ЛФМ Утеплення Вікна та двері Технології Техніка | Ринок Аналітика Новини компанійДСТУ Б В.2.7-9-94. Сировина глиниста органо-мінеральна з відходів вуглевидобутку та вуглезбагачення для керамічних виробів. Технічні умови

Оцініть матеріал!
(0 голосів)

Скачать ДСТУ Б В.2.7-9-94. Сировина глиниста органо-мінеральна з відходів вуглевидобутку та вуглезбагачення для керамічних виробів. Технічні умови                 

                  СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

                          Сырье глинистое

                   органо-минеральное из отходов

                  угледобычи и углеобогащения для

                       керамических изделий

                       Технические условия

                        BUILDING MATERIALS

                 Organic mineral clay raw material

                  from coal mining waste and coal

                  dressing by-product for ceramic

                             products

                          Specifications

      ------------------------------------------------------------

                                          Чинний від 1994-04-01

НА ЗАМІНУ
        РСТ УССР 5023-82 "Сырье органо-минеральное
        из отходов угледобычи и углеобогащения для
        керамических изделий"

     1 Галузь використання

     Цей стандарт поширюється на сировину глинисту органо-міне-

ральну (далі - сировина), яка являє собою побічний продукт добу-

вання або збагачення вугілля і застосовується у виробництві

будівельних керамічних виробів.

     Стандарт не поширюється на золошлакові сировинні матеріали,

які є відходами  ТЕС, ТЕЦ, ДРЕС.

     Вимоги даного стандарту обов'язкові.

     Стандарт придатний для цілей сертифікації.  

     2 Нормативні посилання

     У цьому стандарті є посилання на такі документи:

     ГОСТ 12.0.001-82  |  ССБТ. Основные положения

    --------------------------------------------------------

     ГОСТ 12.1.005-88  |  ССБТ. Общие санитарно-

                       |  гигиенические требования к воздуху

                       |  рабочей зоны

    --------------------------------------------------------

     ГОСТ 12.4.028-76  |  ССБТ. Респираторы ШБ-1 "Лепесток"

    --------------------------------------------------------

     ГОСТ 147-74       |  Топливо твердое. Метод

                       |  определения высшей теплоты

                       |  сгорания и вычисление низшей

                       |  теплоты сгорания

    --------------------------------------------------------

     ГОСТ 427-75       |  Линейки измерительные и

                       |  металлические

    --------------------------------------------------------

     ГОСТ 2642.3-86    |  Материалы и изделия огнеупорные.

                       |  Методы определения двуокиси

                       |  кремния

    --------------------------------------------------------

     ГОСТ 2642.4-86    |  Материалы и изделия огнеупорные.

                       |  Методы определения окиси аллюминия

    --------------------------------------------------------

     ГОСТ 7502-89      |  Рулетки измерительные

                       |  металлические

    --------------------------------------------------------

     ГОСТ 8606-72      |  Топливо твердое. Методы

                       |  определения серы

    --------------------------------------------------------

     ГОСТ 10742-71     |  Угли бурые, каменные, антрацит,

                       |  горючие сланцы и угольные брикеты.

                       |  Методы отбора и подготовки проб

                       |  для лабораторных испытаний

    --------------------------------------------------------

     ГОСТ 11014-81     |  Угли бурые, каменные, антрацит и

                       |  горючие сланцы. Ускоренный метод

                       |  определения влаги

    --------------------------------------------------------

     ГОСТ 11022-90     |  Топливо твердое минеральное.

                       |  Методы определения зольности

    --------------------------------------------------------

     ГОСТ 11055-78     |  Угли бурые, каменные и антрацит.

                       |  Радиационные методы

                       |  определения зольности

    --------------------------------------------------------

     ГОСТ 14192-77     |  Маркировка грузов

    --------------------------------------------------------

     РБН 356-91        |  Положення про радіаційний контроль на

                       |  об'єктах будівництва та підприємствах

                       |  будіндустрії і будматеріалів України

                       |

     3 Класифікація. Основні параметри

     3.1 Сировина в залежності від призначення розділяється на ка-

горії:

     О - основний матеріал (вміст в шихті більше 60%);

     Д - минеральна добавка (вміст в шихті 40-60%);

     П - паливна добавка (вміст в шихті менше 40%).

     3.2 В залежності від ступеня подрібнення на шахті і фабриці

по величині сировина розділяється на класи:

     1 - с разміром кусків більше 40 мм;

     2 - с разміром кусків 0 - 6 мм;

     3 - с разміром кусків 0 - 300 мм;

     4 - с разміром часток менше 1 мм (побічний продукт при  флота-

ційному збагаченні).

     Приклад умовного позначення основної глинистої органо-міне-

ральної сировини з відходів вуглевидобутку та вуглезбагачення

для керамічних виробів класу 3:

     "03 ДСТУ Б В.2.7-9-94"

     4 Технічні  вимоги

     4.1 За показниками якості сировина вказаних категорій повинна

відповідати вимогам таблиці 1.

     Таблиця 1

-------------------------------------------------------------------

| Найменування    |          Норма для сировини категорій         |

|  показника      |                                               |

|                 |-----------------------------------------------|

|                 |       О        |      Д       |       П       |

|-----------------------------------------------------------------|

| Массова частка  | 70             | 80           | Не нормується |

| оксиду кремнію  |                |              |               |

| (SiO2),не більше|                |              |               |            |

| (у відсотках)   |                |              |               |

|-----------------------------------------------------------------|

| Масова частка   | 12             | 10           | Не нормується |

| оксиду алюмінію |                |              |               |

| (Al2O3),не менше|                |              |               |

| (у відсотках)   |                |              |               |

|-----------------------------------------------------------------|

| Питома теплота  | 6,0(1430)      |8,4(2000)     | Не нормується |

| згорання        |                |              |               |

| МДж/кг          |                |              |               |

| (ккал/кг), не   |                |              |               |

| більше          |                |              |               |

|-----------------------------------------------------------------|

| Сума з'єднань   | 3,0            | 4,0          | 6,0           |

| сірки у перера- |                |              |               |

| хунку на        |                |              |               |

| SO3(SO3 заг.)   |                |              |               |

| не більше       |                |              |               |

| (у відсотках)   |                |              |               |

-------------------------------------------------------------------

                            - 4 -

     ДСТУ Б В.2.7-9-94

   Продовження таблиці 1

-------------------------------------------------------------------

| Найменування    |          Норма для сировини категорій         |

|  показника      |                                               |

|                 |-----------------------------------------------|

|                 |       О        |      Д       |       П       |

|-----------------------------------------------------------------|

| Зольність,      |                |              |               |

| не менше        |                |              |               |

| (у відсотках)   | 75             | 70           | Не нормується |

| не більше       |                |              |               |

| (у відсотках)   |                |              | 80            |

-------------------------------------------------------------------

     Примітка: при перевищенні установлених показників по вмісту

SO3 заг. необхідно передбачити заходи по переходу водорозчинних

з'єднань сірки в нерозчинені, придатність сировини визначається

за результатами випробувань в промислових умовах.

     4.2 Масова частка вологи у відсотках повинна бути для

сировини:

         - категорії О і Д клас 1 - не більше 8

         - категорії О і Д клас 2 - не більше 14

         - категорії О і Д клас 3 - не більше 18

         - категорія П     клас 4 - не більше 24

     Примітка: сировина класів 2,3,4 в зимовий період поставляєть-

ся при обробці, що забезпечує незамерзання.

     4.3 У сировині не допускаються сторонні включення (будівель-

не сміття, вапняки, крупнозернисті пісковики, залучений метал

та ін.).

     4.4 Транспортне маркування згідно з ГОСТ 14192.

     5 Вимоги безпеки

     5.1 При використанні сировини необхідно дотримуватися вимог

ГОСТ 12.1.005 "ССБТ. Воздух рабочей зоны. Общие  санитарно-гигиени-

ческие требования" та "Санитарных правил организации технологических

процессов и гигиенических требований к производственному оборудова-

нию", затверджених Міністерством охорони здоров'я СРСР.

     5.2 Загальні вимоги безпеки повинні відповідати ГОСТ

12.0.001.

     5.3 Сировина у вигляді аерозолю має фіброгенну дію на органи

дихання, ГДК згідно з ГОСТ 12.1.005 - 6 мг/м3, клас небезпеки ІV.

     5.4 Для вугільнопородного пилу, що містить у собі більше

10% вільної SiO2, ГДК - 2 мг/м3, для вугільнопородного пилу, що

вміщує менше 10% вільної SiO2, ГДК - 4 мг/м3.

     5.5 Сірка не має виражених токсичних властивостей, гострі

отруєння виключаються.

     5.6 Визначення концентрації шкідливих речовин у повітрі робо-

чої зони і контроль за ними повинен здійснюватись у відповідності

                            - 5 -

                                              ДСТУ Б В.2.7-9-94

з вимогами ГОСТ 12.1.005.

     5.7 Оцінка на радіаційну активність сировини, а також методи

радіаційного контролю проводяться за РСН 356-91 "Положення про ра-

діаційний контроль на об'єктах будівництва та підприємствах буд-

індустрії і будматеріалів України".

     5.8 Сумарна питома активність природних радіонуклідів не

повинна перевищувати 370 БК/кг (1клас).

     5.9 Виробничі приміщення мають бути обладнані загальнообмін-

ною припливно-витяжною вентиляцією, всі робочі місця - місцевими

відсмоктувачами згідно з СН 2.04-05.

     5.10 Працюючі повинні бути забезпечені індивідуальними засоба-

ми захисту згідно з ГОСТ 12.4.028.

     5.11 Цехи повинні бути забезпечені засобами тушіння пожежі

згідно з правилами пожежної безпеки на промисловому підприємстві.

     6 Правила приймання

     6.1 Приймання сировини проводиться партіями. Партією вва-

жається кількість добової виробки сировини однієї категорії і

одного класу.

     Підприємство-постачальник зобов'язане супроводжувати кожну

партію сировини документом про якість встановленої форми, в якому

зазначається:

         -  номер і дата видачі документа;

         -  найменування і адреса постачальника;

         -  найменування і адрес одержувача;

         -  найменування продукції, категорія, клас;

         -  номер партії, маса,т;

         -  дата відвантажування;

         -  результати випробувань;

         -  дата виконання випробування;

         -  позначення даного стандарту.

     6.2 Для перевірки якості сировини повинні виконуватися прий-

мально-здавальні, періодичні та типові випробування,для чого від

кожної партії сировини відбирають пробу відповідно з ГОСТ 10742.

     6.3 Під час проведення приймально-здавальних випробувань

визначають:

         -  масову частку SO3 заг.;

         -  зольність;

         -  масову частку вологи;

         -  максимальний розмір кусків;

         -  наявність сторонніх включень.

     6.4 Під час періодичних випробувань, які проводяться один

раз в півріччя, визначають:

         -  масову частку оксиду кремнію;

         -  масову частку оксиду алюмінію;

                            - 6 -

     ДСТУ Б В.2.7-9-94

         -  питому теплоту згорання.

     6.5 Типові випробування на відповідність всім вимогам даного

стандарту повинні проводитись при переході на новий горизонт шахти

або новий вид збагачуваного вугілля і при зміні технології добуван-

ня або збагачення вугілля.

     Результати типових випробувань оформлюються актом.

     6.6 При одержанні незадовільних результатів контрольної пере-

вірки якості сировини хоча б по одному із показників даного стан-

дарту проводять повторні визначення цього показника на подвоєній

пробі, взятій від тієї ж партії сировини.

     При  незадовільних результатах повторних випробувань партія

прийманню не підлягає.

     6.7 Споживач має право проводити контрольну перевірку відпо-

відності сировини вимогам даного стандарту, застосовуючи правила

відбору проб у відповідності з п.3.2, і методи впробування, перед-

бачені даним стандартом.

     7 Методи контролю

     7.1 Масові частки оксиду кремнію (SiO2) та оксиду алюмінію

(Al2O3) визначають згідно з ГОСТ 2642.3, ГОСТ 2642.4.

     7.2 Масову частку SO2 заг. визначають згідно з ГОСТ 8606.

     7.3 Зольність визначають згідно з ГОСТ 11022, ГОСТ 11055.

     7.4 Питому теплоту згорання визначають згідно з ГОСТ 147.

     7.5 Масову частку вологи визначають згідно з ГОСТ 11014.

     7.6 Максимальний размір кусків визначають металевою лінійкою

згідно з ГОСТ 427 або рулеткой з ГОСТ 7502.

     7.7 Наявність сторонніх включень визначають візуально.

     8 Транспортування та зберігання

     8.1 Транспортування сировини здійснюється залізничним, авто-

мобільним та водним транспортом у відповідності з Правилами переве-

зення, що діють на відповідному виді транспорту.

     8.2 Перевезення сировини забрудненими транспортними засобами

забороняється.

     8.3 Сировина повинна зберігатися по категоріях і класах в

умовах, що виключають зволоження та забруднення сторонніми

включеннями.

                            - 7 -

                                              ДСТУ Б В.2.7-9-94

     УДК 553.611

     Ключові слова:

     сировина, відходи, сірка, добавка, глина, добування,

     збагачення.

     ПРИМІТКА.

     В зв'язку з підготовкою документа на ПЕОМ в формулах

     зроблені зміни, а саме:

              -   нижні індекси написані поряд з основними

                  символами         

                                                           

                  ДСТУ Б В.2.7-9-94

                 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ УКРАИНЫ

                ----------------------------------

                      СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

                         Сырье глинистое

                   органо-минеральное из отходов

                  угледобычи и углеобогащения для

                      керамических изделий

                       Технические условаия                 

                        BUILDING MATERIALS

                 Organic mineral clay raw material

                  from coal mining waste and coal

                  dressing by-product for ceramic

                             products

                          Specifications

      ------------------------------------------------------------

                                          Дата введения 1994-04-01

     1 Область применения

     Настоящий стандарт распространяется на сырье  глинистое  орга-

но-миниральное (далее - сырье), являющееся побочным продуктом добы-

чи или обогащения углей и применяемое для производства строительных

керамических изделий.

     Стандарт не распостраняется на золошлаковые сырьевые  материа-

лы, являющиеся отходами ТЭС, ТЭЦ, ГРЭС.

     Требования настоящего стандарта обязательны.

     Стандарт используется для целей сертификации.

 

     2 Нормативные ссылки

     В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие докуме-

нты:

     ГОСТ 12.0.001-82  |  ССБТ. Основные положения

    --------------------------------------------------------

     ГОСТ 12.1.005-88  |  ССБТ. Общие санитарно-

                       |  гигиенические требования к воздуху

                       |  рабочей зоны

    --------------------------------------------------------

     ГОСТ 12.4.028-76  |  ССБТ. Респираторы ШБ-1 "Лепесток"

    --------------------------------------------------------

     ГОСТ 147-74       |  Топливо твердое. Метод

                       |  определения высшей тееплоты

                       |  сгорания и вычисление низшей

                       |  теплоты сгорания

    --------------------------------------------------------

     ГОСТ 427-75       |  Линейки измерительные и

                       |  металлические

    --------------------------------------------------------

     ГОСТ 2642.3-86    |  Материалы и изделия огнеупорные.

                       |  Методы определения двуокиси кремния

    --------------------------------------------------------

     ГОСТ 2642.4-86    |  Материалы и изделия огнеупорные.

                       |  Методы определения окиси аллюминия

    --------------------------------------------------------

     ГОСТ 7502-89      |  Рулетки измерительные

                       |  металлические

    --------------------------------------------------------

     ГОСТ 8606-72      |  Топливо твердое. Методы

                       |  определения серы

    --------------------------------------------------------

     ГОСТ 10742-71     |  Угли бурые, каменные, антрацит,

                       |  горючие сланцы и угольные

                       |  брикеты. Методы отбора и

                       |  подготовки проб для лабораторных

                       |  испытаний

    --------------------------------------------------------

     ГОСТ 11014-81     |  Угли бурые, каменные, антрацит и

                       |  горючие сланцы. Ускоренный метод

                       |  определения влаги

    --------------------------------------------------------

     ГОСТ 11022-90     |  Топливо твердое минеральное.

                       |  Методы определения зольности

    --------------------------------------------------------

     ГОСТ 11055-78     |  Угли бурые, каменные и антрацит.

                       |  Радиационные методы

                       |  определения зольности

    --------------------------------------------------------

     ГОСТ 14192-77     |  Маркировка грузов

    --------------------------------------------------------

     РСН 356-91        |  Положение о радиационном

                       |  контроле на обьектах строительства

                       |  и предприятиях стройиндустрии и

                       |  стройматериалов Украины.

     3 Классификация. Основные параметры

     3.1 Сырье в зависимости от назначения подразделяется на кате-

гории:

     О - основной материал (содержание в шихте более 60%);

     Д - минеральная добавка (содержание в шихте 40-60%);

     Т - топливная добавка (содержание в шихте менее 40%).

     3.2 В зависимости от степени дробления на шахте и фабрике по

крупности сырье подразделяется на классы:

     1 - с размером кусков более 40 мм;

     2 - с размером кусков 0 - 6 мм;

     3 - с размером кусков 0 - 300 мм;

     4 - с размером частиц менее 1 мм (побочный продукт при  флота-

ционном обогащении).

     Пример условного обозначения основного глинистого органо-мини-

рального сырья из отходов угледобычи и углеобогащения для керамиче-

ских изделий класса 3:

     "03 ДСТУ Б В.2.7-9-93"

     4 Технические требования

     4.1 По показателям качества сырье указанных  категорий  должно

соответствовать требованиям таблицы 1.

     Таблица 1

-------------------------------------------------------------------

| Наименование    |          Нормы для сырья категорий            |

|  показателя     |                                               |

|                 |-----------------------------------------------|

|                 |       О        |      Д       |       Т       |

|-----------------------------------------------------------------|

| Массовая доля   | 70             | 80           | Не нормируется|

| оксида кремния  |                |              |               |

| (SiO2),не более |                |              |               |            |

| (в процентах)   |                |              |               |

|-----------------------------------------------------------------|

| Массовая доля   | 12             | 10           | Не нормируется|

| оксида аллюминия|                |              |               |

| (Al2O3),не более|                |              |               |

| (в процентах)   |                |              |               |

|-----------------------------------------------------------------|

| Удельная        | 6,0(1430)      |8,4(2000)     | Не нормируется|

| теплота сгорания|                |              |               |

| МДж/кг (ккал/кг)|                |              |               |

| не более        |                |              |               |

|-----------------------------------------------------------------|

| Сумма           | 3,0            | 4,0          | 6,0           |

| соединений      |                |              |               |

| серы в          |                |              |               |

| пересчете на    |                |              |               |

| SO3(SO3 общ.)   |                |              |               |

| не более        |                |              |               |

| (в процентах)   |                |              |               |

-------------------------------------------------------------------

   Продолжение таблицы 1

-------------------------------------------------------------------

| Наименование    |          Нормы для сырья категорий            |

|  показателя     |                                               |

|                 |-----------------------------------------------|

|                 |       О        |      Д       |       Т       |

|-----------------------------------------------------------------|

| Зольность,      |                |              |               |

| не менее        |                |              |               |

| (в процентах)   | 75             | 70           | Не нормируется|

| не более        |                |              |               |

| (в процентах)   |                |              | 80            |

-------------------------------------------------------------------

     Примечание: При превышении установленных показателей по содер-

жанию SO3 общ. необходимо предусмотреть способы по переходу водора-

створимых соединений серы в нерастворимые, пригодность сырья  опре-

деляется по результатам испытаний.

     4.2 Массовая доля влаги в процентах должна быть для сырья:

         - категорий О и Д класс 1 - не более 8

         - категорий О и Д класс 2 - не более 14

         - категорий О и Д класс 3 - не более 18

         - категория Т     класс 4 - не более 24

     Примечание: сырье классов 2,3,4 в зимний  период  поставляется

при обработке, обеспечивающей несмерзаемость.

     4.3 В сырье не допускаются посторонние включения (строительный

мусор, известняки, крупнозернистые песчаники, вовлеченный металл  и

др.).

     4.4 Транспортная маркировка согласно ГОСТ 14192.

     5 Требования безопасности

     5.1 При использовании сырья  необходимо  соблюдать  требования

ГОСТ 12.1.005 "ССБТ. Воздух рабочей зоны. Общие  санитарно-гигиени-

ческие требования" и "Санитарных правил организации технологических

процессов и гигиенических требований к производственному оборудова-

нию", утвержденных Минздравом СССР.

     5.2 Общие требования безопасности должны соответствовать  ГОСТ

12.0.001.

     5.3 Сырье в виде аэрозоля оказывает  фиброгенное  действие  на

органы дыхания. ПДК по ГОСТ 12.1.005 - 6 мг/м3, класс опасности ІV.

     5.4 Для угольнопородной пыли, содержащей более  10%  свободной

SiO2, ПДК - 2 мг/м3, для угольнопородной пыли, содержащей менее 10%

свободной SiO2, ПДК - 4 мг/м3.

     5.5 Сера не обладает выраженными токсичными свойствами, острые

отравления исключены.

     5.6 Определение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей

зоны и контроль за ними должен  осуществляться  в  соответствии  с

требованиями ГОСТ 12.1.005.

     5.7 Оценка на радиоционную активность сырья,  а  также  методы

радиационного контроля проводятся по РСН 356-91 "Положения о радиа-

ционном контроле на обьектах строительства и предприятиях  стройин-

дустрии и стройматериалов Украины".

     5.8 Суммарная удельная активность  естественных  радионуклидов

не должна превышать 370 БК/кг (1 класс).

     5.9 Производствеенные помещения должны быть оборудованы общео-

бменной приточно-вытяжной вентиляцией, все рабочие места - местными

отсосами согласно СН 2.04.05.

     5.10 Работающие должны быть обеспечены  индивидуальными  сред-

ствами защиты по ГОСТ 12.4.028.

     5.11 Цеха должны быть обеспечены средствами пожаротушения сог-

ласно Правилам пожарной безопасности на промышленном предприятии.

     6 Правила приемки

     6.1 Приемку сырья производят партиями. Размер партии  устанав-

ливается в количестве суточной выработки сырья  одной  категории  и

одного класса.

     Предприятие-поставщик обязано сопровождать каждую партию сырья

документом о качестве установленной формы, в котором указывают:

         -  номер и дату выдачи документа;

         -  наименование и адрес поставщика;

         -  наименование и адрес получателя;

         -  наименование продукции, категория, класс;

         -  номер партии, количество,т;

         -  дату отгрузки;

         -  результаты испытаний;

         -  дату проведения испытаний;

         -  обозначение настоящего стандарта.

     6.2 Для проверки качества  сырья  должны  производиться  прие-

мо-сдаточные, периодические и типовые испытания, для чего от каждой

партии сырья отбирают пробу согласно ГОСТ 10742.

     6.3 При приемо-сдаточных испытаниях определяют:

         -  массовую долю SO3 общ.;

         -  зольность;

         -  массовую долю влаги;

         -  максимальный размер кусков;

         -  наличие посторонних примесей.

     6.4 При периодических испытаниях, проводимых раз в  полугодие,

определяют:

         -  массовую долю оксида кремния;

         -  массовую долю оксида аллюминия;

         -  удельную теплоту сгорания.

                            - 6 -

     ДСТУ Б В.2.7-9-94

     6.5 Типовые испытания на соответствие всем требованиям  насто-

ящего стандарта должны проводиться при переходе на новый горизонт

шахты или новый вид обогащаемого угля и при изменении технологии

добычи или обогащения углей.

     Результаты типовых испытаний должны быть оформлены актом.

     6.6 При получении неудовлетворительных результатов контрольной

проверки качества сырья хотя бы по одному из показателй  настоящего

стандарта проводят повторное определение этого показателя на удвое-

нной пробе, взятой от той же партии сырья.

     При  неудовлетворительных  результатах  повторных   испытаний

партия приемке не подлежит.

     6.7 Потребитель имеет право производить  контрольную  проверку

соответствия сырья требованиям настоящего стандарта, применяя  пра-

вила отбора проб в соответствии с п. 3.2 и методы испытаний, преду-

смотренные настоящим стандартом.

     7 Методы испытаний

     7.1 Массовые доли оксида кремния  (SiO2)  и  оксида  аллюминия

(Al2O3) определяют по ГОСТ 2642.3, ГОСТ 2642.4.

     7.2 Массовую долю SO3 общ. определяют по ГОСТ 8606.

     7.3 Зольность определяют по ГОСТ 11022, ГОСТ 11055.

     7.4 Удельную теплоту сгорания по ГОСТ 147.

     7.5 Массовую долю влаги определяют по ГОСТ 11014.

     7.6 Максимальный размер кусков определяют металлической линей-

кой по ГОСТ 427 или рулеткой по ГОСТ 7502.

     7.7 Наличие посторонних включений определяют визуально.

     8 Транспортирование и хранение

     8.1 Транспортирование сырья производится железнодорожным,  ав-

томобильным и водным транспортом  с  соблюдением  Правил  перевозок

грузов, действующих на соответствующем виде транспорта.

     8.2 Перевозка сырья загрязненными транспортными средствами за-

прещается.

     8.3 Сырье должно храниться по категориям и классам в условиях,

исключающих увлажнение и загрязнение посторонними включениями. 

                                            

     УДК 553.611

     Ключевые слова:сырье, отходы, сера, добавка, глина, добыча, обогащение

     ПРИМЕЧАНИЕ.

     В связи с подготовкой документа на ПЭВМ в формулах

     произведены изменения, а именно:

              -   нижние индексы написаны рядом с основными

                  символами.


Детальніше в цій категорії: « ДСТУ Б В.2.7-8-94. Зміна N1

Підпишіться на новини будівництва:

 

 

Вибір редакції: