ЛКМ Утепление Окна и двери Технологии Техника | Рынок Аналитика Новости компанийДБН В.1.4-0.02-97. СИСТЕМА НОРМ ТА ПРАВИЛ ЗНИЖЕННЯ РIВНЯ IОНIЗУЮЧИХ ВИПРОМIНЮВАНЬ ПРИРОДНИХ РАДIОНУКЛIДIВ В БУДIВНИЦТВI

Оцените
(0 голосов)

                  Державнi  будiвельнi норми України

----------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

                СИСТЕМА  НОРМ  ТА ПРАВИЛ ЗНИЖЕННЯ   РIВНЯ IОНIЗУЮЧИХ ВИПРОМIНЮВАНЬ

                  ПРИРОДНИХ  РАДIОНУКЛIДIВ В БУДIВНИЦТВI

 

 

                           Типовi документи

 

 

                           ДБН В.1.4-0.02-97

 

 

 

                           Видання офiцiйне

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Державний  комiтет України

               у справах мiстобудування та архiтектури

 

                             Київ -1997

 

 

                                

 

 

Розробленi::     Науково-виробничою фiрмою "РОСА" (Горiцький О.В.,

                 к.т.н.; Сабалдир В.П., к.т.н.; Захарчук М.I., iнж.;

                 Кравченко Л.С., iнж.; Лiхтарьова Т.М., iнж.),

                 Науковим центром радiацiйної медицини АМН

                 України (Лiхтарьов I.А д.ф.-м.н.; Лось I.П., д.б.н.;

                 Романенко А.Ю. д.м.н.)

                 за участю

                 Мiнохорони здоров'я (Бобильова О.О., к.м.н.),

                 ДержкоммiстобуДування  (Желудков Г.В., iнж.),

                 Мiнiстерства з надзвичайних ситуацiй (Пiнчук В.Я.,

                 к.т.н.),

                 Академiї будiвництва (Величко В.О. к.т.н.; Лiвiйський

                 О.М., д.т.н,),

                 НДI будiвельного виробництва Держкоммiстобуду-

                 вання (Полонська С.О., к.т.н.)

 

Внесенi i        Вiддiлом державних нормативiв, стандартiв та

пiдготовленi до  сертифiкацiї Держкоммiстобудування України

затвердження:

 

Затвердженi;     Наказом Держкоммiстобудування України

 

                 вiд " 24 " липня   1997 р.   124 та введенi в дiю

                      ----  ------

                 з   " 1 "   сiчня     1998 р.

                      ---   ------

  З  введенням  в  дiю  ДБН  В.1.4-0.01-97,  ДБН  В.  1.4-0.02-97, ДБН

В.1.4-1.01-97,  ДБН  В.1.4-2.01-97   втрачають  чиннiсть  РБН   356-91

"Положення  про  радiацiйний  контроль  на  об'єктах  будiвництва   та

пiдприємствах будiндустрiї i будматерiалiв України".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

 

                   ДЕРЖАВНI БУДIВЕЛЬНI НОРМИ УКРАЇНИ

----------------------------------------------------------------------

 

 

   Система норм та правил зниження iонiзуючих        ДБН В.1.4-0.02-97

випромiнювань природних радiонуклiдiв в будiвництвi

 

                Типовi документи.                    Вводяться вперше

----------------------------------------------------------------------

 

 

              1.ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ

 

      1.1.Данi  державнi  будiвельнi  норми  встановлюють  вимоги   до

типових  документiв,  що  використовуються  в   Системi норм та правил

зниження  рiвня iонiзуючих випромiнювань   природних  радiонуклiдiв  в

будiвництвi  пiд  час   проведення  радiацiйного  контролю   сировини,

будiвельних матерiалiв, виробiв, конструкцiй та об'єктiв  будiвництва.

      1.2. Дотримання цих норм є обов'язковим на територiї України для

всiх юридичних   та фiзичних   осiб, незалежно вiд  форм власностi, що

приймають участь у проектуваннi, будiвництвi та експлуатацiї  будинкiв

i  споруд,  а  також  виготовляють   будiвельнi  матерiали,  вироби та

конструкцiї або  здiйснюють контроль за будiвництвом та  виготовленням

вищезгаданої продукцiї.

 

              2. НОРМАТИВНI ПОСИЛАННЯ

 

     В  цих  ДБН   наведенi  посилання  на  такi нормативнi документи;

     ДБН     В.1.4-0.01-97  Система  норм  i  правил  зниження   рiвня

iонiзуючих  випромiнювань  природних   радiонуклiдiв  в   будiвництвi.

Основнi положення.

     ДБН     В.1.4.-1.01-97  Система  норм  i  правил  зниження  рiвня

iонiзуючих випромiнювань   природних   радiонуклiдiв  в   будiвництвi.

Регламентованi     радiацiйнi     параметри.     Допустимi      рiвнi.

     ДБН  В.1.4-2.01-97   Система  норм   i  правил   зниження   рiвня

iонiзуючих  випромiнювань  природних   радiонуклiдiв  в   будiвництвi.

Радiацiйний контроль будiвельних матерiалiв та об'єктiв будiвництва.

 

              3. ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ

 

     Цi   норми встановлюють  форму та  склад типових  документiв, якi

застосовуються  в  межах,  передбачених  ДБН  В.1.4-0.01. для контролю

регламентованих    радiацiйних   параметрiв,   якi   встановленi   ДБН

В.1.4-1.01. методами та засобами, визначеними ДБН В.1.4-2.01  (додатки

1-9).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


                               

    С.2 ДБН В.1.4-0.02-97

----------------------------------------------------------------------

 

                                                          Додаток 1

                                                      Обов"язковий

       Штамп

 

----------------------------------------------------------------------

      (Найменування органiзацiї, що проводила зiставлення)

 

           ПРОТОКОЛ  ЗIСТАВЛЕННЯ РЕЗУЛЬТАТIВ ВИМIРЮВАНЬ

 

           по проведенню радiацiйного контролю сировини,

          будiвельних матерiалiв та об'єктiв будiвництва

 

Виданий ______________________________________________________________

           (Найменування органiзацiї, пiдприємства, що проводила

                 (проводило) радiацiйний контроль)

 

        --------------------------------------------------------------

        --------------------------------------------------------------

 

 

на пiдставi зiставлення результатiв вимiрювань експертною комiсiєю,

протокол  ___  вiд "___"__________199   р.

 

Дата видачi: "___"__________199 р.

 

----------------------------------------------------------------------

|   |             Найменування робiт              |   Використаний   |

|п/п|                                             |------------------|

|   |                                             | прилад |   метод |

|--------------------------------------------------------------------|

|1. |Вимiрювання    потужностi  поглиненої  дози  |        |         |

|   |зовнiшнього  гамма-випромiнювання   (ППД),   |        |         |

|   |          -1                                 |        |         |

|   |мкГр х год                                   |        |         |

|--------------------------------------------------------------------|

|2. |Визначення  ефективної  питомої  активностi  |        |         |

|   |(А  )  природних   радiонуклiдiв  (ПРН)   в  |        |         |

|   |  еф                           -1            |        |         |

|   |будiвельних матерiалах, Бк х кг              |        |         |

|--------------------------------------------------------------------|

|3. |Визначення еквiвалентної рiвноважної об'ємної|        |         |

|   |активностi   (ЕРОА)   радону-222   (С  )  в  |        |         |

|   |                   -3                Rn      |        |         |

|   |примiщеннях, Бк х м                          |        |         |

----------------------------------------------------------------------

 

     Голова комiсiї

     (посада)             ________________________(П.I.Б.)

                               (пiдпис)

     Секретар комiсiї

     (посада)             ________________________(П.I.Б.)

                               (пiдпис)

     М.П.

 

 

 

                                 

    С.3 ДБН В.1.4-0.02-97

----------------------------------------------------------------------

 

                                                          Додаток 2

                                                       Обов"язковий

        Штамп

 

        ---------------------------------------------------------

          (Найменування територiальної CEC, що видала радiацiй-

                          ний сертифiкат)

 

                                                         ЗАТВЕРДЖУЮ

                                                     Головний лiкар

                                                  ______________СЕС

 

                                                  -----------------

                                                  (пiдпис, П.I.Б.)

                                              "__"__________ 199 р.

 

                                                                 МП

                       РАДIАЦIЙНИЙ СЕРТИФIКАТ

 

Дата видачi

---------------------------------------------------------------

               (дiйсний на протязi року з дня видачi)

Виданий

---------------------------------------------------------------

(найменування органiзацiї, що добуває та/або виробляє сировину

                        та будматерiали)

 

  Дозвiл на постачання споживачам продукцiї в таких обсягах та якостi

 

----------------------------------------------------------------------

| N |         Номенклатура               |   Обсяг     |   Клас      |

|п/п|сировини та/або/ будматерiалiв*     |використання |використання |

|   |обов'язкового радiацiйного контролю |   в рiк     |             |

|   |           (ОРК)                    |             |             |

|   |згiдно з ДБН В.1.4-2.01-97          |             |             |

|--------------------------------------------------------------------|

| 1 |                2                   |     3       |      4      |

|--------------------------------------------------------------------|

|   |                                    |             |             |

----------------------------------------------------------------------

 

   Клас використання продукцiї визначається з застосуванням методу:

 

----------------------------------------------------------------------

Тип приладу

----------------------------------------------------------------------

Дата проведення Держповiрки__________________________________

 

 *Список асортименту наводиться пiдприємством, що добуває ( виробляє )

сировину та/або/ будiвельнi матерiали

 

Керiвник пiдприємства   ___________            _____________

                         (пiдпис)                  (П.I.Б.)

 

М.П.

 

                                 


    С.4 ДБН В.1.4-0.02-97

----------------------------------------------------------------------

 

                                                          Додаток 3

                                                     Рекомендований

        Штамп

 

        ---------------------------------------------------------

                  (Найменування територiальної CEC)

 

 

                                                         ЗАТВЕРДЖУЮ

                                                     Головний лiкар

                                                  ______________СЕС

 

                                                  -----------------

                                                  (пiдпис, П.I.Б.)

                                              "__"__________ 199 р.

 

                                                                 МП

 

                                           Реєстрацiйний  ________

 

                           Номенклатура

 

                 сировини та (або) будматерiалiв*

            обов'язкового радiацiйного контролю (ОРК)

                  згiдно з ДБН В.1.4-2.01-97,

              що використовуються  для виробництва

 

на пiдприємствi

-------------------------------------------------------------------

              (найменування органiзацiї-споаживача)

 

---------------------------------------------------------------------

|  п/п|Найменування сировини та (або) будматерiалу|Мета використання|

|-------------------------------------------------------------------|

|  1  |                    2                      |        3        |

|-------------------------------------------------------------------|

|  1  |    Пiсок                                  |   Будiвництво   |

|     |                                           |    об'єктiв     |

|-------------------------------------------------------------------|

|  2  |    Щебiнь                                 |   Конструкцiї   |

|-------------------------------------------------------------------|

|     |                                           |                 |

---------------------------------------------------------------------

 

 

    --------------------------------------------------------------

     * Список асортименту наводиться органiзацiєю-споживачем

 

 

 

    Керiвник пiдприємства   ___________            _______________

                            (пiдпис)                  (П.I.Б.)

 

    М.П.

 

 


                                 

    С.5 ДБН В.1.4-0.02-97

----------------------------------------------------------------------

                                                             Додаток 4

                                                          Обов"язковий

      Штамп

   пiдприємства

                                                            ЗАТВЕРДЖУЮ

 

                                Директор______________________________

                                        (органiзац. що провод, вимiр.)

                                        ______________________________

                                        (пiдпис)              (П.I.Б.)

                                         "____"______________19   р.

 

                                         М.П.

                       ПАСПОРТ

         радiацiйної якостi сировини i будiвельного матерiалу

           (дiйсний на протязi ____________ з дня видачi)

 

   Виданий (кому) ___________  (адреса) ___________________________ .

   Виданий (ким)  ___________  (адреса) ___________________________ .

 ___________________________________________________________________

                     (  лiцензiї, дата видачi)

 

  Дата видачi _______________ Метод вимiру  _______________________ .

  Тип приладу ____________ Дата  проведення Держповiрки____________ .

 

----------------------------------------------------------------------

|   |  Назва | Радiй-226,|Торiй-232,|Калiй-40, |А        |Клас       |

|п/п|сировини|         -1|        -1|        -1|  еф   -1|           |

|   |i будма-| Бк х кг   |Бк х кг   |Бк х кг   |Бк х кг  |застосуван-|

|   |терiалу |           |          |          |         |   ня      |

|--------------------------------------------------------------------|

|   |        |           |          |          |         |           |

|--------------------------------------------------------------------|

|   |                                 Середнє  |                     |

----------------------------------------------------------------------

 

                   Класифiкацiя  за класами  застосування

                             -1

      1 клас (А  <370 Бк х кг  ) - всi види будiвництва без  обмежень.

               еф

                                -1

      2   клас   (А  <740 Бк х кг  )  -  для  об'єктiв   промислового,

                   еф

      господарського  i  дорожнього призначення , де перебування людей

      складає менше 1700 год. на рiк.

                                -1

      3  клас  (А  <1350 Бк х кг  ) - для окремих iзольованих об'єктiв

                 еф

      чи споруд, об'єктiв  промислового  i дорожнього призначення, якi

      практично не пов'язанi з перебуванням людей.

 

 Зав. лабораторiєю       ____________________    __________________

 радiацiйного контролю           (пiдпис)             (П.I.Б.)

 

 Iнженер- дозиметрист     ____________________    ___________________

                                (пiдпис)              (П.I.Б.)

 

                                   25

    С.6 ДБН В.1.4-0.02-97

----------------------------------------------------------------------

                                                           Додаток 5

                                                      Рекомендований

                                 Звiт

          служби радiацiйного контролю в будiвництвi за _______ рiк.

 ___________________________________________________________________

                     (найменування пiдприємства)

 

      1. Звiт за вимiрюваннями  ефективної питомої активностi (Аеф)

            ПРН  в будiвельних матерiалах за ______ рiк.

----------------------------------------------------------------------

|    |         |Мiсце вiдбору,| Кiлькiсть  | Середнє  |   Кiлькiсть  |

|    |         |              |            |       -1 |              |

|п/п |Матерiал |виготовлювач  |проб на рiк |А  ,Бкхкг |     проб з   |

|    |         |              |            | еф       |            -1|

|    |         |              |            |          |Аеф>370 Бкхкг |

|--------------------------------------------------------------------|

| 1  |   2     |      3       |     4      |    5     |      6       |

|--------------------------------------------------------------------|

|    |         |              |            |          |              |

----------------------------------------------------------------------

 

   2. Звiт за результатами вимiрювань потужностi поглинутої дози (ППД)

 зовнiшнього гамма-випромiнювання на об'єктах будiвництва за_____ рiк.

----------------------------------------------------------------------

|     |                |    Середнє     |   Кiлькiсть   |  Кiлькiсть |

|     |      Мiсце     | значення ППД   |  вимiрювань   | вимiрювань |

| п/п |   вимiрювання  |   на об'єктi,  |  ППД>0,264    |  ППД>0,44  |

|     |                |           -1   |           -1  |          -1|

|     |                |   мкГрхгод     |   мкГрхгод    |  мкГрхгод  |

|--------------------------------------------------------------------|

|  1  |      2         |      3         |      4        |      5     |

|--------------------------------------------------------------------|

|     |                |                |               |            |

----------------------------------------------------------------------

 

   3. Звiт  за  вимiрюваннями   еквiвалентної   рiвноважної   об'ємної

активностi (ЕРОА) радону  в примiщеннях  за________рiк.

----------------------------------------------------------------------

|     |Мiсце     |            |           |Середнє     |Кiлькiсть    |

|     |проведення|Найменування|Кiлькiсть  |значення    |вимiрювань   |

| п/п |вимiрювань|  об'єкту   |вимiрювань |ЕРОА радону |ЕРОА, що     |

|     | (адреса) |            |           |            |перевищують  |

|     |          |            |           |            |       -3    |

|     |          |            |           |            |50 Бкхм  ,в %|

|--------------------------------------------------------------------|

| 1   |    2     |     3      |    4      |     5      |      6      |

|--------------------------------------------------------------------|

|     |          |            |           |            |             |

----------------------------------------------------------------------

Вимiрювання проведенi приладом ___________.  Зав.   ___________

                              (Тип приладу)

Дата проведення Держповiрки "____" ______________ 19 року.

Метод вимiрювання_________________________________________

 

Керiвник пiдприємства _______________          _____________

                         (Пiдпис)                  (П.I.Б.)

М.П.

                                 


С.7 ДБН В.1.4-0.02-97

----------------------------------------------------------------------

                                                             Додаток 6

                                                          Обов"язковий

      Штамп

   пiдприємства

                                                            ЗАТВЕРДЖУЮ

 

                                Директор______________________________

                                        (органiзац. що провод, вимiр.)

                                        ______________________________

                                        (пiдпис)              (П.I.Б.)

                                         "____"______________19   р.

 

                                         М.П.

 

                              АКТ

           за результатами вимiрювання потужностi поглинутої

           дози (ППД) зовнiшнього гамма-випромiнювання в

                     примiщеннях на об'єктi

_____________________________________________________________________

              (найменування об'єкту обстеження)

_____________________________________________________________________

     (найменування органiзацiї, що проводила вимiрювання)

 

Дата проведения вимiрювань"____"________________19____р.

Тип приладу ___________ Дата проведення Держповiрки _________

 

----------------------------------------------------------------------

|        |                         |                 -1 |            |

|   з/п  |     Мiсце  вимiрювання  |  ППД, мкГр х год   |  Примiтка  |

|--------------------------------------------------------------------|

|   1    |              2          |         3          |      4     |

|--------------------------------------------------------------------|

|--------------------------------------------------------------------|

|--------------------------------------------------------------------|

|--------------------------------------------------------------------|

|--------------------------------------------------------------------|

|--------------------------------------------------------------------|

|--------------------------------------------------------------------|

|--------------------------------------------------------------------|

|--------------------------------------------------------------------|

----------------------------------------------------------------------

 

Середнє значення на об'єктi_____________________________

 

 ВИСНОВКИ:   На  об'єктi  не  слiд  (слiд)  рекомендувати   проведення

                          ----------------

                      (непотрiбне закреслити)

протирадiацiйних    заходiв,  тому  що  при   обстеженнi не   виявленi

(виявленi) рiвнi зовнiшнього гамма-випромiнювання, вищi за  нормативнi

показники.

 

Зав. лабораторiєю_________________         _______________

радiацiйного контролю     (пiдпис)               (П.I.Б..)

 

Iнженер-дозиметрист_________________    ________________

                        (пiдпис)               (П.I.Б..)

 

                                  


    С.8 ДБН В.1.4-0.02-97

----------------------------------------------------------------------

                                                             Додаток 7

                                                          Обов"язковий

      Штамп

   пiдприємства

                                                            ЗАТВЕРДЖУЮ

 

                                Директор______________________________

                                        (органiзац. що провод, вимiр.)

                                        ______________________________

                                        (пiдпис)              (П.I.Б.)

                                         "____"______________19   р.

 

                                         М.П.

 

                              АКТ  ______

 

 за  результатами   вимiрювань  еквiвалентної   рiвноважної   об'ємної

 активностi (ЕРОА) радону в  повiтрi примiщень на об'єктi  будiвництва

_____________________________________________________________________

          (найменування   органiзацiї,   що   проводила   вимiрювавня)

    Лiцензiя     ____________________    вiд  "____"__________19    р.

видана_______________________________________________________________

        (найменування органiзацiї, що видала лiцензiю)

 

Вимiрювання проведенi приладом ________________ Зав.   _____

Дата проведення Держповiрки "____" __________________ 19  р.

Метод _______________________________________________________________

Об'єкт ______________________________________________

            (найменування об'єкту обстеження)

     Адреса _________________________________________________________

Дати проведення вимiрювань:_____________________________________

-------------------------------------------------------------

|     |                    |                          -3    |

|     |        Мiсце       |   ЕРОА радону-222, Бк х м      |

| п/п |     вимiрювання    |                                |

|-----------------------------------------------------------|

|     |                    |                                |

-------------------------------------------------------------

Кiлькiсть вимiрювань: _______________________________________

 

ВИСНОВКИ:

     Пiд час обстеження  не виявлено (виявлено)  рiвень  ЕРОА  радону,

                        -----------------------

                        (непотрiбне закреслити)

що перевищує  норматив для побудованих  та  реконструйованих  будiвель

          -3

(50 Бк Х м  ).

Не  рекомендується  (рекомендується)  провести  повторне   обстеження.

----------------------------------

   (непотрiбне закреслити)

 

Зав. лабораторiєю   __________________   _______________

радiацiйного контролю   (пiдпис)               (П.I.Б.)

 

Iнженер-дозиметрист__________________      ______________

                      (Пiдпис)                  (П.I.Б.)

 

                                 


    С.9 ДБН В.1.4-0.02-97

----------------------------------------------------------------------

                                                           Додаток 8

                                                     Рекомендований

ЗАТВЕРДЖУЮ                                 ЗАТВЕРДЖУЮ

 

Головний лiкар                   Директор  ______________________

____________________ СЕС          (органiзацiя, що проводить контроль)

 

____________________                    _______________________

(пiдпис, П.I.Б.)

"______"________     Р.                "_____"_________________     Р.

 

М.П.                                       М.П.

 

                                  АКТ

                        за результатами проведення

                 позавiдомчого вибiркового контролю  (ПВК)

                    (згiдно з п. 6.4.6 ДБН В.1.4-2.01)

 

  Ми, що нижче пiдписалися, представники ПВК_________________________

                                             (найменування

                                             територiальної СЕС)

1.П.I.Б._____________________________________________________________

 

2.П.I.Б._____________________________________________________________

та представник ______________________________________________________

               (найменування органiзацiї виробника, посередника,

                            споживача продукцiї)

П.I.Б.______________________________________________________________

склали  цей  акт  про   те,  що   перевiркою   встановлено   наступне.

 

 В Системi  радiацiйного  контролю  (СРК) в будiвельнiй галузi України

 

 1.Пiдприємство є та має (не має) в наявностi нижченаведенi документи.

                       ------------

                 (непотрiбне закреслити)

----------------------------------------------------------------------

|    Тим, що добуває     | Постачальником       |Споживачем сировини |

|(виробляє) сировину     | (посередником)       |      та/або/       |

|       та/або/          | сировини та/або/     |   будматерiалiв    |

|    будматерiали        | будматерiалiв        |                    |

|--------------------------------------------------------------------|

|         1              |       2              |         3          |

|--------------------------------------------------------------------|

|1.Радiацiйний сертифiкат|1.Дозвiл на постачання|  1.Реєстрацiю      |

|служби радiацiйного     |сировини та/або/      |  номенклатури      |

|     контролю           |будматерiалiв         |  сировини та/або   |

|                        |                      |  будматерiалiв     |

|--------------------------------------------------------------------|

|2.Реєстрацiю            |2.Реєстрацiю          |3.Паспорти          |

|номенклатури сировини   |номенклатури сировини |радiацiйної якостi  |

|та/або/ будматерiалiв   |та/або/ будматерiалiв |сировини   та/або/  |

|                        |                      |будматерiалiв, що   |

|                        |                      |отриманi вiд вироб- |

|                        |                      |ника або власної ЛРК|

|                        |                      |(ПРК).              |

----------------------------------------------------------------------

                                           Продовження таблицi буде

                                 


    С.10 ДБН В.1.4-0.02-97

----------------------------------------------------------------------

 

  Продовження таблицi

----------------------------------------------------------------------

|          1             |         2            |          3         |

|--------------------------------------------------------------------|

|                        |                      |                    |

|3.Паспорти радiацiйної  |3.Паспорти радiацiйної|                    |

|якостi сировини  та/або/|якостi та/або/        |                    |

|будматерiалiв сировини  |будматерiалiв, що     |                    |

|ЛРК або ПРК             |отриманi вiд виробника|                    |

|                        |або власної ЛРК (ПРК).|                    |

----------------------------------------------------------------------

 

        2.Пiдприємство проводить радiацiйний контроль об'єктiв

          (непотрiбне закреслити):

----------------------------------------------------------------------

|          I- категорiя             |         II- категорiя          |

|Об'єкти обов'язкового радiацiйного |    Об'єкти рекомендованого     |

|контролю (ООРК)                    | радiацiйного контролю (ОРРК)   |

|--------------------------------------------------------------------|

|                                   |                                |

|1.Типовi проекти споруд 1 та 3 груп|1.Проекти виробництва робiт на  |

|                                   |спорудах 1 та 3 груп            |

|--------------------------------------------------------------------|

|2.Робочi проекти споруд 1 та 3 груп|                                |

|--------------------------------------------------------------------|

|3.Кар'єри сировини та/або/         |2. Лiсоповали                   |

|будматерiалiв                      |                                |

|--------------------------------------------------------------------|

|4.Територiї пiд будiвництво споруд |3.Будiвельнi вироби та          |

|  1 групи                          |конструкцiї                     |

|5.Закiнченi об'єкти споруд 1 та 3  |4.Оздоблювальнi матерiали i     |

|  груп                             |вироби                          |

|6.Сировина та будматерiали згiдно з|5.Iнженерне обладнання об'єктiв |

|  п.6.1.1 ДБН В.1.4-2.01           |                                |

----------------------------------------------------------------------

 

   3.Пiдприємство, що  працює за  типом I-категорiї  (ООРК) має службу

     радiацiйного  контролю  (або  використовує  за  договором  службу

                                       органiзацiї)

_____________________________________________________________________

               (вказати  найменування  органiзацiї)

та має (не має) в наявностi такi документи:

----------------------------------------------------------------------

|Регiональний центр|ЛРК  I-рангу,|ЛРК II-рангу.    |ПРК, що проводять|

|радiацiйного      |що проводять |що проводять     |РК будматерiалiв |

|контролю (РЦРК)   |систематичнi |разовi радiацiйнi|                 |

|                  |радiацiйнi   |обстеження (РРО) |                 |

|                  |обстеження   |об'єктiв РРК     |                 |

|                  |   (СРО)     |                 |                 |

|                  |об'єктiв ОРК |                 |                 |

|--------------------------------------------------------------------|

|        1         |     2       |       3         |        4        |

----------------------------------------------------------------------

                                       Продовження таблицi буде

 

 

                                 


    С.11 ДБН В.1.4-0.02-97

----------------------------------------------------------------------

 

  Продовження таблицi

----------------------------------------------------------------------

|        1   |         2         |       3          |      4         |

|--------------------------------------------------------------------|

|1.Протокол  |1.Протокол         |1.Протокол        |1.Протокол      |

|зiставлення |зiставлення        |зiставлення       |зiставлення     |

|результатiв |результатiв        |результатiв       |результатiв     |

|вимiрювань  |вимiрювань         |вимiрювань вiд    |вимiрювань вiд  |

|вiд НЦРМ АМН|вiд РЦРК           |ЛРК 1-рангу       |ЛРК II-рангу    |

|України     |                   |                  |                |

|--------------------------------------------------------------------|

|            |2. Паспорти        |2.Паспорти        |2.Паспорти      |

|            |радiацiйної        |радiацiйної якостi|радiацiйної     |

|            |якостi сировини    |сировини та/або/  |якостi сировини |

|            |та/або/ будiвельних|будiвельних       |та/або/         |

|            |матерiалiв ОРК     |матерiалiв ОРК    |будiвельних     |

|            |                   |                  |матерiалiв ОРК  |

|--------------------------------------------------------------------|

|            |З.Акти обстеження  |        -         |       -        |

|            |закiнчених         |                  |                |

|            |об'єктiв, споруд   |                  |                |

|            |(ППД i ЕРОА радону)|                  |                |

----------------------------------------------------------------------

 

      4. Служба радiацiйного  контролю використовувала в  своїй роботi

      методи   радiацiйного   контролю   радiацiйних   параметрiв,  що

      регламентуються (непотрiбне закреслити):

----------------------------------------------------------------------

|Вибiрковий контроль  |Суцiльний контроль    |Остаточний радiацiйний |

|продукцiї (ВКП)      |продукцiї (СКП)       |контроль об'єкту (ОРКО)|

|--------------------------------------------------------------------|

|1.Ефективна  сумарна |1.Ефективна  сумарна  |1.Потужнiсть поглинутої|

|питома активнiсть    |питома активнiсть     |дози (ППД)             |

|(Аеф) ПРН            |(Аеф) ПРН             |                       |

|будiвельного         |будiвельного матерiалу|                       |

|матерiалу            |                      |                       |

|--------------------------------------------------------------------|

|                     |                      |2.Еквiвалентна         |

|                     |                      |рiвноважна об'ємна     |

|                     |                      |активнiсть (ЕРОА)      |

|                     |                      |радону-222 в повiтрi   |

|                     |                      |примiщень              |

----------------------------------------------------------------------

     5. Звiти служби радiацiйного контролю за рiк за формою Додатку 5

до ДБН В.1.4-0.02 маються (не маються) в наявностi.

 

     ВИСНОВКИ:

     1.На   пiдприємствi   встановлено   (не   встановлено)  наявнiсть

вищевказаних   обов'язкових    документiв    радiацiйного    контролю.

     2.Пiдприємство  має  (не  має)  права на продовження радiацiйного

сертифiкату  в  територiальнiй  СЕС.

     3.Пiдприємство може  (не може)  отримати дозвiл  в територiальнiй

СЕС  на  постачання  (продаж)  сировини  та/або/  будматерiалiв  iншим

органiзацiям.

 

 

                                 


    С.12 ДБН В.1.4-0.02-97

----------------------------------------------------------------------

 

     Представники  органу Держнагляду      Представник пiдприємства

____________________________________    ___________________________

     (посада, пiдпис, П.I.Б.)             (посада, пiдпис, П.I.Б.)

____________________________________

     (посада, пiдпис, П.I.Б.)

 

                                                            Додаток 9

                                                        Обов"язковий

        Штамп

 

        ---------------------------------------------------------

                  (Найменування територiальної CEC)

 

 

                                                         ЗАТВЕРДЖУЮ

                                                     Головний лiкар

                                                  ______________СЕС

 

                                                  -----------------

                                                  (пiдпис, П.I.Б.)

                                              "__"__________ 199 р.

 

                                                                 МП

 

                                ДОЗВIЛ

           на поставку споживачам сировини та/або/ будматерiалiв

                 обов'язкового радiацiйного контролю (ОРК)

                         згiдно з ДБН В.1.4-2.01-97

Виданий

___________________________________________________________

(найменування органiзацiї-постачальника (посередника)

 

Дата видачi

___________________________________________________________

 

----------------------------------------------------------------------

| N  |     Найменування              |Найменування  пiдприємства, що |

|п/п |сировини та/або/ будматерiалу* |видобуває (виробляє) сировину  |

|    |                               |     та/або/ будматерiал       |

|--------------------------------------------------------------------|

| 1  |             2                 |              3                |

|--------------------------------------------------------------------|

|    |                               |                               |

|--------------------------------------------------------------------|

|    |                               |                               |

|--------------------------------------------------------------------|

|    |                               |                               |

|--------------------------------------------------------------------|

|    |                               |                               |

----------------------------------------------------------------------

 

*Список асортименту наводиться постачальником (посередником)

 

Керiвник пiдприємства   ___________             _____________

                          (пiдпис)                   (П.I.Б.)

М.П.

                               


    С.13 ДБН В.1.4-0.02-97

----------------------------------------------------------------------

 

                               ЗМIСТ

1. ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ ............................................. 1

 

2. НОРМАТИВНI ПОСИЛАННЯ ............................................ 1

3. ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ .............................................. 1

 

Додаток 1. Протокол зiставлення результатiв вимiрювань               2

Додаток 2. Радiацiйний сертифiкат служби радiацiйного контролю в     З

будiвництвi.

Додаток 3. Реєстрацiя номенклатури видiв сировини та (або)           4

будматерiалiве обов'язкового радiацiйного контролю

Додаток 4. Паспорт радiацiйної якостi сировини i будiвельного        5

матерiалу.

Додаток 5. Звiт служби радiацiйного контролю в будiвництвi           6

Додаток 6. Акт за  результатами вимiрювання потужностi  поглинутої   7

дози (ППД) в примiщеннях

Додаток 7. Акт за результатами вимiрювань еквiвалентної рiвноважної  8

об'ємної активностi (ЕРОА) радону в повiтрi примiщеннь

Додаток 8. Акт за результатами проведення позавiдомчого вибiркового  9

контролю (ПВК) органами Держнагляду.

Додаток 9. Дозвiл на поставку споживачам сировини та/або/           12

будматерiалiв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

 

 

 

           Государственные строительные нормы Украины

----------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

                        СИСТЕМА  НОРМ И ПРАВИЛ

               СНИЖЕНИЯ УРОВНЯ ИОНИЗИРУЮЩИХ   ИЗЛУЧЕНИЙ

              ЕСТЕСТВЕННЫХ РАДИОНУКЛИДОВ  В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

 

 

 

                          Типовые документы

 

 

 

                          ДБН В.1.4-0.02-97

 

 

 

                         Издание официальное

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Государственный комитет Украины

               по делам градостроительства и архитектуры

 

 

 

 

 

                             Киев - 1997

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

 


Разработаны:    Научно-производственной фирмой "РОСА" (Горицкий А.В.,

                к.т.н.; Сабалдырь В.П., к.т.н.; Захарчук Н.И., инж.;

                Кравченко Л.С., инж,; Лихтарева Т.М., инж.), Научным

                центром радиационной  медицины  АМН  Украины

                (Лихтарев И.А., д.ф-м.н.; Лось И,П., д.б.н.;

                Романенко А.Е., д.м.н.)

                при участии

                Минохраны   здоровья (Бобылева О.А. к.м.н,),

                Госкомградостроительства (Желудков Г.В., инж.),

                Министерства по чрезвычайным ситуациям (Пинчук В.Я.,

                к.т.н.),

                Академии строительства (Величко В.А., к.т.н.;

                Ливийский А.М., д.т.н.),

                НИИ  строительного производства

                Госкомградостроительства (Полонская С.А., к.т.н.)

 

 

Внесены  и       Отделом   государственных   нормативов,  стандартов

подготовлены к   и сертификации Госкомградостроительства Украины

утверждению:

 

 

Утверждены;     Приказом Госградостроительства Украины

 

                от " 24 "  июля 1997 г.   124 и введены в действие

                   -----   -----

                с  1 января 1998 г.

 

 

     С  введением  в  действие  ДБН  В.1.4-0.01-97, ДБН В 1.4-0.02-97,

ДБН  В.  1.4-1.01-97,  ДБН   В.1.4-2.01-97  прекращают  действие   РБН

356-91 "Положение о радиационном контроле на объектах строительства  и

предприятиях стройиндустрии и стройматериалов Украины"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

 


          ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ  УКРАИНЫ

----------------------------------------------------------------------

 

 

Система норм и правил снижения уровня ионизирую-    ДБН В.1.4-0.02-97

щих излучений естественных радионуклидов в строи-

                    тельстве

 

 

Типовые документы                    Вводятся впервые

----------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

                       1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

 

      1.1. Настоящие государственные строительные нормы  устанавливают

требования к типовым документам, используемым в Системе норм и  правил

снижения уровня  ионизирующих излучений  естественных радионуклидов  в

строительстве   при   проведении    радиационного   контроля    сырья,

строительных    материалов,    изделий,    конструкций    и   объектов

строительства.

     1.2.  Соблюдение  этих  норм  является обязательным на территории

Украины  для  всех  юридических  и  физических лиц, независимо от форм

собственности, принимающих участие  в проектировании, строительстве  и

эксплуатации зданий и сооружений, а также изготавливающих строительные

материалы,  изделия  и  конструкции  или  осуществляющих  контроль  за

строительством и изготовлением вышеупомянутой продукции.

 

 

                       2. НОРМАТИВНЫЕ   ССЫЛКИ

 

     В настоящих ДБН приведены ссылки на такие нормативные документы:

       ДБН  В.1.4-0.01-97.  Система  норм  и  правил  снижения  уровня

ионизирующих  излучений  естественных  радионуклидов  в строительстве.

Основные положения.

       ДБН  В. 1.4-1.01-97.  Система  норм  и  правил  снижения уровня

ионизирующих  излучений  естественных  радионуклидов  в строительстве.

Регламентируемые   радиационные    параметры.    Допустимые    уровни.

      ДБН  В.1.4-2.01-97.  Система  норм  и  правил  снижения   уровня

ионизирующих  излучений  естественных  радионуклидов  в строительстве.

Радиационный    контроль    строительных    материалов    и   объектов

строительства.

 

 

                       3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

 

     Эти нормы устанавливают форму и  содержание  типовых  документов,

применяющихся в пределах, предусмотренных ДБН В.1.4-0.01, для  контро-

ля  регламентированных  радиационных  параметров,  установленных   ДБН

В.1.4-1.01, методами и средствами, определенными ДБН

В.1.4-2.01 (приложения 1 - 9).

 

 

 

                                  


    С.2 ДБН В.1.4-0.02-97

----------------------------------------------------------------------

 

 

                                                        Приложение  1

     Штамп                                              Обязательное

_____________________________________________________________________

        (Наименование организации, проводившей сопоставление)

 

 

 

            ПРОТОКОЛ СОПОСТАВЛЕНИЯ  РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ

 

 

             по проведению радиационного контроля сырья,

          строительных материалов и объектов строительства

 

 

Выдан________________________________________________________________

(Наименование организации, предприятия, которая (которое)

проводила (проводило) радиационный контроль)

  ___________________________________________________________________

на основании сопоставления результатов измерений экспертной комиссией,

 протокол  ____ от " ___"___________ 199 г.

 Дата выдачи: "___"____________199 г.

 

--------------------------------------------------------------------

| N  |           Наименование работ             |   Используемый   |

|п/п |                                          |------------------|

|    |                                          | прибор |   метод |

|------------------------------------------------------------------|

| 1. | Измерение мощности поглощенной дозы      |        |         |

|    |                                      -1  |        |         |

|    |внешнего гамма-излучения (МПД), мкГрхч    |        |         |

|    |                                          |        |         |

|------------------------------------------------------------------|

| 2. |Определение эффективной  удельной актив-  |        |         |

|    | ности (А-эфф) естественных радионуклидов |        |         |

|    |                                       -1 |        |         |

|    | (ЕРН) в строительных материалах, Бкхкг   |        |         |

|    |                                          |        |         |

|------------------------------------------------------------------|

| 3. |Определение эквивалентной равновесной     |        |         |

|    |объемной активности (ЭРОА) радона-222     |        |         |

|    |                             -3           |        |         |

|    |     (С  ) в помещениях, Бкхм             |        |         |

|    |       Rn                                 |        |         |

|    |                                          |        |         |

--------------------------------------------------------------------

 

 

 Председатель комиссии   _____________________   (Ф.И.О.)

     (должность)             (подпись)

 

 Секретарь комиссии     ___________________     (Ф.И.О.)

     (должность)            (подпись)

 

М.П.

 

                                 


    С.3 ДБН В.1.4-0.02-97

----------------------------------------------------------------------

 

                                                          Приложение 2

                                                          Обязательное

 

Штамп

____________________________________________________________________

(Наименование территориальной СЭС, выдавшей радиационный сертификат)

 

                                                             УТВЕРЖДАЮ

                                                          Главный врач

                                                    ______________ СЭС

                                                    __________________

                                                     (подпись, Ф.И.О.)

 

                                                 "__"________  199  г.

                                                  МП

 

                      РАДИАЦИОННЫЙ   СЕРТИФИКАТ

 

     Дата выдачи____________________________________________________

                   (действителен в течение года со дня выдачи)

 

Выдан

____________________________________________________________________

(наименование организации, добывающей и/или производящей сырье и

 стройматериалы)

 

  Разрешение на поставку потребителям продукции в следующих объемах

                           и качестве

 

----------------------------------------------------------------------

| N |          Номенклатура              |Объем  ис-   |Класс исполь-|

|п/п|    сырья и /или/ стройматериалов*  |пользования в|   зования   |

|   |обязательного радиационного контроля|     год     |             |

|   |             (ОРК)                  |             |             |

|   |в соответствии с ДБН В.1.4-2.01-97  |             |             |

|--------------------------------------------------------------------|

| 1 |                2                   |      3      |       4     |

|--------------------------------------------------------------------|

|   |                                    |             |             |

----------------------------------------------------------------------

 

   Класс использования продукции определяется с использованием метода:

   __________________________________________________________________

 

   Тип прибора ______________________________________________________

 

   Дата проведения Госповерки _______________________________________

 

 

      *Список ассортимента  приводится  предприятием,  добывающим

   (производящим) сырье и/или строительные материалы

 

      Руководитель предприятия         ______________    (Ф.И.О.)

                                          (подпись)

   М.П.

 

                                 


    С.4 ДБН В.1.4-0.02-97

----------------------------------------------------------------------

 

 

                                                         Приложение З

 

                                                        Рекомендуемое

 

 

    Штамп

 ___________________________________________________________________

               (Наименование территориальной СЭС)

 

 

 

                                                            УТВЕРЖДАЮ

                                                         Главный врач

                                                    _____________ СЭС

                                                    _________________

                                                    (подпись, Ф.И.О.)

 

                                                "____"_________199 г.

                                                  МП

 

                                                 Регистрационный  ___

 

 

 

 

                            Номенклатура

                     сырья и /или/ стройматериалов*

               обязательного радиационного контроля (ОРК)

                 в соответствии с ДБН В.1.4-2-01-97,

                   использующихся для производства

 

  на предприятии____________________________________________________

                    (наименование организации-потребителя)

 

 

----------------------------------------------------------------------

|   | Наименование  сырья и/или/ строймате-  |   Цель использования  |

|п/п| риала                                  |                       |

|--------------------------------------------------------------------|

| 1 |                 2                      |          3            |

|--------------------------------------------------------------------|

| 1 | Песок                                  |Строительство объектов |

|--------------------------------------------------------------------|

| 2 | Щебень                                 |Конструкции            |

|--------------------------------------------------------------------|

|   |                                        |                       |

----------------------------------------------------------------------

 

 

*Список ассортимента приводится организацией-потребителем

 

     Руководитель предприятия        _______________   (Ф.И.О.)

                                        (подпись)

 М.П.

 

                                


    С.5 ДБН В.1.4-0.02-97

----------------------------------------------------------------------

                                                          Приложение 4

                                                          Обязательное

    Штамп

  предприятия

                                                           "УТВЕРЖДАЮ"

 

                             Директор _______________________________

                                   (организац. которая провод, измер.)

 

                                           "____"______________199  г.

                                         М.П.

 

                            ПАСПОРТ

       радиационного качества сырья и строительного материала

         (действителен в течение ___________ со дня выдачи)

 

   Выдан (кому) __________________ (адрес) ________________________ .

   Видан (кем)  ________________ (адрес) __________________________ .

   __________________________________________________________________

                      (  лицензии, дата выдачи)

 

   Дата выдачи  __________ Метод измерений ________________________ .

   Тип прибора ___________ Дата проведения Госповерки _____________ .

 

----------------------------------------------------------------------

| N  |  Название| Радий-226| Торий-232 |Калий-40 | А      | Класс    |

|    |  сырья и |       -1 |        -1 |      -1 |  еф  -1|          |

|п/п |  стройма-|Бк х кг   | Бк х кг   |Бк х кг  |Бк х кг |применения|

|    |  териала |          |           |         |        |          |

|--------------------------------------------------------------------|

|    |          |          |           |         |        |          |

|--------------------------------------------------------------------|

|    |                                    Среднее|                   |

----------------------------------------------------------------------

 

                  Классификация по классам применения

 

                          -1

   1 класс (А <370 Бк х кг  ) - все виды строительства  без

             эф

ограничений.

                           -1

   2 класс (А  <740 Бк х кг  ) - для объектов промышленного,

             эф

хозяйственного и дорожного назначения, где пребывание людей составляет

менее 1700 часов в году.

                             -1

   3 класс (А   <1350 Бк х кг  ) - для отдельных изолированных

             эф

объектов либо сооружений, объектов промышленного и дорожного  назначе-

ния, которые практически не связаны с пребыванием людей.

Зав.лабораторией      _________________________  ____________________

радиационного контроля          (подпись)                 (Ф.И.О.)

 

Инженер-дозиметрист    ________________________  ____________________

                                (подпись)                 (Ф.И.О.)

 

                                


    С.6 ДБН В.1.4-0.02-97

----------------------------------------------------------------------

                                                         Приложение  5

                                                         Рекомендуемое

                              ОТЧЕТ

    службы радиационного контроля в строительстве за _______ год.

 _____________________________________________________________________

                    (наименование предприятия)

 1. Отчет по измерениям эффективной удельной активности (А-эфф) ЕРН в

 строительных материалах за____год.___________________________________

----------------------------------------------------------------------

|   |        |Место отбора,|Количество|   Среднее   |   Количество   |

|   |        |             |          |           -1|                |

|п/п|Материал|изготовитель |проб в год|А-эфф, Бкхкг |     проб с     |

|   |        |             |          |             |              -1|

|   |        |             |          |             |А-эфф>370 Бкхкг |

|--------------------------------------------------------------------|

| 1 |   2    |     3       |    4     |     5       |       6        |

|--------------------------------------------------------------------|

|   |        |             |          |             |                |

----------------------------------------------------------------------

 

2. Отчет по результатам измерений мощности поглощенной дозы (МПД)

  внешнего гамма-излучения на объектах строительства за ______ год.

----------------------------------------------------------------------

|     |              |    Среднее       |  Количество  |  Количество |

|     |    Место     |    значение МПД  |  измерений   |  измерений  |

| п/п |  измерения   |    по объекту,   |  МПД>0,264   |  МПД>0,44   |

|     |              |           -1     |        -1    |        -1   |

|     |              |     мкГрхч       |  мкГрхч      |  мкГрхч     |

|--------------------------------------------------------------------|

|  1  |     2        |        3         |      4       |     5       |

|--------------------------------------------------------------------|

|     |              |                  |              |             |

----------------------------------------------------------------------

 3. Отчет по измерениям эквивалентной равновесной  объемной актив-

 ности (ЭРОА) радона в помещениях за______год.

----------------------------------------------------------------------

|    |   Место    |           |           | Среднее |  Количество    |

|    | проведения |  Наимено- |Количество |значение |   измерений    |

|п/п | измерений  |  вание    |измерений  | ЭРОА    |  ЭРОА, превы-  |

|    |   (адрес)  |  объекта  |           | радона  |    шающих      |

|    |            |           |           |         |         -3     |

|    |            |           |           |         |  50 Бкхм , в % |

|--------------------------------------------------------------------|

| 1  |    2       |    3      |     4     |    5    |       6        |

|--------------------------------------------------------------------|

|    |            |           |           |         |                |

----------------------------------------------------------------------

 Измерения проведены прибором _________________ Зав.   ___________

                                 (Тип прибора)

 

 Дата проведения Госповерки "____" ___________ 199  года.

 Метод измерения _________________________________________________

 

 Руководитель предприятия _______________      ___________________

                               (Подпись)              (Ф.И.О.)

 

             М.П

                                 


    С.7 ДБН В.1.4-0.02-97

----------------------------------------------------------------------

 

                                                          Приложение 6

                                                          Обязательное

                                                    "УТВЕРЖДАЮ"

 

                                         Директор_____________________

                                           (организац. провод, измер.)

                                         _____________________________

                                         (подпись)            (Ф.И.О.)

                                         "____"___________199  г.

 

                                          М.П.

 

                              АКТ

                по результатам измерения мощности

    поглощенной дозы (МПД) внешнего гамма-излучения в помещениях

 

 на объекте___________________________________________________________

                   (наименование объекта обследования)

 

 _____________________________________________________________________

           (наименование организации, проводившей измерения)

 

Дата проведения измерений "____"_____________19___г.

Тип прибора_________  Дата проведения Госповерки____________________

 

--------------------------------------------------------------------

|       |                     |              -1 |                  |

|   п/п |   Место измерения   |   МПД, мкГрхч   |  Примечание      |

|------------------------------------------------------------------|

|   1   |        2            |       3         |       4          |

|------------------------------------------------------------------|

|       |                     |                 |                  |

|------------------------------------------------------------------|

|       |                     |                 |                  |

|------------------------------------------------------------------|

|       |                     |                 |                  |

|------------------------------------------------------------------|

|       |                     |                 |                  |

--------------------------------------------------------------------

 

            Среднее значение по объекту________________

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:  На  объекте не следует (следует)  рекомендовать  проведе-

                       ---------------------

ние                    (ненужное зачеркнуть)

противорадиационных мероприятий, так как при обследовании не обнаруже-

ны (обнаружены) уровни внешнего гамма-излучения выше нормативных вели-

чин.

 

Зав. лабораторией     ____________        ________________

радиационного контролю  (подпись)               (Ф.и.о.)

Инженер-дозиметрист ____________          ________________

                     (подпись)                  (Ф.И.О.)

 

 

 

                                  


    С.8 ДБН В.1.4-0.02-97

----------------------------------------------------------------------

 

                                                          Приложение 7

                                                          Обязательное

 

                                                  "УТВЕРЖДАЮ"

                                         Директор_____________________

                                           (организац. провод, измер.)

                                         _____________________________

                                         (подпись)            (Ф.И.О.)

                                         "____"___________199  г.

 

                                          М.П.

                              АКТ ______

по результатам измерений эквивалентной равновесной объемной активности

    (ЭРОА) радона в воздухе помещений на объекте строительства

______________________________________________________________________

         (наименование организации, проводившей измерения)

 

    Лицензия  ____________________ от "_____"_____________199 г.

выдана________________________________________________________________

       (наименование организации, выдавшей лицензию)

 

Измерения проведены прибором ____________. Зав.  _____________________

Дата проведения Госповерки "____"__________199 г.

Метод_________________________________________________________________

    Объект ___________________________________________________________

                    (наименование объекта обследования)

Адрес ________________________________________________________________

 

Даты проведения измерений:____________________________________________

--------------------------------------------------------------------

|     |             Место          |      ЭРОА радона-222,         |

|     |                            |                -3             |

| п/п |            измерения       |          Бк х м               |

|------------------------------------------------------------------|

|     |                            |                               |

|------------------------------------------------------------------|

|     |                            |                               |

--------------------------------------------------------------------

Количество измерений: _____________________________

 

                         ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

При обследовании не обнаружен (обнаружен) уровень ЭРОА радона,

                 ------------------------

                  (ненужное зачеркнуть)

превышающий норматив для построенных и реконструированных зданий

          -3

(50 Бк х м  ). Не рекомендуется (рекомендуется) провести повторное об-

              ---------------------------------

следование.          (ненужное зачеркнуть)

 

Зав. лабораторией      ______________    _______________

радиационного контроля   (подпись)            (Фио)

Инженер-дозиметрист__________________     ______________

                         (Подпись)            (ФИО)

 

 

                                 


    С.9 ДБН В.1.4-0.02-97

----------------------------------------------------------------------

 

                                                        Приложение 8

                                                        Рекомендуемое

 

УТВЕРЖДАЮ                           УТВЕРЖДАЮ

Главный врач                        Директор__________________________

                                    (организация, проводящая контроль)

____________________СЭС                    _________________________

____________________                           (подпись, Ф.И.О.)

 (подпись, Ф.И.О.)                  "____"__________199 г.

                                  МП

"____"__________199 г.

МП

 

 

                              АКТ

                   по результатам проведения

          вневедомственного выборочного  контроля (ВВК)

           ( в соответствии с П.6.4.6 ДБН В.1.4-2.01)

 

      Мы, нижеподписавшиеся, представители ВВК________________________

                                    (наименование территориальной СЭС)

1. Ф.И.О._____________________________________________________________

2. Ф.И.О._____________________________________________________________

и представитель

______________________________________________________________________

(наименование оргайизации производителя, посредника, потребителя

                                       продукции)

 

Ф.И.О.________________________________________________________________

 

 составили настоящий акт в том, что проверкой установлено следующее.

       В Системе  радиационного контроля (СРК) в строительной отрасли

       Украины

       1. Предприятие является и имеет (не имеет) в наличии

                               ------------------

                             (ненужное зачеркнуть)

       нижеперечисленные документы.

 

----------------------------------------------------------------------

|Добывающим (производящим)|Поставщиком (посредником)|Потребителям    |

|сырье и/или/             |сырье и/или/             |сырья и/или/    |

|стройматериалы           |стройматериалов          |стройматериалов |

|--------------------------------------------------------------------|

|           1             |           2             |       3        |

|--------------------------------------------------------------------|

|1. Радиационный          |1. Разрешение на поставку|1. Регистрацию  |

|сертификат службы        |сырья и/или              |номенклатуры    |

|радиационного контроля   |стройматериалов          |сырья и/или/    |

|                         |                         |стройматериалов |

----------------------------------------------------------------------

                                          Продолжение таблицы следует

 

 

 

 

 

                                 


    С.10 ДБН В.1.4-0.02-97

----------------------------------------------------------------------

 

 Продолжение таблицы

----------------------------------------------------------------------

|           1             |          2              |     3          |

|--------------------------------------------------------------------|

|2. Регистрация           |2. Регистрацию           |3. Паспорта     |

|номенклатуры сырья и/или |номенклатуры сырья и/или |радиационного   |

|стройматериалов          |стройматериалов          |качества сырья  |

|                         |                         |и/или/          |

|                         |    сырья и/или          |стройматериалов,|

|                         |                         |полученные от   |

|                         |                         |производителя   |

|                         |                         |или собственной |

|                         |                         |ЛРК (ПРК).      |

|--------------------------------------------------------------------|

|3. Паспорта радиационного|3. Паспорта радиационного|                |

|качества сырья и/или/    |качества сырья и/или/    |                |

|стройматериалов ЛРК или  |стройматериалов,         |                |

|ПРК                      |полученные от производи- |                |

|                         |теля или собственной ЛРК |                |

|                         |(ПРК).                   |                |

----------------------------------------------------------------------

 

2. Предприятие проводит радиационный контроль объектов

(ненужное зачеркнуть):

----------------------------------------------------------------------

|            I- категория         |            II- категория         |

| Объекты обязательного           |     Объекты рекомендованного     |

| радиационного контроля (ООРК)   |   радиационного контроля (ОРРК)  |

|--------------------------------------------------------------------|

|1. Типовые проекты сооружений    |1. Проекты производства работна   |

|   1 и 3 групп                   |   сооружениях 1 и 3 групп        |

|--------------------------------------------------------------------|

|2. Рабочие проекты сооружений    |2. Лесоповалы                     |

|   1 и 3 групп                   |                                  |

|--------------------------------------------------------------------|

|3. Карьеры сырья и/или/          |3. Строительные детали и          |

|   стройматериалов               |   конструкции                    |

|--------------------------------------------------------------------|

|4. Территории под строительство  |4. Отделочные материалы и изделия |

|   сооружений 1 группы           |5. Инженерное оборудование        |

|5. Законченные объекты сооружений|   объектов                       |

|   1 и 3 групп                   |                                  |

|6. Сырье и стройматериалы в      |                                  |

|   соответствии с п.6.1.1 ДБН    |                                  |

|   В.1.4-2.01                    |                                  |

----------------------------------------------------------------------

 

 3. Предприятие работающее по типу I-категории (ООРК) имеет службу ра-

диационного контроля (или использует по договору службу организации)

_____________________________________________________________________

               (указать наименование организации)

 

и имеет (не имеет) в наличии следующие документы:

 

 

 

                                 


    С.11 ДБН В.1.4-0.02-97

----------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------

|Региональный |ЛРК I ранга,   |ЛРК II ранга, осу-|ПРК, осуществляющие|

|центр        |осуществляющие |ществляющие       |РК стройматериалов |

|радиационного|систематические|разовые           |                   |

|контроля     |радиационные   |радиационные      |                   |

|(РЦРК):      |обследования   |обследования      |                   |

|             |(СРО) объектов |(РРО) объек-      |                   |

|             |ОРК            |тов РРК           |                   |

|--------------------------------------------------------------------|

|1. Протокол  |1. Протокол    |1.Протокол        |1.Протокол         |

|сопоставления|сопоставления  |сопоставления     |сопоставления      |

|результатов  |результатов    |результатов       |результатов        |

|измерений    |измерений      |измерений от ЛРК I|измерений от ЛРК II|

|от НЦРМ АМН  |от РЦРК        |ранга             |ранга              |

|Украины      |               |                  |                   |

|--------------------------------------------------------------------|

|             |2. Паспорта    |  2. Паспорта     |  2. Паспорта      |

|             |радиационного  |  радиационного   |  радиационного    |

|             |качества сырья |  качества сырья  |  качества сырья   |

|             |и/или/ строи-  |  и/или/ строи-   |  и/или/ строи-    |

|             |тельных матери-|  тельных матери- |  тельных матери-  |

|             |алов ОРК       |  алов ОРК        |  алов ОРК         |

|--------------------------------------------------------------------|

|             |3. Акты обсле- |        -         |         -         |

|             |дования закон- |                  |                   |

|             |ченных объект- |                  |                   |

|             |ов, зданий (МПД|                  |                   |

|             |и ЭРОА радона) |                  |                   |

----------------------------------------------------------------------

 

      4. Служба радиационного контроля использовала в своей работе ме-

тоды радиационного контроля  следующих  регламентируемых  радиационных

параметров (ненужное зачеркнуть):

----------------------------------------------------------------------

|Выборочный  контроль  | Сплошной   контроль  | Окончательный        |

|продукции (ВКП)       | продукции (СКП)      | радиационный контроль|

|                      |                      | объекта (ОРКО)       |

|--------------------------------------------------------------------|

|1. Эффективная        |1. Эффективная        |1. Мощность           |

|суммарная удельная    |суммарная удельная    |поглощенной А-эфф дозы|

|активность  А-эфф     |активность  А-эфф     |(МПД)                 |

|ЕРН строительного     |ЕРН строительного     |                      |

|материала             |материала             |                      |

|--------------------------------------------------------------------|

|                      |                      |2. Эквивалентная      |

|                      |                      |равновесная объемная  |

|                      |                      |активность (ЭРОА)     |

|                      |                      |радона-222 в воздухе  |

|                      |                      |помещений             |

----------------------------------------------------------------------

 

      5. Отчеты службы радиационного контроля за год по форме Приложе-

ния 5 к ДБН В.1.4-0.02 имеются (не имеются) в наличии.

 

 

 

 

                                 


    С.12 ДБН В.1.4-0.02-97

----------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

      ЗАКЛЮЧЕНИЕ

 

      1.На предприятии установлено (не установлено) наличие  вышепере-

численных обязательных документов радиационного контроля.

      2. Предприятие имеет (не имеет) права на продление  радиационно-

го сертификата в территориальной СЭС.

      3. Предприятие может (не может) получить разрешение  в  террито-

риальной СЭС на поставку (продажу) сырья и/или/  стройматериалов  дру-

гим организациям.

 

 

 

Представители органа Госнадзора     Представитель предприятия

 

_______________________________     ____________________________

 (должность, подпись, Ф.И.О.)       (должность, подпись, Ф.И.О.)

 

_______________________________

(должность, подпись, Ф.И.О.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  


    С.13 ДБН В.1.4-0.02-97

----------------------------------------------------------------------

 

                                                         Приложение 9

                                                         Обязательное

 

    Штамп

 ___________________________________________________________________

               (Наименование территориальной СЭС)

 

 

 

                                                            УТВЕРЖДАЮ

                                                         Главный врач

                                                    _____________ СЭС

                                                    _________________

                                                    (подпись, Ф.И.О.)

 

                                                "____"_________199 г.

                                                  МП

 

                             РАЗРЕШЕНИЕ

              на поставку сырья и /или/ стройматериалов*

              обязательного радиационного контроля (ОРК)

                 в соответствии с ДБН В.1.4-2-01-97

 

Выдано_______________________________________________________________

              (наименование организации-поставщика (посредника)

Дата выдачи______________

 

----------------------------------------------------------------------

|    |Наименование сырья и/или/ строй-| Наименование |  предприятия, |

|п/п |материала                       | добывающего  |(производящего)|

|    |                                | сырье и/или/ |стройматериалы |

|--------------------------------------------------------------------|

| 1  |              2                 |      3       |       4       |

|--------------------------------------------------------------------|

|    |                                |              |               |

|--------------------------------------------------------------------|

|    |                                |              |               |

----------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

  *Список ассортимента приводится поставщиком (посредником)

 

     Руководитель предприятия        _______________   (Ф.И.О.)

                                          (подпись)

М.П.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 


    С.14 ДБН В.1.4-0.02-97

----------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

                              СОДЕРЖАНИЕ

 

 

 

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ..............................................1

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ..............................................1

3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ................................................ 1

Приложение  1. Протокол сопоставления результатов измерений        2

Приложение  2. Радиационный сертификат  службы радиационного кон-  3

троля в строительстве

Приложение  3. Регистрация номенклатуры  сырья и/или/ строймате-   4

риалов обязательного радиационного контроля

Приложение  4. Паспорт радиационного качества сырья и строительно- 5

го материала.

Приложение  5. Отчет службы радиационного контроля в строительстве 6

Приложение  6. Акт по результатам измерения мощности  поглощенной  7

дозы (МПД)  в помещениях

Приложение  7. Акт по результатам измерения эквивалентной равно-   8

весной объемной активности (ЭРОА) радона в воздухе помещений

Приложение  8. Акт по результатам проведения вневедомственного вы- 9

борочного контроля (ВВК) органами Госнадзора

Приложение  9. Разрешение на поставку потребителям сырья и /или/  13

Стройматериалов

Введено:  «ИМЦ» ( г. Киев, ул. М. Кривоноса, 2а; т/ф. 249-34-04 )


Подпишитесь на новости строительства:

 

 

Выбор редакции: