ЛФМ Утеплення Вікна та двері Технології Техніка | Ринок Аналітика Новини компанійДСТУ Б В.2.7-1-93. Фосфогіпс рядовий. Технічні умови

Оцініть матеріал!
(0 голосів)

Скачать ДСТУ Б В.2.7-1-93. Фосфогіпс рядовий. Технічні умови                                                           

                      Строительные  материалы

                          ФОСФОГИПС РЯДОВОЙ

                         Технические условия

                         Building materials

                        PHOSPHOGYPS ORDINARY

                           Specifications

           --------------------------------------------------

                                        Чинний від 1994-01-01

                                                   -----------

            1 ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ

            Цей стандарт розповсюджується на фосфогіпс рядовий

(далі - фосфогіпс), який утворюється при виробництві екстрак-

ційної фосфорної кислоти з апатитового концентрату дигідратним

методом. Фосфогіпс застосовується для виробництва кондицій-

ного фосфогіпсу, штучного гіпсового каменя з подальшим їх ви-

користанням як сировини для гіпсового в'яжучого альфа- бета-

модифікацій, мінералізатора та регулятора строків тужавіння при

виробництві портландцементу.

     Вимоги даного стандарту є обов'язковими. Стандарт при-

датний для цілей сертифікації.

      Умовне позначення фосфогіпсу при замовленні: "Фосфо-

гіпс рядовий ДСТУ Б В.2.7.-1-93".

      2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

      У цьому стандарті наведено посилання на такі стандарти:

--------------------------------------------------------------

                                - 5 -         ДСТУ Б В.2.7-1-93

                  |

ГОСТ 8.010-90     |ГСИ. Методики выполнения измерений

--------------------------------------------------------------

ГОСТ 12.1.004-91  |ССБТ. Пожарная безопасность. Общие

                  |требования

--------------------------------------------------------------

ГОСТ 12.1.005-88  |ССБТ. Общие санитарно-гигиенические

                  |требования к воздуху рабочей зоны

--------------------------------------------------------------

ГОСТ 12.1.007-76  |ССБТ. Вредные вещества.

                  |Классификация и общие требования

                  |безопасности

--------------------------------------------------------------

ГОСТ 12.1. 16-79  |ССБТ. Воздух рабочей зоны.Требования

                  |к методикам измерений концентраций

                  |вредных веществ

--------------------------------------------------------------

ГОСТ 12.1.018-86  |ССБТ. Пожарная безопасность.

                  |Электростатическая искробезопасность.

                  |Общие требования

--------------------------------------------------------------

ГОСТ 12.3.002-75  |ССБТ. Процессы производственные.

                  |Общие требования безопасности

--------------------------------------------------------------

ГОСТ 12.3.009-76  |ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные.

                  |Общие требования безопасности.

--------------------------------------------------------------

ГОСТ 12.4.010-75  |ССБТ. Средства индивидуальной защиты.

                  |Рукавицы специальные. Технические

                  |условия

--------------------------------------------------------------

ГОСТ 12.4.011-89  |ССБТ. Средства защиты работающих.

                  |Общие требования и классификация

--------------------------------------------------------------

ГОСТ 12.4.024-76  |ССБТ. Обувь специальная

                  |виброзащитная. Общие технические

                  |требования

--------------------------------------------------------------

ГОСТ 12.4.026-76  |ССБТ. Цвета сигнальные и знаки

                  |безопасности

--------------------------------------------------------------

                                - 6 -         ДСТУ Б В.2.7-1-93

ГОСТ 12.4.028-76  |ССБТ. Респираторы ШБ-1 "Лепесток".

                  |Технические условия

--------------------------------------------------------------

ГОСТ 12.4.034-85  |ССБТ. Средства индивидуальной защиты

                  |органов дыхания. Классификация и

                  |маркировка

--------------------------------------------------------------

ГОСТ 12.4.051-87  |ССБТ. Средства индивидуальной защиты

                  |органов слуха. Общие технические

                  |требования и методы испытаний

--------------------------------------------------------------

ГОСТ 12.4.068-79  |ССБТ. Средства индивидуальной защиты

                  |дерматологические. Классификация и

                  |общие требования

--------------------------------------------------------------

ГОСТ 12.4.099-80  |ССБТ. Комбинезоны женские для

                  |защиты от нетоксичной пыли,

                  |механических воздействий и общих

                  |производственных загрязнений.

                  |Технические условия

--------------------------------------------------------------

ГОСТ 12.4.100-80  |ССБТ. Комбинезоны мужские для

                  |защиты от нетоксичной пыли,

                  |механических воздействий и общих

                  |производственных загрязнений.

                  |Технические условия

--------------------------------------------------------------

ГОСТ 12.4.162-85  |ССБТ. Обувь специальная из

                  |полимерных материалов для защиты от

                  |механических воздействий. Общие

                  |технические требования и методы

                  |испытаний

--------------------------------------------------------------

ГОСТ 17.2.1.01-76 |Охрана природы. Атмосфера.

                  |Классификация выбросов по составу

--------------------------------------------------------------

ГОСТ 17.2.3.02-78 |Охрана природы. Атмосфера. Правила

                  |установления допустимых выбросов

                  |вредных веществ промышленными

                  |предприятиями

--------------------------------------------------------------

                                - 7 -         ДСТУ Б В.2.7-1-93

ГОСТ 61-75        |Кислота уксусная. Технические условия

--------------------------------------------------------------

ГОСТ 199-78       |Натрий уксуснокислый 3-водный.

                  |Технические условия

--------------------------------------------------------------

ГОСТ 1770-74      |Посуда мерная лабораторная стеклянная.

                  |Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки.

                  |Технические условия

--------------------------------------------------------------

ГОСТ 2874-82      |Вода питьевая. Гигиенические требования

                  |и контроль за качеством

--------------------------------------------------------------

ГОСТ 3118-77      |Кислота соляная. Технические условия

--------------------------------------------------------------

ГОСТ 3760-79      |Аммиак водный. Технические условия

--------------------------------------------------------------

ГОСТ 3765-78      |Аммоний молибденовокислый.

                  |Технические условия

--------------------------------------------------------------

ГОСТ 4198-75      |Калий фосфорнокислый

                  |однозамещенный. Технические условия

--------------------------------------------------------------

ГОСТ 4207-65      |Калий железистосинеродистый 3-водный.

                  |Технические условия

--------------------------------------------------------------

ГОСТ 4233-77      |Натрий хлористый. Технические условия

--------------------------------------------------------------

ГОСТ 4328-77      |Натрий гидроокись. Технические условия

--------------------------------------------------------------

ГОСТ 4461-77      |Кислота азотная. Технические условия

--------------------------------------------------------------

ГОСТ 4463-76      |Натрий фтористый. Технические условия

--------------------------------------------------------------

ГОСТ 6709-72      |Вода дистилированная. Технические

                  |условия

--------------------------------------------------------------

ГОСТ 9147-80      |Посуда и оборудование лабораторные

                  |фарфоровые. Технические условия

--------------------------------------------------------------

                                - 8 -         ДСТУ Б В.2.7-1-93

ГОСТ 9336-75      |Аммоний ванадиевокислый мета.

                  |Технические условия

--------------------------------------------------------------

ГОСТ 14192-77     |Маркировка грузов

--------------------------------------------------------------

ГОСТ 20292-74     |Приборы мерные лабораторные

                  |стеклянные. Бюретки, пипетки.

                  |Технические условия

--------------------------------------------------------------

ГОСТ 22280-76     |Натрий лимонокислый трехзамещенный.

                  |Технические условия

--------------------------------------------------------------

ГОСТ 24363-80     |Калия гидроокись. Технические условия

--------------------------------------------------------------

ГОСТ 25336-82     |Посуда и оборудование лабораторные

                  |стеклянные. Типы, основные параметры

                  |и размеры

--------------------------------------------------------------

ГОСТ 27574-87     |Костюмы женские для защиты от общих

                  |производственных загрязнений и

                  |механических воздействий. Технические

                  |условия

--------------------------------------------------------------

ГОСТ 27575-87     |Костюмы мужские для защиты от общих

                  |производственных загрязнений и

                  |механических воздействий. Технические

                  |условия

    3 ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

    3.1 Фосфогіпс є вологий тонкодисперсний порошок світло-

сірого кольору, без запаху.

    3.2 Фосфогіпс повинен відповідати вимогам даного

стандарту. Одержання та попередню обробку фосфогіпсу здій-

снюють за технологічними регламентами, які затверджені в уста-

новленому порядку.

    3.3 Фосфогіпс за хімічним складом і радіоактивністю по-

винен відповідати таким вимогам:

         вміст сульфату кальцію, %, не менше       90*

                                - 9 -         ДСТУ Б В.2.7-1-93

         сумарна кількість води, %, не більше      72*

         вміст фосфатів (у перерахунку на Р2О5), %,

         не більше                                 1,5

         вміст водорозчинних фосфатів

         (у перерахунку на Р2О5), %, не більше     1,2

         вміст фторидів (у перерахунку на F), %,

         не більше                                 0,4

         вміст водорозчинних фторидів

         (у перерахунку на F), %, не більше        0,3

         значення А сум., ПРН, Бк/кг, не більше    370*

    3.4 Сумарний вміст води у фосфогіпсі, що підлягає тран-

спортуванню та зберіганню взимку, не повинен перевищувати

25%.

    3.5 У фосфогіпсі не допускаються домішки, крім тих, які

обумовлені складом сировини згідно з технологічним регламен-

том виробництва екстракційної фосфорної кислоти.

    3.6 Транспортне маркування проводиться відповідно до

ГОСТ 14192.

     4. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ТА ОХОРОНИ

        НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО

        СЕРЕДОВИЩА

     4.1 Фосфогіпс та будівельні матеріали на його основі від-

носяться до малозабезпечених речовин і відповідають четвертому

класу небезпечності по ГОСТ 12.1.007. Вони мають незначну шкі-

родратівливу дію.

      Алергенний та сенсибілізуючий вплив відсутній.

     4.2 Виробничі приміщення повинні бути обладнані сис-

темами припливно-витяжної вентиляції, аспірації та опалення по

СНиП 2.04.05-91, освітлення по СНиП ІІ-4-79, водопровідною

системою та каналізацією по СНиП 2.04.01-85, питною водою

по ГОСТ 2874, побутовими приміщеннями по СНиП 2.09.04-87.

Мікроклімат повинен відповідати санітарним правилам N 4088-

86.

     4.3 У виробничих приміщеннях повинні додержуватися ви-

моги Правил санітарної та пожежної безпеки приміщень відпо-

відно до ОНТП 24-86 та ГОСТ 12.1.004.

---------------------

*) Значення наведені на повністю дегідратований продукт.

                                - 10 -        ДСТУ Б В.2.7-1-93

     4.4 Технологічне обладнання повинно відповідати вимогам

санітарних правил N 1042-73); 3044-84; 3223-85; 4088-86.

     4.5 Все технологічне обладнання повинно бути надійно за-

землене відповідно до вимог "Правил устройства электроуста-

новок (ПУЭ)".

     4.6 Нанесення на виробничому обладнані розпізнаваль-

ного забарвлення, знаків безпеки слід виконувати по ГОСТ

12.04.026.

     4.7 Виробничі процеси повинні відповідати вимогам без-

пеки по ГОСТ 12.3.002.

     4.8 Комунікації повинні бути заземлені від статичної елек-

трики по ГОСТ 12.1.018.

     4.9 При сушінні, механічному перемішуванні та транспор-

туванні фосфогіпсу (матеріалів на його основі) можливе виді-

лення у повітряне середовище виробничих приміщень аерозолю,

який містить пил фосфогіпсу. Контроль проводиться відповідно

до вимог ГОСТ 12.1.016, ГОСТ 8.010, МУ N 3936-85, МУ N

2246-80, МУ N 4436-87.

     4.10 Гранично допустимий вміст пилу у повітрі робочої

зони відповідно до ГОСТ 12.1.005 не повинен перевищувати

4 мг/м3.

     4.11 Вміст хімічних речовин у викидах вентустановок в ат-

мосферне повітря не повинен перевищувати норм ГДВ,встанов-

лених для підприємств відповідно до вимог ГОСТ 17.2.1.01, ГОСТ

17.2.3.02.

       При перевищенні ГДВ повинно бути передбачене очищен-

ня повітря, що витягується, на газоочисних установках.

       Ступінь очищення забрудненого повітря повинен визна-

чатися розрахунками забруднення атмосфери джерелами викидів

підприємств на підставі нормативного документу СНД-86 "Мето-

дика расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных ве-

ществ, содержащихся в выбросах предприятий".

      4.12 Гранично допустимі максимально разові концентрації

викидів для атмосферного повітря населених місць відповідно до

санітарних норм і правил по захисту атмосферного повітря

населених місць N 4946-89 не повинні перевищувати, мг/м3:

        по фтористому водню ГДВ                    0,005;

        по фтористому ангідриту ГДВ                0,05;

        по пилу ГДВ                                0,15.

                                - 11 -        ДСТУ Б В.2.7-1-93

      4.13 Фосфогіпс та матеріали на його основі є

пожежовибухобезпечними. Категорія вибухонебезпеки виробниц-

тва визначається по СНиП 2.09.02-85, ступінь вогнестійкості

будинків по СНиП 2.01.02-85.

      4.14 Вантажно-розвантажувальні роботи повинні здійсню-

ватися відповідно до вимог СНиП ІІІ-4-80 та ГОСТ 12.3.009.

      4.15 Прибирання робочих місць здійснюється з викори-

станням засобів механізації мокрим або пневматичним способом.

      4.16 До роботи по обладнанню та вантажно-розван-

тажувальних робіт допускаються особи не молодше як 18 років,

які вивчили правила його експлуатації та мають посвідчення про

складнання іспитів по техніці безпеки.

      4.17 Попередні та періодичні медичні огляди працюючого

персоналу провадяться відповідно до наказу МОЗ України від

29.09.89 N 555.

      4.18 При виконанні робіт робітники повинні бути

забезпечені засобами індивідуального захисту відповідно до

"Типовых отраслевых норм бесплатной выдачи спецодежды,

спецобуви и предохранительных приспособлений"; спецодяг по

ГОСТ 27574, ГОСТ 27575, ГОСТ 12.4.099, ГОСТ 12.4.100,

спецвзуття по ГОСТ 12.4.024, ГОСТ 12.4.162, засоби інди-

відуального захисту від шуму по ГОСТ 12.4.051, засоби індиві-

дуального захисту органів дихання по ГОСТ 12.4.034,респіратори

ШБ-1 "Лепесток" по ГОСТ 12.4.028, засоби індивідуального

захисту рук по ГОСТ 12.4.010.

     4.19 Загальні вимоги захисту працюючих - по ГОСТ

12.4.011. Для пом'якшення та захисту шкіри рук слід вико-

ристовувати мазі, очищувальні змащування по ГОСТ 12.4.068.

     4.20 Технологічні стічні води скидаються у каналізацію від-

повідно до вимог санітарних норм N 4630-88.

     4.21 Тверді технологічні відходи повертаються у техно-

логічний цикл для подальшої переробки або вивозяться у відвал

відповідно до норм, які передбачають утилізацію відходів вироб-

ництва екстракційної фосфорної кислоти.

     5 ПРАВИЛА ПРИЙМАННЯ

     5.1 Приймання фосфогіпсу здійснюють партіями. Кожна

партія повинна бути оформлена документом про якість, у якому

вказується:

                                - 12 -        ДСТУ Б В.2.7-1-93

         найменування та адреса підприємства-виготовлювача;

         номер і дата видачі документа;

         найменування і адреса одержувача;

         найменування продукції, її кількість;

         номер партії і дата відправлення;

         результати випробувань;

         позначення даного стандарту.

     5.2 Розмір партії встановлюють в залежності від річної по-

тужності підприємства у такій кількості:

         500 т - при річній потужності понад 150 тис.т;

         200 т - при річній потужності від 50 до 150 тис.т;

         65 т -  при річній потужності до 50 тис.т.

     При поставці фосфогіпсу в суднах розмір партії вста-

новлюється за погодженням виготовлювача та споживача.

     5.3 Приймання фосфогіпсу технічним контролем підпри-

ємства-виготовлювача здійснюють на підставі даних виробничого

контролю, приймально-здавальних та типових випробувань.

     5.4 Від кожної партії фосфогіпсу, який підлягає випро-

буванню, відбирають проби масою від 10 до 15 кг. На під-

приємстві-виготовлювачі для контролю окремі проби слід

відбирати переважно з потоку матеріалу перед його

відвантаженням. Пробу відбирають рівними частинами з чотирьох

місць.

     5.5 Відібрану пробу ретельно перемішують, потім квар-

туванням з неї відбирають для приймально-здавальних випробу-

вань

рівні частини та зберігають у закритих посудинах. Одну з кінцевих

проб використовують для випробувань, другу зберігають як

арбітражну при температурі (293 +_ 3)К (20 +_ 3)С) з позначенням

номера партії та дати відвантаження.

     5.6 При приймально-здавальних випробуваннях визна-

чають:

        масову частку загальної води;

        масову частку водорозчинних фосфатів;

        масову частку водорозчинних фторидів.

     5.7 При одержанні незадовільних результатів приймально-

здавальних випробувань по будь-якому показнику, що вказані у

                                - 13 -        ДСТУ Б В.2.7-1-93

п.5.6, проводять повторні випробування фосфогіпсу по цьому по-

казнику на подвійній пробі, що взята з тієї ж партії.

     При незадовільних результатах повторних випробувань пар-

тія прийманню не підлягає.

     5.8 Результати випробувань заносять в журнал приймаль-

но-здавальних випробувань. Журнал повинен бути пронумерова-

ний, прошнурований, опечатаний сургучем або печаткою.

     Журнал приймально-здавальних випробувань є офіційним

документом, який засвідчує якість продукції.

     5.9 Типові випробування на відповідність всім вимогам да-

ного стандарту виконують поквартально (кожну першу декаду

кварталу), а також при переході виробництва екстракційної кис-

лоти на нові види сировини або при зміні технологічного регла-

менту.

     Результати типових випробувань повинні бути оформлені

актом.

     5.10 При одержанні незадовільних результатів типових ви-

пробувань якості фосфогіпсу хоча б по одному з показників да-

ного стандарту проводять повторне визначення цього показника

на подвійній пробі від тієї ж партії.

     При незадовільних результатах повторного випробування

фосфогіпсу партія прийманню не підлягає.

     5.11 Споживач має право здійснювати контрольну пере-

вірку відповідності властивостей фосфогіпсу вимогам даного

стандарту методами випробувань, які передбачені ним.

     6. МЕТОДИ ВИПРОБУВАНЬ

     6.1 Визначення масової частки сульфатів кальцію

     6.1.1 Суть методу полягає у комплексометричному визна-

ченні кальцію при прямому титруванні розчином трилону Б в

присутності індикатора флуорексону рН=13.

    Метод може бути застосований при кількості кальцію від

3 до 100%.

    6.1.2 Апаратура, реактиви та розчини, що застосовуються:

       електроплитка;

       ваги лабораторні аналітичні, тип ВЛР-200, клас 2

       або інші аналогічні з похибкою важення до

       четвертого десяткового знака;

       колба мірна 2-250-2, ГОСТ 1770;

       піпетка 1-2-5, 2-2-15, ГОСТ 20292;

                                - 14 -        ДСТУ Б В.2.7-1-93

       склянка хімічна ВН-250, ГОСТ 25336;

       циліндр мірний 1-50, ГОСТ 1770;

       колба конічна КН-250-50, ГОСТ 25336;

       чашка фарфорова, ГОСТ 9147;

       ступка фарфорова з товкачиком;

       фільтр "біла стрічка";

       універсальний індикаторний папір;

       кислота соляна по ГОСТ 3118, ч.д.а., розведена по

       об'єму 1:1;

       кислота азотна по ГОСТ 4461, ч.д.а., густота не

       менше 1,4 г/см3;

       аміак водний по ГОСТ 3760;

       калію гідроокис по ГОСТ 24363, ч.д.а., розчин з

       концентрацією 2 моль/дм3;

       стандартний розчин трилону Б (0,05 М) по ТУ 6-09-

       2540-72, який приготовлений з фіксаналу;

       натрій хлористий по ГОСТ 4233, ч.д.а.;

       флуорексон (індикатор), котрий готують, розтираючи

       його у ступці з хлористим натрієм або калієм у

       співвідношенні 1:100.

    6.1.3 Проведення аналізу здійснюється таким чином: 1,5 г

фосфогіпсу, зваженого з похибкою до четвертого знака,

розмішують в склянці місткістю 250 см3, доливають 50 см3

розведеного розчину соляної кислоти 1:1, склянку накривають

фарфоровою чашкою та кип'ятять протягом 30 хвилин. Потім

розчин з нерозчиненим залишком переносять в мірну колбу

місткістю 250 см3. Розчин охолоджують, доводять водою об'єм

до мітки, перемішують та фільтрують у конічну колбу, відкидаючи

перші порції фільтрату через фільтр "біла стрічка" (розчин 1).

      У конічну колбу місткістю 250 см3 відбирають 15 см3 філь-

трату, добавляють 50 см3 води, 10-15 см3 гідроокису калію. Зна-

чення рН середовища (рН=13) перевіряють по універсальному

індикаторному папіру. На кінчику шпателя вносять флуорексон

та титрують стандартним розчином трилону Б (0,05 М), застосо-

вуючи чорний фон, до зниження жовто-зеленої флуоресценсії.

Одночасно проводять контрольне випробування в тих же умовах

та з тією ж кількістю реактивів, але без розчину, який аналі-

зується.

       6.1.4 Обробка результатів. Масову частку СаSО4 (Х1) у фос-

фогіпсі в % обчислюють за формулою:

                                - 15 -        ДСТУ Б В.2.7-1-93

           (Y-Y1) х 0,0068 х 250(100+Х2)

      Х1 = ------------------------------,

                    М х 15

      де   Y   -  об'єм розчину 0,05 М трилону Б,

                  витрачений на титрування проби,

                  яка аналізується, см3;

           Y1  -  об'єм розчину 0,05 М трилону Б,витра-

                  чений на титрування контрольної

                  проби, см3;

           0,0068 маса СаSО4, яка відповідає саме 1 см3 0,05

                  М розчину трилону Б, г;

           Х2  - кількість води, яка визначається по п.6.2;

           250 - об'єм мірної колби, см3;

           М   - маса наважки, г;

           15  - аліквота, що аналізується, см3.

      За результат аналізу приймають середньоарифметичне двох

паралельних визначень, допустиме розходження між якими не

повинно перевищувати 0,5 %.

      6.2 Визначення масової частки води у фосфогіпсі.

      6.2.1 Суть методу полягає у видаленні води при нагріванні.

      6.2.2 Апаратура, реактиви та розчини, що застосовуються:

          ваги лабораторні аналітичні, тип ВЛР-200, клас 2

          або аналогічні, з похибкою важення до четвертого

          десяткового знака;

          електропіч СНОЛ-1625/1-М1У42 або інший тип, що

          забезпечує при необхідності в інтервалі температур

          від 673 до 723 К (від 400 до 450o С) похибку

          регулювання температури +_10 К (+_10o С);

          тигель порцеляновий N 40-50;

          ексикатор;

          водопоглинаючі речовини для ексикатора (плавлений

          СаСL2 або силікагель активний).

      6.2.3 Проведення аналізу здійснюється таким чином. З

усередненої проби фосфогіпсу відбирають біля 5 г сирого

фосфогіпсу та зважують з похибкою до четвертого десяткового

знака у фосфоровому тиглі, попередньо пропеченому до постійної

маси при температурі 673 К (400о С), та пропікають протягом 30

                                - 16 -        ДСТУ Б В.2.7-1-93

хвилин. Після охолодження в ексикаторі до (293 +_ 5)К (20 +_ 5)o С)

тигель зважують з похибкою до четвертого десяткового знака.

      6.2.4 При обробці результатів масову частку загальної води

у сирому фосфогіпсі (Х2) у % обчислюють за формулою:

          М-М1

      Х2=----- х 100,

           М1

      де М   - маса проби до пропікання, г;

         М1  - маса проби після пропікання,г.

      За результат аналізу приймають середньоарифметичне двох

паралельних визначень, допустиме розходження між якими не

повинно перевищувати 0,6% при масовій частці води більше 6%,

та 0,4% - при масовій частці води менше 6%.

      6.3 Визначення масової частки загальних фосфатів.

      6.3.1 Метод фотоколориметричний заснований на утворен-

ні забарвленого у жовтий колір фосфорнованадієвомолібденового

комплексу в аліквоті розкладання наважки проби, що аналізу-

ється.

      6.3.2 Апаратура, прилади, реактиви, розчини:

       ваги лабораторні аналітичні, тип ВЛР-200, клас 2

       або аналогічні з похибкою важення до четвертого

       десяткового знака;

       фотоколориметр типу КФК та ФОК-56 м,

       електрофотометр СФ-26 або анлогічний прилад з

       кюветами шару розчину завтовшки 10 мм, який

       поглинає світло;

       колби, циліндри, мензурки по ГОСТ 1770;

       піпетки, мікробюретки по ГОСТ 20292;

       вода дистильована по ГОСТ 6709;

       кислота азотна по ГОСТ 4461, щільністю 1,4 г/см3,

       розведена 1:2;

       кислота сірчана по ГОСТ 4207;

       калій фосфорнокислий однозаміщений по ГОСТ

       4198, ч.д.а., розчин, який містить 1 мг Р2О5 в 1 см3;

       амоній ванадієвокислий мета по ГОСТ 9336, ч.д.а.,

       розчин 0,25%;

       амоній молібденовокислий по ГОСТ 3765, ч.д.а.,

                                - 17 -        ДСТУ Б В.2.7-1-93

       розчин 5%;

       реактив на фосфати.

      6.3.3 При підготовці до проведення випробувань готують

необхідні розчини.

      6.3.3.1 Приготування розчину з масовою часткою амонію

ванадієвокислого мета 0,25%.

          2,5 г ванадієвокислого амонію зважують з похибкою до 0,1

          розчиняють у 500 см3 дистильованої води, нагрітої до 323

          (50o С) та доливають циліндром 20 см3 концентрованої азот-

          ної кислоти. Розчин охолоджують, переносять в мірну колбу

          місткістю 1 дм3, доводять водою до мітки, перемішують і

          фільтрують.

      6.3.3.2 Приготування розчину з масовою часткою молібде-

новокислого амонію 5%:

          50 г молібденовокислого амонію зважують з похибкою до 0,1г,

          переносять у склянку місткістю від 800 до 1000см3, розчиняють

          у 500 см3 дистильованої води, нагрітої до 323 К (50о С).Розчин

          охолоджують, переносять у мірну колбу місткістю 1 дм3, до-

          водять водою до мітки, перемішують, фільтрують.

      6.3.3.3 Приготування розчину азотної кислоти:

          розчин азотної кислоти 1:2 готують розведенням одного об'єму

          концентрованої кислоти двома об'ємами води.

      6.3.3.4 Для приготування реактиву на фосфати

          змішують рівні об'єми розчинів азотної кислоти, мета ва-

          надієвокислого амонію та молібденовокислого амонію в

          указаній послідовності. Якщо розчин каламутний, його фільтру-

          ють. Розчин сберігають у сулії з темного скла або поліетілену.

      6.3.3.5 Приготування розчину калію фосфорнокислого

однозаміщеного, який містить 1 мг Р2О5 в 1 см3 (стандартний

розчин):

          4-5 однозаміщеного фосфорнокислого калію поміщають в

          бюкс діаметром від 32 до 58 мм і висотою (30 +_ 2)мм та

          висушують при температурі (381 +- 4) oС) протягом 2

          годин, потім охолоджують в ексикаторі від 40 до 60 хвили

          1,9175 г підготовленого реактиву зважують з похибкою до

          четвертого десяткового знака, переносять в мірну колбу

          місткістю 1 дм3, розчиняють у 500-800 см3 води з добавкою

          5 см3 азотної кислоти щільністю 1,4 г/см3, доливають водою

          з температурою 293 К (20 оС) до мітки та ретельно перемішують.

      6.3.3.6 Для побудови градуювального графіка готують серію

стандартних розчинів.

                                - 18 -        ДСТУ Б В.2.7-1-93

          В мірні колби місткістю 100 см3 мікробюреткою вносять по

          черзі 0; 0,5; 1,0; 2,0; 3,0; 4,0 см3 стандартного розчину

          калію фосфорнокислого однозаміщеного, що відповідає 0; 0,5;

          1,0, 2,0; 3,0; 4,0 мг Р2О5.

          Об'єм розчину в кожній колбі доводять водою до 25 см3,

          доливають циліндром 25 см3 реактиву на фосфати, доливають

          водою до мітки та ретельно перемішують.

          Через 15 хвилин вимірюють оптичну щільність забарвлення

          розчинів відносно нульового розчину. Вимірювання проводять

          при довжині хвилі 450 нм в кюветах шару розчину завтовшки

          10 мм, який поглинає світло.

          За даними значень оптичних щільностей будують графік,

          відкладаючи на осі абсцис кількість Р2О5 в мг у стандартних

          розчинах, а на осі ординат - відповідні до них значення

          оптичних густин.

      6.3.4 Проведення випробувань здійснюється таким чином:

в мірну колбу місткістю 100 см3 переносять піпеткою 25 см3

розчину 1, який приготовлений по п.6.1.3, добавляють 25 см3

реактиву на фосфати, перемішують, доливають до мітки водою,

перемішують і через 15 хвилин фотометрують в умовах, ана-

логічних побудові градуювального графіка.

      6.3.5 При обробці результатів масову частку фосфатів (Х3)

в % обчислюють за формулою:

          а х 250 х (100+Х2)

      Х3=-------------------,

             1000 х 25 х М

      де   а    - кількість Р2О5, що знайдена по

                  градуювальному графіку, мг;

           М    - маса проби, що аналізується, г;

           Х2   - масова частка води, %, яка визначається по

                  п.6.2;

           25   - аліквота кислотного розкладення, що

                  аналізується, см3;

           250  - об'єм мірної колби, см3;

           1000 - коефіцієнт переводу концентрації моль/см3

                  в моль/дм3.

                                - 19 -        ДСТУ Б В.2.7-1-93

      6.4 Визначення масової частки водорозчинних фосфатів.

      6.4.1 Суть методу аналогічна визначенню масової частки

загальних фосфатів по 6.3. Аналізується аліквота фільтрату во-

дного екстрагування наважки проби, що аналізується.

      6.4.2 При проведені випробувань наважку фосфогіпсу 10

г, зважену с похибкою до четвертого знака, переносять в мірну

колбу місткістю 500 см3.

      Об'єм розчину доливають дистильованою водою до 400

см3, закривають пробкою та збовтують протягом 30 хвилин на

механічному струшувачі типу АВУ-1 з частотою струшування

140-150 коливань за хвилину або на іншому аналогічному

приладі.

      Потім об'єм розчину в колбі доводять до мітки водою,

ретельно перемішують і фільтрують через сухий фільтр "синя

стрічка", відкидаючи перші порції фільтрату (розчин 2).

      20-25 см3 одержаного фільтрату піпеткою переносять в

мірну колбу місткістю 100 см3, доливають водою до 30 см3,

циліндром доливають 25 см3 реактиву на фосфати, який

приготовлений по п.6.3.3.4, перемішують вміст колби круговим

посуванням, доводять до мітки водою, перемішують та через 15

хвилин фотометрують в умовах побудови градуювального графіка

по п.6.3.3.6.

      6.4.3 При обробці результатів масову частку водорозчинних

фосфатів (Х4) в % обчислюють за формулою:

          а1 х 500 х (100+Х2)

      Х4=-------------------,

             1000 х Y х М1

      де   а1   - кількість Р2О5, що знайдена по

                  градуювальному графіку, мг;

           Y    - аліквота розчину 2, що аналізується, см3;

           М1   - маса проби, що аналізується, г;

           Х2   - масова частка води, %, яка визначається по

                  п.6.2;

           500  - об'єм мірної колби, см3;

           1000 - коефіцієнт переводу концентрації моль/см3

                  в моль/дм3.

       6.5. Визначення масової частки водорозчинних сполук

фтору у перерахунку на фтор.

                                - 20 -        ДСТУ Б В.2.7-1-93

       6.5.1 Суть методу полягає у прямому потенціометричному

вимірюванні концентрації іонів фтору за допомогою фторселек-

тивного електрода.

       6.5.2 Апаратура, реактиви, розчини, що застосовуються:

           іонометр універсальний типу ЕВ-74 або аналогічний

           фторселективному електроду типу F-007 або

           аналогічному;

           їдкий натр по ГОСТ 4328, ч.д.а.;

           натрій хлористий по ГОСТ 4233, ч.д.а.;

           оцетна кислота крижана по ГОСТ 61,

           натрій лимонокислий по ГОСТ 22280, ч.д.а.;

           фенолфталеїн, спиртовий розчин 1 %;

           буферний розчин рН=6;

           натрій фтористий по ГОСТ 4463, ч.д.а.;

           дистильована вода по ГОСТ 6709;

           натрій оцетнокислий по ГОСТ 199, ч.д.а.

     Для приготування буферного розчину рН=6 розчиняють у

воді 58,5 г NACL, 15 г крижаної оцетної кислоти, 102 г оцетно-

кислого натрію, 15 г лимонокислого натрію, доводять об'єм до

1 л, вимірюють рН розчину і в разі необхідності добавляють

оцетну кислоту або луг, доводячи рН до 6.

       6.5.3 Стандартний розчин з концентрацією 0,1 М фторис-

того натрію готують таким чином: 2,100 г фтористого натрію

розчиняють у 200 см3 дистильованої води в мірній колбі на 500

см3, добавляють 250 см3 буферного розчину, доводять до мітки

та ретельно перемішують. Розчин з концентрацією 0,01 М

одержують розведенням у 10 разів першого розчину. Для цього

50 см3 першого розчину переносять в мірну колбу на 500 см3,

добавляють 225 см3 буферного розчину, доводять до мітки дисти-

льованою водою і ретельно перемішують. Таким же чином

готують розчини концентрацією 0,001 М та 0,0001 М.

       6.5.4 Для побудови градуювального графіка у 5 склянок

місткістю 50 см3 наливають по 20-30 см3 приготовлених стандарт-

них розчинів. Склянку ставлять на магнітну мішалку, занурюють

в розчин електроди і через 1-2 хвилини вимірюють ЕДС (мВ).

За даними значеннями ЕДС будують графік, відкладаючи по осі

абсцис від'ємний логарифм молярної концентрації фтору, а по

осі ординат - ЕДС в мілівольтах.

      Калібровочний графік слід перевіряти в день проведення

аналізу.

                                - 21 -        ДСТУ Б В.2.7-1-93

      6.5.5 20 см3 розчину 2, приготовленого по п.6.4.2, піпеткою

переносять в мірну колбу на 50 см3, нейтралізують розчином 3М

їдкого натру по фенолфталеїну до малинового забарвлення, до-

ливають циліндром 25 см3 буферного розчину, доводять до мітки

дистильованою водою та перемішують.

      Виконують вимірювання ЕДС розчину, як при побудові

градуювального графіка. По графіку знаходять концентрацію іонів

фтору в моль/дм3.

      6.5.6 При обробці результатів масову частку (Х5) водороз-

чинних сполук фтору (у перерахунку на фтор) в % обчислюють

за формулою:

         С х 19 х 500 х 50 х (100+Х2)

      Х5=----------------------------,

                 М х 20 х 1000

      де   С   - молярна концентрація фтору в пробі, що

                 знайдена по графіку, моль/дм3;

           19  - молярна маса еквіваленту фтору, г;

           500 - об'єм мірної колби, см3;

           М   - маса проби, г;

           50  - об'єм мірної колби, см3;

           1000- коефіцієнт переводу концентрації моль/см3

                 в моль/дм3.

           20  - аліквота, що аналізується, см3;

           Х2  - масова доля води, що визначається по п.6.2.

      За результат беруть середньоарифметичне з двох паралель-

них вимірювань. Розходження між ними не повинно перевищу-

вати 0,03%.

      6.6 Визначення масової частки сполук фтору у перерахунку

на фтор

      6.6.1 Визначення масової частки сполук фтору виконується

по п.6.5, використовуючи розчин, який приготовлений по п.6.1.3,

підставляючи в формулу для обчислення значення об'єму мірної

колби 250 см3 замість 500 см3.

      6.7 Визначення сумарної питомої активності природних

радіонуклідів А сум. ПРН.

      6.7.1 Визначення сумарної питомої активності природних

радіонуклідів А сум. ПРН визначають відповідно до РСН 356-91

"Положення про радіаційний контроль на об'єктах будівництва

та підприємствах будіндустрії і будматеріалів України".

                                - 22 -        ДСТУ Б В.2.7-1-93

      7 ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ

      7.1 Трансортування фосфогіпсу здійснюється всіма вида-

ми транспорту.

      7.2 Навантаження фосфогіпсу у транспортні засоби, що за-

бруднені залишками вантажів, що раніше перевозились, як з

внутрішньої сторони, так і зовнішньої сторони, забороняється.

      7.3 Фосфогіппс повинен зберігатися в умовах, які виключа-

ють забруднення сторонніми домішками.

      8. ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА

      8.1 Підприємство-виробник повинно гарантувати відпо-

відність властивостей фосфогіпсу вимогам даного стандарту при

дотриманні умов транспортування і зберігання.

      8.2 Гарантійний термін зберігання фосфогіпсу - два місяці

з дня відвантаження споживачеві.

      При більш тривалому зберіганні фосфогіпс повинен бути

перевірений на відповідність показників вимогам цього стандарту.

                                - 23 -        ДСТУ Б В.2.7-1-93

УДК 691.5

Ключові слова: фосфогіпс, сировина для гіпсового в'яжучого,

гіпсове в'яжуче, хімічний склад фосфогіпсу.

                                              ДСТУ Б В.2.7-1-93

                   ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ УКРАИНЫ

             --------------------------------------------

                        Строительные материалы

                   Ф О С Ф О Г И П С  Р Я Д О В О Й

                          Технические условия

                          Издание официальное

                          Министерство Украины

                  по делам строительства и архитектуры

                                  Киев

                                  1994

                                - 2 -        ДСТУ Б В.2.7-1-93

 ПРЕДИСЛОВИЕ

1 РАЗРАБОТАН

  Украинским научно-исследовательским и

  проектно-конструкторским институтом строительных

  материалов и изделий (В.И.Сай, к.т.н.; А.Е.Алексенко,

  к.т.н.; А.И. Миняйленко, О.Н.Нульман, В.В.Руденко,

  Е.Т.Коваль, О.Н.Шляковская);

  Институтом общей и неорганической химии АН Украины

  (А.С.Костенко, к.х.н.; И.В.Рудый, к.х.н.; Л.М.Рудковская)

2 ВНЕСЕН

  Управлением государственных нормативов і стандартов

  Минстройархитектуры Украины

3 УТВЕРДЖЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ

  Приказом Минстройархитектуры Украины от 16.08.93 N 139

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

  Настоящий стандарт не может быть полностью или частично

  воспроизведен,тиражирован и распространен без разрешения

  Минстройархитектуры Украины

                                - 3 -        ДСТУ Б В.2.7-1-93

            СОДЕРЖАНИЕ

                                                         С.

         1 Область применения .........................  4

         2 Нормативные ссылки .........................  4

         3 Технические требования .....................  8

         4 Требования безопасности и охраны

           окружающей природной среды .................  9

         5 Правила приемки ............................ 11

         6 Методы испытаний ........................... 13

         7 Транспортирование и хранение ............... 22

         8 Гарантии изготовителя ...................... 22

                                - 4 -        ДСТУ Б В.2.7-1-93

                   ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ УКРАИНЫ

           --------------------------------------------------

                        Будівельні материали

                          ФОСФОГІПС РЯДОВИЙ

                            Технічні умови

                       Строительные  материалы

                          ФОСФОГИПС РЯДОВОЙ

                         Техническиеусловия

                         Building materials

                        PHOSPHOGYPS ORDINARY

                           Sрecifications

           --------------------------------------------------

                                     Дата введения 1994-01-01

                                                   ----------

            1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

            Настоящий стандарт распространяется на фосфогипс рядо-

вой (далее - фосфогипс), образующийся при производстве екст-

ракционной фосфорной кислоты из аппатитового концентрата ди-

гидратным методом. Фосфогипс применяется для производства

кондиционного фосфогипса, искусственного гипсового камня с

последующим их использованием в качестве сырья для гипсового

вяжущего альфа- и бета- модификаций, минерализатора и регу-

лятора сроков схватывания при производстве портландцемента.

     Требования настоящего стандарта являются  обязательны-

ми. Стандарт пригоден для целей сертификации.

     Условное обозначение фосфогипса при заказе: "Фосфогипс

рядовой ДСТУ Б В.2.7.-1-93".

      2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

      В настоящем стандарте приведены ссылки на следующие

-----------------------------

Издание официальное

                                - 5 -        ДСТУ Б В.2.7-1-93

      стандарты:

                  |

ГОСТ 8.010-90     |ГСИ. Методики выполнения измерений

--------------------------------------------------------------

ГОСТ 12.1.004-91  |ССБТ. Пожарная безопасность. Общие

                  |требования

--------------------------------------------------------------

ГОСТ 12.1.005-88  |ССБТ. Общие санитарно-гигиенические

                  |требования к воздуху рабочей зоны

--------------------------------------------------------------

ГОСТ 12.1.007-76  |ССБТ. Вредные вещества. Классификация

                  |и общие требования безопасности

--------------------------------------------------------------

ГОСТ 12.1. 16-79  |ССБТ. Воздух рабочей зоны.Требования

                  |к методикам измерений концентраций

                  |вредных веществ

--------------------------------------------------------------

ГОСТ 12.1.018-86  |ССБТ. Пожарная безопасность.

                  |Электростатическая искробезопасность.

                  |Общие требования

--------------------------------------------------------------

ГОСТ 12.3.002-75  |ССБТ. Процессы производственные.

                  |Общие требования безопасности

--------------------------------------------------------------

ГОСТ 12.3.009-76  |ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные.

                  |Общие требования безопасности.

--------------------------------------------------------------

ГОСТ 12.4.010-75  |ССБТ. Средства индивидуальной защиты.

                  |Рукавицы специальные. Технические

                  |условия

--------------------------------------------------------------

ГОСТ 12.4.011-89  |ССБТ. Средства защиты работающих.

                  |Общие требования и классификация

--------------------------------------------------------------

ГОСТ 12.4.024-76  |ССБТ. Обувь специальная виброзащитная.

                  |Общие технические требования

--------------------------------------------------------------

ГОСТ 12.4.026-76  |ССБТ. Цвета сигнальные и знаки

                  |безопасности

--------------------------------------------------------------

                                - 6 -        ДСТУ Б В.2.7-1-93

ГОСТ 12.4.028-76  |ССБТ. Респираторы ШБ-1 "Лепесток".

                  |Технические условия

--------------------------------------------------------------

ГОСТ 12.4.034-85  |ССБТ. Средства индивидуальной защиты

                  |органов дыхания. Классификация и

                  |маркировка

ГОСТ 12.4.051-87  |ССБТ. Средства индивидуальной защиты

                  |органов слуха. Общие технические

                  |требования и методы испытаний

--------------------------------------------------------------

ГОСТ 12.4.051-87  |ССБТ. Средства индивидуальной защиты

                  |органов слуха. Общие технические

                  |требования и методы испытаний

--------------------------------------------------------------

ГОСТ 12.4.068-79  |ССБТ. Средства индивидуальной защиты

                  |дерматологические. Классификация и

                  |общие требования

--------------------------------------------------------------

ГОСТ 12.4.099-80  |ССБТ. Комбинезоны женские для

                  |защиты от нетоксичной пыли,

                  |механических воздействий и общих

                  |производственных загрязнений.

                  |Технические условия

--------------------------------------------------------------

ГОСТ 12.4.100-80  |ССБТ. Комбинезоны мужские для

                  |защиты от нетоксичной пыли,

                  |механических воздействий и общих

                  |производственных загрязнений.

                  |Технические условия

--------------------------------------------------------------

ГОСТ 12.4.162-85  |ССБТ. Обувь специальная из

                  |полимерных материалов для защиты от

                  |механических воздействий. Общие

                  |технические требования и методы

                  |испытаний

--------------------------------------------------------------

ГОСТ 17.2.1.01-76 |Охрана природы. Атмосфера.

                  |Классификация выбросов по составу

--------------------------------------------------------------

                                - 7 -        ДСТУ Б В.2.7-1-93

ГОСТ 17.2.3.02-78 |Охрана природы. Атмосфера. Правила

                  |установления допустимых выбросов

                  |вредных веществ промышленными

                  |предприятиями

--------------------------------------------------------------

ГОСТ 61-75        |Кислота уксусная. Технические условия

--------------------------------------------------------------

ГОСТ 199-78       |Натрий уксуснокислый 3-водный.

                  |Технические условия

--------------------------------------------------------------

ГОСТ 1770-74      |Посуда мерная лабораторная стеклянная.

                  |Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки.

                  |Технические условия

--------------------------------------------------------------

ГОСТ 2874-82      |Вода питьевая. Гигиенические требования

                  |и контроль за качеством

--------------------------------------------------------------

ГОСТ 3118-77      |Кислота соляная. Технические условия

--------------------------------------------------------------

ГОСТ 3760-79      |Амиак водный. Технические условия

--------------------------------------------------------------

ГОСТ 3765-78      |Аммоний молибденовокислый.

                  |Технические условия

--------------------------------------------------------------

ГОСТ 4198-75      |Калий фосфорнокислый

                  |однозамещенный. Технические условия

--------------------------------------------------------------

ГОСТ 4207-65      |Калий железистосинеродистый 3-водный.

                  |Технические условия

--------------------------------------------------------------

ГОСТ 4233-77      |Натрий хлористый. Технические условия

--------------------------------------------------------------

ГОСТ 4328-77      |Натрий гидроокись. Технические условия

--------------------------------------------------------------

ГОСТ 4461-77      |Кислота азотная. Технические условия

--------------------------------------------------------------

ГОСТ 4463-76      |Натрий фтористый. Технические условия

--------------------------------------------------------------

ГОСТ 6709-72      |Вода дистилированная. Технические

                  |условия

--------------------------------------------------------------

                                - 8 -        ДСТУ Б В.2.7-1-93

ГОСТ 9147-80      |Посуда и оборудование лабораторные

                  |фарфоровые. Технические условия

--------------------------------------------------------------

ГОСТ 9336-75      |Аммоний ванадиевокислый мета.

                  |Технические условия

--------------------------------------------------------------

ГОСТ 14192-77     |Маркировка грузов

--------------------------------------------------------------

ГОСТ 20292-74     |Приборы мерные лабораторные

                  |стеклянные. Бюретки, пипетки.

                  |Технические условия

--------------------------------------------------------------

ГОСТ 22280-76     |Натрий лимонокислый трехзамещенный.

                  |Технические условия

--------------------------------------------------------------

ГОСТ 24363-80     |Калия гидроокись. Технические условия

--------------------------------------------------------------

ГОСТ 25336-82     |Посуда и оборудование лабораторные

                  |стеклянные. Типы, основные параметры

                  |и размеры

--------------------------------------------------------------

ГОСТ 27574-87     |Костюмы женские для защиты от общих

                  |производственных загрязнений и

                  |механических воздействий. Технические

                  |условия

    3 ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

    3.1 Фосфогипс представляет собой влажный тонкодиспер-

сный порошок светло-серого цвета, без запаха.

    3.2 Фосфогипс должен соответствовать требованиям

настоящего стандарта. Получение и предварительную обработку

фосфогипса осуществляют по технологическим регламентам,

утвержденным в установленном порядке.

    3.3 Фосфогипс по химическому составу и радиоактивности

должен соответствовать следующим требованиям:

         содержание сульфата кальция, %, не менее  90*

         суммарное содержание воды, %, не более    72*

         содержание фосфатов (в пересчете на Р2О5),

         %, не более                               1,5

                                - 9 -        ДСТУ Б В.2.7-1-93

         содержание водорастворимых фосфатов

         (в пересчете на Р2О5), %, не более        1,2

         содержание фторидов (в пересчете на F),

         %, не более                               0,4

         содержание водорастворимых фторидов

         (в пересчете на F), %, не более           0,3

         значение А сум., ЕРН, Бк/кг, не более     370*

    3.4 Суммарное содержание воды в фосфогипсе, подлежа-

щем транспортированию и хранению в зимнее время, не должно

превышать 25%.

    3.5 В фосфогипсе не допускаются примеси, кроме тех, ко-

торые обусловлены составом сырья согласно технологическому

регламенту производства экстракционной фосфорной кислоты.

    3.6 Транспортная маркировка производится в соответствии

с ГОСТ 14192.

     4 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЫ

       ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ

     4.1 Фосфогипс и строительные материалы на его основе

относятся к малоопасным веществам и соответствуют четвертому

классу опасности по ГОСТ 12.1.007. Они обладают слабо выра-

женным кожно-раздражающим действием. Алергенное и сенси-

билизирующее действие отсутствует.

     4.2 Производственные помещения должны быть обору-

дованы системами приточно-вытяжной вентиляции, аспирации и

отопления по СНиП 2.04.05-91, освещения по СНиП ІІ-4-79,

водопроводной системой и канализацией по СНиП 2.04.01-85,

питьевой водой по ГОСТ 2874, бытовыми помещениями по

СНиП 2.09.04-87. Микроклимат должен соответствовать санитар-

ным правилам N 4088- 86.

     4.3 В производственных помещениях должны соблюдаться

требования Правил санитарной и пожарной безопасности поме-

щений в соответствии с ОНТП 24-86 та ГОСТ 12.1.004.

     4.4 Технологическое оборудование должно соответствовать

требованиям Санитарных правил N 1042-73); 3044-84; 3223-85;

4088-86.

---------------------

*Значения приведены в расчете на полностью дегидратированный продукт

                                - 10 -        ДСТУ Б В.2.7-1-93

     4.5 Все технологическое оборудование должно быть надеж-

но заземлено в соответствии с требованиями "Правил устройства

электроустановок (ПУЭ)".

     4.6 Нанесение на производственном оборудовании опоз-

навательной окраски, знаков безопасности следует производить

по ГОСТ 12.04.026.

     4.7 Производственные процессы должны соответствовать

требованиям безопасности по ГОСТ 12.3.002.

     4.8 Коммуникации должны быть заземлены от статического

электричества по ГОСТ 12.1.018.

     4.9 При сушке, механическом перемешивании и транспор-

тировании фосфогипса (материалов на его основе) возможно

выделение в воздушную среду производственных помещений

аэрозоля, содержащего пыль фосфогипса. Контроль проводится

в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.016, ГОСТ 8.010, МУ

МУ N 2246-80, МУ N 4436-87.

     4.10 Предельно допустимое содержание пыли в воздухе

рабочей зоны в соответствии с ГОСТ 12.1.005 не должно

превышать 4 мг/м3.

     4.11 Содержание химических веществ в выбросах

вентустановок в атмосферный воздух не должно превышать норм

ПДВ, установленных для предприятий в соответствии с

ГОСТ 17.2.1.01, ГОСТ 17.2.3.02.

     При превышении ПДВ должна быть предусмотрена

очистка удаляемого воздуха на газоочистных установках.

     Степень очистки загрязненного воздуха должна опреде-

ляться расчетами загрязнения атмосферы источниками выбросов

предприятий на основании нормативного документа СНД-86

"Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных

веществ, содержащихся в выбросах предприятий".

     4.12 Предельно допустимые максимально разовые конц-

центрации выбросов для атмосферного воздуха населенных мест

в соответствии с санитарными нормами и правилами по охране

атмосферного воздуха населенных мест N 4946-89 не должны

превышать, мг/м3:

        по фтористому водороду ПДВ                0,005;

        по фтористому ангидриду ПДВ               0,05;

        по пыли ПДВ                               0,15.

      4.13 Фосфогипс и материалы на его основе являются

пожаровзрывоопасными. Категория взрывоопасности производ-

ства определяется по СНиП 2.09.02-85, степень огнестойкости

                                - 11 -        ДСТУ Б В.2.7-1-93

зданий по СНиП 2.01.02-85.

      4.14 Погрузочно-разгрузочные работи должны осу-

ществляться в соответствии с требованиями СНиП ІІІ-4-80

и ГОСТ 12.3.009.

      4.15 Уборка рабочих мест производится с использованием

средств механизации мокрым или пневматическим способом.

      4.16 К работе на оборудовании и погрузочно-разгрузочным

работам допускаются лицы не моложе 18 лет, обученные правилам

его эксплуатации и имеющие удостоверение о сдаче экзаменов

по технике безопасности.

      4.17 Предварительные и периодические медицинские ос-

мотры работающего персонала проводятся в соответствии с

приказом Минздрава Украины от 29.09.89 N 555.

      4.18 При производстве работ рабочие должны быть

обеспечены средствами индивидуальной защиты в соответствии

с "Типовыми отраслевыми нормами бесплатной выдачи

спецодежды, спецобуви и предохранительных приспособлений";

спецодежда по ГОСТ 27574, ГОСТ 27575, ГОСТ 12.4.099, ГОСТ

12.4.100, спецобувь по ГОСТ 12.4.024, ГОСТ 12.4.162, средства

индивидуальной защиты от шума по ГОСТ 12.4.051, средства

индивидуальной защиты органов дыхания по ГОСТ 12.4.034,

респираторы ШБ-1 "Лепесток" по ГОСТ 12.4.028, средства

индивидуальной защиты рук по ГОСТ 12.4.010.

     4.19 Общие требования защиты работающих - по ГОСТ

12.4.011. Для смягчения и защиты кожи рук следует использовать

мази, очищающие смазки по ГОСТ 12.4.068.

     4.20 Технологические сточные воды сбрасываются в

канализацию в соответствии с требованиями санитарных норм

N 4630-88.

     4.21 Твердые технологические отходы возвращаются в тех-

нологический цикл для последующей переработки или вывозятся

в отвал в соответствии с нормами, предусматривающими

утилизацию отходов производства экстракционной фосфорной

кислоты.

     5 ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

     5.1 Приемку фосфогипса производят партиями. Каждая

партия должна быть оформлена документом о качестве,

в котором указывается:

                                - 12 -        ДСТУ Б В.2.7-1-93

         наименование и адрес предприятия-изготовителя;

         номер и дата выдачи документа;

         наименование и адрес получателя;

         наименование продукции, ее количество;

         номер партии и дата отгрузки;

         результаты испытаний;

         обозначение настоящего стандарта.

     5.2 Размер партии устанавливают в зависимости от годовой

мощности предприятия в следующем количестве:

         500 т - при годовой мощности свыше 150 тыс.т;

         200 т - при годовой мощности от 50 до 150 тыс.т;

         65 т - при годовой мощности до 50 тыс.т.

     При поставке фосфогипса в судах размер партии уста-

навливают по согласованию изготовителя и потребителя.

     5.3 Приемку фосфогипса техническим контролем пред-

приятия-изготовителя производят на основании данных произ-

водственного контроля, приемо-сдаточных и типовых испытаний.

     5.4 От каждой партии фосфогипса, подлежащего испы-

танию, отбирают пробы массой от 10 до 15 кг. На предприятии-

изготовителе для контроля отдельные пробы следует отбирать

преимущественно из потока материала перед его отгрузкой.

Пробу отбирают равными частями из четырех мест.

     5.5 Отобранную пробу тщательно перемешивают, затем

квартованием из нее отбирают для приемо-сдаточных испытаний

конечную пробу массой 100-150 г, которую разделяют на две

равные части и хранят в закрытых сосудах. Одну из конечных

проб используют для испытаний, вторую хранят как арбитражную

при температуре (293 +_ 3)К (20 +_ 3) oС) с указанием номера

партии и даты отпуска.

     5.6 При приемо-сдаточных испытаниях определяют:

        массовую долю общей воды;

        массовую долю водорастворимых фосфатов;

        массовую долю водорастворимых фторидов.

     5.7 При получении неудовлетворительных результатов

приемо-сдаточных испытаний по какому-либо показателю из ука-

занных в п.5.6, проводят повторные испытания фосфогипса по

этому показателю на удвоенной пробе, взятой из той же партии.

                                - 13 -        ДСТУ Б В.2.7-1-93

     При неудовлетворительных результатах повторных испы-

таний партия приемке не подлежит.

     5.8 Результаты испытаний заносят в журнал приемо-

сдаточных испытаний. Журнал должен быть пронумерован,

прошнурован и опечатан сургучом или печатью.

     Журнал приемо-сдаточных испытаний является официаль-

ным документом, удостоверяющим качество продукции.

     5.9 Типовые испытания на соответствие всем требованиям

настоящего стандарта производят ежеквартально (каждую первую

декаду квартала), а также при переходе производства экстрак-

ционной фосфорной кислоты на новые виды сырья или при

изменении технологического регламента.

     Результаты типовых испытаний должны быть оформлены

актом.

     5.10 При получении неудовлетворительных результатов

типовых испытаний качества фосфогипса хотя бы по одному из

показателей настоящего стандарта проводят повторное опре-

деление этого показателя на удвоенной пробе, взятой от той же

партии.

     При неудовлетворительных результатах повторного испы-

тания фосфогипса партия приемке не подлежит.

     5.11 Потребитель имеет право производить контрольную

проверку соответствия свойств фосфогипса требованиям насто-

ящего стандарта методами испытаний, предусмотренными ими.

     6. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

     6.1 Определение массовой доли сульфатов кальция

     6.1.1 Сущность метода заключается в комплексометри-

ческом определении кальция при прямом титровании раствором

трилона Б в присутствии индикатора флуорексона при рН=13.

    Метод применим при содержании кальция от 3 до 100%.

    6.1.2 Применяемые аппаратура, реактивы и растворы:

       электроплитка;

       весы лабораторные аналитические, тип ВЛР-200,

       класс 2 или другие аналогичные з погрешностью

       взвешивания до четвертого десятичного знака;

       колба мерная 2-250-2, ГОСТ 1770;

       пипетка 1-2-5, 2-2-15, ГОСТ 20292;

       стакан химический ВН-250, ГОСТ 25336;

       цилиндр мерный 1-50, ГОСТ 1770;

       колба коническая КН-250-50, ГОСТ 25336;

                                - 14 -        ДСТУ Б В.2.7-1-93

       чашка фарфоровая, ГОСТ 9147;

       ступка фарфоровая с пестиком;

       фильтр "белая лента";

       универсальная индикаторная бумага;

       кислота соляная по ГОСТ 3118, ч.д.а., разбавленная

       по объему 1:1;

       кислота азотная по ГОСТ 4461, ч.д.а., плотностью не

       менее 1,4 г/см3;

       аммиак водный по ГОСТ 3760;

       калия гидроокись по ГОСТ 24363, ч.д.а., раствор с

       концентрацией 2 моль/дм3;

       стандартный раствор трилона Б (0,05 М) по ТУ 6-09-

       2540-72, приготовленный из фиксанала;

       натрий хлористый по ГОСТ 4233, ч.д.а.;

       флуорексон (индикатор), который готовят, растирая

       его в ступке с хлористым натрием или калием в

       соотношении 1:100.

    6.1.3 Проведение анализа осуществляется следующим об-

разом: 1,5 г фосфогипса, взвешенного с погрешностью до чет-

вертого знака, помещают в стакан вместимостью 250 см3,

доливают 50 см3 разбавленного раствора соляной кислоты 1:1,

стакан накрывают фарфоровой чашкой и кипятят в течение 30

минут. Затем раствор с нерастворимым остатком переносят в мер-

ную колбу вместимостью 250 см3. Расвор охлаждают, доводят

водой объем до метки, перемешивают и фильтруют в коническую

колбу, отбрасывая первые порции фильтрата через фильтр "белая

лента" (раствор).

      В коническую колбу вместимостью 250 см3 отбирают 15

см3 фильтрата, добавляют 50 см3 воды, 10-15 см3 гидроокиси

калия. Значение рН среды (рН=13) проверяют по универсальной

индикаторной бумаге. На кончике шпателя вносят флуорексон и

титруют стандартным раствором трилона Б (0,05 М), применяя

черный фон, до исчезнования желто-зеленой флуоресценсии.

Одновременно проводят контрольный опыт в тех же условиях и

с тем же количеством реактивов, но без анализируемого раствора.

      6.1.4 Обработка результатов. Массовую долю СаSО4 (Х1) в

фосфогипсе в % вычисляют по формуле:

          (Y-Y1) х 0,0068 х 250(100+Х2)

      Х1=------------------------------,

                    М х 15

                                - 15 -        ДСТУ Б В.2.7-1-93

      где   Y   -  объем раствора 0,05 М трилона Б,

                   израсходованный на титрование

                   анализируемой пробы, см3;

            Y1  -  объем раствора 0,05 М трилона Б,

                   израсходованный на титрование

                   контрольной пробы, см3;

            0,0068 масса СаSО4, соответствующая точно 1

                   см3 0,05 М раствора трилона Б, г;

            Х2  -  содержание воды, определяемое по п.6.2;

            250 -  объем мерной колбы, см3;

            М   -  масса навески, г;

            15  -  анализируемая аликвота, см3.

      За результат анализа принимают среднее арифметическое

двух параллельных определений, допускаемое расхождение между

которыми не должно превышать 0,5 %.

      6.2 Определение массовой доли воды в фосфогипсе

      6.2.1 Сущность метода заключается в удалении воды при

нагревании.

      6.2.2 Применяемые аппаратура, реактивы и растворы:

          весы лабораторные аналитические, тип ВЛР-200,

          класс 2 или аналогичные, с погрешностью

          взвешивания до четвертого десятичного знака;

          электропечь СНОЛ-1625/1-М1У42 или другой тип,

          обеспечивающий при необходимости в интервале

          температур от 673 до 723 К (від 400 до 450 оС)

          погрешность регулирования температуры +_10 К

          (+_10 oC);

          тигель фарфоровый N 40-50;

          эксикатор;

          водопоглощающие вещества для эксикатора

          (плавленный СаСL2 или силикагель активный).

      6.2.3 Проведение анализа осуществляется следующим обра-

зом. Из усредненной пробы фосфогипса отбирают около 5 г сы-

рого фосфогипса и взвешивают с погрешностью до четвертого

десятичного знака в фосфоровом тигле, предварительно прока-

ленном до постоянной массы при температуре 673 К (400 oС), и

прокаливают в течение 30 мин. Посля охлажденияя в эксикаторе

до (293 +_ 5)К (20 +_ 5) oС) тигель взвешивают с погрешностью

                                - 16 -        ДСТУ Б В.2.7-1-93

до четвертого десятичного знака.

     6.2.4 При обработке результатов массовую долю общей

воды в сыром фосфогипсе (Х2) в % вычисляют по формуле:

          М-М1

      Х2=----- х 100,

           М1

      где М   - масса пробы до прокаливания, г;

      М1  - масса пробы после прокаливания, г.

      За результат анализа принимают среднее арифметическое

двух параллельных определений, допускаемое расхождение между

которыми не должно превышать 0,6% при массовой доле воды

более 6%, и 0,4% - при массовой доле воды менее 6%.

      6.3 Определение массовой доли фосфатов

      6.3.1 Метод фотоколориметрический основан на образова-

нии окрашенного в желтый цвет фосфорнованадиевомолибде-

нового комплекса в аликвоте разложения навески анализируемой

пробы.

      6.3.2 Аппаратура, приборы, реактивы и растворы:

       весы лабораторные аналитические, тип ВЛР-200,

       класс 2 или другие аналогичные с погрешностью

       взвешивания до четвертого десятичного знака;

       фотоколориметр типа КФК и ФОК-56 м,

       электрофотометр СФ-26 или аналогичный прибор с

       кюветами толщиной поглощающего свет слоя

       раствора 10 мм;

       колбы, цилиндры, мензурки по ГОСТ 1770;

       пипетки, микробюретки по ГОСТ 20292;

       вода дистиллированная по ГОСТ 6709;

       кислота азотная по ГОСТ 4461, плотностью не менее

       1,4 г/см3, разбавленная 1:2;

       кислота серная по ГОСТ 4207;

       калий фосфорнокислый однозамещенный по ГОСТ

       4198, ч.д.а., раствор, содержащий 1 мг Р2О5 в 1 см3;

       аммоний ванадиевокислый мета по ГОСТ 9336,

       ч.д.а., раствор 0,25%;

       аммоний молибденовокислый по ГОСТ 3765, ч.д.а.,

       раствор 5%;

       реактив на фосфаты.

                                - 17 -        ДСТУ Б В.2.7-1-93

      6.3.3 При подготовке к проведению испытаний приго-

тавливают необходимые растворы.

      6.3.3.1 Приготовление раствора с массовой долей аммония

ванадиевокислого мета 0,25%:

         2,5 г ванадиевокислого аммония взвешивают с погрешностью

         до 0,1 растворяют в 500 см3 дистиллированной воды,

         нагретой до 323 К (50 оС) и доливают цилиндром 20 см3

         концентрированной азотной кислоты. Раствор охлаждают,

         переносят в мерную колбу вместимостью 1 дм3, доводят водой

         до метки, перемешивают и фильтруют.

      6.3.3.2 Приготовление раствора з массовой долей молиб-

деновокислого аммония 5%:

         50 г молибденовокислого аммония взвешивают с погрешностью

         0,1 г, переносят в стакан вместимостью от 800 до 1000см3,

         растворяют в 500 см3 дистиллированной воды, нагретой до 323

         К (50 оС). Раствор охлаждают, переносят в мерную колбу вмес-

         тимостью 1 дм3, доводят водой до метки, перемешивают и

         фильтруют.

      6.3.3.3 Приготовление раствора азотной кислоты:

         раствор азотной кислоты 1:2 готовят разбавлением одного

         объема концентрированной кислоты двумя объемами воды.

      6.3.3.4 Для приготовления реактива на фосфаты

         смешивают равные объемы растворов азотной кислоты, мета

         ванадиевокислого аммонияю и молибденовокислого аммония в

         указанной последовательности. Если раствор мутный, его

         фильтруют. Раствор хранят в бутыле из темного стекла или

         полиэтилена.

      6.3.3.5 Приготовление раствора калия фосфорнокислого

однозамещенного, содержащего 1 мг Р2О5 в 1 см3 (стандартный

раствор):

         от 4 до 5 г однозамещенного фосфорнокислого калия помеща-

         ют в бюкс диаметром от 32 до 58 мм и высотой (30 _ +2)мм и

         высушивают при температуре (381 +_ 4)К (108 +_ 4) oС) в

         течение 2 ч, затем охлаждают в эксикаторе 40-60 мин.

         1,9175 г подготовленного реактива взвешивают с погрешностью

         до четвертого десятичного знака, переносят в мерную колбу

         вместимостью 1 дм3, расворяют в 500-800 см3 воды з добавкой

         5 см3 азотной кислоты плотностью 1,4 г/см3, доливают водой

         с температурой 293 К (20 оС) до метки и тщательно

         перемешивают.

      6.3.3.6 Для построения градуировочного графика готовят

серию стандартных растворов.

                                - 18 -        ДСТУ Б В.2.7-1-93

          В мерные колбы вместимосьтю 100 см3 микробюреткой вносят

          поочередно 0; 0,5; 1,0; 2,0; 3,0; 4,0 см3 стандартного рас-

          твора калия фосфорнокислого однозамещенного, что соответст-

          вует 0,5; 1,0; 2,0; 3,0; 4,0 мг Р2О5. Объем раствора в каждой

          колбе доводят до 25 см3, доливают цилиндром 25 см3 реактива на

          фосфаты, доливают водой до метки и тщательно

          перемешивают.

          Через 15 мин. измеряют оптическую плотность окрашенных

          растворов относительно нулевого раствора. Измерение

          проводят при длине волны 450 нм в кюветах с толщиной

          поглощающего света 10 мм.

          По данным значений оптических плотностей строят график,

          откладывая на оси абсцис содержание Р2О5 в мг в

          растворах, а на оси ординат - соответствующие

          им значения оптических плотностей.

      6.3.4 Проведение испытаний осуществляется следующим

образом: в мерную колбу вместимостью 100 см3 переносят пипет-

кой 25 см3 раствора 1, приготовленного по п.6.1.3, прибавляют

25 см3 реактива на фосфаты, перемешивают, доливают до метки

водой, перемешивают и через 15 мин. фотометрируют в условиях,

аналогичных построению  градуировочного графика.

     6.3.5 При обработке результатов массовую долю фосфатов

(Х3) в % вычисляют по формуле:

          а х 250 х (100+Х2)

      Х3=-------------------,

             1000 х 25 х М

      где   а    - количество Р2О5, найденное по

                   градуировочному графику, мг;

            М    - масса анализируемой пробы, г;

            Х2   - массовая доля воды, %, определяемая по

                   п.6.2;

            25   - анализируемая аликвота кислотного

                   разложения см3;

            250  - объем мерной колбы, см3;

            1000 - коэффициєнт перевода концентрации

                   моль/см3 в моль/дм3.

      6.4 Определение массовой доли водорастворимых фосфатов.

     6.4.1 Сущность метода аналогична определению массовой

                                - 19 -        ДСТУ Б В.2.7-1-93

доли общих фосфатов по 6.3. Анализируемая аликвота филь-

трата водного экстрагирования навески анализируемой пробы.

      6.4.2 При проведении испытаний навеску фосфогипса 10

г, взвешенную с погрешностью до четвертого знака, переносят в

мерную колбу вместимостью 500 см3.

      Объем раствора доливают дистиллированной водой до 400

см3, закрывают пробкой и взбалтывают в течение 30 мин. на

механическом встряхивателе типа АВУ-1 c частотой встряхивания

140-150 колебаний в минуту или другом аналогичном приборе.

      Потом объем раствора в колбе доводят до метки водой,

тщательно перемешивают и фильтруют через сухой фильтр "синяя

лента", отбрасывая первые порции фильтрата (раствор 2).

      20-25 см3 полученного фильтрата пипеткой переносят в

мерную колбу вместимостью 100 см3, доливают водой до 30 см3,

цилиндром доливают 25 см3 реактива на фосфаты, приготов-

ленного по п.6.3.3.4, перемешивают содержимое колбы круго-

выми движениями, доводят до метки водой, перемешивают и

через 15 мин. фотометрируют в условиях построения градуи-

ровочного графика по п.6.3.3.6.

      6.4.3 При обработке результатов массовую долю водорас-

творимых фосфатов (Х4) в % вычисляют по формуле:

          а1 х 500 х (100+Х2)

      Х4=-------------------,

             1000 х Y х М1

      где   а1   - количество Р2О5, найденное по

                   градуировочному графику, мг;

            Y    - анализируемая аликвота раствора 2, см3;

            500  - объем мерной колбы, см3;

            М1   - масса анализируемой пробы, г;

            Х2   - массовая доля воды, %, определяемая по

                   п.6.2;

            1000 - коэффициент перевода концентрации

                   моль/см3 в моль/дм3.

      6.5.  Определение массовой доли водорастворимых соеди-

нений фтора (в пересчете на фтор).

      6.5.1 Сущность метода заключается в прямом потенцио-

метрическом измерении концентрации ионов фтора с помощью

фторселективного электрода.

                                - 20 -        ДСТУ Б В.2.7-1-93

      6.5.2 Применяемые аппаратура, реактивы, растворы:

          ионометр универсальный типа ЭВ-74 или

          аналогичный с фторселективным электродом типа F-

          007 или аналогичным;

          едкий натр по ГОСТ 4328, ч.д.а.;

          натрий хлористый по ГОСТ 4233, ч.д.а.;

          уксусная кислота ледяная по ГОСТ 61,

          натрий лимонокислый по ГОСТ 22280, ч.д.а.;

          фенолфталеин, спиртовый раствор 1 %;

          буферный раствор рН=6;

          натрий фтористый по ГОСТ 4463, ч.д.а.;

          дистиллированная вода по ГОСТ 6709;

          натрий уксуснокислый по ГОСТ 199, ч.д.а.

     Для приготовления буферного раствора рН=6 растворяют

в воде 58,5 г NACL, 15 г ледяной уксусной кислоты, 102 г уксус-

нокислого натрия, 15 г лимонокислого натрия, доводят объем до

1 л, измеряют рН раствора и, в случае необходимости, добавляют

уксусную кислоту или щелочь, доводя рН до 6.

      6.5.3 Стандартный раствор с концентрацией 0,1 М фто-

ристого натрия готовят следующим образом: 2,100 г фтористого

натрия растворяют в 200 см3 дистиллированной воды в мерной

колбе на 500 см3, прибавляют 250 см3 буферного раствора, до-

водят до метки и тщательно перемешивают. Раствор с концент-

рацией 0,01 М получают разбавлением в 10 раз первого раствора.

Для этого 50 см3 первого раствора переносят в мерную колбу на

500 см3, добавляют 225 см3 буферного раствора, доводят до метки

дистиллированной водой и тщательно перемешивают. Так же го-

товят растворы концентрацией 0,001 М и 0,0001 М.

      6.5.4 Для построения градуировочного графика в 5 стака-

нов емкостью 50 см3 наливают по 20-30 см3 приготовленных

стандартных растворов. Стакан ставят на магнитную мешалку,

погружают в раствор электроды и через 1-2 мин измеряют ЭДС

(мВ). По данным значениям ЭДС строят график, откладывая по

оси абсцисс отрицательный логарифм молярной концентрации

фтора, а по оси ординат - ЭДС в миливольтах.

     Калибровочный график следует проверять в день прове-

дения анализа.

      6.5.5 20 см3 раствора 2, приготовленного по п.6.4.2, пипет-

кой переносят в мерную колбу на 50 см3, нейтрализуют раствором

3 М едкого натра по фенолфталеину до малиновой окраски,

                                - 21 -        ДСТУ Б В.2.7-1-93

доливают цилиндром 25 см3 буферного раствора, доводят до метки

дистиллированной водой и перемешивают.

     Производят измерение ЭДС раствора, как при построении

градуировочного графика. По графику находят концентрацию

ионов фтора в моль/дм3.

      6.5.6 При обработке результатов массовую долю (Х5) во-

дорастворимых соединений фтора (в пересчете на фтор) в %

вычисляют по формуле:

         С х 19 х 500 х 50 х (100+Х2)

      Х5=----------------------------,

                 М х 20 х 1000

      где   С   - молярная концентрация фтора в пробе, най-

                  денная по графику, моль/дм3;

            19  - молярная масса эквивалента фтора, г;

            500 - объем мерной колбы, см3;

            М   - масса пробы, г;

            50  - объем мерной колбы, см3;

            1000- коэффициент перевода концентрации

                  моль/см3 в моль/дм3.

            20  - анализируемая аликвота, см3;

            Х2  - массовая доля воды, определяемая по п.6.2.

      За результат берут среднее арифметическое двух парал-

лельных измерений. Расхождение между ними не должно превы-

шать 0,03%.

     6.6 Определение массовой доли соединений фтора (в

пересчете на фтор).

     6.6.1  Определение массовой доли соединений фтора про-

изводится по п.6.5, используя раствор 1, приготовленный по

п.6.1.3 подставляя в формулу для вычисления значение объема

мерной колбы 250 см3 вместо 500 см3.

     6.7 Определение суммарной удельной активности естест-

венных радионуклидов А сум. ЕРН.

     6.7.1 Определение суммарной удельной активности естест-

венных радионуклидов (А сум. ЕРН) определяют в соответствии

с РСН 356-91 "Положение о радиационном контроле на объектах

строительства и предприятиях стройиндустрии и стройматериалов

Украины".

                                - 22 -        ДСТУ Б В.2.7-1-93

      7 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

     7.1 Трансортирование фосфогипса производится всеми

видами транспорта.

     7.2 Погрузка фосфогипса в транспортные средства, загряз-

ненные остатками ранее перевозимых грузов как с внутренней

стороны, так и с внешней стороны, запрещается.

     7.3 Фосфогипс должен храниться в условиях, исключа-

ющих загрязнение посторонними примесями.

      8. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

      8.1 Предприятие-изготовитель должно гарантировать соот-

ветствие свойств фосфогипса требованиям настоящего стандарта

при соблюдении условий транспортировки и хранения.

      8.2 Гарантийный срок хранения фосфогипса - два месяца

со дня отгрузки потребителю.

      При более длительном хранении фосфогипс должен быть

проверен на соответствие показателей требованиям настоящего

стандарта.

                                - 23 -        ДСТУ Б В.2.7-1-93

УДК 691.5

Ключевые слова: фосфогипс, сырье для гипсового вяжущего, гип-

совое вяжущее, химический состав фосфогипса.

 


Підпишіться на новини будівництва:

 

 

Вибір редакції: