ЛФМ Утеплення Вікна та двері Технології Техніка | Ринок Аналітика Новини компанійЕврокод 1. Воздействия на конструкции. Часть 1-2

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ЄВРОКОД 1. ДІЇ НА КОНСТРУКЦІЇ

Частина 1-2. Загальні дії. Дії на конструкції під час пожежі

(EN 1991-1-2:2002, ІDТ)

ДСТУ-Н EN 1991-1-2:2010

Видання офіційне

Київ

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України

2011

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є тотожнім перекладом EN 1991-1-2:2002 Eurocode 1: Actions on structures – Part 1-2: General actions – Actions on structures exposed to fire (Єврокод 1: Дії на конструкції – Частина 1-2: Загальні дії – Дії на конструкції під час пожежі) з технічною поправкою EN 1991-1-2:2002/АС:2009.

EN 1991-1-2:2002 підготовлено Технічним комітетом СEN/ТС 250, секретаріатом якого керує BSI.

До національного стандарту долучено англомовний текст.

На території України як національний стандарт діє ліва колонка тексту ДСТУ-Н Б EN 1991-1-2:2010 Єврокод 1. Дії на конструкції. Частина 1-2. Загальні дії. Дії на конструкції під час пожежі (EN 1991-1-2:2002, ІDТ), викладена українською мовою.

Відповідно до ДБН А.1.1-1-2009 «Система стандартизації та нормування в будівництві. Основні положення» цей стандарт відноситься до комплексу В.1.2 «Система надійності та безпеки в будівництві».
Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству України.

Науково-технічна організація, відповідальна за цей стандарт – ДП НДІБК.

До цього стандарту внесено такі редакційні зміни:

- структурні елементи стандарту: «Обкладинка», «Титульна сторінка», «Передмова», «Національний вступ», «Зміст» – оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

- крапку замінено на кому як вказівник десяткових знаків.

Перелік національних стандартів України (ДСТУ), ідентичних МС, посилання на які є в EN 1991-1-2:2002, разом з технічною поправкою, наведено в додатку НА.

Копії європейських стандартів, неприйнятих як національні стандарти, на які є посилання в EN 1991-1-2:2002, можна отримати в Головному фонді нормативних документів ДП «УкрНДНЦ».

Технічна поправка EN 1991-1-2:2002/АС:2009 до EN 1991-1-2:2002 наведена в кінці ДСТУ-Н Б EN 1991-1-2:2010 після додатку НА.

ЗМІСТ                                                                                                                                                                        С.

Вступ........................................................................................................................................................

VI

Основи програми Єврокодів....................................................................................................................

1

Статус та сфера застосування Єврокодів...............................................................................................

 2

Національні стандарти, що впроваджують Єврокоди..........................................................................

 3

Зв’язок між Єврокодами та гармонізованими технічними умовами (ENs та ETAs) для виробів....

 4

Додаткова інформація, що є спеціальною для EN 1991-1-2.................................................................

 4

Вимоги безпеки.........................................................................................................................................

 4

Методики розрахунку..............................................................................................................................

 6

Засоби проектування................................................................................................................................

 7

Національний додаток до EN 1991-1-2..................................................................................................

  7

1

Загальні положення..................................................................................................................................

11

1.1

Сфера застосування..........................................................................................................................

11

1.2

Нормативні посилання.....................................................................................................................

11

1.3

Припущення......................................................................................................................................

12

1.4

Відмінність між принципами та правилами застосування...........................................................

12

1.5

Терміни та визначення понять.........................................................................................................

12

1.5.1

Загальні терміни, що використані в частинах Єврокоду щодо розрахунку на вогнестійкість...................................................................................................................

12

1.5.2

Спеціальні терміни, що стосуються проектування загалом..........................................

15

1.5.3

Терміни, що стосуються теплових впливів...................................................................

16

1.5.4

Терміни, що стосуються аналізу теплообміну.............................................................

18

1.6

Позначення........................................................................................................................................

19

2

Методика розрахунку вогнестійкості будівельних конструкцій......................................................

25

2.1

Загальні положення........................................................................................................................

25

2.2

Проектний сценарій пожежі..........................................................................................................

25

2.3

Температурний режим...................................................................................................................

25

2.4

Теплотехнічний розрахунок..........................................................................................................

26

2.5

Статичний розрахунок.................................................................................................................

26

3

Теплові впливи для теплотехнічного розрахунку................................................................................

28

3.1

Загальні правила.............................................................................................................................

28

3.2

Номінальні температурні режими................................................................................................

29

3.2.1

Стандартний температурний режим................................................................................

29

3.2.2

Температурний режим зовнішньої пожежі.....................................................................

30

3.2.3

Вуглеводневий температурний режим.............................................................................

30

3.3

Реальні моделі пожежі......................................................................................................................

30

3.3.1

Спрощені моделі пожежі................................................................................................

30

3.3.1.1

Загальні положення.............................................................................................

30

3.3.1.2

Пожежі у відсіку..................................................................................................

30

3.3.1.3

Локалізовані пожежі...........................................................................................

31

3.3.2

Уточнені моделі пожежі....................................................................................................

31

4

Механічні впливи для статичного розрахунку......................................................................................

33

4.1

Загальні положення.......................................................................................................................

33

4.2

Одночасність впливів...................................................................................................................

34

4.2.1

Впливи, що прийняті з розрахунку за нормальних температур..................................

34

4.2.2

Додаткові впливи..............................................................................................................

34

4.3

Правила сполучення впливів.........................................................................................................

34

4.3.1

Загальне правило..............................................................................................................

34

4.3.2

Спрощені правила............................................................................................................

35

4.3.3

Рівень навантаження...................................................................................

35

 

ЄВРОКОД 1. ДІЇ НА КОНСТРУКЦІЇ

Частина 1-2. Загальні дії. Дії на конструкції під час пожежі

ЕВРОКОД 1. ВОЗДЕЙСТВИЯ НА КОНСТРУКЦИИ

Часть 1-2. Общие воздействия. Воздействия на конструкции при пожаре

EUROCODE 1. ACTIONS ON STRUCTURES.

Part 1-2. General actions. Actions on structures exposed to fire

Чинний від 2013-07-01 ОСНОВИ ПРОГРАМИ ЄВРОКОДІВ

В 1975 році комісія Європейської спільноти прийняла рішення щодо плану дій у сфері будівництва на підставі статті 95 Угоди. Метою плану дій було усунення технічних перешкод для торгівлі та узгодження технічних умов.

В межах цього плану дій Комісія почала впроваджувати систему узгоджених технічних правил для проектування будівель та споруд, що на першому етапі мали стати альтернативою чинним державним нормам держав-членів, а зрештою мали замінити їх.

Протягом п'ятнадцяти років Комісія за допомогою Робочого комітету, до складу якого входили представники держав-членів, розробляла програму Єврокодів, результатом чого стала публікації першого покоління Європейських норм у 80-х роках.

В 1989 році Комісія та держави-члени ЕU (Європейської спільноти) і ЕFТА (Європейської асоціації вільної торгівлі), на підставі угоди1 між Комісією та СЕN (Європейським комітетом зі стандартиза-ції), вирішили передати підготовку та публікацію Єврокодів до СЕN за допомогою серії Мандатів, щоб у майбутньому надати Єврокодам статус Європейського стандарту (ЕN). Це фактично пов'язує Єврокоди з положеннями Директив Ради та/або рішень Комісії стосовно Європейських стандартів (наприклад, Директива Ради 89/106/ЕЕС щодо будівельних виробів – СРО – та Директиви Ради 93/37/ЕЕС, 92/50/ЕЕС і 89/440/ЕЕС щодо громадських проектів та комунальних послуг і рівноцінних Директив

BACKGROUND TO THE EUROCODE PROGRAMME

In 1975, the Commission of the European Community decided on an action programme in the field of construction, based on article 95 of the Treaty. The objective of the programme was the elimination of technical obstacles to trade and the harmonization of technical specifications.

Within this action programme, the Commission took the initiative to establish a set of harmonized technical rules for the design of construction works which, in a first stage, would serve as an alternative to the national rules in force in the Member States and, ultimately, would replace them.

For fifteen years, the Commission, with the help of a Steering Committee with Representatives of Member States, conducted the development of the Eurocodes programme, which led to the first generation of European codes in the 1980s.

In 1989, the Commission and the Member States of the EU and EFTA decided, on the basis of an agreement1 between the Commission and CEN, to transfer the preparation and the publication of the Eurocodes to CEN through a series of Mandates, in order to provide them with a future status of European Standard (EN). This links de facto the Eurocodes with the provisions of all the Council’s Directives and/or Commission’s Decisions dealing with European standards (e.g. the Council Directive 89/106/EEC on construction products - CPD - and Council Directives 93/37/EEC, 92/50/EEC and 89/440/EEC on public works and services and equivalent EFTA Directives initiated in pursuit of setting up the internal market).

...........

Скачать полный текст: Еврокод 1. Воздействия на конструкции. Часть 1-2


Підпишіться на новини будівництва:

 

 

Вибір редакції: