ЛФМ Утеплення Вікна та двері Технології Техніка | Ринок Аналітика Новини компанійПонеділок, 18 грудня 2023 14:00

Законодавство у сферi мiстобудування потрiбно вдосконалити

Рахункова палата рекомендувала Кабiнету мiнiстрiв України розробити й ухвалити концептуальний документ iз питань архiтектури та мiстобудування з урахуванням європейського досвiду впродовж 2024 р., випливає зi звiту про аудит Державної iнспекцiї архiтектури та мiстобудування (ДIАМ).

Як зазначено у звiтi Рахункової палати, уряду також рекомендовано зняти обмеження щодо проведення заходiв держархбуднагляду та контролю, встановлених на час воєнного стану, i вдосконалити цi процеси, доопрацювати Єдину електронну е-систему у сферi будiвництва в частинi синхронiзацiї з iншими реєстрами.
Мiнiстерству розвитку громад, територiй та iнфраструктури (Мiнвiдновлення) рекомендовано здiйснити оцiнку дiяльностi ДIАМ i вдосконалити функцiї структурних пiдроздiлiв вiдомства в частинi збору й аналiзу даних щодо безпечностi мiстобудування та розроблення пропозицiй щодо посилення держполiтики в цiй сферi, повiдомляє "Iнтерфакс-Україна".
"Пiд час аудиту отримано пiдтвердження, що на сьогоднi процеси функцiонування в Українi системи здiйснення державного архiтектурнобудiвельного контролю та нагляду, виконання дозвiльних та реєстрацiйних функцiй у будiвництвi законодавчо визначено та регламентовано, при цьому не розроблено основних i концептуальних засад державної полiтики у сферi мiстобудування та архiтектури, а також фактично не здiйснюються контроль та нагляд", - iдеться у звiтi Рахункової палати за пiдсумками аудиту.
При цьому наголошується, що ухвалений торiк Верховною Радою i досi не пiдписаний президентом законопроєкт №5655 не вирiшує описаних проблем.
Серед виявлених проблем у цiй сферi експерти вiдзначили, зокрема, вiдсутнiсть повної та систематизованої статистичної iнформацiї про об'єкти будiвництва в Українi. Так, ДIАМ не володiє даними про загальну кiлькiсть об'єктiв мiстобудування, зареєстрованих на початок кожного року, а також про побудованi без реєстрацiї. Крiм того, профiльне мiнiстерство не володiє даними про загальну кiлькiсть об'єктiв будiвництва в країнi.
Аудитори звернули увагу i на проблему синхронiзацiї Єдиної державної е-системи у сферi будiвництва з Єдиним держреєстром судових рiшень. Через додатковi "ручнi" перевiрки iнформацiї спiвробiтниками ДIАМ є ризик реєстрацiї об'єктiв нерухомостi, будiвництво яких було призупинено за рiшенням суду, зазначено у звiтi.
По iнформацiї ProfiDOM.com.ua, у результатi аудиту встановлено, що, попри суттєве збiльшення обсягiв будiвництва в дослiджуваний перiод, заходи архiтектурно-будiвельного контролю та нагляду проводилися в недостатнiй кiлькостi. Так, у перiод iз 2021 р. до першої половини 2023 р. було видано понад 90 тис. дозволiв на початок будiвництва, водночас планових перевiрок проведено 49, а позапланових - 63. Головною причиною аудитори назвали обмеження, запровадженi через воєнний стан.
Крiм того, позаплановi перевiрки, iнiцiйованi громадськiстю, проводили не у всiх випадках. З 1,4 тис. звернень перевiрки виконано лише за 4,2% таких заявок. На погляд аудиторiв, до цього призвела наявнiсть у комiсiї ДIАМ права ухвалювати рiшення за зверненнями заявникiв без встановлених критерiїв, а також право мiнiстерства в односторонньому порядку вiдхиляти рiшення ДIАМ.
Водночас 45% усiх видаткiв держбюджету на функцiонування ДIАМ було спрямовано вiдомством на надвисокi заохочувальнi виплати спiвробiтникам (600-1490% посадового окладу). Це здiйснювали за рахунок економiї фонду оплати працi через заповненiсть затвердженого штату лише на 60%. Крiм того, частину керiвних посад у профiльних структурних пiдроздiлах вiдомства обiймали особи без спецiальної вищої освiти та необхiдного досвiду роботи.

Прочитано 3338 разів

Підпишіться на новини будівництва:

 

 

Вибір редакції: