ЛФМ Утеплення Вікна та двері Технології Техніка | Ринок Аналітика Новини компанійДСТУ Б В.2.7-2-93. Фосфогіпс кондиційний для виробництва гіпсового в'яжучого та штучного гіпсового каменя. Технічні умови. (на українській та російській мові)

Оцініть матеріал!
(0 голосів)

Скачать ДСТУ Б В.2.7-2-93. Фосфогіпс кондиційний для виробництва гіпсового в'яжучого та штучного гіпсового каменя. Технічні умови. (на українській та російській мові)

Будівельні матеріали

Строительные  материалы

ФОСФОГИПС КОНДИЦИОННЫЙ ДЛЯ

 ПРОИЗВОДСТВА ГИПСОВОГО ВЯЖУЩЕГО И

ИСКУССТВЕННОГО ГИПСОВОГО КАМНЯ

Технические условия

Building materials

PHOSPHOGYPS CONDITIONAL FOR PRODUCTION

OF GYPSUM BINDER AND ARTIFICIAL GYPSUM

 STONE

  Specifications

           --------------------------------------------------

                                        Чинний від 1994-01-01

                                                   ----------

            1 ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ

            Цей стандарт розповсюджується на фосфогіпс кондицій-

ний, який застосовується для виробництва гіпсового в'яжучого

альфа- і бета-модифікацій, штучного гіпсового каменя та

портландцементу.

     Вимоги даного стандарту є обов'язковими. Стандарт при-

датний для цілей сертифікації.

      Умовне позначення фосфогіпсу при замовленні: "Фосфо-

гіпс кондиційний Б В.2.7.-2-93".

--------------------------------------------------------------                            

      2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

      У цьому стандарті наведено посилання на ДСТУ Б В.2.7.-

1-93 Фосфогіпс рядовий. Технічні умови.

     3 ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

    3.1 Кондиційний фосфогіпс являє собою вологий тонко-

дисперсний порошок світло-сірого кольору, без запаху.

    3.2 Кондиційний фосфогіпс повинен відповідати вимогам

даного стандарту. Одержання та попередню обробку фосфогіпсу

здійснюють за технологічними регламентами, які затверджені в

установленому порядку.

    3.3 Кондиційний фосфогіпс за хімічним складом та

радіоактивністю повинен відповідати таким вимогам:

         вміст сульфату кальцію, %, не менше       90*;

         сумарний вміст води, %, не більше         72*;

         вміст фосфатів (у перерахунку на Р2О5), %,

         не більше                                 1,5;

         вміст водорозчинних фосфатів

         (у перерахунку на Р2О5), %, не більше     0,15;

         вміст фторидів (у перерахунку на F), %,

         не більше                                 0,4;

         вміст водорозчинних фторидів

         (у перерахунку на F), %, не більше        0,03;

         значення А сум., ПРН, Бк/кг, не більше    370*

    3.4 Сумарний вміст води у кондиційному фосфогіпсі, який

підлягає транспортуванню і зберіганню взимку, не повинен пере-

вищувати 25%.

    3.5 У кондиційному фосфогіпсі не допускаються домішки,

крім тих, які обумовлені складом сировини згідно з техноло-

гічним регламентом виробництва екстракційної фосфорної кис-

лоти.

---------------------

*Значення наведені на повністю дегідратований продукт.                              

     4. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ТА ОХОРОНИ

        НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО

        СЕРЕДОВИЩА

     4.1 Вимоги безпеки при виробництві кондиційного фосфо-

гіпсу аналогічні вимогам при виробництві фосфогіпсу рядового і

встановлюється у ДСТУ Б В.2.7-1.

     5 ПРАВИЛА ПРИЙМАННЯ

     5.1 Вимоги до приймання кондиційного фосфогіпсу анало-

гічні вимогам до фосфогіпсу рядового і встановлюється у ДСТУ

Б В.2.7-1.

     6 МЕТОДИ ВИПРОБУВАНЬ

     6.1 Методи випробувань кондиційного фосфогіпсу анало-

гічні методам, що встановлюються для фосфогіпсу рядового

згідно з ДСТУ Б В.2.7-1.

     7 ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ

     7.1 Вимоги до транспортування та зберігання кондицій-

ного фосфогіпсу аналогічні вимогам до фосфогіпсу рядового і

встановлюється у ДСТУ Б В.2.7-1.

     8 ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА

     8.1 Гарантії виробника кондиційного фосфогіпсу анало-

гічні гарантіям фосфогіпсу рядового і встановлюється у ДСТУ

Б В.2.7-1.                            

УДК 691.5

Ключові слова: фосфогіпс, фосфогіпс кондиційний, сировина

для гіпсового в'яжучого, гіпсове в'яжуче, хімічний склад

фосфогіпсу.

                             

             --------------------------------------------

Строительные материалы

ФОСФОГИПС КОНДИЦИОННЫЙ

ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ГИПСОВОГО ВЯЖУЩЕГО И

ИСКУССТВЕННОГО ГИПСОВОГО КАМНЯ

Технические условия                    

Министерство Украины

по делам строительства и    архитектуры                                                                           

                                                   ----------

            1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

            Настоящий стандарт распространяется на фосфогипс кон-

диционный, применяемый для  производства гипсового вяжущего

альфа- и бета- модификаций, искусственного гипсового камня и

портландцемента.

     Требования настоящего стандарта являются  обязательны-

ми. Стандарт пригоден для целей сертификации.

     Условное обозначение фосфогипса при заказе: "Фосфогипс

кондиционный ДСТУ Б В.2.2.-1-93".

--------------------------------------------------------------                             

      2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

      В настоящем стандарте приведена ссылка на ДСТУ Б

В.2.7.-1-93 Фосфогипс рядовой. Технические условия.

     3 ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

    3.1 Кондиционный фосфогипс представляет собой влаж-

ный тонкодисперсный порошок светло-серого цвета, без запаха.

    3.2 Фосфогипс должен соответствовать требованиям насто-

ящего стандарта. Получение и предварительную обработку фос-

фогипса производят по технологическим регламентам, утверджен-

ным в установленном порядке.

    3.3 Кондиционный фосфогипс по химическому составу и

радиоактивности должен соответствовать следующим требовани-

ям:

         содержание сульфата кальция, %, не менее  90*

         суммарное содержание воды, %, не более    72*

         содержание фосфатов (в пересчете на Р2О5),

         %, не более                               1,5

         содержание водорастворимых фосфатов

         (в пересчете на Р2О5), %, не более        0,15

         содержание фторидов (в пересчете на F),

         %, не более                               0,4

         содержание водорастворимых фторидов

         (в пересчете на F), %, не более           0,03

         значение А сум., ЕРН, Бк/кг, не более     370*

    3.4 Суммарное содержание воды в кондиционном фосфо-

гипсе подлежащем транспортированию и хранению в зимнее

время не должно превышать 25%.

    3.5 В кондиционном фосфогипсе не допускаются примеси,

кроме тех, которые обусловлены составом сырья согласно техно-

логическому регламенту производства экстракционной фосфор-

ной кислоты.

---------------------

*Значения приведены в пересчете на полностью дегидратированный

продукт.                            

     4. ТЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЫ

        ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ

     4.1 Требования безопасности при производстве кондицион-

ного фосфогипса аналогичны требованиям при производстве

фосфогипса рядового и устанавливаются ДСТУ Б В.2.7-1.

     5 ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

     5.1 Требования к приемке кондиционного фосфогипса ана-

логичны требованиям к фосфогипсу рядовому и устанавливаются

ДСТУ Б В.2.7-1.

     6 МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

     6.1 Методы испытаний кондиционного фосфогипса ана-

логичны методам, установленным для фосфогипса рядового в

соответствии с ДСТУ Б В.2.7-1.

     7 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

     7.1 Требования к транспортированию и хранению конди-

ционного фосфогипса аналогичны требованиям к фосфогипсу

рядовому и устанавливаются ДСТУ Б В.2.7-1.

     8 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

     8.1 Гарантии изготовителя кондиционного фосфогипса

аналогичны гарантиям фосфогипса рядового и устанавливаются            

УДК 691.5

Ключевые слова: фосфогипс, фосфогипс кондиционный, сырье для

гипсового вяжущего, гипсовое вяжущее, химический состав

фосфогипса.


Підпишіться на новини будівництва:

 

 

Вибір редакції: