ЛФМ Утеплення Вікна та двері Технології Техніка | Ринок Аналітика Новини компанійДСТУ Б В.2.7-6-94. Черепиця бетонна. Технічні умови

Оцініть матеріал!
(0 голосів)

Скачать ДСТУ Б В.2.7-6-94. Черепиця бетонна. Технічні умови

МІНІСТЕРСТВО УКРАЇНИ

У СПРАВАХ БУДІВНИЦТВА І АРХІТЕКТУРИ

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ОКП 57 5620

-------------------------------------------------------------------

                                            Чинний від 1994-04-01

     1. СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

     Цей стандарт поширюється на черепицю бетонну (далі черепиця),

яка являє собою невипалюваний покрівельний матеріал, що виготовля-

ється прокатом, пресуванням, екструзією, вібропресуванням або ін-

шими способами з важкого або легкого дрібнозернистого бетону.

     Черепицю використовують у відповідності з будівельними нор-

мами і правилами для скатних покрівель житлових, громадських та

виробничих будівель.

     Обов"язкові вимоги цього стандарту викладені у таблицях 1 і 2,

пп. 4.1; 4.5; 4.6; 4.7; 4.8; 4.10; 4.11; 4.12; 4.16; розділах 5, 6,

7,9.

     Стандарт придатний для цілей сертифікації.

-------------------------------------------------------------------                      

     2. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

     В цьому стандарті є посилання на такі документи:

     ГОСТ 12.0.001-82    | ССБТ. Основные положения

------------------------------------------------------------------

     ГОСТ 12.1.005-88    | ССБТ. Общие санитарно-гигиенические

                         | требования к воздуху рабочей зоны

------------------------------------------------------------------

     ГОСТ 12.4.028-86    | ССБТ. Респираторы ШБ-1 "Лепесток"

------------------------------------------------------------------

     ГОСТ 427-75         | Линейки измерительные металлические

------------------------------------------------------------------

     ГОСТ 965-89         | Портландцемент белый. Технические

                         | условия

------------------------------------------------------------------

     ГОСТ 2912-79 Е      | Хрома окись техническая. Технические

                         | условия

------------------------------------------------------------------

     ГОСТ 6220-76        | Красители органические. Пигмент голубой

                         | фталоцианиновий. Технические условия

------------------------------------------------------------------

     ГОСТ 7025-91        | Материалы стеновые облицовочные.

                         | Методы определения водопоглощения

                         | и морозостойкости

------------------------------------------------------------------

     ГОСТ 8135-74        | Сурик железный. Технические условия

------------------------------------------------------------------

     ГОСТ 10178-85       | Портландцемент и шлакопортландцемент.

                         | Технические условия

------------------------------------------------------------------

     ГОСТ 14192-77       | Маркировка грузов

------------------------------------------------------------------

     ГОСТ 15825-80       | Портландцемент цветной. Технические

                         | условия

------------------------------------------------------------------

     ГОСТ 23616-79       | Система обеспечения точности геометри-

                         | ческих параметров в строительстве. Пра-

                         | вила выполнения измерений.

                         | Общие положения

------------------------------------------------------------------

     ГОСТ 23732-79       | Вода для бетонов и растворов.

                         | Технические условия

     ГОСТ 26193-83       | Материалы из отсевов дробления извер-

                         | женных горных пород для строительных

                         | работ.

                         | Технические условия

------------------------------------------------------------------

     ГОСТ 26633-91       | Бетоны тяжелые и мелкозернистые

                         | Технические условия

------------------------------------------------------------------

     ГОСТ 26873-86       | Материалы из отсевов дробления осадоч-

                         | ных горных пород для строительных ра-

                         | бот. Технические условия

------------------------------------------------------------------

     СНиП 2.04.05-86     | Отопление, вентиляция и кондициониро-

                         | вание. СантехНИИпроект

------------------------------------------------------------------

     РСТ УССР 5025-84    | Бетоны тяжелые шлакощелочные.

                         | Технические условия

------------------------------------------------------------------

     РСН 356-91          | Положення про радіаційний контроль на

                         | об'єктах будівництва та підприємствах

                         | будіндустрії і будматеріалів України

     3. ОСНОВНІ ПАРАМЕТРИ ТА РОЗМІРИ

     3.1. Черепиця може бути:

          - хвилястою з двома боковими закроями (ЧБХ);

          - хвилястою з двома боковими закроями одним

            поперечним гребнем (ЧБХГ);

          - плоскою з двома боковими закроями (ЧБПЛ);

          - плоскою з двома шипами без закроїв (ЧБПЛБЗ);

          - гребневою півкруглою конічною (ЧБГПК).

     Тип, маса, розміри черепиці та граничні відхилення від

розмірів наведені у табл. 1 і табл. 2. Форма черепиці наведена на

рисунках 1 - 5 у додатку А до цього стандарту.

     За погодженням з основним споживачем та базовою організацією

по стандартизації допускається виготовляти черепицю інших розмі-

рів при умові виконання вимог цього стандарту.

     3.2. Черепиця може виготовлятись пофарбованою. При цьому

використання барвників не повинно погіршувати якість черепиці.

     Таблиця 1

-------------------------------------------------------------------

|                    |             Розміри та  їх граничні        |

|                    |                 відхилення, мм             |

|    Тип черепиці    |--------------------------------------------|

|                    |       довжина        |      ширина         |

|                    |--------------------------------------------|

|                    | покривна | габаритна |покривна | габаритна |

|-----------------------------------------------------------------|

|Черепиця бетонна    |          |           |         |           |

|хвиляста з двома бо-|  355+-5  |  420+-3   |  300+-3 |  330+-2   |

|ковими закроями     |          |           |         |           |

|(ЧБХ)               |          |           |         |           |

|-----------------------------------------------------------------|

|Черепиця бетонна    |          |           |         |           |

|хвиляста з двома бо-|          |           |         |           |

|ковими закроями, од-|  342+-5  |  400+-3   |  200+-3 |  242+-2   |

|ним поперечним греб-|          |           |         |           |

|нем (ЧБХГ)          |          |           |         |           |

|-----------------------------------------------------------------|

|Черепиця бетонна    |          |           |         |           |

|плоска з двома боко-|  355+-5  |  420+-3   |  300+-3 |  330+-2   |

|вими закроями (ЧБПЛ)|          |           |         |           |

|-----------------------------------------------------------------|

|Черепиця бетонна    |          |           |         |           |

|плоска з двома шипа-|  255+-5  |  420+-2   |    -    |  168+-2   |

|ми без закроїв      |          |           |         |           |

|(ЧБПЛБЗ)            |          |           |         |           |

|-----------------------------------------------------------------|

|Черепиця бетонна    |          |           |         |           |

|гребнева півкругла  |  400+-5  |  450+-2   |    -    |  250+-2   |

|конічна (ЧБГПК)     |          |           |         |           |

-------------------------------------------------------------------

                          - 8 -                ДСТУ Б В.2.7-6-94

     Таблиця 2

-------------------------------------------------------------------

|                          |   Маса     | Маса  1 м2 | Маса  1 м  |

|                          |  черепиці, |  покриття  | погонного  |

|                          |  кг, не    |     у      |  покриття  |

|      Тип черепиці        |   більше   | насиченому |     у      |

|                          | (в сухому  |    водою   | насиченому |

|                          |    стані)  |  стані, кг,|    водою   |

|                          |            |  не більше |  стані, кг,|

|                          |            |            |  не більше |

|-----------------------------------------------------------------|

| Черепиця бетонна хвиля-  |            |            |    Не      |

| ста з двома боковими за- |    4,8     |     50     | нормується |

| кроями (ЧБХ)             |            |            |            |

|-----------------------------------------------------------------|

| Черепиця бетонна хвиляс- |            |            |            |

| та з двома боковими зак- |    3,1     |     50     |  Те саме   |

| роями, одним поперечним  |            |            |            |

| гребнем (ЧБХГ)           |            |            |            |

|-----------------------------------------------------------------|

| Черепиця бетонна плоска  |            |            |            |

| з двома боковими закро-  |    4,8     |     50     |     "      |

| ями (ЧБПЛ)               |            |            |            |

|-----------------------------------------------------------------|

| Черепиця бетонна плоска  |            |            |            |

| з двома шипами без зак-  |    2,3     |     60     |     "      |

| роїв (ЧБПЛБЗ)            |            |            |            |

|-----------------------------------------------------------------|

| Черепиця бетонна гребне- |            |     Не     |            |

| ва півкругла конічна     |    4,3     | нормується |     12     |

| (ЧБГПК)                  |            |            |            |

-------------------------------------------------------------------

     Приклад умовного позначення:

     1) черепиці бетонної плоскої з двома боковими закроями

        завдовжки 420 мм, завширшки 330 мм:

           "ЧБПЛ 420х330 ДСТУ Б В.2.7-6-94"

     2) черепиці бетонної конькової півкруглої конічної

        завдовшки 450 мм, завширшки 250 мм:

           "ЧБГПК 450х250 ДСТУ Б В.2.7-6-94

     4. ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

     4.1. Черепиця повинна відповідати вимогам цього стандарту

та виготовлятись за технологічним регламентом, затвердженим в

установленому порядку підприємством-виготівником.

     4.2. Для приготування бетонної суміші використовують:

          - портландцемент за ГОСТ 10178;

          - портландцемент білий за ГОСТ 965;

          - портландцемент кольоровий за ГОСТ 15825;

          - в"яжучі шлаколужні за РСТ УССР 5024;

          - пісок за ГОСТ 26633;

          - піскі подрібнені за ГОСТ 26193; ГОСТ 26873;

          - вода за ГОСТ 23732.

     4.3. Для виготовлення пофарбованої черепиці як барвник

          використовують;

          - сурик залізний за ГОСТ 8135;

          - хрому окис за ГОСТ 2912;

          - пігменти органічні за ГОСТ 6220.

     Кількість пігментів, які добавляють до бетону черепиці,

приведена у додатку Б.

     4.4. Допускається використання інших в'яжучих, заповню-

вачів, домішок до барвників, які не погіршують якість черепиці,

та при наявності відповідної діючої нормативно-технічної доку-

ментації.

     4.5. Глибина пазів черепиці повинна бути не менше 4 мм,

висота шипів - не менше 13 мм. Висота поперечного гребня

повинна відповідати висоті шипів, а форма шипів - формі попе-

речного профілю черепиці.

     4.6. Черепиця повинна мати один або два отвори діаметром

4-5 мм для кріплення до лат.

     4.7. Черепиця повинна мати однорідну структуру матеріалу,

гладку поверхню та рівні краї. Тріщини не допускаються.

     4.8. Якість зовнішнього вигляду повинна відповідати показ-

никам, вказаним у табл. 3.

                          - 10 -                ДСТУ Б В.2.7-6-94

     Таблиця 3

-------------------------------------------------------------------

| Найменування показника зовнішнього вигляду |      Граничне      |

|                                            |     відхилення     |

|-----------------------------------------------------------------|

|1  Викривлення поверхні та ребер (короблен- |         3          |

|   ня, мм, не більше)                       |                    |

|-----------------------------------------------------------------|

|2  Відбитість або зім'яття одного з кутів   |         5          |

|   та гребенів завдовшки, мм, не більше     |                    |

|-----------------------------------------------------------------|

|3  Відбитість або зім'яття шипа, не більше  |     1/4 висоти     |

-------------------------------------------------------------------

     4.9. Руйнівне навантаження

     Мінімальні руйнівні навантаження при випробуваннях на

згин складають для хвилястої черепиці 0,8 кН, для плоскої

черепиці - 0,6 кН.

     Міцність гребеневої черепиці не визначається.

     4.10. Марка черепиці за морозостійкістю не нижча F 25.

     4.11. Черепиця повинна бути водонепроникною (відповідно

до п. 6.7). Крізь бетон черепиці з верхньої на нижню грань вода

не повинна просочуватись протягом трьох годин.

     4.12. Колір черепиці повинен бути однотонним.

     4.13. На лицьовій грані черепиці, що перекривається, по-

винно бути нанесено фарбою, що не змивається, таке маркування

з вказівкою:

         - умовного позначення черепиці;

         - товарного знаку завода-виготовлювача.

     4.14. Черепиця комплектується за типами згідно із специфі-

кацією замовника.

     4.15. Упаковка повинна забезпечувати цілісність черепиці

при зберіганні й транспортуванні.

     4.16. Транспортне маркірування за ГОСТ 14192 з нанесенням

маніпуляційного знаку " Крихке, обережно" повинно бути нанесене

на видному місці кожного контейнера або пакета.

     5. ПРИЙМАННЯ

     5.1. Черепиця приймається партіями. Розмір партії встановлю-

ється в кількості, що дорівнює добовому випуску черепиці підпри-

ємством-виготівником, але не більше 1000 шт.

     5.2. Кожна партія черепиці, що поставляється споживачеві,

повинна супроводжуватись документом про якість, у якому вказують:

       - товарний знак або назву заводу-виготівника;

       - найменування виробу та його умовне призначення;

       - номер партії та дату виготовлення;

       - тип, габаритні та покрівні розміри черепиці;

       - масу, кг;

       - номер і дату видачі документу;

       - результати випробувань;

       - позначення цього стандарту.

     5.3. Для перевірки відповідності черепиці вимогам цього

стандарту проводять приймальний контроль та периодичні випро-

бування.

     5.4. Для приймальних випробувань та контролю від кожної

партії відбирають зразки черепиці в обсязі 1% від партії, але

не менше 25 штук та проводять випробування за такими показ-

никами:

       - форма, розмір, зовнішній вигляд та колір - усі

         відібрані зразки;

       - руйнівне навантаження - не менше 5 шт.

     5.5. Періодичним випробуванням піддають зразки, які прой-

шли приймальний контроль, за такими показниками:

       - водонепроникність;

       - морозостійкість;

       - маса 1 м2 покриття хвилястою або плоскою черепицею

         та 1 пог.м гребеневою черепицею у насиченому водою

         стані.

     Кількість черепиці для випробувань встановлюють у відпо-

відності з ГОСТ 23616.

     5.6. Морозостійкість та водонепроникність черепиці визна-

чають не рідше одного разу на квартал, а також при зміні тех-

нології або сировини.

     5.7. Визначення маси 1 м2 покриття хвилястою або плоскою

черепицею та 1 пог.м гребневою черепицею у насиченому водою

стані проводять не рідше одного разу на місяць, а також при

зміні технології або сировини.

     5.8. При отриманні незадовільних результатів опробувань

черепиця хоча б по одному з показників за цим показником про-

водять повторні випробування на подвійній кількості зразків,

взятих з цієї ж партії.

     При незадовільних результатах повторних випробувань пар-

тія прийманню не підлягає.

     5.9. Споживач має право проводити повторну перевірку

відповідності черепиці вимогам цього стандарту, застосовуючи

правила приймання, порядок відбору зразків і методи випробу-

вань, передбачених цим стандартом.

     6. МЕТОДИ ВИПРОБУВАНЬ

     6.1. Контроль зовнішнього вигляду черепиці, відбитості,

зім'яття кутів, шипів та гребнів проводять оглядом.

     6.2. Розміри черепиці вимірюють сталевою лінійкою за

ГОСТ 427 з похибкою вимірів не більше 1 мм.

     6.3. Скривлення поверхні та ребер черепиці визначають

шляхом виміру найбільшого зазору між поверхнею або ребрами

черепиці, що вільно лежить, та вивіреною поверхнею опорної

площини.

     6.4. Випробування міцності черепиці на руйнівне наван-

таження.

     Опір руйнуванню визначають шляхом випробування

зразків черепиці на вигин при відстанні між опорами 2/3L у

напрямку довжини зразка, що випробовується. Черепицю, що вип-

робовують, розташовують на двох жорстких горизонтальных пара-

лельних опорах призматичної або циліндричної форми. Довжина

кожної опори повинна бути не меншою за ширину черепиці, що

випробовується.

     Руйнівне навантаження повинно передаватися на черепицю

під кутом 90о до опор через жорсткий призматичний брусок або

коток, розташований точно посередині між опорами. У місці

дотику до зразка, що випробовується, опори та брусок (коток)

повинні мати закруглення радіусом 10 мм. При випробовуваннях

точки опори не підготовлюються. На кожному зразку повинно

забезпечуватись мінімальне руйнівне зусилля у відповідності з

п.4.9. Швидкість навантаження повинна бути (15+-5) н/с. Схема

випробування наведена у додатку В цього стандарту.

     6.5. Випробування черепиці на морозостійкість проводять

за ГОСТ 7025.

     6.6. Визначення маси 1 м2 покриття черепицею та 1 м пог.

гребневою черепицею у насиченому водою стані.

     Відібрані зразки черепиці укладають у посудину з водою,

яка має температуру (20+-5)оС, в один ряд на підкладці так, щоб

рівень води у посудині був весь час вищим за верх зразків не

менше ніж на 2 см, та витримують їх з періодичним зважуванням

до встановлення постійної маси. Для зважування зразки виймають

з води, негайно промокують м'якою тканиною і кладуть на ваги.

Маса води, що витікає з пор зразка на ваги, повинна входити до

маси насиченого водою зразка. Зважування кожного зразка, вико-

нане з похибкою до 5 г, повинно бути закінчене не пізніше ніж

через 5 хвилин після насичення водою.

     Кількість штук черепиці на 1 м2 покриття (А) визначають

з похибкою до десятичного знаку як відношення 1 м2 до покрив-

ної площі однієї черепиці у квадратних метрах (без урахування

допустимих відхилень).

     Масу 1 м2 покриття черепиці у насиченому водою стані (М)

обчислюють за формулою

     М = m . A,

     де m - середня маса однієї черепиці у насиченому водою

            стані, кг.

     Кількість штук гребеневої черепиці на 1 м пог. покриття

(Аr) визначають з похибкою до десятичного знаку як відношення

1 м пог. до покривної довжини однієї черепиці у метрах погон-

них.

     Масу 1 м пог. гребеневої черепиці обчислюють зо формулою

     Мr = mr . Ar ,

     де  mr - середня маса однієї гребеневої черепиці у

              насиченому водою стані, кг.

     6.7. Визначення водонепроникності черепиці

     Зразок черепиці кладуть на опорах лицьовою поверхнею

угору. На лицьовій поверхні черепиці встановлюють скляну трубку

внутрішнім діаметром 25 мм та висотою 200 мм. Місце стикання з

поверхнею черепиці ущільнюється пластиліном, парафіном або ін-

шим герметизуючим матеріалом. Після цього трубку заповнюють

водою до висоти 150 мм та підтримують цей рівень постійним доли-

ванням води.

     У процесі випробування стежать за появою крапель води з ни-

жньої сторони черепиці, які визначаються візуально.

     Черепиця вважається такою, що витримала випробування, якщо

впродовж трьох годин з часу заповнення трубки водою на нижній

поверхні черепиці не з'явиться крапля води.

     6.8. Однотонність кольору черепиці визначають так.

     Черепицю разом із зразками-еталонами укладають на щит, вста-

новлений під кутом 60-70о до горизонталі, площею не менше 1 м2 і

на відстані 5 м визначають візуально шляхом порівняння із зраз-

ками-еталонами її однотонності. У разі неоднотонності кольору

черепиці її можна реалізувати за згодою із споживачем.

     7. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ

     7.1. При виготовленні черепиці необхідно дотримуватись вимог

ГОСТ 12.1.005 "ССБТ. Воздух рабочей зоны. Общие санитарно-гигие-

нические требования." та "Санитарных правил организации техноло-

гических процессов и гигиенических требований к производственно-

му оборудованию", затверджених Міністерством охорони здоров'я

СРСР.

     7.2. Пісок у вигляді аерозолю чинить фіброгенну дію на орга-

ни дихання. ГДК за ГОСТ 12.1.005 при вмісті вільного SiO2 більше

70% - 1 мг/м3, при вмісті вільного SiO2 більше 10% - 2 мг/м3.

Клас небезпечності III.

     Цемент у вигляді аерозолю також чинить фіброгенну дію

на органи дихання. ГДК за ГОСТ 12.1.005 - 6 мг/м3, клас небез-

печності IU.

     7.3. Загальні вимоги безпеки повинні відповідати ГОСТ

12.0.001.

     7.4. Визначення концентрацій шкідливих речовин у повітрі

робочої зони та контроль за ними повинен здійснюватись у від-

повідності з вимогами ГОСТ 12.1.005.

     7.5. Оцінка радіаційної активності сировини та матеріалів,

а також методи радіаційного контролю проводять за РБН 356-91

"Положення про радіаційний контроль на об'єктах будівництва та

підприємствах будіндустрії та будматеріалів України".

     Сумарна питома активність природних радіонуклідів у буді-

вельних матеріалах, що використовуються для всіх видів будів-

ництва без обмежень (1 клас), не повинна перевищувати 370 Бк/кг.

     7.6. Виробничі приміщення повинні бути обладнані загально-

обмінною припливно-витяжною вентиляцією, всі робочі місця - міс-

цевими витяжками згідно з СНиП 12.04.005.

     7.7. Працюючі повинні бути забезпечені індівідуальними за-

собами безпеки за ГОСТ 12.4.028.

     7.8. Цехи повинні бути забезпечені засобами пожежогасіння

відповідно до правил пожежної безпеки на промисловому підприєм-

стві.

     7.9. При виробництві черепиці бетонної тверді відходи не ут-

ворюються. Забракована черепиця направляється на переробку.

     8. ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ.

     8.1. Транспортування черепиці здійснюється автомобільним,

залізничним, водним або іншим видом транспорту у відповідності

з "Правилами перевезення вантажів", які діють на даному виді

транспорту.

     8.2. Перевезення черепиці у транспортних засобах слід здій-

снювати у пакетах або в спеціалізованих контейнерах.

     8.3. Завантаження та розвантаження черепиці повинно прово-

дитись механізованим способом за допомогою захватів.

     Не допускається завантаження черепиці у транспортні засоби

навалом (накиданням) та вантаження її скиданням.

     8.4. Черепиця повинна зберігатися нарізно за типами у вер-

тикальному положенні в пакетах на піддонах або в спеціалізованих

контейнерах.

     Висота пакету повинна бути не більше 5 рядів, причому кожен

ряд повинен бути перекладений тонкими дошками, ганчір'ям або ін-

шими перекладальними матеріалами.

     9. ГАРАНТІЇ ВИГОТІВНИКА

     9.1. Виготівник гарантує відповідність черепиці, що постав-

ляється, вимогам цього стандарту при дотриманні умов транспорту-

вання та зберігання.

     ДОДАТОК А  (рекомендований)

          ФОРМА ЧЕРЕПИЦІ

                ДОДАТОК Б  (рекомендований)

     КІЛЬКІСТЬ ПІГМЕНТІВ, ЯКІ ДОДАЮТЬСЯ В БЕТОН ЧЕРЕПИЦІ

------------------------------------------------------------------

|            |          Пігменти                | Рекомендована  |

| Колір      |----------------------------------| кількість піг- |

|            |  неорганічні   |    органічні    | ментів, % від  |

|            |  (мінеральні)  |                 | маси цементу   |

|----------------------------------------------------------------|

|            |  Сурик         |                 |                |

| Червоний   |  залізний за   |       -         |        8       |

|            |  ГОСТ 8135     |                 |                |

|----------------------------------------------------------------|

|            |  Окис хрому    |                 |                |

| Зелений    |  за ГОСТ 2912  |       -         |        8       |

|----------------------------------------------------------------|

|            |                |  фталоціаніно-  |                |

| Блакитний  |      -         |     вий за      |       0,5      |

|            |                |    ГОСТ 6220    |                |

------------------------------------------------------------------

     ДОДАТОК B  (рекомендований)

     СХЕМА ВИПРОБУВАННЯ ЧЕРЕПИЦІ

УДК 691.024

Ключові слова: черепиця, в'яжуче, пісок, вода, барвник, руйнівне

               навантаження, водонепроникність, морозостійкість,

               розміри.

                                                      

              ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ УКРАИНЫ

             ---------------------------------

                   Строительные материалы

                     ЧЕРЕПИЦА БЕТОННАЯ

                    Технические условия

                   Будівельні матеріали

                     ЧЕРЕПИЦЯ БЕТОННА

                      Технічні умови

                   Building materials

                     CONCRETE TILES

                     Specification

ОКП 57 5620

-------------------------------------------------------------------

                                        Дата введения 1994-04-01

     1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

     Настоящий стандарт распространяется на черепицу бетонную (в

дальнейшем черепица), представляющую собой безобжиговый кровельный

материал, изготавливаемый прокатом, прессованием, экструзией, вибро-

прессованием или другими способами из тяжелого или легкого мелкозер-

нистого бетона.

-------------------------------------------------------------------

     Черепицу применяют в соответствии со строительными нормами и

правилами для скатных кровель жилых, общественных и производственных

зданий.

     Обязательные требования этого стандарта изложены в таблицах 1

и 2, пп. 4.1; 4.5; 4.6; 4.7; 4.8; 4.10; 4.11; 4.12; 4.16; розділах 5, 6,

7,9.

     Стандарт пригоден для целей сертификации.

     2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

     В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие доку-

менты:

     ГОСТ 12.0.001-82    | ССБТ. Основные положения

------------------------------------------------------------------

     ГОСТ 12.1.005-88    | ССБТ. Общие санитарно-гигиенические

                         | требования к воздуху рабочей зоны

------------------------------------------------------------------

     ГОСТ 12.4.028-86    | ССБТ. Респираторы ШБ-1 "Лепесток"

------------------------------------------------------------------

     ГОСТ 427-75         | Линейки измерительные металлические

------------------------------------------------------------------

     ГОСТ 965-89         | Портландцемент белый. Технические

                         | условия

------------------------------------------------------------------

     ГОСТ 2912-79 Е      | Хрома окись техническая. Технические

                         | условия

------------------------------------------------------------------

     ГОСТ 6220-76        | Красители органические. Пигмент голубой

                         | фталоцианиновий. Технические условия

------------------------------------------------------------------

     ГОСТ 7025-91        | Материалы стеновые облицовочные.

                         | Методы определения водопоглощения

                         | и морозостойкости

------------------------------------------------------------------

     ГОСТ 8135-74        | Сурик железный. Технические условия

------------------------------------------------------------------

     ГОСТ 10178-85       | Портландцемент и шлакопортландцемент.

                         | Технические условия

------------------------------------------------------------------

     ГОСТ 14192-77       | Маркировка грузов

-----------------------------------------------------------------

     ГОСТ 15825-80       | Портландцемент цветной. Технические

                         | условия

------------------------------------------------------------------

     ГОСТ 26433.0-85     | Система обеспечения точности геометри-

                         | ческих параметров в строительстве. Пра-

                         | вила выполнения измерений.

                         | Общие положения

------------------------------------------------------------------

     ГОСТ 23732-79       | Вода для бетонов и растворов.

                         | Технические условия

     ГОСТ 26193-83       | Материалы из отсевов дробления извер-

                         | женных горных пород для строительных

                         | работ. Технические условия

------------------------------------------------------------------

     ГОСТ 26633-91       | Бетоны тяжелые и мелкозернистые

                         | Технические условия

------------------------------------------------------------------

     ГОСТ 26873-86       | Материалы из отсевов дробления осадоч-

                         | ных горных пород для строительных ра-

                         | бот. Технические условия

------------------------------------------------------------------

     СНиП 2.04.05-86     | Отопление, вентиляция и кондициониро-

                         | вание. СантехНИИпроект

------------------------------------------------------------------

     РСТ УССР 5025-84    | Бетоны тяжелые шлакощелочные.

                         | Технические условия

------------------------------------------------------------------

     РСН 356-91          | Положение о радиационном контроле на

                         | обьектах строительства и предприятиях

                         | стройиндустрии и стройматериалов Украины

     3. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ

     3.1. Черепица может быть:

          - волнистой с двумя боковыми закроями (ЧБВ);

          - волнистая с двумя боковыми закроями, одним

            поперечным гребнем (ЧБВГ);

          - плоская с двумя боковыми закроями (ЧБПЛ);

          - плоская с двумя шипами без закроев (ЧБПЛБЗ);

          - коньковая полукруглая коническая (ЧБКПК).

     Тип, масса, размеры черепицы и предельные отклонения от

размеров приведены в таблицах 1 и 2. Форма черепицы приведена на

рисунках 1...5 в приложении А настоящего стандарта.

     По согласованию с основным потребителем и базовой организа-

цией по стандартизации допускается изготовлять черепицу других ти-

пов и размеров при условии виполнения требований настоящего стан-

дарта.

     3.2. Черепица может иготовляться окрашенной. При этом исполь-

зование красящих веществ не должно ухудшать качество черепицы.

     Таблица 1

-------------------------------------------------------------------

|                    |             Размеры, их предельные         |

|                    |                   отклонения               |

|    Тип черепицы    |--------------------------------------------|

|                    |       длина          |      ширина         |

|                    |--------------------------------------------|

|                    | кроющая  | габаритная| кроющая | габаритная|

|-----------------------------------------------------------------|

|Черепица бетонная во|          |           |         |           |

|лнистая с двумя боко|  355+-5  |  420+-3   |  300+-3 |  330+-2   |

|выми закроями (ЧБВ) |          |           |         |           |

|-----------------------------------------------------------------|

|Черепица бетонная   |          |           |         |           |

|волнистая с двумя бо|          |           |         |           |

|ковыми закроями, од-|  342+-5  |  400+-3   |  200+-3 |  242+-2   |

|ним поперечным греб-|          |           |         |           |

|нем (ЧБВГ)          |          |           |         |           |

|-----------------------------------------------------------------|

|Черепица бетонная   |          |           |         |           |

|плоская с двумя боко|  355+-5  |  420+-3   |  300+-3 |  330+-2   |

|выми закроями (ЧБПЛ)|          |           |         |           |

|-----------------------------------------------------------------|

|Черепица бетонная   |          |           |         |           |

|плоская с двумя шипа|  255+-5  |  420+-2   |    -    |  168+-2   |

|ми без закроев      |          |           |         |           |

|(ЧБПЛБЗ)            |          |           |         |           |

|-----------------------------------------------------------------|

|Черепица бетонная ко|          |           |         |           |

|ньковая полукруглая |  400+-5  |  450+-2   |    -    |  250+-2   |

|коническая (ЧБКПК)  |          |           |         |           |

-------------------------------------------------------------------

     Таблица 2

-------------------------------------------------------------------

|                          | Масса  че- | Маса  1 м2 | Масса  1 м |

|                          |  репицы,   |  покрытия  | погонного  |

|                          | кг, не бо- |     в      |  покрытия  |

|      Тип черепицы        | лее (в су- | насыщенном |     в      |

|                          |     хом    |    водой   | насыщенном |

|                          | состоянии) | состоянии, |    водой   |

|                          |            |кг, не более| состоянии, |

|                          |            |            |кг, не более|

|-----------------------------------------------------------------|

| Черепица бетонная волнис-|            |            |    Не      |

| тая с двумя боковыми за- |    4,8     |     50     | нормируется|

| кроями (ЧБВ)             |            |            |            |

|-----------------------------------------------------------------|

| Черепица бетонная волни- |            |            |            |

| стая с двумя боковыми    |    3,1     |     50     |  То же     |

| закроями, одним попереч- |            |            |            |

| ным гребнем              |            |            |            |

|-----------------------------------------------------------------|

| Черепица бетонная плоская|            |            |            |

| с двумя боковыми закроя- |    4,8     |     50     |     "      |

| ми (ЧБПЛ)                |            |            |            |

|-----------------------------------------------------------------|

| Черепица бетонная плоская|            |            |            |

| с двумя шипами без закро-|    2,3     |     60     |     "      |

| ев (ЧБПЛБЗ)              |            |            |            |

|-----------------------------------------------------------------|

|Черепица бетонная конько- |            |     Не     |            |

|вая полукруглая коническая|    4,3     | нормируется|     12     |

|(ЧБКПК)                   |            |            |            |

-------------------------------------------------------------------

     Пример условного обозначения:

     1) черепицы бетонной плоской с двумя боковыми закроями

        длиной 420 мм, шириной 330 мм:

           "ЧБПЛ 420х330 ДСТУ Б В.2.7-6-94"

     2) черепицы бетонной коньковой полукруглой конической

        длиной 450 мм, шириной 250 мм:

           "ЧБКПК 450х250 ДСТУ Б В.2.7-6-94"

     4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

     4.1. Черепица должна соответствовать требованиям настоящего

стандарта и иготовляться по технологическому регламенту, утверж-

денному в установленном порядке предприятием-иготовителем.

     4.2. Для приготовления бетонной смеси применяют:

          - портландцемент по ГОСТ 10178;

          - портландцемент белый по ГОСТ 965;

          - портландцемент цветной по ГОСТ 15825;

          - вяжущее шлакощелочное по РСТ УССР 5024;

          - песок по ГОСТ 26633;

          - пески дробленые по ГОСТ 26193; ГОСТ 26873;

          - вода по ГОСТ 23732.

     4.3. Для изготовления окрашенной черепицы в качестве

          красящих веществ применяют:

          - сурик железный по ГОСТ 8135;

          - хрома окись по ГОСТ 2912;

          - пигменты органические по ГОСТ 6220.

     Количество пигментов, вводимых в бетон черепицы,

приведено в приложении Б.

     4.4. Допускается применение других вяжущих, заполнителей,

добавок, а также красящих веществ, не ухудшающих качество че-

репицы, при наличии соответствующей действующей нормативно-те-

хнической документации.

     4.5. Глубина пазов черепицы должна быть не менее 4 мм,

высота шипов - не менее 13 мм. Высота поперечного гребня

должна соответствовать высоте шипов, а форма шипов - форме попе-

речного профиля черепицы.

     4.6. Черепица должна иметь одно или два отверстия диамет-

ром 4-5 мм для прикрепления к обрешетке.

     4.7. Черепица должна иметь однородную структуру материала,

гладкую поверхность и ровные края. Трещины не допускаются.

     4.8. Качество лицевой поверхности должно соответствовать

показателям, указанным в табл. 3.

     Таблица 3

-------------------------------------------------------------------

|   Наименование показателя внешнего вида    |    Допустимое      |

|                                            |    отклонение      |

|-----------------------------------------------------------------|

|1  Искривление поверхности и ребер (коробле-|         3          |

|   ние, мм, не более)                       |                    |

|-----------------------------------------------------------------|

|2  Отбитость или смятие одного из углов и   |         5          |

|   гребней длиной, мм, не более             |                    |

|-----------------------------------------------------------------|

|3  Отбитость или смятие шипа, не более      |     1/4 высоты     |

-------------------------------------------------------------------

     4.9. Разрушающая нагрузка

     Минимальные разрушающие нагрузки при испытаниях на изгиб

составляют для волнистой черепицы 0,8 кН, для плоской черепицы

- 0,6 кН.

     Прочность коньковой черепицы не определяется.

     4.10. Марка черепицы по морозостойкости должна быть не ни-

же F 25.

     4.11. Черепица должна быть водонепроницаемой (в соответствии

с п. 6.7). Сквозь бетон черепицы с верхней на нижнюю грань вода

не должна просачиваться на протяжении трех часов.

     4.12. Цвет черепицы должен быть однотонным.

     4.13. В перекрываемой части лицевой грани черепицы должна

быть нанесена несмываемой краской маркировка с указанием:

         - условного обозначения черепицы;

         - товарного знака завода-иготовителя.

     4.14. Черепица комплектуется по типам согласно специфи-

кации заказчика.

     4.15. Упаковка должна обеспечивать сохранность черепицы

при хранении и транспортировке.

     4.16. Транспортная маркировка по ГОСТ 14192 з нанесением

манипуляционного знака " Хрупкое, осторожно" должна быть нанесена

на видимом месте каждого контейнера или пакета.

     5. ПРИЕМКА

     5.1. Черепица принимается партиями. Размер партии устанавли-

вается в количестве, равном суточному выпуску черепицы предпри-

ятием-иготовителем, но не более 10000 шт.

     5.2. Каждая партия поставляемой черепицы должна сопровождаться

документом о качестве, в котором указывают:

       - товарный знак или название завода-иготовителя;

       - наименование изделия и его условное обозначение;

       - номер партии и дату иготовления;

       - тип, габаритные и кроющие размеры черепицы;

       - массу, кг;

       - номер и дату выдачи документа;

       - результаты испытаний;

       - обозначение настоящего стандарта.

     5.3. Для проверки соответствия черепицы требованиям настоящего

стандарта проводят приемочный контроль и периодические испытания.

     5.4. Для приемочных испытаний и контроля от каждой партии

отбирают образцы черепицы в количестве 1% от партии, но не менее

25 штук и проводят испытания по следующим  показателям:

       - форма, размер, внешний вид и цвет - все отобранные

         образцы;

       - разрушающая нагрузка - не менее 5 шт.

     5.5. Периодическим испытаниям подвергают образцы, которые про-

шли приемочный контроль, по таким показателям:

       - водонепроницаемость;

       - морозостойкость;

       - масса 1 м2 покрытия волнистой или плоской черепицей

         и 1 пог.м коньковой черепицей в насыщенном водой

         состоянии.

     Количество черепицы для испытаний определяют в соответствии

с ГОСТ 23616.

     5.6. Морозостойкость и водонепроницаемость черепицы определя-

ют не реже одного раза в квартал, а также при изменении технологии

или сырьевых материалов.

     5.7. Определение массы 1 м2 покрытия волнистой или  плоской

черепицй и 1 пог.м коньковой черепицей в насыщенном водой

состоянии производят не реже одного раза в месяц, а также при

изменении технологии или сырьевых материалов.

     5.8. При получении неудовлетворительных результатов испытаний

черепицы хотя бы по одному из показателей по этому показателю про-

водят повторные испытания на удвоенном количестве образцов, взятых

из той же партии.

     При получении неудовлетворительных результатов повторных испы-

таний партия приемке не подлежит.

     5.9. Потребитель имеет право производить контрольную проверку

соответствия черепицы требованиям настоящего стандарта, применяя

правила приемки, порядок отбора образцов и методы испытаний, преду-

смотренные настоящим стандартом.

     6. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

     6.1. Контроль внешнего вида черепицы, отбитости, смятия углов,

шипов и гребней проводят осмотром.

     6.2. Размеры черепицы измеряют стальной линейкой по ГОСТ 427 с

погрешностью измерений не более 1 мм.

     6.3. Искривление поверхности и ребер черепицы определяют путем

измерения наибольшего зазора между поверхностью или ребром свободно

лежащей черепицы и выверенной поверхностью опорной плоскости.

     6.4. Испытание прочности черепицы на разрушающую нагрузку

     Сопротивление разрушению определяется путем испытаний на

изгиб при расстоянии между опорами 2/3L в направлении  длины испы-

туемого образца. Испытуемую черепицу укладывают на двух жестких

горизонтальных параллельных опорах призматической или цилиндри-

ческой формы. Длина каждой опоры должна быть не менее ширины испы-

туемой черепицы.

     Разрушающая нагрузка должна передаваться на черепицу под

углом 90о к опорам через жесткий призматический брусок или

каток, расположенный точно посередине между опорами. В месте

соприкосновения с испытуемым образцом опоры и брусок (каток)

должны иметь закругление радиусом 10 мм. При испытаниях  не

проводится подгонка точек опоры.

     На кождом образце должно обеспечиваться минимальное разру-

шающее усилие в соответствии с п.4.9. Скорость нагружения должна

быть (15+-5) н/с. Схема испытания приведена в приложении В данного

стандарта.

     6.5. Испытание черепицы на морозостойкость проводят по

ГОСТ 7025.

     6.6. Определение массы 1 м2 покрития черепицей и 1 м пог.

коньковой черепицей в насыщенном водой состоянии.

     Отобранные образцы черепицы укладывают в сосуд с водой,

температурой (20+-5)оС, в один ряд на подкладке так, чтобы уро-

вень воды в сосуде был постоянно выше верха образцов не менее

чем на 2 см, и выдерживают их с периодическим взвешиванием до

установления постоянной массы. Для взвешивания образцы вынимают

из воды, немедленно промокают мягкой тканью и кладут на весы.

Масса воды,  вытекающей из пор образца на весы, должна вклю-

чаться в массу насыщенного водой образца. взвешивание каждого

образца, произведенное с погрешностью до 5 г, должно быть за-

кончено не позднее, чем через 5 минут после насыщения водой.

     Количество штук черепицы на 1 м2 покрытия (А) определяют

с погрешностью до десятичного знака как отношение 1 м2 к крою-

щей площади одной черепицы в квадратных метрах (без учета допус-

тимых отклонений).

     Массу 1 м2 покрытия из черепицы в насыщенном водой состоянии

(М) вычисляют по формуле

     М = m . A,

     где m - средняя масса одной черепицы в насыщенном водой

            состоянии, кг.

     Количество штук коньковой черепицы на 1 м пог. покрытия

(Аk) определяют с погрешностью до десятичного знака как отношение

1 м пог. к кроющей длине одной черепицы в метрах погонных.

     Массу 1 м пог. коньковой черепицы вычисляют по формуле

     Мk = mk . Ak ,

     где  mk - средняя масса одной коньковой черепицы в

               насыщенном водой состоянии, кг.

     6.7. Определение водонепроницаемости черепицы

     Образец черепицы укладывают на опоры лицевой поверхностью

вверх. На лицевой поверхности черепицы устанавливают стеклянную

трубку внутренним диаметром 25 мм и высотой 200 мм. Место кон-

такта с поверхностью черепицы уплотняется пластилином, парафином

или другим герметизирующим материалом. После этого трубку заполняют

водой на высоту 150 мм и поддерживают этот уровень постоянным доли-

ванием воды.

     В процессе испытания следят за появлением капель воды с ни-

жней стороны черепицы, которые определяются визуально.

     Черепица считается выдержавшей испытание, если в течение

трех часов с момента заполнения трубки водой на нижней стороне

черепицы не появится капля воды.

     6.8. Однотонность цвета черепицы определяют следующим образом.

     Черепицу вместе с образцами-эталонами укладывают на щите, уста-

новленном под углом 60-70о к горизонтали, площадью не менее 1 м2 и

на расстоянии 5 м определяют визуально путем сравнения с образцами-

эталонами ее однотонность. В случае неоднотонности цвета черепицы

она может быть реализована по согласию с потребителем.

     7. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

     7.1. При производстве черепицы необходимо соблюдать требования

ГОСТ 12.1.005 "ССБТ. Воздух рабочей зоны. Общие санитарно-гигие-

нические требования." и "Санитарных правил организации техноло-

гических процессов и гигиенических требований к производственно-

му оборудованию", утвердженных Минздравом СРСР.

     7.2. Песок в виде аэрозоля оказывает фиброгенное действие на

органы дыхания. ПДК по ГОСТ 12.1.005 при содержании свободного SiO2

больше 70% - 1 мг/м3, при содержании свободного SiO2 больше 10% -

2 мг/м3. Класс опасности III.

     Цемент в виде аэрозоля также оказывает фиброгенное воздействие

на органы дыхания. ПДК по ГОСТ 12.1.005 - 6 мг/м3. Класс опасно-

сти IU.

     7.3. Общие требования безопасности должны соответствовать ГОСТ

12.0.001.

     7.4. Определение концентрации вредних веществ в воздухе рабо-

чей зоны и контроль за ними должен осуществляться в соответствии с

требованиями ГОСТ 12.1.005.

     7.5. Оценка на радиационную активность сырья и материалов,  а

также радиационный контроль проводят по РСН 356-91 "Положение о ра-

диационном контроле на обектах строительства и предприятиях строй-

индустрии и стройматериалов Украины".

     Суммарная удельная активность естественных радионуклидов в стро-

ительных материалах, используемых для всех видов строительства

без ограничений (1 класс), не должна превышать 370 Бк/кг.

     7.6. Производственные помещения должны быть оборудованы общеоб-

менной приточно-вытяжной вентиляцией, все рабочие места - местными

отсосами согласно  СНиП 12.04.005.

     7.7. Работающие должны быть обеспечены индивидуальными средст-

вами защиты по ГОСТ 12.4.028.

     7.8. Цеха должны быть обеспечены средствами пожаротушения

согласно правилам пожарной безопасности на промышленном предпри-

ятии.

     7.9. При производстве черепицы бетонной твердые отходы не об-

разуются. Забракованная черепица направляется на переработку.

     8. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

     8.1. Транспортирование черепицы осуществляется автомобильным,

железнодорожным, водным или другим видом транспорта в соответствии

с "Правилами перевозки грузов", действующими на данном виде

транспорта.

     8.2. Перевозка черепицы в транспортных средствах должна произ-

водиться в пакетированном виде или в специализированных контейне-

рах.

     8.3. Погрузка и выгрузка черепицы должна производиться меха-

низированным способом с помощью захватов.

     Не допускается погрузка черепицы в транспортные средства

навалом (набрасыванием) и выгрузка ее сбрасыванием.

     8.4. Черепица должна храниться отдельно по типам в вертикаль-

ном положении в пакетированном виде на поддонах или в специализиро-

ванних контейнерах.

     Высота пакета должна быть не более 5 рядов, причем каждый

ряд должен  быть переложен тонкими досками, дранью или другими

перекладочными материалами.

     9. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

     9.1. Изготовитель гарантирует соответствие поставляемой чере-

пицы требованиям настоящего стандарта при соблюдении условий тран-

спортирования и хранения.

     ПРИЛОЖЕНИЕ А  (рекомендуемое)

          ФОРМА ЧЕРЕПИЦЫ

                ПРИЛОЖЕНИЕ Б  (рекомендуемое)

     КОЛИЧЕСТВО ПИГМЕНТОВ, ВВОДИМЫХ В БЕТОН ЧЕРЕПИЦЫ

------------------------------------------------------------------

|            |          Пигменты                | Рекомендуемое  |

|    Цвет    |----------------------------------| содержание пиг-|

|            | неорганические |  органические   | ментов, % от   |

|            |  (минеральные) |                 | массы цемента  |

|----------------------------------------------------------------|

|            |  Сурик         |                 |                |

| Красный    |  железный по   |       -         |        8       |

|            |  ГОСТ 8135     |                 |                |

|----------------------------------------------------------------|

|            |  Окись хрома   |                 |                |

| Зеленый    |  по ГОСТ 2912  |       -         |        8       |

|----------------------------------------------------------------|

|            |                |  фталоцианино-  |                |

| Голубой    |      -         |     вый по      |       0,5      |

|            |                |    ГОСТ 6220    |                |

------------------------------------------------------------------

     ПРИЛОЖЕНИЕ B  (рекомендуемое)

     СХЕМА ИСПЫТАНИЯ ЧЕРЕПИЦЫ

                     

УДК 691.024

Ключевые слова: черепица, вяжущее, песок, вода, красящее вещество,

                разрушающая нагрузка, водонепроницаемость, морозо-

                стойкость, размеры.


Підпишіться на новини будівництва:

 

 

Вибір редакції: