ЛФМ Утеплення Вікна та двері Технології Техніка | Ринок Аналітика Новини компанійЕврокод 1. Воздействия на конструкции. Часть 1-5

ЄВРОКОД 1: ДІЇ НА КОНСТРУКЦІЇ Частина 1-5: Загальні дії. Теплові дії
(EN 1991-1-5:2003, IDТ) ДСТУ-Н Б EN 1991-1-5:201Х (Друга, остаточна редакція) Видання офіційне Київ Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України 201Х

НаціональнийстандартвідповідаєEN 1991-1-5:2003 Eurocode 1: Actions on structures –
Part 1-5: General actions -Thermal actions (Єврокод1: Діїнаконструкції. Частина1-5: Теплові дії).

Ступіньвідповідності– ідентичний(IDT)

 

Перекладзанглійської(en)

 

Цей стандарт видано з дозволу CEN

 

УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

 

ЗМІСТ

С.

 

Вступ

 

Foreword

VI

Основи програми Єврокоду

 

Background to the Eurocode Programme

1

Статус та галузь застосування Єврокодів

 

Status and field of application of Eurocodes

3

Національні стандарти, що впроваджують Єврокоди

 

National Standards implementing Eurocodes

4

Зв’язки між Єврокодами та гармонізованими технічними специфікаціями (ENs та ETAs) для виробів

 

Links between Eurocodes and product harmonised technical specifications (ENs and ETAs)

5

Додаткова інформація щодо EN 1991-1-5

 

Additional information specific for EN 1991-1-5

5

Національний додаток до EN 1991-1-5

 

National annex for EN 1991-1-5

6

1          Загальні положення

 

1          General

7

1.1       Сферазастосування

 

1.1       Scope

7

1.2       Нормативні посилання

 

1.2       Normative references

7

1.3 Допущення

 

1.3Assumptions

8

1.4 Відмінність між принципами і правилами застосування

 

1.4 Distinction between principles and application rules

8

1.5 Терміни і визначення

 

1.5 Terms and definitions

8

1.6 Позначення

 

1.6 Symbols

9

2 Класифікація дій

 

2 Classification of actions

12

3 Розрахункові ситуації

 

3 Design situations

12

4 Опис дій

 

4 Representation of actions

12

5 Температурні зміни у будівлях

 

5 Temperature changes in buildings

14

5.1 Загальні дії

 

5.1 General

14

5.2 Визначення температури

 

5.2 Determination of temperatures

14

5.3 Визначення температурних профілів

 

5.3 Determination of temperature profiles

15

6 Температурні зміни в мостах

 

6 Temperature changes in bridges

18

6.1 Пролітна будова моста

 

6.1 Bridge decks

18

6.1.1 Типи прогонних будов моста

 

6.1.1Bridgedeck types

18

6.1.2 Аналіз температурних дій

 

6.1.2 Consideration of thermal actions

18

6.1.3 Складова рівномірно розподіленої температури

 

6.1.3 Uniform temperature component

18

6.1.4 Складові температурного перепаду

 

6.1.4 Temperature difference components

22

6.1.5 Одночасна дія складових рівномірно розподіленої температури і температурного перепаду

 

6.1.5 Simultaneity of uniform and temperature difference components

28

6.1.6 Перепади в конструктивних елементах з різними складовими рівномірно розподіленої температури

 

6.1.6 Differences in the uniform temperature component between different structural elements

29

6.2 Проміжні опори моста

 

6.2 Bridge piers

29

6.2.1 Розгляд температурних дій

 

6.2.1 Consideration of thermal actions

29

6.2.2 Температурні перепади

 

6.2.2 Temperature differences

30

7 Температурні зміни в промислових димарях,трубопроводах, силосних вежах, резервуарах і градирнях

 

7 Temperature changes in industrial chimneys,pipelines, silos, tanks and cooling towers

30

7.1 Загальні положення

 

7.1 General

30

7.2 Складові температури

 

7.2 Temperature components

31

7.2.1 Температура зовнішнього повітря

 

7.2.1 Shade air temperature

31

7.2.2 Топкові гази, гарячі рідини і гарячі матеріали

 

7.2.2 Flue gas, heated liquids and heated materials temperature

31

7.2.3 Температура конструктивного елементу

 

7.2.3 Element temperature

32

7.3 Розгляд складових температури

 

7.3 Consideration of temperature components

32

7.4 Визначення складових температури

 

7.4 Determination of temperature components

32

7.5 Значення складових температури (індикативні значення)

 

7.5 Values of temperature components (indicative values)

33

7.6 Одночасна дія складових температури

 

7.6 Simultaneity of temperature components

34

Додаток А (обов'язковий) Ізотерми національних мінімальних і максимальних температур зовнішнього повітря

 

Annex A (normative) isotherms of national minimum and maximum shade air temperatures

36

А. 1 Загальні положення

 

A.1 General

34

А. 2 Максимальні і мінімальні значення температури зовнішнього повітря з річною вірогідністю перевищення р, відмінною від 0,02

 

A.2 Maximum and minimum shade air temperature values with an annualprobability of being exceeded p other than 0,02

37

Додаток В (обов'язковий) Температурні перепади для різної товщина мостового полотна

 

Annex B (normative) temperature differences for varioussurfacing depths

40

Додаток С (довідковий) Коефіцієнти лінійного температурного розширення

 

Annex C (informative) coefficients of linear expansion

42

Додаток D (довідковий) Розподіл температури (температурні профілі) у будівлях і інших спорудах

 

Annex D (informative) temperature profiles in buildings and other construction works

43

Бібліографія

 

Bibliography

45

Технічна поправка

 

Technical amendment

46

         

 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

 

Цей стандарт є ідентичним перекладом EN1991-1-5:2003 : Eurocode1: Actionsonstructures. Part 1-5: Generalactions- Thermalactions(Єврокод 1: Дії на конструкції. Частина 1-5: Загальні дії. Теплові дії)

EN 1991-1-5:2003 підготовлено Технічним комітетом СEN/ТС 250, секретаріатом якого керує BSI.

До національного стандарту долучено англомовний текст.

На території України як національний стандарт діє ліва колонка тексту
ДСТУ-Н Б EN 1991-1-5:20ХХEurocode1: Actionsonstructures. Part 1-5: Generalactions-Thermalactions(Єврокод 1: Дії на конструкції. Частина 1-5: Загальні дії. Теплові дії), яка викладена українською мовою.

Відповідно до ДБН А.1.1-1-2009 «Система стандартизації та нормування в будівництві. Основні положення» цей стандарт відноситься до комплексу В.1.2 «Система надійності та безпеки в будівництві».

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству.

Науково-технічна організація, відповідальна за цей стандарт, – Товариство з обмеженою відповідальністю «Український інститут сталевих конструкцій ім. В.М. Шимановського».

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

-          слова «цей міжнародний стандарт» замінено на «цей стандарт»;

-          структурні елементи стандарту: «Обкладинку», «Передмову», «Національний вступ», «Визначення понять» та «Бібліографічні дані» оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

-          із «Передмови до EN 1991-1-5» у цей «Національний вступ» взята та частина, яка безпосередньо стосується цього стандарту;

-          національний довідковий додаток наведено як настанову для користувачів.

Перелік національних стандартів України (ДСТУ), ідентичних МС, посилання на які є в EN 1991-1-5:2003.

Копії МС, неприйнятих як національні стандарти, на які є посилання в
 EN 1991-1-5:2003, можна отримати в Головному фонді нормативних документів ДП «УкрНДНЦ».

Вступ

 

Цей документ EN 1991-1-5 підготовлений Технічним комітетом CEN/TC 250 «Будівельні Єврокоди», секретаріат якого підтримується BSI.

 

Цьому Європейському стандарту буде наданий статус національного з публікацією ідентичного тексту або схваленням не пізніше травня 2004 року і при скасуванні конфліктуючих національних стандартів не пізніше березня 2010 року.

 

Додатки А і B – обов`язкові. Додатки C і D – довідкові.

 

У відповідності з внутрішніми постановами ЦЕНТР/CENELEC національні органи зі стандартизації таких країн зобов'язані здійснити імплементацію цього Європейського стандарту: Австрія, Бельгія, Кіпр, Чехія, Данія, Естонія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Греція, Угорщина, Ісландія, Ірландія, Італія, Латвія, Литва, Люксембург, Мальта, Нідерланди, Норвегія, Польща, Португалія, Словаччина, Словенія, Іспанія, Швеція, Швейцарія та Велика Британія.

 

Даний Європейський стандарт замінює ENV 1991-2-5:1997.

 

 

 

Foreword

 

This document (EN 1991-1-5) has been prepared by Technical Committee CEN/TC250 "Structural Eurocodes", the secretariat of which is held by BSI.

 

This European Standard shall be given the status of a national standard, either by publication of an identical text or by endorsement, at the latest by May 2004, and conflicting national standards shall be withdrawn at the latest by March 2010.

 

 

Annexes A and B are normative. Annexes C and D are informative

 

According to the CEN/CENELEC Internal Regulations, the national standards organiza­tions of the following countries are bound to implement this European Standard: Austria, Belgium, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland and United Kingdom.

 

 

 

ThisdocumentsupersedesENV1991-2-5:1997.

 

 

Єврокод 1: дії на конструкції

Частина 1-5: Загальні дії. теплові дії

 

Еврокод 1: воздействия на конструкции

Часть 1-5: Общие воздействия.

тепловые воздействия

 

EUROCODE1: ACTIONSONSTRUCTURES

PART1-5: GENERALACTIONS-THERMALACTIONS

 

Чинний від __________

 

Основи програми Єврокоду

У 1975 році Комісія Європейської Спільноти вирішила розпочати програму дій у галузі будівництва на підставі статті 95 договору. Метою програми було усунення технічних перешкод для торгівлі та узгодження технічних умов.

 

 

У рамках цієї програми дій Комісія взяла на себе ініціативу встановити систему узгоджених технічних правил для проектування будівель і споруд, які на першій стадії мали слугувати альтернативою чинним національним правилам держав-членів, а зрештою мали замінити їх.

 

Упродовж п’ятнадцяти років Комісія за допомогою Робочого комітету, до складу якого входили представники держав-членів, вела розробку програми Єврокодів, яка призвела до публікації комплекту першого покоління Європейських кодів у 80-х роках.

 

 

Background of the Eurocode Programme

In 1975, the Commission of the European Community decided on an action programme in the field of construction, based on article 95 of the treaty. The objective of the programme was the elimination of technical obstacles to trade and the harmonisation of technical specifications.

 

Within this action programme, the Commission took the initiative to establish a set of harmonised technical rules for the design of construction works which, in a first stage, would serve as an alternative to the national rules in force in the Member States and, ultimately, would replace them.

 

 

For fifteen years, the Commission, with the help of a Steering Committee with Represen­tatives of Member States, conducted the development of the Eurocodes programme, which led to the first generation of European codes in the 1980s.

 

У1989 роціКомісіятадержави-члениEU (ЄвропейськоїСпільноти) таEFTA (ЄвропейськоїАсоціаціїВільноїТоргівлі) наосновіугоди1міжКомісієютаCEN (Європейськимкомітетомзістандартизації) вирішилипередатипідготовкутапублікаціюЄврокодів CEN за допомогою серії мандатів, що в результаті надало б Єврокодам у майбутньому статусу Європейського стандарту (EN). Це пов’язує Єврокоди з положеннями Директив Ради і Рішень Комісії щодо Європейських стандартів (тобто Директиви Ради 89/106/EEC щодо будівельних виробів – CPD – та Директив Ради 93/37/EEC, 92/50/EEC та 89/440/EEC відносно суспільних робіт та послуг і еквівалентних директив EFTA, започаткованих з метою допомогти заснуванню внутрішнього ринку).

 

In 1989, the Commission and the Member States of the EU and EFTA decided, on the basis of an agreement1 between the Commission and CEN, to transfer the preparation and the publication of the Eurocode to the CEN through a series of mandates, in order to provide them with a future status of European Standard (EN). This links de factothe Eurocode with the provisions of all the Council’s Directives and/or Commission’s Decisions dealing with European standards (e.g. the Council Directive 89/106/EEC on construction products – CPD – and Council Directives 93/37/EEC, 92/50/EEC and 89/440/EEC on public works and services and equivalent EFTA Directives initiated in pursuit of setting up the internal market).

 

Структурна програма Єврокодів включає стандарти, які в основному складаються з декількох частин:

EN 1990 Єврокод: Основи проектування конструкцій

EN 1991 Єврокод 1: Дії на конструкції

EN 1992 Єврокод 2: Проектування бетонних конструкцій

EN 1993 Єврокод 3: Проектування сталевих конструкцій

EN 1994 Єврокод 4: Проектування сталезалізобетонних конструкцій

EN 1995 Єврокод 5: Проектування дерев’яних конструкцій

EN 1996 Єврокод 6: Проектування кам’яних конструкцій

EN 1997 Єврокод 7: Геотехнічне проектування

EN 1998 Єврокод 8: Проектування сейсмостійких конструкцій

EN 1999 Єврокод 9: Проектування алюмінієвих конструкцій.

 

Стандарти Єврокодів визнають відповідальність регуляторних органів держав-членів та захищають їх право на призначення величин, які пов’язані з регулюванням питань безпеки на національному рівні там, де вони відрізняються.

 

The Structural Eurocode programme comprises the following standards generally consisting of a number of Parts:

EN 1990 Eurocode 0: Basis of Structural Design

EN 1991 Eurocode 1: Actions on structures

EN 1992 Eurocode 2: Design of concrete structures

EN 1993 Eurocode 3: Design of steel structures

EN 1994 Eurocode 4: Design of composite steel and concrete structures

EN 1995 Eurocode 5: Design of timber structures

EN 1996 Eurocode 6: Design of masonry structures

EN 1997 Eurocode 7: Geotechnical design

 

EN 1998 Eurocode 8: Design of structures for earthquake resistance

EN 1999 Eurocode 9: Design of aluminium structures.

Eurocode standards recognise the responsi­bility of regulatory authorities in each Member State and have safeguarded their right to determine values related to regula­tory safety matters at national level where these continue to vary from State to State.

1Угода між Комісією ЄвропейськоїСпільнотита Європейським комітетом зі стандартизації (CEN) щодороботинад Єврокодамидляпроектуваннябудівельіспоруд(BC/CEN/03/89).

 

1Agreement between the Commission of the European Communities and the European Committee for Standardisation (CEN) concerning the work on EUROCODES for the design of building and civil engineering works (BC/CEN/03/89).

.......
 

 


Підпишіться на новини будівництва:

 

 

Вибір редакції: