ЛКМ Утепление Окна и двери Технологии Техника | Рынок Аналитика Новости компанийДСТУ Б В.2.1-25:2009. Методи вимірювання глибини сезонного промерзання

Оцените
(0 голосов)

 

НАЦІОНАЛЬНИЙСТАНДАРТУКРАЇНИ

Основитапідвалинибудинківіспоруд

ҐРУНТИ

Методи вимірювання глибини сезонного промерзання

ДСТУ Б В.2.1-25:2009

Введено:  «ИМЦ» (г. Киев, просп. Краснозвездный, 51; т/ф. 391-42-10) 4

 

Київ

МінрегіонбудУкраїни 2010


ДСТУБВ.2.1-25:2009

 

II


ДСТУБВ.2.1-25:2009 ЗМІСТ

 с.

1       Сферазастосування...................................................................................................... 1

2       Нормативніпосилання................................................................................................... 1

3       Термінитавизначенняпонять...................................................................................... 1

4       Загальніположення........................................................................................................ 2

5       Засобивимірюваннятаматеріали................................................................................ 2

6       Підготовкадовимірювання........................................................................................... 3

7       Проведеннявимірювання.............................................................................................. 4

 

7.1                Вимірюванняглибинисезонногопромерзання.................................................... 4

7.2       Вимірюванняглибинипрониканнянульовоїтемператури..........                                  4

 

8       Обробкарезультатіввимірювання............................................................................... 5

9       Вимогибезпеки............................................................................................................... 5

ДодатокА

Схемимерзлотомірів...................................................................................................... 6

ДодатокБ

Журналспостереженьзапромерзаннямґрунту......................................................... 9

ДодатокВ

Зразокграфічногооформленнярезультатівспостереженьзаперебігом

промерзанняґрунту...................................................................................................... 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III


ДСТУБВ.2.1-25:2009

НАЦІОНАЛЬНИЙСТАНДАРТУКРАЇНИ

Основитапідвалинибудинківіспоруд

ҐРУНТИ

Методивимірюванняглибинисезонногопромерзання

Основанияифундаментызданийисооружений

ГРУНТЫ

Методыизмеренияглубинысезонногопромерзания

Bases and foundations of buildings and structures

SOILS

Measuring methods of seasonable depth of freezing

Чиннийвід2010-10-01

1    СФЕРАЗАСТОСУВАННЯ

Цейстандартпоширюєтьсянаглинисті, піщанітавеликоуламковіґрунтийустановлюєметоди вимірюванняглибиниїхсезонногопромерзаннятаглибинипрониканнявґрунтнульової температури.

Стандартнепоширюєтьсянаскельніґрунти, атакожнаґрунти, шарсезонногопромерзання якихзливаєтьсязвічномерзлоютовщею.

2    НОРМАТИВНІПОСИЛАННЯ

Уцьомустандартієпосиланнянатакінормативніактитанормативнідокументи:

ДБНВ.2.1-10-2009 Об'єктибудівництватапромисловапродукціябудівельногопризначення.
Основитафундаментибудинківіспоруд. Основитафундаментиспоруд. Основніположення
проектування                   

ДСТУБА.1.1-25-94 Системастандартизаціїтанормуваннявбудівництві. Ґрунти. Термінита визначення

ДСТУБВ.2.1-2-96 (ГОСТ25100-95) Основитафундаментибудинківіспоруд. Ґрунти. Кла­сифікація

3    ТЕРМІНИТАВИЗНАЧЕННЯПОНЯТЬ

Нижчеподанотерміни, вжитівцьомустандарті, тавизначенняпозначенихнимипонять

3.1  глибинапрониканнянульовоїтемпературивпіщані, глинистіабовеликоуламкові
ґрунти

Відстаньповертикалівідповерхніділянкидомежішаруґрунтузнульовоютемпературою, не­залежновідглибинизаляганняґрунтовихвод

3.2  глибинасезонногопромерзанняглинистогоґрунту

Відстаньповертикалівідповерхніділянкидомежішаруґрунтувтвердомерзломустаніпри рівніґрунтовихвод, розташованомунижчеглибинисезонногопромерзання

3.3  ґрунтпластичномерзлий

Дисперснийґрунт, зцементованийльодом, алеякиймаєв'язківластивостітахарактеризується стисливістюпідзовнішнімнавантаженням(ДСТУБА.1.1-25, ДСТУБВ.2.1-2 (ГОСТ25100))

 

1


ДСТУБВ.2.1-25:2009

3.4ґрунттвердомерзлий

Дисперснийґрунт, міцнозцементованийльодом, щохарактеризуєтьсявідноснокрихкимруйну­ваннямтапрактичнонестискаєтьсяпідзовнішнімнавантаженням(ДСТУБА. 1.1-25, ДСТУБВ.2.1-2 (ГОСТ25100))

3.5нормативнаглибинасезонногопромерзання

Середняізщорічнихмаксимальнихглибинсезонногопромерзанняґрунтів(заданимиспосте­реженьзаперіоднеменшеніж10 років) навідкритій, оголенійвідснігуідоступнійдлявпливувітру горизонтальнійповерхнімайданчикаприрівніпідземнихвод, розташованомунижчеглибинисезон­ногопромерзанняґрунтів(ДБНВ.2.1-10)

4    ЗАГАЛЬНІПОЛОЖЕННЯ

4.1 Глибинасезонногопромерзанняглинистогоґрунтувприроднихумовахвимірюєтьсямер-
злотомїромРатомського(МР) ізметою:                                                       

-   обґрунтуваннязначеньнормативноїглибинисезонногопромерзання;

-   призначенняглибинизакладеннятавиборутипуфундаментівбудинківіспоруд, атакождля
розробленнязаходів, якібвиключалиможливістьрозвиткунеприпустимихдеформаційосновита
фундаментів.

Перехіднийпластичномерзлийшарґрунту, щознаходитьсяміжтвердомерзлимівідталим ґрунтами, дотовщинитвердомерзлогошарунедодається.

4.2  Глибинапрониканнянульовоїтемпературивприроднихумовахвимірюєтьсямерзло-
томіромДаніліна(МД) ізметою:

-   призначенняглибинизакладеннятрубопроводів(водопроводу, каналізаціїтощо) ірозроблен-­
няконструктивнихрішень, якімаютьзадовольнятивимогиморозовитривалості;

-   розробленняконструктивнихрішеньтазаходів, якібвиключалирозвитокнеприпустимихде-­
формаційземляногополотнайпокриттяавтомобільнихдоріг.

 

4.3  Визначенняглибинифактичногопромерзанняґрунтувиконуютьнагоризонтальнорозташо­-
ванійділянці, щопротягомусьогоперіодувимірюваньповиннабутиочищенавідрослинностіта
снігунавідстань(урадіусі) відмерзлотоміра, якадорівнюєподвоєнійнормативнійглибинісезонно-­
гопромерзанняґрунту, прийнятійвідповіднодоДБНВ.2.1-10.

4.4  Підготовкаділянкитаперевіркаобладнаннядлявимірюванняглибинисезонногопромер-­
занняабовизначенняположеннянульовоїізотермиґрунтувиконуєтьсязамісяцьдопочаткупро-­
мерзанняґрунту.

4.5  Спостереженнязаглибиноюпромерзанняабопрониканнявґрунтнульовоїтемператури
проводятьізпочаткупромерзаннядоповноговідтаванняґрунтучерезкожних5 дніввідпочатку
мінусовихтемпературповітря.

5    ЗАСОБИВИМІРЮВАННЯТАМАТЕРІАЛИ

5.1ДоскладумерзлотоміраРатомського(МР) згідноздодаткомАвходятьнаступніосновніде-­
талі:

-  трубказнекородуючоїсталізпрорізами, якіслужатьдлязаповненнятрубкиглинистимґрун­-
томівизначеннямежішаруутвердомерзломустані;

-  дерев'янийстриженьзмінноїдовжини(500; 1 000; 1 500 мм) длярегулюванняглибинизану­ренняметалевоїтрубкивзалежностівідзначеньглибинипромерзанняґрунтів;

-  обсаднафенопластмасова(ебонітова) трубкадлязапобіганняопаданнюабоопливанню
стіноксвердловини.

       5.2            ДоскладумерзлотоміраДаніліна(МД) згідноздодаткомАвходятьнаступніосновнідеталі:
      -  двігумовітрубкизкапроновимипробками, трубкизаповнюютьсядистильованоюводою: пер-­
ша-длявимірюванняглибинипрониканнявґрунтнульовоїтемпературинаглибинудо1 500 мм;

 

2


ДСТУБВ.2.1-25:2009

друга, яказанурюєтьсязавдякивідповідномуподовженнюлляного(капронового) шнура, -дляпро­довженняспостереженьприглибиніпрониканнянульовоїтемпературивґрунтнижченіж1500 мм;

-  обсаднафенопластмасова(ебонітова) трубка.

5.3   ІззовнішньогобокуметалевоїтрубкиМРтагумовоїтрубкиМДмаютьбутинанесеніпознач­-
кишкаличерез10 мм, позначеніцифрамичерезкожніп'ятьпозначокшкали, длявідлікуглибини
промерзанняґрунту.

5.4   Обсаднітрубкиповиннібутигерметичнимийматиіззовнішньогобокубілупозначку, доякої
вонизанурюютьсявґрунт.

6    ПІДГОТОВКАДОВИМІРЮВАННЯ

6.1  Підготовкудовимірюванняглибинисезонногопромерзаннятапрониканнявґрунтнульової
температурипроводятьунаступномупорядку:

-   вибираютьділянкутамісцявстановленнянаніймерзлотомірів;

-   бурятьсвердловинизодночаснимвідборомзразківґрунту;

-   встановлюютьобсаднітрубки;

-   монтуютьтаперевіряютьобладнаннямерзлотомірів;

- заповнюютьметалевутрубкуМРглинистимґрунтом, агумовутрубкуМД-дистильованоюво­дою.

6.2   Місцерозташуванняділянки, вмежахякоївиміряєтьсяглибинасезонногопромерзання
ґрунтуабоглибинапрониканнявґрунтнульовоїтемператури, атакожмісцярозташуваннянаній
мерзлотоміріввизначаютьсяпроектноюабобудівельноюорганізацієюзурахуваннямрельєфу
місцевості, інженерно-геологічнихігідрогеологічнихумов, розташуванняіснуючихіпроектованих
будинківабоспоруд.

6.3   Післяустановкиобладнаннявиконуютьпланово-висотнуприв'язкумісцьустановкимерзло­-
томірівгеодезичнимиметодамитазакріплюютьїхвідповіднимизнаками.

6.4   Свердловинудляустановкимерзлотомірапроходятьбуроміздіаметромнаконечника37 мм
доглибини, якаперевищуєнеменшеніжна30смглибинупрогнозованогопромерзанняґрунту.

6.5   Упроцесіпроходкисвердловинидляустановкимерзлотоміравідбираютьпробиґрунтуче­-
резкожних10 смзаглибиною, зметоювизначенняйогоприродноївологості. Одночаснозкожного
шаруґрунту, аленерідшеніжчерез50 см, відбираютьзразкидлявизначеннягранулометричного
(зернового) складутаграницьпластичностіґрунту.

6.6   Результатиданиханалізуґрунту, відібраногозкожноїсвердловини, атакожкороткийопис
місцярозташуваннясвердловини, ґрунтовихнашаруваньтаумовїхзволоження(поверхневими
абоґрунтовимиводами) реєструютьужурналіспостереженьвідповіднодододаткаБ.

6.7   Усвердловинувідразужпісляїїпроходкизанурюютьобсаднутрубкутак, щобпозначкана
ній(згідноз5.4) збігласязповерхнеюґрунту. Зазорміжстінкоюсвердловинитаобсадноютрубкою
засипаютьсухимпіскоміретельновтрамбовують, аповерхнюґрунтунавколообсадноїтрубки
підсипаютьнависотувід3 смдо5 смдлявідведенняводивідсвердловини.

ПрирозташуванніМДумежахдорожньогопокриттямерзлотомірзанурюютьврівеньізпокрит­тям.

6.8  МеталевутрубкуМРзаповнюютьпилувато-глинистимґрунтом(бажаноґрунтомділянки, на
якійустановлюєтьсямерзлотомір). Прицьомуглинистийґрунтзволожуютьдостануміжграницями
розкочуванняітекучості, алетак, щобґрунтневитікавізтрубки, розташованоївертикально, авода
вїїнижнійчастиніненакопичувалася. Ґрунтумісцяхпрорізіввтискаютьусерединутрубкинаглиби­-
нувід4 ммдо5 мм, щобуникнутийогопримерзаннядостінкиобсадноїтрубки.

Недопускаєтьсязастосуваннясуглинківізчисломпластичностібільшеніж0,12 таглиндляза­повненняметалевоїтрубкиМР.

 

3


ДСТУБВ.2.1-25:2009

6.9  МеталевутрубкуМРпіслязаповненняїїґрунтомнегайноставлятьвобсаднутрубкуй
відмічаютьужурналіспостереженьчасвстановленнямерзлотоміра(додатокБ).

6.10ГумовутрубкуМДприводятьуробочийстанутакийспосіб: ізтрубкивиймаютьверхнюта
нижнюкапроновіпробки; трубкавU-подібномуположеннізаповнюєтьсядистильованоюводоюдо
країв; кінцітрубкизакриваютьпробками; гумовутрубкуопускаютьвобсаднутрубку.

7    ПРОВЕДЕННЯВИМІРЮВАННЯ

7.1  Вимірюванняглибинисезонногопромерзання

7.1.1  ВимірюванняглибинисезонногопромерзанняглинистогоґрунтуМРпроводятьуна­-
ступнійпослідовності:

-   заміряютьвисотупатрубкаобсадноїтрубкимерзлотоміра;

-   виймаютьметалевутрубку, заповненуглинистимґрунтом;

-   визначаютьмежушаруґрунтуутвердомерзломустані, дляцьогоґрунтпроколюютьтупою
голкоюабосталевимдротомдіаметром2 мм;

-   фіксуютьфактичнуглибинусезонногопромерзанняґрунту, арезультативимірюваннязано­-
сятьдожурналуспостережень;

-   післячерговоговимірюванняметалевутрубкунегайноопускаютьвобсаднутрубкумерзло-­
томіра.

7.1.2  ЯкщоґрунтпромерзаєнавсюдовжинуметалевоїтрубкиМР, їїзвільняютьвідмерзлого
ґрунтуйзаправляютьзанововідталимглинистимґзроуднчтиоймзгідноз6.8, адерев'янийстрижень
замінюютьіншимвідповідноїдовжини. Мерзлотомірзновуопускаютьвобсаднутрубкунижче
заміряноїглибинипромерзаннядляпродовженняспостережень.

7.2Вимірюванняглибинипрониканнянульовоїтемператури

7.2.1ВизначенняМДглибинипрониканнявпіщані, глинистіабовеликоуламковіґрунтинульо-­
воїтемпературипроводятьунаступнійпослідовності:

-  заміряютьвисотупатрубкаобсадноїтрубкимерзлотоміра;

-   виймаютьгумовутрубку, заправленудистильованоюводою;

-   визначаютькінецькрижаногостовпчикашляхомпромацування;

-   фіксуютьмежуміжльодоміводою, арезультативимірюваннязаносятьдожурналуспостере­-
жень;

-   післячерговоговимірюваннягумовутрубкунегайноопускаютьвобсаднутрубкумерзло­-
томіра.

 

7.2.2  Якщовсяводавгумовійтрубціпромерзла, гумовутрубкузамінюютьіншоюзпозначками
шкаливід1 500 ммдо3 000 ммідляпродовженняспостереженьопускаютьїївобсаднутрубкушля­-
хомвідповідногоподовженнялляного(капронового) шнура.

7.2.3  Упроцесівиконанняспостереженьстежатьзавертикальнимпереміщеннямобсадної
трубкипобілійпозначцінаній. Привиявленнівертикальногозміщенняобсадноїтрубкидовідліку
фактичноїглибинипромерзаннявводятьвідповідніпоправкиіззнакоммінус(якщопозначкаопи-­
нитьсявищеповерхніґрунту) абоіззнакомплюс(якщопозначкаопинитьсянижчеповерхніґрунту).

7.2.4  Значенняглибинипромерзанняабоположеннянульовоїізотермиґрунтузурахуванням
поправкиобчислюютьнегайнопіслявимірювання; увипадку, колидостовірністьобчисленоївели-­
чинивикликаєсумнівпорівнянозпопереднімвимірюванням, необхіднозробитиповторневимірю-­
вання.

7.2.5  Спостереженнязапромерзаннямґрунтупродовжуютьнавіть, якщопоказаннямерзло-­
томіранезмінюютьсяабозменшуютьсявпорівняннізпопереднімивимірюваннями.

 

 

4


ДСТУБВ.2.1-25:2009

8    ОБРОБКАРЕЗУЛЬТАТІВВИМІРЮВАННЯ

8.1Результатиспостереженьзасезоннимпромерзаннямґрунтудлякожноїсвердловини оформляютьувигляді:

-   графіказміниглибинипромерзанняґрунтуН, мм, учасізгідноздодаткомВ;

-   описанняфізичниххарактеристикґрунтутаумовзволоженняґрунтовихнашарувань.

9    ВИМОГИБЕЗПЕКИ

9.1         Досамостійноїроботизпольовоговизначенняглибинисезонногопромерзаннядопуска­-
ютьсяособинемолодше18 років, щопройшлимедичнукомісію, навчаннятаатестованізаправи­-
ламитехнічноїбезпеки, пожежноїбезпекитаохоронипраці.

9.2   Виконувативимірюваннядозволяєтьсязанаявностівідповідногодопогоднихумовспецо­-
дягу.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


ДСТУ БВ.2.1-25:2009

КодУКНД13.080.20:93.020

Ключовіслова: вимірювання, вічномерзлийґрунт, ґрунт, мерзлотомір, промерзання, темпе­ратура.

11


Подпишитесь на новости строительства:

 

 

Выбор редакции: