)  господарств,  а також на розробку  генеральних  планiв  виробничих  зон,  сiльських поселень, на яких розмiщуються малi сiльськогосподарськi пiдприємства та селянськi   

(фермерськi) господарства.       

Примiтка  1.  Мале  сiльськогосподарське  пiдприємство - виробничий об'єкт  сiльсько- 

господарського призначення для вирощування, зберiгання та переробки окремих видiв сільськогосподарської продукції  продукцiї, а також для утримання обмеженої кiлькостi  сiльськогосподарських тварин та птицi, часто з неповним  складом основних i допомiжних  будiвель i  споруд,  якi  можуть бути збудованi в  рiзних  конструктивних рiшеннях iз застосуванням єдиних або  розрiзнених способiв механiзацiї.        

Примiтка   2.   Селянське (фермерське)  господарство   є формою  пiдприємства  громадян   

України, якi особистою  працею членiв цього господарства  виробляють товарну  сiльськогосподарську продукцiю, займаються її переробкою i реалiзацiєю. Селянське (фермерське) господарство в  системi АПК є рiвноправною формою  ведення господарства поряд з державними, кооперативними, орендними та iншими підприємствами.                            

Примiтка  3.  Ферми,  якi входять до складу сiльськогосподарських пiдприємств та селянських (фермерських)  господарств, вважаються малими, якщо вони мають  обмежену  кiлькiсть поголiв'я: велика рогата худоба до 200 голiв з  приплодом, свиноферми до 200 голiв з приплодом, птахоферми  до 700 голiв птицi, вiвцеферми до 400 голiв з приплодом,  кролеферми до 400 голiв.                    

Примiтка  4.  Економiчнi,  соцiальнi  та  правовi  основи  створення i дiяльнiсть селянських   (фермерських)   господарств  визначаються   Законом України "Про селянське (фермерське) господарство".            

1.2 Норми обов'язковi для застосування при  проектуваннi  нових, а  також  реконструкцiї дiючих малих сiльськогосподарських  пiдприємств  та  селянських   (фермерських)   господарств.

1.3  Селянськi  (фермерськi) господарства за  спецiалiзацiєю подiляються  на зерновi, зерновольонарськi;  овочевi, плодово-ягiднi; виноградарськi; по виробництву молока, яловичини,  свинини;  по виробництву продукцiї  вiвчарства; по виробництву продукцiї  птахiвництва; теплично-оранжерейні та парникові господарства; по виробництву продукції     

звірівництва тощо або змішаного типу.                         

2 ВИМОГИ ЩОДО РОЗМIЩЕННЯ  РIЗНИХ ТИПIВ МАЛИХ  СIЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ  ПIДПРИЄМСТВ ТА  СЕЛЯНСЬКИХ (ФЕРМЕРСЬКИХ)  ГОСПОДАРСТВ

2.1 При розмiщеннi  сiльськогосподарських  пiдприємств та  селянських   (фермерських)     

господарств  слiд   керуватись положеннями Земельного кодексу України та вiдповiдними дiючими нормативними документами.       

                                   

2.2 Малi сiльськогосподарськi пiдприємства  та  селянськi (фермерськi) господарства слiд розмiщувати у  виробничих зонах сiльських  поселень  або на фермерських землях у вiдповiдностi iз затвердженим проектом районного планування, проектом планування та забудови  виробничих  зон  сiльських  поселень  на   основi   технiко-економiчних розрахункiв. Розмiри  санiтарно-захисних зон вiд малих сiльськогосподарських пiдприємств та  селянських (фермерських) господарств  до  житлової  забудови наведенi в обов'язковому додатку 1. Розмiри  санiтарно-захисних зон для об'єктiв тваринництва з кiлькiстю  тварин, яка перевищує наведену в  обов'язковому додатку 1, слiд приймати згiдно з ДБН Б.2.4-3-95.        

2.3  У  виробничих  зонах малих  сiльськогосподарських пiдприємств та селянських (фермерських) господарств  розмiщують пiдприємства  тваринництва, звiрiвництва та птахiвництва, тепличнi та парниковi господарства, пiдприємства з  переробки  та  зберiгання сільськогосподарської продукції, ремонту, технiчному обслуговуванню i зберiганню сільськогосподарських машин та техніки, транспортних  засобiв тощо.

2.4 Розмiщення i визначення  потужностi  тваринницьких ферм в малих сiльськогосподарських пiдприємствах та  селянських (фермерських)  господарствах здiйснюються  на  основi     

технiко-економiчних   обгрунтувань. Мiсткiсть примiщень  в тваринницьких фермах визначається  кiлькiстю  мiсць для утримання тварин  (худоби, птицi, звiрiв) та розраховується, виходячи з нормативiв необхiдної площi (м2) на 1 голову, вiдповiдно до норм технологiчного проектування.       

2.5  Малi  сiльськогосподарськi  пiдприємства  та  селянськi (фермерськi) господарства  можуть  об'єднуватись  з  блокуванням окремих виробничих  корпусiв, будiвель  чи  споруд  та iнженерних мереж  в  єдиний  архiтектурно-плановий комплекс.                              

2.6 Розмiщення малих  сiльськогосподарських підприємств та селянських (фермерських)

господарств,  будiвель та споруд не допускається:

- на територiї  залягання корисних копалин без погодження з органами Державного  гiрничого нагляду;                    

- в зонах сельових  потокiв, снiгових  лавин  та  зсувiв;                               

- на землях  зелених  зон мiст, включаючи землi  мiських лiсiв;                             

- на земельних  дiлянках,  забруднених органiчними та радiоактивними речовинами до закiнчення термiну, встановленого санiтарно-епiдемiологiчною та ветеринарною службами;          

- на землях заповiдникiв, заказникiв;                        

- в зонах охорони пам'ятникiв iсторiї та культури;         

- в зонах залягання торфу;         

- в першому i другому поясах зони  санiтарної  охорони  джерел централiзованого  водопостачання;                        

- в першiй та другiй  зонах округiв санiтарної охорони курортiв;                          

- в мiсцях, де ранiше були гноєсховища, скотомогильники, чинбарнi  пiдприємства  та тваринницькi комплекси;                                               

- на територiях  ненадiйних  до  iнфекцiйних   хвороб: сибiрської  язви,  бруцельозу, туберкульозу.                      

2.7 Згiдно  з  Положенням про  порядок проектування i експлуатацiї  зон   санiтарної охорони джерел  водопостачання i водопроводiв господарсько-питного призначення, затвердженим  головним  державним санiтарним  лiкарем СРСР 18.02.82 р. 2640-82, в  першому  та  другому  поясах зон санiтарної охорони джерел  водопостачання поселень не дозволяється розмiщення тваринницьких ферм, птахофабрик, тепличних пiдприємств, вiдкритих майданчикiв для зберiгання     

автомашин та сiльськогосподарських ремонтних майстерень, кладовищ, скотомогильникiв, полiв зрошення та споруд пiдземної фiльтрацiї, гноєсховищ, силосних траншей та iнших сiльськогосподарських об'єктiв, якi мають вплив на мiкробне зараження пiдземних вод. В третьому поясi забороняється розмiщення паливномастильних матерiалiв, складiв  мiнеральних   добрив, отрутохiмiкатiв та iнших об'єктiв, що впливають на хiмiчне зараження пiдземних вод.     

2.8  Щiльнiсть   забудови сiльськогосподарських підпри-      ємств приймається за вимогами      

ДБН Б.2.4-3-95.                    

2.9 Вибiр земельних дiлянок пiд розмiщення i будiвництво  малих сiльськогосподарських  пiдприємств  та  селянських (фермерських) господарств здiйснюється вiдповiдно до вимог дiючого законодавства України та ДБН Б.2.4-3-95, ДБН 360-92* з урахуванням  територiального  розвитку  населених пунктiв, їх транспортних магiстралей.                           

2.10 При розмiщеннi сiльськогосподарських пiдприємств та селянських (фермерських) господарств на прибережних дiлянках рiчок  або водоймищ, крiм зазначених вище вимог,     

враховуються положення "Водного Кодексу України".               

2.11 Прибережнi смуги рiчок визначаються згiдно з ДБН Б.2.4-3-95. Розмiри водоохоронних зон приймаються згiдно  з ДБН 360-92*. Планувальнi  позначки будiвельних  майданчикiв      

приймаються не менше 0,5 м над розрахунковим горизонтом  води з урахуванням пiдпору та уклону, водостоку, а також розрахункової хвилi та її  накату.

2.12 При розмiщеннi малих сiльськогосподарських підприємств, будiвель та  споруд в районi розташування  радіостанцiй слiд керуватися ДБН Б.2.4-3-95. Розмiщення сiльськогосподарських пiдприємств, будiвель     

та споруд в районах розташування дiючих та заново  запроектованих аеропортiв i  аеродромiв дозволяється за умов додержання вимог "Повiтряного  Кодексу України". Погодженню пiдлягає  розмiщення будiвель та споруд, повiтряних  лiнiй  зв'язку та високовольтних лiнiй електропередач, що плануються до  будiвництва на вiдстанi до 10 км вiд межi  аеродрому;  будiвель та  споруд,  повiтряних  лiнiй зв'язку та високовольтних  лiнiй електропередач,  абсолютна позначка верхiвки яких перевищує  абсолютну  позначку аеродрому на 50 м та  бiльше, що плануються до будiвництва, на вiдстанi вiд 10 до З0 км вiд межi аеродрому.

2.13 Сiльськогосподарськi підприємства, будівлі та споруди з технiчними процесами,якi видiляють в навколишнє середовище вiдпрацьованi шкiдливi речовини, повиннi вiдокремлюватись  санiтарно-захисними зонами вiд житлових i  громадських будинкiв. Розмiри  санiтарно-захисних  зон  належить приймати згiдно з санiтарними нормами проектування промислових пiдприємств,  ДБН  360-92*  та ДБН Б.2.4-3-95. В санiтарно-захисних  зонах допускається розмiщувати склади (сховища) зерна,  фруктiв, овочiв i картоплi та  будiвлi i споруди, вказанi в дiючих санiтарних нормах проектування промислових пiдприємств. Дозволяється розмiщення фермерських виробничих  дворiв на межi сiльських поселень для складських  примiщень  (зерно, овочi, фрукти) та розташування автомашин i сiльгосптехнiки (без ремонту) в кiлькостi до 5 двигунiв на дiлянках до 0,5 га з санiтарно-захисною зоною 100 м вiдповiдно до дiючих санiтарних норм проектування промислових  пiдприємств  та  ДБН 360-92*.                           

2.14 Сiльськогосподарськi пiдприємства, якi видiляють в атмосферу значну кiлькiсть диму, пилу або неприємних  запахiв, не допускається  розмiщувати в замкнутих долинах, котлованах та на iнших  територiях, не забезпечених  природним  провiтрюванням.

2.15  На  межi  санiтарно-захисних зон завширшки понад 100 м з боку сельбищної зони  повинна  передбачатися смуга зелених насаджень завширшки не менше ЗО м, а при ширинi зони вiд 50 до 100  м  -  смуга завширшки не менше 10 метрiв.                            

2.16 Траси лiнiй електропередач, зв'язку та iнших  лiнiйних споруд повиннi визначатися, по можливостi, згiдно  з межами i полями сiвозмiн, вздовж шляхiв, лiсосмуг, iснуючих трас з таким розрахунком, щоб забезпечувати вiльний доступ до комунiкацiй  з  територiй, якi не зайнятi  сiльськогосподарськими угiддями. 

2.17 Слiд вiддавати перевагу при достатньому технiко-економiчному обгрунтуваннi органiзацiї селянських (фермерських) господарств, якi базуються на основi малих  сiл  та хуторiв  у  виглядi  невеликих селищ  на  5-10 господарств  i  прилеглих до  житла  земельних дiлянок з урахуванням зонування територiї на житлову та виробничу зони з дотриманням санiтарних, протипожежних та зооветеринарних вимог.               

2.18  Енергоємкi підприємства малих сiльськогосподарських пiдприємств та селянських (фермерських) господарств розмiщують з урахуванням можливого використання нетрадицiйних

джерел енергiї (низькопотенцiйної та викидної теплоти ТЕС, ТЕЦ, АЕС, газокомпресорних станцiй, сонячної енергії, енергiї вiтру, використання вторинних енергоресурсів промислових пiдприємств тощо).

2.19 Територiї  сiльськогосподарських пiдприємств пiдлягають лабораторному контролю на радiоактивнiсть та  забрудненiсть  грунту  радiонуклiдами.

2.20  В  примiськiй  зонi забороняється розмiщувати малi сiльськогосподарськi підприємства та селянськi (фермерськi) господарства тваринницького напрямку.                     

З ФУНКЦIОНАЛЬНО-ПЛАНУВАЛЬНА ОРГАНIЗАЦIЯ ТЕРИТОРIЇ  МАЛИХ СIЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПIДПРИЄМСТВ ТА СЕЛЯНСЬКИХ (ФЕРМЕРСЬКИХ)

ГОСПОДАРСТВ                        

3.1 При розробцi  генеральних планiв малих сiльськогосподарських пiдприємств та селянських (фермерських)  господарств слiд керуватись цим роздiлом, державними будiвельними нормами: ДБН 360-92*  "Мiстобудування. Планування i  забудова мiських i сiльських поселень"; ДБН Б.2.4-1-94  "Планування i  забудова  сiльських поселень"; ДБН Б.2.4-3-95 "Генеральнi  плани  сiльськогосподарських   пiдприємств";   ДБН В.2.2-2-95 "Теплицi i парники"; ДБН В.2-1-95 "Будiвлi i споруди для тваринництва", а також дiючими санiтарними, зооветеринарними та  протипожежними нормами i нормами  технологiчного проектування.            

3.2 При розробцi  генеральних планiв  територiю  малих  сiльськогосподарських підприємств та селянських (фермерських) господарств подiляють на  основнi  функцiональнi зони:  виробничу  (будiвлi i споруди для утримання  тварин, вигульнi майданчики, iншi  виробничi примiщення), ветеринарно-санiтарну  (iзолятори та iн.), зберiгання та виготовлення кормiв, зберiгання та  обробки гною i послiду, адмiнiстративно-виробничу. Будiвлi для утримання тварин повиннi вiдповiдати сукупностi технологiчних, технiчних, зооветеринарних, санiтарно-гiгiєнiчних i протипожежних вимог. Розподiл на вказанi функцiональнi зони може  уточнюватись з урахуванням конкретних умов будiвництва.             

3.3 Генеральнi плани  виробничих зон  сiльських  поселень з розмiщенням малих сiльськогосподарських  пiдприємств та  селянських   (фермерських) господарств  розробляються  на термiн 20-25 рокiв, якщо iнший термiн не вказано  в  завданнi на проектування.                   

3.4 При розробцi  генеральних планiв малих сiльськогосподарських пiдприємств та селянських (фермерських)  господарств  в  районi   розмiщення складiв вибухових речовин, сильно дiючих  отруйних  речовин та iнших пiдприємств спецiального призначення вiдстань  вiд  пiдприємств,  що  проектуються, до вказаних об'єктiв приймається згiдно з вiдповiдними нормативними документами, якi затвердженi у встановленому порядку.                        

3.5 При розробцi  генеральних  планiв виробничих зон малих сiльськогосподарських пiдприємств та селянських (фермерських)  господарств передбачається:                         

- економiчно доцiльне кооперування   сiльськогосподарських та промислових підприємств на однiй земельнiй ділянцi i органiзацiя  загальних об'єктiв пiдсобного та обслуговуючого призначення;             

- дотримання  нормативних вiдстаней мiж будiвлями i спорудами  при  розмiщеннi  малих     

сiльськогосподарських пiдприємств;                       

- розмiщення пожежних депо та постiв;                      

-  виконання  вимог  до органiзацiї єдиного архiтектурного ансамблю  з урахуванням природно-клiматичних  та  iнших мiсцевих умов;                     

- заходи щодо охорони навколишнього середовища вiд забруднення виробничими викидами     

та стоками;                        

-  можливiсть  розширення виробничої зони сiльськогосподарських малих пiдприємств;        

-  виконання  будiвельних та монтажних робiт  iндустрiальними методами;                   

- можливiсть  будiвництва та позачергове введення  сiльськогосподарських пiдприємств     

в експлуатацiю пусковими  комплексами.                          

3.6 При розробцi  генеральних планiв малих сiльськогосподарських  пiдприємств  та  селянських (фермерських)  господарств,  що пiдлягають реконструкцiї та переобладнанню, слiд передбачати:              

- планування  i  забудову виробничих  зон  з  видiленням земельних дiлянок для можливого розширення, реконструкцiї i     

розмiщення нових  сiльськогосподарських пiдприємств;            

- покращення  благоустрою виробничих територiй та  санiтарно-захисних зон, пiдвищення     

архiтектурного  рiвня  забудови;                                

- технiко-економiчну ефективнiсть   планувальних   рiшень.                              

3.7 Тваринницькi, птахiвничi,  звiрiвницькi  ферми та пiдприємства  по виробництву молока, м'яса та яєць слiд розмiщувати з пiдвiтряного  боку по вiдношенню до  iнших  сiльськогосподарських об'єктiв  та сельбищної зони. Ветеринарнi установи  (за винятком  ветсанпропускникiв), котельнi, гноєсховища  вiдкритого типу слiд  розмiщувати  з пiдвiтряного боку по вiдношенню до тваринницьких будiвель i  споруд. Склади мiнеральних добрив i хiмiчних засобiв захисту рослин слiд розмiщувати з пiдвiтряного боку по вiдношенню  до житлових, цивiльних i виробничих будiвель. Склади легкоспалимих  матерiалiв повиннi розмiщуватись в низинах iз пiдвiтряного боку     

по вiдношенню до  iнших  будiвель, а  також  з  урахуванням рози вiтрiв по  вiдношенню  до     

котельних на твердому паливi. 

3.8 Генеральними  планами сiльськогосподарських підприємств та селянських (фермерських) господарств допускається розмiщення  будiвель із  зберiганням грубих кормів  (сiна, соломи) та пiдстiлки  в горищних примiщеннях  за  умов:

- наявностi негорючих покрiвлi i утеплювача або захисту горючого перекриття та утеплювача (з боку горища) глиняною обмазкою шаром не менше 30 мм завтовшки;                      

- огородження  негорючими матерiалами димоходiв за периметром на вiдстанi не менше  1 м;                                 

- захисту електропроводки на даху вiд механiчних пошкоджень.                              

3.9 При проектуваннi тваринницьких, птахiвничих i звiрiвницьких пiдприємств  розмiщення  кормоцехiв  i   складiв грубих  кормiв,  а  також  орiєнтацiя будiвель  i  споруд малих    сiльськогосподарських пiдприємств та селянських (фермерських)  господарств приймається вiдповiдно до норм технологiчного проектування.       

3.10 Теплицi  та  парники слiд розмiщувати, як  правило, на пiвденних або пiвденно-схiдних схилах, з найвищим рiвнем грунтових вод не менше нiж 1,5 м вiд поверхнi землi. Планування земельних дiлянок  виконувати згiдно з ДБН Б.2.2-2-95.      

3.11  Склади i сховища сiльськогосподарської продукцiї слiд розмiщувати на добре провiтрюваних  земельних дiлянках  з  найвищим   рiвнем грунтових вод не менше  1,5  м вiд поверхнi землi.                

3.12 Будiвлi та споруди з виробництвами категорiй  А,  Б та В, а також склади мiнеральних добрив та хiмiчних засобiв захисту рослин слiд розмiщувати з пiдвiтряного боку (згiдно  з середньорiчною розою вiтрiв) по вiдношенню до iнших  виробничих будiвель i споруд.           

3.13    Санiтарно-захисна зона  вiд  гноєсховищ  фермерських господарств  приймається такою,  як  вiд  тваринницької  ферми (у складi якої є гноєсховище) вiдповiдної потужностi згiдно  з  обов'язковим додатком I ДБН Б.2.4-3-95.         

3.14 Споруди, системи видалення, обробки,  зберiгання, знезараження,  пiдготовки та     

використання  гною, гнойових стокiв та послiду розмiщуються по вiдношенню до тваринницьких     

примiщень i житлової  забудови з пiдвiтряного боку до пануючих напрямкiв вiтру, а також нижче водозабiрних споруд. При цьому слiд дотримуватись санiтарно-захисних зон у вiдповiдностi з ДБН Б.2.4-3-95.            

3.15 Розмiщення  пожежних депо i розмiри дiлянок  пожежних депо та пожежних  постiв слiд  приймати  вiдповiдно  до ДБН Б.2.4-3-95.                    

3.16 Для селянських (фермерських) господарств та для малих сiльськогосподарських     

пiдприємств встановлюються санiтарно-захиснi зони згiдно  з  ДБН Б.2.4-3-95.                    

3.17 При утриманнi в  однiй будiвлi рiзних видiв  тварин  примiщення  подiляють  на iзольованi    секцiї. Птиця утримується   iзольовано вiд великої рогатої худоби, свиней та овець. При вигульному  утриманнi птицi  зооветеринарний  розрив повинен складати не менше  100 м, при утриманнi в  клiтках - 50 м. Загальна кiлькiсть  тварин при  блокуваннi  примiщень  не  повинна  бути  бiльша  нiж утримується на  малих  фермерських господарствах.               

3.18 На фермах малих  сiльськогосподарських підприємств та селянських (фермерських) господарств  будiвництво ветеринарних об'єктiв не передбачається. Ветеринарне  обслуговування проводиться згiдно з дiючими вiдомчими нормами технологiчного  проектування  ветеринарних  об'єктiв ВНТН  СГIП-46-7-96   та   ВНТП СГIП-46-1-94.                      

3.19 Будови з поздовжнiми аерацiйними лiхтарями та будiвлi з отворами в стiнах, якi використовуються  для  аерацiї примiщень,  слiд   орiєнтувати поздовжньою вiссю  перпендикулярно або пiд кутом  не  менше 40о до пануючого напряму вiтру  в лiтнiй перiод.                   

3.20 Радiуси обслуговування пожежними депо слiд  приймати згiдно з ДБН Б.2.4-3-95.      

3.21 Вiдстанi мiж  будiвлями та спорудами сiльськогосподарських пiдприємств в залежностi вiд ступеня їх  вогнестiйкостi слiд приймати  згiдно з обов'язковим додатком 4.         

3.22 В малих сiльськогосподарських пiдприємствах та селянських (фермерських) господарствах змiшаного типу, для яких встановлюються санiтарно-захиснi зони згiдно з ДБН Б.2.4-3-95, приймаються  санiтарно-захиснi  зони   бiльшого значення з тих, що  потребують окремi типи тваринницьких  будiвель  або  окремi  виробництва.                               

4 IНЖЕНЕРНЕ ОБЛАДНАННЯ ТА IНЖЕНЕРНI МЕРЕЖI                

4.1 Малi сiльськогосподарськi пiдприємства  та  селянськi (фермерськi) господарства повиннi бути забезпеченi водопостачанням, системою вилучення та вiдведення гноєвих, стiчних та поверхневих вод,  теплопостачанням, електропостачанням, радiо та телефоном.          

4.2 При проектуваннi iнженерних мереж належить додержуватись вимог вiдповiдних нормативних документiв.              

4.3 Мережу iнженерних комунiкацiй на дiлянках малих сiльськогосподарських пiдприємств та селянських (фермерських)  господарств слiд проектувати як єдину систему, передбачаючи, як правило, спiльне їх прокладання.               

4.4 Вiдстанi по  горизонталі між підземними інженерними мережами слiд приймати згiдно з ДБН Б.2.4-3-95.              

4.5  Для водопостачання виробничих зон в залежностi вiд мiсцевих умов приймаються такi системи:                      

- господарсько-питна, виробнича та протипожежна з  подачею води на зовнiшнє пожежогасiння з гiдрантiв, встановлених на  зовнiшнiй  кiльцевiй водопровiднiй мережi;              

-  господарсько-питна та виробнича з  подачею води  на зовнiшнє пожежогасiння з  природних та штучних водойм. Середньодобовi водопостачання та водовiдведення  сiльськогосподарських  пiдприємств визначаються нормами  технологiчного проектування. Визначення джерела господарсько-питного забезпечення та його розмiщення слiд погоджувати  з  мiсцевими  органами     

санiтарно-епiдемiологiчної служби при  виборi  майданчика пiд будiвництво.  Гранично-допустимi   концентрацiї   (ГДК) шкiдливих речовин  в  джерелах водопостачання не повиннi  перевищувати величин, наведених в дiючих санiтарних нормах. Границi I, II та III поясiв зони санiтарної охорони     

господарсько-питного  водопостачання пiдземних  або  поверхневих джерел  водопостачання,     

а також  санiтарнi  заходи  на територiї зон належить приймати згiдно з  СНіП  2.04.02-84, ВБН СГіП-46-5-96 та Положенням про порядок проектування i експлуатацiї зон санiтарної охорони джерел водопостачання та водопроводiв  господарсько-питного призначення (затвердженим  Головним  державним санiтарним  лiкарем СРСР 2040-82).

4.6  Розрахункове середньодобове накопичення виробничих стiчних вод вiд сiльськогосподарських пiдприємств визначається нормами  технологiчного проектування. 

Каналiзацiю  та   очистку стiчних вод  сiльськогосподарських пiдприємств слiд  проектувати за роздiльною системою: виробничо-побутовою, гнойовою та дощовою згiдно з ВНТП СГіП-46-9-94, ВБН СГіП-46-6-96     та СНіП 2.04.03-85. При проектуваннi санiтарно-технiчних споруд  комунального  призначення  для cанітарної очистки сiльськогосподарських  пiдприємств  слiд керуватися дiючими санiтарними правилами i нормами. Санiтарно-захиснi зони вiд каналiзацiйних споруд та мiнiмальнi вiдстанi вiд систем утилiзацiї гною приймати згiдно з  додатками 3 i 4 ДБН Б.2.4-3-95. Споруди для знезараження, компостування твердих вiдходiв, термiчної сушки та спалювання осадiв слiд  виконувати згiдно з ВБН  СГіП-46-6-96  та  СНіП 2.04.03-85. Компостування  виконувати на майданчиках  з  асфальтовим або бетонним покриттям. При збираннi, обробцi  i зберiганнi вiдходiв виробництва, а також утилiзацiї вiдходiв тваринницьких ферм малих  сiльськогосподарських пiдприємств слiд  враховувати вимоги СанПiН 5.02.12/Н-89. Облаштування мiсць складування або зберiгання  виробничо-побутового смiття та  iнших вiдходiв, якi служать джерелом забруднення атмосферного повiтря пилом, мiкроорганiзмами,  шкiдливими  газоподiбними речовинами  та  речовинами з неприємним запахом або  iншого шкiдливого  впливу,  необхiдно узгоджувати з мiсцевими  органами державної виконавчої влади та органами  санiтарно-епiдемiологiчного   нагляду при збереженнi нормативiв екологічної безпеки та  забезпечення можливостi їх  подальшого господарського використання. На малих сiльськогосподарських пiдприємствах, що пiдлягають реконструкцiї та видiляють  виробничi  шкiдливостi, необхiдно передбачати впровадження     бiльш досконалої технологiї виробництва та використання установок для уловлювання виробничих викидiв  та  утилiзацiю гною.               

4.7  Зовнiшнi  мережi  та споруди водопостачання  проектуються  згiдно  з СНіП 2.04.02-84, ВБН СГіП-46-5-96; зовнiшнi мережi каналізації  згiдно з СНіП 2.04.03-85 та ВБН СГіП-46-6-96; тепловi       

мережi - згiдно з СНіП 2.04.07-86.

4.8 Енергозабезпечення сiльських споживачiв слiд  передбачати вiд енергосистем шляхом приєднання до  iснуючих енергомереж. В окремих  випадках  допускається  будiвництво     

мiсцевих, в основному, дизельних електростанцiй або  нетрадицiйних джерел енергiї.           

4.9  Потрiбна потужнiсть живлення  електроенергiєю визначається для виробничих потреб згiдно з технологiчними вимогами, для господарсько-побутових i  комунальних  потреб згiдно з дiючими нормативами.      

5 IНЖЕНЕРНА ПIДГОТОВКА, БЛАГОУСТРIЙ, ОЗЕЛЕНЕННЯ ТЕРИТОРIЙ ТА ШЛЯХIВ                                                        

5.1 Iнженерна  пiдготовка територiї включає вертикальне планування, вiдведення  поверхневих  вод,  пониження  рiвня грунтових вод, захист територiї  вiд  затоплення  та підтоплення, захист вiд зсувiв та сельових потокiв, а також доведення територiї до  належних санiтарно-iнженерних умов. При проведеннi вертикального планування проектнi  позначки територiї визначають виходячи  з  умов  максимального збереження природного  рельєфу мiсцевостi, грунтового покриття та iснуючих зелених  насаджень, вiдводу поверхневих  вод  з швидкостями, якi  виключають можливiсть ерозiї грунту,  мiнiмальних обсягiв земляних робiт з  урахуванням виїмок та насипiв на майданчику будiвництва.

5.2 Суцiльне вертикальне планування дозволяє проведення робiт при щiльностi забудови бiльше 25%. В  iнших  випадках передбачають вибiркове  вертикальне планування та виконання планувальних робiт тiльки на дiлянках, на яких розмiщуються будiвлi та споруди.                

5.3 Ухил територiї  малих сiльськогосподарських підприємств та селянських (фермерських) господарств приймається не менше 0,003 та не більше: для глинистих грунтів - 0,05, для пiщаних - 0,03 та для грунтiв, якi легко розмиваються-0,01.Ухили вигульних майданчикiв для тварин повиннi прийматися не менше 0,02 та не бiльше 0,06.                           

5.4 Рiвень чистої пiдлоги першого поверху в будiвлях та в спорудах приймається, як правило, на   15 см вище планувальної позначки дiлянок, що примикає до споруди. Позначки пiдлоги пiдвальних або iнших заглиблених споруд повиннi бути  вище  рiвня грунтових вод не менше нiж  на 0,5 м.                             

5.5 Вiдведення  поверхневих вод iз територiї сiльськогосподарських пiдприємств здiйснюється вiдкритим  способом по гiдроiзольованих лотках та каналах, якщо вони не  забрудненi  шкiдливими  хiмiчними речовинами, технологiчними продуктами, збудниками  iнфекцiйних захворювань  тощо. При наявностi шкiдливих  компонентiв поверхневi води направляються на очиснi споруди вiдповiдно  до  вимог   ВНТП СГіП-46-9-94  та  СанПiН 5.02.12/Н-89.                      

5.6 Вiдстанi по  горизонталi мiж iнженерними пiдземними мережами, будiвлями та спорудами слiд приймати не  менше зазначених в ДБН Б.2.43-95. При проектуваннi iнженерних мереж належить  додержуватись вимог вiдповiдних нормативних документiв. 

5.7 Санiтарно-захиснi зони вiд  каналiзацiйних  споруд та мiнiмальнi вiдстанi вiд систем утилiзацiї гною  приймати згiдно з ДБН Б.2.4-3-95.          

5.8 Озелененню пiдлягають вiльнi вiд забудови та покриття дiлянки, а  також санiтарно-захиснi зони та дiлянки  по периметру територiї  сiльськогосподарських пiдприємств у  виглядi живоплоту. Площа дiлянок, що передбаченi для озеленення, повинна складати не менше 15%  вiд  загальної  площi територiї пiдприємства, а  при щiльностi забудови понад 50% -  не менше 10%.                      

5.9 Для зелених насаджень на територiї сiльськогосподарського пiдприємства та в санiтарно-захисних смугах слiд передбачати мiсцевi типи рослин з урахуванням їх санiтарно-захисних,  декоративних  якостей та стiйкостi до виробничих викидiв. В межах протипожежних вiдстаней посадка дерев  хвойних порiд не допускається.             

5.10 Вiдстань  вiд  будiвель та споруд до осi  посадки дерев та чагарникiв слiд приймати згiдно з ДБН Б.2.4-3-96.   

5.11 Ширину смуги зелених насаджень рекомендується приймати згiдно з ДБН Б.2.4-3-96.      

5.12 На малих сiльськогосподарських пiдприємствах необхiдно передбачати вiдкритi благоустроєнi  майданчики  для вiдпочинку працюючих з  розрахунку 1 м2 на одного працюючого в найбiльш чисельну змiну.     

5.13 Вiдстанi мiж деревами та чагарниками при рядовiй посадцi слiд приймати не менше    

вказаних в таблицi 5.1.            

                                   

Таблиця 5.1

Характеристика насаджень    

Мінімальна відстань між   деревами та чагарниками в осях, м                  

Дерева свiтлолюбивих порiд     

3,0

Дерева тiневитривалих порiд    

2,5

Чагарники заввишки до 1 м      

0,4

Те саме, до 2 м                

0,6

Те саме, бiльше 2 м            

1,0

 

5.14  Огорожу   територiї сiльськогосподарського пiдприємства слiд  передбачати вiдповiдно до норм технологiчного проектування.                 

5.15 Транспортнi зв'язки сельбищної зони з виробничою зоною сiльських поселень та з окремими малими сiльськогосподарськими  пiдприємствами та селянськими (фермерськими) господарствами слiд  передбачати у вiдповiдностi зi схемою районного  планування, розвитку     

внутрiшньогосподарських шляхiв,  внутрiшньогосподарського землекористування та генеральним планом сiльського поселення.

5.16 Господарськi проїзди, на яких здiйснюється прогiн худоби та проїзд вантажного транспорту до  присадибних дiлянок, повиннi мати смугу руху 4,5 метри.                 

5.17  Внутрiшньогосподарськi автомобiльнi шляхи та автомобiльнi  шляхи  i  тротуари     

сiльськогосподарських підприємств слiд проектувати згiдно з ДБН Б.2.4-3-96 та вiдповiдно до СНіП 2.05.11-83.       

5.18   При проектуваннi пiд'їздiв до будiвель та  споруд, а також до водоймищ,  якi є джерелом протипожежного  водопостачання, слiд передбачати пiд'їзди  з  майданчиками  для розвороту транспорту  розмiром не менше 12х12 метрiв.             

 6 ЖИТЛОВА ЗАБУДОВА ТА   ЖИТЛОВI БУДИНКИ                   

6.1  При  проектуваннi житлової забудови та  житлових будинкiв в селянських (фермерських) господарствах слiд  керуватись  ДБН 79-92, ДБН 360-92* та ДБН Б.2.4-1-94.         

6.2 Основнi типи житлових будинкiв для селянських  (фермерських) господарств за структурою можуть бути такi:           

- житловий будинок фермера для звичайної сiм'ї:            

- житловий будинок фермера з блоками для сезонних  робiтникiв;

-  житловий  будинок  для сiмей фермера, що мають родиннi зв'язки (сiм'я брата, сестри тощо  з  iзольованими  або напiвiзольованими    квартирами).                               

З   урахуванням   строкiв проживання слiд видiлити  такi  типи житла:                        

- для постiйного проживання; 

- постiйне житло для тимчасового або сезонного  проживання.                             

6.3 Вiдведення  територiї пiд житлове будiвництво селянських  (фермерських)  господарств та малих сiльськогосподарських пiдприємств здійснюється згiдно  з  планом розмiщення такого  будiвництва та генеральними планами  забудови територiї з додержанням санiтарно-захисної зони  вiд  виробництва.                       

6.4  Житлове  будiвництво для селянських  (фермерських) господарств слiд розмiщувати:      

- в сельбищнiй зонi сiльських поселень  в  межах пішохiдної доступностi до фермерської  виробничої зони,  яка може бути у виробничiй зоні  поселення або розмiщуватись окремо на фермерських землях;      

- у вiдроджених невеликих хуторах, бiля яких розміщується виробнича зона;                 

- на  фермерських  землях бiля  виробничих  примiщень  з  додержанням санiтарно-захисної     

зони, протипожежних та ветеринарно-санiтарних розривiв мiж виробничою та житловою зонами.                                

6.5 Дозволяється будiвництво  житлово-виробничих  комплексiв за умов блокування примiщень з врахуванням дiючих санiтарних, зооветеринарних та протипожежних норм.                

6.6 Санiтарно-захиснi розриви мiж житловими будинками, поодинокими або груповими сараями для худоби, кролiв, нутрiй, диких тварин та птахiв, а також iншими  господарсько-побутовими будiвлями та споруда-     

ми  приймати  згiдно з ДБН 79-92.                             

6.7 При розробцi об'ємно--планувальних рiшень та інженерного обладнання фермерських       

житлових будинкiв слiд керуватися роздiлами 3 та 4 ДБН 79-92    

6.8  Мiнiмальну вiдстань вiд житлових будинкiв І та  II ступенiв вогнестiйкостi до виробничих  селянських  (фермерських) будiвель та  виробничих примiщень малих сiльськогосподарських пiдприємств i гаражiв І та II ступенiв вогнестiйкостi слiд приймати не менше 9 м, а до виробничих  будiвель, що мають покриття iз  застосуванням утеплювачiв  з  полiмерних матерiалiв або з горючих утеплювачiв не менше 15 метрiв.        

 6.9 Проектування на  присадибних дiлянках вбудованих та прибудованих гаражiв на першому    

поверсi площею до 40 м2 допускається без додержання нормативiв на проектування підприємств    

по обслуговуванню автомобілів за умови вiдокремлення їх протипожежними перегородками І типу згiдно з  ДБН 79-92.            

 6.10    Санiтарно-захиснi розриви мiж житловими будинками, поодинокими  та  груповими     

сараями для утримання худоби i  птицi площею до 300 м2 з кiлькiстю тварин менше нiж вказано     

в таблицi 6.1 приймаються згiдно з таблицею З ДБН 79-92.        .

Таблиця 6.1

Напрямок господарства     

Количество поголовья

Свиноферма

15

Ферма ВРХ             

20

Птахоферма

100

Вiвцеферма

50

Кролеферма

150

 

Примiтка.При змiшаному утриманнi тварин поголiв'я визначається вiдсотковим спiвiдношенням                        

6.11    Санiтарно-захиснi розриви мiж житловими будинками та об'єктами тваринництва з     

кiлькiстю поголiв'я, що  наведене в таблицi 6.1, приймаються згiдно з обов'язковим додатком 1.                            

6.12 Вiдкритi  вiдгодiвельнi майданчики на 200 i бiльше  голiв  ВРХ  з  урахуванням специфiчних запахiв вiддаляють вiд житлових будинкiв на  вiдстань не менше 0,5 кiлометра.      

7 ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА             

7.1  При  розробцi ОВНС (оцiнка впливу на  навколишнє  середовище) генеральних планiв малих    сiльськогосподарських пiдприємств та селянських (фермерських) господарств передбачаються заходи щодо рацiонального використання  природних ресурсiв, охоронi атмосферного повiтря,  водних  об'єктiв  та грунту, а також продуктiв харчування вiд забруднення, впливу електричних та магнiтних полiв,  вiбрацiї,  шуму  тощо, забезпечення радiацiйної  безпеки та санiтарної очистки територiї  згiдно  з  вимогами Закону  України  "Про охорону навколишнього середовища".         

7.2 Методи i ступенi очистки стiчних вод повиннi  визначатися в залежностi вiд мiсцевих умов з урахуванням  можливого  використання  очищених стiчних вод для сiльськогосподарських потреб та повиннi забезпечувати екологiчну  безпеку.                                

7.3 Вилучення, знешкодження та скидання  стiчних  вод, якi мають радiоактивнi речовини,  повиннi  здiйснюватись  у вiдповiдностi з дiючими нормами радiацiйної безпеки,  санiтарними правилами роботи з радiоактивними речовинами та iншими джерелами iонiзуючих випомiнювань.                        

7.4  При забудовi територiї сiльськогосподарськими пiдприємствами, забруднення вiд яких можуть негативно впливати на санiтарний стан середовища чи здоров'я населення, фоновi концентрацiї шкiдливих речовин в атмосферному повiтрi, водi, грунтi тощо необхiдно узгоджувати з санепiдслужбою.                           

7.5 При розробцi  заходiв по охоронi навколишнього середовища враховують санiтарно-гiгiєнiчнi вiдстанi вiд джерел забруднення та  вимоги, передбаченi в ДБН Б.2.4-3-95. Для охорони водоймищ  передбачають водоохороннi i  водорегулюючi зеленi  насадження у вiдповiдностi з дiючим законодавством.                        

7.6 3 метою охорони повiтряного басейну слiд  передбачати  очищення   повiтря, що викидається в атмосферу:           

- вiд сiрководню, амiаку, вуглекислого газу - за допомогою спецiальних установок. Розбавлення шкiдливостей досягається за допомогою загально-обмiнної вентиляцiї;               

- вiд пилу, полови, залишкiв кормiв - за допомогою пилоуловлювальних споруд;            

- вiд мiкроорганiзмiв - обробкою бактерицидними лампами та ультрафiолетовим устаткуванням;                          

- вiд неприємних запахiв, якi надходять  з  вiдходiв,  -  шляхом удосконалення технологiї їх обробки та застосування спецiальних дезодорантів.

7.7 Виробничi та побутовi стоки, що утворюються на будiвельному  майданчику,  повиннi     

очищатись у порядку, що передбачений проектом виконання робiт. Випуск води з будiвельних     

майданчикiв безпосередньо на схили без належного захисту вiд розмиву грунту не допускається.                             

7.8 Лiмiти викидiв, скидiв забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище розробляються   пiдприємствами на основi нормативiв  гранично допустимих  викидiв  (ГДВ) i     

гранично допустимих скидiв (ГДС) та дозволу на викиди, скиди i затверджуються органами охорони навколишнього природного середовища.                

7.9 При розробцi генеральних планiв територiй малих сiльськогосподарських пiдприємств та селянських (фермерських) господарств повиннi передбачатись заходи, наведенi в ДБН 360-92* "Мiстобудування. Планування i забудова мiських i сiльських поселень", СанПiН 01.3.003-93 "Санiтарнi правила планування i забудови населених мiсць", в дiючих Санiтарних нормах i правилах  щодо попередження або лiквiдацiї забруднення  рiзних  природних середовищ хiмiчними та  бiологiчними компонентами. 

7.10 При органiзацiї будiвельного виробництва передбачаються заходи щодо охорони навколишнього природного середовища. Вартiсть цих робiт передбачається в проектно-кошториснiй документацiї.             

8 ОСНОВНI ВИМОГИ ЩОДО ОРГАНIЗАЦIЇ  БУДIВЕЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА

8.1 Спорудження  будiвель i споруд малих  сiльськогосподарських пiдприємств та селянських   (фермерських)   господарств допускається у вiдповiдностi iз затвердженим генеральним планом  та  на  пiдставi попередньо розроблених рiшень,     

що  закладаються в проекти органiзацiї будiвництва i  виконання робiт.                     

8.2 Геодезичнi роботи виконуються вiдповiдно  до  СНіП 3.01.03-84.                        

8.3 Пiдготовка  територiї до забудови повинна  виконуватись в технологiчнiй послiдовностi згiдно з дiючими нормативними документами. При виконаннi земляних робiт не повинно бути забруднення  сiльськогосподарських i  iнших  земель виробничими та iншими  викидами, а також стiчними водами.       

8.4 Виконання робiт з вертикального планування територiї малого сiльськогосподарського пiдприємства допускається тiльки при  наявності проекту планування, проектів всiх пiдземних споруд та загального балансу земляних мас.     

8.5 При виконаннi робiт з благоустрою та озелененню  керуватися СНіП ІІІ-10-75.           

9 ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ ФIЗИЧНИХ І ЮРИДИЧНИХ ОСIБ ЗА ПОРУШЕННЯ ДЕРЖАВНИХ НОРМАТИВНИХ ДОКУМЕНТIВ

9.1 Юридичнi  та  фiзичнi особи, виннi в недотриманнi державних будiвельних  норм  i  правил та в порушеннi мiстобудiвного законодавства,  несуть вiдповiдальнiсть,  передбачену чинним законодавством,  згiдно  з Законом України "Про  основи мiстобудування".                   

9.2 Спори з питань мiстобудування вирiшуються мiсцевими органами  виконавчої  влади або органами мiсцевого  самоврядування у межах їх  повноважень, а також судом та  арбiтражним судом вiдповiдно до законодавства.                                                    

Додаток 1  (обов'язковий)                              

Розміри санітарно-захисних зон від тваринницьких ферм та об'єктів малих сільськогосподарських підприємств і селянських (фермерських) господар ств до житлової забудови 

Найменування

Розміри санітарно-захисної  зони, м                        

1. Рослинницькі

Теплиці та парники при  обігріванні електроенергією парою або водою                  

Не нормується      

Теплиці та парники на біологічно му обігріванні                    на гної                     

на смітті                   

 

100

300

Стаціонарні зерноочисні та сушильні пункти, криті токи        

100

Садівничі та виноградарські   пункти сортування та упаковки   готової продукції                

100

2. Тваринницькі фермы ВРХ з поголів'ям тварин (голів)

10

15

20

25

40

50

60

75

100

100

150

150

Свинарські (голів)                        

15

25

30

50

50

75

75

100

100

150

150

300

200

400

Кролівничі (голів)                     

150

25

300

50

400

75

Птахівничі (голів)                          

100

25

200

50

300

100

500

150

750

200

3. По переробцi продукцiї рослинництва, продовольчого та фуражного зерна, насіння зернових та олійних культур, трав без відділення, протруювання, овочів  (сушка, засолка, квашення) 

100

4. Бойнi невеликих тварин та птицi

300

5. Склади зберiгання сiльськогосподарської продукцiї: зерна, овочiв, фруктiв, картоплi, грубих кормiв (необмолоченого хлiба) та рослинного волокна

100

6. Гаражi та пiдприємства по ремонту, технiчному обслуговуванню, зберiганню сiльськогосподарських машин та автомобiлiв:      

при числi двигунiв  до 100  одиниць

100

Примiтка 1. Але не менше проти пожежної вiдстані.               

Примiтка 2. Першоджерелами вказаних нормативiв є СанПiН  N 5.02.12/Н та РСН 320-86.

 

Додаток 2 (обов'язковий) 

Мiнiмальнi санiтарнi вiдстанi  від тваринницьких ферм до  об'єктiв по переробцi і зберіганню сiльськогосподарської      продукцiї, не пов'язаних iз запроектованою тваринницькою  фермою   

Найменування об'єкта         

Мінімальна відстань, м    

1 По виготовленню кормiв          

100

2 По переробцi продукцiї овочiв, фруктiв, зернових  культур

100

молока продуктивнiстю до   12 т/добу                    

50

худоби та птицi до 10   т/змiну                      

300

3 Склади зерна, фруктiв, картоплi та овочiв                       

50

Примiтка. Першоджерелом вказаних нормативiв є ДБН Б.2.4-3-95

 

Додаток З  (обов'язковий)

Мiнiмальнi зооветеринарнi вiдстанi, м, мiж тваринницькими,птахiвничими та iншими об'єктами 

Найменування підприємств 

Фермы ВРХ

Свино- ферми

Вівце- ферми

Конярські ферми

Звірівницькі та кролеферми

Птахо-ферми

Фермы ВРХ

150

150

150

150

300

300

Свино ферми

150

150

150

150

300

300

Вівце ферми

150

150

150

150

300

300

Конярські ферми

150

150

150

150

300

300

Звірівницькі та кролеферми

300

300

300

300

60

300

Птахоферми

200

300

300

300

300

500

Ветеринарнi об'єкти

Загально-господарськi

200

200

200

200

200

500

Внутрiшньо-    фермерськi

П.Р

П.Р

П.Р

П.Р

П.Р

П.Р

Пiдприємства по виготовленню цегли

100

150

100

100

100

300

Залiзничнi шляхи

300

300

300

300

500

300

Автомобiльнi шляхи

150

150

150

150

200

300

Примiтка 1.П.Р. - протипожежний розрив.                

Примiтка 2.Сховище посліду майданчики компостування розмiщуються не менше нiж за 300 м вiд птахiвничих пiдприємств.

Примiтка 3.Першоджерелом  вказаних розривiв є  ДБН Б.2.4-3-95.              

                                  

 Додаток 4  (обов'язковий)               

  Вiдстанi мiж будiвлями та  спорудами сільськогосподарських пiдприємств  в залежностi вiд ступеня огнестійкості  

Ступiнь вогнестiйкостi будівель та

споруд

Відстань, м, при ступені вогнестійкості будівель або споруд

І,ІІ

ІІІ

IIIа, ІІІб, ІV, ІVа, V

І,ІІ

Не нормується для будівель та споруд з 

виробництвом категорій Г та Д

9 м - для будiвель та споруд з виробництвом

категорiй А, Б i В  (див. прим.З)

 

 

ІІІ

9

12

15

IIIа, ІІІб, ІV, ІVа, V

12

15

18

Примiтка 1.Вказанi вiдстанi мiж будiвлями та спорудами що наведенi в додатку, приймаються мiж зовнiшнiми стiнами та конструкцiями. При наявностi виступаючих конструкцiй будiвель та споруд бiльше нiж на 1 м та виконаних з матерiалiв, що згорають, найменшою вважається вiдстань мiж цими конструкцiями.

Примiтка 2. Вiдстанi мiж виробничими будiвлями  та спорудами не нормуються:     

а) коли загальна площа пiдлогбудiвель i споруд І, ІІ, III, IIIа, ІІІб, ІV, ІVа, та Vступенями вогнеcтійкості     

не перевищує нормативної площi пiдлог однiєї будiвлi, що дозволяється мiж  протипожежними стiнами,      

при цьому нормована площа приймається по найбiльш пожаронебезпечному виробництву та найменшому ступенi вогнестiйкостi будiвель та споруд;

б) коли стiна бiльш високої будiвлi та споруди, що входить в бiк iншої будiвлi, задовольняє вимоги, що ставляться до неї, як до протипожежної;

 в) коли будiвлi та споруди III ступеня вогнестiйкостi, незалежно вiд пожежної небезпеки роз мiщених в них виробництв,  мають протилежнi глухі  стiни або стiни з отворами, закладеними склоблоками чи армованим склом  з границею вогнестiйкостi не менше 0,75 години.

Примiтка 3.Вказанi в додатку вiдстанi для будiвель і споруд II ступеня вогнестiйкостi з виробництвом         

категорiй А, Б, В зменшу ються з 9 до 6 м при додержанi однiєї iз таких  умов:

а) коли будiвля або споруда обладнується стацiонарними автоматичними системами пожежогасiння;         

б) коли питоме навантаження горючими речовинами в будiвлях менше або дорівнює 10 кг на I м2 площi       

поверху. 

Примiтка 4.Вiдстань вiд будiвлi та споруди пiдприємства (незалежно вiд ступеня вогнестiйкостi) до краю лiсового масиву  хвойних порiд приймається  рiвною 100 м, листяних порiд - 20 м,змiшаного лiсу -50 м,  а до покладiв торфу - не менше 100 метрiв. При розмiщеннi пiдприємств  в лiсових масивах, коли          

будiвництво їх пов'язане з вирубкою лiсу, вказанi вiдстанi до лiсового масиву  хвойних порiд дозволяється  зменшувати у 2 рази.  Вiдстанi вiд будiвель та  споруд пiдприємств до вiдкритого залягання торфу дозволяється скорочувати у 2  рази за умови засипки вiдкритого залягання торфу  шаром землi завтовшки не менше нiж 0,5 м в межах половини вiдстанi, вказаної  в цьому пунктi

Примiтка 5. Протипожежнi вiдстанi мiж житловими, громадськими будинками i будiвлями промислових та сiльськогосподарських пiдприємств приймати згiдно з ДБН 360-92*. 

Примiтка 6.Першоджерелом  вказаних у додатку нормативiв є ДБН Б.2.4-3-95.

 

Додаток 5  (довiдковий)                               

ПЕРЕЛIК  нормативних документiв, обов'язкових при проекту ваннi сiльських поселень 

ДБН 360-92*    Мiстобудування. Планування i забудова  мiських i сiльских поселень

ДБН Б.2.4-1-94       Планування i забудова сiльських поселень

ДБН Б.2.4-2-94       Види, склад, порядок розробки, погодження та  затвердження мiстобудiвної документацiї для  сiльських поселень

ДБН Б.2.4-3-95    Генеральнi плани сiльськогосподарських  пiдприємств

ДБН 79-92       Житловi будинки для iндивiдуальних забудовникiв України

СНиП 2.05.11-83      Автомобильные дороги

СНиП 2.05.11-83      Внутрихозяйственные автомобильные дороги в колхозах, совхозах и других сельскохозяйственных предприятиях и организациях

СН   245-71      Санитарные нормы проектирования промышленных предприятий

СанПиН   5.02-12/Н   Санитарные правила и нормы размещения,  устройства и эксплуатации малых ферм для  содержания животных (скота, птицы, зверей) в  населенных пунктах Украины

СанПиН 42-12-4130-86 Санитарные нормы предельно допустимого содержания вредных веществ в воде,  водных объектов   хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования

СанПиН   4946-89     Санитарные правила по охране атмосферного воздуха населенных мест

СанПиН 4630-88       Санитарные правила и нормы охраны поверхностных вод от загрязнения

Положение о порядке проектирования и эксплуатации зон санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питье вого назначения 2640/82 от 16.12.82 г.

Правила пожежної безпеки в Українi. Накази МВС України   400 вiд 22.06.95 р. введенi в дiю.

ВБН-СГіП-46-3-94     Перелiк будiвель i примiщень пiдприємств Мiнiстерства сiльського господарства та продовольства з встановленням їх категорiй  по вибухопожежнiй небезпецi, а також класiв   вибухопожежонебезпечних зон по ПУЕ

ВНТП СГіП 46-9-94    Система видалення, обробки, підготовки та використання гною

СН   3077-84     Санитарные нормы допустимого уровня шума в  помещениях жилых и общественных зданий на  территории жилой застройки

СанПиН 01.3.003-93   Санитарные правила и нормы по планировке и  застройке населенных мест Украины

 


Подпишитесь на новости строительства:

 

 

Выбор редакции: