ЛКМ Утепление Окна и двери Технологии Техника | Рынок Аналитика Новости компанийДБН В.1.4-0.01-97. СИСТЕМА НОРМ ТА ПРАВИЛ ЗНИЖЕННЯ РIВНЯ IОНIЗУЮЧИХ ВИПРОМIНЮВАНЬ ПРИРОДНИХ РАДIОНУКЛIДIВ В БУДIВНИЦТВI. Основнi положення

Оцените
(1 Голосовать)

                       Державнi будiвельнi норми України

--------------------------------------------------------------------------------

 

                        СИСТЕМА НОРМ ТА ПРАВИЛ

                       ЗНИЖЕННЯ РIВНЯ IОНIЗУЮЧИХ ВИПРОМIНЮВАНЬ

                       ПРИРОДНИХ РАДIОНУКЛIДIВ В БУДIВНИЦТВI

 

 

                               Основнi положення

 

 

                               ДБН В.1.4-0.01-97

 

 

 

                               Видання офiцiйне

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Державний комiтет України

                  у справах мiстобудування та архiтектури

 

                                  Київ -1997

 

 

                                      

 

Розробленi :     Науково-виробничою фiрмою "РОСА" (Горiцький О.В.,

                 к.т.н.; Сабалдир В.П., к.т.н.; Захарчук М.I.,

                 iнж.; Кравченко Л.С., iнж.),

                 Науковим центром радiацiйної медицини АМН

                 України (Лiхтарьов I.А., д.ф-м.н.;

                 Лось I.П., д.б.н.; Романенко А.Ю., д.м.н.)

                 за участю

                 Мiнохорони здоров'я (Бобильова О.О., к.м.н.),

                 Держкоммiстобудування (Желудков Г.В., iнж.),

                 Мiнiстерства з надзвичайних ситуацiй (Пiнчук В.Я.,

                 к.т.н.),

                 Академiї будiвництва (Величко В.О., к.т.н.; Злобiн

                 Г.К., iнж,; Лiвiйський О.М., д.т.н.),

                 НДI будiвельного виробництва Держкоммiстобуду-

                 вання (Полонська С.О., к.т.н.)

 

 

 

 

 

 

Внесенi i        Вiддiлом державних нормативiв, стандартiв та

пiдготовленi до  сертифiкацiї Держкоммiстобудування України

затвердження:

 

 

 

Затвердженi:     Наказом Держкоммiстобудування України

 

                 вiд " 24 "   липня 1997 р.   124 та введенi в дiю

                      ----   ------

                 з   " 1 "   сiчня  1998 р.

                      ---    ------

 

 

    З  введенням  в  дiю  ДБН  В.1.4-0.01-97,  ДБН  В.1.4-0.02-97, ДБН

В.1.4-1.01-97,  ДБН  В.1.4-2.01-97   втрачають  чиннiсть  РБН   356-91

"Положення  про  радiацiйний  контроль  на  об'єктах  будiвництва   та

пiдприємствах будiндустрiї i будматерiалiв України".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

 

 

                 ДЕРЖАВНI БУДIВЕЛЬНI НОРМИ УКРАЇНИ

----------------------------------------------------------------------

 

 

 Система норм та правил зниження рiвня iонiзуючих   ДБН В.1.4-0.01-97

випромiнювань природних радiонуклiдiв в будiвництвi

 

                Основнi положення                    Вводяться вперше

----------------------------------------------------------------------

 

 

 

            1. ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ

 

      1.1. Система норм та правил зниження рiвня iонiзуючих випромiню-

вань природних радiонуклiдiв в будiвництвi (далi - Система) встановлює

вимоги до виробничого i експлуатацiйного фактора - "пiдвищений  рiвень

iонiзуючого випромiнювання  природних  радiонуклiдiв",  який  пiдлягає

регламентуванню i зменшенню, та призначає правила, методи i засоби йо-

го контролю.

      1.2. Система поширюється на всi види будiвництва, крiм  об'єктiв

атомної промисловостi та тих, де дiють спецiальнi нормативнi  докумен-

ти, що регламентують вимоги до радiацiйного захисту.

      1.3. ДБН "Система норм та правил зниження рiвня iонiзуючих  вип-

ромiнювань природних радiонуклiдiв в будiвництвi.  Основнi  положення"

встановлюють скорочення, термiни та визначення, що прийнятi в Системi;

структуру Системи; категорiї, види,  статус  вимог  нормативних  доку-

ментiв (далi  -  НД);  загальнi  вимоги  до  радiацiйного  контролю  в

будiвництвi.

      1.4. Дотримання цих норм є обов'язковим на територiї України для

всiх юридичних та фiзичних осiб,  незалежно  вiд  форм  власностi,  що

приймають участь у проектуваннi, будiвництвi та експлуатацiї  будинкiв

i споруд, а також виготовляють будiвельнi матерiали,  вироби  та  кон-

струкцiї або здiйснюють контроль за будiвництвом та виготовленням  ви-

щезгаданої продукцiї.

      1.5. Всi вимоги цих норм є обов'язковими.

 

           2. НОРМАТИВНI ПОСИЛАННЯ

 

      У цих ДБН наведенi посилання на такi документи:

 

      - ДСТУ 1.0-93 Державна система стандартизацiї України. Основнi

положення.:

      - ДБН  А.1.1-1-93.  Система  стандартизацiї  та  нормування    в

будiвництвi. Основнi положення.

      - ДБН  А.1.1-2-93.  Система  стандартизацiї  та  нормування    в

будiвництвi. Порядок розробки, вимоги до побудови,  викладу  та  офор-

млення нормативних документiв

      - ДБН В.1.4-0.02-97.  Система  норм  та  правил  зниження  рiвня

iонiзуючих випромiнювань природних радiонуклiдiв в будiвництвi. Типовi

документи.

      - ДБН В.1.4-1.01-97.  Система  норм  та  правил  зниження  рiвня

iонiзуючих випромiнювань природних радiонуклiдiв в будiвництвi. Регла-

ментованi радiацiйнi параметри. Допустимi рiвнi.

      - ДБН  В.1.4-2.01-97. Система  норм  та  правил  зниження  рiвня

iонiзуючих випромiнювань природних радiонуклiдiв в будiвництвi.

 

                                  1

    С.2 ДБН В.1.4-0.01-97

----------------------------------------------------------------------

 

Радiацiйний контроль будiвельних матерiалiв та об'єктiв будiвництва.

      - КНД 50-011-93. Основнi положення та порядок розробки

стандартiв на термiни та визначення.

 

       3. СКОРОЧЕННЯ, ТЕРМIНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ.

 

  3.1. В Системi прийнятi такi скорочення:

         IВ - iонiзуючi випромiнювання;

         ДIВ - джерело iонiзуючого випромiнювання;

         ПРН - природнi радiонуклiди;

         РК - радiацiйний контроль;

         ВРК - вхiдний радiацiйний контроль;

         РКПВ - радiацiйний контроль в процесi виробництва;

         ОРКО - остаточний радiацiйний контроль об'єкту;

         Аеф - ефективна сумарна питома активнiсть ПРН;

         ППД - потужнiсть поглиненої дози;

         ЕРОА - середньорiчна еквiвалентна рiвноважна об'ємна

               активнiсть радону;

         РРО - разовi радiацiйнi обстеження;

         СРО - систематичнi радiацiйнi обстеження;

         РРП - регламентованi радiацiйнi параметри;

         ДР - допустимi рiвнi;

         РП - радiацiйний паспорт.

      3.2. Основнi термiни та визначення, якi використовуються в  Сис-

темi, регламентованi в Нормах  радiацiйної  безпеки  України  (далi  -

НРБУ).

      3.3. Термiнологiчнi роздiли, термiнологiчнi  словники,  словники

термiнiв та визначень у складi НД Системи, окремi термiни та визначен-

ня розробляються у вiдповiдностi до вимог КНД 50-011.

 

            4. ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ

 

      4.1. Система - комплекс взаємопозв'язаних НД, що  мiстять  норми

та правила, виконання яких забезпечує зниження до  нормативних  рiвнiв

iонiзуючого випромiнювання. ПРН в збудованих об'єктах, носiєм якого  є

будiвельнi матерiали, вироби та конструкцiї, а також  оточуюче  людину

середовище.

      4.2. Об'єктом нормування є структура Системи, взаємозв'язки  мiж

її елементами, вимоги до Системи в цiлому  та  її  пiдсистем  зокрема.

Система об'єднує  вимоги,  виконання  яких  у  будiвництвi  забезпечує

радiацiйну безпеку як працюючих в будiвельнiй галузi, так i населення,

що мешкає в об'єктах, зведених з виконанням цих норм.

      4.3. Система встановлює:

      - норми та правила органiзацiї робiт  iз  забезпечення  зниження

рiвня iонiзуючого випромiнювання та органiзацiйно-методичнi вимоги  до

нормування в галузi радiацiйної безпеки в будiвництвi;

      - норми радiацiйних параметрiв сировини, матерiалiв та  об'єктiв

в будiвництвi;

      - норми та правила радiацiйного контролю  сировини,  будiвельних

матерiалiв та об'єктiв будiвництва;

      - правила та методи зниження  рiвня  iонiзуючого  випромiнювання

ПРН;

      - правила нормування  матерiально-технiчних,  трудових  та  еко-

номiчних витрат, пов'язаних iз забезпеченням радiацiйної  безпеки  при

спорудженнi та експлуатацiї будiвельних об'єктiв.

 

                                 

    С.3 ДБН В.1.4-0.01-97

----------------------------------------------------------------------

      4.4. Система побудована на основних принципах радiацiйної безпе-

ки, встановлених НРБУ. Вона вiдповiдає  мiжнародним  рекомендацiям  iз

радiацiйного захисту людини в сферi виробництва i в побутi.

      4.5. У складi нормативних документiв, що входять до Системи, мо-

жуть розроблятись термiнологiчнi словники, до яких крiм стандартизова-

них термiнiв можуть бути включенi i iншi, у тому числi  нестандартизо-

ванi та загальнотехнiчнi термiни та  визначення,  що  складають  єдину

термiнологiчну систему, необхiдну для користування  цими  нормативними

документами.

      Введення в  склад  термiнологiчних  словникiв  принципово  нових

термiнiв та визначень не допускається.  Термiнологiчний  словник  може

бути роздiлом чи пiдроздiлом НД або додатком до нього (обов'язковим чи

рекомендованим).

 

           5. СТРУКТУРА СИСТЕМИ

      5.1. Система мiстить в собi пiдсистеми, наведенi в таблицi 1.

                                                           Таблиця 1.

---------------------------------------------------------------------

|  Шифр     |                Назва пiдсистеми                       |

|пiдсистеми |                                                       |

|-------------------------------------------------------------------|

|  0        |Органiзацiйно-методичнi норми i правила                |

|-------------------------------------------------------------------|

|  1        |Норми  радiацiйних параметрiв                          |

|-------------------------------------------------------------------|

|  2        |Норми  i правила радiацiйного контролю та захисту      |

|-------------------------------------------------------------------|

|  З        |Норми матерiально-технiчних, трудових та економiчних   |

|           |витрат                                                 |

|-------------------------------------------------------------------|

| 4.i далi  |Резерв                                                 |

---------------------------------------------------------------------

 

      5.2. Нормативнi документи пiдсистеми "О" встановлюють:

      5.2.1. Органiзацiйно-методичнi вимоги  до  нормування  в  галузi

зниження рiвнiв IВ ПРН в будiвництвi (мету, завдання, структуру Систе-

ми та її пiдсистем, впровадження та  контроль  вимог,  регламентованих

Системою та iнше).

      5.2.2. Вимоги (правила)  iз органiзацiї роботи,  спрямованої  на

забезпечення безпеки працi  (навчання  працюючих  основам  радiацiйної

безпеки, атестацiя працiвникiв, методи оцiнки стану радiацiйної безпе-

ки та iнше).

      5.2.3. Вимоги до побудови та змiсту типових  органiзацiйно-мето-

дичних та нормативних документiв кожної з пiдсистем Системи.

      5.2.4. Вимоги до структури пiдсистем.

      5.3. Нормативнi документи пiдсистеми "1" встановлюють:

      5.3.1. Характеристики можливих джерел IВ  ПРН,  якi  є  об'єктом

нормування (вид, характер дiї, можливi наслiдки впливу).

      5.3.2. Допустимi рiвнi випромiнювання.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

    С.4 ДБН В.1.4-0.01-97

----------------------------------------------------------------------

      5.4. Нормативнi документи пiдсистеми "2" встановлюють:

      5.4.1. Характеристики об'єктiв контролю.

      5.4.2. Технiчнi умови на засоби контролю та захисту.

      5.4.3. Класифiкацiю методiв та засобiв контролю та захисту.

      5.4.4. Правила проведення контролю та захисту.

      5.5. Нормативнi документи пiдсистеми  "3"  встановлюють  правила

оптимiзацiї матерiально-технiчних, трудових та економiчних витрат.

 

        6. КАТЕГОРIЇ, ВИДИ, СТАТУС ВИМОГ НОРМАТИВНИХ

        ДОКУМЕНТIВ.

 

      6.1. Норми та правила Системи за категорiями подiляються на дер-

жавнi та галузевi.

      6.2. НД  пiдсистеми  "1"  можуть  бути  лише  державними,  iнших

пiдсистем - Державними або галузевими.

      6.3. Галузевi норми та правила повиннi  встановлювати  вимоги  у

вiдповiдностi до державних нормативних документiв з урахуванням  особ-

ливостей будiвництва, але не перевищувати рiвня допустимих  норм  вип-

ромiнювання, наведених в дiючих державних НД.

      6.4. Дозволяється розробка  нормативних  документiв  пiдприємств

тiльки щодо вимог, передбачених п.5.2.2. пiдсистеми "О".

      6.5. Позначення державних НД Системи - вiдповiдно до  вимог  ДБН

А.1.1-1. Реєстрацiйний (облiковий) номер НД  Системи  мiстить  в  собi

шифр пiдсистеми (0,1,2,3,4,....) i через крапку порядковий номер доку-

менту в цiй пiдсистемi. Наприклад, ДБН В.1.4-0.01-97.

      6.6. Види НД Системи - за ДБН А.1.1-1.

      6.7. Нормативнi документи Системи повиннi мати статус вимог,  що

наведений в таблицi 2.

                                                            Таблиця 2.

---------------------------------------------------------------------

|          Назва пiдсистеми      | Статус вимог, що мiстяться в НД  |

|-------------------------------------------------------------------|

|Норми  радiацiйних параметрiв в | обов'язковi                      |

|будiвництвi                     |                                  |

|-------------------------------------------------------------------|

|Норми  та Правила радiацiйного  |обов'язковi або рекомендованi     |

|контролю та захисту             |                                  |

|-------------------------------------------------------------------|

|Органiзацiйно-методичнi норми i |обов'язковi або рекомендованi     |

|правила                         |                                  |

|-------------------------------------------------------------------|

|Норми  матерiально-технiчних,   |рекомендованi                     |

|трудових та економiчних витрат  |                                  |

---------------------------------------------------------------------

 

           7. ПОБУДОВА  ТА ЗМIСТ  НОРМАТИВНИХ     ДОКУМЕНТIВ

      7.1. Побудова, виклад, оформлення  та  змiст  нормативних  доку-

ментiв Системи - за ДБН А.1.1-2 та вимогами цього НД.

      7.2. Назва НД повинна складатись з назви виду НД згiдно  п.6.6.,

заголовка, що визначає об'єкт нормування та,  в  необхiдних  випадках,

пiдзаголовка, що уточнює об'єкт нормування або характер вимог (наприк-

лад, "Загальнi вимоги безпеки").

      Назва НД повинна вiдповiдати вимогам ДБН А.1.1-2.

      7.3. Основоположнi  органiзацiйно-методичнi  НД  повиннi    мати

структуру за ДБН А.1.1-2 та задовольняти такi вимоги:

 

 

                                 

    С.5 ДБН В.1.4-0.01-97

----------------------------------------------------------------------

 

      7.3.1. Вступна частина повинна подiлятись на роздiли:

      а) Галузь застосування;

      б) Нормативнi посилання;

      в) Скорочення, термiни та визначення;

      в) Загальнi положення.

 

      7.3.2. Основна  частина  повинна  мiстити  власне  нормативи   у

вiдповiдностi до виду НД за п.6.6 та  може  подiлятись  на  роздiли  i

пiдроздiли.

 

          8. ЗАГАЛЬНI ВИМОГИ ДО РАДIАЦIЙНОГО КОНТРОЛЮ

 

      8.1. Радiацiйний контроль спрямований на  забезпечення  допусти-

мих рiвнiв регламентованих ДБН  В.1.4-1.01  радiацiйних  параметрiв  в

зданому в експлуатацiю житлi та iнших  будiвельних  об'єктах,  перелiк

яких встановлений ДБН В.1.4-2.01.

      8.2. Встановлюється три види радiацiйного контролю:

      - вхiдний контроль (ВРК) сировини, будiвельних  матерiалiв,  но-

менклатура яких встановлена ДБН В.1.4-2.01;

      - контроль в процесi виробництва (РКПВ) будiвельних  виробiв  та

конструкцiй, будiвництва об'єктiв;

      - остаточний контроль закiнчених будiвництвом об'єктiв (ОРКО).

      8.3. Встановлюється двi категорiї радiацiйного контролю:

      - обов'язковий радiацiйний контроль;

      - рекомендований радiацiйний контроль.

 

    Класифiкацiю об'єктiв контролю за цiєю  ознакою  встановлюють  ДБН

В.1.4-2.01.

      8.4. Радiацiйному контролю пiдлягають параметри,  регламентованi

ДБН В.1.4-1.01.

      8.5.  Контрольнi випробування, якi  передбаченi  п.8.2,  повиннi

здiйснюватись iнструментальними  методами  з  використанням  приладiв,

технiчна характеристика та стан яких вiдповiдають вимогам Держстандар-

ту України.

      8.6. Визначення (вибiр) видiв та категорiй радiацiйного  контро-

лю, а також об'єктiв випробувань повинне здiйснюватись в процесi  роз-

робки системи контролю якостi будiвництва для кожного конкретного  ви-

робництва у вiдповiдностi до вимог ДБН В. 1.4-2.01 та погоджуватись  з

органами Держсанепiднагляд.

      8.7. Для усiх об'єктiв, якi вiднесенi до категорiї  обов'язково-

го радiацiйного контролю, остаточний  контроль,  включаючи  iнструмен-

тальне вимiрювання радiацiйних параметрiв, є обов'язковим.

      8.8. У випадку використання в  будiвництвi  приладiв  чи  техно-

логiй з  джерелами  iонiзуючого  випромiнювання  (гамма-дефектоскопiв,

радiацiйних  реле,  тощо),  а  також  у  випадках   виконання    робiт

будiвельниками при лiквiдацiї  радiацiйних  аварiй,  радiацiйний  кон-

троль здiйснюється у вiдповiдностi до вимог НРБУ.

      8.9. Правила радiацiйного контролю в будiвництвi встановлюють:

      8.9.1. Загальнi    положення    (галузь    використання    норм,

      вiдповiдальнiсть за порушення нормативiв.).

      8.9.2. Прийнятi системи радiацiйного контролю (РРО чи СРО),  ви-

моги до їх побудови, структури, складу, чисельностi, технiчного  осна-

щення, порядку створення та лiквiдацiї, права та обов'язки.

 

 

 

                                 

    С.6 ДБН В.1.4-0.01-97

----------------------------------------------------------------------

 

      8.9.3. Вимоги  до  методiв,  засобiв  та   порядку    проведення

радiацiйного контролю.

      8.10. Кожна органiзацiя або пiдприємство,  що  виробляє  та/або/

поставляє  сировину  чи  будiвельнi  матерiали,  зобов'язане  постiйно

реєструвати та зберiгати данi, якi пiдтверджують, що продукцiя прокон-

трольована  та  (або)  дослiджена  на    вiдповiднiсть    встановленим

радiацiйним параметрам.

      8.11. Вiдповiдальнiсть за оцiнку якостi закiнчених  будiвництвом

об'єктiв покладається на виробника, який видав  споживачу  акт  з  ре-

зультатами остаточного радiацiйного контролю.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

    С.7 ДБН В.1.4-0.01-97

----------------------------------------------------------------------

 

                                  ЗМIСТ

                                                                 стор.

 

1. ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ ............................................ 1

2. НОРМАТИВНI ПОСИЛАННЯ ........................................... 1

3. СКОРОЧЕННЯ, ТЕРМIНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ .............................. 2

4. ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ ............................................. 2

5. СТРУКТУРА СИСТЕМИ .............................................. 3

6. КАТЕГОРIЇ, ВИДИ, СТАТУС ВИМОГ НОРМАТИВНИХ ДОКУМЕНТIВ ........... 4

7. ПОБУДОВА ТА ЗМIСТ НОРМАТИВНИХ ДОКУМЕНТIВ ....................... 4

8. ЗАГАЛЬНI ВИМОГИ ДО РАДIАЦIЙНОГО КОНТРОЛЮ ....................... 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

 

 

 

 

Государственные строительные нормы Украины

----------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СИСТЕМА  НОРМ И ПРАВИЛ

СНИЖЕНИЯ  УРОВНЯ ИОНИЗИРУЮЩИХ  ИЗЛУЧЕНИЙ  ЕСТЕСТВЕННЫХ

РАДИОНУКЛИДОВ  В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

 

Основные положения

 

 

 

ДБН В.1.4-0.01-97

 

 

 

Издание официальное

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Государственный комитет Украины

по делам градостроительства и архитектуры

 

 

 

Киев – 1997

 

                                 

 

Разработаны:     Научно-производственной фирмой "РОСА" (Горицкий А.В.,

                 к.т.н.; Сабалдырь В. П., к.т.н.; Захарчук Н.И инж.;

                 Кравченко  Л.С.,инж.), Научным центром радиационной

                 медицины  АМН  Украины  (Лихтарев И. А., д.ф.-м.н.;

                 Лось И.П., д.б.н.; Романенко А.Е., д.м.н.)

                 при участии

                 Минохраны   здоровья (Бобылева 0. А., к.м.н.),

                 Госкомградостроительства (Желудков Г. В., инж.),

                 Министерства по чрезвычайным ситуациям (Пинчук В.Я.,

                 к.т.н.),

                 Академии строительства (Величко В.А., к.т.н.; Злобин

                 Г.К., инж.; Ливийский А.М., д.т.н.), НИИ

                 строительного производства Госкомградостроительства

                 (Полонская С. А., к.т.н.)

 

Внесены  и        Отделом государственных нормативов, стандартов и

подготовлены к    сертификации Госкомградостроительства Украины

утверждению:

 

Утверждены:       Приказом Госградостроительства Украины

 

                  от " 24 " июля 1997 г.   124 и введены в действие

                      ----  -----

                  с  1 января 1998 г.

 

    С  введением  в  действие  ДБН  В.1.4-0.01-97,  ДБН В.1.4-0.02-97,

ДБН В.1.4-1.01-97,  ДБН В.1.4-2.01-97  прекращают действие  РБН 356-91

"Положение  о  радиационном  контроле  на  объектах  строительства   и

предприятиях стройиндустрии и стройматериалов Украины"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

 

 

              ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ УКРАИНЫ

----------------------------------------------------------------------

    Система норм и правил снижения уровня        ДБН  В.1.4-0.01-97

   ионизирующих  излучений естественных ра-

       дионуклидов в строительстве

 

          Основные  положения                    Вводятся впервые

----------------------------------------------------------------------

 

 

           1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

 

     1.1. Система норм и правил снижения уровня  ионизирующих  излуче-

ний естественных радионуклидов в строительстве (далее - Система) уста-

навливает требования к производственному и эксплуатационному фактору -

"повышенный уровень ионизирующего излучения  естественных  радионукли-

дов", который подлежит регламентации  и  уменьшению,  и  устанавливает

правила, методы и средства его контроля.

     1.2. Система распространяется на все  виды  строительства,  кроме

объектов атомной промышленности и тех, где действуют специальные  нор-

мативные документы, регламентирующие требования к радиационной защите.

     1.3. ДБН "Система норм и правил снижения уровня ионизирующих  из-

лучений естественных радионуклидов в строительстве.  Основные  положе-

ния" устанавливают сокращения, термины и определения, принятые в  Сис-

теме; структуру Системы; категории, виды, статус требований  норматив-

ных документов (далее - НД); общие требования к радиационному  контро-

лю в строительстве.

     1.4. Соблюдение этих норм  является  обязательным  на  территории

Украины для всех юридических и физических лиц, независимо от форм соб-

ственности, принимающих участие в проектировании, строительстве и  эк-

сплуатации зданий и сооружений, а также  изготавливающих  строительные

материалы, изделия и конструкции или осуществляющих контроль за строи-

тельством и изготовлением вышеупомянутой продукции.

     1.5. Все требования настоящих норм являются обязательными.

 

           2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

 

      В настоящих ДБН приведены ссылки на следующие документы:

      - ДСТУ 1.0-93. Государственная система  стандартизации  Украины.

Основные положения.

      - ДБН А.1.1-1-93. Система стандартизации и нормирования в строи-

тельстве. Основные положения.

      - ДБН А.1.1-2-93. Система стандартизации и нормирования в строи-

тельстве. Порядок разработки, требования  к  построению,  изложению  и

оформлению нормативных документов.

      - ДБН В.1.4-0.02-97. Система норм и правил снижения уровня иони-

зирующих излучений естественных радионуклидов в  строительстве.  Типо-

вые документы.

      - ДБН В.1.4-1.01-97. Система норм и правил снижения уровня иони-

зирующих излучений естественных радионуклидов в строительстве.  Регла-

ментируемые радиационные параметры. Допустимые уровни.

      - ДБН В.1.4-2.01-97. Система норм и правил снижения уровня иони-

зирующих излучений естественных радионуклидов в строительстве.  Радиа-

ционный контроль строительных материалов и объектов строительства.

      - КНД 50-011-93. Основные положения и порядок  разработки  стан-

дартов на термины и определения.

 

                                 

    С.2 ДБН В.1.4-0.01-97

----------------------------------------------------------------------

 

 

            3. СОКРАЩЕНИЯ, ТЕРМИНЫ  И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

 

      3.1 В Системе приняты такие сокращения:

      ИИ - ионизирующие излучения;

      НИИ  - источник ионизирующего излучения;

      ЕРН - естественные радионуклиды;

      РК - радиационный контроль;

      ВРК - входной радиационный контроль;

      РКПП  - радиационный контроль в процессе производства;

      ОРКО  - окончательный радиационный контроль объекта;

      Аэф - эффективная суммарная удельная активность ЕРН;

      МИД  - мощность поглощенной дозы;

      ЭРОА  - среднегодовая эквивалентная равновесная объемная

            активность радона;

      РРО  - разовые радиационные обследования;

      СРО  - систематические радиационные обследования;

      РРП  - регламентированные радиационные параметры;

      ДУ - допустимые уровни;

      РП - радиационный паспорт.

      3.2 Основные термины и определения, используемые в Системе, рег-

ламентированы в Нормах  радиационной  безопасности  Украины  (далее  -

НРБУ).

      3.3. Терминологические разделы, терминологические словари,  сло-

вари терминов и определений в составе НД Системы, отдельные термины  и

определения разрабатываются в соответствии с требованиями КНД 50-011.

 

            4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

 

      4.1. Система - комплекс взаимосвязанных НД, содержащих  нормы  и

правила, выполнение которых обеспечивает снижение до нормативных уров-

ней ионизирующего излучения ЕРН в построенных объектах, носителем  ко-

торого являются строительные материалы, изделия и конструкции, а  так-

же окружающая человека среда.

      4.2. Объектом нормирования является структура Системы,  взаимос-

вязь между ее элементами, требования к Системе в целом и ее  подсисте-

мам в часности. Система объединяет требования,  выполнение  которых  в

строительстве обеспечивает радиационную безопасность как работающих  в

строительной области, так и населения, проживающего в объектах, возве-

денных с выполнением этих норм.

      4.3. Система устанавливает:

      - нормы и правила  организации  работ  по  обеспечению  снижения

уровня ионизирующего излучения и организационно-методические  требова-

ния к нормированию в области радиационной безопасности в строительстве;

      - нормы радиационных параметров сырья, материалов и  объектов  в

строительстве;

      - нормы и правила радиационного контроля сырья, строительных ма-

териалов и объектов строительства;

      - правила и методы снижения уровня ионизирующего излучения ЕРН;

      - правила нормирования материально-технических, трудовых и  эко-

номических затрат, связанных с обеспечением радиационной  безопасности

при возведении и эксплуатации строительных объектов.

      4.4. Система построена на основных принципах радиационной  безо-

пасности, установленных НРБУ. Она  отвечает  международным  рекоменда-

циям по радиационной защите человека в сфере производства и в быту.

 

                                

    С.3 ДБН В.1.4-0.01-97

----------------------------------------------------------------------

 

 

 

      4.5. В составе нормативных документов, входящих в  Систему,  мо-

гут разрабатываться терминологические словари, в которые  кроме  стан-

дартизированных терминов могут быть включены и  другие,  в  том  числе

нестандартизированные и общетехнические термины и определения, состав-

ляющие единую терминологическую систему, необходимую  для  пользования

этими нормативными документами.

      Введение в состав терминологических словарей  принципиально  но-

вых терминов и определений не допускается.  Терминологический  словарь

может быть разделом или подразделом НД, или приложением к нему (обяза-

тельным или рекомендованным).

 

            5. СТРУКТУРА СИСТЕМЫ

 

      5.1. Система включает подсистемы, приведенные в таблице 1.

                                                      Таблица 1.

----------------------------------------------------------------

|   Шифр     |            Название  подсистемы                 |

|подсистемы  |                                                 |

|--------------------------------------------------------------|

|   0        |Организационно-методические нормы и правила      |

|--------------------------------------------------------------|

|   1        |Нормы  радиационных параметров                   |

|--------------------------------------------------------------|

|   2        |Нормы  и правила радиационного контроля и защиты |

|--------------------------------------------------------------|

|   3        |Нормы  материально-технических, трудовых и       |

|            |экономических затрат                             |

|--------------------------------------------------------------|

|4.и далее   |Резерв                                           |

----------------------------------------------------------------

      5.2. Нормативные документы подсистемы "О" устанавливают:

      5.2.1. Организационно-методические требования к  нормированию  в

области снижения уровней ИИ ЕРН в строительстве (цель, задачи,  струк-

туру Системы и ее подсистем, внедрение и контроль  требований,  регла-

ментированных Системой и другие).

      5.2.2. Требования (правила) по организации работы,  направленной

на обеспечение безопасности труда (обучение работающих основам  радиа-

ционной безопасности, аттестация работников, методы  оценки  состояния

радиационной безопасности и другое).

      5.2.3. Требования к построению и  содержанию  типовых  организа-

ционно- методических и нормативных документов каждой из подсистем Сис-

темы.

      5.2.4. Требования к структуре подсистем.

      5.3. Нормативные документы подсистемы "1" устанавливают:

      5.3.1. Характеристики возможных источников ИИ ЕРН,  которые  яв-

ляются объектом нормирования (вид, характер действия,  возможные  пос-

ледствия влияния).

      5.3.2. Допустимые уровни излучения.

      5.4. Нормативные документы подсистемы "2" устанавливают:

      5.4.1. Характеристики объектов контроля.

      5.4.2. Технические условия на средства контроля и защиты.

      5.4.3. Классификацию методов и средств контроля и защиты.

      5.4.4. Правила проведения контроля и защиты.

 

                                

    С.4 ДБН В.1.4-0.01-97

----------------------------------------------------------------------

      5.5. Нормативные документы подсистемы "3" устанавливают  правила

оптимизации материально-технических, трудовых и экономических затрат.

 

           6. КАТЕГОРИИ, ВИДЫ, СТАТУС ТРЕБОВАНИЙ НОРМАТИВНЫХ

              ДОКУМЕНТОВ.

 

      6.1. Нормы и правила Системы по категориям подразделяются на го-

сударственные и отраслевые.

      6.2. НД подсистемы "1" могут быть только государственными,  дру-

гих подcистем - государственными или отраслевыми.

      6.3. Отраслевые нормы и правила должны устанавливать  требования

в соответствии с государственными нормативными  документами  с  учетом

особенностей строительства, но не превышать  уровень  допустимых  норм

излучения, приведенных в действующих государственных НД.

      6.4. Разрешается разработка нормативных  документов  предприятий

только в отношении требований, предусмотренных п.5.2.2. подсистемы "О".

      6.5. Обозначения государственных НД Системы - в  соответствии  с

требованиями - ДБН А.1.1-1. Регистрационный (учетный) номер НД  Систе-

мы включает шифр подсистемы (0,1,2,3,4,...) и через  точку  порядковый

номер документа в этой подсистеме. Например, ДБН В.1.4-0.01-97.

      6.6. Виды НД Системы - по ДБНА 1.1-1.

      6.7. Нормативные документы Системы должны иметь статус  требова-

ний, приведенный в таблице 2.

 

                                                    Таблица 2.

----------------------------------------------------------------------

|Название подсистемы                       |  Статус требований,     |

|                                          |  содержащихся в НД      |

|--------------------------------------------------------------------|

|Нормы радиационных параметров в строи-    |     обязательные        |

|тельстве                                  |                         |

|--------------------------------------------------------------------|

|Нормы и правила радиационного контроля и  |обязательные или рекомен-|

|защиты                                    |          дуемые         |

|--------------------------------------------------------------------|

|Организационно-методические нормы и прави-|обязательные или рекомен-|

|ла                                        |      дуемые             |

|--------------------------------------------------------------------|

|Нормы  материально-технических, трудовых и|      рекомендуемые      |

|экономических затрат                      |                         |

----------------------------------------------------------------------

 

 

           7. ПОСТРОЕНИЕ И СОДЕРЖАНИЕ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

 

      7.1. Построение, изложение, оформление и содержание  нормативных

документов Системы - в соответствии с ДБН А.1.1-2 и требованиями  это-

го НД.

      7.2. Название НД должно складываться из названия вида НД в соот-

ветствии с п.6.6. заголовка, определяющего объект  нормирования  и,  в

необходимых случаях, подзаголовка, уточняющего объект нормирования ли-

бо характер требований (например,  "Общие  требования  безопасности").

Название НД должно отвечать требованиям ДБН А.1.1-2

      7.3. Основополагающие  организационно-методические  НД    должны

иметь структуру в соответствии с ДБН  А.1.1-2  и  удовлетворять  такие

требования:

 

                                

    С.5 ДБН В.1.4-0.01-97

----------------------------------------------------------------------

 

 

 

      7.3.1. Вступительная часть должна подразделяться на разделы:

      а) Область применения;

      б) Нормативные ссылки;

      в) Сокращения, термины и определения;

      г) Общие положения.

      7.3.2. Основная часть должна содержать собственно  нормативы,  в

соответствии с видом НД по п.6.6 и может подразделяться на  разделы  и

подразделы.

 

          8. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К РАДИАЦИОННОМУ КОНТРОЛЮ

 

      8.1. Радиационный контроль направлен на  обеспечение  допустимых

уровней регламентированных ДБН В.1.4-1.01  радиационных  параметров  в

сданном в эксплуатацию жилье и других строительных объектах,  перечень

которых установлен ДБН В.1.4-2.01.

      8.2. Устанавливаются три вида радиационного контроля:

      - входной контроль (ВРК) сырья, строительных материалов,  номен-

клатура которых установлена ДБН В.1.4-2.01;

      - контроль в процессе производства (РКПП) строительных изделий и

конструкций, строительства объектов;

      - окончательный  контроль  законченных  строительством  объектов

(ОРКО).

      8.3. Устанавливаются две категории радиационного контроля:

      - обязательный радиационный контроль;

      - рекомендуемый радиационный  контроль.  Классификацию  объектов

контроля по этому признаку устанавливают ДБН В.1.4-2.01.

      8.4. Радиационному контролю подлежат параметры, регламентирован-

ные ДБН В.1.4-1.01.

      8.5. Контрольные испытания, предусмотренные п.8.2.  должны  осу-

ществляться инструментальными методами с использованием приборов, тех-

ническая характеристика и состояние которых отвечают требованиям  Гос-

стандарта Украины.

      8.6. Определение (выбор) видов и категорий радиационного контро-

ля, а также объектов испытаний должно осуществляться в процессе разра-

ботки системы контроля качества строительства для каждого  конкретного

производства     в      соответствии      с      требованиями      ДБН

В.1.4-2.01 и согласовываться с органами Госсанэпиднадзора.

      8.7. Для всех объектов,  которые  отнесены  к  категории  обяза-

тельного радиационного контроля, окончательный контроль,  включая  ин-

струментальное  измерение  радиационных  параметров,  является  обяза-

тельным.

      8.8. В случае применения в строительстве приборов  или  техноло-

гий с источниками ионизирующего излучения (гамма-дефектоскопов, радиа-

ционных реле и т.п.), а также в случае  выполнения  работ  строителями

при ликвидации  радиационных  аварий,  радиационный  контроль  осущес-

твляется в соответствии с требованиями НРБУ.

      8.9. Правила радиационного контроля в  строительстве  устанавли-

вают:

      8.9.1. Общие положения  (область  применения  норм,  ответствен-

ность за нарушения нормативов).

      8.9.2. Принятые системы радиационного контроля  (РРО  или  СРО),

требования к их построению, структуре, составу, численности, техничес-

кому оснащению, порядку образования и ликвидации, права и обязанности.

 

                                

    С.6 ДБН В.1.4-0.01-97

----------------------------------------------------------------------

 

 

      8.9.3. Требования к методам, средствам и порядку проведения  ра-

диационного контроля.

      8.10. Каждая организация либо предприятие,  производящее  и(или)

поставляющее сырье или строительные материалы, обязано  постоянно  ре-

гистрировать и сохранять данные, которые подтверждают,  что  продукция

проконтролирована и (или) исследована  на  соответствие  установленным

радиационным параметрам.

      8.11. Ответственность  за  оценку  качества  законченных  строи-

тельством объектов возлагается на производителя, который выдал  потре-

бителю акт с результатами окончательного радиационного контроля.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

    С.7 ДБН В.1.4-0.01-97

----------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

                           СОДЕРЖАНИЕ

                                                                 стр.

 

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ............................................. 1

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ............................................. 1

3. СОКРАЩЕНИЯ, ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ.............................. 2

4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ................................................ 2

5. СТРУКТУРА СИСТЕМЫ.............................................. 3

б. КАТЕГОРИИ, ВИДЫ, СТАТУС ТРЕБОВАНИЙ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ...... 4

7. ПОСТРОЕНИЕ И СОДЕРЖАНИЕ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ................. 4

8. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К РАДИАЦИОННОМУ КОНТРОЛЮ...................... 5

Введено:  «ИМЦ» ( г. Киев, ул. М. Кривоноса, 2а; т/ф. 249-34-04 ) 


Подпишитесь на новости строительства:

 

 

Выбор редакции: