ЛФМ Утеплення Вікна та двері Технології Техніка | Ринок Аналітика Новини компанійВБН В.2.8-218-046:2006. Річні терміни експлуатації дорожніх машин і механізмів для будівництва і ремонту автомобільних доріг

Оцініть матеріал!
(0 голосів)

Скачать ВБН В.2.8-218-046:2006. Річні терміни експлуатації дорожніх машин і механізмів для будівництва і ремонту автомобільних доріг

ВІДОМЧІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

Будівельна техніка, оснастка, інвентар та інструмент

Будівельна техніка, оснастка, інвентар та інструмент

ВБН В.2.8-218-046:2006

Річні терміни експлуатації дорожніх машин і механізмів для будівництва і ремонту автомобільних доріг

Введено на заміну ВБН В.2.8‑218‑046‑2001

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Ці Норми встановлюють порядок розрахунку річних термінів експлуатації дорожніх машин та механізмів (надалі – машин). Вимоги цих Норм є обов'язковими для організацій і підприємств, підпорядкованих Державній службі автомобільних доріг України (Укравтодор) та призначені для планування технічної експлуатації і використання при складанні ресурсних кошторисних норм.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цих Нормах є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ Б А.1.1-65-95

Система технічного обслуговування та ремонту будівельних машин. Терміни та визначення

ГОСТ 25646-95

Эксплуатация строительных машин. Общие требования (Експлуатація будівельних машин. Загальні вимоги)

ДБН В.2.3-4-2000

Автомобільні дороги

ДБН В.2.8-3-95

Технічна експлуатація будівельних машин

ДБН В.2.8-4-96

Система технічного обслуговування та ремонту будівельних машин. Загальні вимоги

ВБН В.2.8-218-009-97

Правила технічної експлуатації дорожньої техніки

ВБН В.2.8-218-046-2001

Річні терміни експлуатації дорожніх машин та механізмів для будівництва і ремонту автомобільних доріг

ІНУВ В.3.2-218-051-95

Інструкція по забезпеченню безпеки дорожнього руху в місцях проведення дорожніх робіт на автомобільних дорогах

ДНАОП 5.1.14-1.01-96

Правила охорони праці при будівництві, ремонті та утриманні автомобільних доріг і на інших об'єктах дорожнього господарства

 3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

Нижче подано терміни, вжиті в цьому нормативному документі, та визначення позначених ними понять.

3.1       Річні терміни експлуатації –розрахункові величини наробітку машини на протязі року, які застосовуються для планування виробничої діяльності підприємства.

3.2     Робочий період року розрахунковий інтервал часу, який обмежує період експлуатації машин вимогами технології виконання робіт, кліматичними, погодними, природними умовами та місцезнаходженням робіт, що виконуються.

3.3     Технологічні періоди використання машин інтервал часу, який обмежується технологією виконання даного виду робіт, температурними та вологісними параметрами повітря.

3.4        Ремонтний цикл інтервал часу або наробіток з початку експлуатації машини до першого капітального ремонту або між двома послідовними капітальними ремонтами.

3.5      Підготовчо-заключні роботи комплекс заходів, які забезпечують підготовку об'єкта для виконання дорожніх робіт, безпеку дорожнього руху в місцях проведення робіт та охорону навколишнього природного середовища.

3.6         Коефіцієнт внутрішньозмінного використання коефіцієнт, який враховує завантаження машини у часі та за потужністю протягом робочого часу.

3.7         Коефіцієнт використання двигуна за часом відношення наробітку машин (в мото-год.) до тривалості робочого часу, на протязі якого його було досягнуто (в маш.-год.).

3.8         Коефіцієнт використання потужності двигуна ступінь завантаження двигуна машини на протязі її наробітку.

4 ВИЗНАЧЕННЯ РІЧНИХ ТЕРМІНІВ ЕКСПЛУАТАЦІЇ МАШИН

4.1        Річні терміни експлуатації машин розроблені відповідно до конкретних умов експлуатації з урахуванням технології виконання робіт, тривалості робочого періоду на протязі року та перерв у роботі.

Технологією виробництва передбачається використання комплекту машин для виконання певного виду робіт. Річні терміни експлуатації машин, які входять в комплект, встановлюють на однаковому рівні.

4.2       Річні терміни експлуатації машин визначають в днях (добах), змінах та годинах робочого часу (мото-год., маш.-год.). Річні терміни експлуатації машин, визначені в мото-год., використовують для планування технічної експлуатації машин, а визначені в маш.-год., –для планування та обліку тривалості роботи машин.

4.3       Річні терміни експлуатації машин, TN,зміни, в загальному вигляді визначають за формулою:

TN=TR-TР,                                                                                (1)

де TR – тривалість робочого періоду на протязі року, зміни;

Тр –тривалість перерв в роботі, зміни.

4.4       Тривалість робочого періоду на протязі року визначають для кожної конкретної групи (марки, типу) машин з урахуванням технології виконання робіт, кліматичних, природних, погодних умов та місцезнаходження робіт, що виконуються.

Машини універсального призначення та базові машини, які використовуються для навішування змінного робочого обладнання, використовуються, за можливістю, протягом року. Спеціалізовані машини – на протязі сезону, відповідно до технології виконання робіт. Технологічні періоди використання машин у відповідності з технологією виконання робіт (ДБН В.2.3-4) наведені в додатку А.

4.5      Технологією виконання робіт визначені температурні та вологісні параметри повітря, а також тривалість виконання даного виду робіт, яка повинна знаходитись в межах інтервалу часу, що обмежений допустимими температурними та вологісними параметрами.

4.6      Тривалість робочого періоду на протязі року визначають для конкретного регіону з урахуванням даних Українського гідрометеорологічного центру. Тривалість робочих періодів експлуатації машин у відповідності з технологією виконання робіт (ДБН В.2.3-4) наведена в додатку Б.

4.7         Дорожньо-кліматичне районування та районування території України за кліматичними умовами, стосовно використання машин в залежності від характеристик дорожнього покриття (типів та марок асфальто- і дьогтебетонів), прийнято у відповідності з даними ДБН В.2.3-4.

4.8    Перерви в роботі включають в себе святкові та вихідні дні, простої за кліматичних умов (дощ), перебазування машин, очікування ремонту та доставки машин на ремонтне підприємство і назад та знаходження машин в періодичному технічному обслуговуванні та ремонті на протязі робочого періоду року.

4.9    Перерви в роботі, ТР, дні, визначають за формулою:

Тр=Твкперорем,                                                        (2)

де Тв –кількість святкових та вихідних днів, які припадають на робочий період року, дні;

Тк –тривалість простоїв машин через кліматичні умови, дні;

Тпер –тривалість перебазування машин на протязі робочого періоду року, дні;

То –тривалість очікування ремонту та доставки машин на ремонтне підприємство та назад на протязі робочого періоду року, дні;

Трем –тривалість знаходження машин у періодичному технічному обслуговуванні та ремонті на протязі робочого періоду року, дні.

4.10      Перерви в роботі враховують тільки на протязі робочого періоду року. Тривалість перерв у роботі, які співпадають з неробочим періодом, з розрахунку виключають.

Перерви в роботі, які є результатом порушення організації або технології виконання робіт (порушення трудової дисципліни, перебої в постачанні матеріалами та енергоресурсами, непланові ремонти, викликані несвоєчасним та неякісним виконанням періодичних технічних обслуговувань та ремонтів) в розрахунок не включають.

4.11     Кількість святкових та вихідних днів, які припадають на робочий період року, приймають за календарем.

4.12     Тривалість простоїв машин через кліматичні умови визначають на основі даних Українського гідрометеорологічного центру (додаток В). При цьому враховують середню тривалість дощу на протязі дня та технологічні особливості застосування конкретних марок машин (час висихання поверхні після дощу для можливості подальшої експлуатації деяких типів машин). Застосовуємо зменшуючий коефіцієнт, який в середньому становить 0,5.

4.13     Тривалість перебазування машин на протязі робочого періоду року визначають на підставі даних щодо кількості та територіального розміщення об'єктів, що будуються, та тривалості їх будівництва.

Середні швидкості перевезення та пересування машин для визначення тривалості їх перебазувань наведені в додатку Г. Середню тривалість перебазувань машин, Тпер, дні, визначають за формулою:

,                                                                            (3)

де L –середня відстань транспортування, км;

Nnep – кількість перебазувань на протязі робочого періоду року;

V –середня швидкість перебазувань, км/год.;

Тсм –тривалість зміни, год.;

Nсм – коефіцієнт змінності при перебазуванні машин.

Розрахунок тривалості перебазувань різних типів машин (з урахуванням середніх величин складових частин) наведено в додатку Д.

4.14 Тривалість щоденних перебазувань самохідних колісних машин, які мають постійну стоянку на експлуатаційній базі будівельної організації, враховують в складі змінного робочого часу.

4.15         Тривалість очікування ремонту і доставки машин на ремонтне підприємство і назад на протязі робочого періоду року визначають на підставі даних щодо фактичних витрат часу на ці операції, які припадають на одну середньоспискову машину.

4.16        Тривалість знаходження машин в періодичному технічному обслуговуванні та ремонті на протязі робочого періоду року, Трем, дні, визначають за формулою:

                                                          (4)

де Тп питома тривалість технічних обслуговувань та ремонтів в машино-годині роботи машини, год./маш.-год.;

Кзм – коефіцієнт змінності (кількість змін роботи машини за добу);

Тзм –тривалість зміни, год.

4.17 Питома тривалість технічних обслуговувань та ремонтів на протязі машино-години роботи машини, Тп,год./маш.-год., визначається за формулою:

                                                                       (5)

де Тто –тривалість періодичного технічного обслуговування (ТО-1, ТО-2, ТО-3) та ремонту (П, К) відповідного виду, год.;

Nто – кількість технічних обслуговувань та ремонтів кожного виду машин в одному ремонтному циклі;

Ц –тривалість ремонтного циклу, мото-год.;

Кзм.то –коефіцієнт змінності проведення робіт з технічного обслуговування та ремонту;

Кі.то – імовірнісний коефіцієнт знаходження машини на технічному обслуговуванні та ремонті в робочому періоді року;

Кп –коефіцієнт внутрішньозмінного використання (коефіцієнт переходу від змінного робочого часу до наробітку машини в мото-год.).

4.18        Середні показники питомої тривалості періодичних технічних обслуговувань та ремонтів в одній машино-годині роботи деяких груп машин в робочому періоді року наведені в додатку Е. При відсутності даних розрахунок здійснюється на підставі показників, які наведені в експлуатаційній документації заводів-виробників та фактичних відомостей по аналогічних машинах.

4.19        Тривалість одного періодичного технічного обслуговування та ремонту визначають з урахуванням одночасності або послідовності виконання робіт різними спеціалістами та їх нормативної трудомісткості.

4.20         Імовірний коефіцієнт перебування машини на технічному обслуговуванні та ремонті визначає ступінь імовірності виконання відповідного технічного обслуговування та ремонту в робочому періоді року. Якщо машина знаходиться в експлуатації тільки на протязі сезону, який обмежено технологією виконання робіт, то максимальна тривалість робіт з технічного обслуговування та ремонту повинна припадати на неробочий період року.

4.21      Коефіцієнт внутрішньозмінного використання, Кмвизначають за формулою:

Кмдв. Кдп,                                                                          (6)

де Кдв коефіцієнт використання двигуна за часом;

Кдп – коефіцієнт використання потужності двигуна.

4.22      Коефіцієнт використання двигуна за часом, Кдв, визначають за формулою:

,                            (7)

 

де N – наробіток машин, мото-год. (мото-дні) або відсотки від тривалості робочого часу;

Т –тривалість робочого часу, маш.-год. (маш.-дні) або відсотки;

Тщо –тривалість щозмінного технічного обслуговування, дні або відсотки від тривалості робочого часу;

Тпзр –тривалість підготовчо-заключних робіт на протязі робочого періоду року, дні або відсотки від тривалості робочого часу;

Тх –тривалість роботи машини вхолосту, дні або відсотки від тривалості робочого часу;

Тп –тривалість періодичних перерв на протязі робочого періоду року, дні або відсотки від тривалості робочого часу.

4.23      Коефіцієнт використання потужності двигуна враховує середнє навантаження на двигун машини на протязі її наробітку.

4.24      Згідно з ДБН В.2.8-4 щозмінне технічне обслуговування включає контрольні операції з визначення стану агрегатів і систем, які безпосередньо впливають на безпечну експлуатацію машин, а також роботи з підтримки їх належного зовнішнього вигляду, заправки паливом, мастилами і іншими експлуатаційними матеріалами. Тривалість виконання операцій щозмінного технічного обслуговування складає 3 % від тривалості змінного часу.

4.25        Тривалість підготовчо-заключних робіт визначають на підставі карт трудових процесів та ІНУВ В.3.2-218-051.

Тривалість підготовчо-заключних робіт складає 6 % від тривалості змінного часу.

4.26        Тривалість роботи машини вхолосту визначають на основі фотографій робочого дня. Тривалість допустимої роботи вхолосту складає до 15 % від тривалості змінного часу.

4.27        Тривалість періодичних перерв визначають, виходячи з норм ДНАОП 5.1.14-1.01 в розмірі 10 % від тривалості робочого періоду року.

4.28        Технічну експлуатацію машин здійснюють у відповідності з ДБН В.2.8-3, ДБН В.2.8-4 та ВБН В.2.8-218-009. Якість технічної експлуатації машин має відповідати вимогам ГОСТ 25646.

4.29             Нормативи періодичності та тривалості технічного обслуговування та ремонту машин приймають у відповідності з даними ДБН В 2.8-3 та ВБН В.2.8-218-009.

4.30       Коефіцієнт змінності (кількість змін роботи машини на добу) визначають з урахуванням вимог проектів виконання робіт, технології будівництва, встановлених термінів робіт та фактично досягнутої змінності, яка враховує конкретні умови експлуатації машини.

Коефіцієнт змінності за місяцями для групи машин може бути величиною змінною, яка враховує різну тривалість світлового дня.

4.31       Фактичний середній коефіцієнт змінності, Кзм, для групи машин розраховують, виходячи з даних щодо кількості машин, які працювали з різною змінністю на протязі робочого періоду року за формулою:

,                                                    (8)

де Кзм.м –коефіцієнт змінності роботи окремих груп машин за добу;

Тзм.м –кількість днів роботи даної групи машин з однаковою змінністю;

Nзм середньоспискова кількість машин, які працювали з однаковою змінністю;

Nзагальна середньоспискова кількість машин, які працювали;

Т – кількість днів, відпрацьованих машинами у відповідному періоді, за який визначається середній коефіцієнт змінності.

4.32     Тривалість зміни приймають згідно режиму, який встановлено для даної організації у відповідності з діючим законодавством.

4.33     Річні терміни експлуатації машин, TNг,маш.-год., визначають за формулою:

ТNг, = ТN·Кзм·Тзм,                                                                                            (9)

 За необхідності визначення річних термінів експлуатації машин в мото-год. формула (9) виглядатиме:

ТNг, = ТN·Кзм·Тзм ·Kп,                                                                                (10)

Формула (9) можебути представлена у вигляді:

                     (11)

де TR – тривалість робочого періоду року, дні;

Тв –кількість святкових та вихідних днів на протязі робочого періоду року, дні;

Тк –тривалість простоїв машин через кліматичні умови згідно з таблицею Д.1, дні;

Тпер –тривалість перебазувань машини на протязі робочого періоду року, дні;

То –тривалість очікування ремонту та доставки машини на ремонтне підприємство та назад на протязі робочого періоду року, дні;

Тп питома тривалість технічних обслуговувань та ремонтів в одній машино-годині роботи машини, год./маш.-год.;

Кзм –коефіцієнт змінності (кількість змін роботи машини на добу);

Тзм –тривалість зміни –8 год.

4.34        Приклад розрахунку річних термінів експлуатації дорожньо-ремонтної машини PatchmaticSTR1008 в дорожньо-кліматичній зоні V-II України наведено в додатку И.

4.35      Середні показники річних термінів експлуатації дорожніх машин та механізмів наведені у додатку К.

4.36        Середні показники річних термінів експлуатації машин, які використовуються на протязі року, наведені в таблиці Л.1 в підсумованому вигляді. При цьому враховуються періоди року з температурою вищою 0°С, та періоду року з температурою нижчою 0 °С, у тому числі днів зі снігом (таблиця М.1).

 


Підпишіться на новини будівництва:

 

 

Вибір редакції: